Dansk Sejlunions handlingsplan for tursejlads

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads"

Transkript

1 Dansk Sejlunions handlingsplan for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions strategiske mål for tursejlads og for de handlinger, som viser vejen til målet: Dansk Sejlunion skal være den slagkraftige nationale organisation for tursejlads. Notatet redegør for de primære virkemidler til at nå den strategiske målsætning: services, kompetenceudvikling, rammebetingelser, kommunikation og markedsføring. Handlingsplanen skal skabe værdi for de sejlere, der søger sejlsporten for tur, rekreative oplevelser og det maritime friluftsliv. Indsatsen er detaljeret beskrevet for 2014 og i hovedtræk for 2015 og Notatet redegør for økonomi og for andre ressourcer til at omsætte plan til faktisk handling. Notatet redegør for de roller, som Dansk Sejlunion spiller i arbejdet med at omsætte handlingsplan. Notatet redegør for muligheder og udfordringer for realisering af handlingsplanen. Strategiske mål De strategiske mål for tursejlads er formuleret i et tillæg til DS Strategi 2011 fra januar 2012: Citat fra DS Strategi 2011: Dansk Sejlunion skal etablere sig på tursejladsområdet tilsvarende Dansk Sejlunions virke på fx elite-, kapsejlads- og ungdomsområdet, med samme seriøsitet, indsigt og kommunikation. Dansk Sejlunion Tursejlads skal være et prestigeområde på linje med elite- og kapsejlads. Dansk Sejlunion Tursejlads skal udvikles og etableres som Den slagkraftige nationale organisation. Dansk Sejlunion skal derfor selv undersøge og etablere sig i markedet og fastsætte sin mission. Udefra defineres der ikke noget formål eller anden platform for Dansk Sejlunions virke på tursejladsområdet (som det i varierende grad er tilfældet på elite-, kapsejlads- og ungdomsområdet). Den kommunikation, der er nødvendig for at levere de services, der allerede er på hylderne, handler fx om fysisk tilstedeværelse af konsulenter (fx breddekonsulenter), events som kommunikationsmiddel (fx redningsøvelse i havnen), og en mærkbar markedsføring. Dansk Sejlunion skal opsøge og producere information om Tursejlerområdet med en indsigt og i en journalistisk professionel bearbejdning og originalitet, der mindst er på niveau med og i samme omfang som Dansk Sejlunions øvrige formidling af sejlsport. Kommunikationen skal overvejes og tilrettelægges professionelt, så vi finder ud af, hvordan vi kommunikerer med målgruppen

2 og med dem, som vi gerne vil tiltrække til målgruppen. Det er en væsentlig opgave at markedsføre Dansk Sejlunions services overfor de sejlere, der er potentielle, men endnu ikke er medlem af en Dansk Sejlunion Klub. Dansk Sejlunion skal af flere grunde fastholde målgruppen i sin medlemsskare, og de aktuelle muligheder for at etablere sig må ikke forpasses. Siden sidste forsøg har konkurrenter etableret sig med stigende succes, og det kan nu konstateres, at hver gang Dansk Sejlunion ikke magter noget på Tursejladsområdet, så står andre klar. Målgruppen og dens behov skal undersøges og analyseres. Markedet for services til tursejlere er yderst uklart. Der er meget stor usikkerhed om hvilke services, tursejlere vil opfatte som relevante og attraktive, og direkte adspurgt vil de færreste være i stand til at remse mere end ganske få services op, som værende relevante for dem selv. Dansk Sejlunions services og ydelser vil for størstedelen være tilegnet sejlerne direkte, og disse skal tilbyde, hvad sejlerne har lyst til eller behov for. Derfor skal der etableres en form for behovserkendende markedsføring. Services skal distancere sig fra en del af markedets udbud; Dansk Sejlunions produkter og services skal have en mærkevarestandard, der skal kendes som DS-standard mærket, og som modsvarer Dansk Sejlunions position som Sejlsportsorganisationen i Danmark. Hvor det er muligt skal Dansk Sejlunion etablere sig som den nationale myndighed på området. Forretningsmodellen skal udvikles forfra. Den skal målrette sig mod at forbedre leverancen af eksisterende services hurtigst muligt (inden for 6 måneder) parallelt med, at den endelige realisering af strategien forberedes og gennemføres, og det skal i sin helhed være sket inden for 24 måneder. En parameter vil være, at de indtægtsgivende tilbud skal etableres i en rækkefølge, så deres afkast kan bidrage til at udvikle nye tilbud. Dansk Sejlunion skal undersøge og analysere: Hvem er vores målgruppe og hvordan får vi fat i dem. Vi skal ligeledes overveje vores tiltag i forhold til andre aktører på markedet (se CBS rapport). Et personligt kort, DS-kortet kan være en mulighed, men i givet fald skal det være et kort, der har relevans i hverdagen, det skal benyttes mindst dagligt, og for at det sker, så skal det indeholde klare, mærkbare fordele for kortholderen (sejleren). Bemandingen og organiseringen skal udvise professionalisme inden for Tursejladsområdet, der som område vil have det Dansk Sejlunions største kommercielle indhold, og være målrettet Dansk Sejlunions formodentlig bredeste og største målgruppe. Frem for egenudvikling skal ydelser baseres på kommercielle aftaler med samarbejdsparter og leverandører med henblik på at øge udviklingshastighed, kvalitet, leveringshastighed og leveringssikkerhed, og samtidig minimere Dansk Sejlunions risici. Som supplement, men i omfang sikkert betragteligt, vil et væsentligt element være inddragelse og systematisk aktivering af kompetente sejlere fra målgruppen i tilvejebringelse og udbredelse af ydelser til sejlere, bl.a. styring af brugerdrevne fora.

3 I hvert enkelt tilfælde skal der ske en vurdering af og stillingtagen til, hvorvidt den bedste og hurtigste kommunikations- og distributionskanal er gennem sejlklubberne eller direkte til sejlerne, eller en kombination heraf. Strategisk mål afgrænsning og måling Målet i DS Strategi 2011 for tursejlads er, at Dansk Sejlunion skal være den slagkraftige nationale organisation for tursejlads. Det er det mål, som Dansk Sejlunion skal have nået med udgangen af Slagkraftig national organisation er imidlertid mere et billede på en ønsket tilstand end et egentlig målbart mål. Der er behov for en afgræsning og en operationalisering. Det vil dels skærpe retning i Dansk Sejlunions arbejde med tursejlads, dels give mulighed for at måle fremdrift i arbejdet. Tursejlads kan afgrænses til sejlads med et rekreativt formål. Oplevelse, friluftsliv, fritid, frihed og fornøjelse er ord, som kendetegner typisk tursejlads. Tursejlads forbindes typisk med sejlads i kølbåd, tungere flerskrogsbåd og motorbåd, som i antal udgør den største mængde i de danske lystbådehavne. Men rekreativ sejlads er bestemt også mulig i jolle, windsurf, SUP og kite. Handlingsplanen for tursejlads vil tage afsæt i sejlads i kølbåd, flerskrog og motorbåd, da de aktuelt er de mest udbredte bådtyper til tursejlads. Handlingsplanen vil holde muligheder åbne for at udbrede forståelsen af tursejlads til øvrige konstruktioner. Tursejlads er typisk en båd-individuel oplevelse, hvor besætningen/familien selv organiserer sejlturens tid og indhold. Tursejladsen tager typisk afsæt i et sejlermiljø på land (man hilser på de andre sejlere på havnen, mens man rigger til), og på vand er man opmærksom på både (hilser pænt). Men selve sejladsen er kendetegnet ved et betydeligt element af individuel frihed. Handlingsplanen skal støtte såvel fællesskabet i sejlklubben, sejlermiljø på land og den individuelle frihed på vand. Organisation indebærer, at Dansk Sejlunion har en struktur, der kan beskrives. Dansk Sejlunion betragtes som en aktør med demokratisk, økonomisk og juridisk legitimitet til at udføre en række handlinger på vegne af sejlsporten. Dansk Sejlunions vedtægter beskriver den formelle organisation. Dansk Sejlunion er imidlertid også uformelle netværk af sejlere, som har en holdning til sejlsporten generelt og som er parate til at handle for sejlsportens ide, dvs. handle på et højere plan end den individuelle sejloplevelse. Her er ressourcerne til rent faktisk at skabe den aktivitet, som Dansk Sejlunion er skabt for at fremme: sejladsoplevelser. Handlingsplanen vil udnytte den styrke der ligger i at have en stærk formel organisation og stærke uformelle netværk knyttet tæt til hinanden. National dækker hele Danmark. National organisation indebærer derfor, at Dansk Sejlunion påtager sig rollen at skabe en relation (formel og uformel) til alle tursejlere i hele Danmark og varetage tursejladsens og tursejlernes interesser. Dansk Sejlunion vil som national organisation repræsentere: tursejlerne, som er medlem af en sejlklub i Dansk Sejlunion, tursejlere, som er medlem af sejlklubber uden for Dansk Sejlunion og tursejlere, som ikke medlem af en sejlklub. Tursejlere, som sejler hyppigt og sjældent, langt og kort. Tursejlere, som er unge og ældre, kvinder og mænd.

4 National organisation indebærer desuden, at de aktører, som sætter rammerne for tursejladssen i Danmark (myndigheder, markedet og andre foreninger (DK og internationale) inden for idræt og friluftsliv) ser Dansk Sejlunion som den legitime repræsentant for alle tursejlere i Danmark. På langtursområdet skal DS respektere og samarbejde med FTLF (Foreningen til Langtursejladens Fremme), der i forvejen er en slagkraftig organisation inden for sit område. Det betyder at Dansk Sejlunion skal fokusere på services til de geografiske områder, hvor de fleste danske sejlere sejler (indenfor Skagen-Lindesnes og vest for Bornholm-Gotland). Slagkraftig indebærer, at tursejlere, myndigheder, markedet og andre foreninger inden for idræt og friluftsliv vurderer, at Dansk Sejlunion gør en mærkbar forskel for tursejladsen. De nævnte grupper vil først anerkende Dansk Sejlunions rolle som slagkraftig, når man oplever, at Dansk Sejlunion skaber relevant værdi. Det gælder for de direkte og indirekte ydelser til tursejlere og for myndigheder, markedet og foreninger, som påvirker rammebetingelserne for tursejladsen i Danmark. Medlemmerne af sejlklubber i Dansk Sejlunion vil står helt centralt i vurderingen af slagkraftig. Medlemmerne har qua deres medlemskab en formel relation til Dansk Sejlunion, og man må formode, at forventningerne til leverancen fra Dansk Sejlunion som minimum modsvarer værdien af kontingent og derudover modsvarer medlemmets idemæssige tilhørsforhold til Dansk Sejlunion. Handlingsplanen forholder sig til, at opfyldelse af det strategiske mål slagkraftig national organisation både afhænger af, at Dansk Sejlunion leverer de ydelser, som Dansk Sejlunions politiske og administrative ledelse vurderer, med størst sandsynlighed vil ramme målgruppernes behov, OG at målgrupperne oplever, at ydelserne skaber relevant værdi for dem. Målingen af den strategiske målopfyldelse skal derfor omfatte Leverandørperspektiv: De primære virkemidler i strategien bliver anvendt. Indsatser med særlig strategisk betydning bliver gennemført, og indsatsers konkrete mål bliver nået Kundeperspektiv: Målgruppernes opfattelse af Dansk Sejlunion som slagkraftig national organisation stiger med x % fra 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016 (kvalitativ måling af holdning af tursejlere og repræsentanter for myndigheder, marked og andre foreninger. Konkret målsætning på x % fastsættes, når første måling er gennemført.) De to perspektiver stillet over for hinanden, så vejer kundeperspektivet tungest. Dansk Sejlunions succes på området for tursejlads skal primært vurderes ud fra sejlernes opfattelse. Hvem er vi til for Tursejler er en udbredt typebetegnelse i sejlsporten. Typebetegnelser kan være nyttige til at afgrænse målgruppe og vise sin identitet. Og typebetegnelser kan være uhensigtsmæssige, da man fokuserer på forskelle fremfor fællesnævnere. I handlingsplanen bliver typebetegnelsen tursejlere anvendt til at beskrive mennesker, som opfatter sig selv som tursejlere, uanset om man ejer en båd, bådtype, antal sømil og timer

5 på sæsonen, alder og køn. En del sejlere sejler både tursejlads og kapsejlads. Typebetegnelsen kapsejler passer bedre, når man i rum og tid er fokuseret på kapsejlads med en sportslig ambition om at vinde. Den samme besætning kan ugen efter sejle tursejlads og vil i den situation kunne betegnes tursejler. Unge, som søger sejlsporten for at få oplevelser uden for konkurrence, bliver typisk betegnet som unge selvom deres adfærd på vandet og opfattelse af sejlsporten har meget til fælles med tursejlere. Handlingsplanen fokuserer på tursejleren og er bevidst om mulighederne for at involvere kapsejlere og ungdom i tursejlads. Strategiske virkemidler DS Strategi 2011 formulerer en række primære virkemidler, som skal bane vejen til målet. Virkemidler er først beskrevet overordnet. De konkrete tiltag i er beskrevet i bilag. Services til tursejlere Kende målgruppens behov Rammebetingelser Kompetenceudvikling Kommunikation og markedsføring Innovation og skalering Ressourcer i klubber, netværk og sekretariatet Services til tursejlere Dansk Sejlunion skal tilbyde services, som sejlerne efterspørger eller forventes at efterspørge se afsnit Kende målgruppens behov. Dansk Sejlunion skal nøje følge efterspørgslen på sine ydelser og løbende vurdere ydelsernes effekt i forhold til investeret tid og økonomi. Dansk Sejlunion skal tilbyde services, som kan inspirere, og som sejleren kan anvende til at komme nærmere gode sejladsoplevelser og opnå større sejlerglæde. Turbøjer, tursejlerapp og turbeskrivelser er eksempler på services, som bringer sejleren nærmere den gode oplevelse. Dansk Sejlunion skal også tilbyde services, som sejleren kan anvende til at fjerne forhindringer eller hjælpe i de besværlige situationer, som en sejler/bådejer kommer ud for. Internationale certifikater, formidling af bådforsikring og juridisk rådgivning er eksempler på services, som hjælper sejleren i hverdagen ved siden af sejladsen. Dansk Sejlunion skal give adgang til en vifte af services, der dækker den brede gruppe af tursejlere. En væsentlig del af Dansk Sejlunions ydelser tjener dermed det formål at være en basispakke af ydelser til sejlere i Danmark. Enkelte områder kan have dybere og mere specifik services, men fokus skal være på at imødekomme den brede gruppes behov. Dansk Sejlunions services skal have en mærkevare-standard, som modsvarer Dansk Sejlunions ambition om at være den nationale organisation for tursejlads. Dansk Sejlunion har kompetence og kapacitet til at tilbyde visse services direkte, fx tursejlerapp. Andre leverandører har forudsætninger for at levere en bedre og billigere service, fx forsikring. Dansk Sejlunion skal lave aftaler med leverandører for at sikre bredden og kvalite-

