Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer og så frem til god og konstruktiv debat om forholdene i kvarteret og udviklingen af dette. 1. Valg af dirigent Til generalforsamlingens dirigent blev valgt Niels Arildsen, Christian Winthers Vej 22. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der var ingen indsigelser herimod. 2. Årsberetning Formanden indledte med at præsentere bestyrelsen: Kassereren Jørgen Lorenzen, Viggo Stuckenbergs Vej 19, Sekretæren Tove Anderson, Hartmannsvej 12, (der dog ikke var til stede på grund af kursus), Tage Jørgensen, Christian Winthers Vej 17 og Jan Sigvardsen, Sophus Schandorphs Vej 17. Indtil sin fraflytning fra kvarteret i marts 2007 deltog også Michael Ryager, Viggo Stuckenbergs Vej 10 i bestyrelsesarbejdet. Vejenes skøde 2 medlemmers utilfredshed med nogle beslutninger på sidste års generalforsamling blev fulgt op af en række omdelinger af skrivelser med synspunkter og uforbeholdne meninger om bestyrelsens medlemmer, generalforsamlingens beslutninger og vejejerlaugets juridiske eksistensgrundlag. 3 medlemmer af bestyrelsen har efterfølgende været 2 gange på tinglysningskontoret samt i Landsarkivet for her at konstatere, at de 3 matrikler, som vejene ligger på, blev tilskødet Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug (EVV) fra en sagfører Henning Hansen i Fra vejenes anlæggelse omkring århundredeskiftet og frem til 1923 var vejene i privat eje, og ejeren havde ret til at opkræve vejafgifter af alle beboere (alle med vejadkomst) til brug for vejenes vedligeholdelse, istandsættelse, nye belægninger, fælles beplantninger m.m.. I skødet overgår denne ret til Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug. Vejenes matrikler er i øvrigt hovedmatrikler for alle senere udstykninger i kvarteret. Formanden fremviste en kopi af skødet, og Lyngby Taarbæk Kommune anerkender Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug som de retmæssige ejere af vejene, (og har i øvrigt gjort det siden 1923). Vejene ejes således af os alle i fællesskab på samme måde som en ejerlejlighedsforening ejer den fælles opgang til lejlighederne. Her kan man naturligvis være uenig i, hvilke lamper, der skal sættes op, og hvordan og hvor tit trappebelægningen skal vedligeholdes, men når en beslutning er truffet på demokratisk vis på en generalforsamling, må alle acceptere dette. Nyhedsbreve Ud over generalforsamlingsreferatet fra sidste år har bestyrelsen i det forløbne år udsendt 3 Nyhedsbreve. Bestyrelsen ønsker en tættere dialog med medlemmerne og vil i det kommende år arbejde på at få skabt nyt liv i vores hjemmeside Siden fungerer dog ganske vel, men det har knebet med opdateringerne. Blandt medlemmerne søger vi derfor en webmaster, som lejlighedsvist kan uploade nyhedsbreve, referater, regnskaber m.m. og videreudvikle siden med eventuelle nye faciliteter. (Henvendelse til Jørgen Lorenzen, , mail: Lykkedes det ikke at finde en webmaster blandt EVV s medlemmer, vil vi købe os til ydelsen. NESA (DONG Energy) Projektet med at nedgrave el-forsyningsnettet og nye lyslederkabler har været langt og sejt. NESA har haft alle muligheder for at få afsluttet projektet, men der er fortsat en hel del steder, hvor reetableringen af fortove, kantsten, overkørsler m.m. er meget mangelfuldt udført. Bestyrelsen er løbende i kontakt med Teknisk Forvaltning og NESA/DONG Energy herom, og vi håber snart at få de sidste reetableringer på plads. Vejtræer I henhold til beslutningen på sidste generalforsamling blev der indhentet en gravetilladelse og plantet 32 nye rønnebærtræer (Sorbus Mougeotii) på Sophus Schandorphs Vej og Christian Winthers Vej. Hvert nyt træ er plantet i ca. 1 m3 muld, og alle træer er i sommerens løb blevet vandet og gødet af Lyngby Taarbæk Kommune. Her ud over har den megen regn, som vi har fået gennem det seneste halve år styrket træernes vækst her i den første kritiske tid. 3 træer øverst på Christian Winthers Vej og ét træ ud for Sophus Schandorphs Vej 31, som alle blev plantet for et par år siden, er gået ud og bliver erstattet og genplantet af den entreprenør, som plantede træerne, og af NESA, som i deres gravearbejde har ødelagt et træ. Der mangler nu 16 træer, hvoraf de fleste vil blive plantet i 2008, såfremt

2 generalforsamlingen træffer beslutning herom. Beplantningsplanen er slået op på bagvæggen, og kan efterfølgende ses hos formanden. Bestyrelsen vil fortsat opfordre til, at vejtræerne friholdes for udhængende træer og buske fra haverne, og at der jævnligt luges for græs omkring de nye træer, idet græs hindrer regnvand i at trænge ned til rødderne. Ukrudtsmidler og salt er hverken godt for nye eller gamle træer, og brugen af sådanne midler bør i øvrigt af miljømæssige årsager helt undgås i kvarteret. Stierne Efter et opklaringsarbejde hos Lyngby Taarbæk Kommune er det konstateret, at Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug ejer følgende stier: Hartmannsvej Nybrovej, Sophus Schandorphs Vej Christian Winthers Vej og Sophus Schandorphs Vej Gl. Bagsværdvej, (skolestien). Det betyder, at vi skal stå for og betale for vedligeholdelsen af belægningen på disse stier. Bekæmpelse af ukrudt, hækklipning, snerydning og grusning påhviler imidlertid de beboere, som har grund ud til stierne, (ud til midten fra hver side). Det er helt de samme pligter, som man har for fortovet uden for sin ejendom. Stierne ned til søen fra Christian Winthers Vej og fra Viggo Stuckenbergs Vej ejes af kommunen, der derfor skal stå for belægningsvedligeholdelsen af disse, mens beboerne omkring dem har de almindelige grundejerforpligtelser såsom hækklipning og ukrudtsbekæmpelse. Bestyrelsen har over for kommunen påpeget, at den megen regn har været usædvanlig hård ved belægningen på stien fra Viggo Stuckenbergs Vej og ned til pavillonen, og bedt om at få lagt nyt asfalt på. Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har en forsikring, som for vores egne stier dækker uheld (eksempelvis fald), der skyldes mangelfuld belægning. Et medlem på Christian Winthers Vej har gennemført en reetablering af stien mellem Sophus Schandorphs Vej og Christian Winthers Vej, efter at denne nede i bunden havde fået skyllet en stor del af gruslaget væk i en af sommerens kraftigste regnbyger. Fastelavn Ca. 80 store og små beboere fra kvarteret deltog i Engelsborg Villakvarters Vejejerlaugs traditionelle fastelavnsfest i Lyngby Roklubs lokaler ved Havnehytten. Der blev slået til hele 4 tønder af både børn og voksne, og efter den varme chokolade og det store kagebord, var der biden til bolle, ringridning og dåsevæltning for børnene. En speciel tak til de mange uden for bestyrelsen som stod for både planlægning, indkøb, forberedelse, kagebagning, cacaobrygning og afvikling af arrangementet. Økonomisk hviler fastelavnsfesten i sig selv bortset fra et mindre tilskud til lån af lokalerne. Snerydning Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har fortsat en aftale med Lyngby Taarbæk Kommune omkring snerydning og grusning af vores veje. Sidste vinter bød ikke på megen sne, men det, der kom, faldt til gengæld i store mængder. Snerydningen har i år været mindre tilfredsstillende end sidste år, (hvor der faldt meget sne), idet sneen i år generelt er blevet ryddet meget sent på dagen. Men det er kommunen man skal kontakte, hvis man oplever problemer med snerydningen, eller at de er for længe om at komme med sneploven. Bestyrelsen vil dog også gerne have oplysninger om snerydningsproblemer af hensyn til en eventuel efterfølgende dialog med kommunen herom. Fra bestyrelsens side er der generelt tilfredshed med den kommunale ordning, idet det nu ikke længere er op til bestyrelsens medlemmer selv at inspicere vejene og efterfølgende rekvirere assistance til snerydning og grusning hos private vognmænd. Kloakker Året og specielt sommeren har budt på flere voldsomme regnskyl af tropiske dimensioner. Det har mange steder presset vand op i kældrene, og områdets kloakker har ikke alle steder kunnet klare presset. Der har specielt været problemer med kloakledningen, der går fra det laveste punkt på Sophus Schandorphs Vej og direkte ned gennem kvarteret til hovedkloakledningen i Folkeparken. Flere kloakdæksler blev presset op, og i en række huse i området er der trængt kloakvand op gennem kælderafløb og ind gennem kældervægge. Det lavtliggende områdes afvandingskanal, (åen), som munder ud i søen ved Damernes Roklub, har også været tilstoppet, og vi har bedt kommunen om at rense rørføringen under Christian Winthers Vej og rørføringen under stien ved den gamle bådehavn ved det væltede piletræ. Forhold vedrørende kloakker er generelt kommunens opgave, men vi har fra bestyrelsens side videresendt de henvendelser, som vi har modtaget, og presser fortsat på for at få kommunen til at opprioritere en kapacitetsudvidelse eller andre tilsvarende løsninger på kloakproblemerne i vores kvarter. 40 km zone For at fremme trafiksikkerheden i området besluttede Lyngby Taarbæk Kommune i 2005 at udarbejde forslag til en 40 km zone i blandt andet vores del af Ulrikkenborgkvarteret. Beslutningen blev anket af politiet til Justitsministeriet, idet man fra politiets side ikke mente at have ressourcer til at håndhæve hastighedsbegrænsningen på max 40 km i timen. Justitsministeriet har i 2007 givet politiet medhold i deres anke, og beslutningen er nu, at der i stedet kommer blå vejledende tavler med angivelse af max 40 km i timen. En revision af det oprindelige projekt med inddragelse af de lokale grundejerforeninger og vejejerlaug bliver antageligt ikke aktuelt, selv om bestyrelsen vurdere, at der ville være behov herfor. Bestyrelsen får løbende mange henvendelser vedrørende det stærkt stigende antal biler, som trækker gennem kvarteret, specielt på den øverste del af Christian Winthers Vej og på Sophus Schandorphs Vej, og der er jævnligt konstateret biler på Christian Winthers Vej med uforsvarlig høj fart.

3 Kano- og bådepladsen Bag Damernes Roklub har Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug en aflåst bådeplads, hvor medlemmerne har mulighed for at have deres kanoer og robåde liggende. Ca. 15 medlemmer benytter sig af dette for tiden. Brugerne har imidlertid også pligt til at være med til at vedligeholde området, og stille op til den årlige bådepladsdag i maj måned. Det våde vejr gennem den forløbne sommer har imidlertid fået al til at gro kraftigt, og det vil være ønskeligt om bådejerne også her i efterårets løb fik gjort en indsats for at holde vegetationen nede. Parkering Da kvarteret veje blev anlagt for over 100 år siden, var der næppe tænkt meget på biler. Men flere i kvarteret har nu 2 biler, og som det fremgår af den gældende lokalplan for området, skal der fremadrettet etableres mindst 2 parkeringspladser på hver parcel. Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at der i år mange steder har været god gang i anlæggelsen af parkeringspladser i kvarteret. Parkering med hjul på fortovet bør så vidt muligt undgås, da hverken kantsten eller fortovenes belægning er dimensioneret hertil. (I øvrigt henvises til færdselsloven, hvoraf det fremgår at biler under 3500 kg højest må parkere med 2 hjul på fortovet, og aldrig således at de holder til gene for den gående færdsel. I den forbindelse skal man vise særligt hensyn over for skolebørn, ældre og handicappede, som skal kunne passere, ligesom en tvillingebarnevogn altid uhindret skal kunne komme forbi på fortovet. Flere steder er dette desværre ikke tilfældet, og de pågældende kan risikere en bøde af politiet eller af det kommunale P-korps). Bestyrelsen vil gerne opfordre flere til at få etableret mindst 2 parkeringspladser på egen grund. Parkering ved Folkeparken På Christian Winthers Vej er der ved stien ned til Folkeparken indrettet en vendeplads, som desværre nu meget ofte bliver brugt til parkeringsplads tillige med græsrabatten ved siden af. Parkering er ikke tilladt her, og bestyrelsen vil nu bede kommunen om at opsætte et skilt, som markerer, at der her er en vendeplads. Ved indgangen til Folkeparken fra Viggo Stuckenbergs Vej er der tilsvarende problemer med uhensigtsmæssig parkering, og ved et stigende antal lejligheder kører bude i bil denne vej ind i Folkeparken for at aflevere pizzaer, lige som der også køres ind med telte og grill-udstyr. Denne trafik ønsker bestyrelsen stoppet og vil tage en dialog med kommunen herom. Udrykningskøretøjer skal naturligvis kunne komme frem, og ligeledes skal der kunne køres ind i parken i forbindelse med særlige lejligheder, bl. a. til det kommunale Sankt Hans arrangement. Ulovlig parkering i den vestlige ende af Sophus Schandorphs Vej En erhvervsdrivende fra Nybrovej har i lange perioder haft tunge erhvervskøretøjer, store trailere med teknisk udstyr, biler uden nummerplader og biler, som var brudt sammen holdende i den vestlige ende af Sophus Schandorphs Vej tæt på udkørslen til Nybrovej. Dette er både ulovligt og stærkt generende for såvel trafikafviklingen som for de omkringboende. Hvor en række direkte henvendelser til den erhvervsdrivende ikke har hjulpet, har bestyrelsen bedt politiet om at tage affære. (Lastbiler må udelukkende parkeres på kørebanen og kun i dagtimerne. Trailere under 2000 kg må kun parkeres i maks. 24 timer på offentlig vej). Bestyrelsen håber, at den ulovlige parkering nu er et overstået kapitel, men hører gerne fra medlemmerne dersom problemerne vender tilbage. Genforeningstrekanten En række beboere har her i efteråret foranlediget, at beplantningen er blevet beskåret, og at der er renset op for ukrudt. Samtidig er stenene fritlagt for bevoksning, og den flotte genforeningssten med våbenskjoldet er kommet til ære og værdighed igen. En række lastvogne har desværre påkørt og dermed flyttet nogle af stenene, så der forestår en indsats med at få disse placeret rigtigt igen. Fortovsdagen I 2007 indkaldte bestyrelsen ikke til en fælles fortovsdag i maj måned, da opbakningen til en fælles indsats mod ukrudtet på en bestemt dag har været noget reduceret gennem de seneste år. Flere har imidlertid efterlyst denne fortovsdag, og følt sig voldsomt pressede, når nu både naboer og genboer pludselig over en weekend havde fået klippet deres hække og ordnet deres fortove. Bestyrelsen vil bl. a. på denne baggrund overveje, om fortovsdagen skal genindføres. Nye beboere i kvarteret I årets løb er 9 nye familier flyttet til området. En stor velkomst til disse. Bestyrelsen overvejer et velkomstbrev til nytilflyttere på hjemmesiden, men står selvfølgelig også til rådighed med oplysninger. Og så bliver vi 2 medlemmer mere til næste år, da der både på Sophus Schandorphs Vej og på Christian Winthers Vej er opført nye huse på udstykninger til de oprindelige grunde. Som nævnt tidligere er det bestyrelsens ambition, at få liv i vores hjemmeside igen. Og vi har meget stof og mange billeder liggende, som vi gerne vil have uploadet på siden. På den lukkede del af siden har vi medlemslisten liggende,

4 og for at styrke dialogen vil vi meget gerne også have medlemmernes mail-adresser. Oplysninger om indbrud, efterlysninger, bekæmpelse af dræbersnegle, hjælp til lån af f. eks. en havefræser, et jordbord eller lignende kan anføres her. Ideer er meget velkomne. (Henvendelse vedr. hjemmesiden til Jørgen Lorenzen, , mail: Her kan der også fås et pass-word til hjemmesidens lukkede del. Formanden så afslutningsvist frem til endnu et år med stor aktivt og et blomstrende lokalt fællesskab i Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug. Formandens beretning blev vedtaget med akklamation, og der var ingen spørgsmål til denne eller bestyrelsens arbejde i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Vejejerlaugets kasserer Jørgen Lorentzen gennemgik det reviderede regnskab, som var omdelt til de fremmødte. Indtægterne er med det vedtagne forhøjede kontingent nået op på ,64 kr., mens udgifterne i år beløb sig til ,49 kr. Der er således i regnskabsåret brugt lidt over kr. af den tidligere opbyggede kassebeholdning. De væsentligste omkostninger er en post på ,78 kr. til nyplantning af træer i henhold til beslutningen på den seneste generalforsamling. Ca kr. af dette beløb stammer dog fra en flere år gammel regning, som på baggrund af nogle mangler har været holdt tilbage. Kassebeholdningen er nu på ,28 kr., men vi har en udestående regning på ca. 3 x kr. for de 3 ekstra lygtepæle, som vi bad NESA om at rejse i forbindelse med udskiftningen af vejbelysningen i kvarteret. Af regnskabet fremgik det, at kun et enkelt medlem (beboerne på Hartmannsvej 18) er i kontingentrestance, men forhåbentligt kommer der snart et bidrag herfra til fællesskabet og de fælles udgifter. Regnskabet er efterset og godkendt af de generalforsamlingsvalgte revisorer Bo Frier og John Anker Møller. På et spørgsmål vedrørende indtægtsposten Individuel betaling for 2 træer svarede kassereren, at beløbet hidrørte fra et medlem, som uretmæssigt og uden tilladelse havde fældet 2 træer på vejen ud for hans ejendom. Den pågældende var derfor erstatningspligtig, og havde måttet betale Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug for 2 nye træer, som han selv plantede. Beløbet er på udgiftssiden indeholdt i posten Vejtræer. Generalforsamlingen vedtog herefter regnskabet i enstemmighed. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år Kassereren Jørgen Lorentzen gennemgik det med dagsordenen udsendte forslag til en fortsat midlertidig kontingentforhøjelse i det kommende år. Forslaget går på, at kontingentet for det kommende år bibeholdes på kr. 800, for at den foreliggende plan for gen- og nyplantning af vejtræer i kvarteret kan fuldføres. Der mangler at blive plantet ca. 16 træer i henhold til den viste plan, og for at give træerne gode vækstbetingelser vil det være nødvendigt med en professionel vandings- og gødningsordning også i den kommende sommer. Der var ingen spørgsmål hertil, og den af bestyrelsen foreslåede midlertidige kontingentforhøjelse til kr. 800 blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Til dette punkt var der rettidigt indkommet 2 forslag, som også var udsendt med dagordenen. Støj ved festarrangementer og lign. Forslagsstilleren Steen Brynel, Sophus Schandorphs Vej 28, motiverede indledningsvist sit forslag om at Ved festarrangementer og lign. bør der vises hensyn til naboer og støjende musik bør undgås. Baggrunden var en fest hos en nabo natten mellem d. 25. og 26. august, hvor der fra midnat og frem til kl blev spillet meget høj musik, så ingen naboer fik søvn denne nat. Et telefonopkald for at få dæmpet musikken forblev ubesvaret, hvorfor en klage først blev indgivet til naboen dagen efter. Forslagsstilleren kontaktede efterfølgende politiet for at høre, hvorledes man skal forholde sig i sådanne situationer, og blev her gjort bekendt med, at man først skal klage til støjvolderen, herefter drøfte sagen i den lokale grundejerforening og i sidste instans gå til politiet. Forslagsstilleren redegjorde herefter for, at i henhold til lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets sikring af den offentlige orden, fremgår det af 8, at politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende. Forslagsstilleren var af naboen mundtligt blevet adviseret om, at han ville holde fest sammen aften, men forslagsstilleren havde ikke forestillet sig, at støjniveauet ville blive så højt.

5 I den efterfølgende debat om forslaget kom der mange tilkendegivelser, som bl. a. gik på, at sådanne fester er der meget få af i kvarteret om året, at man engang imellem må have lov til at fyre den af, at det altid vil være en vældig god idé at varsko sine naboer og andre omkringboende i god tid, at det for familier med børn kan være en udfordring, hvis hele familien ikke kan sove på grund af larm, at det er OK at ringe til politiet for at få skruet ned for musikken, hvis en personlig henstilling ikke virker. I Miljøministeriets pjece om støj bliver det fremhævet, at vi reagerer kraftigt på uventet støj og støj af ukendt varighed. Konklusionen blev derfor, at generalforsamlingen henstiller til, at naboerne bliver varskoet i god tid, dersom man planlægger at holde en større fest med brug af høj musik. Om muligt gerne med en angivelse af et tidspunkt for, hvornår der forventeligt slukkes eller dæmpes for musikken. Fortovsbelægning Forslagsstilleren Peter Kronsted, Viggo Stuckenbergs Vej 7, motiverede indledningsvist sit forslag om, at bemyndige bestyrelsen til at indhente tilbud på flise/brostensbelægning af kvarterets fortove og efterfølgende at fremlægge disse forslag til afstemning på førstkommende generalforsamling. I takt med at kvarterets mange unikke boliger i disse år renoveres for millioner, og vejene forskønnes med nye rønnebærtræer, er det overordentligt ærgerligt, at disse indsatser undermineres og skæmmes af en fortovstype, som er både utidssvarende, upraktisk og giver et sølle indtryk. I de store regnskyl vaskes gruset væk fra fortovene og aflejrer sig i kloaksystemet og danner propper. Et flisebelagt fortov vil være nemmere at holde og give kvarteret et mere ensartet udtryk end de talrige variationer over temaet grus, som er den virkelighed, vi oplever i dag. Boligomgivelsernes kvalitet og kvarterets samlede udtryk har overordentlig stor betydning for værdien af den enkelte bolig, hvorfor en solidarisk investering i nye flisebelagte fortove vil komme mange gange igen. Den efterfølgende debat afspejlede mange holdninger til fortovsbelægninger. Bl.a. at forslaget har været stillet før (10 år siden), og at en flisebelægning antageligt i dag vil koste ca kr. pr. ejendom i kvarteret, at det er et fantastisk godt forslag, da de fleste nu går på vejene med stor fare for at blive kørt ned, at de nuværende fortove giver kvarteret et sjusket udtryk, at man går på flisebelagte fortove fra Lyngby centrum og fra stationen lige ind til man kommer til Digterkvarteret, så må man ud på vejen og gå fordi fortovene er elendige, og det er både farligt og urimeligt, at fortovene giver et landligt præg, og det at komme til vores kvarter er som at komme lidt ud på landet, at vi måske skulle gribe til en mere radikal vej-renovering og gøre alle 4 veje til stilleveje med en helt anden belægning og med små øer med træer på vejen, at grus-fortovene giver kvarteret et unikt særpræg, som ikke ses så mange andre steder. Dirigenten samlede op og konstaterede, at der er mange og vidt forskellige holdninger til kvarterets fortove, deres beskaffenhed og mulige nye former for flisebelægninger. Sammenfattende kan: Fortovene bibeholdes som nu, med større fokus på ensartethed og renholdelse Fortovene belægges med fliser og/eller brosten Fortovene belægges med andet end fliser eller fremstår som græsbelagte som f. eks. Prinsessevej. Fortovene kan indgå i en integreret stillevejs-løsning Det blev besluttet, at lade bestyrelsen diskutere disse input, og fremsætte et eller flere forslag til ny fortovsbelægning på næste års generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Til bestyrelsen var der genvalg af: Sten Poss Christian Winthers Vej 49 Jørgen Lorentzen Viggo Stuckenbergs Vej 19A Jan Sigvardsen Sophus Schandorphs Vej 17 og nyvalg af: Parin Hansen Hartmannsvej 5 Eva Borgen Viggo Stuckenbergs Vej 11 Som suppleanter var der genvalg af: Tine Rask Eriksen Christian Winthers Vej 32B Jørn Toftum Sophus Schandorphs Vej 3 og nyvalg af: Finn Bagge Viggo Stuckenbergs Vej 26 Fra den siddende bestyrelse var det kun Tage Jørgensen, Christian Winthers Vej 17, som ikke var på valg. Formanden takkede Tove Andersson for 13 års meget engageret virke i Vejejerlaugets bestyrelse og den store indsats som sekretær i mange år.

6 7. Valg af revisorer Til valget af de generalforsamlingsvalgte revisorer var der genvalgt til: 8. Eventuelt Bo Frier Christian Winthers Vej 12B John Anker Møller Hartmannsvej 4A Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger, men skabes opmærksomhed og dialog om aktuelle forhold i kvarteret. Dræbersnegle. Tove, SSV 1A, gør en stor og daglig indsats i kampen mod dræbersnegle i kvarteret. Hun har foreløbig taget livet af ca og opfordrer alle til at gå ind i kampen og få disse skadedyr udryddet. Med en grill-tang i den ene hånd og en plastpose i den anden hånd kan man hurtigt få samlet nogle stykker sammen. Og hver og en bliver til ca. 300 i løbet af en sommer, så en pose med bare 10 dræbersnegle betyder ca færre til næste år. Tove foreslog, at bestyrelsen indkøbte et stor sæk økologisk sneglegift, som kvarterets beboere kunne hente fra til lokal dræbersnegle-udrydning. Det nye renovationsfirma har bedt en række ejendomsejere om at flytte deres skraldespand helt ud til vejen. Såfremt vilkårene omkring hældning og afstand er overholdt for skraldespandens nuværende placering, må det være op til den enkelte, om han/hun vil efterkomme renovationsfirmaets ønsker. Et stort træ i en have på Viggo Stuckenbergs Vej skærmer for vejbelysningen. Ejeren gav tilsagn om at beskære dette træ. Beskæring af vejtræerne er ikke noget, som den enkelte beboer selv skal give sig i kast med. Bestyrelsen vil som regel foranledige, at der anvendes professionel assistance hertil. Er der grene fra et vejtræ, som generer, så kontakt venligst bestyrelsen. De to små grønne trekanter på fortovet ved indkørslen til kvarteret fra Gl. Bagsværd Vej er ikke i en særlig køn tilstand. Kan der gøres noget ved disse? For en række berørte husejere er de jævnligt oversvømmede kloakker et alvorligt, ubehageligt og sundhedsfarligt problem. Kommunen skal presses til at gøre en indsats og finde en løsning. Folkeparken bruges efterhånden af ganske mange mennesker, som kommer fra nær og fjern, og efterlader meget affald. Kommunen bør sætte langt flere skraldesække op. Beboerne ud til parken er efterhånden godt trætte af på deres grund at samle flasker og andet affald sammen, når nogen har holdt fest i parken. I forbindelse med de mange regnskyl er det vigtigt, at tømme vejenes nedløbsriste for grene, blade og andet, som stopper dem til, så vandet ikke kan løbe væk. Der har desværre været mange indbrud i kvarteret her på det sidste, og alle opfordres derfor til at være ekstra årvågne og holde øje med naboernes huse, og hvem der færdes på vejene. Nogle store skilte med påskriften Nabohjælp opsat forskellige steder i kvarteret kan muligvis virke præventivt. Formanden takkede afslutningsvist dirigenten for hans gode ledelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen: Sten Poss, formand Christian Winthers Vej Tage Jørgensen Christian Winthers Vej Eva Borgen Viggo Stuckenbergs Vej Jørgen Lorentzen Viggo Stuckenbergs Vej 19A Parin Hansen Hartmannsvej Jan Sigvardsen Sophus Schandorphs Vej Kontingentet bedes indbetalt inden d. 20. november Benyt vedlagte girokort eller indsæt beløbet på giro: Husk at angive vejnavn og nummer ved betalingen..husk også at besøge vores hjemmeside:

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015.

Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Referat af Grundejerforeningen Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 11. marts 2015. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Baunevejens Grundejerforening den 25. februar 2008 Der var 25 stemmeberettigede til stede. 1. Valg af dirigent. Forsamlingen valgte Niels Sørensen nr. 190, der kunne

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016

Grundejerforeningen Jupiter. Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Referat af generalforsamling 2016 i grundejerforeningen Jupiter Afholdt tirsdag d. 15. marts 2016 Fremmødte: 28 parceller repræsenteret, 27 personer, 1 gæst og 7 fra bestyrelsen. Punkt 1 - Valg af ordstyrer

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013

Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Grundejerforeningen Brønshøjgaards Haveby Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d.30.april 2013 Generalforsamlingen blev indledt med et foredrag om miljørigtig brændeovnsfyring ved områdets skorstensfejermester

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014.

Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Referat af Grundejerforeningens Grønneled s ordinære generalforsamling, afholdt onsdag den 19. marts 2014. Generalforsamlingen blev holdt i kantinen på Brøndbyvester Skole, Tornehøj 3, Brøndbyvester. Dagsorden:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå

Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå Referat af ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Øresundshøj, Nivå 26. Maj 2011 Bettina fra Bestyrelsen indledte. Der er 124 medlemmer af grundejerforeningen men kun 48, der ikke er i restance

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00

Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Referat af Grundejerforeningens 36. ordinære generalforsamling I Egely Onsdag den 28. marts 2012 - Kl. 19.00 Dato. 14. april 2012 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og foreslog,

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget)

Generalforsamling den 28. september 2011 kl på Rødovregård (Dueslaget) Generalforsamling den 28. september 2011 kl. 19.30 på Rødovregård (Dueslaget) Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent Bjørn Olsen blev valgt som dirigent og Felix Fredens som referent. Bjørn Olsen startede

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016)

Vedtægter. Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) Nuværende vedtægter (Juli 2014) Forslag til vedtægtsændring (2016) 1. Foreningens navn er "Strandbjerggårdens Grundejerforening" med hjemsted Vollerup Overdrev, 4400 Kalundborg. Paragraf 1 Foreningens

Læs mere

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders

Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Der indkaldes herved til årlig generalforsamling i Ejerlauget Rebildparken og Antenneforeningen Rebildparken. Tirsdag den 20. marts, 2007 kl. 18:30 i Kirkecenteret - Nr. Tranders Dagsorden Ejerlauget 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Alleen afholdt på Islev Skole den 23.september 2015 fra kl. 19.00 21.00 1. Valg af dirigent: Søren fra 27B blev valgt. 2. Formanden berettede om, at

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 15. marts 2010 Formanden Frank Høg bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2010. 1. Valg af dirigent. Thomas

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 Risskov den 28. april 2009 Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2009 1. Valg af Referent. Torben nr. 41 blev valgt som referent. 2. Valg af dirigent. John nr. 31 blev valgt som dirigent.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016

Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 Referat Generalforsamling, HF Lille Nok 24. april 2016 1. Godkendelse af dagsorden Der blev budt velkommen i lokalerne på Sønderbro. 27 havelejere var fremmødt. 2. Valg af dirigent Christian (have 70)

Læs mere

Ny Hammersholt 21. marts 2016

Ny Hammersholt 21. marts 2016 GRUNDEJERFORENINGEN HAMMERSHOLT VILLABY e-mail: hammersholt.villaby@gmail.com Hjemmeside: http://sites.google.com/site/hammersholtvillaby/ Cvr.: 34747431 Ny Hammersholt 21. marts 2016 Referat fra ordinær

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004.

Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Referat af generalforsamling i grundejerforeningen Sognefogedgård onsdag d. 3. marts 2004. Dagsorden: 1) Valg af dirigent. 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden. 4) Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

ForeningenTyrings Ager

ForeningenTyrings Ager ForeningenTyrings Ager April 2010 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2010 Arbejdsdag/rengøringsdag lørdag den 24. april kl. 13.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013

Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling 26. maj 2013 39 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet.

Spørgsmål om hvorvidt vi skal få foretaget en rodfræsning af stubbene, var der ikke umiddelbart stemning for på mødet. Grundejerforeningen Ovesdal Referat 2: Bestyrelsesmøde d. 2. september (hos Keld) Til stede: Charlotte, Preben, Søren, Keld og John (Ref). 1. a. Træfældning: fordeling af brænde og bortkørsel af grenaffald,

Læs mere

Inger Bergmann indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Inger Bergmann indledte mødet med at konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Referat fra generalforsamling i Vanløse Haveby, onsdag den 19. marts 2014, i Hyltebjerg Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretning om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes mandag d. 18. februar 2013 kl. 18:45 22:00 i foyeren i bygning S på Handelshøjskolen. Program:

Læs mere