Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer og så frem til god og konstruktiv debat om forholdene i kvarteret og udviklingen af dette. 1. Valg af dirigent Til generalforsamlingens dirigent blev valgt Niels Arildsen, Christian Winthers Vej 22. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der var ingen indsigelser herimod. 2. Årsberetning Formanden indledte med at præsentere bestyrelsen: Kassereren Jørgen Lorenzen, Viggo Stuckenbergs Vej 19, Sekretæren Tove Anderson, Hartmannsvej 12, (der dog ikke var til stede på grund af kursus), Tage Jørgensen, Christian Winthers Vej 17 og Jan Sigvardsen, Sophus Schandorphs Vej 17. Indtil sin fraflytning fra kvarteret i marts 2007 deltog også Michael Ryager, Viggo Stuckenbergs Vej 10 i bestyrelsesarbejdet. Vejenes skøde 2 medlemmers utilfredshed med nogle beslutninger på sidste års generalforsamling blev fulgt op af en række omdelinger af skrivelser med synspunkter og uforbeholdne meninger om bestyrelsens medlemmer, generalforsamlingens beslutninger og vejejerlaugets juridiske eksistensgrundlag. 3 medlemmer af bestyrelsen har efterfølgende været 2 gange på tinglysningskontoret samt i Landsarkivet for her at konstatere, at de 3 matrikler, som vejene ligger på, blev tilskødet Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug (EVV) fra en sagfører Henning Hansen i Fra vejenes anlæggelse omkring århundredeskiftet og frem til 1923 var vejene i privat eje, og ejeren havde ret til at opkræve vejafgifter af alle beboere (alle med vejadkomst) til brug for vejenes vedligeholdelse, istandsættelse, nye belægninger, fælles beplantninger m.m.. I skødet overgår denne ret til Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug. Vejenes matrikler er i øvrigt hovedmatrikler for alle senere udstykninger i kvarteret. Formanden fremviste en kopi af skødet, og Lyngby Taarbæk Kommune anerkender Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug som de retmæssige ejere af vejene, (og har i øvrigt gjort det siden 1923). Vejene ejes således af os alle i fællesskab på samme måde som en ejerlejlighedsforening ejer den fælles opgang til lejlighederne. Her kan man naturligvis være uenig i, hvilke lamper, der skal sættes op, og hvordan og hvor tit trappebelægningen skal vedligeholdes, men når en beslutning er truffet på demokratisk vis på en generalforsamling, må alle acceptere dette. Nyhedsbreve Ud over generalforsamlingsreferatet fra sidste år har bestyrelsen i det forløbne år udsendt 3 Nyhedsbreve. Bestyrelsen ønsker en tættere dialog med medlemmerne og vil i det kommende år arbejde på at få skabt nyt liv i vores hjemmeside Siden fungerer dog ganske vel, men det har knebet med opdateringerne. Blandt medlemmerne søger vi derfor en webmaster, som lejlighedsvist kan uploade nyhedsbreve, referater, regnskaber m.m. og videreudvikle siden med eventuelle nye faciliteter. (Henvendelse til Jørgen Lorenzen, , mail: Lykkedes det ikke at finde en webmaster blandt EVV s medlemmer, vil vi købe os til ydelsen. NESA (DONG Energy) Projektet med at nedgrave el-forsyningsnettet og nye lyslederkabler har været langt og sejt. NESA har haft alle muligheder for at få afsluttet projektet, men der er fortsat en hel del steder, hvor reetableringen af fortove, kantsten, overkørsler m.m. er meget mangelfuldt udført. Bestyrelsen er løbende i kontakt med Teknisk Forvaltning og NESA/DONG Energy herom, og vi håber snart at få de sidste reetableringer på plads. Vejtræer I henhold til beslutningen på sidste generalforsamling blev der indhentet en gravetilladelse og plantet 32 nye rønnebærtræer (Sorbus Mougeotii) på Sophus Schandorphs Vej og Christian Winthers Vej. Hvert nyt træ er plantet i ca. 1 m3 muld, og alle træer er i sommerens løb blevet vandet og gødet af Lyngby Taarbæk Kommune. Her ud over har den megen regn, som vi har fået gennem det seneste halve år styrket træernes vækst her i den første kritiske tid. 3 træer øverst på Christian Winthers Vej og ét træ ud for Sophus Schandorphs Vej 31, som alle blev plantet for et par år siden, er gået ud og bliver erstattet og genplantet af den entreprenør, som plantede træerne, og af NESA, som i deres gravearbejde har ødelagt et træ. Der mangler nu 16 træer, hvoraf de fleste vil blive plantet i 2008, såfremt

2 generalforsamlingen træffer beslutning herom. Beplantningsplanen er slået op på bagvæggen, og kan efterfølgende ses hos formanden. Bestyrelsen vil fortsat opfordre til, at vejtræerne friholdes for udhængende træer og buske fra haverne, og at der jævnligt luges for græs omkring de nye træer, idet græs hindrer regnvand i at trænge ned til rødderne. Ukrudtsmidler og salt er hverken godt for nye eller gamle træer, og brugen af sådanne midler bør i øvrigt af miljømæssige årsager helt undgås i kvarteret. Stierne Efter et opklaringsarbejde hos Lyngby Taarbæk Kommune er det konstateret, at Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug ejer følgende stier: Hartmannsvej Nybrovej, Sophus Schandorphs Vej Christian Winthers Vej og Sophus Schandorphs Vej Gl. Bagsværdvej, (skolestien). Det betyder, at vi skal stå for og betale for vedligeholdelsen af belægningen på disse stier. Bekæmpelse af ukrudt, hækklipning, snerydning og grusning påhviler imidlertid de beboere, som har grund ud til stierne, (ud til midten fra hver side). Det er helt de samme pligter, som man har for fortovet uden for sin ejendom. Stierne ned til søen fra Christian Winthers Vej og fra Viggo Stuckenbergs Vej ejes af kommunen, der derfor skal stå for belægningsvedligeholdelsen af disse, mens beboerne omkring dem har de almindelige grundejerforpligtelser såsom hækklipning og ukrudtsbekæmpelse. Bestyrelsen har over for kommunen påpeget, at den megen regn har været usædvanlig hård ved belægningen på stien fra Viggo Stuckenbergs Vej og ned til pavillonen, og bedt om at få lagt nyt asfalt på. Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har en forsikring, som for vores egne stier dækker uheld (eksempelvis fald), der skyldes mangelfuld belægning. Et medlem på Christian Winthers Vej har gennemført en reetablering af stien mellem Sophus Schandorphs Vej og Christian Winthers Vej, efter at denne nede i bunden havde fået skyllet en stor del af gruslaget væk i en af sommerens kraftigste regnbyger. Fastelavn Ca. 80 store og små beboere fra kvarteret deltog i Engelsborg Villakvarters Vejejerlaugs traditionelle fastelavnsfest i Lyngby Roklubs lokaler ved Havnehytten. Der blev slået til hele 4 tønder af både børn og voksne, og efter den varme chokolade og det store kagebord, var der biden til bolle, ringridning og dåsevæltning for børnene. En speciel tak til de mange uden for bestyrelsen som stod for både planlægning, indkøb, forberedelse, kagebagning, cacaobrygning og afvikling af arrangementet. Økonomisk hviler fastelavnsfesten i sig selv bortset fra et mindre tilskud til lån af lokalerne. Snerydning Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har fortsat en aftale med Lyngby Taarbæk Kommune omkring snerydning og grusning af vores veje. Sidste vinter bød ikke på megen sne, men det, der kom, faldt til gengæld i store mængder. Snerydningen har i år været mindre tilfredsstillende end sidste år, (hvor der faldt meget sne), idet sneen i år generelt er blevet ryddet meget sent på dagen. Men det er kommunen man skal kontakte, hvis man oplever problemer med snerydningen, eller at de er for længe om at komme med sneploven. Bestyrelsen vil dog også gerne have oplysninger om snerydningsproblemer af hensyn til en eventuel efterfølgende dialog med kommunen herom. Fra bestyrelsens side er der generelt tilfredshed med den kommunale ordning, idet det nu ikke længere er op til bestyrelsens medlemmer selv at inspicere vejene og efterfølgende rekvirere assistance til snerydning og grusning hos private vognmænd. Kloakker Året og specielt sommeren har budt på flere voldsomme regnskyl af tropiske dimensioner. Det har mange steder presset vand op i kældrene, og områdets kloakker har ikke alle steder kunnet klare presset. Der har specielt været problemer med kloakledningen, der går fra det laveste punkt på Sophus Schandorphs Vej og direkte ned gennem kvarteret til hovedkloakledningen i Folkeparken. Flere kloakdæksler blev presset op, og i en række huse i området er der trængt kloakvand op gennem kælderafløb og ind gennem kældervægge. Det lavtliggende områdes afvandingskanal, (åen), som munder ud i søen ved Damernes Roklub, har også været tilstoppet, og vi har bedt kommunen om at rense rørføringen under Christian Winthers Vej og rørføringen under stien ved den gamle bådehavn ved det væltede piletræ. Forhold vedrørende kloakker er generelt kommunens opgave, men vi har fra bestyrelsens side videresendt de henvendelser, som vi har modtaget, og presser fortsat på for at få kommunen til at opprioritere en kapacitetsudvidelse eller andre tilsvarende løsninger på kloakproblemerne i vores kvarter. 40 km zone For at fremme trafiksikkerheden i området besluttede Lyngby Taarbæk Kommune i 2005 at udarbejde forslag til en 40 km zone i blandt andet vores del af Ulrikkenborgkvarteret. Beslutningen blev anket af politiet til Justitsministeriet, idet man fra politiets side ikke mente at have ressourcer til at håndhæve hastighedsbegrænsningen på max 40 km i timen. Justitsministeriet har i 2007 givet politiet medhold i deres anke, og beslutningen er nu, at der i stedet kommer blå vejledende tavler med angivelse af max 40 km i timen. En revision af det oprindelige projekt med inddragelse af de lokale grundejerforeninger og vejejerlaug bliver antageligt ikke aktuelt, selv om bestyrelsen vurdere, at der ville være behov herfor. Bestyrelsen får løbende mange henvendelser vedrørende det stærkt stigende antal biler, som trækker gennem kvarteret, specielt på den øverste del af Christian Winthers Vej og på Sophus Schandorphs Vej, og der er jævnligt konstateret biler på Christian Winthers Vej med uforsvarlig høj fart.

3 Kano- og bådepladsen Bag Damernes Roklub har Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug en aflåst bådeplads, hvor medlemmerne har mulighed for at have deres kanoer og robåde liggende. Ca. 15 medlemmer benytter sig af dette for tiden. Brugerne har imidlertid også pligt til at være med til at vedligeholde området, og stille op til den årlige bådepladsdag i maj måned. Det våde vejr gennem den forløbne sommer har imidlertid fået al til at gro kraftigt, og det vil være ønskeligt om bådejerne også her i efterårets løb fik gjort en indsats for at holde vegetationen nede. Parkering Da kvarteret veje blev anlagt for over 100 år siden, var der næppe tænkt meget på biler. Men flere i kvarteret har nu 2 biler, og som det fremgår af den gældende lokalplan for området, skal der fremadrettet etableres mindst 2 parkeringspladser på hver parcel. Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at der i år mange steder har været god gang i anlæggelsen af parkeringspladser i kvarteret. Parkering med hjul på fortovet bør så vidt muligt undgås, da hverken kantsten eller fortovenes belægning er dimensioneret hertil. (I øvrigt henvises til færdselsloven, hvoraf det fremgår at biler under 3500 kg højest må parkere med 2 hjul på fortovet, og aldrig således at de holder til gene for den gående færdsel. I den forbindelse skal man vise særligt hensyn over for skolebørn, ældre og handicappede, som skal kunne passere, ligesom en tvillingebarnevogn altid uhindret skal kunne komme forbi på fortovet. Flere steder er dette desværre ikke tilfældet, og de pågældende kan risikere en bøde af politiet eller af det kommunale P-korps). Bestyrelsen vil gerne opfordre flere til at få etableret mindst 2 parkeringspladser på egen grund. Parkering ved Folkeparken På Christian Winthers Vej er der ved stien ned til Folkeparken indrettet en vendeplads, som desværre nu meget ofte bliver brugt til parkeringsplads tillige med græsrabatten ved siden af. Parkering er ikke tilladt her, og bestyrelsen vil nu bede kommunen om at opsætte et skilt, som markerer, at der her er en vendeplads. Ved indgangen til Folkeparken fra Viggo Stuckenbergs Vej er der tilsvarende problemer med uhensigtsmæssig parkering, og ved et stigende antal lejligheder kører bude i bil denne vej ind i Folkeparken for at aflevere pizzaer, lige som der også køres ind med telte og grill-udstyr. Denne trafik ønsker bestyrelsen stoppet og vil tage en dialog med kommunen herom. Udrykningskøretøjer skal naturligvis kunne komme frem, og ligeledes skal der kunne køres ind i parken i forbindelse med særlige lejligheder, bl. a. til det kommunale Sankt Hans arrangement. Ulovlig parkering i den vestlige ende af Sophus Schandorphs Vej En erhvervsdrivende fra Nybrovej har i lange perioder haft tunge erhvervskøretøjer, store trailere med teknisk udstyr, biler uden nummerplader og biler, som var brudt sammen holdende i den vestlige ende af Sophus Schandorphs Vej tæt på udkørslen til Nybrovej. Dette er både ulovligt og stærkt generende for såvel trafikafviklingen som for de omkringboende. Hvor en række direkte henvendelser til den erhvervsdrivende ikke har hjulpet, har bestyrelsen bedt politiet om at tage affære. (Lastbiler må udelukkende parkeres på kørebanen og kun i dagtimerne. Trailere under 2000 kg må kun parkeres i maks. 24 timer på offentlig vej). Bestyrelsen håber, at den ulovlige parkering nu er et overstået kapitel, men hører gerne fra medlemmerne dersom problemerne vender tilbage. Genforeningstrekanten En række beboere har her i efteråret foranlediget, at beplantningen er blevet beskåret, og at der er renset op for ukrudt. Samtidig er stenene fritlagt for bevoksning, og den flotte genforeningssten med våbenskjoldet er kommet til ære og værdighed igen. En række lastvogne har desværre påkørt og dermed flyttet nogle af stenene, så der forestår en indsats med at få disse placeret rigtigt igen. Fortovsdagen I 2007 indkaldte bestyrelsen ikke til en fælles fortovsdag i maj måned, da opbakningen til en fælles indsats mod ukrudtet på en bestemt dag har været noget reduceret gennem de seneste år. Flere har imidlertid efterlyst denne fortovsdag, og følt sig voldsomt pressede, når nu både naboer og genboer pludselig over en weekend havde fået klippet deres hække og ordnet deres fortove. Bestyrelsen vil bl. a. på denne baggrund overveje, om fortovsdagen skal genindføres. Nye beboere i kvarteret I årets løb er 9 nye familier flyttet til området. En stor velkomst til disse. Bestyrelsen overvejer et velkomstbrev til nytilflyttere på hjemmesiden, men står selvfølgelig også til rådighed med oplysninger. Og så bliver vi 2 medlemmer mere til næste år, da der både på Sophus Schandorphs Vej og på Christian Winthers Vej er opført nye huse på udstykninger til de oprindelige grunde. Som nævnt tidligere er det bestyrelsens ambition, at få liv i vores hjemmeside igen. Og vi har meget stof og mange billeder liggende, som vi gerne vil have uploadet på siden. På den lukkede del af siden har vi medlemslisten liggende,

4 og for at styrke dialogen vil vi meget gerne også have medlemmernes mail-adresser. Oplysninger om indbrud, efterlysninger, bekæmpelse af dræbersnegle, hjælp til lån af f. eks. en havefræser, et jordbord eller lignende kan anføres her. Ideer er meget velkomne. (Henvendelse vedr. hjemmesiden til Jørgen Lorenzen, , mail: Her kan der også fås et pass-word til hjemmesidens lukkede del. Formanden så afslutningsvist frem til endnu et år med stor aktivt og et blomstrende lokalt fællesskab i Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug. Formandens beretning blev vedtaget med akklamation, og der var ingen spørgsmål til denne eller bestyrelsens arbejde i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Vejejerlaugets kasserer Jørgen Lorentzen gennemgik det reviderede regnskab, som var omdelt til de fremmødte. Indtægterne er med det vedtagne forhøjede kontingent nået op på ,64 kr., mens udgifterne i år beløb sig til ,49 kr. Der er således i regnskabsåret brugt lidt over kr. af den tidligere opbyggede kassebeholdning. De væsentligste omkostninger er en post på ,78 kr. til nyplantning af træer i henhold til beslutningen på den seneste generalforsamling. Ca kr. af dette beløb stammer dog fra en flere år gammel regning, som på baggrund af nogle mangler har været holdt tilbage. Kassebeholdningen er nu på ,28 kr., men vi har en udestående regning på ca. 3 x kr. for de 3 ekstra lygtepæle, som vi bad NESA om at rejse i forbindelse med udskiftningen af vejbelysningen i kvarteret. Af regnskabet fremgik det, at kun et enkelt medlem (beboerne på Hartmannsvej 18) er i kontingentrestance, men forhåbentligt kommer der snart et bidrag herfra til fællesskabet og de fælles udgifter. Regnskabet er efterset og godkendt af de generalforsamlingsvalgte revisorer Bo Frier og John Anker Møller. På et spørgsmål vedrørende indtægtsposten Individuel betaling for 2 træer svarede kassereren, at beløbet hidrørte fra et medlem, som uretmæssigt og uden tilladelse havde fældet 2 træer på vejen ud for hans ejendom. Den pågældende var derfor erstatningspligtig, og havde måttet betale Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug for 2 nye træer, som han selv plantede. Beløbet er på udgiftssiden indeholdt i posten Vejtræer. Generalforsamlingen vedtog herefter regnskabet i enstemmighed. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år Kassereren Jørgen Lorentzen gennemgik det med dagsordenen udsendte forslag til en fortsat midlertidig kontingentforhøjelse i det kommende år. Forslaget går på, at kontingentet for det kommende år bibeholdes på kr. 800, for at den foreliggende plan for gen- og nyplantning af vejtræer i kvarteret kan fuldføres. Der mangler at blive plantet ca. 16 træer i henhold til den viste plan, og for at give træerne gode vækstbetingelser vil det være nødvendigt med en professionel vandings- og gødningsordning også i den kommende sommer. Der var ingen spørgsmål hertil, og den af bestyrelsen foreslåede midlertidige kontingentforhøjelse til kr. 800 blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Til dette punkt var der rettidigt indkommet 2 forslag, som også var udsendt med dagordenen. Støj ved festarrangementer og lign. Forslagsstilleren Steen Brynel, Sophus Schandorphs Vej 28, motiverede indledningsvist sit forslag om at Ved festarrangementer og lign. bør der vises hensyn til naboer og støjende musik bør undgås. Baggrunden var en fest hos en nabo natten mellem d. 25. og 26. august, hvor der fra midnat og frem til kl blev spillet meget høj musik, så ingen naboer fik søvn denne nat. Et telefonopkald for at få dæmpet musikken forblev ubesvaret, hvorfor en klage først blev indgivet til naboen dagen efter. Forslagsstilleren kontaktede efterfølgende politiet for at høre, hvorledes man skal forholde sig i sådanne situationer, og blev her gjort bekendt med, at man først skal klage til støjvolderen, herefter drøfte sagen i den lokale grundejerforening og i sidste instans gå til politiet. Forslagsstilleren redegjorde herefter for, at i henhold til lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets sikring af den offentlige orden, fremgår det af 8, at politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende. Forslagsstilleren var af naboen mundtligt blevet adviseret om, at han ville holde fest sammen aften, men forslagsstilleren havde ikke forestillet sig, at støjniveauet ville blive så højt.

5 I den efterfølgende debat om forslaget kom der mange tilkendegivelser, som bl. a. gik på, at sådanne fester er der meget få af i kvarteret om året, at man engang imellem må have lov til at fyre den af, at det altid vil være en vældig god idé at varsko sine naboer og andre omkringboende i god tid, at det for familier med børn kan være en udfordring, hvis hele familien ikke kan sove på grund af larm, at det er OK at ringe til politiet for at få skruet ned for musikken, hvis en personlig henstilling ikke virker. I Miljøministeriets pjece om støj bliver det fremhævet, at vi reagerer kraftigt på uventet støj og støj af ukendt varighed. Konklusionen blev derfor, at generalforsamlingen henstiller til, at naboerne bliver varskoet i god tid, dersom man planlægger at holde en større fest med brug af høj musik. Om muligt gerne med en angivelse af et tidspunkt for, hvornår der forventeligt slukkes eller dæmpes for musikken. Fortovsbelægning Forslagsstilleren Peter Kronsted, Viggo Stuckenbergs Vej 7, motiverede indledningsvist sit forslag om, at bemyndige bestyrelsen til at indhente tilbud på flise/brostensbelægning af kvarterets fortove og efterfølgende at fremlægge disse forslag til afstemning på førstkommende generalforsamling. I takt med at kvarterets mange unikke boliger i disse år renoveres for millioner, og vejene forskønnes med nye rønnebærtræer, er det overordentligt ærgerligt, at disse indsatser undermineres og skæmmes af en fortovstype, som er både utidssvarende, upraktisk og giver et sølle indtryk. I de store regnskyl vaskes gruset væk fra fortovene og aflejrer sig i kloaksystemet og danner propper. Et flisebelagt fortov vil være nemmere at holde og give kvarteret et mere ensartet udtryk end de talrige variationer over temaet grus, som er den virkelighed, vi oplever i dag. Boligomgivelsernes kvalitet og kvarterets samlede udtryk har overordentlig stor betydning for værdien af den enkelte bolig, hvorfor en solidarisk investering i nye flisebelagte fortove vil komme mange gange igen. Den efterfølgende debat afspejlede mange holdninger til fortovsbelægninger. Bl.a. at forslaget har været stillet før (10 år siden), og at en flisebelægning antageligt i dag vil koste ca kr. pr. ejendom i kvarteret, at det er et fantastisk godt forslag, da de fleste nu går på vejene med stor fare for at blive kørt ned, at de nuværende fortove giver kvarteret et sjusket udtryk, at man går på flisebelagte fortove fra Lyngby centrum og fra stationen lige ind til man kommer til Digterkvarteret, så må man ud på vejen og gå fordi fortovene er elendige, og det er både farligt og urimeligt, at fortovene giver et landligt præg, og det at komme til vores kvarter er som at komme lidt ud på landet, at vi måske skulle gribe til en mere radikal vej-renovering og gøre alle 4 veje til stilleveje med en helt anden belægning og med små øer med træer på vejen, at grus-fortovene giver kvarteret et unikt særpræg, som ikke ses så mange andre steder. Dirigenten samlede op og konstaterede, at der er mange og vidt forskellige holdninger til kvarterets fortove, deres beskaffenhed og mulige nye former for flisebelægninger. Sammenfattende kan: Fortovene bibeholdes som nu, med større fokus på ensartethed og renholdelse Fortovene belægges med fliser og/eller brosten Fortovene belægges med andet end fliser eller fremstår som græsbelagte som f. eks. Prinsessevej. Fortovene kan indgå i en integreret stillevejs-løsning Det blev besluttet, at lade bestyrelsen diskutere disse input, og fremsætte et eller flere forslag til ny fortovsbelægning på næste års generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Til bestyrelsen var der genvalg af: Sten Poss Christian Winthers Vej 49 Jørgen Lorentzen Viggo Stuckenbergs Vej 19A Jan Sigvardsen Sophus Schandorphs Vej 17 og nyvalg af: Parin Hansen Hartmannsvej 5 Eva Borgen Viggo Stuckenbergs Vej 11 Som suppleanter var der genvalg af: Tine Rask Eriksen Christian Winthers Vej 32B Jørn Toftum Sophus Schandorphs Vej 3 og nyvalg af: Finn Bagge Viggo Stuckenbergs Vej 26 Fra den siddende bestyrelse var det kun Tage Jørgensen, Christian Winthers Vej 17, som ikke var på valg. Formanden takkede Tove Andersson for 13 års meget engageret virke i Vejejerlaugets bestyrelse og den store indsats som sekretær i mange år.

6 7. Valg af revisorer Til valget af de generalforsamlingsvalgte revisorer var der genvalgt til: 8. Eventuelt Bo Frier Christian Winthers Vej 12B John Anker Møller Hartmannsvej 4A Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger, men skabes opmærksomhed og dialog om aktuelle forhold i kvarteret. Dræbersnegle. Tove, SSV 1A, gør en stor og daglig indsats i kampen mod dræbersnegle i kvarteret. Hun har foreløbig taget livet af ca og opfordrer alle til at gå ind i kampen og få disse skadedyr udryddet. Med en grill-tang i den ene hånd og en plastpose i den anden hånd kan man hurtigt få samlet nogle stykker sammen. Og hver og en bliver til ca. 300 i løbet af en sommer, så en pose med bare 10 dræbersnegle betyder ca færre til næste år. Tove foreslog, at bestyrelsen indkøbte et stor sæk økologisk sneglegift, som kvarterets beboere kunne hente fra til lokal dræbersnegle-udrydning. Det nye renovationsfirma har bedt en række ejendomsejere om at flytte deres skraldespand helt ud til vejen. Såfremt vilkårene omkring hældning og afstand er overholdt for skraldespandens nuværende placering, må det være op til den enkelte, om han/hun vil efterkomme renovationsfirmaets ønsker. Et stort træ i en have på Viggo Stuckenbergs Vej skærmer for vejbelysningen. Ejeren gav tilsagn om at beskære dette træ. Beskæring af vejtræerne er ikke noget, som den enkelte beboer selv skal give sig i kast med. Bestyrelsen vil som regel foranledige, at der anvendes professionel assistance hertil. Er der grene fra et vejtræ, som generer, så kontakt venligst bestyrelsen. De to små grønne trekanter på fortovet ved indkørslen til kvarteret fra Gl. Bagsværd Vej er ikke i en særlig køn tilstand. Kan der gøres noget ved disse? For en række berørte husejere er de jævnligt oversvømmede kloakker et alvorligt, ubehageligt og sundhedsfarligt problem. Kommunen skal presses til at gøre en indsats og finde en løsning. Folkeparken bruges efterhånden af ganske mange mennesker, som kommer fra nær og fjern, og efterlader meget affald. Kommunen bør sætte langt flere skraldesække op. Beboerne ud til parken er efterhånden godt trætte af på deres grund at samle flasker og andet affald sammen, når nogen har holdt fest i parken. I forbindelse med de mange regnskyl er det vigtigt, at tømme vejenes nedløbsriste for grene, blade og andet, som stopper dem til, så vandet ikke kan løbe væk. Der har desværre været mange indbrud i kvarteret her på det sidste, og alle opfordres derfor til at være ekstra årvågne og holde øje med naboernes huse, og hvem der færdes på vejene. Nogle store skilte med påskriften Nabohjælp opsat forskellige steder i kvarteret kan muligvis virke præventivt. Formanden takkede afslutningsvist dirigenten for hans gode ledelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen: Sten Poss, formand Christian Winthers Vej Tage Jørgensen Christian Winthers Vej Eva Borgen Viggo Stuckenbergs Vej Jørgen Lorentzen Viggo Stuckenbergs Vej 19A Parin Hansen Hartmannsvej Jan Sigvardsen Sophus Schandorphs Vej Kontingentet bedes indbetalt inden d. 20. november Benyt vedlagte girokort eller indsæt beløbet på giro: Husk at angive vejnavn og nummer ved betalingen..husk også at besøge vores hjemmeside:

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2.

af Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlunds ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. 25.2.2014 Referat af Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling den 25. februar 2014 kl. 19.30 i FritidsCentret, lokale 2. Grundejerforeningens formand Finn Bjørnholdt bød forsamlingen velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom.

Med hensyn til kommunens overtagelse af de offentlige kloakker, så havde bestyrelsen endnu ikke hørt nærmere herom. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 24. april 2013 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk

Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Møllegårdens Grundejerforening og Vandværk Generalforsamling 2011 Grundejerforening & Vandværk Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Sted: Fællesrummet på Kirke Sonnerup Skole Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal

Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Referat af Grundejerforeningen Kajerødgård s generalforsamling tirsdag d. 28. februar 2006 i Lille Sal Til Generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3.

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 30. marts 2013. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere