Udkast. Affaldsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast. Affaldsplan 2005-2016"

Transkript

1 Udkast Affaldsplan

2 1. INDLEDNING Definitioner 4 2. REGERINGENS AFFALDSSTRATEGIPLAN ADMINISTRATIVE FORHOLD Samarbejdsaftale med nomi i/s Samarbejdsaftale med Modtagestation Vestjylland i/s Regulativer 9 4. KORTLÆGNING Affald fra private Affald fra erhverv STATUS, MÅL OG HANDLINGSPLANER FOR FOKUSFRAKTIONER Papir og pap Glas og flasker Jern og metal Plast PVC Batterier Madaffald og andet organisk affald Biobrændsel og genbrugstræ Dagrenovation Dagrenovationslignende affald STATUS ØVRIGE FRAKTIONER Bygge- og anlægsaffald Asfalt Dæk Kølemøbler Elektriske og elektroniske produkter Haveaffald Støberisand og stålslagge Jord Slagge Andet genanvendeligt Imprægneret træ Olie- og kemikalieaffald Røggasrensningsaffald Klinisk risikoaffald 59 Indholdsfortegnelse

3 6.15. Forbrændingsegnet affald til sortering Deponeringsegnet affald Slam Øvrige fraktioner Øvrige målsætninger Samlet oversigt for registrerede mængder Skøn over de fremtidige affaldsmængder BEHANDLINGSANLÆG Andre behandlingsanlæg inden for fællesskabet FINANSIERING Udgifter og gebyr Renovationsgebyr Behandlingstakster Budget LANGSIGTEDE PLANER Indholdsfortegnelse

4 1. Indledning Nærværende forslag til affaldsplan er udarbejdet af interessentselskabet nomi i/s i samarbejde med de 5 interessentkommuner. Planen fremsættes til godkendelse som gældende affaldsplan for følgende kommuner: Holstebro, Struer, Vinderup, Trehøje og Thyholm. Affaldsplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald, som angiver, at det er kommunerne der har ansvaret for håndtering af affald i Danmark, og at kommunerne hvert 4. år skal udarbejde en affaldsplan. Denne skal bestå af en kortlægningsdel, som beskriver den nuværende situation på affaldsområdet, en målsætningsdel, som redegør for kommunens overordnede målsætninger på affaldsområdet og en planlægningsdel, hvor der skal fokuseres på konkrete planer for affaldsområdet i de kommende 4 år samt overordnede planer for de efterfølgende 8 år. Med denne plan er der gjort status over interessentkommunernes nuværende aktiviteter, samt de opgaver der venter på at blive løst i de kommende år. Generelt ønsker kommunerne at der skal fokuseres på: De udpegede fokusområder Information til borgere og virksomheder Kvalitet i affaldsbehandlingen At afkoble væksten i affald fra den økonomiske vækst Under udarbejdelsen af affaldsplanen har kommunerne opfordret relevante interesseparter til at komme med forslag til nye tiltag og har efterfølgende gennemført en fælles høring. Interesseparterne ønskede generelt, at der blev fokuseret på følgende områder: Information om ordninger og tiltag Ordninger etableres efter princippet mest miljø for pengene Fællesskabet er opmærksom på, at eventuelle ændringer i kommunalstrukturen samt Miljøministerens arbejdsgruppe om affald kan medføre store ændringer i den affaldssektor, som vi kender i dag. Da resultaterne vedrørende forhandlingerne omkring kommunalstrukturen og arbejdet i Miljøministerens arbejdsgruppe om affald endnu ikke er kendte, er nærværende affaldsplan skrevet under forudsætning af, at der ikke sker ændringer i den kommende planperiode. Derfor er mængde- og økonomiske fremskrivninger udarbejdet med baggrund i den nuværende kommunesammensætning, og det gældende lovgrundlag. Indledning Side 3

5 1.1. DEFINITIONER I affaldsplanen benyttes der en række fagudtryk og betegnelser. Da der undertiden anvendes flere benævnelser for det samme, er de fagudtryk og betegnelser, der er anvendt i affaldsplanen søgt tilpasset de mest gængse eller mere officielle benævnelser. For at give et overblik over de anvendte fagudtryk og betegnelser og hvad de dækker, er der i det efterfølgende opstillet en række definitioner på de oftest anvendte. Affald Affald er i henhold til definitionen i affaldsbekendtgørelsen ethvert stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med. Affaldsfraktioner En affaldsfraktion er en gruppe af materialer i affaldet med fælles sammensætning. Eksempler på affaldsfraktioner er papir, glas, plast m.m. Affaldshåndtering Affaldshåndtering er indsamling og transport af affald samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. Behandlingsform Behandlingsform er betegnelsen for behandlingen af affaldet. I denne affaldsplan anvendes følgende behandlingsformer: genanvendelse forbrænding deponering særlig behandling Husholdningsaffald Defineres som omfattende følgende affaldstyper: 1. Dagrenovation 2. Storskrald 3. Haveaffald 4. Farligt affald Dagrenovation Dagrenovation består af kasserede materialer, der naturligt forekommer fra forbrug i private husholdninger, bortset fra storskrald og haveaffald. Storskrald Storskrald består af større kasserede brugsgenstande (f.eks. møbler, hårde hvidevarer, tæpper m.v.) fra private husstande. Haveaffald Haveaffald består af grene, blade, græs, trærødder, havejord m.v. fra have- og parkarealer. Indledning Side 4

6 Farligt affald Farligt affald består af affald, der er opført på en liste i affaldsbekendtgørelsen, markeret som farligt affald. Farligt affald indsamles og behandles særskilt. Erhvervsaffald Erhvervsaffald omfatter alt affald fra erhverv herunder offentlige og private institutioner. Emballageaffald Emballageaffald består af affald, der har været brugt som emballage. Igloer Igloer er i denne affaldsplan defineret som en fælles betegnelse for forskellige typer af opsamlingsmateriel. Dette er bl.a. igloer, minicontainere, pallerammer m.v. Behandlingsrest Behandlingsrest består af affald fra energianlæg og affaldsforbrænding samt affald fra rensningsanlæg. Genanvendelse Genanvendelse defineres som oparbejdning af affald, hvor et materiale i affaldet oparbejdes, så det bliver muligt at genanvende dette. F.eks. kan glasskår smeltes om til nye flasker. Forbrænding med henblik på energiudnyttelse defineres ikke som genanvendelse, hvilket f.eks. betyder at de mængder slam der forbrændes for at udnytte energien heri, i denne rapport registreres som affald til forbrænding med energiudnyttelse. Genbrug Enhver handling, hvor et produkt i sin levetid kan genbruges i sin oprindelige form en eller flere gange. F.eks. kan der være tale om emballage, der efter vask og rensning kan genpåfyldes eller genbruges til samme formål, som den er udformet til. I Affaldsplanen anvendes endvidere følgende definitioner: Fællesskabet angiver de fem interessentkommuner samt selskabet nomi i/s i fællesskab. nomi i/s udtrykker at der er tale om selskabet alene. Indledning Side 5

7 2. Regeringens affaldsstrategiplan Regeringens affaldspolitik for bygger på tre grundelementer: At forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald At afkoble væksten i affald fra den økonomiske vækst. At sikre mere miljø for pengene gennem, o øget kvalitet i affaldsbehandlingen o en effektiv affaldssektor Strategien har i særlig grad fokus på mere miljø for pengene. Det fremgår, at affaldshierarkiets prioritering (forebyggelse, genanvendelse, forbrænding og deponering) ikke slavisk skal følges, men kun når dette er både miljømæssigt velbegrundet og samfundsøkonomisk effektivt. Derfor skal det også vurderes, hvordan opgaverne løses bedst muligt, og hvordan dette gøres mest effektivt. For at fremme kvaliteten i affaldsbehandlingen peges på følgende indsatsområder: At udvikle en metode, hvor det er muligt at opgøre kvaliteten i behandlingen af affaldet samt vurdere, om affaldet behandles til den rigtige pris. I højere grad at stille krav til affaldsbehandlingen. At arbejde for at affaldet med tiden bliver mindre farligt, og nedbringe mængden af farligt affald. EU-direktiver, der enten er vedtaget eller forventes vedtaget, har stor betydning for den fremtidige affaldsbehandling. Dette gælder: Emballagedirektivet, der fokuserer på øget genanvendelse af plast-, pap-, træ- og metalemballage. Elektronikdirektivet, der bl.a. gennemfører producentansvar for indsamling og behandling. Deponeringsdirektivet, der gennemfører acceptkriterier for affald til deponi. Forordningen om stoffer der nedbryder ozonlaget, der bl.a. gennemfører regler om håndtering af fjernvarmerør, der indeholder CFC er og HCFC er. Batteridirektivet, i forbindelse med den igangværende revision af batteridirektivet arbejdes der fra dansk side på, at batterier skal indsamles og genanvendes. Ud over det rent affaldshåndteringsmæssige skal kommuner og affaldsselskaber være forberedt på strukturmæssige ændringer, da Regeringens Affaldsstrategi mener at se en række svagheder ved affaldssektoren: Ikke tilstrækkelig konkurrence. Sammenblanding af drifts- og myndighedsopgaver. Uigennemsigtige affaldsgebyrer. Regeringens affaldsstrategiplan Side 6

8 Affaldsproducenternes pligt til at benytte kommunernes affaldsordninger. Krav til indberetning af data. Miljøstyrelsen har igangsat undersøgelser for at belyse disse forhold med det formål at sektoren skal blive mere effektiv. Regeringens affaldsstrategiplan Side 7

9 3. Administrative forhold Interessentkommunerne har overordnet indgået samarbejdsaftaler med nomi i/s og Modtagestation Vestjylland I/S vedrørende affaldshåndtering SAMARBEJDSAFTALE MED nomi i/s Interessentkommunerne har indgået aftaler med nomi i/s om en række af de opgaver, der udføres. I henhold til samarbejdsaftale af 4. august 2002, med seneste ændring af bilag juli 2003, fremgår det, at følgende opgaver er kompetenceoverdraget til interessentskabet: Generelle kompetenceoverdragende opgaver til nomi i/s: Interessentkommunerne har alle kompetenceoverdraget følgende drifts- og myndighedsopgaver til nomi i/s: Drift: etablering og drift af database med henblik på løbende registrering af alle affaldsmængder. etablering og drift af et registrerings- og indberetningssystem for alle affaldstransportører, der opererer indenfor interessentskabets område. etablering og drift af et informationssystem til alle husstande og erhvervsvirksomheder med henblik på at vejlede om bestående og nye affaldsordninger. Endvidere har interessentkommunerne kompetenceoverdraget en række driftsopgaver til nomi i/s. Hvilke opgaver kommunerne har overdraget fremgår af samarbejdsaftalen mellem interessentkommunerne og nomi i/s. Myndighedsopgaver: takstfastsættelsen for den affaldshåndtering, der indgår under interessentskabets opgaveområder. budgetfastsættelse for interessentskabets virksomheder, herunder størrelsen af den enkelte interessentkommunes betalingsforpligtigelse overfor interessentskabet, samt regnskabsgodkendelsen for interessentskabets virksomheder. Udfærdigelse af affaldsplaner og affaldsregulativer ligger hos de enkelte interessentkommuner. Dog skal interessentskabet forestå det sagsforberedende arbejde SAMARBEJDSAFTALE MED MODTAGESTATION VESTJYL- LAND I/S nomis interessentkommuner har sammen med andre kommuner i Ringkøbing Amt indgået samarbejdsaftale med Modtagestation Vestjylland I/S om løsning af opgaver med håndtering af farligt affald. Administrative forhold Side 8

10 3.3. REGULATIVER Kommunerne har i samarbejde med nomi i/s udarbejdet følgende regulativer, som er gældende for alle 5 kommuner: Regulativ for husholdningsaffald, med tilhørende bilag. Regulativ for erhvervsaffald, med tilhørende bilag. Administrative forhold Side 9

11 4. Kortlægning Kapitlet indeholder en kortlægning af affaldsmængderne fra private og erhverv i interessentkommunerne. I forbindelse med kortlægningen af affaldsmængder, -typer og - ordninger er brugt følgende begreber: Genbrugspladser: den samlede modtagne mængde fra alle fem kommuners genbrugspladser. Igloer: den indsamlede mængde fra igloer. Frivillige: den mængde frivillige organisationer mv. har indsamlet. Storskrald: den mængde der er indsamlet i storskraldsordningen. Sorteringsanlæg: den udsorterede mængde fra sorteringsanlægget. Erhvervsgenbrugspladsen: den samlede modtagne mængde på erhvervsgenbrugspladsen. Erhverv: den mængde affald der er leveret direkte til modtageanlæg fra erhvervsvirksomheder. Affaldsstrategi : Regeringens strategi for affald i perioden , udsendt september Affaldsplan : HOA s (nuværende nomi i/s) affaldsplan for perioden Affaldsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse om affald (nr. 619 af 27. juni 2000 med senere ændringer) 4.1. AFFALD FRA PRIVATE Husstandssammensætning Holstebro Struer Vinderup Trehøje Thyholm Sum Befolkningstal Antal husstande Antal sommerhuse Tabel 1: Indbyggertal, antal husstande og sommerhuse /Danmarks statistik/ Holstebro Struer Vinderup Trehøje Thyholm Sum Befolkningstal Antal husstande Antal sommerhuse Tabel 2: Indbyggertal, antal husstande og sommerhuse /Danmarks statistik/ Det samlede areal for de fem kommuner er på km 2, hvilket giver en gennemsnitlig befolkningstæthed på 73 indbyggere pr. km 2. Af ovenstående fremgår det, at der samlet har været en befolkningstilvækst på personer i interessentkommunerne, hvorfra de (80% af tilvæksten) i Holstebro Kommune. Såvel Vinderup som Thyholm Kommune har haft en befolkningstilbagegang i perioden. Kortlægning Side 10

12 I forbindelse med beregninger pr. husstand vægtes et sommerhus med 2/3 af et helårshus Affaldsmængder fra private *1 containere indeholdende deponiaffald er kørt til sortering på Sorteringsanlægget. Registreringsmæssigt har det efterfølgende ikke været muligt at udskille mængden. Den anslåede mængde er på ca. 850 tons. Tabel 3: Tabel 4: Genbrugspladser Der er etableret genbrugspladser i alle fem kommuner. Holstebro Struer Vinderup Trehøje Thyholm Sum Genanvendelse heraf haveaffald heraf elektronik Farligt affald Til forbrænding Deponi Samlet Affald modtaget på genbrugspladserne 1998 (alle mængder i tons) Holstebro Struer Vinderup Trehøje Thyholm Sum Genanvendelse heraf haveaffald heraf elektronik Farligt affald Til sortering Deponi 0(*1) Samlet Affald modtaget på genbrugspladserne i (alle mængder i tons) Ved sammenligning af Tabel 3 og Tabel 4 er det vigtigt at notere sig, at mængderne til Til forbrænding og en stor del af Deponi fra 1998 opgørelsen i opgørelsen for 2002 fremgår som Til sortering. Holstebro Struer Vinderup Trehøje Thyholm Vægtet gennemsnit Tabel 5: Gennemsnitlig modtaget kg pr. husstand i henholdsvis 1998 og Storskrald Der er tidligere etableret storskraldsordning i Holstebro, Struer, Thyholm, mens Vinderup Kommune indførte ordningen i Holstebro Struer Sum Storskrald heraf til genanvendelse heraf til sortering heraf til deponi Tabel 6: Mængder af indsamlet storskrald i 1998 (alle mængder i tons). Holstebro Struer Thyholm Sum Storskrald heraf til genanvendelse heraf til sortering heraf til deponi Tabel 7: Mængder af indsamlet storskrald i 2002 (alle mængder i tons).. Kortlægning Side 11

13 Tabel 8: Dagrenovation Alle fem interessentkommuner har kompetenceoverdraget opgaven vedrørende indsamling af dagrenovation til nomi i/s. År Holstebro Struer Vinderup Trehøje Thyholm Sum Mængder af indsamlet dagrenovation til forbrænding i 1998 og 2002 (alle mængder i tons). År Holstebro Struer Vinderup Trehøje Thyholm Gennemsnit Tabel 9: Gennemsnitlig produceret kg dagrenovation pr. husstand i henholdsvis 1998 og Tabel 9 viser en stigning i mængden af dagrenovation. Vinderup Kommune skiller sig dog markant ud fra denne udvikling, idet Vinderup Kommune har konstateret et fald på 55 kg pr. husstand. Baggrunden herfor var, at Vinderup Kommune i 2002 udskilte erhverv (inklusiv landbrug) fra dagrenovationsindsamlingen. Igloer I Holstebro, Struer, Vinderup og Trehøje Kommuner er der opstillet igloer til indsamling af flasker og glas. I Struer og Trehøje Kommune er der ligeledes opstillet igloer til indsamling af papir. Glas og flasker 2002 Holstebro 364 Vinderup 5 Trehøje Registret under genbrugspladsen Struer Registret under genbrugspladsen Tabel 10: Mængden af indsamlede glas og flasker i 2002 (alle mængder i tons). Papir 2002 Struer 176 Trehøje Registret under genbrugspladsen Tabel 11: Mængden af indsamlet papir i 2002 (alle mængder i tons). Farligt affald I alle interessentkommuner foretages der, via miljøbilen, fælles indsamling af farligt affald Holstebro Kommune 27 Struer Kommune 5 Vinderup Kommune - Trehøje Kommune 4 Thyholm Kommune 0,2 Tabel 12: Mængden af indsamlet farligt affald i 2002 (alle mængder i tons). Kortlægning Side 12

14 Haveaffald Som et led i storskraldsindsamlingen foretages der indsamling af haveaffald i Holstebro Kommune Holstebro Kommune 639 Tabel 13: Mængden af indsamlet haveaffald i 2002 (mængden i tons). Diverse indsamlinger fra private I interessentkommunerne foretages der indsamling af pap og papir af spejdere og andre organisationer. Holstebro Struer Vinderup Trehøje Papir og pap [tons] Tabel 14: Mængden af indsamlet pap og papir af frivillige organisationer i Samlede affaldsmængder fra private De samlede affaldsmængder fra private fremgår af Tabel Dagrenovation [tons] Storskrald, genbrugspladser, igloer mv. [tons] Tabel 15: Samlede affaldsmængder fra private opdelt på affaldstype. Fordelingen mellem dagrenovation og storskrald, genbrugspladser mv. er ikke ændret i perioden. Dagrenovation udgør således 38% mens storskrald, genbrugspladser mv. udgør 62%. Kortlægning Side 13

15 4.2. AFFALD FRA ERHVERV Erhvervssammensætning Antal virksomheder Andeli% Antal ansatte pr. virksomhed ,2% 37,8% ,5% 28,7% ,7% 14,6% ,9% 9,9% ,0% 6,1% ,7% 1,8% ,1% 1,1% I alt % 100% Tabel 16: Erhvervsvirksomheder i nomi i/s fordelt efter antal ansatte pr. virksomhed pr. 1. januar i henholdsvis 1998 og /Danmarks statistik/ Affaldsmængder fra erhverv De samlede mængder erhvervsaffald er opgjort for erhvervsaffald leveret til sortering på Affaldsterminal Måbjerg erhvervsaffald leveret til Erhvervsgenbrugspladsen i Holstebro og erhvervsaffald leveret direkte til modtageanlæg. Den samlede mængde af erhvervsaffald er i 2002 opgjort til tons. Fordelingen har været som følgende: Holstebro Struer Vinderup Trehøje Thyholm Samlet Genanvendelse Farligt affald Til sortering Dagrenovationslignende affald Deponi direkte anvist Specialbehandling Samlet Tabel 17: Erhvervsaffald i 2002, opdelt efter kommuner (alle mængder i tons). nomi i/s startede i 2001 driften af Affaldsterminal Måbjerg, hvor alt forbrændingsegnet og deponiaffald sorteres. På Affaldsterminal Måbjerg blev der i 2002 i alt modtaget tons. Mængde Genbrugspladser Storskrald 523 Erhverv Tabel 18: Fordelingen af mængder til Affaldsterminal Måbjerg (alle mængder i tons). Mængde Til forbrænding Til deponi Genanvendelse Tabel 19: Fordelingen af mængder fra Affaldsterminal Måbjerg (alle mængder i tons). Kortlægning Side 14

16 5. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner En række fraktioner er udpeget som fokusområder. Kriteriet herfor har været, at status for fraktionen har vist, at der er behov for yderligere tiltag. Dette har enten været manglende målopfyldelse i henhold til Affaldsplan , eller også er det vurderet, at opfyldelse af sigtelinier i Affaldsstrategi kræver en ekstra indsats. I kapitlet kortlægges alle enkeltfraktioner i en statusdel mht. ordninger, indsamlede mængder, tidligere målsætninger fra Affaldsplan , Affaldsstrategiens sigtelinjer, bortskaffelse, miljøvurdering og en opsamling. Herefter opstilles de specifikke mål og handlingsplaner for fokusfraktionen PAPIR OG PAP Papir og pap er genanvendeligt. Affaldet stammer fra såvel private borgere som virksomheder. Status Private For de private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af genbrugspladser (alle fem kommuner) storskraldsindsamling (Holstebro, i seneste planperiode Vinderup og Thyholm) igloer (Struer, Trehøje; Vinderup) frivillige organisationer (Holstebro, Struer, Vinderup, Trehøje) Erhverv Papir og pap fra erhverv er omfattet af anvisningsordning og kan afleveres til: private aktører erhvervsgenbrugspladsen i Holstebro (alle fem kommuner, alle mod betaling) som en del af det brændbare affald til sorteringsanlægget (ved mindre end 25 kg/måned) Mængder Mængderne har været støt stigende, og der er i 2002 registret følgende: Genbrugspladser tons Igloer 176 tons Frivillige, spejder mv. 619 tons Storskrald 550 tons Sorteringsanlæg 145 tons Erhvervsgenbrugsplads 43 tons Erhverv tons I alt: tons Heraf private totalt Heraf erhverv totalt tons tons Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 15

17 I perioden fra 1998 til 2002 er den indsamlede mængde steget fra totalt tons til tons. En samlet stigning på 445 tons eller 8 %. Tidligere målsætninger i Affaldsplan : Private: Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Papir Information til husstandene for at øge ikke udsendt. / Informationsmateriale indsamlingen. Struer har udsendt. Følge indsamlede mængder iht. papirvejledningen. Papemballager Etablere afleveringsmulighed for papemballager. Erhverv: Potentialletal følges årligt. Afleveringsmulighed er etableret. Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Pap og papir Evaluering af bestående ordninger og forbedringer gennemført. Evalueringer udført, og evt. gennemføre forbedringer. Information om bestående ordninger. Hjemmeside etableret og opdateret. Information om nomis ordninger Affaldsstrategiens sigtelinjer Regeringens Affaldsstrategi angiver som sigtelinie år 2008: 60 % genanvendelse af al papir- og papaffald 60 % genanvendelse af papir- og papemballageaffald fastholde 60% genanvendelse af genanvendeligt papirog papaffald fra husholdninger fastholde 75 % genanvendelse af genanvendeligt pap- og papiraffald fra virksomheder, offentlige og private institutioner. På baggrund af det beregnede potentiale fra Miljøstyrelsen svarer 60 % fra husholdninger til indsamling af tons pr. år. i nomi. Med hensyn til indsamling af papir og pap fra erhvervslivet er der ikke udregnet detaljerede potentialer. Regulering og fremtidige initiativer I Erhvervsaffaldsregulativet er fastsat at erhverv skal frasortere pap og papir til genanvendelse hvis de gennemsnitligt har mere end 25 kg/måned. Erhverv skal selv sørge for bortskaffelse af papir og pap til genanvendelse ved godkendt modtager, virksomheder eller anlæg, der opfylder bestemmelser fastsat i Erhvervsaffaldsregulativet. I Husholdningsaffaldsregulativet er fastsat at private skal frasortere genanvendeligt papir og pap fra dagrenovationen. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 16

18 For private har Miljøstyrelsen udregnet den potentielle mængde papir der kan indsamles for den enkelte kommune. Målet er forpligtende og skal nås af den enkelte kommune, ikke af affaldsselskabet som hele. Hvis der indsamles mindre end 55% af potentialet skal der etableres husstandsindsamling af papir i kommunen. I hele nomi i/s er der fra private i 2002 indsamlet tons. Miljøstyrelsens mål for hele fællesskabet er på totalt, så gennemsnitligt lever fællesskabet op til målet. Bortskaffelse De indsamlede mængder leveres til modtagevirksomhederne, hvor materialerne gennemgår en sortering inden de bortskaffes til genanvendelse. Miljøvurdering Genanvendelse af papir og pap giver en væsentlig besparelse på energiforbruget ved fremstilling af ny papirmasse. Denne energi er dog CO 2 neutral, da det hovedsageligt er træ der anvendes. Der er også besparelser på hjælpestoffer og spildevand. Derimod er der ikke de store forskelle mellem forbrænding og deponi. Opsamling Indsamlingspotentialet for papir og pap angiver, at der er muligheder for forbedring. I den tidligere affaldsplan er opstillet mål hovedsageligt med henblik på information vedrørende ordninger for papir og pap. Målene kan i store træk betragtes som opfyldt. I forhold til Affaldsbekendtgørelsen opfylder fællesskabet som gennemsnit målet på 55%. I forhold til Affaldsstrategiens sigtelinje på 60% genanvendelse af papir fra husholdninger opfylder fællesskabet ikke målene, da det vil svare til indsamling af tons pr. år fra private, hvor der er indsamlet tons. Det forventes derfor, at det kan blive nødvendigt, at etablere husstandsindsamling af papir. nomi i/s har tilbudt at etablere husstandsindsamling i alle interessentkommunerne. Affaldsstrategiens sigtelinje på 75% genanvendelse af papir- og papaffald fra erhverv kan ikke vurderes konkret, idet potentialet ikke kendes. I forhold til bortskaffelse giver affaldsindikatorerne grund til at fokusere på genanvendelse i stedet for forbrænding, når det er teknisk muligt. På baggrund af den manglende opfyldelse af Affaldsstrategiens sigtelinje, og et eventuelt kommende krav om husstandsindsamling, er papir og pap udpeget som fokusområde. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 17

19 Målsætning papir og pap Der er opstillet følgende målsætninger for papir og pap gældende for hele fællesskabet: 1. Der skal indsamles 60% af det genanvendelige papir og pap fra private husholdninger. 2. Der skal foretages en undersøgelse af modellen med miljøstationer, hvilke mængder indsamles / prisen. 3. Det skal undersøges om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet Handlingsplaner for papir og pap Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for papir og pap: Der skal iværksættes målrettet information til private og erhverv om indsamling af genanvendeligt papir. Informationen skal bl.a. indeholde sorteringskrav. Mulighederne for indsamling ved husstande skal undersøges yderligere. Mulighederne for en udbygning af miljøstationer skal undersøges. Herunder skal der foretages nærmere vurdering af økonomien. Tidsplan for gennemførsel af handlingsplaner fremgår af Bilag GLAS OG FLASKER Affaldstypen omfatter udelukkende emballageglas. Affaldet stammer fra såvel private borgere som virksomheder. Status Private For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: genbrugspladser (alle kommuner). storskrald (Holstebro, i seneste planperiode også Vinderup og Thyholm) igloer (Holstebro, Struer, Trehøje og Vinderup) Erhverv Glas og flasker fra erhverv er omfattet af anvisningsordning og kan afleveres til: private aktører erhvervsgenbrugspladsen i Holstebro (alle fem kommuner, alle mod betaling) Mængder Mængderne har været støt stigende, og der er i 2002 registret følgende: Genbrugspladser 470 tons Igloer 369 tons Storskrald 4 tons Erhvervsgenbrugsplads 19 tons Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 18

20 Erhverv 613 tons I alt: tons Heraf private totalt Heraf erhverv totalt 843 tons 633 tons I perioden fra 1998 til 2002 er den indsamlede mængde steget fra totalt 874 tons til tons. En samlet stigning på 602 tons eller 69 %. Tidligere målsætninger i Affaldsplan Private: Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Glas Evaluering af bestående ordninger og forbedringer ikke Evalueringer udført, men evt. gennemføre forbedringer. gennemført. Information om bestående ordninger. Erhverv: Der er ikke opstillet målsætninger. Hjemmeside etableret og opdateret. Information om nomis ordninger. Nogle kommuner har udsendt pjecer. Affaldsstrategiens sigtelinjer Regeringens Affaldsstrategi angiver som sigtelinie år 2008: 80 % genanvendelse af glasemballage Regulering og fremtidige initiativer I Erhvervsaffaldsregulativet er fastsat at erhverv skal frasortere genanvendeligt glas til genanvendelse. Erhvervet skal selv sørge for bortskaffelse af pap og papir til genanvendelse ved godkendt modtager, virksomheder eller anlæg, der opfylder bestemmelser fastsat i Erhvervsaffaldsregulativet. I Husholdningsaffaldsregulativet er fastsat at private skal frasortere genanvendeligt glas fra dagrenovationen. Affaldsbekendtgørelsen opstiller krav om, at der i bebyggelser med mere end 2000 indbygger skal etableres indsamlingsordning af glasemballager. Bortskaffelse De indsamlede mængder leveres til modtagevirksomhederne, hvor materialerne gennemgår en sortering inden de bortskaffes til genanvendelse. Miljøvurdering Genanvendelse af emballageglas giver store besparelser frem for forbrænding eller deponering. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 19

21 Beregningerne vedrørende forbrænding viser et negativt resultat. Dette skyldes, at forbrænding af glas kræver energi og ikke skaber energi. Sammenlignes genanvendelse med genbrug fremgår det, at der er en besparelse ved genbrug. Baggrunden for dette er, at direkte genbrug af flasker til nye flasker kræver mindre ressourcer end hvis glasset knuses og omsmeltes til nye flasker. Opsamling I den seneste planperiode er den indsamlede mængde steget med 69%. Det er ikke muligt at vurdere om sigtelinien på 80% er nået, da potentialet ikke kendes. Målsætningerne i den tidligere affaldsplan er delvist opfyldt, der kan dog gøres mere ved informationen og optimering af ordningen vurderes at være påkrævet for at nå affaldsstrategiens sigtelinie. Derfor er glasemballage udvalgt som fokusområde Målsætning glasemballage Der er opstillet følgende målsætninger for glasemballage gældende for hele fællesskabet. 1. Der skal indsamles 80% af det genanvendelige glasemballage. 2. Der skal foretages undersøgelser for muligheden for husstandsindsamling, herunder om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet. 3. Der skal iværksættes målrettet information til private og erhverv om indsamling af genanvendeligt glasemballage Handlingsplaner for glasemballage Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for glasemballage: Der skal iværksættes målrettet information til private og erhverv om indsamling af genanvendeligt glasemballage. Informationen skal bl.a. indeholde sorteringskrav. Mulighederne for indsamling ved husstande skal undersøges yderligere. Mulighederne for en udbygning af miljøstationer skal undersøges. Herunder skal der foretages nærmere vurdering af økonomien. Tidsplan for gennemførsel af handlingsplaner fremgår af Bilag JERN OG METAL Jern- og metalaffaldet stammer fra såvel private borgere som virksomheder. Affaldstypen består af skrotjern og metalemballage. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 20

22 Status Private For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: genbrugsplads (alle kommuner) storskrald (Holstebro, Struer, Vinderup, Thyholm) Erhverv Jern og metal fra erhverv er omfattet af anvisningsordning og kan afleveres til: private aktører erhvervsgenbrugspladsen i Holstebro (alle fem kommuner, alle mod betaling) som en del af det brændbare affald til sorteringsanlægget Mængder De registrerede mængder var i 2002: Genbrugspladser Storskrald Sorteringsanlægget Erhvervsgenbrugsplads Erhverv I alt: Heraf private totalt Heraf erhverv totalt tons 99 tons 521 tons 54 tons tons tons tons tons I den seneste planperiode er den indsamlede mængde steget fra totalt fra totalt tons til tons. En samlet stigning på tons eller 60 %. Tidligere målsætninger i Affaldsplan Private: Der er ikke opstillet målsætninger. Erhverv: Der er ikke opstillet målsætninger. Affaldsstrategiens sigtelinjer Regeringens Affaldsstrategi angiver som sigtelinie år 2008: 50 % genanvendelse af jern- og metalemballage Regulering og fremtidige initiativer I Erhvervsaffaldsregulativet er fastsat, at erhverv skal udsortere jern og metal og selv sørge for bortskaffelse af jern og metal til genanvendelse ved godkendt modtager, virksomheder eller anlæg, der opfylder bestemmelser fastsat i regulativer. I Husholdningsaffaldsregulativet er fastsat, at private skal udsortere genanvendeligt jern og metal fra dagrenovationen. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 21

23 Reglerne vedrørende håndtering og nyttiggørelse af emballageaffald er gennemført i affaldsbekendtgørelsen. Der forventes nye regler på området gældende specifikt for metalemballage. Bortskaffelse De indsamlede mængder leveres til modtagevirksomhederne, hvor materialerne gennemgår en sortering og eventuelt en neddeling inden det bortskaffes til genanvendelse. Miljøvurdering Der er en stor besparelse ved genanvendelse af jern og metalemballager frem for forbrænding. Dette skyldes at forbrænding af jern- og metalemballage kræver energi, og ikke skaber energi. Opsamling Regulativerne for husholdningsaffald kræver ikke separat indsamling af jern og metal, tværtimod er emballageaffald ifølge regulativet brændbart dagrenovation. Affaldsstrategien opstiller en sigtelinie på 50 % genanvendelse af metalemballage. For at kunne opfylde denne målsætning forventes det, at der udsendes nye regler specifikt vedrørende genanvendelse af metalemballage. Derfor er metalemballage udvalgt som fokusområde Målsætning metalemballage Der er opstillet følgende målsætninger for metalemballage gældende for hele fællesskabet: 1. Der skal indsamles 50% af det genanvendelige metalemballage. 2. Der skal foretages undersøgelser for muligheden for husstandsindsamling, herunder om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet. 3. Der skal iværksættes målrettet information til privat og erhverv om indsamling af genanvendeligt metalemballage Handlingsplaner for metalemballage Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for metalemballage: Der skal iværksættes målrettet information til private og erhverv om indsamling af genanvendeligt metalemballage. Informationen skal bl.a. indeholde sorteringskrav. Mulighederne for indsamling ved husstande skal undersøges. Mulighederne for en udbygning af miljøstationer til indsamling af metalemballage skal undersøges. Herunder skal der foretages nærmere vurdering af økonomien. Tidsplan for gennemførsel af handlingsplaner fremgår af Bilag 1. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 22

24 5.4. PLAST Plastaffald omfatter emballageplast, dunke, landbrugsplast mv. I opgørelsen skelnes der ikke mellem de forskellige plasttyper. Plastaffaldet stammer fra såvel private borgere som virksomheder. Heraf private totalt Heraf erhverv totalt 144 tons tons I perioden fra 1998 til 2002 er den indsamlede mængde steget fra totalt 49 tons til tons. En samlet stigning på tons hvilket svarer til på en faktor 29. Tidligere målsætninger i Affaldsplan Private: Erhverv: Status Private For de private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: genbrugspladser (alle kommuner). storskraldsindsamling (Holstebro, Vinderup, Thyholm) Erhverv Plast fra erhverv er omfattet af anvisningsordning og kan afleveres til: private aktører erhvervsgenbrugspladsen i Holstebro (alle fem kommuner, alle mod betaling) som en del af det brændbare affald til sorteringsanlægget Mængder Mængderne har i 2002 været følgende: Genbrugspladser 144 tons Storskrald ikke registreret Sorteringsanlæg 180 tons Erhvervsgenbrugsplads 3 tons Erhverv tons I alt: tons Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Plastemballageringsmulighed for Etablere afleve- Er etableret plastemballager. Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Transportemballage af plast ordning og/eller af- plast kan afleveres på Indføre indsamlings- Transportemballager af leveringsmulighed på affaldsterminal Affaldsterminal bjerg. Må- (modtagestation for erhvervsaffald). Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 23

25 Landbrugsplast Indføre afleveringsmulighed for landbrugsplast på affaldsterminal, genbrugsstationer og modtagestation for erhvervsaffald. Der er etableret afleveringsmuligheder. Affaldsstrategiens sigtelinjer Regeringens Affaldsstrategi angiver som mål for år 2008: øge genanvendelse af plastemballage til 22,5%. Regulering og fremtidige initiativer I Erhvervsaffaldsregulativet er fastsat at erhverv skal udsortere plastaffald hvis mængden i gennemsnit overstiger 50 kg/måned. Virksomhederne skal selv sørge for bortskaffelse af plast til genanvendelse ved godkendt modtager, virksomheder eller anlæg, der opfylder bestemmelser fastsat i regulativer. Kommunerne er ifølge Affaldsbekendtgørelsen forpligtiget til, at sikre genanvendelse af transportemballage fra virksomheder. Denne forpligtigelse er sikret gennem gældende regulativer. Der forventes nye bestemmelser vedr. genanvendelige plastemballager, hvor der skal etableres kommunale indsamlingsordninger for plastemballager fra husholdninger og anvisningsordninger for plastemballager fra erhverv. Bortskaffelse Det indsamlede plastaffald leveres til modtagevirksomhederne, hvor det gennemgår en sortering, inden det bortskaffes til genanvendelse. Miljøvurdering Plast er sædvanligvis fremstillet på basis af olie. Omsætningen af olie til plast er forbundet med et væsentligt energiforbrug. Genanvendelse af plast medfører således en væsentlig miljøgevinst. Opsamling Den registrerede mængde er steget fra 49 tons i 1998 til tons i I den tidligere affaldsplan er der opstillet et mål om etablering af afleveringsmuligheder for plastemballage, samt indførelse af afleveringsmuligheder for landbrugsplast på affaldsterminalen og genbrugspladserne. Målet var henholdsvis 30 og 25 % genanvendelse. Miljøgevinsten ved genanvendelse af plast er relativ stor, og giver i sig selv grund til at fokusere på genanvendelse i stedet for forbrænding. Potentialet for plast forventes at være stor. Der er derfor gode muligheder for tiltag på området. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 24

26 På baggrund af den manglende opfyldelse af Affaldsstrategiens sigtelinier, målsætningen i den tidligere affaldsplan og de forventede initiativer, er plast udpeget som fokusområde Målsætning plastemballage Der er opstillet følgende målsætninger for plastemballage gældende for hele fællesskabet: 1. Der skal indsamles 22,5 % af det genanvendelige plastemballage. 2. Der skal foretages undersøgelser for muligheden for husstandsindsamling, herunder om der kan tilbydes forskellige indsamlingsordninger i forhold til indsamlingsområdet. 3. Der skal iværksættes målrettet information til private og erhverv om indsamling af genanvendeligt plastemballage Handlingsplaner for plastemballage Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for plastemballage: Der skal iværksættes målrettet information til private og erhverv om indsamling af genanvendeligt plastemballage. Informationen skal bl.a. indeholde sorteringskrav. Mulighederne for indsamling ved husstande skal undersøges. Mulighederne for en udbygning af miljøstationer til indsamling af plastemballage skal undersøges. Herunder skal der foretages nærmere vurdering af økonomien. Tidsplan for gennemførsel af handlingsplaner fremgår af Bilag PVC PVC-affald stammer fra såvel private borgere som virksomheder. Status Private For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: genbrugspladser storskraldsindsamling Erhverv PVC fra erhverv er omfattet af anvisningsordning og kan afleveres til: private aktører erhvervsgenbrugspladsen i Holstebro (alle fem kommuner, alle mod betaling) som en del af det brændbare affald til sorteringsanlægget Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 25

27 Mængder I 2002 er der registreret følgende mængder PVC: Genbrugspladser 31 tons Sorteringsanlæg 27 tons Erhverv 12 tons I alt: 70 tons Heraf private totalt Heraf erhverv totalt 31 tons 39 tons I perioden fra 1998 til 2002 er den indsamlede mængde steget fra totalt 0 tons til 70 tons. Baggrunden er, at man først i den seneste planperiode er begyndt at udsortere PVC. Tidligere målsætninger i Affaldsplan Private: Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger PVC Etablere afleveringsmulighed for PVC på genbrugsstationer. Sortering til genanvendelse og særskilt deponering af ikke genanvendeligt. Erhverv: Afleveringsmulighed er etableret. Sortering gennemført men særskilt deponi ikke gennemført. Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger PVC Indføre indsamlingsordning og/eller Affaldsterminal Må- PVC kan afleveres på afleveringsmulighed bjerg. (modtagestation for erhvervsaffald). Sortering til genanvendelse og særskilt deponering af ikke genanvendeligt. Sortering foregår på Affaldsterminal Måbjerg. Særskilt deponi ikke gennemført. Affaldsstrategiens sigtelinjer Regeringens Affaldsstrategi angiver som sigtelinie år 2008: sikre en miljømæssig fornuftig håndtering af PVC-affald, således at ressourcerne udnyttes, og problemerne med tilsætningsstofferne elimineres friholde affaldsforbrændingsanlæggene for PVC-affald sikre, at miljøproblemerne ved mekanisk genanvendelse minimeres. Regulering og fremtidige initiativer I Husholdningsaffaldsregulativet er fastsat at private skal udsortere PVC fra dagrenovation. I Erhvervsaffaldsregulativet er fastsat at erhverv skal udsortere genanvendeligt PVC-affald til genanvendelse og ikke genanvendeligt PVC til særskilt deponi. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 26

28 I 2001 blev der udstedt nye regler for håndteringen af PVC. Reglerne angiver, at genanvendeligt PVC skal udsorteres særskilt til genanvendelse, mens ikke genanvendeligt PVC skal frasorteres og deponeres særskilt. Bortskaffelse Det indsamlede genanvendelige PVC-affald leveres til godkendt modtagevirksomhed, hvor materialerne gennemgår en sortering inden de bortskaffes til genanvendelse i Tyskland. Det indsamlede ikke genanvendelige PVC-affald leveres til godkendt deponi, hvor PVC-affaldet deponeres. Miljøvurdering Genanvendelse af PVC giver de største besparelser mht. energi- og ressourceforbrug i forhold til forbrænding og deponi. Det skyldes, at der ved genanvendelse ikke skal bruges energi på fremstillingen af PVC og forbrænding af PVC giver en større mængde restprodukter, som røggasrensningsprodukter og slagger, end genanvendelse. Affaldsstrategien vurderer samlet med hensyn til PVC, at der er gevinst ved genanvendelsen. Affaldsstrategien oplyser dog, at meromkostningerne ved genanvendelse ikke kendes. Derfor er der iværksat et miljø- og samfundsøkonomisk studie af håndteringen af PVC-affald. Opsamling I 1998 blev PVC ikke indsamlet separat og i 2002 er der i alt indsamlet 70 tons. Miljøstyrelsen vurderer at der i 2002, på landsplan, blev produceret ca tons PVC affald, heraf ca. 519 tons i fællesskabet. Omkostningerne ved deponering af PVC er væsentlig lavere end ved de kendte genanvendelsesmuligheder. Derfor har incitamentet for at iværksætte ordninger og information på området været lavt. Der er imidlertid udviklet nye behandlingsformer der kan ændre dette. På baggrund af de utilfredsstillende indsamlingsresultater, affaldsstrategiens sigtelinjer og udviklingen indenfor behandling udpeges PVC som et fokusområde Målsætning PVC Der er opstillet følgende målsætninger for PVC gældende for hele fællesskabet: 1. Der skal indsamles så stor en del af PVC affaldet til genanvendelse som muligt med en fornuftig afvejning af miljø og økonomi. 2. Der skal foretages en undersøgelse af indsamlingsordninger i andre kommuner, således at den bedste model kan tilbydes. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 27

29 Handlingsplaner for PVC Med baggrund i de opstillede mål er der opstillet følgende handlingsplaner for PVC: Der skal iværksættes målrettet information til private og erhverv om indsamling af PVC. Informationen skal bl.a. indeholde sorteringsvejledning. Mulighederne for indsamling af PVC skal undersøges. Herunder skal der foretages sammenligninger med andre kommuners tilbudte ordninger. Tidsplan for gennemførsel af handlingsplaner fremgår af Bilag BATTERIER Batteriaffald stammer fra såvel private som virksomheder. Batterier opdeles i små batterier og blyakkumulatorer. Status Private For private husstande er der etableret indsamlingsordninger i form af: genbrugspladser (alle kommuner) indsamling via miljøbilen forhandlerordninger Erhverv Batterier og akkumulatorer fra erhverv er omfattet af indsamlings- eller anvisningsordning (alt efter batteritypen) og kan afleveres til: private aktører erhvervsgenbrugspladsen i Holstebro (alle fem kommuner, alle mod betaling) Modtagestation Vestjylland Mængder I 2002 er der registreret følgende: Genbrugspladser 25 tons Erhverv 24 tons I alt: 49 tons Heraf private totalt Heraf erhverv totalt 25 tons 24 tons I perioden fra 1998 til 2002 er den indsamlede mængde faldet fra totalt 81 tons til 49 tons. Et fald på 32 tons eller 40%. Tidligere målsætninger i Affaldsplan Privat: Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Batterier Evaluering af bestående ordninger og debragt. Evalueringer ikke tilen- evt. gennemføre forbedringer. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 28

30 Erhverv: Information om bestående ordninger. Hjemmeside etableret og opdateret. Fraktion Målsætning Vurdering Evt. bemærkninger Batterier og Evaluering af bestående ordninger og forbedringer gennemført. Evalueringer udført, og akkumulatorer evt. gennemføre forbedringer. Information om bestående ordninger. Hjemmeside etableret og opdateret. Information om nomis ordninger. Affaldsstrategiens sigtelinjer Regeringens Affaldsstrategi angiver som sigtelinie år 2008: afventer revision af EU-direktiv om batterier. Regulering og fremtidige initiativer: I Erhvervsaffaldsregulativet er fastsat at erhverv skal frasortere små batterier og blyakkumulatorer, og selv sørge for bortskaffelse af små batterier og blyakkumulatorer til genanvendelse ved godkendt modtager, virksomheder eller anlæg, der opfylder bestemmelser fastsat i regulativer. Indsamlingen af batterier reguleres efter affaldsbekendtgørelsen. Den forestående revision af EU`s batteridirektiv forventes at komme til at rumme stramninger i form af indførelse af en obligatorisk ordning for indsamling og oparbejdning af alle typer batterier. Der er ikke opstillet tidsplan for revisionen af batteridirektivet. Bortskaffelse Små batterier indsamlet i Holstebro, Thyholm, Trehøje og Vinderup Kommune gennemgår en sortering inden de bortkøres til godkendt modtagevirksomhed for videre forarbejdning. Små batterier indsamlet i Struer Kommune leveres efter sortering til enten deponering eller genanvendelse på godkendte modtagevirksomheder. De indsamlede akkumulatorer fra såvel Struer som de øvrige interessentkommuner leveres til genanvendelse hos godkendt modtagevirksomhed. Miljøvurdering Affaldsstrategien angiver følgende miljøproblemer vedrørende batterier: batterier kan indeholde store mængder kviksølv ikke indsamlede nikkel-cadmium udgør den vigtigste kilde til cadmium i affaldsstrømmene Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 29

31 En del batterier indeholder ressourcer som stål, zink, mangan og kulstof som kan genanvendes. Opsamling Kortlægningen har afdækket en nedgang i de registrerede mængder fra 81 tons i 1998 til 49 tons i I affaldsplan er opstillet mål om evaluering af bestående ordninger og information. Med undtagelse af evaluering af ordninger for private anses målene for opfyldt. Batterier i dagrenovationen anses generelt for et stort miljøproblem og desuden indeholder en del batterier ressourcer, der kan genanvendes. Fællesskabet skal være forberedt på, at der i den kommende periode kan komme nye krav til indsamling og oparbejdning af batterier. Det er vigtigt, at der gennemføres løbende information om de kommunale ordninger. For at sikre overgangen til de forventede kommende skærpede krav er batterier udpeget som fokusområde Målsætning batterier Der er opstillet følgende målsætninger for batterier gældende for hele fællesskabet: 1. Der skal foretages undersøgelser af mulighederne for husstandsindsamling af batterier Handlingsplaner for batterier Med baggrund i det opstillede mål opstilles følgende handlingsplaner for batterier: Mulighederne for indførsel af en husstandsindsamling skal undersøges. Herunder skal erfaringer fra andre kommuner inddrages. Fortsat og bedre information omkring udsortering af batterier. Tidsplan for gennemførsel af handlingsplaner fremgår af Bilag MADAFFALD OG ANDET ORGANISK AFFALD De registrerede mængder madaffald og andet organisk affald stammer udelukkende fra erhverv. De to primære kilder er affald fra slagterier og storkøkkener. Status Madaffald og andet organisk affald dækker over to fraktioner, nemlig Madaffald fra storkøkkener og Organisk affald fra virksomheder. Madaffald fra storkøkkener indsamles i alle interessentkommuner af privat aktør. Status, mål og handlingsplaner for fokusfraktioner Side 30

nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan

nomi i/s og NVRaffald i/s Affaldsplan Bilag 1... 2 Kortlægning husholdningsaffald... 2 1.1. Husstandssammensætning... 2 1.2. Affaldsmængder... 3 Enkeltfraktioner fra husholdninger... 7 1.3. Papir og pap... 7 1.4. Glas og flasker... 8 1.5.

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner

Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Opdateret vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5 2004 Indhold 1 INDLEDNING 5 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD 5 1.2 BAGGRUND 6 1.2.1 Affaldsstrategi 2005-08 6 1.2.2

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Skive Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Skive Kommunes affaldsplan som opslagsværk Skive Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 4 Organisk dagrenovation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

SVENDBORG. Side 1 af 39

SVENDBORG. Side 1 af 39 SVENDBORG Side 1 af 39 Svendborg Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner Affald fra

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012

Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Side 1 af 54 Vordingborg Kommune Vordingborg Kommunes affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 Side 2 af 54 Side 3 af 54 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 52 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 1 Page 3 of 52 Page 4 of 52 1 Indledning og baggrund 2 Affaldsplanens opbygning 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Storskrald

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018

Forslag til. Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Forslag til Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan 2014-2018 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 Bofa en virksomhed i Bornholms E-mail: Regionskommune

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport

Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Affaldsplan 2009-2020 Kortlægningsrapport Kortlægning og prognoser Furesø Kommune, Affaldsplan 2009 2012, kortlægningsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Høje-Taastrup Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Høje-Taastrup Kommunes affaldsplan som opslagsværk Høje-Taastrup Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 HUSHOLDNINGER: 5 Restaffald/organisk

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Bilagsdelen De 26 initiativer

Bilagsdelen De 26 initiativer NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 26 initiativer De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Læsevejledning.. 4 Arbejdsgruppen om organisering

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2016 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Fanø Kommunes mål i 2022... 5 Forventede resultater i planperioden... 5 Udviklingen

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi

Notat. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi Notat Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål og sammenligning med regeringens ressourcestrategi 14. oktober 2013 Dok.nr.: 2013/0000200-95 1. Muligheder for skærpelse af genanvendelsesmål Genanvendelsesmål

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

Bilagsdelen De 31 fraktioner

Bilagsdelen De 31 fraktioner NOVEREN I/S Affaldsplan 2005-2016 Bilagsdelen De 31 fraktioner De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Afsnit: Side: Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Fraktionsbeskrivelse.. 4 Kategori 1. 6 Asfaltbrokker

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

Affaldsplan 2010-2020

Affaldsplan 2010-2020 Miljø og Natur 2009 Affaldsplan 2010-2020 Forslag Hovedplanen Side 2 af 22 Side 3 af 22 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Slagelse Kommunes overordnede målsætninger 4.1 Kommunens målsætninger

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 2 of 41 Skive Kommunes affaldsplan Planen Page 3 of 41 Page 4 of 41 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Den nationale affaldsstrategi 4.1 Forholdet til EU 5 Organisering af affaldsområdet

Læs mere

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020

Nordfyns Kommune. Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 6 3 NORDFYNS KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 3.1 Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i perioden 2009-2012

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer

Ressourcestrategi for. drivere, mulige mål og initiativer Ressourcestrategi for affaldshåndtering 2013-18/24: 18/24: drivere, mulige mål og initiativer v/morten Carlsbæk, Miljøstyrelsen Den tørre del af husholdningsaffaldet DAKOFA konference 5. februar 2013 Er

Læs mere

Skive Kommunes affaldsplan

Skive Kommunes affaldsplan Page 1 of 26 Skive Kommunes affaldsplan Bilag 2 Page 2 of 26 Page 3 of 26 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Målsætninger for behandlingen af affald 3.2 Opfølgning på

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan

Sorø Kommunes affaldsplan Page 1 of 24 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Hovedplanen Page 2 of 24 Page 3 of 24 1 Forord 2 Indledning 3 Affaldsplanens opbygning 4 Sorø Kommunes målsætninger for planperioden 2010-2020 5 Sorø Kommunes

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldsplan

Affaldsplan Affaldsplan 2009-2012 Kortlægning og prognoser for Gentofte Kommune KORTLÆGNING AF OPLYSNINGER FRA MODTAGEANLÆG 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008... 4

Læs mere

Forslag til affaldsplan

Forslag til affaldsplan Affaldsplan 2005 Forslag til affaldsplan I offentlig høring fra 7/6-2005 2/8-2005 Pandrup Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Indledning...5 Kommunesammenlægning... 5 Baggrund for affaldsplanen...

Læs mere

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016

HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 HEDENSTED KOMMUNE AFFALDSPLAN 2005-2016 INDHOLD Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. KORTLÆGNINGSDEL... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 4 1.3 PRINCIP FOR AFFALDSKORTLÆGNINGEN... 5 1.4

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag

Tårnby Kommune. Affaldsplan Bilag Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Bilag Side 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Opfyldelse af mål 2000-2012... 7 2.1 Mål... 7 2.2 Udviklingen i mængderne fra 2004-2007... 8 2.3 Initiativer... 10 2.3.1 Bemærkninger

Læs mere

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009

Affaldsplan 2009-2013. Maj 2009 Affaldsplan 2009-2013 Maj 2009 Kerteminde Kommunes Affaldsplan 2009-2013 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 2 Baggrund 6 3 Affaldsplanens opbygning 7 4 Sammenfatning 9 5 Rammer for affaldsplanen 13 51

Læs mere

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet

Indledning Kortlægning og status Anlæg og kapacitet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 1 1.1 Affaldsplanens formål 2 1.2 Læsevejledning 3 2 Kortlægning og status 4 2.1 Regulativer for affald 4 2.2 Datagrundlag 4 2.3 Kortlægning og beskrivelse af ordninger

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Hovedplan TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Hovedplan 1 INDLEDNING... 2 2 MÅL... 3 2.1 Kommunens overordnede målsætninger... 4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Affalds- og

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag

Udkast TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN. Bilag TÅRNBY KOMMUNE AFFALDS- OG RESSOURCEPLAN 2014-2018 ØGET GENANVENDELSE MINDRE I OVNEN Bilag INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MÅL 1.1 Dagrenovation 1.2 Papir 1.3 Storskralds 1.4 Haveaffalds 1.5 Glascontainere 1.6 Genbrugspladser

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan

Tårnby Kommune. Affaldsplan 2010. Hovedplan Tårnby Kommune Affaldsplan 2010 Hovedplan Indhold 1 Indledning...5 2 Mål...7 2.1 Baggrund og perspektiver for mål og initiativer... 7 2.1.1 Regeringens affaldsstrategi... 7 2.1.2 EU's affaldspolitik...

Læs mere

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen

Ressourcestrategi med. fokus på organisk affald. v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Ressourcestrategi med fokus på organisk affald v/linda Bagge, Miljøstyrelsen Køreplan for et ressourceeffektivt EU fra 2011 - Vision frem til 2050 I 2020 bliver affald forvaltet som en ressource. Affaldet

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 50 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 2 Side 2 af 50 Side 3 af 50 1 Indledning 2 Affaldsplanens opbygning 3 Målopfyldelse 2005-2008 3.1 Udviklingen i affaldsmængder

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig

Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Ressourcestrategi - Genanvendelse af dagrenovation kan betale sig Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen Ressourcestrategien kommer! Strategi for affaldshåndtering den vil komme i høring. Vi har en god

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet

Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Kilder og affaldshåndtering ved fjorden Thomas Budde Christensen Lektor, Roskilde Universitet Affaldsforbrænding Kort over affaldsforbrændingsanlæg 29 affaldsforbrændings-anlæg i Danmark. Kapaciteten varier

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande

Ikast-Brande Kommune. Affaldsplan 2009-2020. Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk. Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Ikast-Brande Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Tlf.: +45 99604000 Fax.: +45 99604040 post@ikast-brande.dk

Læs mere

KERTEMINDE. Side 1 af 44

KERTEMINDE. Side 1 af 44 KERTEMINDE Side 1 af 44 Kerteminde Indledning Planen kort fortalt Status og mål Bygge og anlægsaffald Husholdningsaffald Opfølgning på mål Målsætninger og sigtelinier Håndtering af de enkelte affaldsfraktioner

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Gentofte Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra 2009-2012. Hvis du er interesseret i detaljer om kommunens

Læs mere

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014

UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 UDKAST TIL HØRINGSVERSION 14. MARTS 2014 AFFALDSPLAN 2014-2018 (2024) Kortlægning Hvidovre Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDLEDNING... 3 2. AFFALDSORDNINGER OG MODTAGEANLÆG...

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015

Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6. Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Bilag 1-6 Planforslag i offentlig høring fra 11. marts til 15. maj 2015 side 2 Affald og Genbrug www.skidtergodt.dk affaldsplan@roskilde.dk tlf. 46313788 Layout: Annabir.dk

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

AFFALDSSTRATEGI December 2003

AFFALDSSTRATEGI December 2003 AFFALDSSTRATEGI December 2003 Forsvarsministeriets Affaldsstrategi FORORD Vi lever i et miljøbevidst samfund i en tid, hvor der konstant arbejdes for en bæredygtig udvikling. Fokus er rettet mod alle dele

Læs mere

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner

NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG. De 9 miljøkommuner NYKØBING-RØRVIG KOMMUNE Affaldsplan 2005-2016 FORSLAG De 9 miljøkommuner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel Afsnit Side Indholdsfortegnelse 3 1 Indledning 4 Læsevejledning 4 Vision og mission. 5 Formålet med

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan

Høje-Taastrup Kommune. Affaldsplan Affaldsplan 2005-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 2 1 INDLEDNING 3 2 AFFALDSPLANENS OPBYGNING 4 3 DEN NATIONALE AFFALDSSTRATEGI 6 4 HØJE-TAASTRUP KOMMUNES MÅLSÆTNINGER 8 4.1 Høje-Taastrup Kommunes

Læs mere