6 ten af services til tursejlere. Dansk Sejlunion skal udnytte sin værdi som repræsentant for sejlsporten og være tydelig på grænsefladen overfor kunderne, når services leveres af andre. Kende målgruppens behov Dansk Sejlunion gennemfører i 1. kvartal 2014 en professionel undersøgelse af målgruppen. Undersøgelsen skal blandt andet give svar på tursejlernes efterspørgsel, hvilke barrierer gruppen oplever og hvilke aktiviteter, der kan hjælpe tursejlere på vandet. Undersøgelsen skal teste målgruppens opfattelse af tiltag i handlingsplanen og give retning for det videre arbejde i Dansk Sejlunion. Undersøgelsen kan også give det første måling om kundernes oplevelse af Dansk Sejlunion, som den slagkraftige nationale organisation. Rammebetingelser Dansk Sejlunion skal påvirke rammebetingelser for tursejladsen. Dansk Sejlunion skal pleje sine relationer til myndigheder, markedet og andre større danske og internationale foreninger for idræt/friluftsliv. Dansk Sejlunion skal arbejde for at forbedre rammebetingelser, fx fjerne forsikringsafgift. Dansk Sejlunion skal arbejde for at forhindre forværring af rammebetingelser, fx bundmaling fra 1. januar Sejlsporten presses fra mange sider. En øget kommerciel udnyttelse af havet og lovgivningen som følge af Præstø ulykken er eksempler på forhold, der begrænser sejleres adgang til det maritime friluftsliv. Dansk Sejlunion vil overfor myndigheder tydeligt og seriøst arbejde for, at der forsat er rum og mulighed for at sejlsporten kan udfoldes på rimelige betingelser i Danmark. Dette sker blandt andet ved at være proaktiv og deltage med sejlernes synspunkter, allerede når de overordnede startegier tilrettelægges i styrelse og andre steder, hvor man har indflydelse på sejlsportens rammebetingelser. Omfanget af Dansk Sejlunions interessevaretagelse vil løbende blive vurderet i forhold til bredde og omfang af en gruppes interesse og hvor markant en påvirkning Dansk Sejlunion vil kunne opnå. Dansk Sejlunion vil prioritere emner med mulighed for succes på kort sigt. Værdien af Dansk Sejlunions interessevaretagelse afhænger både af de konkrete resultater og af interessenternes opfattelse af de konkrete resultater. Kommunikation med sejlere om Dansk Sejlunions arbejde med rammebetingelser og ikke mindst relevansen af dette arbejde har væsentlig betydning for værdien af den investerede tid, opmærksomhed og økonomi. Kompetenceudvikling Gennem et alsidigt tilbud om udvikling af sejlerkompetencer vil Dansk Sejlunion skabe større sejlerglæde og mulighed for flere sejlere på vandet. Større kompetence giver tryghed til at sejle mere og længere. Større kompetencer giver også lyst til at udforske andre dele/discipliner indenfor sejlsporten. Tilbud om udvikling af sejlerkompetencer skal være rettet mod erfarne sejlere og mod voksne uden tidligere sejlererfaring, som gerne være en del af tursejladsen muligheder og oplevelser. Dansk Sejlunions ambition er at skabe uddannelses-, udviklingstilbud til alle sejlere uanset erfaring og interesse. Modellen for det formelle uddannelsestilbud er Dansk Sejlunion Sej-

7 lerakademi (se bilag), hvor Dansk Sejlunion Tur arbejder med grundlæggende uddannelser og uddannelser specifikt til tursejlere. Udviklingen af uddannelserne skal tage afsæt i den model, som man har brugt i Diplomsejlerskolen. Dansk Sejlunion skal tilrettelægge struktur og indhold i de enkelte moduler i sejlerakademiet og opbygge en voksen-instruktøruddannelse, som sikrer, at udførslen sker med den kvalitet, som Dansk Sejlunion ønsker. Instruktørerne skal gennem egen uddannelse certificeres til at benytte de enkelte moduler i Dansk Sejlunion Sejlerakademi. Hvis vi skal nå alle sejlere, skal Dansk Sejlunion indbyde klubberne til et snævert samarbejde. Dansk Sejlunion arbejde skal være centreret om at give faglig og pædagogisk viden til instruktører og uddannelseskoncepter til klubberne. På dette område kan der trækkes på Dansk Sejlunions erfaringer fra opbygning af kraftcentre. Det er et betydeligt projekt at gøre kompetenceudvikling muligt for alle. En forudsætning for at gennemføre Sejlerakademi i fuld skala er, at fond eller virksomhed vil finansiere projektet (3-4 mio. kr. over 3 år). Finansiering skal være på plads primo Handlingsplanen tager i 2014 fat på de første dele af kompetenceløftet, se skema Kompetenceudvikling i bilag. De fremlagte tiltag til kompetenceudvikling i 2014 bliver finansieret inden for det budget, som er lagt for Det samme gælder for 2015 og En ekstern finansiering af Sejlerakademiet vil kunne øge hastighed og omfanget af kompetenceløftet. Kommunikation og markedsføring En målrettet kommunikationsindsats skal i første omgang være med til med at opbygge fortællingen om, at Dansk Sejlunion er en bred og mangfoldig forening, som skaber værdi for tursejlere. Kommunikationen om tursejlads er en integreret del af Dansk Sejlunions formidling af sejlsporten. Målet for markedsføringen af Dansk Sejlunions services er at styrke efterspørgslen og målgruppens anvendelse af Dansk Sejlunions services. Markedsføring skal desuden gøre Dansk Sejlunion og Dansk Sejlunions services kendte og tydeliggøre de værdier, som Dansk Sejlunion skaber for målgruppen, samt at Dansk Sejlunions ydelser opleves så værdifulde, at sejlerne ser Dansk Sejlunion som den slagkraftige nationale organisation. Det er vigtigt at Dansk Sejlunions markedsføring og kommunikation understøtter hinanden. Sejlere skal opleve, at Dansk Sejlunion bidrager til at skabe relevant værdi i tursejlads. Dansk Sejlunion har i 2013 øget bemandingen på kommunikation, og kommunikation om tursejlads et højt prioriteret indsatsområdet. Arbejdet med markedsføring og kommunikation indgår som en del af alle handlingsplanens tiltag. Dansk Sejlunion er indehaver af en række markedsførings- og kommunikationsplatforme, som henvender sig direkte til den enkelte sejler: Sejler, Sejlsport.dk, Sejlershoppen. Endvidere har vi mulighed for med intern mailingliste over web- og klubbladsredaktører samt direkte mail til formænd, at kommunikere gennem klubberne. Ligeledes har vi mulighed for også at kommunikere med ikke organiserede sejlere gennem de kommercielle bådmedier, udstillinger og lokale events.

8 Sejler når ud til alle organiserede sejlere. Artikler, omtale og egen annoncer i bladet giver en stor kontakt mellem Dansk Sejlunion og sejlerne i forbindelse med, at bladet udkommer. Det trykte blad Sejler har potentiale til at blive en værdifuld markedsføringskanal mod den organiserede del af tursejlerne. Potentialet vil blive udnyttet ved at den redaktionel linie i Sejler styrker bladets relevans og attraktivitet for målgruppen, samt ved markedsføring af Sejler over for målgruppen. Dansk Sejlunion skal styrke samspillet mellem sine kommunikationsplatforme. Spørg Sejler er et eksempel: Bladet Sejler eksponerer med siden Spørg Sejler Dansk Sejlunions juridiske rådgivning. Spørg Sejler bliver fremover suppleret med tidligere og ikke -publicerede på Sejlsport.dk. Servicen udvides til at blive et opslagsværk for sejlere. Servicen får dermed større værdi for sejlerne, og der skabes sammenhæng mellem Dansk Sejlunions to medier. Dette eksempel kan efterleves på flere områder. Dansk Sejlunion skal også være til stede på sociale medier i takt med, at målgruppen i stigende omfang anvender dette medie. Den nærmere strategi for at være til stede på og skabe værdi via sociale medier er ikke lagt fast. Facebook-gruppen Tursejlads synes at leve godt med bidrag fra oplevelser fra en bred kreds. Dansk Sejlunion kan støtte udbredelsen og livet i denne og andre Facebook-grupper. Dansk Sejlunion vil være fysisk tilstede i klubberne, som en væsentlig del af kommunikationen med klubber og medlemmer. Tur-arbejdet bygger her videre på den metode, som er anvendt for udvikling af ungdomsarbejdet. Klubudviklingskonceptet i Dansk Sejlunion har fokus på den hele klub, hvorfor klubkonsulenterne også kommer til at markedsføre Dansk Sejlunions turkoncepter overfor klubber og skabe bro mellem klub og tur-konsulent. Tur konsulentens opgave bliver i høj grad at sikre, at Dansk Sejlunions tilbud når helt ud til den enkelte sejler. Det er også en væsentlig opgave, at den samlede kommunikation og markedsføring får klubben til at tage ejerskab af de tilbud Dansk Sejlunion har til klub og sejler. For at sikre lokal fysisk tilstedeværelse og deltagelse i lokale events er der afsat midler til transport- og opholdsudgifter for konsulenten deltager Dansk Sejlunion også i en udstilling i København. En del af Dansk Sejlunions kommunikation og markedsføring vil ske med klubberne som operatører. Dette gælder fx uddannelse af sejlere, hvor Dansk Sejlunion skal sætte rammerne, mens klubberne bliver de udførende. I sådanne tilfælde er det vigtigt at Dansk Sejlunion sikre at Dansk Sejlunion står tydeligt som ejer og konceptet er med til at brande Dansk Sejlunion som den slagkraftige nationale organisation. Dansk Sejlunions koncepter til klubber har som overordnede mål at skabe værdi for sejlere i klubben og i lokalområdet. Disse koncepter skal ligeledes markedsføres til klubberne. Dette vil i høj grad ske som et led i Dansk Sejlunions klubudviklingskoncept. Innovation og skalering Dansk Sejlunion skal investere i udvikling af prototyper for services til målgrupper med særlig strategisk betydning. Udvikling af prototyper skal ske i samarbejde med interessenter i sejlsporten. Dansk Sejlunion skal dernæst arbejde for, at koncepter bliver skaleret, således at

9 services får volumen og skaber værdi for en større mængde af sejlere. Investeringen i tid og kroner skal stå mål med det forventede afkast over en tre-årig periode. Børneflotille er et eksempel. Prototype er udviklet og afprøvet i sommeren I det næste år skal Dansk Sejlunion arbejde for, at flere klubber/sejlere selv organiserer børneflotiller. Udviklingen af sådanne services skal kontinuert evalueres med hensyn til succes og effekt og vurderes på muligheden for at overgive konceptet og driften til klubber eller andre grupperinger af sejlere. Hvis målene ikke nås eller driften af konceptet ikke kan flyttes uden for Dansk Sejlunion, bør det kraftigt overvejes om konceptet skal forsættes. Ressourcer i klubber, netværk, sekretariat og andre organisationer Dansk Sejlunion etablerer i 2014 et DS Netværk for tursejlere, som sammen med Dansk Sejlunions ansatte kan inspirere til handlinger og deltage i planlægning og udførsel. Dansk Sejlunions sekretariat arbejder for tursejlads ud fra en stærk fælles base, der består af sammenhæng i fx strategiske mål, kommunikation og markedsføring, medarbejderes kompetencer, økonomi, planlægning og styring. Synergien mellem tursejlads og andre indsatsområder i Dansk Sejlunion skal udnyttes, og der skal satses på smarte løsninger, som gør at ressourcerne udnyttes bedst muligt, samtidig med at sejlerne oplever, at vi finder løsninger der gør det lettere at hente relevant viden og komme i kontakt med de rette personer i Dansk Sejlunion. Klubben som aktivitetsbærer. Dansk Sejlunion vil støtte frivillige i klubber til at finde inspiration og værktøj til at sætte kurs mod den dynamiske sejlklub. Den sejlklub, det fællesskab, der tiltrækker nye sejlere, og som motiverer de erfarne sejlere til at søge vandet og oplevelserne. Den strategiske målsætning for klubudvikling i Dansk Sejlunion er, at frivillige i sejlklubber får rådgivning, støtte, inspiration, viden og værktøjer, der styrker deres vilje og evne til at stå i spidsen for succesfuld drift og udvikling af en sejlklub. Dansk Sejlunion vil bidrage til mobilisering af lokale kræfter, der vil skabe sejlklubber, som er markante, lokale foreninger med attraktive aktiviteter ved og på vandet, fællesskab og sammenhold, stærke ressourcer (mennesker, materiel, faciliteter og kapital) og relevans for lokalområdet. Vi vil med PULS hjælpe klubberne til at blive et lokalt samlingssted med en mangfoldighed af aktivitet, der tager afsæt i det våde element. Danske Tursejlere og Foreningen af Langturssejlere henvender sig til den samme målgruppe som Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunion har optaget Danske Tursejlere som associeret medlem, og aftalen som ligger til grund, viser vejen til en bedre udnyttelse af foreningernes samlede ressourcer til gavn for tursejlere i Danmark. FTLF vil også blive optaget som associeret medlem. Det afgørende i dette samarbejde er, at man anerkender hinanden som konkurrenter men samarbejder som partnere i sejlsporten. Handlingsplanerne kan forstærkes gennem samspil med andre aktører. FLID har ligesom Dansk Sejlunion interesse i at præsentere sejlsporten for et bredere publikum og byde dem velkommen i havnen og på vandet. Denne fælles interesse kan udnyttes således at vi gennem en fælles kampagne på stærkere vis kan præsentere vores sport for en større målgruppe. På

10 samme måde kunne man i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd vælge at have stort fokus på sikkerhed gennem en sæson og dermed bringe budskaber om sikkerhed effektivt ud til sejlerne. Bortset fra nogle få kommercielle udbydere og andre organisationer, der har begrænset kursusaktivitet, er Dansk Sejlunion og sejlklubber de eneste som aktuelt i større omfang udbyder kurser i sejlads. Denne position kan med stor fordel udnyttes både til glæde for sejlere og til at udvikle klubberne til base for vidensdeling og kompetenceudvikling nye sejlere er et sikkert estimat på nye sejlere hvert år i sejlerskolerne. Det er det største rekrutteringstal i Dansk Sejlunion. Denne rekruttering kan, hvis klubberne og Dansk Sejlunion forsat har tilbud til gruppen, betyde at det er attraktivt for disse nye sejlere at blive i klubben og udvikle sig som sejler. Sejlere i klubberne har stor viden om sejlsport, og man er under de rette betingelser klar til at dele den viden med andre sejlere. Dansk Sejlunion initiativ med at sikre kompetenceudvikling kan samtidig være en indsats for at aktivere den viden, som findes blandt sejlere. Udfordringer for handlingsplan Handlingsplanerne byder også på en række udfordringer. I dag er der ikke incitament til at blive i klubben, når man har gennemgået grunduddannelsen (duelighedsbevis). Denne tendens kan kunne ændres i positiv retning, hvis klubberne genopdager sig selv som aktivitetsbærende og som center for kompetenceudvikling. Udfordringen og værdien af dette holdningsskifte skal ikke undervurderes. Ikke alle klubber kan tilbyde alle ønskelige uddannelser og aktiviteter til deres sejlere. Klubber, der ønsker at holde deres sejlere indenfor klubbens tilbud og rammer er en hindring for at medlemskabet kan være attraktivt. Muligheden for, gennem sit medlemskab af paraplyorganisationen, at kunne deltage i aktiviteter i andre klubber bør fremmes. Dette holdningsskifte og fleksibilitet skal Dansk Sejlunion gennem sine aktiviteter og politik være eksponent for. Tursejlads er typisk en båd-individuel oplevelse, hvor besætningen/familien selv organiserer sejlturens tid og indhold. Sejlklubben og fællesskabet har potentialet til at fremme sejlsporten i lokalområdet. Men fællesskabet er ikke forudsætning for at komme på vandet. Handlingsplanen skal støtte såvel fællesskabet i sejlklubben, sejlermiljø på land og den individuelle frihed på vand. Økonomi i handlingsplan Med den økonomi som fremgår af budgettet har Dansk Sejlunion mulighed for at gennemføre de handlinger som er planlagt for Dansk Sejlunion skal hele tiden være opmærksom på muligheden for at opnå ekstern finansiering. Tursejler app en, som er finansieret af Trifork, er et eksempel på et projekt, hvor det har været muligt at opbygge en god service gennem samarbejde med eksterne interessenter. Ekstern finansiering kan øge omfanget af Dansk Sejlunions aktiviteter for tur-sejlads.

11 Finansiering fra fonde eller puljer har større muligheder, hvis initiativerne retter sig mod sejlere i bredforståelse frem for medlemmer af sejlklubber under Dansk Sejlunion. Nordea Fonden har udtrykt interessere i at arbejde sammen med Dansk Sejlunion om kompetenceudvikling. Der kan etableres et projekt over tre år med en ramme på 3-4 mio. kr. Budgettet for tur og oplevelser fremgår af budgettet for Dansk Sejlunion 2014.

12 Ydelser fra Dansk Sejlunion tur Service Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling 150 Turbøjer Smukke og sikre ankerpladser til sejlere Søger godkendelser i Søfartsstyrelsen Bestille og sender bøjer, kæder og tilhørende grej Vedligeholder database over placering, ansvarlige klubber og kontaktpersoner. Søger godkendelser i Søfartsstyrelsen Bestille og sender bøjer, kæder og tilhørende grej Vedligeholder database over placering, ansvarlige klubber og kontaktpersoner. Søger godkendelser i Søfartsstyrelsen Bestille og sender bøjer, kæder og tilhørende grej Vedligeholder database over placering, ansvarlige klubber og kontaktpersoner. Internationalt bevis Ejer bevis til sejlere i udlandet. Salg, opsamling i database Udskrivning og forsendelse af Internationalt bevis. Salg, opsamling i database Udskrivning og forsendelse af Internationalt bevis. Salg, opsamling i database Udskrivning og forsendelse af Internationalt bevis. Juridisk Rådgivning Sejlere får hjælp til vurdering af konfliktsituationer vedrørende deres liv som sejler. Behandler henvendelser i samarbejde med Bech-Brun. Indhenter supplerende oplysninger. Udvalgte spørgsmål behandles i Spørg Sejler. Behandler henvendelser i samarbejde med Bech-Brun. Indhenter supplerende oplysninger. Udvalgte spørgsmål behandles i Spørg Sejler. Behandler henvendelser i samarbejde med Bech-Brun. Indhenter supplerende oplysninger. Udvalgte spørgsmål behandles i Spørg Sejler. Brugt båd/fælleseje/reparations kontrakt. Giver sejlere til et sikkert grundlag i forhold til aftaler Kontakten stilles til rådighed for sejlere på vores hjemmeside. Kontakten stilles til rådighed for sejlere på vores hjemmeside. Kontakten stilles til rådighed for sejlere på vores hjemmeside. Kontrakten gennemgås af vores juridiske partner når det skønnes nødvendigt. Kontrakten gennemgås af vores juridiske partner når det skønnes nødvendigt. Kontrakten gennemgås af vores juridiske partner når det skønnes nødvendigt. Havne-oplysninger Opdaterede havneog bøjeinformationer på app og hjemmeside. Vedligeholder database. Kontakt til havne om indberetning af data. Indhentning af havneplaner og havnefotos. Vedligeholder database. Kontakt til havne om indberetning af data. Indhentning af havneplaner og havnefotos. Vedligeholder database. Kontakt til havne om indberetning af data. Indhentning af havneplaner og havnefotos. Ankerpladser til tursejler app (ny 2014) Information om gode ankerpladser. Fra sejler til sejler Indhentning af ankerpladser. Opdatering i CRM Indhentning af ankerpladser. Indhentning af ankerpladser. Tursejler app Gratis havnelods og DS bøjeoversigt samt mulighed for at følge vennerne, når man er på søen. Vedligeholder og udvikler Tursejler årligt. Udgiver opdatering på app-store og Google Play. Markedsføring Vedligeholder og udvikler Tursejler årligt. Udgiver opdatering på app-store og Google Play. Markedsføring Vedligeholder og udvikler Tursejler årligt. Udgiver opdatering på app-store og Google Play. Markedsføring Net 1 og Falck Sejlerrelevante tilbud med rabat. Markedsførings tiltag efter aftale med udbyder. Markedsførings tiltag efter aftale med udbyder. Markedsførings tiltag efter aftale med udbyder. DS standere Signalere fællesskab og adgang til Distribution af DS standere. Distribution af DS standere. Distribution af DS standere.

13 DS-bøjer. Ny forsikringsaftale Give sejlerne vejledning og mulighed for rabat på forsikring. Færdiggøre og markedsføre en forsikringsaftale. Markedsføring af Dansk Sejlunions forsikringsaftale i forhold til klubber og sejlere Markedsføring af Dansk Sejlunions forsikringsaftale i forhold til klubber og sejlere Rabat i havne Fordel for sejlere med forsikring gennem DS Forhandle rabat i FLID-havne. Implementeres som led i forsikringsordning Tilbyde rabat i havne. Værktøj til sikkerheds-tjek af både Service til at øge sikkerheden ombord En tjekliste og vejledning til sikkerhedsgennemgang af egen båd. Uddannelse af syns-mænd til sikkerhed Service til at øge sikkerheden ombord Uddannelse af regionale synsmænd. Sker i samarbejde med forsikringsselskaber. Gastebørs på Facebook Skaber kontakt mellem sejlere og får flere på vandet. Oprettelse af facebookside. Markedsføring go kommunikation med deltagere. Vedligeholdelse vedligeholdelse Aftale om chartersejlads Fordel for DSsejlere - Rabat DS laver aftaler med bådcharterselskaber udlandet, formilder kontakter og medlems- rabat Rammebetingelser Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling Afmærkninger/broer/vindmøl ler Havne/ Uddybning og klaptilladelser Havmiljø/miljø Bedst mulig afmærkning i ikke kommercielle danske farvande. Sikre sejlernes muligheder for at have velfungerende havne. Sikre balance mellem sejlads og miljø. Forhandle med Søfartsstyrelsen og andre interessenter opretholdelse af afmærkninger. Afgive høringssvar. Informere sejere Høringspart Udtaler sig i forbindelse med ombygning, anlæg af havne eller ved etablering af anden aktivitet på havne. Samarbejde med FLID om emner af fælles interesse. Høringer vedrørende Natura 2000 områder, muslingefarvande, fuglebeskyttelsesområder, fiskefarvande og sejladsbegrænsninger. Forhandle med Søfartsstyrelsen og andre interessenter opretholdelse af afmærkninger. Afgive høringssvar. Informere sejere Høringspart Udtaler sig i forbindelse med ombygning, anlæg af havne eller ved etablering af anden aktivitet på havne. Samarbejde med FLID om emner af fælles interesse Høringer vedrørende Natura 2000 områder, muslingefarvande, fuglebeskyttelses-områder, fiskefarvande og sejladsbegrænsninger. Forhandle med Søfartsstyrelsen og andre interessenter opretholdelse af afmærkninger. Afgive høringssvar. Informere sejere Høringspart Udtaler sig i forbindelse med ombygning, anlæg af havne eller ved etablering af anden aktivitet på havne. Samarbejde med FLID om emner af fælles interesse Høringer vedrørende Natura 2000 områder, muslingefarvande, fuglebeskyttelsesområder, fiskefarvande og sejladsbegrænsninger. Blå Flag Havne som har Deltagelse i den natio- Deltagelse i den Deltagelse i den natio-

14 fokus på miljø og faciliteter. nale Blå Flag Jury om tildeling af blå flag til havne. nationale Blå Flag Jury om tildeling af blå flag til havne. nale Blå Flag Jury om tildeling af blå flag til havne. Sikkerhed Information om sikkerhed til klubber og sejlere. Deltagelse i Søsportens Sikkerhedsråd, bestyrelsen i DSRS Rådgivning af Klubber og sejlere vedr. sikkerhed. Deltagelse i Søsportens Sikkerhedsråd, bestyrelsen i DSRS Rådgivning af Klubber og sejlere vedr. sikkerhed. Deltagelse i Søsportens Sikkerhedsråd, bestyrelsen i DSRS Rådgivning af Klubber og sejlere vedr. sikkerhed. Politivedtægter/adgangsregulering Sikre kite-,windsurfere og motorbåde muligheder for at dyrke sporten langs de danske kyster. Sikre gode og relevante offentlige uddannelser til sejlerne. Scanner området og er i debat med Politi om indhold af politivedtægtens sejladsrestriktioner. Scanner området og er i debat med Politi om indhold af politivedtægtens sejladsrestriktioner. Scanner området og er i debat med Politi om indhold af politivedtægtens sejladsrestriktioner. Fritidssejleruddannelse Reviderer uddannelser og prøvekrav. Informere sejlerskoler og sejlere om uddannelserne. Samarbejde med FLID og andre interessenter om fornyelse af lov om bundmaling. Forhandle med Miljøstyrelsen. Reviderer uddannelser og prøvekrav. Informere sejlerskoler og sejlere om uddannelserne. Reviderer uddannelser og prøvekrav. Informere sejlerskoler og sejlere om uddannelserne. Aftale om bundmaling Mulighed for forsat at kunne have en begroningsfri båd. Kompetenceudvikling Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling Rådgivning vedrørende båd Oplysning om forsikringsforhold Giver sejleren adgang til nødvendig viden i forbindelse med Salg/køb af båd og Vidensdeling. Giver sejleren baggrund for at træffe gode valg omkring forsikring. Svare på henvendelser vedr. CE-mærkning, skjult gæld, skibsregister, skat, regler om konstruktion. Henvisning til bådsagkyndige. Vedligeholde oplysninger på hjemmeside. Svarer på henvendelser. Vedligeholde DS hjemmeside med forsikringsoplysninger. Svare på henvendelser vedr. CEmærkning, skjult gæld, skibsregister, skat, regler om konstruktion. Henvisning til bådsagkyndige. Vedligeholde oplysninger på hjemmeside. Svarer på henvendelser. Vedligeholde DS hjemmeside med forsikringsoplysninger. Svare på henvendelser vedr. CE-mærkning, skjult gæld, skibsregister, skat, regler om konstruktion. Henvisning til bådsagkyndige. Vedligeholde oplysninger på hjemmeside. Svarer på henvendelser. Vedligeholde DS hjemmeside med forsikringsoplysninger. Certificering af sejlerskoler Sikre kvalitet i sejlerskolens tilbud til nye sejlere. Markedsføre og vedligeholde ordningen, dialog med ansøgere, gennemlæsning af ansøgning, udstedelse af certifikat og offentliggørelse på hjemmeside. Markedsføre og vedligeholde ordningen, dialog med ansøgere, gennemlæsning af ansøgning, udstedelse af certifikat og offentliggørelse på hjemmeside. Markedsføre og vedligeholde ordningen, dialog med ansøgere, gennemlæsning af ansøgning, udstedelse af certifikat og offentliggørelse på hjemmeside.

15 Intro til sejlads kursus Give voksne mennesker adgang til at opleve sejlads. Udarbejde vejledning og inspirationshæfte til klubber. Markedsføre kursus overfor klubber. Markedsføre kursus overfor klubber. Værktøj til at få far og mor på vandet Give voksne mennesker adgang til at opleve sejlads. DS udvikler koncept til klubber. Koncept og værktøjer lægges på web Koncept og værktøjer markedsføres Sejlerskoleinstruktør kursus Gør det lettere at være instruktør i klubben. Tilrettelægge og gennemfører ca. 2 kurser. Tilrettelægge og gennemfører ca. 2 kurser. Tilrettelægge og gennemfører ca. 2 kurser. Seminar for sejlerskole ledere Skaber netværk mellem sejlerskoleledere, ERFA og tilføre ny viden om området. Tilrettelægge og gennemføre et seminar. Tilrettelægge og gennemføre et seminar. Tilrettelægge og gennemføre et seminar. Gaste-kursus Give helt nye sejlere mulighed for at kvalificere sig som gast. Udvikling af praktisk kursus. DS udvikler instruktøruddannelse til kursus, uddanner instruktørerne. En del af Sejlerakademi Uddannelse af instruktører Uddannelse af instruktører Skipper-kursus til nye sejlere Giver klubberne værktøjer til at uddanne nye sejlere Udvikling af praktisk kursus. DS udvikler instruktøruddannelse til kursus, uddanner instruktørerne. En del af Sejlerakademi Uddannelse af instruktører Kanalkursus/CEVNI bevis Sejlere får færdigheder til at sejle på kanaler. Vedligeholdelse af u- program, registrering af kursister, udstedelse af bevis, registrering af certifikater. Vedligeholdelse af u- program, registrering af kursister, udstedelse af bevis, registrering af certifikater. Vedligeholdelse af u- program, registrering af kursister, udstedelse af bevis, registrering af certifikater. Online VHF kursus Sejlere får nemt uddannelse til VHF prøven. Vedligeholdelse af program, registrering af kursister. Vedligeholdelse af program, registrering af kursister. Vedligeholdelse af program, registrering af kursister. Sejlerseminar Videndeling mellem eksperter og sejlere. Tilrettelægger, udbyder og afholder seminar for sejlere hver vinter. Tilrettelægger, udbyder og afholder seminar for sejlere hver vinter. Tilrettelægger, udbyder og afholder seminar for sejlere hver vinter. Video Guides Formidling af basisviden om sejlads/bådhåndtering. Oversætter og tilbyder videoguides som læring på DS s hjemmeside. Natsejlads med MHJV Sejlere får mulighed for at opleve natsejlads i trygge rammer. Indgå aftaler med MHJV i forskellige havne om datoer og tilbyde arrangementerne via hjemmesiden. Indgå aftaler med MHJV i forskellige havne om datoer og tilbyde arrangementerne via hjemmesiden. Indgå aftaler med MHJV i forskellige havne om datoer og tilbyde arrangementerne via hjemmesiden. Netværk af tursejlere Deltage i udviklingen af Dansk Sejlunions leverancer. Invitere til deltagelse i netværk. Kommunikation med og pleje af netværk. Kommunikation med og pleje af netværk. Kommunikation med og pleje af netværk. Kursus havnemanøvre Opbygning af kompetencer hos sejle- Udvikle kursus, kursusmateriale og in- Markedsføring og instruktøruddannelse Markedsføring og instruktøruddannelse

16 re. struktøruddannelse. Markedsføring af kursus. Praktisk kursus til tursejlere Teoretisk kursus til sejlere Værktøj til 24 timer sejlads Sejlerseminar på nettet. Værktøj til afvikling af sikkerhedsevents i klubber Opbygning af kompetencer hos sejlere. Formidling af viden Viden deling Adgang til eksperternes viden. Udvikling af sikkerhedsmæs-sige kompetencer hos sejlere DS udvikler et kursus et ankring med tilhørende instruktøruddannelse. DS uddanner instruktørerne. Del af sejlerakademi Dokumentere årets sejlerseminar og udgive dele af seminaret som video på nettet. DS udvikler et praktisk kursus. Uddannelse af instruktørerne. kurserne bliver en del af Sejlerakademi DS udvikler et kursus med tilhørende instruktør-uddannelse. DS uddanner instruktørerne. Del af sejlerakademi DS bearbejder koncept fra KAS, videreudvikler det og formidlere til klubber Vedligeholde DS udvikler et praktisk kursus. DS uddanner instruktørerne, kurserne bliver en del af Sejlerakademi DS udvikler et kursus med tilhørende instruktør-uddannelse. DS uddanner instruktørerne. Del af sejlerakademi Koncept og værktøjer markedsføres vedligeholde DS udvikler værktøjer/vejledninger. DS/klubber arrangerer Sikkerhedsevents i havne Kommunikation Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling Ekstern Undersøgelse af målgruppe. Bidrag til sejler Vedligehold af WEB Bådudstilling Kampagne om Velkommen i sejlsporten Giver bedre retning på DS arbejde med at skabe værdi for sejleren. Information om services og viden Inspiration, information og værktøjer til sejlere og klubber Kontaktskabende mellem Dansk Sejlunion og sejlere. Præsentation af services. Åbner sejlsporten for nye med lyst til livet på vandet Være opdragsgiver og ressource person for samarbejdspartner. Udarbejder turartikler, artikler om services og udvalgte cases fra rådgivning. Turbeskrivelser, Cruising med Carsten, værktøjer til klubber. Planlægge og afvikle udstilling. Udarbejder turartikler, artikler om services og udvalgte cases fra rådgivning. Turbeskrivelser, Cruising med Carsten, værktøjer til klubber. Planlægge og afvikle udstilling. Gennemføre kampagne sammen med FLID og andre inte- Udarbejder turartikler, artikler om services og udvalgte cases fra rådgivning. Turbeskrivelser, Cruising med Carsten, værktøjer til klubber. Planlægge og afvikle udstilling.

17 Kampagne om sikkerhed til Søs Test af sikkerhedsudstyr Fokus på sikkerhed til søs Giver viden om kvalitet af sikkerhedsudstyr til sejlere og søredning ressenter Gennemføre kampagne sammen med Søsportens Sikkerhedsråd og andre interessenter DS initierer test af sikkerhedsudstyr og kommunikerer resultatet til sejlere og klubber. Oplevelser/fællesskab i klubber Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling Sejlerskole Cup Flotillesejlads KIRC Afvikling af KIRC i ny landsdel Giver den nye sejler oplevelse af kapsejladsens verden med fokus på action og glæden ved kapsejlads. Sejlerne får mulighed for at dyrke sejlads som en fælles oplevelse. Styrker sammenhold og glæden ved at sejle. Fællesskab om sjov og sejlads. Fællesskab om sjov og sejlads. Årlig tilrettelæggelse, markedsføring og afvikling af Sejlerskole Cup. Rekruttere Andemødre Udarbejde merchandise Arrangere tilbud til børn i havnene. Øge antallet af flotiller. Lave aftaler med involverede havne og klubber. Modtage tilmeldinger og udarbejde merchandise. Årlig tilrettelæggelse, markedsføring og afvikling af Sejlerskole Cup. Begyndende overdragelse af koncept til klubber/netværk. Markedsføring Begyndende overdragelse af arrangementet DS udbreder Rally sejlads til anden landsdel. DS s koncept/samarbejde med lokale klubber Markedsføring Årlig tilrettelæggelse, markedsføring og afvikling af Sejlerskole Cup. Markedsføring Markedsføring Markedsføring

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Dansk Sejlunions strategiproces 2011 på området Tursejlads

Dansk Sejlunions strategiproces 2011 på området Tursejlads Dansk Sejlunions strategiproces 2011 på området Tursejlads Baseret på Strategi 2011 og i forlængelse af strategiprocessen 2010 og i henhold til bestyrelsens kommissorium. De to første sider angiver udvalgets

Læs mere

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 +

Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + Sailing Aarhus strategisk platform 2015 + 1 Hvem er vi og hvad er vores formål? Sailing-Aarhus (SAA) er et foreningssamarbejde mellem sejlklubber i Aarhus Kommune og som er medlemmer af Dansk Sejlunion.

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole

Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Sejlerskole politik for Bogense Sejlklub Sejlerskole Revision 1.0 5. august 2010 Indholdsfortegnelse Sejlerskolens målsætning... 2 Uddannelser... 2 Skoleudvalget... 3 Arbejds-/ansvarsområder... 4 Skoleudvalgs

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014

Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation Klubkonference 2014 v/ Flemming Ø. Pedersen nov. 2014 Kommunikation i Dansk Sejlunion Strategisk og operativ kommunikation Kontakt og formidling til ekstern presse Produktion af SEJLER og

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 07-2013 Dato: Mandag den 26. august 2013, kl. 10.00 tirsdag den 27. august kl. 16.00 Sted: Deltagere: Roselina og Ebeltoft Strandhotel Hans Natorp Jens Erik Hansen Erik Schulz

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten

Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillings- og profilbeskrivelse: Journalistisk redaktør for Fysioterapeuten Stillingsbetegnelse Journalistisk redaktør Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat, afdelingen Marketing

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

Sejlsporten skal gøres mere attraktiv - på flere måder

Sejlsporten skal gøres mere attraktiv - på flere måder Sejlsporten skal gøres mere attraktiv - på flere måder Markedsføre sejlsporten som en attraktiv sport Vi har en unik idræt Vi har en fantastisk visuel sport Vi har en sport med masser af eventyr og historie

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Handlinger/aktiviteter

Handlinger/aktiviteter Handlinger/aktiviteter Følgende er en række korte beskrivelser af handlinger og aktiviteter Dansk Sejlunion gør i forbindelse med talentarbejdet i Dansk Sejlunion. Handlinger og aktiviteter er meget rettet

Læs mere

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27.

SSK Ungdom. Ny strategi for Ungdomsafdelingen. Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. SSK Ungdom Ny strategi for Ungdomsafdelingen Godkendt af bestyrelsen februar 2008. Beretning på generalforsamling 27. februar 2008 Ungdomsafdelingens fremtid - opgaveformulering Udvalget skal arbejde med

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

1. Formål 2. Udførte aktiviteter 3. Tiltrækning af nye sejlere 4. Hvem laver arbejdet? 5. Hvordan + målsætning?

1. Formål 2. Udførte aktiviteter 3. Tiltrækning af nye sejlere 4. Hvem laver arbejdet? 5. Hvordan + målsætning? 1. Formål 2. Udførte aktiviteter 3. Tiltrækning af nye sejlere 4. Hvem laver arbejdet? 5. Hvordan + målsætning? 1. 505 klub - Formål jvf statutter 1 Formål a) Afholdelse af udtagelsesserie med henblik

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat møde 1-2014 REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2014 Dato: Mandag den 27. januar 2014 kl. 15.00 20.45 Sted: Deltagere: Sailing Aarhus, Aarhus Stadion Hans Natorp, Jesper Baungaard, Jesper Andersen, Christina Nielsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen. Drejebog Vallensbæk Sejlklub Sejlerskolen Drejebog Denne drejebog beskriver vision og målsætning samt organisationen for Vallensbæk Sejlklubs Sejlerskole. Desuden beskrives ansvarsområder for tilknyttede personer,

Læs mere

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE

INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE INDSATSOMRÅDER, MÅL OG HANDLINGER 2015 og 2016 DVL KØBENHAVNS AFDELINGS BESTYRELSE Københavns Afdelings Bestyrelse Vedtægt og formål Vedtægt: Vedtægterne gældende for DVL Københavns Afdelings bestyrelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013

Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer. Gennemført i maj/juni 2013 Analyse blandt Dragør Sejlklubs medlemmer Gennemført i maj/juni 2013 93 har svaret på spørgeskemaet 9 via hjemmesiden. De fleste er mænd, bor i Dragør og over 50 år. Under 18 år 6% 16% Kvinde Mand 18-29

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. Ældre Sagens kommunikationsstrategi

KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN. Ældre Sagens kommunikationsstrategi KOMMUNIKATIONSAFDELINGEN Ældre Sagens kommunikationsstrategi Husker I? Effekt BOLIGYDELSEN Proces BOLIGYDELSE Vi sætter scenen HVORDAN SER VERDEN UD? 1998 32.000 nyheder pr. uge 2016 100.000 Formål med

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer

Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Dansk Sejlunions Sportsklub Koncept Fokus på sportslige klubmiljøer Indholdsfortegnelse Highlights 2 Beskrivelse af Sportsklub konceptet 3 3 Krav og anbefalinger 4 ressourcer og økonomi 5 Samarbejde og

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere