Årsberetning 2011 Februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2011 Februar 2012"

Transkript

1 Årsberetning 2011 Februar 2012

2 Indhold Bestyrelsens beretning... 2 Ledelsespåtegning... 7 Den uafhængige revisors påtegning... 8 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 8 Revisors ansvar... 8 Konklusion... 9 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Balance 31. december Medlemsoversigt pr. 1. januar

3 Bestyrelsens beretning v/ Flemming Wulff Hansen, formand Indledning Dette er bestyrelsens 14. beretning. Foreningen har haft et travlt og produktivt år i Vores forsøg på at arrangere mere udadvendte aktiviteter har blandt andet betydet, at vi har inviteret medlemmer af DMF netværk med til den årlige afrapportering af nøgletallene, og at vi har deltaget med en stand på Building Green Messen i Forum var også et år, hvor de indberettede kvadratmetre dykkede lidt. Vi er gået fra rekorden i 2009 på 7,5 mio. til lige over 6 mio. Det er naturligvis et skridt i den forkert retning, men tallet er stadig højere end 2008, og man kan stadig arbejde mere statistisk med tallene, selvom det ikke er nøgletallenes egentlig formål. Det egentlige formål er at skabe et fælles sprog med afsæt i nøgletallene og på den måde styrke videndelingen medlemmerne imellem var også et år, hvor de indrapporterede tal stammer fra relativt få ejendomme sammenlignet med tidligere, og det på trods den reviderede webløsning skulle lette indberetningen. I bestyrelsen vil vi meget gerne fremme incitamentet til at indberette. Vi har igangsat forskellige initiativer for at bedre situationen, men dem kommer jeg tilbage til sidst i denne beretning. Bestyrelsen har ønsket, at foreningen styrkede sin interne synlighed, og det har blandt andet resulteret i, at der nu i højere grad end tidligere udsendes nyhedsmails fra foreningen, og en artikel i UP-Date. I sidste års beretning omtalte jeg den arbejdsgruppe, som var nedsat blandt landets universiteter, og som gennemførte et faciliteret benchmarkingforløb til stor glæde for deltagerne. Bestyrelsen har ladet sig inspirere af resultatet fra denne gruppe og har udviklet et tilbud om faciliteret benchmarking i de såkaldte branchegrupper. Der har ikke været så stor søgning efter tilbuddet, men bestyrelsen forventer, at interessen kommer med mere markedsføring. Foreningen Foreningen blev stiftet 31. januar Vedtægterne præciserer foreningens formål; at skabe og nyttiggøre et fælles datagrundlag til brug for benchmarking i og mellem virksomheder, med henblik på at understøtte ledelsesbeslutninger og øge effektiviteten i virksomheden og i branchen som helhed. De nøgletal som foreningen tilvejebringer, samt vores web-baserede system, har vundet respekt i omverdenen også i udlandet. Anerkendelsen forpligter os til kontinuerligt at evaluere midlet samt udføre eventuelle forbedringer og opdateringer, der er nødvendige for at systemet fungerer optimalt. Bestyrelsen har lagt en strategi for 2

4 denne forbedring og opdatering, så vi sikrer, at systemet til stadighed opfylder de forventninger, som medlemmerne har til både datainput og udtræk. Medlemmerne Foreningen optager medlemmer, som er interesserede i at levere data om virksomhedens drift med henblik på bearbejdning og offentliggørelse af nøgletal. Medlemskab opnås ved årligt at indbetale et kontingent. Ultimo 2011 viste medlemslisten 58 medlemmer Medlemmer Tilgang Afgang Dataindsamlingen for driftsåret 2010 i det reviderede analysesystem Dataindsamlingen blandt medlemskredsen er gennemført ved brug af et webbasseret analysesystem. Besvarelser fra medlemmer vedrørende driftsåret 2010 er neutralt behandlet og analyseret i systemets analysemiljø. Dataindsamlingen vedrører, foruden stamoplysninger om ejendommen, årsudgifter for driftsområderne: Vedligehold, forsyning, renhold, fælles drift og faste ejendomsudgifter samt for services. 3

5 Bygningsdriftareal antal millioner m2 Bygningsdriftareal leveret fra Antal Ejendomme Der er modtaget besvarelser fra 10 (11) ejendomsforvaltninger. Der er behandlet data vedrørende 6,0 (7,4) millioner m 2. Bygningsdriftsareal fra i alt 1074 (1895) ejendomme. Tal i ( ) er fra driftsåret DFM-nøgletal 2011 Med det reviderede webbaserede analysesystem er det muligt for medlemmerne selv at udtrække rapporter vedrørende egne data umiddelbart efter, at data er godkendt af systemets administrator. Når tilstrækkelig mange forvaltningers data giver et rimeligt validt resultat erklæres DFM-nøgletal 2011 for åben. Herefter kan medlemmerne selv trække forskellige analyser på data. Analyseresultaterne er struktureret i rapporter, som indeholder overordnede og detaljerede nøgletal. Fx nøgletal fordelt på opførelseskvalitet, statistiske analyser samt rapporter med årssammenligning. Resultater er udtrykt i såvel absolutte som indekserede værdier efter Nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Det reviderede system har stort set fungeret tilfredsstillende såvel hos bruger som administrator. De tekniske udfordringer, der har været, er blevet løst, efterhånden som de er opstået, og resultatet er forbedringer i systemet som fx kortere uploadtid af data. 4

6 Markedsføring På hjemmesiden: findes generelle informationer om foreningen, deriblandt aktuelle hovedtal fra nøgletalsrapporter samt artikler. De aktuelle hovedtal præsenteres ved brug af en gæsteadgang til det web-baserede analysesystem. Gæsteadgangen giver et indblik i foreningens data, og formålet er at inspirere interesserede til medlemskab. Der har desuden været bragt artikler om benchmarking i forskellige blade blandt andet Konstruktørforeningens medlemsblad, FM-Update og dagbladet Licitationen. Nationale og internationale kontakter Foreningens nøgletal indgår fortsat som referencetal i Nykredits portal: og i Ejendomsforeningen Danmarks Ejendomsstatistikken. Bestyrelsen Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Næstformand: Kasserer: Øvrige: Suppleant: Flemming Wulff Hansen, DATEA Bjarne S. Pedersen, Bygningsstyrelsen Bo Højriis Frandsen, Novo Nordisk Poul Kærsgaard, ISS Facility Services/ Sonofon. Ib Reinholdt Pedersen, Coor Service Management Henrik Schødts, DR Theodor Bjarnason, Københavns Universitet Steen Tougaard, Gentofte Ejendomme Jakob Bischoff, FK Ejendomme (fratrådt ved udgangen af august på grund af brancheskift) Sekretær Inger Ravn, SpacePro Direktør Eva Kartholm (fra 1. maj 2011) Der er afholdt tre ordinære bestyrelsesmøder og et strategiseminar. Generalforsamling 2011 Foreningens generalforsamling 2011 blev holdt i Festauditoriet hos LIFE på Frederiksberg. Generalforsamlingen blev efterfulgt af et medlemsmøde, hvor der blandt andet var indlæg af bestyrelsesformand Mogens Kornbo, DFM netværk, Rene Brix fra Byggecentrum og et indlæg om Festauditoriet, dets historie og om LIFE nu og i fremtiden. 5

7 Sekretariatet Fra den 1. januar 2010 til årsskiftet 2011/2012 har foreningens sekretariat været hos SpacePro ved Inger Ravn, der sammen med Kristian Ender Madsen har været forbindelsen til medlemmerne. Fra den 1. maj 2011 har foreningsdriften været varetaget af den fælles direktør for DFM benchmarking og DFM netværk. Strategi og udvikling Bestyrelsen har lagt en strategi, der sætter fokus på vækst. Både vækst i antallet af medlemmer som indberetter nøgletal og vækst i antallet af medlemmer. Bestyrelsen finder, at det, for at opfylde strategien, er vigtigt at gennemføre et servicetjek af nøgletalssystemet sammen med brugerne, så vi tilsikrer, at nøgletalssystemet fungerer i overensstemmelse med medlemmernes forventninger. Projektet igangsættes i begyndelsen af 2012 og vil involvere udvalgte medlemmer. Et andet fokuspunkt, som relaterer sig til vækst, er foreningens synlighed både internt og eksternt. Bestyrelsen vil i løbet af 2012 revidere og opdatere foreningens markedsførings- og presseplan med det formål at styrke synligheden. Sidst overvejer bestyrelsen, om det er nødvendigt at øge incitamentet til at indberette. Man kan forestille sig flere metoder, men uanset hvilken der eventuelt vælges, vil det skulle ske i tæt dialog med medlemmerne. Alt i alt 2011 har været et vigtigt år for foreningen. Først og fremmest har vi opnået, at vi nu har vores egen direktør og et fuldtidsbemandet sekretariat, der arbejder med de forskellige strategipunkter, som bestyrelsen har formuleret. Strategipunkter som på længere sigt skal resultere i udvikling af værktøjer, opgradering af nøgletalssystemet, større synlighed, understøttelse af medlemmernes virke og frem for alt vækst i antallet af medlemmer. Alt sammen med det mål at levere troværdige nøgletal, som medlemmerne kan anvende til at forbedre deres praksis. 6

8 Ledelsespåtegning Det er bestyrelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af DFM benchmarkings økonomiske stilling årets resultat og finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsregnskabet. København, den 8. marts 2012 Bestyrelse Flemming Wulff Hansen Bjarne Sigvard Pedersen Bo Højriis Frandsen formand næstformand kasserer Ib Reinholdt Pedersen Poul Kærsgaard Henrik Schødts Theodor Bjarnason 7

9 Den uafhængige revisors påtegning Til ledelsen i DFM benchmarking Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DFM benchmarking for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 8

10 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 8. marts 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kent Hedegaard statsautoriseret revisor 9

11 Resultatopgørelse 1. januar 31. december Realiseret Budget Kontingenter Indtægter Sekretariat, ordinære opgaver Direktør Direktør, omkostninger Rejser/Seminar Facilitieret benchmaring Benchmarking, drift-it Kontorartikler Folder/materiale Markedsføringsrapporter Presseaktiv itet/markedsføringsaktiv itet Generalforsamling/medlemsmøder Deltagelse i Dansk Standard-udvalg Besty relse Rev ision og regnskabsassistance Geby rer/porto Om kostninger Resultat før renter Renteindtægter Årets resultat

12 Balance 31. december Aktiver 2011 Debitorer Tilgodehav ende moms Likv ide beholdninger Aktiv er Passiver Egenkapital 1. januar Årets resulat Egenkapital 31. decem ber Kreditorer Gæld Passiv er

13 Medlemsoversigt pr. 1. januar 2012 A. P. Møller Maersk Att.: Patrick Mumba Esplanaden 50, 1098 København Tlf.: Bascon A/S Att.: Niels Chr. Toppenberg Åboulevarden 21, Postboks 510, 8100 Århus C Tlf.: Bravida Danmark A/S Att.: Michael Jensen Park Allé 373, 2605 Brøndby Tlf.: CBS/Copenhagen Business School / DFMB Att.: Hasse Skouboe Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf.: Coor Service Management Att.: Ib Reinholdt Pedersen Bregnerødvej 133, 3460 Birkerød Tlf.: COWI A/S Att.: Poul Henrik Due Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby Tlf.: DANISCO Att.: Hans Bang Andersen Edwin Rahrs vej 38, 8220 Brabrand Tlf.: Danmarks Nationalbank Att.: Ben Kahn Havnegade 5, 1093 København K Tlf.: DATEA A/S Att.: Flemming Wulff Hansen Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: DONG Energy Oil and Gas A/S Facilities Management Att.: Karsten Rene Hee Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia Tlf.: DR BYEN Att.: Peter Ingemann Hansen Emil Holms Kanal 20, 999 København C Tlf.: DSB Ejendomme Att.: Per Chr. Mommer Kalvebod Brygge 32, 5. sal, 1560 København V Tlf.: DTU- Campus Service Att.: Uffe Gebauer Thomsen Nils Koppels Allé bygning 402/413, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: E&P service Att.: Erik Bech-Pedersen Ole Hansens Vej 1, 4100 Ringsted Tlf.: Energinet.dk Att.: Preben Riis Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia Tlf.: Ernst & Young Att.: Claus Frigård Christensen Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg Tlf.: Fazility Group A/S Att.: Lars Hoff Strandvejen 100, 2. sal, 2900 Hellerup Tlf.: FLSmidth A/S Att.: Lars Nielsen Vigerslev Allé 77, 2500 Valby Tlf.: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Att.: Niels Ove Nielsen Arsenalvej 55, 9800 Hjørring Tlf.: Freja ejendomme A/S Att.: Stefan Kofod Gl. Kongevej 60, 6.sal, 1850 Frederiksberg C Tlf.: Fødevarestyrelsen Att.: Ivan Lübbers Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg Tlf.: Gentofte Ejendomme, Gentofte Kommune Att.: Steen Tougaard Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund Tlf.: Grontmij Carl Bro A/S Att.: Svend Åge Carlsen Granskoven 8, 2600 Glostrup Tlf.: Hillerød kommune Att.: Lene Loof Helth Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød Tlf.:

14 ISS Facility Services A/S, Sonofon Att.: Poul Kærsgaard Vandmanden 10, 9200 Aalborg SV. Tlf.: Johnson Controls Att.: Tim Pindstofte Roskildevej 16, 2620 Albertslund Tlf.: Kemp & Lauritzen A/S Att.: Hans Henrik Petersen Roskildevej 12, 2620 Albertslund Tlf.: KLP Ejendomme A/S Att.: Max Werner Petersen Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Tlf.: KMD A/S Att.: Peter Toft Lautrupparken 40-42, 2750 Ballerup Tlf.: Københavns Ejendomme Att.: Gitte Skov Gyldenløvesgade 15, 5.sal, 1502 KBH K Tlf.: Københavns Energi Att.: Susanne Lytzen Ørestad Boulevard 35, 2300 København S Tlf.: Københavns Universitet Att.: Theodor Bjarnason Nørregade 10, 1017 København K Tlf.: Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen Att.: John Kurt Nielsen Gyldenløvsgade 15, 5. sal, 1502 København K Tlf.: Lego System A/S Att.: Leif Møllebjerg Aasvej 1, 7190 Billund Tlf.: Københavns Lufthavne A/S Att.: Steen Schrøder Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup Tlf.: LEO Pharma Att.: Jens Skriver Industriparken 55, 2750 Ballerup Tlf.: Nationalmuseet Att.: Jan Birk Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K Tlf.: Novo Nordisk A/S Att.: Bo Frandsen Novo Allé 1, 2880 Bagsværd Tlf.: Nykredit Ejendomme A/S Att.: Lars Damkjær Olesen Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V Tlf.: Næstved Kommune Att.: Morten Hallgreen Farimagsvej 65, 4700 Næstved Tlf.: Odense Kommune Att.: Carsten Breum Slottet, indgang J, 5000 Odense C Tlf.: Odense Universitets Hospital Att.: Steen Reinholdt Sørensen Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense C Tlf.: Post Danmark A/S Att.: Jesper Friisberg , postboks København C Tlf.: Rambøll Danmark A/S Att.: Kristian Buur Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tlf.: Sadolin & Albæk Att.: Lau Melchiorsen Nikolaj Plads 26, 1067 København K Tlf.: Silkeborg Kommune Att.: Poul Rey Søvej 3, 8600 Silkeborg Tlf.: Slots- og Ejendomsstyrelsen Att.: Nikolaj Jensen Løngangsstræde 21, 1468 København K Tlf.: Statens Serum Institut Att.: Anders Freiberg Artillerivej 5, 2300 København S Tlf.: -

15 Syddansk Universitet Att.: John Nørr Campusvej 55, 5230 Odense M Tlf.: TDC A/S Att.: Martin Kristensen Omø Telehøjen 1, 522 Odense SØ Tlf.: Tryg Att.: Kim Styltsvig Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup Tlf.: Universitets- og Bygningsstyrelsen Att.: Michael Listoft Bredgade 43, 1260 København K Tlf.: Vestas Wind Systems A/S Att.: Jens Carlo Jensen Hedeager 42, 8200 Århus N Tlf.: Aalborg Universitet Att.: Niels Hansen Myrdalstræde 268, 9220 Aalborg Ø Tlf.:

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår

Årsrapport 2013. 42. regnskabsår Årsrapport 2013 42. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Det skal bare være i orden. Der har været fuld fart på, siden ægteparret Henriette Lassen og Henrik Petersen for to og et

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Læs mere

Medicon Valley Alliance f.m.b.a.

Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Medicon Valley Alliance f.m.b.a. Arne Jacobsens Allé 15, 2. sal, 2300 København S CVR-nr. 25 66 82 94 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. april 2014 Som dirigent:...

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09

ÅRSRAPPORT 2012. Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 ÅRSRAPPORT 2012 Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København N CVR-nr. 28 28 37 09 Godkendt på generalforsamlingen den 26. februar 2013 Dirigent Operate A/S Jesper Brochmands Gade 10 2200 København

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår

Årsrapport 2012. 41. regnskabsår Årsrapport 2012 41. regnskabsår B O R N H O L M S E R H V E R V S F O N D - 2 - Anparts- og lånekapital giver drone-iværksætter luft under vingerne Artikel Esben Nielsen er kommet meget langt på meget

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013

Nordjysk Lånefond. Årsrapport 2013 Nordjysk Lånefond CVR-nr. 31 36 85 29 Årsrapport 2013 (6. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 11/5 2014 Henning Steffen Christensen Dirigent Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere