Dansk Sejlunions handlingsplan for tursejlads

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads"

Transkript

1 Dansk Sejlunions handlingsplan for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions strategiske mål for tursejlads og for de handlinger, som viser vejen til målet: Dansk Sejlunion skal være den slagkraftige nationale organisation for tursejlads. Notatet redegør for de primære virkemidler til at nå den strategiske målsætning: services, kompetenceudvikling, rammebetingelser, kommunikation og markedsføring. Handlingsplanen skal skabe værdi for de sejlere, der søger sejlsporten for tur, rekreative oplevelser og det maritime friluftsliv. Indsatsen er detaljeret beskrevet for 2014 og i hovedtræk for 2015 og Notatet redegør for økonomi og for andre ressourcer til at omsætte plan til faktisk handling. Notatet redegør for de roller, som Dansk Sejlunion spiller i arbejdet med at omsætte handlingsplan. Notatet redegør for muligheder og udfordringer for realisering af handlingsplanen. Strategiske mål De strategiske mål for tursejlads er formuleret i et tillæg til DS Strategi 2011 fra januar 2012: Citat fra DS Strategi 2011: Dansk Sejlunion skal etablere sig på tursejladsområdet tilsvarende Dansk Sejlunions virke på fx elite-, kapsejlads- og ungdomsområdet, med samme seriøsitet, indsigt og kommunikation. Dansk Sejlunion Tursejlads skal være et prestigeområde på linje med elite- og kapsejlads. Dansk Sejlunion Tursejlads skal udvikles og etableres som Den slagkraftige nationale organisation. Dansk Sejlunion skal derfor selv undersøge og etablere sig i markedet og fastsætte sin mission. Udefra defineres der ikke noget formål eller anden platform for Dansk Sejlunions virke på tursejladsområdet (som det i varierende grad er tilfældet på elite-, kapsejlads- og ungdomsområdet). Den kommunikation, der er nødvendig for at levere de services, der allerede er på hylderne, handler fx om fysisk tilstedeværelse af konsulenter (fx breddekonsulenter), events som kommunikationsmiddel (fx redningsøvelse i havnen), og en mærkbar markedsføring. Dansk Sejlunion skal opsøge og producere information om Tursejlerområdet med en indsigt og i en journalistisk professionel bearbejdning og originalitet, der mindst er på niveau med og i samme omfang som Dansk Sejlunions øvrige formidling af sejlsport. Kommunikationen skal overvejes og tilrettelægges professionelt, så vi finder ud af, hvordan vi kommunikerer med målgruppen

2 og med dem, som vi gerne vil tiltrække til målgruppen. Det er en væsentlig opgave at markedsføre Dansk Sejlunions services overfor de sejlere, der er potentielle, men endnu ikke er medlem af en Dansk Sejlunion Klub. Dansk Sejlunion skal af flere grunde fastholde målgruppen i sin medlemsskare, og de aktuelle muligheder for at etablere sig må ikke forpasses. Siden sidste forsøg har konkurrenter etableret sig med stigende succes, og det kan nu konstateres, at hver gang Dansk Sejlunion ikke magter noget på Tursejladsområdet, så står andre klar. Målgruppen og dens behov skal undersøges og analyseres. Markedet for services til tursejlere er yderst uklart. Der er meget stor usikkerhed om hvilke services, tursejlere vil opfatte som relevante og attraktive, og direkte adspurgt vil de færreste være i stand til at remse mere end ganske få services op, som værende relevante for dem selv. Dansk Sejlunions services og ydelser vil for størstedelen være tilegnet sejlerne direkte, og disse skal tilbyde, hvad sejlerne har lyst til eller behov for. Derfor skal der etableres en form for behovserkendende markedsføring. Services skal distancere sig fra en del af markedets udbud; Dansk Sejlunions produkter og services skal have en mærkevarestandard, der skal kendes som DS-standard mærket, og som modsvarer Dansk Sejlunions position som Sejlsportsorganisationen i Danmark. Hvor det er muligt skal Dansk Sejlunion etablere sig som den nationale myndighed på området. Forretningsmodellen skal udvikles forfra. Den skal målrette sig mod at forbedre leverancen af eksisterende services hurtigst muligt (inden for 6 måneder) parallelt med, at den endelige realisering af strategien forberedes og gennemføres, og det skal i sin helhed være sket inden for 24 måneder. En parameter vil være, at de indtægtsgivende tilbud skal etableres i en rækkefølge, så deres afkast kan bidrage til at udvikle nye tilbud. Dansk Sejlunion skal undersøge og analysere: Hvem er vores målgruppe og hvordan får vi fat i dem. Vi skal ligeledes overveje vores tiltag i forhold til andre aktører på markedet (se CBS rapport). Et personligt kort, DS-kortet kan være en mulighed, men i givet fald skal det være et kort, der har relevans i hverdagen, det skal benyttes mindst dagligt, og for at det sker, så skal det indeholde klare, mærkbare fordele for kortholderen (sejleren). Bemandingen og organiseringen skal udvise professionalisme inden for Tursejladsområdet, der som område vil have det Dansk Sejlunions største kommercielle indhold, og være målrettet Dansk Sejlunions formodentlig bredeste og største målgruppe. Frem for egenudvikling skal ydelser baseres på kommercielle aftaler med samarbejdsparter og leverandører med henblik på at øge udviklingshastighed, kvalitet, leveringshastighed og leveringssikkerhed, og samtidig minimere Dansk Sejlunions risici. Som supplement, men i omfang sikkert betragteligt, vil et væsentligt element være inddragelse og systematisk aktivering af kompetente sejlere fra målgruppen i tilvejebringelse og udbredelse af ydelser til sejlere, bl.a. styring af brugerdrevne fora.

3 I hvert enkelt tilfælde skal der ske en vurdering af og stillingtagen til, hvorvidt den bedste og hurtigste kommunikations- og distributionskanal er gennem sejlklubberne eller direkte til sejlerne, eller en kombination heraf. Strategisk mål afgrænsning og måling Målet i DS Strategi 2011 for tursejlads er, at Dansk Sejlunion skal være den slagkraftige nationale organisation for tursejlads. Det er det mål, som Dansk Sejlunion skal have nået med udgangen af Slagkraftig national organisation er imidlertid mere et billede på en ønsket tilstand end et egentlig målbart mål. Der er behov for en afgræsning og en operationalisering. Det vil dels skærpe retning i Dansk Sejlunions arbejde med tursejlads, dels give mulighed for at måle fremdrift i arbejdet. Tursejlads kan afgrænses til sejlads med et rekreativt formål. Oplevelse, friluftsliv, fritid, frihed og fornøjelse er ord, som kendetegner typisk tursejlads. Tursejlads forbindes typisk med sejlads i kølbåd, tungere flerskrogsbåd og motorbåd, som i antal udgør den største mængde i de danske lystbådehavne. Men rekreativ sejlads er bestemt også mulig i jolle, windsurf, SUP og kite. Handlingsplanen for tursejlads vil tage afsæt i sejlads i kølbåd, flerskrog og motorbåd, da de aktuelt er de mest udbredte bådtyper til tursejlads. Handlingsplanen vil holde muligheder åbne for at udbrede forståelsen af tursejlads til øvrige konstruktioner. Tursejlads er typisk en båd-individuel oplevelse, hvor besætningen/familien selv organiserer sejlturens tid og indhold. Tursejladsen tager typisk afsæt i et sejlermiljø på land (man hilser på de andre sejlere på havnen, mens man rigger til), og på vand er man opmærksom på både (hilser pænt). Men selve sejladsen er kendetegnet ved et betydeligt element af individuel frihed. Handlingsplanen skal støtte såvel fællesskabet i sejlklubben, sejlermiljø på land og den individuelle frihed på vand. Organisation indebærer, at Dansk Sejlunion har en struktur, der kan beskrives. Dansk Sejlunion betragtes som en aktør med demokratisk, økonomisk og juridisk legitimitet til at udføre en række handlinger på vegne af sejlsporten. Dansk Sejlunions vedtægter beskriver den formelle organisation. Dansk Sejlunion er imidlertid også uformelle netværk af sejlere, som har en holdning til sejlsporten generelt og som er parate til at handle for sejlsportens ide, dvs. handle på et højere plan end den individuelle sejloplevelse. Her er ressourcerne til rent faktisk at skabe den aktivitet, som Dansk Sejlunion er skabt for at fremme: sejladsoplevelser. Handlingsplanen vil udnytte den styrke der ligger i at have en stærk formel organisation og stærke uformelle netværk knyttet tæt til hinanden. National dækker hele Danmark. National organisation indebærer derfor, at Dansk Sejlunion påtager sig rollen at skabe en relation (formel og uformel) til alle tursejlere i hele Danmark og varetage tursejladsens og tursejlernes interesser. Dansk Sejlunion vil som national organisation repræsentere: tursejlerne, som er medlem af en sejlklub i Dansk Sejlunion, tursejlere, som er medlem af sejlklubber uden for Dansk Sejlunion og tursejlere, som ikke medlem af en sejlklub. Tursejlere, som sejler hyppigt og sjældent, langt og kort. Tursejlere, som er unge og ældre, kvinder og mænd.

4 National organisation indebærer desuden, at de aktører, som sætter rammerne for tursejladssen i Danmark (myndigheder, markedet og andre foreninger (DK og internationale) inden for idræt og friluftsliv) ser Dansk Sejlunion som den legitime repræsentant for alle tursejlere i Danmark. På langtursområdet skal DS respektere og samarbejde med FTLF (Foreningen til Langtursejladens Fremme), der i forvejen er en slagkraftig organisation inden for sit område. Det betyder at Dansk Sejlunion skal fokusere på services til de geografiske områder, hvor de fleste danske sejlere sejler (indenfor Skagen-Lindesnes og vest for Bornholm-Gotland). Slagkraftig indebærer, at tursejlere, myndigheder, markedet og andre foreninger inden for idræt og friluftsliv vurderer, at Dansk Sejlunion gør en mærkbar forskel for tursejladsen. De nævnte grupper vil først anerkende Dansk Sejlunions rolle som slagkraftig, når man oplever, at Dansk Sejlunion skaber relevant værdi. Det gælder for de direkte og indirekte ydelser til tursejlere og for myndigheder, markedet og foreninger, som påvirker rammebetingelserne for tursejladsen i Danmark. Medlemmerne af sejlklubber i Dansk Sejlunion vil står helt centralt i vurderingen af slagkraftig. Medlemmerne har qua deres medlemskab en formel relation til Dansk Sejlunion, og man må formode, at forventningerne til leverancen fra Dansk Sejlunion som minimum modsvarer værdien af kontingent og derudover modsvarer medlemmets idemæssige tilhørsforhold til Dansk Sejlunion. Handlingsplanen forholder sig til, at opfyldelse af det strategiske mål slagkraftig national organisation både afhænger af, at Dansk Sejlunion leverer de ydelser, som Dansk Sejlunions politiske og administrative ledelse vurderer, med størst sandsynlighed vil ramme målgruppernes behov, OG at målgrupperne oplever, at ydelserne skaber relevant værdi for dem. Målingen af den strategiske målopfyldelse skal derfor omfatte Leverandørperspektiv: De primære virkemidler i strategien bliver anvendt. Indsatser med særlig strategisk betydning bliver gennemført, og indsatsers konkrete mål bliver nået Kundeperspektiv: Målgruppernes opfattelse af Dansk Sejlunion som slagkraftig national organisation stiger med x % fra 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2016 (kvalitativ måling af holdning af tursejlere og repræsentanter for myndigheder, marked og andre foreninger. Konkret målsætning på x % fastsættes, når første måling er gennemført.) De to perspektiver stillet over for hinanden, så vejer kundeperspektivet tungest. Dansk Sejlunions succes på området for tursejlads skal primært vurderes ud fra sejlernes opfattelse. Hvem er vi til for Tursejler er en udbredt typebetegnelse i sejlsporten. Typebetegnelser kan være nyttige til at afgrænse målgruppe og vise sin identitet. Og typebetegnelser kan være uhensigtsmæssige, da man fokuserer på forskelle fremfor fællesnævnere. I handlingsplanen bliver typebetegnelsen tursejlere anvendt til at beskrive mennesker, som opfatter sig selv som tursejlere, uanset om man ejer en båd, bådtype, antal sømil og timer

5 på sæsonen, alder og køn. En del sejlere sejler både tursejlads og kapsejlads. Typebetegnelsen kapsejler passer bedre, når man i rum og tid er fokuseret på kapsejlads med en sportslig ambition om at vinde. Den samme besætning kan ugen efter sejle tursejlads og vil i den situation kunne betegnes tursejler. Unge, som søger sejlsporten for at få oplevelser uden for konkurrence, bliver typisk betegnet som unge selvom deres adfærd på vandet og opfattelse af sejlsporten har meget til fælles med tursejlere. Handlingsplanen fokuserer på tursejleren og er bevidst om mulighederne for at involvere kapsejlere og ungdom i tursejlads. Strategiske virkemidler DS Strategi 2011 formulerer en række primære virkemidler, som skal bane vejen til målet. Virkemidler er først beskrevet overordnet. De konkrete tiltag i er beskrevet i bilag. Services til tursejlere Kende målgruppens behov Rammebetingelser Kompetenceudvikling Kommunikation og markedsføring Innovation og skalering Ressourcer i klubber, netværk og sekretariatet Services til tursejlere Dansk Sejlunion skal tilbyde services, som sejlerne efterspørger eller forventes at efterspørge se afsnit Kende målgruppens behov. Dansk Sejlunion skal nøje følge efterspørgslen på sine ydelser og løbende vurdere ydelsernes effekt i forhold til investeret tid og økonomi. Dansk Sejlunion skal tilbyde services, som kan inspirere, og som sejleren kan anvende til at komme nærmere gode sejladsoplevelser og opnå større sejlerglæde. Turbøjer, tursejlerapp og turbeskrivelser er eksempler på services, som bringer sejleren nærmere den gode oplevelse. Dansk Sejlunion skal også tilbyde services, som sejleren kan anvende til at fjerne forhindringer eller hjælpe i de besværlige situationer, som en sejler/bådejer kommer ud for. Internationale certifikater, formidling af bådforsikring og juridisk rådgivning er eksempler på services, som hjælper sejleren i hverdagen ved siden af sejladsen. Dansk Sejlunion skal give adgang til en vifte af services, der dækker den brede gruppe af tursejlere. En væsentlig del af Dansk Sejlunions ydelser tjener dermed det formål at være en basispakke af ydelser til sejlere i Danmark. Enkelte områder kan have dybere og mere specifik services, men fokus skal være på at imødekomme den brede gruppes behov. Dansk Sejlunions services skal have en mærkevare-standard, som modsvarer Dansk Sejlunions ambition om at være den nationale organisation for tursejlads. Dansk Sejlunion har kompetence og kapacitet til at tilbyde visse services direkte, fx tursejlerapp. Andre leverandører har forudsætninger for at levere en bedre og billigere service, fx forsikring. Dansk Sejlunion skal lave aftaler med leverandører for at sikre bredden og kvalite-

6 ten af services til tursejlere. Dansk Sejlunion skal udnytte sin værdi som repræsentant for sejlsporten og være tydelig på grænsefladen overfor kunderne, når services leveres af andre. Kende målgruppens behov Dansk Sejlunion gennemfører i 1. kvartal 2014 en professionel undersøgelse af målgruppen. Undersøgelsen skal blandt andet give svar på tursejlernes efterspørgsel, hvilke barrierer gruppen oplever og hvilke aktiviteter, der kan hjælpe tursejlere på vandet. Undersøgelsen skal teste målgruppens opfattelse af tiltag i handlingsplanen og give retning for det videre arbejde i Dansk Sejlunion. Undersøgelsen kan også give det første måling om kundernes oplevelse af Dansk Sejlunion, som den slagkraftige nationale organisation. Rammebetingelser Dansk Sejlunion skal påvirke rammebetingelser for tursejladsen. Dansk Sejlunion skal pleje sine relationer til myndigheder, markedet og andre større danske og internationale foreninger for idræt/friluftsliv. Dansk Sejlunion skal arbejde for at forbedre rammebetingelser, fx fjerne forsikringsafgift. Dansk Sejlunion skal arbejde for at forhindre forværring af rammebetingelser, fx bundmaling fra 1. januar Sejlsporten presses fra mange sider. En øget kommerciel udnyttelse af havet og lovgivningen som følge af Præstø ulykken er eksempler på forhold, der begrænser sejleres adgang til det maritime friluftsliv. Dansk Sejlunion vil overfor myndigheder tydeligt og seriøst arbejde for, at der forsat er rum og mulighed for at sejlsporten kan udfoldes på rimelige betingelser i Danmark. Dette sker blandt andet ved at være proaktiv og deltage med sejlernes synspunkter, allerede når de overordnede startegier tilrettelægges i styrelse og andre steder, hvor man har indflydelse på sejlsportens rammebetingelser. Omfanget af Dansk Sejlunions interessevaretagelse vil løbende blive vurderet i forhold til bredde og omfang af en gruppes interesse og hvor markant en påvirkning Dansk Sejlunion vil kunne opnå. Dansk Sejlunion vil prioritere emner med mulighed for succes på kort sigt. Værdien af Dansk Sejlunions interessevaretagelse afhænger både af de konkrete resultater og af interessenternes opfattelse af de konkrete resultater. Kommunikation med sejlere om Dansk Sejlunions arbejde med rammebetingelser og ikke mindst relevansen af dette arbejde har væsentlig betydning for værdien af den investerede tid, opmærksomhed og økonomi. Kompetenceudvikling Gennem et alsidigt tilbud om udvikling af sejlerkompetencer vil Dansk Sejlunion skabe større sejlerglæde og mulighed for flere sejlere på vandet. Større kompetence giver tryghed til at sejle mere og længere. Større kompetencer giver også lyst til at udforske andre dele/discipliner indenfor sejlsporten. Tilbud om udvikling af sejlerkompetencer skal være rettet mod erfarne sejlere og mod voksne uden tidligere sejlererfaring, som gerne være en del af tursejladsen muligheder og oplevelser. Dansk Sejlunions ambition er at skabe uddannelses-, udviklingstilbud til alle sejlere uanset erfaring og interesse. Modellen for det formelle uddannelsestilbud er Dansk Sejlunion Sej-

7 lerakademi (se bilag), hvor Dansk Sejlunion Tur arbejder med grundlæggende uddannelser og uddannelser specifikt til tursejlere. Udviklingen af uddannelserne skal tage afsæt i den model, som man har brugt i Diplomsejlerskolen. Dansk Sejlunion skal tilrettelægge struktur og indhold i de enkelte moduler i sejlerakademiet og opbygge en voksen-instruktøruddannelse, som sikrer, at udførslen sker med den kvalitet, som Dansk Sejlunion ønsker. Instruktørerne skal gennem egen uddannelse certificeres til at benytte de enkelte moduler i Dansk Sejlunion Sejlerakademi. Hvis vi skal nå alle sejlere, skal Dansk Sejlunion indbyde klubberne til et snævert samarbejde. Dansk Sejlunion arbejde skal være centreret om at give faglig og pædagogisk viden til instruktører og uddannelseskoncepter til klubberne. På dette område kan der trækkes på Dansk Sejlunions erfaringer fra opbygning af kraftcentre. Det er et betydeligt projekt at gøre kompetenceudvikling muligt for alle. En forudsætning for at gennemføre Sejlerakademi i fuld skala er, at fond eller virksomhed vil finansiere projektet (3-4 mio. kr. over 3 år). Finansiering skal være på plads primo Handlingsplanen tager i 2014 fat på de første dele af kompetenceløftet, se skema Kompetenceudvikling i bilag. De fremlagte tiltag til kompetenceudvikling i 2014 bliver finansieret inden for det budget, som er lagt for Det samme gælder for 2015 og En ekstern finansiering af Sejlerakademiet vil kunne øge hastighed og omfanget af kompetenceløftet. Kommunikation og markedsføring En målrettet kommunikationsindsats skal i første omgang være med til med at opbygge fortællingen om, at Dansk Sejlunion er en bred og mangfoldig forening, som skaber værdi for tursejlere. Kommunikationen om tursejlads er en integreret del af Dansk Sejlunions formidling af sejlsporten. Målet for markedsføringen af Dansk Sejlunions services er at styrke efterspørgslen og målgruppens anvendelse af Dansk Sejlunions services. Markedsføring skal desuden gøre Dansk Sejlunion og Dansk Sejlunions services kendte og tydeliggøre de værdier, som Dansk Sejlunion skaber for målgruppen, samt at Dansk Sejlunions ydelser opleves så værdifulde, at sejlerne ser Dansk Sejlunion som den slagkraftige nationale organisation. Det er vigtigt at Dansk Sejlunions markedsføring og kommunikation understøtter hinanden. Sejlere skal opleve, at Dansk Sejlunion bidrager til at skabe relevant værdi i tursejlads. Dansk Sejlunion har i 2013 øget bemandingen på kommunikation, og kommunikation om tursejlads et højt prioriteret indsatsområdet. Arbejdet med markedsføring og kommunikation indgår som en del af alle handlingsplanens tiltag. Dansk Sejlunion er indehaver af en række markedsførings- og kommunikationsplatforme, som henvender sig direkte til den enkelte sejler: Sejler, Sejlsport.dk, Sejlershoppen. Endvidere har vi mulighed for med intern mailingliste over web- og klubbladsredaktører samt direkte mail til formænd, at kommunikere gennem klubberne. Ligeledes har vi mulighed for også at kommunikere med ikke organiserede sejlere gennem de kommercielle bådmedier, udstillinger og lokale events.

8 Sejler når ud til alle organiserede sejlere. Artikler, omtale og egen annoncer i bladet giver en stor kontakt mellem Dansk Sejlunion og sejlerne i forbindelse med, at bladet udkommer. Det trykte blad Sejler har potentiale til at blive en værdifuld markedsføringskanal mod den organiserede del af tursejlerne. Potentialet vil blive udnyttet ved at den redaktionel linie i Sejler styrker bladets relevans og attraktivitet for målgruppen, samt ved markedsføring af Sejler over for målgruppen. Dansk Sejlunion skal styrke samspillet mellem sine kommunikationsplatforme. Spørg Sejler er et eksempel: Bladet Sejler eksponerer med siden Spørg Sejler Dansk Sejlunions juridiske rådgivning. Spørg Sejler bliver fremover suppleret med tidligere og ikke -publicerede på Sejlsport.dk. Servicen udvides til at blive et opslagsværk for sejlere. Servicen får dermed større værdi for sejlerne, og der skabes sammenhæng mellem Dansk Sejlunions to medier. Dette eksempel kan efterleves på flere områder. Dansk Sejlunion skal også være til stede på sociale medier i takt med, at målgruppen i stigende omfang anvender dette medie. Den nærmere strategi for at være til stede på og skabe værdi via sociale medier er ikke lagt fast. Facebook-gruppen Tursejlads synes at leve godt med bidrag fra oplevelser fra en bred kreds. Dansk Sejlunion kan støtte udbredelsen og livet i denne og andre Facebook-grupper. Dansk Sejlunion vil være fysisk tilstede i klubberne, som en væsentlig del af kommunikationen med klubber og medlemmer. Tur-arbejdet bygger her videre på den metode, som er anvendt for udvikling af ungdomsarbejdet. Klubudviklingskonceptet i Dansk Sejlunion har fokus på den hele klub, hvorfor klubkonsulenterne også kommer til at markedsføre Dansk Sejlunions turkoncepter overfor klubber og skabe bro mellem klub og tur-konsulent. Tur konsulentens opgave bliver i høj grad at sikre, at Dansk Sejlunions tilbud når helt ud til den enkelte sejler. Det er også en væsentlig opgave, at den samlede kommunikation og markedsføring får klubben til at tage ejerskab af de tilbud Dansk Sejlunion har til klub og sejler. For at sikre lokal fysisk tilstedeværelse og deltagelse i lokale events er der afsat midler til transport- og opholdsudgifter for konsulenten deltager Dansk Sejlunion også i en udstilling i København. En del af Dansk Sejlunions kommunikation og markedsføring vil ske med klubberne som operatører. Dette gælder fx uddannelse af sejlere, hvor Dansk Sejlunion skal sætte rammerne, mens klubberne bliver de udførende. I sådanne tilfælde er det vigtigt at Dansk Sejlunion sikre at Dansk Sejlunion står tydeligt som ejer og konceptet er med til at brande Dansk Sejlunion som den slagkraftige nationale organisation. Dansk Sejlunions koncepter til klubber har som overordnede mål at skabe værdi for sejlere i klubben og i lokalområdet. Disse koncepter skal ligeledes markedsføres til klubberne. Dette vil i høj grad ske som et led i Dansk Sejlunions klubudviklingskoncept. Innovation og skalering Dansk Sejlunion skal investere i udvikling af prototyper for services til målgrupper med særlig strategisk betydning. Udvikling af prototyper skal ske i samarbejde med interessenter i sejlsporten. Dansk Sejlunion skal dernæst arbejde for, at koncepter bliver skaleret, således at

9 services får volumen og skaber værdi for en større mængde af sejlere. Investeringen i tid og kroner skal stå mål med det forventede afkast over en tre-årig periode. Børneflotille er et eksempel. Prototype er udviklet og afprøvet i sommeren I det næste år skal Dansk Sejlunion arbejde for, at flere klubber/sejlere selv organiserer børneflotiller. Udviklingen af sådanne services skal kontinuert evalueres med hensyn til succes og effekt og vurderes på muligheden for at overgive konceptet og driften til klubber eller andre grupperinger af sejlere. Hvis målene ikke nås eller driften af konceptet ikke kan flyttes uden for Dansk Sejlunion, bør det kraftigt overvejes om konceptet skal forsættes. Ressourcer i klubber, netværk, sekretariat og andre organisationer Dansk Sejlunion etablerer i 2014 et DS Netværk for tursejlere, som sammen med Dansk Sejlunions ansatte kan inspirere til handlinger og deltage i planlægning og udførsel. Dansk Sejlunions sekretariat arbejder for tursejlads ud fra en stærk fælles base, der består af sammenhæng i fx strategiske mål, kommunikation og markedsføring, medarbejderes kompetencer, økonomi, planlægning og styring. Synergien mellem tursejlads og andre indsatsområder i Dansk Sejlunion skal udnyttes, og der skal satses på smarte løsninger, som gør at ressourcerne udnyttes bedst muligt, samtidig med at sejlerne oplever, at vi finder løsninger der gør det lettere at hente relevant viden og komme i kontakt med de rette personer i Dansk Sejlunion. Klubben som aktivitetsbærer. Dansk Sejlunion vil støtte frivillige i klubber til at finde inspiration og værktøj til at sætte kurs mod den dynamiske sejlklub. Den sejlklub, det fællesskab, der tiltrækker nye sejlere, og som motiverer de erfarne sejlere til at søge vandet og oplevelserne. Den strategiske målsætning for klubudvikling i Dansk Sejlunion er, at frivillige i sejlklubber får rådgivning, støtte, inspiration, viden og værktøjer, der styrker deres vilje og evne til at stå i spidsen for succesfuld drift og udvikling af en sejlklub. Dansk Sejlunion vil bidrage til mobilisering af lokale kræfter, der vil skabe sejlklubber, som er markante, lokale foreninger med attraktive aktiviteter ved og på vandet, fællesskab og sammenhold, stærke ressourcer (mennesker, materiel, faciliteter og kapital) og relevans for lokalområdet. Vi vil med PULS hjælpe klubberne til at blive et lokalt samlingssted med en mangfoldighed af aktivitet, der tager afsæt i det våde element. Danske Tursejlere og Foreningen af Langturssejlere henvender sig til den samme målgruppe som Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunion har optaget Danske Tursejlere som associeret medlem, og aftalen som ligger til grund, viser vejen til en bedre udnyttelse af foreningernes samlede ressourcer til gavn for tursejlere i Danmark. FTLF vil også blive optaget som associeret medlem. Det afgørende i dette samarbejde er, at man anerkender hinanden som konkurrenter men samarbejder som partnere i sejlsporten. Handlingsplanerne kan forstærkes gennem samspil med andre aktører. FLID har ligesom Dansk Sejlunion interesse i at præsentere sejlsporten for et bredere publikum og byde dem velkommen i havnen og på vandet. Denne fælles interesse kan udnyttes således at vi gennem en fælles kampagne på stærkere vis kan præsentere vores sport for en større målgruppe. På

10 samme måde kunne man i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd vælge at have stort fokus på sikkerhed gennem en sæson og dermed bringe budskaber om sikkerhed effektivt ud til sejlerne. Bortset fra nogle få kommercielle udbydere og andre organisationer, der har begrænset kursusaktivitet, er Dansk Sejlunion og sejlklubber de eneste som aktuelt i større omfang udbyder kurser i sejlads. Denne position kan med stor fordel udnyttes både til glæde for sejlere og til at udvikle klubberne til base for vidensdeling og kompetenceudvikling nye sejlere er et sikkert estimat på nye sejlere hvert år i sejlerskolerne. Det er det største rekrutteringstal i Dansk Sejlunion. Denne rekruttering kan, hvis klubberne og Dansk Sejlunion forsat har tilbud til gruppen, betyde at det er attraktivt for disse nye sejlere at blive i klubben og udvikle sig som sejler. Sejlere i klubberne har stor viden om sejlsport, og man er under de rette betingelser klar til at dele den viden med andre sejlere. Dansk Sejlunion initiativ med at sikre kompetenceudvikling kan samtidig være en indsats for at aktivere den viden, som findes blandt sejlere. Udfordringer for handlingsplan Handlingsplanerne byder også på en række udfordringer. I dag er der ikke incitament til at blive i klubben, når man har gennemgået grunduddannelsen (duelighedsbevis). Denne tendens kan kunne ændres i positiv retning, hvis klubberne genopdager sig selv som aktivitetsbærende og som center for kompetenceudvikling. Udfordringen og værdien af dette holdningsskifte skal ikke undervurderes. Ikke alle klubber kan tilbyde alle ønskelige uddannelser og aktiviteter til deres sejlere. Klubber, der ønsker at holde deres sejlere indenfor klubbens tilbud og rammer er en hindring for at medlemskabet kan være attraktivt. Muligheden for, gennem sit medlemskab af paraplyorganisationen, at kunne deltage i aktiviteter i andre klubber bør fremmes. Dette holdningsskifte og fleksibilitet skal Dansk Sejlunion gennem sine aktiviteter og politik være eksponent for. Tursejlads er typisk en båd-individuel oplevelse, hvor besætningen/familien selv organiserer sejlturens tid og indhold. Sejlklubben og fællesskabet har potentialet til at fremme sejlsporten i lokalområdet. Men fællesskabet er ikke forudsætning for at komme på vandet. Handlingsplanen skal støtte såvel fællesskabet i sejlklubben, sejlermiljø på land og den individuelle frihed på vand. Økonomi i handlingsplan Med den økonomi som fremgår af budgettet har Dansk Sejlunion mulighed for at gennemføre de handlinger som er planlagt for Dansk Sejlunion skal hele tiden være opmærksom på muligheden for at opnå ekstern finansiering. Tursejler app en, som er finansieret af Trifork, er et eksempel på et projekt, hvor det har været muligt at opbygge en god service gennem samarbejde med eksterne interessenter. Ekstern finansiering kan øge omfanget af Dansk Sejlunions aktiviteter for tur-sejlads.

11 Finansiering fra fonde eller puljer har større muligheder, hvis initiativerne retter sig mod sejlere i bredforståelse frem for medlemmer af sejlklubber under Dansk Sejlunion. Nordea Fonden har udtrykt interessere i at arbejde sammen med Dansk Sejlunion om kompetenceudvikling. Der kan etableres et projekt over tre år med en ramme på 3-4 mio. kr. Budgettet for tur og oplevelser fremgår af budgettet for Dansk Sejlunion 2014.

12 Ydelser fra Dansk Sejlunion tur Service Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling 150 Turbøjer Smukke og sikre ankerpladser til sejlere Søger godkendelser i Søfartsstyrelsen Bestille og sender bøjer, kæder og tilhørende grej Vedligeholder database over placering, ansvarlige klubber og kontaktpersoner. Søger godkendelser i Søfartsstyrelsen Bestille og sender bøjer, kæder og tilhørende grej Vedligeholder database over placering, ansvarlige klubber og kontaktpersoner. Søger godkendelser i Søfartsstyrelsen Bestille og sender bøjer, kæder og tilhørende grej Vedligeholder database over placering, ansvarlige klubber og kontaktpersoner. Internationalt bevis Ejer bevis til sejlere i udlandet. Salg, opsamling i database Udskrivning og forsendelse af Internationalt bevis. Salg, opsamling i database Udskrivning og forsendelse af Internationalt bevis. Salg, opsamling i database Udskrivning og forsendelse af Internationalt bevis. Juridisk Rådgivning Sejlere får hjælp til vurdering af konfliktsituationer vedrørende deres liv som sejler. Behandler henvendelser i samarbejde med Bech-Brun. Indhenter supplerende oplysninger. Udvalgte spørgsmål behandles i Spørg Sejler. Behandler henvendelser i samarbejde med Bech-Brun. Indhenter supplerende oplysninger. Udvalgte spørgsmål behandles i Spørg Sejler. Behandler henvendelser i samarbejde med Bech-Brun. Indhenter supplerende oplysninger. Udvalgte spørgsmål behandles i Spørg Sejler. Brugt båd/fælleseje/reparations kontrakt. Giver sejlere til et sikkert grundlag i forhold til aftaler Kontakten stilles til rådighed for sejlere på vores hjemmeside. Kontakten stilles til rådighed for sejlere på vores hjemmeside. Kontakten stilles til rådighed for sejlere på vores hjemmeside. Kontrakten gennemgås af vores juridiske partner når det skønnes nødvendigt. Kontrakten gennemgås af vores juridiske partner når det skønnes nødvendigt. Kontrakten gennemgås af vores juridiske partner når det skønnes nødvendigt. Havne-oplysninger Opdaterede havneog bøjeinformationer på app og hjemmeside. Vedligeholder database. Kontakt til havne om indberetning af data. Indhentning af havneplaner og havnefotos. Vedligeholder database. Kontakt til havne om indberetning af data. Indhentning af havneplaner og havnefotos. Vedligeholder database. Kontakt til havne om indberetning af data. Indhentning af havneplaner og havnefotos. Ankerpladser til tursejler app (ny 2014) Information om gode ankerpladser. Fra sejler til sejler Indhentning af ankerpladser. Opdatering i CRM Indhentning af ankerpladser. Indhentning af ankerpladser. Tursejler app Gratis havnelods og DS bøjeoversigt samt mulighed for at følge vennerne, når man er på søen. Vedligeholder og udvikler Tursejler årligt. Udgiver opdatering på app-store og Google Play. Markedsføring Vedligeholder og udvikler Tursejler årligt. Udgiver opdatering på app-store og Google Play. Markedsføring Vedligeholder og udvikler Tursejler årligt. Udgiver opdatering på app-store og Google Play. Markedsføring Net 1 og Falck Sejlerrelevante tilbud med rabat. Markedsførings tiltag efter aftale med udbyder. Markedsførings tiltag efter aftale med udbyder. Markedsførings tiltag efter aftale med udbyder. DS standere Signalere fællesskab og adgang til Distribution af DS standere. Distribution af DS standere. Distribution af DS standere.

13 DS-bøjer. Ny forsikringsaftale Give sejlerne vejledning og mulighed for rabat på forsikring. Færdiggøre og markedsføre en forsikringsaftale. Markedsføring af Dansk Sejlunions forsikringsaftale i forhold til klubber og sejlere Markedsføring af Dansk Sejlunions forsikringsaftale i forhold til klubber og sejlere Rabat i havne Fordel for sejlere med forsikring gennem DS Forhandle rabat i FLID-havne. Implementeres som led i forsikringsordning Tilbyde rabat i havne. Værktøj til sikkerheds-tjek af både Service til at øge sikkerheden ombord En tjekliste og vejledning til sikkerhedsgennemgang af egen båd. Uddannelse af syns-mænd til sikkerhed Service til at øge sikkerheden ombord Uddannelse af regionale synsmænd. Sker i samarbejde med forsikringsselskaber. Gastebørs på Facebook Skaber kontakt mellem sejlere og får flere på vandet. Oprettelse af facebookside. Markedsføring go kommunikation med deltagere. Vedligeholdelse vedligeholdelse Aftale om chartersejlads Fordel for DSsejlere - Rabat DS laver aftaler med bådcharterselskaber udlandet, formilder kontakter og medlems- rabat Rammebetingelser Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling Afmærkninger/broer/vindmøl ler Havne/ Uddybning og klaptilladelser Havmiljø/miljø Bedst mulig afmærkning i ikke kommercielle danske farvande. Sikre sejlernes muligheder for at have velfungerende havne. Sikre balance mellem sejlads og miljø. Forhandle med Søfartsstyrelsen og andre interessenter opretholdelse af afmærkninger. Afgive høringssvar. Informere sejere Høringspart Udtaler sig i forbindelse med ombygning, anlæg af havne eller ved etablering af anden aktivitet på havne. Samarbejde med FLID om emner af fælles interesse. Høringer vedrørende Natura 2000 områder, muslingefarvande, fuglebeskyttelsesområder, fiskefarvande og sejladsbegrænsninger. Forhandle med Søfartsstyrelsen og andre interessenter opretholdelse af afmærkninger. Afgive høringssvar. Informere sejere Høringspart Udtaler sig i forbindelse med ombygning, anlæg af havne eller ved etablering af anden aktivitet på havne. Samarbejde med FLID om emner af fælles interesse Høringer vedrørende Natura 2000 områder, muslingefarvande, fuglebeskyttelses-områder, fiskefarvande og sejladsbegrænsninger. Forhandle med Søfartsstyrelsen og andre interessenter opretholdelse af afmærkninger. Afgive høringssvar. Informere sejere Høringspart Udtaler sig i forbindelse med ombygning, anlæg af havne eller ved etablering af anden aktivitet på havne. Samarbejde med FLID om emner af fælles interesse Høringer vedrørende Natura 2000 områder, muslingefarvande, fuglebeskyttelsesområder, fiskefarvande og sejladsbegrænsninger. Blå Flag Havne som har Deltagelse i den natio- Deltagelse i den Deltagelse i den natio-

14 fokus på miljø og faciliteter. nale Blå Flag Jury om tildeling af blå flag til havne. nationale Blå Flag Jury om tildeling af blå flag til havne. nale Blå Flag Jury om tildeling af blå flag til havne. Sikkerhed Information om sikkerhed til klubber og sejlere. Deltagelse i Søsportens Sikkerhedsråd, bestyrelsen i DSRS Rådgivning af Klubber og sejlere vedr. sikkerhed. Deltagelse i Søsportens Sikkerhedsråd, bestyrelsen i DSRS Rådgivning af Klubber og sejlere vedr. sikkerhed. Deltagelse i Søsportens Sikkerhedsråd, bestyrelsen i DSRS Rådgivning af Klubber og sejlere vedr. sikkerhed. Politivedtægter/adgangsregulering Sikre kite-,windsurfere og motorbåde muligheder for at dyrke sporten langs de danske kyster. Sikre gode og relevante offentlige uddannelser til sejlerne. Scanner området og er i debat med Politi om indhold af politivedtægtens sejladsrestriktioner. Scanner området og er i debat med Politi om indhold af politivedtægtens sejladsrestriktioner. Scanner området og er i debat med Politi om indhold af politivedtægtens sejladsrestriktioner. Fritidssejleruddannelse Reviderer uddannelser og prøvekrav. Informere sejlerskoler og sejlere om uddannelserne. Samarbejde med FLID og andre interessenter om fornyelse af lov om bundmaling. Forhandle med Miljøstyrelsen. Reviderer uddannelser og prøvekrav. Informere sejlerskoler og sejlere om uddannelserne. Reviderer uddannelser og prøvekrav. Informere sejlerskoler og sejlere om uddannelserne. Aftale om bundmaling Mulighed for forsat at kunne have en begroningsfri båd. Kompetenceudvikling Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling Rådgivning vedrørende båd Oplysning om forsikringsforhold Giver sejleren adgang til nødvendig viden i forbindelse med Salg/køb af båd og Vidensdeling. Giver sejleren baggrund for at træffe gode valg omkring forsikring. Svare på henvendelser vedr. CE-mærkning, skjult gæld, skibsregister, skat, regler om konstruktion. Henvisning til bådsagkyndige. Vedligeholde oplysninger på hjemmeside. Svarer på henvendelser. Vedligeholde DS hjemmeside med forsikringsoplysninger. Svare på henvendelser vedr. CEmærkning, skjult gæld, skibsregister, skat, regler om konstruktion. Henvisning til bådsagkyndige. Vedligeholde oplysninger på hjemmeside. Svarer på henvendelser. Vedligeholde DS hjemmeside med forsikringsoplysninger. Svare på henvendelser vedr. CE-mærkning, skjult gæld, skibsregister, skat, regler om konstruktion. Henvisning til bådsagkyndige. Vedligeholde oplysninger på hjemmeside. Svarer på henvendelser. Vedligeholde DS hjemmeside med forsikringsoplysninger. Certificering af sejlerskoler Sikre kvalitet i sejlerskolens tilbud til nye sejlere. Markedsføre og vedligeholde ordningen, dialog med ansøgere, gennemlæsning af ansøgning, udstedelse af certifikat og offentliggørelse på hjemmeside. Markedsføre og vedligeholde ordningen, dialog med ansøgere, gennemlæsning af ansøgning, udstedelse af certifikat og offentliggørelse på hjemmeside. Markedsføre og vedligeholde ordningen, dialog med ansøgere, gennemlæsning af ansøgning, udstedelse af certifikat og offentliggørelse på hjemmeside.

15 Intro til sejlads kursus Give voksne mennesker adgang til at opleve sejlads. Udarbejde vejledning og inspirationshæfte til klubber. Markedsføre kursus overfor klubber. Markedsføre kursus overfor klubber. Værktøj til at få far og mor på vandet Give voksne mennesker adgang til at opleve sejlads. DS udvikler koncept til klubber. Koncept og værktøjer lægges på web Koncept og værktøjer markedsføres Sejlerskoleinstruktør kursus Gør det lettere at være instruktør i klubben. Tilrettelægge og gennemfører ca. 2 kurser. Tilrettelægge og gennemfører ca. 2 kurser. Tilrettelægge og gennemfører ca. 2 kurser. Seminar for sejlerskole ledere Skaber netværk mellem sejlerskoleledere, ERFA og tilføre ny viden om området. Tilrettelægge og gennemføre et seminar. Tilrettelægge og gennemføre et seminar. Tilrettelægge og gennemføre et seminar. Gaste-kursus Give helt nye sejlere mulighed for at kvalificere sig som gast. Udvikling af praktisk kursus. DS udvikler instruktøruddannelse til kursus, uddanner instruktørerne. En del af Sejlerakademi Uddannelse af instruktører Uddannelse af instruktører Skipper-kursus til nye sejlere Giver klubberne værktøjer til at uddanne nye sejlere Udvikling af praktisk kursus. DS udvikler instruktøruddannelse til kursus, uddanner instruktørerne. En del af Sejlerakademi Uddannelse af instruktører Kanalkursus/CEVNI bevis Sejlere får færdigheder til at sejle på kanaler. Vedligeholdelse af u- program, registrering af kursister, udstedelse af bevis, registrering af certifikater. Vedligeholdelse af u- program, registrering af kursister, udstedelse af bevis, registrering af certifikater. Vedligeholdelse af u- program, registrering af kursister, udstedelse af bevis, registrering af certifikater. Online VHF kursus Sejlere får nemt uddannelse til VHF prøven. Vedligeholdelse af program, registrering af kursister. Vedligeholdelse af program, registrering af kursister. Vedligeholdelse af program, registrering af kursister. Sejlerseminar Videndeling mellem eksperter og sejlere. Tilrettelægger, udbyder og afholder seminar for sejlere hver vinter. Tilrettelægger, udbyder og afholder seminar for sejlere hver vinter. Tilrettelægger, udbyder og afholder seminar for sejlere hver vinter. Video Guides Formidling af basisviden om sejlads/bådhåndtering. Oversætter og tilbyder videoguides som læring på DS s hjemmeside. Natsejlads med MHJV Sejlere får mulighed for at opleve natsejlads i trygge rammer. Indgå aftaler med MHJV i forskellige havne om datoer og tilbyde arrangementerne via hjemmesiden. Indgå aftaler med MHJV i forskellige havne om datoer og tilbyde arrangementerne via hjemmesiden. Indgå aftaler med MHJV i forskellige havne om datoer og tilbyde arrangementerne via hjemmesiden. Netværk af tursejlere Deltage i udviklingen af Dansk Sejlunions leverancer. Invitere til deltagelse i netværk. Kommunikation med og pleje af netværk. Kommunikation med og pleje af netværk. Kommunikation med og pleje af netværk. Kursus havnemanøvre Opbygning af kompetencer hos sejle- Udvikle kursus, kursusmateriale og in- Markedsføring og instruktøruddannelse Markedsføring og instruktøruddannelse

16 re. struktøruddannelse. Markedsføring af kursus. Praktisk kursus til tursejlere Teoretisk kursus til sejlere Værktøj til 24 timer sejlads Sejlerseminar på nettet. Værktøj til afvikling af sikkerhedsevents i klubber Opbygning af kompetencer hos sejlere. Formidling af viden Viden deling Adgang til eksperternes viden. Udvikling af sikkerhedsmæs-sige kompetencer hos sejlere DS udvikler et kursus et ankring med tilhørende instruktøruddannelse. DS uddanner instruktørerne. Del af sejlerakademi Dokumentere årets sejlerseminar og udgive dele af seminaret som video på nettet. DS udvikler et praktisk kursus. Uddannelse af instruktørerne. kurserne bliver en del af Sejlerakademi DS udvikler et kursus med tilhørende instruktør-uddannelse. DS uddanner instruktørerne. Del af sejlerakademi DS bearbejder koncept fra KAS, videreudvikler det og formidlere til klubber Vedligeholde DS udvikler et praktisk kursus. DS uddanner instruktørerne, kurserne bliver en del af Sejlerakademi DS udvikler et kursus med tilhørende instruktør-uddannelse. DS uddanner instruktørerne. Del af sejlerakademi Koncept og værktøjer markedsføres vedligeholde DS udvikler værktøjer/vejledninger. DS/klubber arrangerer Sikkerhedsevents i havne Kommunikation Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling Ekstern Undersøgelse af målgruppe. Bidrag til sejler Vedligehold af WEB Bådudstilling Kampagne om Velkommen i sejlsporten Giver bedre retning på DS arbejde med at skabe værdi for sejleren. Information om services og viden Inspiration, information og værktøjer til sejlere og klubber Kontaktskabende mellem Dansk Sejlunion og sejlere. Præsentation af services. Åbner sejlsporten for nye med lyst til livet på vandet Være opdragsgiver og ressource person for samarbejdspartner. Udarbejder turartikler, artikler om services og udvalgte cases fra rådgivning. Turbeskrivelser, Cruising med Carsten, værktøjer til klubber. Planlægge og afvikle udstilling. Udarbejder turartikler, artikler om services og udvalgte cases fra rådgivning. Turbeskrivelser, Cruising med Carsten, værktøjer til klubber. Planlægge og afvikle udstilling. Gennemføre kampagne sammen med FLID og andre inte- Udarbejder turartikler, artikler om services og udvalgte cases fra rådgivning. Turbeskrivelser, Cruising med Carsten, værktøjer til klubber. Planlægge og afvikle udstilling.

17 Kampagne om sikkerhed til Søs Test af sikkerhedsudstyr Fokus på sikkerhed til søs Giver viden om kvalitet af sikkerhedsudstyr til sejlere og søredning ressenter Gennemføre kampagne sammen med Søsportens Sikkerhedsråd og andre interessenter DS initierer test af sikkerhedsudstyr og kommunikerer resultatet til sejlere og klubber. Oplevelser/fællesskab i klubber Leverance fra DS Værdi for bruger 2014 DS handling 2015 DS handling 2016 DS handling Sejlerskole Cup Flotillesejlads KIRC Afvikling af KIRC i ny landsdel Giver den nye sejler oplevelse af kapsejladsens verden med fokus på action og glæden ved kapsejlads. Sejlerne får mulighed for at dyrke sejlads som en fælles oplevelse. Styrker sammenhold og glæden ved at sejle. Fællesskab om sjov og sejlads. Fællesskab om sjov og sejlads. Årlig tilrettelæggelse, markedsføring og afvikling af Sejlerskole Cup. Rekruttere Andemødre Udarbejde merchandise Arrangere tilbud til børn i havnene. Øge antallet af flotiller. Lave aftaler med involverede havne og klubber. Modtage tilmeldinger og udarbejde merchandise. Årlig tilrettelæggelse, markedsføring og afvikling af Sejlerskole Cup. Begyndende overdragelse af koncept til klubber/netværk. Markedsføring Begyndende overdragelse af arrangementet DS udbreder Rally sejlads til anden landsdel. DS s koncept/samarbejde med lokale klubber Markedsføring Årlig tilrettelæggelse, markedsføring og afvikling af Sejlerskole Cup. Markedsføring Markedsføring Markedsføring

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Rapport Oktober 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Læsevejledning 5

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere