Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2."

Transkript

1 Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering og flexibilitet ved udnyttelse af bl.a. mobil teknologi. Drive produktivitet ud af det dvs. få det implementeret 2.2 Formålet søges opnået ved, at tænketanken indhenter ny og eksisterende viden og erfaringer fra Danmark og udlandet. Denne viden og erfaring analyseres og formidles til deltagerne i en form, der kan omsættes til direkte handling til fremme af formålet. 2.3 Tænketanken skal primært fremme formålet for store virksomheder med hovedkontor eller tilsvarende i Danmark, og skal arbejde for, at Danmark går foran med at udvikle og gennemføre de nødvendige løsninger. 2.4 Tænketanken etablerer et råd med repræsentanter fra erhvervslivet samt uddannelse og forskningsverdenen i relevant omfang i Danmark og søger at inddrage eksisterende netværk og initiativer indenfor tænketankens formål. 2.5 Tænketanken kan udøve erhvervsvirksomhed, som bestyrelsen finder tjener tænketankens formål. 2.6 Tænketanken skal være uafhængig af partipolitiske og kommercielle interesser. 3. Organisation 3.1 Tænketanken er en uafhængig, selvejende institution, der er organiseret som en forening. Stifterne fremgår af bilag Medlemmer, som optages i rådet, benævnes rådsmedlemmer, jf. punkt 4.2. Andre medlemmer benævnes støttemedlemmer. 3.3 Medlemmerne betaler ved indtræden i tænketanken et engangsbidrag og derefter et årligt bidrag. Medlemmernes mindstebidrag fremgår af bilag Tænketanken ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne og generelle retningslinier fastsat af rådet.2 4. Rådet

2 4.1 Rådet rådgiver bestyrelsen og fastlægger temaer og kommissorier for tænketankens arbejde samt nedsætter følgegrupper. 4.2 Ved stiftelsen består rådet af stifterne. Rådet udpeger nye rådsmedlemmer. 4.3 Rådet skal så vidt muligt bestå af medlemmer fra hver af de følgende tre grupper: 1. IT medarbejdere med interesse for tænketankens formål. (Virksomhedsgruppen) 2. Konsulenter eller leverandører, som er anerkendte for resultater, der har betydning for tænketankens formål. (Eksptertgruppen) 3. Andre. Fortrinsvis repræsentanter for relevante medier, internationale levernadører (Interessegruppen) 4.4 Bestyrelsen kan træffe beslutning om midlertidig optagelse af rådsmedlemmer, indtil rådet har behandlet optagelsen. Midlertidige rådsmedlemmer har ikke stemmeret. 4.5 Bestyrelsens formand er tillige formand for rådet. 4.6 Juridiske personer meddeler løbende formanden navnet på den person, som repræsenterer den juridiske person i rådet. 4.7 Kun rådsmedlemmer kan deltage i følgegrupper. Dog kan juridiske personer repræsenteres af flere personer i følgegrupperne. 5. rådsmøder 5.1 Det ordinære rådsmøde afholdes hvert år inden den 1. juni. 5.2 Bestyrelsen skal senest 2 måneder før det ordinære rådsmøde meddele mødetidspunkt og mødested. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal udsendes senest to uger før mødets afholdelse. 5.3 Forslag, der af et rådsmedlem ønskes behandlet på det ordinære rådsmøde, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før rådsmødet. 5.4 Dagsorden for det ordinære rådsmøde skal indeholde følgende punkter: 1. Bestyrelsens beretning om tænketankens virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsregnskab og årsberetning til godkendelse

3 3. Optagelse af nye rådsmedlemmer 4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, jf. punkt 6.2 (hvert 2. år) 5. Valg af bestyrelsens formand blandt bestyrelsens medlemmer, jf. punkt Valg af revisor 7. Beslutning om temaer og kommissorier for tænketankens publikationer 5.5 Rådets beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af vedtægterne. På rådsmøderne har hvert medlem af rådet en stemme. 5.6 Ekstraordinære rådsmøder afholdes, hvis bestyrelsen eller mindst 1/5 af rådsmedlemmerne skriftligt kræver det. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og mødet skal afholdes senest en måned efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen. 5.7 Rådet kan i ekstraordinære tilfælde beslutte, at bestyrelsen skal fratræde, og at der skal vælges en ny bestyrelse. Beslutningen kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de deltagende rådsmedlemmer ved to møder afholdt med mindst 14 dages mellemrum. Ved det andet møde vælges den nye bestyrelse. 6. Bestyrelsen 6.1 Tænketanken ledes af en bestyrelse, som består af 3 medlemmer. 6.2 Rådet vælger en bestyrelsens formand. 6.4 Bestyrelsens medlemmer skal i hele bestyrelsesperioden være medlemmer af rådet. 6.5 Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen inden bestyrelsesperiodens udløb, udpeger bestyrelsen et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode. 6.6 Bestyrelsen udpeges en repræsentant, som varetager den daglige drift og ledelse under ansvar over for bestyrelsen. 6.7 Bestyrelsen indstiller til rådet temaer og kommissorier for tænketankens studier samt nedsættelse og sammensætning af følgegrupper. 6.8 Bestyrelsens modtager ingen honorar. 7. Bestyrelsesmøder 7.1 Bestyrelsen afholder møde mindst 2 gange årligt.

4 7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsen er til stede. 7.3 Bestyrelsen træffer beslutning med almindeligt flertal, medmindre andet følger af vedtægterne. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 7.4 Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere regler om bestyrelsens arbejde. 8. regnskab og revision 8.1 Regnskabsåret er kalenderåret. 8.2 Regnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik. 8.3 Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af rådet. Dog vælges tænketankens første revisor af stifterne, jf. bilag tegning og hæftelse 9.1 Tænketanken tegnes af bestyrelsen. 9.2 Der påhviler ikke medlemmerne eller andre nogen hæftelse for de af tænketanken påhvilende forpligtelser. 10. Udtrædelse og eksklusion 10.1 Udtræden af tænketanken kan ske uden varsel ved brev til bestyrelsen. Udtrædende medlemmer har ikke krav på nogen andel af tænketankens formue eller på hel eller delvis tilbagebetaling af bidrag Rådet kan med 2/3- flertal efter bestyrelsens indstilling træffe beslutning om at ekskludere et medlem. 11. Vedtægtsændringer og opløsning 11.1 Ændring af vedtægterne og opløsning besluttes af rådet med 2/3- flertal ved to rådsmøder med mindst 14 dages mellemrum Ved eventuel opløsning skal formuen anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, jf. dog punkt Rådet træffer med 2/3- flertal beslutning om anvendelse af formuen. 12. Ikrafttræden og stiftelsesfase 12.1 Vedtægterne træder i kraft den 1. Juni Tænketanken er stiftet under et møde mellem stifterne den XXXX Tænketankens bestyrelse og revisor ved stiftelsen fremgår af bilag 3.

5 12.4 Tænketankens bestyrelse skal i stiftelsesfasen arbejde for, at tænketanken opnår den støtte, som er nødvendig for, at tænketanken kan opfylde sit formål. Stiftelsesfasen løber fra den 1. juni august Der afholdes fredag den 9. september 2011 ekstraordinært rådsmøde med følgende dagsorden: 1. Optagelse af nye rådsmedlemmer 2. Beslutning om temaer og kommissorier for tænketankens arbejde 12.6 Såfremt bestyrelsen ved udløbet af stiftelsesfasen den 31. august 2011 ikke anser den nødvendige støtte for opnået, opløses tænketanken, og formuen skal med fradrag af omkostningerne i stiftelsesfasen tilbagebetales stifterne og medlemmerne. Den 9. Maj 2011 Gorm Eriksen Bilag 1 Stifterne Bilag 2 Mindstebidrag Virksomheder og Medlemstype Indtrædelsesbidrag Årlig omkostning Organisation over 1 mia i omsætning Organisation under 1 mia i omsætning Mindstebidrag pristalsreguleres ikke. Bilag 3 Bestyrelse og revision i stiftelsesfasen

6 Stifterne har i forbindelse med stiftelsen valgt følgende bestyrelse, jf. vedtægternes punkt 6.3: For perioden : XXXX XXXX Stifterne har valgt statsautoriseret revisor Kim H. Schwartz fra Schwartz, Pio & Co Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som tænketankens revisor, jf. vedtægternes punkt 8.3. *****

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for GO2Green

Vedtægter for GO2Green 1 Navn Foreningens navn er: GO2Green. 2 Hjemsted Foreningen har hjemsted i Svendborg. 3 Formål Foreningens formål er medvirke til, der opnås årlige målbare reduktioner af energiforbruget og CO2-belastningen

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere