AOF s start i Gentofte kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOF s start i Gentofte kommune"

Transkript

1 AOF s start i Gentofte kommune

2 Jubilæumsskriftet er forfattet af L.V. Andersen tidligere skoleleder, formand og nuværende æresmedlem af AOF bestyrelse 2

3 Lær ham arbejderen, citat af Louis Pio fra stiftedes Arbejderes Læsekreds, som både udlånte bøger, åbnede læsestuer og arrangerede koncerter, foredrag m.m.. De første arbejderskoler dukkede herefter op i de større byer. I 1922 besluttede Socialdemokratiets hovedbestyrelse at nu måtte der facon og struktur på arbejderoplysningen, og et udvalg blev nedsat med repræsentanter fra partiet, De Samvirkede Fagforbund m. fl.. På partikongressen i september 1923 besluttede man at stifte Arbejdernes Oplysningsforbund, og den 9. januar 1924 var stiftelsesprocessen afsluttet med C.V. Bramsnæs som formand og Harald Jensen som sekretær. Den første store aktivitet AOF gennemførte var en landsomfattende foredragsvirksomhed over emnet Det danske samfund. Det blev til 953 foredrag med tilhørere. AOF studiekredse var kommet godt i gang, og langsomt startede der aftenskoler i de større byer. I alt kom man i den første sæson op på deltagere i AOF. Den første aftenskolelov Lov om tilskud fra staten og skolefondene til ungdomsskoler og aftenskoler blev vedtaget 19. marts Lønnen til aftenskolelærere blev 2,90 kr., hvor staten betalte 2,40 kr. under forudsætning af, at kommunen eller andre betalte 0,50 kr.. Denne 2-deling af tilskuddet holdt sig helt frem til folkeoplysningslovens vedtagelse, hvor hele tilskuddet blev pålagt kommunerne loven fastholdt et gratis-princip, mens nyere tiders lovgivning har indført brugerbetaling. Den positive start med bl.a. foredrag, studiekredse og aftenskolekurser har medvirket til, at der i de politiske kredse var fremsynede personer, der følte interesse for sagen. Det var også tilfældet i vores område, og på de følgende sider fortælles historien om AOF s start i Gentofte kommune og lidt om Gladsaxe og Lyngby- Taarbæk. 3

4 4 AOF Gentofte STUDIEKREDSE OG FOREDRAG. På Gentofte socialdemokratiske kredsorganisations repræsentantskabsmøde den 22. maj 1924 behandlede man en henvendelse fra Arbejdernes Oplysningsforbund om nedsættelse af et lokalt oplysningsudvalg, og efter kredsformanden, kommunelærer Svanholm Nielsens forslag, kom dette udvalg til at bestå af 3 medlemmer fra de politiske og 2 fra de faglige organisationer. De 3 førstnævnte valgtes straks, nemlig kommunelærer Svanholm Nielsen, Hellerup, adjunkt Østergaard, Ordrup og arbejdsmand Ejner Leth, Ordrup. Senere valgte de faglige organisationer murer Braunschwieg og tømrer Harald Christensen. I efteråret 1924 afholdtes nogle møder rundt om i kredsen. Man ønskede at vække interesse for studiekredse, da det navnlig var dem, Gentofte-udvalget skulle beskæftige sig med, idet kredsorganisationen fortsat skulle forestå den foredragsvirksomhed, der gennem flere år med held var blevet gennemført. Der var kun ringe tilslutning til oplysningsudvalgets møder, og årsagen var vel nærmest den, at man ikke vidste, hvad en studiekreds egentlig var. Det lykkedes dog at få dannet én kreds, der begyndte med en gennemgang af forfatteren Martin Andersen Nexøs liv og produktion, ligesom man ind imellem behandlede forskellige aktuelle spørgsmål. Studiekredsen fik gratis lokaler og bøger på Ordrup bibliotek, og kommunebibliotekar Landt deltog med stor interesse i møderne og var yderst imødekommende m.h.t. anskaffelse af bøger, der var ønskelige til formålet. Studiekredsen fortsatte vinteren med emnet: Socialiserings-spørgsmål. På kredsorganisationens repræsentantskabsmøde den 18. november 1925 blev følgende valgt til oplysningsudvalget: Arbejdsmand Ejner Leth, Ordrup, værkmester Emil Jensen, Hellerup og postbud J. C. Andersen, Gentofte. Tidligere havde de faglige organisationer valgt snedker Hilding Hansen, Jægersborg, og murer Jørgen Christensen til udvalget. Efterfølgende konstituerede udvalget sig med postbud J. C. Andersen som formand. Han blev efterfølgende genvalgt i september 1926 og ligeledes genvalgt i

5 På kredsrepræsentantskabsmødet den 20. maj 1926 foreslog formanden, at også Vangede socialdemokratiske vælgerforening fik en repræsentant i udvalget, og foreningen valgte efterfølgende arbejdsmand Edv. Frederiksen til udvalget. I vinteren blev der etableret en studiekreds med emnet: Ib Kolbjørns Socialismens Teori. Hvert møde i studiekredsen begyndte med oplæsning af et digt og sluttede med en sang. Af protokollen fra de første år fremgår det, at de faglige organisationer også dengang selv etablerede egne studiekredse, og som nævnt tidligere forestod kredsorganisa-tionen den politiske mødevirksomhed. På repræsentantskabsmødet den 5. oktober 1927 blev der imidlertid skabt enighed om, at oplysningsudvalget kunne arrangere regelmæssig mødevirksomhed vinteren igennem, og at møderne skulle have en almendannede karakter og holde sig den socialistiske samfundsopfattelse for øje. Ligeledes blev det på mødet fastslået, at oplysningsudvalget fremover skulle benævnes Arbejdernes Oplysningsforbund for Gentofte kommune. På et bestyrelsesmøde den 19. oktober 1927 blev det vedtaget, at man i efteråret planlagde fem kulturelle mødeaftener med forfatteren Harald Bjergsted, overlærer Valdemar Kirkegaard, forfatteren Olaf Linck og adjunkt Holger Frederiksen. Om nævnte aftener blev gennemført fremgår ikke af protokollerne, idet der fra januar 1928 er en stilstandsperiode frem til maj 1932, hvor Vangede socialdemokratiske forening på kreds-organisationens repræsentantskabsmøde den 19. maj fremsatte forslag om at genoprette AOF. Forslaget blev vedtaget og på et efterfølgende møde blev Hans Carlsson, Vangede valgt som formand. 5

6 6 AFTENSKOLENS START På bestyrelsesmødet den 2. august stillede Hans Carlsson forslag om oprettelse af en aftenskole for vinteren , idet man i henhold til aftenskoleloven af 19. marts 1930, nu kunne få 2,90 kr. i tilskud til lærerlønnen, hvis det enkelte hold i gennemsnit blev besøgt af 10 elever. Undervisningsplanen for aftenskolen bestod af emnerne: Dansk, samfundslære, kooperationen, fagbevægelsen og industriudviklingen, socialismens historie og socialdemokratiets program og politik. På et efterfølgende møde med repræsentanter fra de faglige organisationer blev resultatet, at man udsatte tanken, da fagforeningerne p.g.a. den store arbejdsløshed var hårdt spændt for. Bestyrelsen fortsatte derfor arbejdet med studiekredse, foredrag og lign., men forsøgte også som noget nyt at få en studiekreds i tysk godkendt under aftenskoleloven. Skolekommissionen anbefalede ansøgningen, men et flertal i kommunalbestyrelsen mente ikke, at der var tale om virkelig undervisning, men om studiekredsarbejde. Fra skoledirektionen fik man først svar den 1. april (ansøgningen var indsendt den 1. november) og her var motiveringen en anden; man mente ikke, at læreren var kvali-ficeret. For at prøve afslagets lovlighed fremsendte man gennem Landsforbundet en klage til Undervisningsministeriet over afgørelsen. Afgørelsen på klagen fremgår desværre ikke af de efterfølgende protokollater. Iflg. beretningen for sæsonen fremgår det, at man efter mange års forsøg endelig havde den glæde, at én af sæsonens studiekredse blev godkendt i henhold til aftenskoleloven. Man fulgte succesen op, og det fremgår, at det lykkedes, idet der i blev godkendt fem studiekredse under aftenskoleloven. Antallet af studiekredse under aftenskoleloven var stigende i de efterfølgende sæsoner og omfattede bl.a. Fagregning, dansk, engelsk, sundhedslære, havebrug, organisationskundskab, kommunalkundskab og aktuelle emner. I 1935 blev Hans Carlsson afløst som formand af Hans Jensen frem til 1936, hvor S. Levinson blev nyvalgt som formand og virkede som sådan frem til 1940, hvor han blev afløst af Th. Johansen til

7 Fra 1942 til 1949 var Arbejdernes Oplysningsforbund i Gentofte inde i en stabil periode med K. Brøsch som formand, og i maj 1949 kunne AOF fejre sit 25 års jubilæum. Det var en stor glæde for AOF, at kommunen i den anledning gav et tilskud på 500 kr., som en offentlig anerkendelse af den indsats AOF havde ydet de første 25 år inden for det almene folkelige oplysningsarbejde. I jubilæumsåret havde der været afholdt 18 studiekredse og kurser, heraf 13 under aftenskoleloven med 314 deltagere og 554 undervisningstimer. I forhold til året før var der tale om en fremgang på 3 studiekredse og 67 deltagere. På jubilæumsmødet ønskede K. Brøsch ikke at fortsætte og takkede for gode arbejdsrige år. hvorefter Kroman Kristensen blev valgt til ny formand og forblev formand frem til årsmødet den 18. august 1959, hvor han blev afløst af Kaj Petersen, der virkede frem til 16. september 1963, hvor han blev efterfulgt af Carl Kryger. Fra sæsonen modtog afdelingen et årligt administrationstilskud fra kommunen på 500,00 kr. Beløbet blev fra forhøjet til 750 kr. og fra sæsonen ydede kommunen tilskud til aftenskolelederne efter lovens bestemmelse, og beløbet til AOF det første år var på kr., men samtidig bortfaldt det kommunale administrationstilskud. På årsmødet den 20. maj 1965 blev Carlo Kryger afløst af Therese Hansen, der forblev formand frem til den 12. juni 1970 og hun fungerede samtidig som leder af AOF Gentofte indtil SAMARBEJDE MELLEM AOF-AFDELINGER I sæsonen blev der løbende ført drøftelser om oprettelse af et fælles aftenskolekontor for afdelingerne Gentofte, Ballerup/Måløv/Skovlunde og Gladsaxe. Fælleskontoret blev etableret på Egegård skole fra juni 1965, og fra maj 1966 kom også Herlev-afdelingen med i fællesskabet. Dette samarbejde fungerede frem til maj 1968, hvor Ballerup/Måløv/Skovlunde og Herlev etablerede eget kontor på Lundebjergskolen i Skovlunde. De blev senere, fra april 1969, til sektion 2 under AOF Storkøbenhavn. Gentofte og Gladsaxe bevarede fælleskontoret, og udbyggede samarbejdet med udsendelse af fælles program for sæsonen

8 8 I disse år var der en løbende debat mellem AOF-afdelingerne i Københavns amt og AOF København og Frederiksberg om et nærmere samarbejde for at styrke AOF s indsats i hovedstadsområdet. Samarbejdet blev under betegnelsen AOF Storkøbenhavn konfirmeret på et stiftende repræsentantskabsmøde den 21. juni 1968 og den nye afdeling blev opdelt i 5 geografiske sektioner. På et fælles repræsentantskabsmøde for Gentofte og Gladsaxe den 28. maj 1969 godkendte begge afdelinger at indgå i AOF Storkøbenhavn jfr. de dertil forelagte vedtægter. AOF-afdelingen i Lyngby-Taarbæk godkendte ligeledes den nye struktur og de 3 afdelinger dannede jfr. vedtægterne således sektion 4 under AOF Storkøbenhavn. Sektionen fik kontor i den tidligere Blindeskole på Sorgenfrivej 3 i Lyngby med L.V. Andersen som leder. Afdelingerne bevarede indtil videre hver deres egen bestyrelse. Det viste sig imidlertid ret hurtigt, at samarbejdet mellem afdelingerne og den politiske ledelse af AOF Storkøbenhavn ikke fungerede tilfredsstillende, og allerede på et repræsentantskabsmøde i AOF Storkøbenhavn den 4. maj 1970 blev det vedtaget at suspendere vedtægterne samtidig med, at man opfordrede til at etablere selvstændige AOF-afdelinger inden for den enkelte sektioners lokale områder. På et fælles repræsentantskabsmøde for AOF Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk den 12. juni 1979 var der enighed mellem afdelingerne om at fortsætte det hidtidige samarbejde i en selvstændig afdeling (den nuværende struktur) i henhold til det fremlagte forslag til nye vedtægter. Afdelingen skulle fortsat have kontor på Sorgenfrivej med L. V. Andersen som skoleleder. Peder Kjeldsen blev valgt som formand for afdelingen og i henhold til vedtægterne skulle hver afdeling have 3 repræsentanter i bestyrelsen, hvortil følgende blev valgt: Gentofte: Therese Hansen, Aage Hansen og Harry Dorff Petersen Gladsaxe: Ove Madsen, Poul Erik Svarre og Johannes Carlsen Lyngby-Taarbæk: Børge Seeger, Randi Niclasen og Orla Olsen. Aftenskoleloven af 1930 bevirkede landet over stor fremgang, således havde AOF i 1956 på landsplan ca. 800 studiekredse med ca deltagere, ca aftenskolekurser med ca deltagere, ca foredrag og ca. 570 kulturaktiviteter med omkring deltagere. 8

9 FRITIDSLOVEN. En ny fritidslov skulle afspejle denne udvikling og skulle omfatte aftenskole- som foreningsvirksomhed. Der blev derfor i 1962 nedsat et udvalg, der skulle overveje voksenundervisningens struktur og vilkår og fag, med det formål at komme med et udkast til en helt ny lov. Udvalget blev hurtig døbt aftenskolekommissionen og efter mange og lange drøftelser blev kommissionens udkast i 1968 til lov om fritidsundervisning m.v. I august 1969 træder loven i kraft, og den blev i daglig tale kaldet verdens bedste fritidslov, fordi den automatisk udløste tilskud fra det offentlige, hvis man kunne samle 12 deltagere til undervisning. I starten skulle deltagerne alene betale et administrationsgebyr, medens det offentlige udredte udgifterne til såvel leder- som lærerløn. Fritidslovens succes bevirkede imidlertid stor politiks interesse især med hensyn til det økonomiske, og allerede året efter indførte man brugerbetaling, der skulle bidrage til dækning af leder- og lærerlønnen, og i resten af fritidslovens levetid blev det næsten en årlig tilbagevendende begivenhed enten at regulere tilskuddets størrelse eller indføre andre begrænsninger. Verdens bedste fritidslov fremstod til sidst temmelig forpjusket. Trods denne sidste bemærkning skal der fremhæves et par meget vigtige elementer i fritidsloven, der har haft og har stor betydning for vort område. I loven var der anført, at såfremt en aftenskole over en sæson kom over undervisningstimer, kunne man ansætte en fuldtids skoleleder, - og kom man yderligere over timer, kunne der ansættes pædagogisk medhjælp for det resterende timetal. Efter drøftelser med de tre kommuner påtog Gladsaxe-afdelingen at ansætte en fuldtidsleder samt pædagogiske medhjælp, hvilket var en utrolig styrkelse af aftenskolernes arbejde og muligheder, - og set i den sammenhæng er det fortsat verdens bedste fritidslov! 9

10 AOF Gladsaxe I Gladsaxe dannedes i 40 erne Arbejdernes Oplysningsudvalg i Gladsaxe kommune. Af protokollerne fremgår det, at oplysningsudvalgets aktiviteter, studiekredse og aftenskolehold, blev administreret af Gladsaxe Kommunes Fortsættelseskursus (GKF). Det fremgår endvidere, at der i oktober 1946 blev anmeldt 8 studiekredse, og at det specielt var studiekredse, som oplysningsudvalget omtalte. Ved et forretningsudvalgsmøde 28. august 1947 hos lederen af GKF, Schirmacher- Jensen, blev det besluttet, at der i vedtægterne skulle ske en navneændring fra Arbejdernes Oplysningsudvalg til AOF Gladsaxe. I august 1948 blev Emilius Andersen valgt til formand, og man besluttede, at AOF s program fortsat skulle udsendes sammen med programmet for GKF. Emilius Andersen blev i 1954 afløst som formand af K.K. Christensen. På AOF s repræsentantskabsmøde den 28. april 1959 fremgik det af formandens beretning, at der havde deltaget 505 kursister på 27 hold i vinterens aftenskole, hvilket indgik i GKF s kursus- virksomhed. Det drøftedes i øvrigt på dette møde, om man skulle fortsætte samarbejdet med GKF eller arbejde selvstændig ligesom FOF. Af økonomiske grunde var der enighed om, at fortsætte samarbejdet med GKF endnu en periode. K. K. Christensen afgik som formand og Peter Kjeldsen blev enstemmigt valg som ny formand og det blev starten på en ny æra for AOF Gladsaxe. På repræsentantskabsmødet den 9. maj 1960 var der efter en drøftelse enighed om, at AOF fra sæsonen skulle være en selvstændig afdeling og nye vedtægter blev derefter vedtaget. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Formand Peder Kjeldsen, kasserer K. Andersen, næstformand K. List, sekretær H. Skorstensgård, til revisor og revisor suppleant: E. Fjord og Jens Skallebæk og til bestyrelsen i øvrigt: Alex Christensen og Poul Jeppesen. 10

11 11 AOF Lyngby-Taarbæk Af referatet fra repræsentantskabsmødet maj 1964 fremgår det, at sæsonen var AOF i Lyngby-Taarbæk 40-tyvende sæson, hvilket vil sige, at også AOF Lyngby- Taarbæk kan fejre 90 års jubilæum med sæsonen Desværre har det ikke været mulig at finde protokoller længere tilbage end til februar 1951, hvorfra det fremgår, at Ketill Tønnesen var formand frem til 1958, hvor Einar Johansen blev ny formand. Han blev afløst allerede i august 1959 af Ejnar Nielsen, der i 1961 blev afløst af Børge Seeger, der fortsatte som formand frem til den nuværende organisation blev etableret i juni I de første mange år, ja helt frem til 60-erne, var det almindelig praksis i de mindre afdelinger, at formanden også varetog det administrative arbejde, måske med lidt hjælp i nogle perioder. Det har desværre vist sig, at en del protokoller fra denne tidlige periode måske af den grund - er gået tabt for eftertiden. Det er desværre sket for Lyngbys vedkommende, hvilket er meget beklageligt. AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Det er vel ikke en helt forkert vurdering, at Loven om fritidsundervisning m.v. i daglig tale kaldet Fritidslovens af 1969 skabte store forventninger og muligheder. Den efterfølgende succes bevirkede desværre også hurtigt, at loven fik politiskøkonomisk interesse, så man allerede i 1970 fravalgte 1930-lovens gratis-princip og indførte brugerbetaling. Tiden efter 1969 er kendetegnet ved stort engagement og iderigdom i aftenskolerne, og der udvikledes en række nye tilbud, som bliver så betydningsfulde, at de over årene overføres til selvstændig lovgivninger, som desværre førte til, at aftenskolerne gled helt ud af billedet som aktører på disse områder. Der skal blot nævnes følgende: Forberedelseskurserne til folkeskolens afgangsprøver (VUC), den kompenserende specialundervisning og dansk for voksne indvandrere, der er overgået til særligskilt lov og i nogle tilfælde til langt strammere økonomiske vilkår. 11

12 I efteråret 1983 startede AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk som én af de første i landet et daghøjskoleforløb i Gladsaxe. Det blev starten på et tilbud fortrinsvis til ledige om at komme på et fuldtids- og højskolelignede forløb på 8 16 uger i dagtimerne. Undervisningen bød på både boglige og kreative fag, og undervisningen blev i starten etableret under fritidsloven med det pæne ekstratilskud til ledige, som Gladsaxe på det tidspunkt gav. Prisen i starten var kun 110,00 kr. Siden fik daghøjskolerne deres egen lov med statslig finasiering og endnu senere blev de lagt ud til kommunerne. Herefter fik daghøjskolerne væsentlige forskellige vilkår og opgaver, og mange daghøjskoler skiftede navn til AOF Job og Uddannelse, da opgaverne i højere grad blev vejledning og afklaring i forhold til arbejdsmarkedet, hvor det tidligere bestod af egentlig undervisning. Højskoletanken gled lidt i baggrunden. I maj 1984 vedtog Folketinget et 10 punkts-program for voksenundervisning og folkeoplysning. Et forsøgsprogram som blandt andet gav midler til at afdække mulighederne for undervisning på arbejdspladsen. AOF kørte således et landssækkende projekt om Betalt Frihed til Uddannelse, hvor også vor afdeling indgik og fik etableret et undervisningsforløb på GNT Telematik på Telefonvej i Søborg. Ligeledes startede et samarbejde med VUC og Gladsaxe kommune om opkvalificering af plejehjemsassistenter. Det var en tid, hvor der opstod mange spændende folkeoplysende initiativer på tværs af sædvanlige grænser. Med resultaterne fra 10-punktprogrammet blev startskuddet givet til nye love for aftenskoler og daghøjskoler. Allerede i 1985 nedsættes et udvalg, der skal forberede ny lovgivning på det folkeoplysende område. Den 11. januar 1990 fremsættes 2 lovforslag: Lov om støtte til folkeoplysning og Lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler. Lovene vedtages i maj 1990 til ikrafttrædelse 1. januar

13 13 Det nye årtusinde I 2000 vedtages loven om Forberedende voksenundervisning (FVU) der er et gratis tilbud til alle voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Denne undervisning lå i amterne, der også havde ansvaret for den kompenserende specialundervisning. På folkeoplysningsområdet sænkede man i 2002 tilskuddet til maximalt at måtte udgøre 1/3 af lærer-leder-lønudgifterne, dog højere for handicappede samt særlige hold. Det betød endnu højere deltagerbetaling, og der kunne da også efterfølgende konstateres et fald i aktiviteterne. Hvor folkeoplysningen i løbet af 1990-erne have omkring holdkursister hvert år, fordelt med omkring i Gladsaxe i Lyngby-Taarbæk i Gentofte er tallene for 2013 henholdsvis i Gladsaxe i Lyngby-Taarbæk i Gentofte. Nedgangen i vore aktiviteter skyldtes ikke alene ovennævnte prisstigning, men endnu mere vores muligheder for benyttelse af diverse lokaler på folkeskolerne. Ved moderniseringen af disse glemmer man at tage hensyn til folkeoplysningens mange kursister og deres ønsker. Daghøjskoleloven ophører i 1992 og daghøjskolevirksomheden bliver et særskilt kapitel i folkeoplysningsloven med en ren kommunal finansiering. For mange daghøjskoler bevirkede denne lovændring, at skoler måtte nedlægges og de blev vel aldrig den succes, som vi var mange, der havde håbet. I 2009 blev amterne nedlagt. Det betød, at den kompenserende specialundervisning blev lagt ud til kommunerne, men ordblindeundervisningen fortsatte dog i AOF, da den lovmæssig blev lagt sammen med FVU under staten. Begge områder blev lagt ud i de lokale VUC-afdelinger, og folkeoplysende organisationer kunne efter udbud tildeles en driftsaftale, hvilket vor afdeling umiddelbart fik på ordblindeområdet og siden 2013 også på FVU-området med både læsning og matematik. Indsatsen på disse områder prioriterer vi meget højt. 13

14 AOF i dag Efter 90 år er AOF stadig en levende og aktiv folkeoplysningsorganisation i det lokale samfund, der tilbyder mange spændende aktiviteter, lige fra grundlæggende færdigheder i f.eks. dansk, fremmedsprog og edb, til bevægelse, kreative fag, foredrag og debatskabende arrangementer, der alle på deres måde medvirker til berigelse af menneskers liv, og dermed også berigelse af det danske samfund. Vi kan ved en lejlighed som denne ikke nok fremhæve værdien af den arbejdsindsats som vore skiftende skoleledere, medhjælpere og lærere har ydet i de 90 år, der er gået. Uden jeres indsats og tillid, kunne vi ikke stå her i dag og ønsket hinanden tillykke. Tak til vore kommuners skiftende fritidsforvaltninger for den tillid og støtte, vi har modtaget gennem årene. Tak til vore faglige og politiske organisationer for en altid loyal holdning til vort arbejde. Når vi i dag markerer vort 90 års jubilæum og ser tilbage på årene, der er gået, så er det vel i virkeligheden en fantastisk udvikling, vi har været med til, og vi kan måske alligevel med en vis stolthed svare, at vi har levet op til citatet: Lær ham arbejderen Jubilæumsskriftet er forfattet af L.V. Andersen tidligere skoleleder, formand og nuværende æresmedlem af AOF bestyrelse 14

15 Nuværende bestyrelse: Bent Greve, formand Hans-Christian Kirketerp-Møller, næstformand Christian Jespersen Jørgen Søgaard-Hansen Kai Andersen Tom Nordvi Jensen Tony Schapiro Jonna Gredsted, lærerrepræsentant Bjarne Sørensen, suppleant Leif Erritsø Nielsen, suppleant Leif V. Andersen, æresmedlem Nuværende medarbejdere på kontoret: Anne-Marie Sejer, skoleleder Helena Vangdrup, seniorkonsulent Henriette Loft, kursussekretær Lisbeth Everland, bogholder Lene Burup, ORD Vibeke Nyeng, FVU 15

16 AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk 16

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Onsdag den 12. maj 2010 kl. 13.45 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Næstved den 16. april 2010 Indkaldelse til generalforsamlingen i Skatterevisorforeningen Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Skatterevisorforeningen i henhold til vedtægternes 7. Generalforsamlingen

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle

Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle. Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle UDKAST Vedtægter for FOF Horsens-Hedensted-Vejle Folkeligt Oplysnings Forbunds forening i kommunerne Horsens, Hedensted og Vejle 1. Navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er FOF Horsens-Hedensted-Vejle.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Generalforsamling 6/4 2004

Generalforsamling 6/4 2004 Generalforsamling 6/4 2004 4/5 2004 År 2004, tirsdag den 6. april kl. 17,00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Gråbrødretorv 19-21, Gråbrødrestræde 23 og Klosterstræde 20 hos administrator,

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING

TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING HELSINGØR KOMMUNE TILSKUDSORDNING FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET FOR FORENINGER, HVIS FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED OMFATTER VOKSENUNDERVISNING Center for Sundhed, Idræts og Medborgerskab side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN.

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. 1. Velkomst ved Kredsformanden 2. Valg af dirigent 3. Valg

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 10-06-2015 17:00 Mødeafholdelse på Gentofte Rådhus, lokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1740 Tilstede: Anne Hjorth,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen

Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30. MOTIVERING fra bestyrelsen Lyngby Volleyball Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.30 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til det holdfællesskab,

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere