AOF s start i Gentofte kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOF s start i Gentofte kommune"

Transkript

1 AOF s start i Gentofte kommune

2 Jubilæumsskriftet er forfattet af L.V. Andersen tidligere skoleleder, formand og nuværende æresmedlem af AOF bestyrelse 2

3 Lær ham arbejderen, citat af Louis Pio fra stiftedes Arbejderes Læsekreds, som både udlånte bøger, åbnede læsestuer og arrangerede koncerter, foredrag m.m.. De første arbejderskoler dukkede herefter op i de større byer. I 1922 besluttede Socialdemokratiets hovedbestyrelse at nu måtte der facon og struktur på arbejderoplysningen, og et udvalg blev nedsat med repræsentanter fra partiet, De Samvirkede Fagforbund m. fl.. På partikongressen i september 1923 besluttede man at stifte Arbejdernes Oplysningsforbund, og den 9. januar 1924 var stiftelsesprocessen afsluttet med C.V. Bramsnæs som formand og Harald Jensen som sekretær. Den første store aktivitet AOF gennemførte var en landsomfattende foredragsvirksomhed over emnet Det danske samfund. Det blev til 953 foredrag med tilhørere. AOF studiekredse var kommet godt i gang, og langsomt startede der aftenskoler i de større byer. I alt kom man i den første sæson op på deltagere i AOF. Den første aftenskolelov Lov om tilskud fra staten og skolefondene til ungdomsskoler og aftenskoler blev vedtaget 19. marts Lønnen til aftenskolelærere blev 2,90 kr., hvor staten betalte 2,40 kr. under forudsætning af, at kommunen eller andre betalte 0,50 kr.. Denne 2-deling af tilskuddet holdt sig helt frem til folkeoplysningslovens vedtagelse, hvor hele tilskuddet blev pålagt kommunerne loven fastholdt et gratis-princip, mens nyere tiders lovgivning har indført brugerbetaling. Den positive start med bl.a. foredrag, studiekredse og aftenskolekurser har medvirket til, at der i de politiske kredse var fremsynede personer, der følte interesse for sagen. Det var også tilfældet i vores område, og på de følgende sider fortælles historien om AOF s start i Gentofte kommune og lidt om Gladsaxe og Lyngby- Taarbæk. 3

4 4 AOF Gentofte STUDIEKREDSE OG FOREDRAG. På Gentofte socialdemokratiske kredsorganisations repræsentantskabsmøde den 22. maj 1924 behandlede man en henvendelse fra Arbejdernes Oplysningsforbund om nedsættelse af et lokalt oplysningsudvalg, og efter kredsformanden, kommunelærer Svanholm Nielsens forslag, kom dette udvalg til at bestå af 3 medlemmer fra de politiske og 2 fra de faglige organisationer. De 3 førstnævnte valgtes straks, nemlig kommunelærer Svanholm Nielsen, Hellerup, adjunkt Østergaard, Ordrup og arbejdsmand Ejner Leth, Ordrup. Senere valgte de faglige organisationer murer Braunschwieg og tømrer Harald Christensen. I efteråret 1924 afholdtes nogle møder rundt om i kredsen. Man ønskede at vække interesse for studiekredse, da det navnlig var dem, Gentofte-udvalget skulle beskæftige sig med, idet kredsorganisationen fortsat skulle forestå den foredragsvirksomhed, der gennem flere år med held var blevet gennemført. Der var kun ringe tilslutning til oplysningsudvalgets møder, og årsagen var vel nærmest den, at man ikke vidste, hvad en studiekreds egentlig var. Det lykkedes dog at få dannet én kreds, der begyndte med en gennemgang af forfatteren Martin Andersen Nexøs liv og produktion, ligesom man ind imellem behandlede forskellige aktuelle spørgsmål. Studiekredsen fik gratis lokaler og bøger på Ordrup bibliotek, og kommunebibliotekar Landt deltog med stor interesse i møderne og var yderst imødekommende m.h.t. anskaffelse af bøger, der var ønskelige til formålet. Studiekredsen fortsatte vinteren med emnet: Socialiserings-spørgsmål. På kredsorganisationens repræsentantskabsmøde den 18. november 1925 blev følgende valgt til oplysningsudvalget: Arbejdsmand Ejner Leth, Ordrup, værkmester Emil Jensen, Hellerup og postbud J. C. Andersen, Gentofte. Tidligere havde de faglige organisationer valgt snedker Hilding Hansen, Jægersborg, og murer Jørgen Christensen til udvalget. Efterfølgende konstituerede udvalget sig med postbud J. C. Andersen som formand. Han blev efterfølgende genvalgt i september 1926 og ligeledes genvalgt i

5 På kredsrepræsentantskabsmødet den 20. maj 1926 foreslog formanden, at også Vangede socialdemokratiske vælgerforening fik en repræsentant i udvalget, og foreningen valgte efterfølgende arbejdsmand Edv. Frederiksen til udvalget. I vinteren blev der etableret en studiekreds med emnet: Ib Kolbjørns Socialismens Teori. Hvert møde i studiekredsen begyndte med oplæsning af et digt og sluttede med en sang. Af protokollen fra de første år fremgår det, at de faglige organisationer også dengang selv etablerede egne studiekredse, og som nævnt tidligere forestod kredsorganisa-tionen den politiske mødevirksomhed. På repræsentantskabsmødet den 5. oktober 1927 blev der imidlertid skabt enighed om, at oplysningsudvalget kunne arrangere regelmæssig mødevirksomhed vinteren igennem, og at møderne skulle have en almendannede karakter og holde sig den socialistiske samfundsopfattelse for øje. Ligeledes blev det på mødet fastslået, at oplysningsudvalget fremover skulle benævnes Arbejdernes Oplysningsforbund for Gentofte kommune. På et bestyrelsesmøde den 19. oktober 1927 blev det vedtaget, at man i efteråret planlagde fem kulturelle mødeaftener med forfatteren Harald Bjergsted, overlærer Valdemar Kirkegaard, forfatteren Olaf Linck og adjunkt Holger Frederiksen. Om nævnte aftener blev gennemført fremgår ikke af protokollerne, idet der fra januar 1928 er en stilstandsperiode frem til maj 1932, hvor Vangede socialdemokratiske forening på kreds-organisationens repræsentantskabsmøde den 19. maj fremsatte forslag om at genoprette AOF. Forslaget blev vedtaget og på et efterfølgende møde blev Hans Carlsson, Vangede valgt som formand. 5

6 6 AFTENSKOLENS START På bestyrelsesmødet den 2. august stillede Hans Carlsson forslag om oprettelse af en aftenskole for vinteren , idet man i henhold til aftenskoleloven af 19. marts 1930, nu kunne få 2,90 kr. i tilskud til lærerlønnen, hvis det enkelte hold i gennemsnit blev besøgt af 10 elever. Undervisningsplanen for aftenskolen bestod af emnerne: Dansk, samfundslære, kooperationen, fagbevægelsen og industriudviklingen, socialismens historie og socialdemokratiets program og politik. På et efterfølgende møde med repræsentanter fra de faglige organisationer blev resultatet, at man udsatte tanken, da fagforeningerne p.g.a. den store arbejdsløshed var hårdt spændt for. Bestyrelsen fortsatte derfor arbejdet med studiekredse, foredrag og lign., men forsøgte også som noget nyt at få en studiekreds i tysk godkendt under aftenskoleloven. Skolekommissionen anbefalede ansøgningen, men et flertal i kommunalbestyrelsen mente ikke, at der var tale om virkelig undervisning, men om studiekredsarbejde. Fra skoledirektionen fik man først svar den 1. april (ansøgningen var indsendt den 1. november) og her var motiveringen en anden; man mente ikke, at læreren var kvali-ficeret. For at prøve afslagets lovlighed fremsendte man gennem Landsforbundet en klage til Undervisningsministeriet over afgørelsen. Afgørelsen på klagen fremgår desværre ikke af de efterfølgende protokollater. Iflg. beretningen for sæsonen fremgår det, at man efter mange års forsøg endelig havde den glæde, at én af sæsonens studiekredse blev godkendt i henhold til aftenskoleloven. Man fulgte succesen op, og det fremgår, at det lykkedes, idet der i blev godkendt fem studiekredse under aftenskoleloven. Antallet af studiekredse under aftenskoleloven var stigende i de efterfølgende sæsoner og omfattede bl.a. Fagregning, dansk, engelsk, sundhedslære, havebrug, organisationskundskab, kommunalkundskab og aktuelle emner. I 1935 blev Hans Carlsson afløst som formand af Hans Jensen frem til 1936, hvor S. Levinson blev nyvalgt som formand og virkede som sådan frem til 1940, hvor han blev afløst af Th. Johansen til

7 Fra 1942 til 1949 var Arbejdernes Oplysningsforbund i Gentofte inde i en stabil periode med K. Brøsch som formand, og i maj 1949 kunne AOF fejre sit 25 års jubilæum. Det var en stor glæde for AOF, at kommunen i den anledning gav et tilskud på 500 kr., som en offentlig anerkendelse af den indsats AOF havde ydet de første 25 år inden for det almene folkelige oplysningsarbejde. I jubilæumsåret havde der været afholdt 18 studiekredse og kurser, heraf 13 under aftenskoleloven med 314 deltagere og 554 undervisningstimer. I forhold til året før var der tale om en fremgang på 3 studiekredse og 67 deltagere. På jubilæumsmødet ønskede K. Brøsch ikke at fortsætte og takkede for gode arbejdsrige år. hvorefter Kroman Kristensen blev valgt til ny formand og forblev formand frem til årsmødet den 18. august 1959, hvor han blev afløst af Kaj Petersen, der virkede frem til 16. september 1963, hvor han blev efterfulgt af Carl Kryger. Fra sæsonen modtog afdelingen et årligt administrationstilskud fra kommunen på 500,00 kr. Beløbet blev fra forhøjet til 750 kr. og fra sæsonen ydede kommunen tilskud til aftenskolelederne efter lovens bestemmelse, og beløbet til AOF det første år var på kr., men samtidig bortfaldt det kommunale administrationstilskud. På årsmødet den 20. maj 1965 blev Carlo Kryger afløst af Therese Hansen, der forblev formand frem til den 12. juni 1970 og hun fungerede samtidig som leder af AOF Gentofte indtil SAMARBEJDE MELLEM AOF-AFDELINGER I sæsonen blev der løbende ført drøftelser om oprettelse af et fælles aftenskolekontor for afdelingerne Gentofte, Ballerup/Måløv/Skovlunde og Gladsaxe. Fælleskontoret blev etableret på Egegård skole fra juni 1965, og fra maj 1966 kom også Herlev-afdelingen med i fællesskabet. Dette samarbejde fungerede frem til maj 1968, hvor Ballerup/Måløv/Skovlunde og Herlev etablerede eget kontor på Lundebjergskolen i Skovlunde. De blev senere, fra april 1969, til sektion 2 under AOF Storkøbenhavn. Gentofte og Gladsaxe bevarede fælleskontoret, og udbyggede samarbejdet med udsendelse af fælles program for sæsonen

8 8 I disse år var der en løbende debat mellem AOF-afdelingerne i Københavns amt og AOF København og Frederiksberg om et nærmere samarbejde for at styrke AOF s indsats i hovedstadsområdet. Samarbejdet blev under betegnelsen AOF Storkøbenhavn konfirmeret på et stiftende repræsentantskabsmøde den 21. juni 1968 og den nye afdeling blev opdelt i 5 geografiske sektioner. På et fælles repræsentantskabsmøde for Gentofte og Gladsaxe den 28. maj 1969 godkendte begge afdelinger at indgå i AOF Storkøbenhavn jfr. de dertil forelagte vedtægter. AOF-afdelingen i Lyngby-Taarbæk godkendte ligeledes den nye struktur og de 3 afdelinger dannede jfr. vedtægterne således sektion 4 under AOF Storkøbenhavn. Sektionen fik kontor i den tidligere Blindeskole på Sorgenfrivej 3 i Lyngby med L.V. Andersen som leder. Afdelingerne bevarede indtil videre hver deres egen bestyrelse. Det viste sig imidlertid ret hurtigt, at samarbejdet mellem afdelingerne og den politiske ledelse af AOF Storkøbenhavn ikke fungerede tilfredsstillende, og allerede på et repræsentantskabsmøde i AOF Storkøbenhavn den 4. maj 1970 blev det vedtaget at suspendere vedtægterne samtidig med, at man opfordrede til at etablere selvstændige AOF-afdelinger inden for den enkelte sektioners lokale områder. På et fælles repræsentantskabsmøde for AOF Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk den 12. juni 1979 var der enighed mellem afdelingerne om at fortsætte det hidtidige samarbejde i en selvstændig afdeling (den nuværende struktur) i henhold til det fremlagte forslag til nye vedtægter. Afdelingen skulle fortsat have kontor på Sorgenfrivej med L. V. Andersen som skoleleder. Peder Kjeldsen blev valgt som formand for afdelingen og i henhold til vedtægterne skulle hver afdeling have 3 repræsentanter i bestyrelsen, hvortil følgende blev valgt: Gentofte: Therese Hansen, Aage Hansen og Harry Dorff Petersen Gladsaxe: Ove Madsen, Poul Erik Svarre og Johannes Carlsen Lyngby-Taarbæk: Børge Seeger, Randi Niclasen og Orla Olsen. Aftenskoleloven af 1930 bevirkede landet over stor fremgang, således havde AOF i 1956 på landsplan ca. 800 studiekredse med ca deltagere, ca aftenskolekurser med ca deltagere, ca foredrag og ca. 570 kulturaktiviteter med omkring deltagere. 8

9 FRITIDSLOVEN. En ny fritidslov skulle afspejle denne udvikling og skulle omfatte aftenskole- som foreningsvirksomhed. Der blev derfor i 1962 nedsat et udvalg, der skulle overveje voksenundervisningens struktur og vilkår og fag, med det formål at komme med et udkast til en helt ny lov. Udvalget blev hurtig døbt aftenskolekommissionen og efter mange og lange drøftelser blev kommissionens udkast i 1968 til lov om fritidsundervisning m.v. I august 1969 træder loven i kraft, og den blev i daglig tale kaldet verdens bedste fritidslov, fordi den automatisk udløste tilskud fra det offentlige, hvis man kunne samle 12 deltagere til undervisning. I starten skulle deltagerne alene betale et administrationsgebyr, medens det offentlige udredte udgifterne til såvel leder- som lærerløn. Fritidslovens succes bevirkede imidlertid stor politiks interesse især med hensyn til det økonomiske, og allerede året efter indførte man brugerbetaling, der skulle bidrage til dækning af leder- og lærerlønnen, og i resten af fritidslovens levetid blev det næsten en årlig tilbagevendende begivenhed enten at regulere tilskuddets størrelse eller indføre andre begrænsninger. Verdens bedste fritidslov fremstod til sidst temmelig forpjusket. Trods denne sidste bemærkning skal der fremhæves et par meget vigtige elementer i fritidsloven, der har haft og har stor betydning for vort område. I loven var der anført, at såfremt en aftenskole over en sæson kom over undervisningstimer, kunne man ansætte en fuldtids skoleleder, - og kom man yderligere over timer, kunne der ansættes pædagogisk medhjælp for det resterende timetal. Efter drøftelser med de tre kommuner påtog Gladsaxe-afdelingen at ansætte en fuldtidsleder samt pædagogiske medhjælp, hvilket var en utrolig styrkelse af aftenskolernes arbejde og muligheder, - og set i den sammenhæng er det fortsat verdens bedste fritidslov! 9

10 AOF Gladsaxe I Gladsaxe dannedes i 40 erne Arbejdernes Oplysningsudvalg i Gladsaxe kommune. Af protokollerne fremgår det, at oplysningsudvalgets aktiviteter, studiekredse og aftenskolehold, blev administreret af Gladsaxe Kommunes Fortsættelseskursus (GKF). Det fremgår endvidere, at der i oktober 1946 blev anmeldt 8 studiekredse, og at det specielt var studiekredse, som oplysningsudvalget omtalte. Ved et forretningsudvalgsmøde 28. august 1947 hos lederen af GKF, Schirmacher- Jensen, blev det besluttet, at der i vedtægterne skulle ske en navneændring fra Arbejdernes Oplysningsudvalg til AOF Gladsaxe. I august 1948 blev Emilius Andersen valgt til formand, og man besluttede, at AOF s program fortsat skulle udsendes sammen med programmet for GKF. Emilius Andersen blev i 1954 afløst som formand af K.K. Christensen. På AOF s repræsentantskabsmøde den 28. april 1959 fremgik det af formandens beretning, at der havde deltaget 505 kursister på 27 hold i vinterens aftenskole, hvilket indgik i GKF s kursus- virksomhed. Det drøftedes i øvrigt på dette møde, om man skulle fortsætte samarbejdet med GKF eller arbejde selvstændig ligesom FOF. Af økonomiske grunde var der enighed om, at fortsætte samarbejdet med GKF endnu en periode. K. K. Christensen afgik som formand og Peter Kjeldsen blev enstemmigt valg som ny formand og det blev starten på en ny æra for AOF Gladsaxe. På repræsentantskabsmødet den 9. maj 1960 var der efter en drøftelse enighed om, at AOF fra sæsonen skulle være en selvstændig afdeling og nye vedtægter blev derefter vedtaget. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Formand Peder Kjeldsen, kasserer K. Andersen, næstformand K. List, sekretær H. Skorstensgård, til revisor og revisor suppleant: E. Fjord og Jens Skallebæk og til bestyrelsen i øvrigt: Alex Christensen og Poul Jeppesen. 10

11 11 AOF Lyngby-Taarbæk Af referatet fra repræsentantskabsmødet maj 1964 fremgår det, at sæsonen var AOF i Lyngby-Taarbæk 40-tyvende sæson, hvilket vil sige, at også AOF Lyngby- Taarbæk kan fejre 90 års jubilæum med sæsonen Desværre har det ikke været mulig at finde protokoller længere tilbage end til februar 1951, hvorfra det fremgår, at Ketill Tønnesen var formand frem til 1958, hvor Einar Johansen blev ny formand. Han blev afløst allerede i august 1959 af Ejnar Nielsen, der i 1961 blev afløst af Børge Seeger, der fortsatte som formand frem til den nuværende organisation blev etableret i juni I de første mange år, ja helt frem til 60-erne, var det almindelig praksis i de mindre afdelinger, at formanden også varetog det administrative arbejde, måske med lidt hjælp i nogle perioder. Det har desværre vist sig, at en del protokoller fra denne tidlige periode måske af den grund - er gået tabt for eftertiden. Det er desværre sket for Lyngbys vedkommende, hvilket er meget beklageligt. AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Det er vel ikke en helt forkert vurdering, at Loven om fritidsundervisning m.v. i daglig tale kaldet Fritidslovens af 1969 skabte store forventninger og muligheder. Den efterfølgende succes bevirkede desværre også hurtigt, at loven fik politiskøkonomisk interesse, så man allerede i 1970 fravalgte 1930-lovens gratis-princip og indførte brugerbetaling. Tiden efter 1969 er kendetegnet ved stort engagement og iderigdom i aftenskolerne, og der udvikledes en række nye tilbud, som bliver så betydningsfulde, at de over årene overføres til selvstændig lovgivninger, som desværre førte til, at aftenskolerne gled helt ud af billedet som aktører på disse områder. Der skal blot nævnes følgende: Forberedelseskurserne til folkeskolens afgangsprøver (VUC), den kompenserende specialundervisning og dansk for voksne indvandrere, der er overgået til særligskilt lov og i nogle tilfælde til langt strammere økonomiske vilkår. 11

12 I efteråret 1983 startede AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk som én af de første i landet et daghøjskoleforløb i Gladsaxe. Det blev starten på et tilbud fortrinsvis til ledige om at komme på et fuldtids- og højskolelignede forløb på 8 16 uger i dagtimerne. Undervisningen bød på både boglige og kreative fag, og undervisningen blev i starten etableret under fritidsloven med det pæne ekstratilskud til ledige, som Gladsaxe på det tidspunkt gav. Prisen i starten var kun 110,00 kr. Siden fik daghøjskolerne deres egen lov med statslig finasiering og endnu senere blev de lagt ud til kommunerne. Herefter fik daghøjskolerne væsentlige forskellige vilkår og opgaver, og mange daghøjskoler skiftede navn til AOF Job og Uddannelse, da opgaverne i højere grad blev vejledning og afklaring i forhold til arbejdsmarkedet, hvor det tidligere bestod af egentlig undervisning. Højskoletanken gled lidt i baggrunden. I maj 1984 vedtog Folketinget et 10 punkts-program for voksenundervisning og folkeoplysning. Et forsøgsprogram som blandt andet gav midler til at afdække mulighederne for undervisning på arbejdspladsen. AOF kørte således et landssækkende projekt om Betalt Frihed til Uddannelse, hvor også vor afdeling indgik og fik etableret et undervisningsforløb på GNT Telematik på Telefonvej i Søborg. Ligeledes startede et samarbejde med VUC og Gladsaxe kommune om opkvalificering af plejehjemsassistenter. Det var en tid, hvor der opstod mange spændende folkeoplysende initiativer på tværs af sædvanlige grænser. Med resultaterne fra 10-punktprogrammet blev startskuddet givet til nye love for aftenskoler og daghøjskoler. Allerede i 1985 nedsættes et udvalg, der skal forberede ny lovgivning på det folkeoplysende område. Den 11. januar 1990 fremsættes 2 lovforslag: Lov om støtte til folkeoplysning og Lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler. Lovene vedtages i maj 1990 til ikrafttrædelse 1. januar

13 13 Det nye årtusinde I 2000 vedtages loven om Forberedende voksenundervisning (FVU) der er et gratis tilbud til alle voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Denne undervisning lå i amterne, der også havde ansvaret for den kompenserende specialundervisning. På folkeoplysningsområdet sænkede man i 2002 tilskuddet til maximalt at måtte udgøre 1/3 af lærer-leder-lønudgifterne, dog højere for handicappede samt særlige hold. Det betød endnu højere deltagerbetaling, og der kunne da også efterfølgende konstateres et fald i aktiviteterne. Hvor folkeoplysningen i løbet af 1990-erne have omkring holdkursister hvert år, fordelt med omkring i Gladsaxe i Lyngby-Taarbæk i Gentofte er tallene for 2013 henholdsvis i Gladsaxe i Lyngby-Taarbæk i Gentofte. Nedgangen i vore aktiviteter skyldtes ikke alene ovennævnte prisstigning, men endnu mere vores muligheder for benyttelse af diverse lokaler på folkeskolerne. Ved moderniseringen af disse glemmer man at tage hensyn til folkeoplysningens mange kursister og deres ønsker. Daghøjskoleloven ophører i 1992 og daghøjskolevirksomheden bliver et særskilt kapitel i folkeoplysningsloven med en ren kommunal finansiering. For mange daghøjskoler bevirkede denne lovændring, at skoler måtte nedlægges og de blev vel aldrig den succes, som vi var mange, der havde håbet. I 2009 blev amterne nedlagt. Det betød, at den kompenserende specialundervisning blev lagt ud til kommunerne, men ordblindeundervisningen fortsatte dog i AOF, da den lovmæssig blev lagt sammen med FVU under staten. Begge områder blev lagt ud i de lokale VUC-afdelinger, og folkeoplysende organisationer kunne efter udbud tildeles en driftsaftale, hvilket vor afdeling umiddelbart fik på ordblindeområdet og siden 2013 også på FVU-området med både læsning og matematik. Indsatsen på disse områder prioriterer vi meget højt. 13

14 AOF i dag Efter 90 år er AOF stadig en levende og aktiv folkeoplysningsorganisation i det lokale samfund, der tilbyder mange spændende aktiviteter, lige fra grundlæggende færdigheder i f.eks. dansk, fremmedsprog og edb, til bevægelse, kreative fag, foredrag og debatskabende arrangementer, der alle på deres måde medvirker til berigelse af menneskers liv, og dermed også berigelse af det danske samfund. Vi kan ved en lejlighed som denne ikke nok fremhæve værdien af den arbejdsindsats som vore skiftende skoleledere, medhjælpere og lærere har ydet i de 90 år, der er gået. Uden jeres indsats og tillid, kunne vi ikke stå her i dag og ønsket hinanden tillykke. Tak til vore kommuners skiftende fritidsforvaltninger for den tillid og støtte, vi har modtaget gennem årene. Tak til vore faglige og politiske organisationer for en altid loyal holdning til vort arbejde. Når vi i dag markerer vort 90 års jubilæum og ser tilbage på årene, der er gået, så er det vel i virkeligheden en fantastisk udvikling, vi har været med til, og vi kan måske alligevel med en vis stolthed svare, at vi har levet op til citatet: Lær ham arbejderen Jubilæumsskriftet er forfattet af L.V. Andersen tidligere skoleleder, formand og nuværende æresmedlem af AOF bestyrelse 14

15 Nuværende bestyrelse: Bent Greve, formand Hans-Christian Kirketerp-Møller, næstformand Christian Jespersen Jørgen Søgaard-Hansen Kai Andersen Tom Nordvi Jensen Tony Schapiro Jonna Gredsted, lærerrepræsentant Bjarne Sørensen, suppleant Leif Erritsø Nielsen, suppleant Leif V. Andersen, æresmedlem Nuværende medarbejdere på kontoret: Anne-Marie Sejer, skoleleder Helena Vangdrup, seniorkonsulent Henriette Loft, kursussekretær Lisbeth Everland, bogholder Lene Burup, ORD Vibeke Nyeng, FVU 15

16 AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk 16

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

gkl Gentofte Kommunelærerforening 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 NR. 3 okt.

gkl Gentofte Kommunelærerforening 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 NR. 3 okt. gkl Gentofte Kommunelærerforening NR. 3 okt. 2007 DLF KREDS 19 100 års jubilæum Specialundervisning af børn på THI KompetanceCenter Overenskomst 08 INDHOLD Jubilæumsreception 3 100 års jubilæumsfest 4-5

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3

Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Marts 2007 Årgang 13 Nummer 3 Kommunale visioner for folkeoplysningen Side 8 "Spørg bare" om fleksible tilrettelæg- gelsesformer Side 11 DOF NYT DOF NYT I dette

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K

NÆRRADIO OG LOKAL-TV. Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport. Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K NÆRRADIO OG LOKAL-TV Lokalradio- og -TV-udvalgets 3. rapport Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K Betænkning nr. 1116 København 1987 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-6841-9

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år

Cecil Christensen. Dansk. Friskoleforening. i 125 år Cecil Christensen Dansk Friskoleforening i 125 år Dansk Friskoleforening i 125 år Maj 2011 ISBN 978-87-87790-53-6 Dansk Friskoleforening Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Fåborg Tlf. 6261 3013

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Velfærd, solidaritet og fællesskab

Velfærd, solidaritet og fællesskab Velfærd, solidaritet og fællesskab Landsbrancheklubben 3F kommunale/regionale specialarbejdere 1951-2011 Af Anne Brædder, Arne Hansen og Peter Jonassen Klubbens kontaktoplysninger Landsbrancheklubben for

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt

En pioner i Arbejderbevægelsen. O.V.Høft. Udgivet af ASRA. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Udgivet af ASRA Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt En pioner i Arbejderbevægelsen O.V.Høft Lemvig Redaktion: Elky Madsen Leo Skaaning Bent Kruuse Jørn

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

Tekst og layout: Jan Horn Petersen

Tekst og layout: Jan Horn Petersen Selskabet Mødre- og Børnehjælpen i Helsingør 1941-2011 2 Tekst og layout: Jan Horn Petersen Hvor intet andet er nævnt, er de ældste billeder fra Bymuseets arkiv, og øvrige fotos enten private eller fra

Læs mere

Kapitel 23. Danmarks Privatskoleforening 1891-2009

Kapitel 23. Danmarks Privatskoleforening 1891-2009 Kapitel 23. Danmarks Privatskoleforening 1891-2009 Af Christian Larsen, Ph.D., arkivar, Rigsarkivet 1. Indledning Vi have nu Realskole ved Realskole hele Landet over; de ere voksede op i frodig Mængde,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Netværkslokomotivets års- og ærespris

Netværkslokomotivets års- og ærespris Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen,

Læs mere