År 2006, onsdag den 2. oktober, kl. 19:30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen "Skodsborg Solgård" med følgende dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "År 2006, onsdag den 2. oktober, kl. 19:30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen "Skodsborg Solgård" med følgende dagsorden:"

Transkript

1 1 År 2006, onsdag den 2. oktober, kl. 19:30, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen "Skodsborg Solgård" med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år. 4. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 5. Forelæggelse af årsbudget til godkendelse. 6. Valg af formand. 7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af suppleanter. 9. Valg af statsaut. revisor. 10. Eventuelle forslag. a) Bestyrelsens forslag om affaldsordning (3 alternativer samt et tillægsforslag), jfr. vedlagte notat b) Forslag til vedtægtsændringer udført af Jette Ring, Peter Ring, Lars Randal Vesterholm, Birgitte Sadusky og Kirsten Damgaard Pedersen, jfr. vedlagte forslag c) brev af 13. august 2006 fra Finn West omkring fastholdelse af generalforsamlingens beslutninger d) forslag fra Susse og Finn West omkring markiser. Der foreslås: hvide markiser i en størrelse, der ikke rækker ud over altanens areal, samt at det ikke er tilladt at påsætte sidemarkiser for ikke at genere naboers udsigt. Forslag til fabrikat m.v. jfr. vedlagte mail af 13. august 2006 e) Kirsten Bistrups forslag om Valg af ny administrator indhentet tilbud fra advokat Claus Clausen f) Antenneprojekt. Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med fremtidige løsningsmodeller. Bestyrelsen giver en kort orientering om de p.t. værende muligheder g) Forslag fra Peter Ring vedrørende opsætning af modstrømsvarmeveksleranlæg i tørrekældrene. Økonomi: ca kr. incl. moms pr. anlæg. Bestyrelsen bemyndiges til at iværksætte opsætning af anlæg i det omfang, der er økonomi til det. 11.Eventuelt. Til stede/repræsenteret var: E.M.Ejendomsselskab Søren Thrane Lars Siemen Rikke Stilbo Rene Christensen Vienberg Holding A/S

2 2 Anne Marie Jonasson og Steen Jonasson Clara Ann Ward Henrik Skytte Christensen Christel Øberg Marianne Bech Kirsten Bistrup Syeda Saima Shahid og Taki Ahmad Peter Brenøe Annika Roiy Jørgensen og Mads Jørgensen Søren Findsen Steen Johansson Flemming Høll Grethe og Jørgen Iversen Fru Munksgaard Lars Randal Vesterholm Kirsten Damgaard Pedersen Susanne Jørgensen Lene Rosgård Hansen Hanne-Birgitte Sadusky Finn West og Susse West Jonas Permin Yrsa Farstrup Lizzie Leise Ingrid Maren Balle Brunetta Andresen Flemming Høll/Nevenka Høll Anne Grete Swainson Jette Ring og Peter Ring Annette Grønning Mette Ulsø Jytte Belert Endvidere deltog Niels Walentin Jensen, Jesper Hartung, Birgit Hartman samt Karin Riise (KR) som repræsentant/ved fuldmagt for DADES og på vegne af DATEA som administrator. De repræsenterede stemmer udgjorde et fordelingstal på 2.949/4.899, heraf udgjorde DADES' 403/ Ad 1 og 2) Valg af dirigent og referent Jonas Premin (JP) oplyste, at bestyrelsen havde valgt Niels Walentin Jensen (NWJ) som generalforsamlingens dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen jf. vedtægternes 8-9 var indkaldt med 8 dages varsel og dermed lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten foreslog Birgit Hartman som referent, hvilket godkendtes. Ad 3. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

3 3 JP gennemgik bestyrelsens beretning for det forløbne år. Beretningen vedlægges dette referat. Ad 4) Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. KR gennemgik det allerede udsendte årsregnskab. Der var bl.a. spørgsmål til det stigende vandforbrug og faldende indtægt af vaskemønter. Viceværten Steen Johansson kunne oplyse, at indenfor det seneste år var der installeret 12 vaskemaskiner i de enkelte lejligheder. På spørgsmålet om forbruget i m 3, kunne han oplyse, at det kontrolleres løbende kr. er fortsat hensat, står på driftskontoen renten er ca. 2% p.a. Udgiften til varme er steget betragteligt viceværten oplyste, at der aflæses kontrol hver måned, og at brændere er tjekket og virker OK. Generelt er udgiften til gas steget med ca. 20% og i sæsonen har graddagene været koldere. KR oplyste, at indsigelser vedrørende varmeregnskabet skal indsendes skriftligt til DATEA (att. Karin Riise), hvorefter hun vil videresende indsigelsen til Brunata til besvarelse. Der var kritik af udgiften til bortkørsel af sne kr. udgiften var efter flere medlemmers vurdering unødvendig. Bestyrelsen havde imidlertid modtaget adskillige klager over snerydningen. Da der ikke var yderligere spørgsmål, godkendtes regnskabet og overskud pr. 30. juni 2006 kr overføres til egenkapitalen, der herefter andrager kr Ad 5) Forelæggelse af årsbudget til godkendelse. KR gennemgik budgettet på kr. På henvendelse fra en ejer oplyste JP, at opgange prioriteres ned i forhold udvendige facader. En opprioritering kan kun løses ved at hæve fællesudgifterne. En ejer forespurgte om kælder i nr. 1-7 er tæt. Og hvad der gøres ved sagen. Bestyrelsen lovede at kigge på forholdene. Det blev oplyst, at opgange med mange ind- og udflytninger slides ekstra hårdt. Der er ingen hjemmel til at opkræve fraflytter et beløb. Dette vil kræve en vedtægtsændring. Inspektøren JH redegjorde kort for sine opgaver i ejendommen. Der blev stillet spørgsmål ved, om der var en overlapning mellem vicevært og inspektør. JP afviste, at bestyrelsen på nuværende tidspunkt kunne undvære en inspektørfunktion. Der var forslag om vandmålere i hver lejlighed. Bestyrelsen noterede sig dette, men gjorde opmærksom på, at det ville blive meget dyrt både i installation og aflæsning, og at det næppe kunne svare sig. Årsagen er at hver lejlighed skal have installeret 2-6 målere, og at rørplaceringerne oftest er svært tilgængelige og derfor vil kræve meget montagearbejde. Desuden vil det blive grimt.

4 4 En ejer gjorde opmærksom på, at kældrene mod Skodsborgvej for 6 år siden var lovet malet. Dette er endnu ikke sket. Der var forslag om en arbejdsweekend. Derefter blev budget 2006/ kr. vedtaget. Ad 6) Valg af formand. JP blev i 2005 valgt for 2 år og derfor ikke på valg i år. Ad 7) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. Jf. vedtægternes 13 skal bestyrelsen bestå af 3 medlemmer, inkl. formanden. Peter Ring er ikke på valg. 2 kandidater stillede derefter op: Steen Johansson og Kirsten Damgaard. Der blev stillet spørgsmål til viceværten Steen Jonasson habilitet i forhold til bestyrelsesarbejdet. Derefter trak Steen Jonasson sig. Kirsten Damgaard blev herefter valgt til bestyrelsen. Ad 8) Valg af suppleanter. Anne Marie Jonasson, Mads Skov og Taki Ahmad stillede op til de to ledige poster. Derefter gik forsamlingen over til skriftlig afstemning, der fik følgende resultat: 11 stemmer til Anne Marie Jonasson, 27 stemmer til Taki Ahmad og 32 stemmer til Mads Skov. Taki Ahmad og Mads Skov blev herefter valgt som nye suppleanter. Ad 9) Valg af statsaut. revisor. BGC Revision, Statsautoriserede revisorer, blev genvalgt. Ad 10) Eventuelle forslag. a) Bestyrelsens forslag om affaldsordning (3 alternativer samt et tillægsforslag), jfr. vedlagte notat Bestyrelsen redegjorde for de allerede fremsendte tre muligheder for affaldshåndtering. Efter gennemgangen kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsen havde præference for forslag 10a 3), og

5 5 satte dette forslag til afstemning. Alle stemte for forslaget. Samlet pris ca kr. + leje kr./år. Forslag 10a 4) Nedlæggelse af 3 andre affaldsrum m.v. Efter en del debat faldt forslaget. b) Forslag til vedtægtsændringer udført af Jette Ring, Peter Ring, Lars Randal Vesterholm, Birgitte Sadusky og Kirsten Damgaard Pedersen, jfr. vedlagte forslag Peter Ring gennemgik de allerede udsendte ændringer til vedtægterne. Med få mindre indskrænkende korrektioner blev vedtægtsændringerne vedtaget af alle fremmødte (2.949/4899). Vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 flertal efter såvel fordelingstal som medlemstal. Da der var færre end 2/3 af stemmerne repræsenteret kan der med 14 dages varsel skriftligt indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes senest 6 uger efter den første. Såfremt også 2/3 af de repræsenterede stemmer og medlemmer på denne generalforsamling stemmer for forslaget, er dette endelig vedtaget. c) Brev af 13. august 2006 fra Finn West omkring fastholdelse af generalforsamlingens beslutninger Forslaget blev trukket tilbage. d) Forslag fra Susse og Finn West omkring markiser. Der foreslås: hvide markiser i en størrelse, der ikke rækker ud over altanens areal, samt at det ikke er tilladt at påsætte sidemarkiser for ikke at genere naboers udsigt. Forslag til fabrikat m.v. jfr. vedlagte mail af 13. august 2006 Der var enighed om at udsætte forslagets behandling. Klokken suspenderede dirigenten generalforsamlingen og meddelte, at denne ville blive fortsat på et senere af bestyrelsen fastsat tidspunkt inden for 6 uger, til behandling af punkt 10 e-g samt punkt 11), og således at fortsættelsen ville ske samme dato som afholdelse af ekstraordinær generalforsamling til behandling af forslag om vedtægtsændringer, som vedtaget ovenfor. Kgs. Lyngby, den 6. oktober 2006

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30

l. Valg af dirigent i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Frederikskaj afholdt den 27. marts 2012, kl. 19.30 i fælleshuset Der var fremmødt repræsentanter inkl. fuldrnagter for 63 lejligheder, med et samlet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 15. december 2011, kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Optagelse af byggekredit/fælleslån

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have

Referat af generalforsamling i Ved Classens Have af generalforsamling i Ved Classens Have Afholdt den: 27. marts 2014, klokken 19:00 Sted: Østerbrohuset, Århusgade 103 Til stede: 62 stemmeberettigede, heraf 9 ved fuldmagt. Fra repræsentantskabet: Marie-Louise

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2.

REC Administration v/ Jesper Rydahl Pedersen Pakhuset, Njalsgade 21 F, 2. Referat Tirsdag den 7. november 2006 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund i menighedslokalerne ved Filipskirken, Kastrupvej 57, med følgende: Dagsorden:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere