Notat. Det endelige forslag er udarbejdet efter et dialogmøde mellem Seniorrådet og Soc i- al- og Sundhedsudvalget den 2. september 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Det endelige forslag er udarbejdet efter et dialogmøde mellem Seniorrådet og Soc i- al- og Sundhedsudvalget den 2. september 2014."

Transkript

1 SOCIAL OG SUNDHE D Træning & Aktivitet Dato: 11. september 2014 Tlf. dir.: Kontakt: Trine Rosdahl Sagsnr.: Ø Notat Anbefalede indsatser til videreførelse ældrepuljen 2015 I forbindelse med genansøgning til ældrepuljen anbefales en videreførelse af de indsatser der er igangsat i 2014, med mindre justeringer baseret på de foreløbige erfaringer med udmøntning af ældrepuljen. Det endelige forslag er udarbejdet efter et dialogmøde mellem Seniorrådet og Soc i- al- og Sundhedsudvalget den 2. september Overordnet søges der med videreførelsen: At styrke de specialiserede plejefaglige kompetencer for at adressere den stigende kompleksitet i den plejefaglige opgaveløsning, som bl.a. kan he n- føres til hurtigere udskrivning fra hospital og en stigning i antallet af ældre borgere med demens og psykisk sygdom At understøtte de ældre borgeres mulighed for sund aldring og livskvalitet; At reducere ufrivillig ensomhed og styrke ensomme ældres sociale netværk. Selv om der foreslås ansøgt midler til fire selvstændige indsatser, er det væsentligt at understrege, at der i udmøntningen af indsatserne også i 2015 vil være fokus på at sikre sammenhæng og synergi imellem indsatserne under ældrepuljen, og ime l- lem indsatser under ældrepuljen og øvrige kommunale tiltag. 1. Rehabilitering af borgere på plejecentre og hjemmeboende borgere Indsatsen foreslås videreført i genansøgningen af ældrepuljen 2015, dog med fø l- gende justeringer: 1. Målgruppen udvides, så den foruden plejecenterbeboere omfatter hjemmeboende borgere, i det omfang indsatsen har kapacitet hertil. Hjemmeboende

2 borgere inviteres til at deltage i indsatsens aktiviteter på plejecentrene, hvor der er tale om hold/fællesaktiviteter. 2. Det høje kompetenceniveau i rehabiliteringsindsatsen (videreførelse af fysioterapeutisk kompetence) fortsættes i 2015 for at sikre en udvidet normering og kompetenceniveau i rehabiliteringsindsatsen i forhold til det oprindeligt ansøgte. Det foreslås, at rehabiliteringsindsatsen på plejecentrene med ansættelse af tr æ- ningsassistenter videreføres. Formå let er at styrke beboernes involvering, medbestemmelse og evne til at drage egenomsorg i dagligdagen og dermed forbedre deres livskvalitet, glæde og lyst til at bevare og styrke egne færdigheder. Endvidere er formålet at forebygge, at beboere, som venter på genoptræning, sættes tilbage i funktionsniveau. Rehabiliteringsindsatsen er i overensstemmelse med de ønsker om mere geno p- træning og motion, som plejecenterbeboere gav udtryk for i en interviewunders ø- gelse i forbindelse med ansøgning af ældrepuljen 2014 (se bilag Interviews plejecentre og Parkvej om behov og ønsker). Ved indsatsens opstart har træningsass i- stenterne erfaret, at indsatsen er blevet vel modtaget af plejecenterbeboerne og plejepersonalet, og at beboerne har behov for indsatsen. Forslaget om at videreføre rehabiliteringsindsatsen er endvidere i overensstemme l- se med Ældrekommissionens anbefaling nr. 11, 13 og Rehabiliteringsindsatsens målgruppe er alle beboere i Ballerup Kommunes syv plejecentre. Dertil vil borgere i egen bolig uden for plejecentrene (herunder ældreboliger tilknyttet tre af plejecentrene) kunne inddrages i holdaktiviteterne efter deres ønsker og behov, og i det omfang der er kapacitet til det i rehabiliteringsindsatsen. Derved øges hjemmeboende borgeres mulighed for at bevæge sig, deltage i f ællesaktiviteter og skabe sociale relationer. Træningsassistenterne styrker og understøtter den helt nære dagligdags hverdagsrehabilitering i plejecentrene. Træningsassistenterne er tilknyttet plejecentrene, og er til stede i plejecentrenes afdelinger på faste ugedage, hovedsagelig i dagtimerne, men med mulighed for tilstedeværelse i aftentimerne. Træningsassistenterne opfanger træningsbehov, iværksætter små og store tiltag samt guider plejepersonalet i arbejdsmetoder og tilgange til at arbejde med hverdagsrehabilitering. Borgernes involvering, medbestemmelse og evne til at drage egenomsorg styrkes og dermed bedres deres livskvalitet, glæde og lyst til at bevare og styrke egne færdigheder. Når en beboer er visiteret til genoptræning, vil træningsassistenterne iværksætte mindre træningsindsatser med det samme, så ventetiden på genoptræning udny t- tes og beboeren ikke sættes yderligere tilbage i funktionsniveau. Træningsassistenterne samarbejder med medarbejderne i plejecentrene, sikrer sammenhæng til træningsområdet og øvrige kommunale tilbud og vil etablere sa m- arbejde med det aktivitetsteam, der foreslås videreført, jf. nedenfor. Træningsass i- 1 Ældrekommissionens rapport: Side 2

3 stenterne vil endvidere etablere samarbejde med frivillige på de plejecentre, hvor frivillige har motionsaktiviteter for beboere. Dette således, at træningsassistente r- nes arbejde og de frivilliges indsats supplerer og ikke overlapper hinanden. Mens træningsassistenterne er ledelsesmæssigt forankret i Træning og Aktivitet i Pleje og Rehabilitering, vil der i udmøntning af indsatsen være fokus på at sikre kobling til de øvrige indsatser og andre kommunale og aktører og tilbud. Der følges løbende op på indsatsen. Herunder i hvilket omfang indsatsen styrker borgernes livskvalitet og funktionsniveau. Forslagets økonomi: ca kr., plus ca kr. til at sikre øget normering og kompetence ift. det oprindeligt ansøgte. Indsatsen knytter sig til puljens hovedområde 1: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats. 2. Styrkede plejefaglige kompetencer i hjemmepleje og på plejecentre, forebyggelse af indlæggelser/genindlæggelser Indsatsen foreslås videreført i genansøgningen af ældrepuljen 2015, dog med fø l- gende justeringer: 1. I ansøgningen af ældrepuljen 2014 blev søgt om midler til at ansætte fire natsygeplejersker. Det foreslås, at der i forbindelse med genansøgningen for 2015 sker en nedjustering til tre sygeplejersker, som skal kunne ansættes i alle vagttyper. Ansættelserne sker gradvist med fuld implementering i løbet af Styrkelse af specialiseret plejefaglig indsats enten på korttidspladser, hvor borgere med nylig hospitalsindlæggelse/risiko for (gen)indlæggelser befinder sig eller plejefaglig indsats i forhold til borgere med ældre udviklingshæ m- mede borgere med demens og ældre borgere med psykiske lidelser. 3. Sygeplejersken med brobyggerfunktionen skal ikke kun være brobygger ved borgeres indflytning på plejecenter, men ligeledes ved ind - og udskrivning i ophold i korttidspladser på plejecentrene. Det foreslås, at indsatsen om styrkede plejefaglige kompetencer videreføres. Et stadigt stigende antal borgere har brug for sygeplejefaglig hjælp, heraf en del om aftenen og om natten. Borgerne er dels i hjemmeplejen, dels på plejecentrene. Borgerne er blevet mere komplekse i deres sygdom, bl.a. fordi de hurtigere bliver udskrevet fra hospitalerne i dag end tidligere. De har behov for sygeplejefaglig hjælp til medicin (fx tryghedskassen, anden smertestillende medicin), håndtering af blærekateter, sonde eller væsketerapi. Derudover har Ballerup Kommune et stigende antal demente og psykisk syge bo r- gere, som er aktive også om natten, adfærdsmæssigt og med en tendens til at forlade bolig eller plejecenter eller forstyrre de øvrige beboeres nattesøvn. Der kan være behov for faglig vurdering af situationen og rådgivning af de nattevagter, som kommer hos borgeren i eget hjem eller på plejecentret. Side 3

4 I dag er der en sygeplejerske i nattevagt i hjemmeplejen. Kun ét af kommunens syv plejecentre har sygeplejerske i nattevagt. I ansøgning af ældrepuljen 2014 blev søgt om midler til at ansætte fire natsygeplejersker. Idet det har været vanskeligt at rekruttere sygeplejersker til nattev agtstillingerne foreslås, at der i forbindelse med genansøgning for 2015 sker en nedjust e- ring til tre sygeplejersker, som i det omfang det er muligt søges ansat i aften/nattevagt, men som skal kunne ansættes i alle vagttyper med henblik på at understøtte øvrige nattevagtsfunktioner på tværs af kommunen. Ansættelserne sker gradvist med fuld implementering i løbet af I arbejdet med indsatsen skal der gøres en særlig indsats for at gøre stillingerne attraktive, fx ved at give mulighed for forskellige vagttyper. Hertil foreslås en styrkelse af specialiseret plejefaglig indsats enten på korttidspla d- ser, hvor borgere med nylig hospitalsindlæggelse/risiko for (gen)indlæggelser befinder sig eller plejefaglig indsats i forhold til borgere med ældre udvikli ngshæmmede borgere med demens og ældre borgere med psykiske lidelser. En styrket plejefaglig indsats på korttidspladser er relevant fordi borgere, som har været indlagt på hospitalet, i stigende omfang udskrives med komplekse sygeplejefaglige problemstillinger. Disse borgere bliver visiteret til kommunens korttidspla d- ser, hvor de skal rekreere og vurderes med henblik på fremtidig bolig. Borgerne er i en alvorligt svækket tilstand ofte kombineret med kronisk sygdom og funktionstab (fx manglende evne til at optage ernæring, depression, mv.). Derudover er borge r- ne i en akut medicinsk behandling. En styrket geriatrisk sygeplejefaglig indsats kan medvirke til at borgerne kan genvinde basale funktioner og rekreere på akut alvo r- lig sygdom og understøtte samarbejdet med praktiserende læger/speciallæger om borgernes pleje og behandlingsforløb. En styrket plejefaglig indsats i forhold til ældre udviklingshæmmede borgere med demens og ældre borgere med psykiske lidelser er relevant fordi disse borgere udgør en særligt udsat gruppe og har behov for særlige plejefaglige kompetencer. For eksempel udvikler mange ældre borgere med udviklingshæmning demens. Sygeplejefaglig kompetence på dette område kan imødekomme denne problemstilling ge n- nem fokus på undervisning og vejledning af kommunens ansatte og pårørende samt bistand i forhold til medicinering, pleje af den enkelte borger og samarbejde fx med praktiserende læger og andre instanser. Den endelige løsning vil afhænge af rekrutteringsgrundlaget. Der er allerede ansat en sygeplejerske i en særlig funktion som brobygger i forhold til indflytning på plejecenter, da dette er en særligt sårbar situation for borgeren. Funktionen er inspireret af den gode indflytning på plejehjem, fx ved brug af livshistorier, som Ældreko mmissionen har foreslået. Brobyggeren skal ligeledes sikre brobygning ved ind - og udflytning på korttidspladser på plejecentre, så utilsigtede hændelser forebygges. Funktionen skal ses i t æt sammenhæng med den akutplejefunktion, der er under opbygning i samarbejde med Furesø og Herlev Kommuner. Personalet i funktionen vil etablere samarbejde med øvrige kommunale tiltag og tilbud. Der følges løbende op på den samlede indsats. Der følges således op på aktiv i- tet/kapacitet i funktionen og mulig effekt i forhold til nedbringelse af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Side 4

5 Forslaget retter sig særligt mod anbefaling 1 og anbefaling 12 i Hjemmehjælpskommissionens rapport, dvs. mod den del, der handler om at sikre plejefaglige kompetencer til at håndtere de stadigt mere komplekse pleje- og behandlingsbehov. Forslagets samlede økonomi: ca kr., plus ca kr. til styrkelse af den specialiserede plejefaglig indsats. Indsatsen knytter sig til puljens hovedområde 2: Bedre praktisk hjælp og personlig pleje. 3. Styrket indsats i cafeerne på plejecentre Indsatsen foreslås videreført i genansøgningen af ældrepuljen 2015 uden justeringer. Det foreslås, at indsatsen vedrørende styrket indsats i caféerne på plejecentrene videreføres. Der er ansat et caféteam, som er ledelsesmæssigt forankret i Køkken Ballerup, til at gennemføre indsatsen. Det vurderes, at det har stor betydning for de ældre borgere, at der sker en videreudvikling af caféerne på plejecentrene. Seks ud af kommunens syv plejecentre har en café. Der er et ønske om, at caféerne fortsat er et naturligt samlingspunkt for kommunens ældre borgere, men med mulighed for at tiltrække flere ældre borgere, som kan have glæde af dette tilbud. Ved at benytte caféerne i større omfang kan hjemmeboende ældre borgere komme mere ud, skabe sociale relationer til andre samt deltage i aktiviteter i caféerne. Beboere på plejecentrene kan være sammen med de hjemmeboende ældre, og der kan skabes nye relationer til glæde for borgerne. Denne indsats er i fin tråd med Ældrekommissionens anbefalinger. Maden tilberedes af Køkken Ballerup, men borgerne involveres i forhold til menu og ønsker for det fremtidige udvalg i caféerne. I forbindelse med indsatsens opstart har caféteamet interviewet cafégæster om deres ønsker og behov i forhold til vid e- reudvikling af caféerne. Disse interviews danner grundlag for de konkrete initiativer til at styrke caféerne. I opstarten har caféteamets medarbejdere fået positive tilbagemeldinger fra cafégæsterne på deres nærvær og tilstedeværelse. Caféteamet er endvidere, sammen med aktivitetsteamet (indsats 4) i gang med at planlægge åbent hus arrangementer i hver café hen over efteråret, hvor plejecenterbeboere og hjemmeboende borgere samt pårørende og medarbejdere inviteres til at deltage for at høre om caféernes og aktivitetsteamets tilbud. Personalet i caféerne har et tæt samarbejde med aktivitetsteamet (indsats 4) og vil også etablere samarbejde med træningsassistenterne (indsats 1) samt øvrige kommunale tilbud. Dette samarbejde skal sikre, at caféerne tiltrækker flere borgere og skaber rammen om flere forskellige aktiviteter. Det vil hermed blive attraktivt for flere ældre borgere at komme ud og spise deres mad i caféerne i stedet for at indtage den alene. Det kan muligvis flytte borgere, som i dag modtager madservice til at komme i caféerne i stedet. Cafémedarbejderne har et særligt fokus på at få ensomme ældre inkluderet i fællesskaberne i caféerne. Side 5

6 Der følges løbende op på den samlede indsats. Der kan fx følges op på, om caf éerne tiltrækker flere borgere og nye borgergrupper, og borgernes tilfredshed med c a- féerne og aktiviteterne her. Forslagets samlede økonomi: ca kr. Indsatsen knytter sig til puljens hovedområde 2: Bedre praktisk hjælp og personlig pleje. 4. Styrket aktivitetsindsats for ældre borgere, både hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre Indsatsen foreslås videreført i genansøgningen af ældrepuljen 2015 med følgende justeringer. 1. Understøttelse af ældre borgeres mulighed for at blive digitalt selvhjulpne. Det foreslås, fordi mange ældre borgere ikke har de nødvendige it - kompetencer til at kommunikere med deres pårørende og ikke er klar til at modtage digital post fra 1. november 2014 eller benytte de mange digitale selvbetjeningsløsninger, der allerede er og kommer i fremt iden. Forslaget forudsætter etablering af IT-caféer på plejecentrene, hvilket der er søgt om i forbindelse med omprioritering af midler for Løbende fokus på rekruttering og fastholdelse af borgere af anden etnisk o p- rindelse end dansk i aktiviteterne. Det foreslås, fordi Ballerup som gammel indvandringskommune er blandt de kommuner, der har flest ældre borgere med ikke-vestlig baggrund. En del af disse borgere er socialt og sprogligt isolerede og benytter ikke de eksisterende kommunale tilbud for ældre. Denne målgruppe vil derfor kunne få gavn af at deltage i aktivitetsteamets indsatser. For at opnå kontakt til disse borgere og skabe aktivitetstilbud, der også imødekommer deres behov, er der brug for at der til indsatsen tilknyttes tværkulturelle og fx sproglige kompetencer udover dansk. 3. Løbende udbud af en attraktiv vifte af aktiviteter. Det foreslås for at gøre det muligt også i 2015 at tilbyde borgerne aktiviteter, der er forbundet med udgifter, fx udflugter, foredrag, musik mv. Det foreslås, at indsatsen vedrørende styrket aktivitetsindsats for hjemmeboende borgere og borgere på plejecentrene videreføres. Forslaget tager udgangspunkt i interviewundersøgelsen med borgere på kommunens plejecentre i forbindelse med ansøgning af ældrepuljen 2014, drøftelse med lederne af plejecentrene, hjemmepleje mm. samt Ældrekommissionens rapport, der pege r på, at Livet på plejehjem medfører en pæn forbedret livskvalitet i forhold til behovet for aktiviteter, men der er fortsat 27 pct. af beboerne, hvis aktivitetsbehov ikke bliver indfriet helt på plejehjemmet. En styrkelse af aktiviteterne understøtter fire af Ældrekommissionens i alt fem værdier, nemlig Indf lydelse på eget liv, Respekt for forskellighed, Medme n- neskeligheden i fokus og Gode oplevelser hver dag. Der er ansat et Aktivitetsteam, som arbejder på tværs af ældreområdet, og både skaber aktiviteter for udvalgte borgere i eget hjem og borgere på plejecentrene. Aktivitetsteamet er bemandet med aktivitetsmedarbejdere med forskellige komp e- tencer inden for aktiviteter og kultur og fremover også inden for rekruttering af ældre med anden etnisk baggrund end dansk samt IT/digitalisering for ældre. Side 6

7 Aktivitetsteamet er ledelsesmæssigt forankret på Plejecenter Lindehaven/Toftehaven, men er tværgående på hele ældreområdet. Indsatsen er i tråd med en række anbefalinger i Ældrekommissionens rapport. Medarbejderne i Aktivitetsteamet samarbejder t æt med personalet i plejecentrenes cafeer (se indsats 3) og vil etablere samarbejde med træningsassistenterne (se indsats 1) og andre kommunale tilbud. Samarbejdet skal sikre, at aktiviteterne får en bredde, hvor så mange ældre som muligt kan finde noget af interesse, at der sikres synergi de forskellige indsatser imellem samt at der bliver tænkt rehabilit e- ring ind i alle aktiviteterne. Aktivitetsmedarbejderne har et særligt fokus på at få inddraget hjemmeboende ældre i aktiviteterne, særligt den svageste gruppe, som har vanskeligt ved selv at de l- tage eller tage initiativ til at deltage, herunder borgere med ikke-vestlig baggrund. Det er vigtigt, at der særligt fokuseres på de svageste hjemmeboende og ensomme ældre. Dette forventes også at kunne forebygge indlæggelser blandt ældre borgere, hvor indlæggelserne skyldes ensomhed. I idéfasen til ansøgning af ældrepuljen 2014 blev der drøftet mange forskellige muligheder for aktiviteter, fx mindre gåture, fællesspisning og gourmetarrangementer, ture rundt i byen fx med Servicebussen, læsegrupper, bagegrupper, musik og bevægelse, billard, fodbold, kulturtilbud gerne i samarbejde med bibliotekerne, Ba l- toppen m.v. I indsatsens opstart har aktivitetsteamet interviewet borgere om deres ønsker til aktiviteter. Disse interviews danner grundlag for de konkrete aktiviteter, som aktivitetsteamet igangsætter. Derudover vil der, under forudsætning af at der etableres IT-caféer på alle plejecentrene, fra 2015 blive sat fokus på at understøtte de ældres digitale kompetencer. Plejecentrenes caféer vil blive benyttet til mange af aktiviteterne, således at der kommer flere borgere i caféerne, og så plejecentrenes beboere lettere kan deltage i aktiviteterne. Funktionen skal ses i t æt sammenhæng med indsatsen vedrørende caféerne og træningsassistenterne på plejecentrene. Der følges løbende op på den samlede indsats. Der kan fx følges op på, om indsa t- sen nedbringer andelen af ufrivilligt ensomme ældre, styrker de ældres sociale ne t- værk, eller om den styrker hverdagsrehabiliteringen og dermed øger den generelle livskvalitet blandt de ældre borgere. Forslagets økonomi: ca kr., plus ca kr. til rekruttering af ældre borgere med ikke vestlig baggrund, ca kr. til at understøtte ældre borgeres mulighed for at være digitalt selvhjulpne og ca kr. til et løbende udbud af aktiviteter der øger ensomme ældres sociale netværk og livskvalitet. Indsatsen knytter sig til puljens hovedområde 3: Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem. Hertil kommer udgifter til den samlede administrative understøttelse af puljens u d- møntning, som er beregnet til 7 pct. af puljens samlede beløb: ca kr. Side 7

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag Livskvalitet Bilag Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 29. september 2016 2015-020507-43 Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2017-2019 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015 Indsatsens kaldenavn: Øget bevilling til kørsel til aktivitetstilbud Indsatsen vedrører: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Under titel: Styrke rehabiliteringsindsatsen, styrke genoptræningsindsatsen

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Ydelsespakker Ishøj Kommune

Ydelsespakker Ishøj Kommune Ydelsespakker Ishøj Kommune Pakkens navn Pakkens indhold Tid i min. pr. uge Lille pakke praktisk hjælp Stor pakke praktisk hjælp Når borger søger om hjælp til den tungere rengøring, og vurderes til selv

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Høringssvar vedr. NOTAT: Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspres for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Side 3. Tiltag 3. Vedr. reducering af plejecentrenes basispakker:

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017

Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 16. september 2016 Sagsid: 27.00.00-Ø00-1-16 Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017 Grundlag for ydelse af tilskud til gennemførslen af en mere værdig ældrepleje

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken

VærdigHedspolitik. sundhed & omsorg. stevns kommune 2016. om politikken stevns kommune 2016 VærdigHedspolitik om politikken I Værdighedpolitik 2016 beskriver vi de overordnede værdier, vi i Stevns Kommune arbejder efter for at støtte ældre medborgere i at opnå størst mulig

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv

Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Lægefaglige udfordringer på plejehjem - et kommunalt perspektiv Jens Egsgaard, sundhedschef Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Agenda > Udfordringer for læger og plejehjem > Ønsker til samarbejdet >

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013

Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 Rehabilitering og Demens - giver det mening og hvordan? Demensfagkoordinator Karin Svendsen og udviklingskonsulent Birgitte Højlund FAGLIG DEMENSDAG 21.11.2013 REHABILITERING: HVIDBOGENS definition passer

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Forslag til indsatser under Værdighedspolitikken fra administrationen

Forslag til indsatser under Værdighedspolitikken fra administrationen Forslag til indsatser under Værdighedspolitikken fra administrationen a) Forslag Ekstra sygeplejerske til Døgnpladserne Borgere, som vurderes færdigbehandlet på hospitalet, kan være i en situation, hvor

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

1 Udmøntning af Ældrepuljen Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 4 3 Orientering om forventet lovænding vedr. hjemmepleje ( 83a) 5

1 Udmøntning af Ældrepuljen Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 4 3 Orientering om forventet lovænding vedr. hjemmepleje ( 83a) 5 Referat Ældrerådet Mødedato: 16. september 2014 Mødetid: 13:00 Mødested: Ikke angivet Indholdsfortegnelse: 1 Udmøntning af Ældrepuljen 2015 2 2 Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet 4 3 Orientering

Læs mere

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre,

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Viborg Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Viborg Kommune Tilskud: 16.716.000 Link til værdighedspolitik: https://kommune.viborg.dk/borger/seniorer-ogpensionister/politikker-og-standarder/senior-og-vaerdighedspolitik

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Opgavebeskrivelse for samarbejdet

Opgavebeskrivelse for samarbejdet Opgavebeskrivelse for samarbejdet - mellem praktiserende læger og akutsygeplejeteam i Holbæk Kommune Indledning Udviklingen af det nære sundhedsvæsen, omlægningen af aktiviteten i sygehusvæsenet med nye

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Opsummering Brobygger somatik projektet er et initiativ i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan og er samtidig en af flere indsatser, der skulle realisere

Læs mere

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet

Notat. Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. januar Tlf. dir.: 4477 2998 E-mail: jko@balk.dk Kontakt: Jakob Søgaard Timmermann Notat Procesplan vedr. fremtidig boligkapacitet på ældre- og handicapområdet Indledning I den

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning

Fremtidens plejeboliger. Rammesætning Fremtidens plejeboliger Rammesætning På vej mod fremtidens plejeboliger Hvad håber og ønsker vi? Fremtidens plejeboliger. Pejlemærkerne er. Pejlemærke 1 Pejlemærke 2 Pejlemærke 3 Pejlemærke 4 Pejlemærke

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune

Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Gennemgang af de 43 anbefalinger fra Ældrekommissionen set i forhold til indsatsen i Roskilde Kommune Nr. Anbefalinger fra Ældrekommissionen TEMA: Overgangen til livet på plejehjem 1 Forud for indflytning

Læs mere

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik

Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Et liv med sund og nærende kost Sønderborg Kommunes kostpolitik Ældreservice Udvalgsformanden 3 Formål 4 Traditioner 4 Kvalitet 4 Fleksibilitet 5 Valgmuligheder 6 Ernæringsvejledning 7 Information 8 Udvalgsformanden

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere