AOF s start i Gentofte kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AOF s start i Gentofte kommune"

Transkript

1 AOF s start i Gentofte kommune

2 Jubilæumsskriftet er forfattet af L.V. Andersen tidligere skoleleder, formand og nuværende æresmedlem af AOF bestyrelse 2

3 Lær ham arbejderen, citat af Louis Pio fra stiftedes Arbejderes Læsekreds, som både udlånte bøger, åbnede læsestuer og arrangerede koncerter, foredrag m.m.. De første arbejderskoler dukkede herefter op i de større byer. I 1922 besluttede Socialdemokratiets hovedbestyrelse at nu måtte der facon og struktur på arbejderoplysningen, og et udvalg blev nedsat med repræsentanter fra partiet, De Samvirkede Fagforbund m. fl.. På partikongressen i september 1923 besluttede man at stifte Arbejdernes Oplysningsforbund, og den 9. januar 1924 var stiftelsesprocessen afsluttet med C.V. Bramsnæs som formand og Harald Jensen som sekretær. Den første store aktivitet AOF gennemførte var en landsomfattende foredragsvirksomhed over emnet Det danske samfund. Det blev til 953 foredrag med tilhørere. AOF studiekredse var kommet godt i gang, og langsomt startede der aftenskoler i de større byer. I alt kom man i den første sæson op på deltagere i AOF. Den første aftenskolelov Lov om tilskud fra staten og skolefondene til ungdomsskoler og aftenskoler blev vedtaget 19. marts Lønnen til aftenskolelærere blev 2,90 kr., hvor staten betalte 2,40 kr. under forudsætning af, at kommunen eller andre betalte 0,50 kr.. Denne 2-deling af tilskuddet holdt sig helt frem til folkeoplysningslovens vedtagelse, hvor hele tilskuddet blev pålagt kommunerne loven fastholdt et gratis-princip, mens nyere tiders lovgivning har indført brugerbetaling. Den positive start med bl.a. foredrag, studiekredse og aftenskolekurser har medvirket til, at der i de politiske kredse var fremsynede personer, der følte interesse for sagen. Det var også tilfældet i vores område, og på de følgende sider fortælles historien om AOF s start i Gentofte kommune og lidt om Gladsaxe og Lyngby- Taarbæk. 3

4 4 AOF Gentofte STUDIEKREDSE OG FOREDRAG. På Gentofte socialdemokratiske kredsorganisations repræsentantskabsmøde den 22. maj 1924 behandlede man en henvendelse fra Arbejdernes Oplysningsforbund om nedsættelse af et lokalt oplysningsudvalg, og efter kredsformanden, kommunelærer Svanholm Nielsens forslag, kom dette udvalg til at bestå af 3 medlemmer fra de politiske og 2 fra de faglige organisationer. De 3 førstnævnte valgtes straks, nemlig kommunelærer Svanholm Nielsen, Hellerup, adjunkt Østergaard, Ordrup og arbejdsmand Ejner Leth, Ordrup. Senere valgte de faglige organisationer murer Braunschwieg og tømrer Harald Christensen. I efteråret 1924 afholdtes nogle møder rundt om i kredsen. Man ønskede at vække interesse for studiekredse, da det navnlig var dem, Gentofte-udvalget skulle beskæftige sig med, idet kredsorganisationen fortsat skulle forestå den foredragsvirksomhed, der gennem flere år med held var blevet gennemført. Der var kun ringe tilslutning til oplysningsudvalgets møder, og årsagen var vel nærmest den, at man ikke vidste, hvad en studiekreds egentlig var. Det lykkedes dog at få dannet én kreds, der begyndte med en gennemgang af forfatteren Martin Andersen Nexøs liv og produktion, ligesom man ind imellem behandlede forskellige aktuelle spørgsmål. Studiekredsen fik gratis lokaler og bøger på Ordrup bibliotek, og kommunebibliotekar Landt deltog med stor interesse i møderne og var yderst imødekommende m.h.t. anskaffelse af bøger, der var ønskelige til formålet. Studiekredsen fortsatte vinteren med emnet: Socialiserings-spørgsmål. På kredsorganisationens repræsentantskabsmøde den 18. november 1925 blev følgende valgt til oplysningsudvalget: Arbejdsmand Ejner Leth, Ordrup, værkmester Emil Jensen, Hellerup og postbud J. C. Andersen, Gentofte. Tidligere havde de faglige organisationer valgt snedker Hilding Hansen, Jægersborg, og murer Jørgen Christensen til udvalget. Efterfølgende konstituerede udvalget sig med postbud J. C. Andersen som formand. Han blev efterfølgende genvalgt i september 1926 og ligeledes genvalgt i

5 På kredsrepræsentantskabsmødet den 20. maj 1926 foreslog formanden, at også Vangede socialdemokratiske vælgerforening fik en repræsentant i udvalget, og foreningen valgte efterfølgende arbejdsmand Edv. Frederiksen til udvalget. I vinteren blev der etableret en studiekreds med emnet: Ib Kolbjørns Socialismens Teori. Hvert møde i studiekredsen begyndte med oplæsning af et digt og sluttede med en sang. Af protokollen fra de første år fremgår det, at de faglige organisationer også dengang selv etablerede egne studiekredse, og som nævnt tidligere forestod kredsorganisa-tionen den politiske mødevirksomhed. På repræsentantskabsmødet den 5. oktober 1927 blev der imidlertid skabt enighed om, at oplysningsudvalget kunne arrangere regelmæssig mødevirksomhed vinteren igennem, og at møderne skulle have en almendannede karakter og holde sig den socialistiske samfundsopfattelse for øje. Ligeledes blev det på mødet fastslået, at oplysningsudvalget fremover skulle benævnes Arbejdernes Oplysningsforbund for Gentofte kommune. På et bestyrelsesmøde den 19. oktober 1927 blev det vedtaget, at man i efteråret planlagde fem kulturelle mødeaftener med forfatteren Harald Bjergsted, overlærer Valdemar Kirkegaard, forfatteren Olaf Linck og adjunkt Holger Frederiksen. Om nævnte aftener blev gennemført fremgår ikke af protokollerne, idet der fra januar 1928 er en stilstandsperiode frem til maj 1932, hvor Vangede socialdemokratiske forening på kreds-organisationens repræsentantskabsmøde den 19. maj fremsatte forslag om at genoprette AOF. Forslaget blev vedtaget og på et efterfølgende møde blev Hans Carlsson, Vangede valgt som formand. 5

6 6 AFTENSKOLENS START På bestyrelsesmødet den 2. august stillede Hans Carlsson forslag om oprettelse af en aftenskole for vinteren , idet man i henhold til aftenskoleloven af 19. marts 1930, nu kunne få 2,90 kr. i tilskud til lærerlønnen, hvis det enkelte hold i gennemsnit blev besøgt af 10 elever. Undervisningsplanen for aftenskolen bestod af emnerne: Dansk, samfundslære, kooperationen, fagbevægelsen og industriudviklingen, socialismens historie og socialdemokratiets program og politik. På et efterfølgende møde med repræsentanter fra de faglige organisationer blev resultatet, at man udsatte tanken, da fagforeningerne p.g.a. den store arbejdsløshed var hårdt spændt for. Bestyrelsen fortsatte derfor arbejdet med studiekredse, foredrag og lign., men forsøgte også som noget nyt at få en studiekreds i tysk godkendt under aftenskoleloven. Skolekommissionen anbefalede ansøgningen, men et flertal i kommunalbestyrelsen mente ikke, at der var tale om virkelig undervisning, men om studiekredsarbejde. Fra skoledirektionen fik man først svar den 1. april (ansøgningen var indsendt den 1. november) og her var motiveringen en anden; man mente ikke, at læreren var kvali-ficeret. For at prøve afslagets lovlighed fremsendte man gennem Landsforbundet en klage til Undervisningsministeriet over afgørelsen. Afgørelsen på klagen fremgår desværre ikke af de efterfølgende protokollater. Iflg. beretningen for sæsonen fremgår det, at man efter mange års forsøg endelig havde den glæde, at én af sæsonens studiekredse blev godkendt i henhold til aftenskoleloven. Man fulgte succesen op, og det fremgår, at det lykkedes, idet der i blev godkendt fem studiekredse under aftenskoleloven. Antallet af studiekredse under aftenskoleloven var stigende i de efterfølgende sæsoner og omfattede bl.a. Fagregning, dansk, engelsk, sundhedslære, havebrug, organisationskundskab, kommunalkundskab og aktuelle emner. I 1935 blev Hans Carlsson afløst som formand af Hans Jensen frem til 1936, hvor S. Levinson blev nyvalgt som formand og virkede som sådan frem til 1940, hvor han blev afløst af Th. Johansen til

7 Fra 1942 til 1949 var Arbejdernes Oplysningsforbund i Gentofte inde i en stabil periode med K. Brøsch som formand, og i maj 1949 kunne AOF fejre sit 25 års jubilæum. Det var en stor glæde for AOF, at kommunen i den anledning gav et tilskud på 500 kr., som en offentlig anerkendelse af den indsats AOF havde ydet de første 25 år inden for det almene folkelige oplysningsarbejde. I jubilæumsåret havde der været afholdt 18 studiekredse og kurser, heraf 13 under aftenskoleloven med 314 deltagere og 554 undervisningstimer. I forhold til året før var der tale om en fremgang på 3 studiekredse og 67 deltagere. På jubilæumsmødet ønskede K. Brøsch ikke at fortsætte og takkede for gode arbejdsrige år. hvorefter Kroman Kristensen blev valgt til ny formand og forblev formand frem til årsmødet den 18. august 1959, hvor han blev afløst af Kaj Petersen, der virkede frem til 16. september 1963, hvor han blev efterfulgt af Carl Kryger. Fra sæsonen modtog afdelingen et årligt administrationstilskud fra kommunen på 500,00 kr. Beløbet blev fra forhøjet til 750 kr. og fra sæsonen ydede kommunen tilskud til aftenskolelederne efter lovens bestemmelse, og beløbet til AOF det første år var på kr., men samtidig bortfaldt det kommunale administrationstilskud. På årsmødet den 20. maj 1965 blev Carlo Kryger afløst af Therese Hansen, der forblev formand frem til den 12. juni 1970 og hun fungerede samtidig som leder af AOF Gentofte indtil SAMARBEJDE MELLEM AOF-AFDELINGER I sæsonen blev der løbende ført drøftelser om oprettelse af et fælles aftenskolekontor for afdelingerne Gentofte, Ballerup/Måløv/Skovlunde og Gladsaxe. Fælleskontoret blev etableret på Egegård skole fra juni 1965, og fra maj 1966 kom også Herlev-afdelingen med i fællesskabet. Dette samarbejde fungerede frem til maj 1968, hvor Ballerup/Måløv/Skovlunde og Herlev etablerede eget kontor på Lundebjergskolen i Skovlunde. De blev senere, fra april 1969, til sektion 2 under AOF Storkøbenhavn. Gentofte og Gladsaxe bevarede fælleskontoret, og udbyggede samarbejdet med udsendelse af fælles program for sæsonen

8 8 I disse år var der en løbende debat mellem AOF-afdelingerne i Københavns amt og AOF København og Frederiksberg om et nærmere samarbejde for at styrke AOF s indsats i hovedstadsområdet. Samarbejdet blev under betegnelsen AOF Storkøbenhavn konfirmeret på et stiftende repræsentantskabsmøde den 21. juni 1968 og den nye afdeling blev opdelt i 5 geografiske sektioner. På et fælles repræsentantskabsmøde for Gentofte og Gladsaxe den 28. maj 1969 godkendte begge afdelinger at indgå i AOF Storkøbenhavn jfr. de dertil forelagte vedtægter. AOF-afdelingen i Lyngby-Taarbæk godkendte ligeledes den nye struktur og de 3 afdelinger dannede jfr. vedtægterne således sektion 4 under AOF Storkøbenhavn. Sektionen fik kontor i den tidligere Blindeskole på Sorgenfrivej 3 i Lyngby med L.V. Andersen som leder. Afdelingerne bevarede indtil videre hver deres egen bestyrelse. Det viste sig imidlertid ret hurtigt, at samarbejdet mellem afdelingerne og den politiske ledelse af AOF Storkøbenhavn ikke fungerede tilfredsstillende, og allerede på et repræsentantskabsmøde i AOF Storkøbenhavn den 4. maj 1970 blev det vedtaget at suspendere vedtægterne samtidig med, at man opfordrede til at etablere selvstændige AOF-afdelinger inden for den enkelte sektioners lokale områder. På et fælles repræsentantskabsmøde for AOF Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk den 12. juni 1979 var der enighed mellem afdelingerne om at fortsætte det hidtidige samarbejde i en selvstændig afdeling (den nuværende struktur) i henhold til det fremlagte forslag til nye vedtægter. Afdelingen skulle fortsat have kontor på Sorgenfrivej med L. V. Andersen som skoleleder. Peder Kjeldsen blev valgt som formand for afdelingen og i henhold til vedtægterne skulle hver afdeling have 3 repræsentanter i bestyrelsen, hvortil følgende blev valgt: Gentofte: Therese Hansen, Aage Hansen og Harry Dorff Petersen Gladsaxe: Ove Madsen, Poul Erik Svarre og Johannes Carlsen Lyngby-Taarbæk: Børge Seeger, Randi Niclasen og Orla Olsen. Aftenskoleloven af 1930 bevirkede landet over stor fremgang, således havde AOF i 1956 på landsplan ca. 800 studiekredse med ca deltagere, ca aftenskolekurser med ca deltagere, ca foredrag og ca. 570 kulturaktiviteter med omkring deltagere. 8

9 FRITIDSLOVEN. En ny fritidslov skulle afspejle denne udvikling og skulle omfatte aftenskole- som foreningsvirksomhed. Der blev derfor i 1962 nedsat et udvalg, der skulle overveje voksenundervisningens struktur og vilkår og fag, med det formål at komme med et udkast til en helt ny lov. Udvalget blev hurtig døbt aftenskolekommissionen og efter mange og lange drøftelser blev kommissionens udkast i 1968 til lov om fritidsundervisning m.v. I august 1969 træder loven i kraft, og den blev i daglig tale kaldet verdens bedste fritidslov, fordi den automatisk udløste tilskud fra det offentlige, hvis man kunne samle 12 deltagere til undervisning. I starten skulle deltagerne alene betale et administrationsgebyr, medens det offentlige udredte udgifterne til såvel leder- som lærerløn. Fritidslovens succes bevirkede imidlertid stor politiks interesse især med hensyn til det økonomiske, og allerede året efter indførte man brugerbetaling, der skulle bidrage til dækning af leder- og lærerlønnen, og i resten af fritidslovens levetid blev det næsten en årlig tilbagevendende begivenhed enten at regulere tilskuddets størrelse eller indføre andre begrænsninger. Verdens bedste fritidslov fremstod til sidst temmelig forpjusket. Trods denne sidste bemærkning skal der fremhæves et par meget vigtige elementer i fritidsloven, der har haft og har stor betydning for vort område. I loven var der anført, at såfremt en aftenskole over en sæson kom over undervisningstimer, kunne man ansætte en fuldtids skoleleder, - og kom man yderligere over timer, kunne der ansættes pædagogisk medhjælp for det resterende timetal. Efter drøftelser med de tre kommuner påtog Gladsaxe-afdelingen at ansætte en fuldtidsleder samt pædagogiske medhjælp, hvilket var en utrolig styrkelse af aftenskolernes arbejde og muligheder, - og set i den sammenhæng er det fortsat verdens bedste fritidslov! 9

10 AOF Gladsaxe I Gladsaxe dannedes i 40 erne Arbejdernes Oplysningsudvalg i Gladsaxe kommune. Af protokollerne fremgår det, at oplysningsudvalgets aktiviteter, studiekredse og aftenskolehold, blev administreret af Gladsaxe Kommunes Fortsættelseskursus (GKF). Det fremgår endvidere, at der i oktober 1946 blev anmeldt 8 studiekredse, og at det specielt var studiekredse, som oplysningsudvalget omtalte. Ved et forretningsudvalgsmøde 28. august 1947 hos lederen af GKF, Schirmacher- Jensen, blev det besluttet, at der i vedtægterne skulle ske en navneændring fra Arbejdernes Oplysningsudvalg til AOF Gladsaxe. I august 1948 blev Emilius Andersen valgt til formand, og man besluttede, at AOF s program fortsat skulle udsendes sammen med programmet for GKF. Emilius Andersen blev i 1954 afløst som formand af K.K. Christensen. På AOF s repræsentantskabsmøde den 28. april 1959 fremgik det af formandens beretning, at der havde deltaget 505 kursister på 27 hold i vinterens aftenskole, hvilket indgik i GKF s kursus- virksomhed. Det drøftedes i øvrigt på dette møde, om man skulle fortsætte samarbejdet med GKF eller arbejde selvstændig ligesom FOF. Af økonomiske grunde var der enighed om, at fortsætte samarbejdet med GKF endnu en periode. K. K. Christensen afgik som formand og Peter Kjeldsen blev enstemmigt valg som ny formand og det blev starten på en ny æra for AOF Gladsaxe. På repræsentantskabsmødet den 9. maj 1960 var der efter en drøftelse enighed om, at AOF fra sæsonen skulle være en selvstændig afdeling og nye vedtægter blev derefter vedtaget. Følgende blev valgt til bestyrelsen: Formand Peder Kjeldsen, kasserer K. Andersen, næstformand K. List, sekretær H. Skorstensgård, til revisor og revisor suppleant: E. Fjord og Jens Skallebæk og til bestyrelsen i øvrigt: Alex Christensen og Poul Jeppesen. 10

11 11 AOF Lyngby-Taarbæk Af referatet fra repræsentantskabsmødet maj 1964 fremgår det, at sæsonen var AOF i Lyngby-Taarbæk 40-tyvende sæson, hvilket vil sige, at også AOF Lyngby- Taarbæk kan fejre 90 års jubilæum med sæsonen Desværre har det ikke været mulig at finde protokoller længere tilbage end til februar 1951, hvorfra det fremgår, at Ketill Tønnesen var formand frem til 1958, hvor Einar Johansen blev ny formand. Han blev afløst allerede i august 1959 af Ejnar Nielsen, der i 1961 blev afløst af Børge Seeger, der fortsatte som formand frem til den nuværende organisation blev etableret i juni I de første mange år, ja helt frem til 60-erne, var det almindelig praksis i de mindre afdelinger, at formanden også varetog det administrative arbejde, måske med lidt hjælp i nogle perioder. Det har desværre vist sig, at en del protokoller fra denne tidlige periode måske af den grund - er gået tabt for eftertiden. Det er desværre sket for Lyngbys vedkommende, hvilket er meget beklageligt. AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Det er vel ikke en helt forkert vurdering, at Loven om fritidsundervisning m.v. i daglig tale kaldet Fritidslovens af 1969 skabte store forventninger og muligheder. Den efterfølgende succes bevirkede desværre også hurtigt, at loven fik politiskøkonomisk interesse, så man allerede i 1970 fravalgte 1930-lovens gratis-princip og indførte brugerbetaling. Tiden efter 1969 er kendetegnet ved stort engagement og iderigdom i aftenskolerne, og der udvikledes en række nye tilbud, som bliver så betydningsfulde, at de over årene overføres til selvstændig lovgivninger, som desværre førte til, at aftenskolerne gled helt ud af billedet som aktører på disse områder. Der skal blot nævnes følgende: Forberedelseskurserne til folkeskolens afgangsprøver (VUC), den kompenserende specialundervisning og dansk for voksne indvandrere, der er overgået til særligskilt lov og i nogle tilfælde til langt strammere økonomiske vilkår. 11

12 I efteråret 1983 startede AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk som én af de første i landet et daghøjskoleforløb i Gladsaxe. Det blev starten på et tilbud fortrinsvis til ledige om at komme på et fuldtids- og højskolelignede forløb på 8 16 uger i dagtimerne. Undervisningen bød på både boglige og kreative fag, og undervisningen blev i starten etableret under fritidsloven med det pæne ekstratilskud til ledige, som Gladsaxe på det tidspunkt gav. Prisen i starten var kun 110,00 kr. Siden fik daghøjskolerne deres egen lov med statslig finasiering og endnu senere blev de lagt ud til kommunerne. Herefter fik daghøjskolerne væsentlige forskellige vilkår og opgaver, og mange daghøjskoler skiftede navn til AOF Job og Uddannelse, da opgaverne i højere grad blev vejledning og afklaring i forhold til arbejdsmarkedet, hvor det tidligere bestod af egentlig undervisning. Højskoletanken gled lidt i baggrunden. I maj 1984 vedtog Folketinget et 10 punkts-program for voksenundervisning og folkeoplysning. Et forsøgsprogram som blandt andet gav midler til at afdække mulighederne for undervisning på arbejdspladsen. AOF kørte således et landssækkende projekt om Betalt Frihed til Uddannelse, hvor også vor afdeling indgik og fik etableret et undervisningsforløb på GNT Telematik på Telefonvej i Søborg. Ligeledes startede et samarbejde med VUC og Gladsaxe kommune om opkvalificering af plejehjemsassistenter. Det var en tid, hvor der opstod mange spændende folkeoplysende initiativer på tværs af sædvanlige grænser. Med resultaterne fra 10-punktprogrammet blev startskuddet givet til nye love for aftenskoler og daghøjskoler. Allerede i 1985 nedsættes et udvalg, der skal forberede ny lovgivning på det folkeoplysende område. Den 11. januar 1990 fremsættes 2 lovforslag: Lov om støtte til folkeoplysning og Lov om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler. Lovene vedtages i maj 1990 til ikrafttrædelse 1. januar

13 13 Det nye årtusinde I 2000 vedtages loven om Forberedende voksenundervisning (FVU) der er et gratis tilbud til alle voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Denne undervisning lå i amterne, der også havde ansvaret for den kompenserende specialundervisning. På folkeoplysningsområdet sænkede man i 2002 tilskuddet til maximalt at måtte udgøre 1/3 af lærer-leder-lønudgifterne, dog højere for handicappede samt særlige hold. Det betød endnu højere deltagerbetaling, og der kunne da også efterfølgende konstateres et fald i aktiviteterne. Hvor folkeoplysningen i løbet af 1990-erne have omkring holdkursister hvert år, fordelt med omkring i Gladsaxe i Lyngby-Taarbæk i Gentofte er tallene for 2013 henholdsvis i Gladsaxe i Lyngby-Taarbæk i Gentofte. Nedgangen i vore aktiviteter skyldtes ikke alene ovennævnte prisstigning, men endnu mere vores muligheder for benyttelse af diverse lokaler på folkeskolerne. Ved moderniseringen af disse glemmer man at tage hensyn til folkeoplysningens mange kursister og deres ønsker. Daghøjskoleloven ophører i 1992 og daghøjskolevirksomheden bliver et særskilt kapitel i folkeoplysningsloven med en ren kommunal finansiering. For mange daghøjskoler bevirkede denne lovændring, at skoler måtte nedlægges og de blev vel aldrig den succes, som vi var mange, der havde håbet. I 2009 blev amterne nedlagt. Det betød, at den kompenserende specialundervisning blev lagt ud til kommunerne, men ordblindeundervisningen fortsatte dog i AOF, da den lovmæssig blev lagt sammen med FVU under staten. Begge områder blev lagt ud i de lokale VUC-afdelinger, og folkeoplysende organisationer kunne efter udbud tildeles en driftsaftale, hvilket vor afdeling umiddelbart fik på ordblindeområdet og siden 2013 også på FVU-området med både læsning og matematik. Indsatsen på disse områder prioriterer vi meget højt. 13

14 AOF i dag Efter 90 år er AOF stadig en levende og aktiv folkeoplysningsorganisation i det lokale samfund, der tilbyder mange spændende aktiviteter, lige fra grundlæggende færdigheder i f.eks. dansk, fremmedsprog og edb, til bevægelse, kreative fag, foredrag og debatskabende arrangementer, der alle på deres måde medvirker til berigelse af menneskers liv, og dermed også berigelse af det danske samfund. Vi kan ved en lejlighed som denne ikke nok fremhæve værdien af den arbejdsindsats som vore skiftende skoleledere, medhjælpere og lærere har ydet i de 90 år, der er gået. Uden jeres indsats og tillid, kunne vi ikke stå her i dag og ønsket hinanden tillykke. Tak til vore kommuners skiftende fritidsforvaltninger for den tillid og støtte, vi har modtaget gennem årene. Tak til vore faglige og politiske organisationer for en altid loyal holdning til vort arbejde. Når vi i dag markerer vort 90 års jubilæum og ser tilbage på årene, der er gået, så er det vel i virkeligheden en fantastisk udvikling, vi har været med til, og vi kan måske alligevel med en vis stolthed svare, at vi har levet op til citatet: Lær ham arbejderen Jubilæumsskriftet er forfattet af L.V. Andersen tidligere skoleleder, formand og nuværende æresmedlem af AOF bestyrelse 14

15 Nuværende bestyrelse: Bent Greve, formand Hans-Christian Kirketerp-Møller, næstformand Christian Jespersen Jørgen Søgaard-Hansen Kai Andersen Tom Nordvi Jensen Tony Schapiro Jonna Gredsted, lærerrepræsentant Bjarne Sørensen, suppleant Leif Erritsø Nielsen, suppleant Leif V. Andersen, æresmedlem Nuværende medarbejdere på kontoret: Anne-Marie Sejer, skoleleder Helena Vangdrup, seniorkonsulent Henriette Loft, kursussekretær Lisbeth Everland, bogholder Lene Burup, ORD Vibeke Nyeng, FVU 15

16 AOF Gentofte Gladsaxe Lyngby-Taarbæk 16

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 16. december 2013 Mødetidspunkt 17.45 Mødelokale Skriftlig votering Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.46 Tilstede:

Læs mere

Ti år efter kursusloven

Ti år efter kursusloven Ti år efter kursusloven Rids af enlæltfagskursernes historie Af Henning Nielsen Fra den l. august 1978 overtog amtskommunerne ved Lov om prøveforberedende enkeltfagsundervisning m.v. for voksne (også kaldet

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Gældende Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger, der tilbyder voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. Forslag til nye (Ændringer er med kursiv og rødt)

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013

Aftenskoler Roskilde 1. Revision 2012. december 2013 Aftenskoler Roskilde 1 Revision 2012 december 2013 Indholdsfortegnelse Indledning/Kommissorium 4 2. Sammenfatning 5 2.1 Generelle anbefalinger/forslag til ændringer til Roskilde Kommunes tilskudsregler

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning

Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov. lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning 1 2 Bemærkninger til Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om specialundervisning for voksne, lov om forberedende voksenundervisning (FVU) etc. Med henblik på at styrke indsatsen for at

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

750.000 1 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005

750.000 1 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005 750.000 1 personer deltog i folkeoplysende voksenundervisning i 2005 Af Chefkonsulent Jens Andersen, tlf.: 3587 8341, e-mail: Jens.Andersen@uni-c.dk Seniorkonsulent Asger Hyldebrandt Pedersen, tlf.: 3587

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation

Vedtægter. for Praktiserende Tandlægers Organisation Vedtægter for Praktiserende Tandlægers Organisation 2015 Praktiserende Tandlægers Organisation Amaliegade 17, DK 1256 København K Telefon: 33 12 00 20 (9.00-16.00) Konto: 9541 0005552737 / 9541 0009700676

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Hermed fremsendes referat af mødet i uddannelsesudvalget onsdag den 15. august 2007 kl. 15 17.

Hermed fremsendes referat af mødet i uddannelsesudvalget onsdag den 15. august 2007 kl. 15 17. Til medlemmerne af uddannelsesudvalget ved VUC Sønderjylland Dato: 16. august 2007 Emne: 0.3.7.15 Ref: blu/el Hermed fremsendes referat af mødet i uddannelsesudvalget onsdag den 15. august 2007 kl. 15

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

LOF Himmerland er stiftet/ejes af de 3 LOF afdelinger, og udgør en selvstændig juridisk enhed under folkeoplysningsloven.

LOF Himmerland er stiftet/ejes af de 3 LOF afdelinger, og udgør en selvstændig juridisk enhed under folkeoplysningsloven. Udbyder VUC Nordjylland På sporet 8 9000 Aalborg vuc@vucnordjylland.dk Tilbudsgiver Navn: LOF Himmerland LOF Vesthimmerland, LOF Rebild og LOF Mariagerfjord er 3 selvstændige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller 8.300 kr. fra 2001 til 2004. Faldet er først

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 26. marts 2014 kl. 16.30 18.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Erik B. Hansen, Britta Magnussen,

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Forslag til ændring af retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Rødovre Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er

Læs mere

Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. I medfør af 1 og 2 i lov nr. 584 af 29. november 1978 om fritidsvirksomhed fastsættes: Kapitel 1. Kultur- og fritidsvirksomhed

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012.

Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Repræsentantskabsmøde, Viborg Vandråd 23. april 2012. Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til vores repræsentantskabsmøde, velkommen til repræsentanterne fra Viborg Kommune, velkommen til vores nye formand

Læs mere

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Formålet med folkeoplysning DOF ønsker sammen med medlemsskolerne

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 24. februar 2011. Laugstuen, Alleen 1, Sorø Antal deltagere 10. (deltagerliste se bilag 2) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg.

Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Tirsdag den 29. april, 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Asperup-Roerslev Lokaludvalg. Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 30. april 2013 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere