Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling Mandag d. 24. september 2007 i Lyngby Dameroklub Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Formanden for Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug Sten Poss bød velkommen til de mange fremmødte medlemmer og så frem til god og konstruktiv debat om forholdene i kvarteret og udviklingen af dette. 1. Valg af dirigent Til generalforsamlingens dirigent blev valgt Niels Arildsen, Christian Winthers Vej 22. Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var i henhold til vedtægterne, og at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der var ingen indsigelser herimod. 2. Årsberetning Formanden indledte med at præsentere bestyrelsen: Kassereren Jørgen Lorenzen, Viggo Stuckenbergs Vej 19, Sekretæren Tove Anderson, Hartmannsvej 12, (der dog ikke var til stede på grund af kursus), Tage Jørgensen, Christian Winthers Vej 17 og Jan Sigvardsen, Sophus Schandorphs Vej 17. Indtil sin fraflytning fra kvarteret i marts 2007 deltog også Michael Ryager, Viggo Stuckenbergs Vej 10 i bestyrelsesarbejdet. Vejenes skøde 2 medlemmers utilfredshed med nogle beslutninger på sidste års generalforsamling blev fulgt op af en række omdelinger af skrivelser med synspunkter og uforbeholdne meninger om bestyrelsens medlemmer, generalforsamlingens beslutninger og vejejerlaugets juridiske eksistensgrundlag. 3 medlemmer af bestyrelsen har efterfølgende været 2 gange på tinglysningskontoret samt i Landsarkivet for her at konstatere, at de 3 matrikler, som vejene ligger på, blev tilskødet Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug (EVV) fra en sagfører Henning Hansen i Fra vejenes anlæggelse omkring århundredeskiftet og frem til 1923 var vejene i privat eje, og ejeren havde ret til at opkræve vejafgifter af alle beboere (alle med vejadkomst) til brug for vejenes vedligeholdelse, istandsættelse, nye belægninger, fælles beplantninger m.m.. I skødet overgår denne ret til Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug. Vejenes matrikler er i øvrigt hovedmatrikler for alle senere udstykninger i kvarteret. Formanden fremviste en kopi af skødet, og Lyngby Taarbæk Kommune anerkender Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug som de retmæssige ejere af vejene, (og har i øvrigt gjort det siden 1923). Vejene ejes således af os alle i fællesskab på samme måde som en ejerlejlighedsforening ejer den fælles opgang til lejlighederne. Her kan man naturligvis være uenig i, hvilke lamper, der skal sættes op, og hvordan og hvor tit trappebelægningen skal vedligeholdes, men når en beslutning er truffet på demokratisk vis på en generalforsamling, må alle acceptere dette. Nyhedsbreve Ud over generalforsamlingsreferatet fra sidste år har bestyrelsen i det forløbne år udsendt 3 Nyhedsbreve. Bestyrelsen ønsker en tættere dialog med medlemmerne og vil i det kommende år arbejde på at få skabt nyt liv i vores hjemmeside Siden fungerer dog ganske vel, men det har knebet med opdateringerne. Blandt medlemmerne søger vi derfor en webmaster, som lejlighedsvist kan uploade nyhedsbreve, referater, regnskaber m.m. og videreudvikle siden med eventuelle nye faciliteter. (Henvendelse til Jørgen Lorenzen, , mail: Lykkedes det ikke at finde en webmaster blandt EVV s medlemmer, vil vi købe os til ydelsen. NESA (DONG Energy) Projektet med at nedgrave el-forsyningsnettet og nye lyslederkabler har været langt og sejt. NESA har haft alle muligheder for at få afsluttet projektet, men der er fortsat en hel del steder, hvor reetableringen af fortove, kantsten, overkørsler m.m. er meget mangelfuldt udført. Bestyrelsen er løbende i kontakt med Teknisk Forvaltning og NESA/DONG Energy herom, og vi håber snart at få de sidste reetableringer på plads. Vejtræer I henhold til beslutningen på sidste generalforsamling blev der indhentet en gravetilladelse og plantet 32 nye rønnebærtræer (Sorbus Mougeotii) på Sophus Schandorphs Vej og Christian Winthers Vej. Hvert nyt træ er plantet i ca. 1 m3 muld, og alle træer er i sommerens løb blevet vandet og gødet af Lyngby Taarbæk Kommune. Her ud over har den megen regn, som vi har fået gennem det seneste halve år styrket træernes vækst her i den første kritiske tid. 3 træer øverst på Christian Winthers Vej og ét træ ud for Sophus Schandorphs Vej 31, som alle blev plantet for et par år siden, er gået ud og bliver erstattet og genplantet af den entreprenør, som plantede træerne, og af NESA, som i deres gravearbejde har ødelagt et træ. Der mangler nu 16 træer, hvoraf de fleste vil blive plantet i 2008, såfremt

2 generalforsamlingen træffer beslutning herom. Beplantningsplanen er slået op på bagvæggen, og kan efterfølgende ses hos formanden. Bestyrelsen vil fortsat opfordre til, at vejtræerne friholdes for udhængende træer og buske fra haverne, og at der jævnligt luges for græs omkring de nye træer, idet græs hindrer regnvand i at trænge ned til rødderne. Ukrudtsmidler og salt er hverken godt for nye eller gamle træer, og brugen af sådanne midler bør i øvrigt af miljømæssige årsager helt undgås i kvarteret. Stierne Efter et opklaringsarbejde hos Lyngby Taarbæk Kommune er det konstateret, at Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug ejer følgende stier: Hartmannsvej Nybrovej, Sophus Schandorphs Vej Christian Winthers Vej og Sophus Schandorphs Vej Gl. Bagsværdvej, (skolestien). Det betyder, at vi skal stå for og betale for vedligeholdelsen af belægningen på disse stier. Bekæmpelse af ukrudt, hækklipning, snerydning og grusning påhviler imidlertid de beboere, som har grund ud til stierne, (ud til midten fra hver side). Det er helt de samme pligter, som man har for fortovet uden for sin ejendom. Stierne ned til søen fra Christian Winthers Vej og fra Viggo Stuckenbergs Vej ejes af kommunen, der derfor skal stå for belægningsvedligeholdelsen af disse, mens beboerne omkring dem har de almindelige grundejerforpligtelser såsom hækklipning og ukrudtsbekæmpelse. Bestyrelsen har over for kommunen påpeget, at den megen regn har været usædvanlig hård ved belægningen på stien fra Viggo Stuckenbergs Vej og ned til pavillonen, og bedt om at få lagt nyt asfalt på. Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har en forsikring, som for vores egne stier dækker uheld (eksempelvis fald), der skyldes mangelfuld belægning. Et medlem på Christian Winthers Vej har gennemført en reetablering af stien mellem Sophus Schandorphs Vej og Christian Winthers Vej, efter at denne nede i bunden havde fået skyllet en stor del af gruslaget væk i en af sommerens kraftigste regnbyger. Fastelavn Ca. 80 store og små beboere fra kvarteret deltog i Engelsborg Villakvarters Vejejerlaugs traditionelle fastelavnsfest i Lyngby Roklubs lokaler ved Havnehytten. Der blev slået til hele 4 tønder af både børn og voksne, og efter den varme chokolade og det store kagebord, var der biden til bolle, ringridning og dåsevæltning for børnene. En speciel tak til de mange uden for bestyrelsen som stod for både planlægning, indkøb, forberedelse, kagebagning, cacaobrygning og afvikling af arrangementet. Økonomisk hviler fastelavnsfesten i sig selv bortset fra et mindre tilskud til lån af lokalerne. Snerydning Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug har fortsat en aftale med Lyngby Taarbæk Kommune omkring snerydning og grusning af vores veje. Sidste vinter bød ikke på megen sne, men det, der kom, faldt til gengæld i store mængder. Snerydningen har i år været mindre tilfredsstillende end sidste år, (hvor der faldt meget sne), idet sneen i år generelt er blevet ryddet meget sent på dagen. Men det er kommunen man skal kontakte, hvis man oplever problemer med snerydningen, eller at de er for længe om at komme med sneploven. Bestyrelsen vil dog også gerne have oplysninger om snerydningsproblemer af hensyn til en eventuel efterfølgende dialog med kommunen herom. Fra bestyrelsens side er der generelt tilfredshed med den kommunale ordning, idet det nu ikke længere er op til bestyrelsens medlemmer selv at inspicere vejene og efterfølgende rekvirere assistance til snerydning og grusning hos private vognmænd. Kloakker Året og specielt sommeren har budt på flere voldsomme regnskyl af tropiske dimensioner. Det har mange steder presset vand op i kældrene, og områdets kloakker har ikke alle steder kunnet klare presset. Der har specielt været problemer med kloakledningen, der går fra det laveste punkt på Sophus Schandorphs Vej og direkte ned gennem kvarteret til hovedkloakledningen i Folkeparken. Flere kloakdæksler blev presset op, og i en række huse i området er der trængt kloakvand op gennem kælderafløb og ind gennem kældervægge. Det lavtliggende områdes afvandingskanal, (åen), som munder ud i søen ved Damernes Roklub, har også været tilstoppet, og vi har bedt kommunen om at rense rørføringen under Christian Winthers Vej og rørføringen under stien ved den gamle bådehavn ved det væltede piletræ. Forhold vedrørende kloakker er generelt kommunens opgave, men vi har fra bestyrelsens side videresendt de henvendelser, som vi har modtaget, og presser fortsat på for at få kommunen til at opprioritere en kapacitetsudvidelse eller andre tilsvarende løsninger på kloakproblemerne i vores kvarter. 40 km zone For at fremme trafiksikkerheden i området besluttede Lyngby Taarbæk Kommune i 2005 at udarbejde forslag til en 40 km zone i blandt andet vores del af Ulrikkenborgkvarteret. Beslutningen blev anket af politiet til Justitsministeriet, idet man fra politiets side ikke mente at have ressourcer til at håndhæve hastighedsbegrænsningen på max 40 km i timen. Justitsministeriet har i 2007 givet politiet medhold i deres anke, og beslutningen er nu, at der i stedet kommer blå vejledende tavler med angivelse af max 40 km i timen. En revision af det oprindelige projekt med inddragelse af de lokale grundejerforeninger og vejejerlaug bliver antageligt ikke aktuelt, selv om bestyrelsen vurdere, at der ville være behov herfor. Bestyrelsen får løbende mange henvendelser vedrørende det stærkt stigende antal biler, som trækker gennem kvarteret, specielt på den øverste del af Christian Winthers Vej og på Sophus Schandorphs Vej, og der er jævnligt konstateret biler på Christian Winthers Vej med uforsvarlig høj fart.

3 Kano- og bådepladsen Bag Damernes Roklub har Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug en aflåst bådeplads, hvor medlemmerne har mulighed for at have deres kanoer og robåde liggende. Ca. 15 medlemmer benytter sig af dette for tiden. Brugerne har imidlertid også pligt til at være med til at vedligeholde området, og stille op til den årlige bådepladsdag i maj måned. Det våde vejr gennem den forløbne sommer har imidlertid fået al til at gro kraftigt, og det vil være ønskeligt om bådejerne også her i efterårets løb fik gjort en indsats for at holde vegetationen nede. Parkering Da kvarteret veje blev anlagt for over 100 år siden, var der næppe tænkt meget på biler. Men flere i kvarteret har nu 2 biler, og som det fremgår af den gældende lokalplan for området, skal der fremadrettet etableres mindst 2 parkeringspladser på hver parcel. Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at der i år mange steder har været god gang i anlæggelsen af parkeringspladser i kvarteret. Parkering med hjul på fortovet bør så vidt muligt undgås, da hverken kantsten eller fortovenes belægning er dimensioneret hertil. (I øvrigt henvises til færdselsloven, hvoraf det fremgår at biler under 3500 kg højest må parkere med 2 hjul på fortovet, og aldrig således at de holder til gene for den gående færdsel. I den forbindelse skal man vise særligt hensyn over for skolebørn, ældre og handicappede, som skal kunne passere, ligesom en tvillingebarnevogn altid uhindret skal kunne komme forbi på fortovet. Flere steder er dette desværre ikke tilfældet, og de pågældende kan risikere en bøde af politiet eller af det kommunale P-korps). Bestyrelsen vil gerne opfordre flere til at få etableret mindst 2 parkeringspladser på egen grund. Parkering ved Folkeparken På Christian Winthers Vej er der ved stien ned til Folkeparken indrettet en vendeplads, som desværre nu meget ofte bliver brugt til parkeringsplads tillige med græsrabatten ved siden af. Parkering er ikke tilladt her, og bestyrelsen vil nu bede kommunen om at opsætte et skilt, som markerer, at der her er en vendeplads. Ved indgangen til Folkeparken fra Viggo Stuckenbergs Vej er der tilsvarende problemer med uhensigtsmæssig parkering, og ved et stigende antal lejligheder kører bude i bil denne vej ind i Folkeparken for at aflevere pizzaer, lige som der også køres ind med telte og grill-udstyr. Denne trafik ønsker bestyrelsen stoppet og vil tage en dialog med kommunen herom. Udrykningskøretøjer skal naturligvis kunne komme frem, og ligeledes skal der kunne køres ind i parken i forbindelse med særlige lejligheder, bl. a. til det kommunale Sankt Hans arrangement. Ulovlig parkering i den vestlige ende af Sophus Schandorphs Vej En erhvervsdrivende fra Nybrovej har i lange perioder haft tunge erhvervskøretøjer, store trailere med teknisk udstyr, biler uden nummerplader og biler, som var brudt sammen holdende i den vestlige ende af Sophus Schandorphs Vej tæt på udkørslen til Nybrovej. Dette er både ulovligt og stærkt generende for såvel trafikafviklingen som for de omkringboende. Hvor en række direkte henvendelser til den erhvervsdrivende ikke har hjulpet, har bestyrelsen bedt politiet om at tage affære. (Lastbiler må udelukkende parkeres på kørebanen og kun i dagtimerne. Trailere under 2000 kg må kun parkeres i maks. 24 timer på offentlig vej). Bestyrelsen håber, at den ulovlige parkering nu er et overstået kapitel, men hører gerne fra medlemmerne dersom problemerne vender tilbage. Genforeningstrekanten En række beboere har her i efteråret foranlediget, at beplantningen er blevet beskåret, og at der er renset op for ukrudt. Samtidig er stenene fritlagt for bevoksning, og den flotte genforeningssten med våbenskjoldet er kommet til ære og værdighed igen. En række lastvogne har desværre påkørt og dermed flyttet nogle af stenene, så der forestår en indsats med at få disse placeret rigtigt igen. Fortovsdagen I 2007 indkaldte bestyrelsen ikke til en fælles fortovsdag i maj måned, da opbakningen til en fælles indsats mod ukrudtet på en bestemt dag har været noget reduceret gennem de seneste år. Flere har imidlertid efterlyst denne fortovsdag, og følt sig voldsomt pressede, når nu både naboer og genboer pludselig over en weekend havde fået klippet deres hække og ordnet deres fortove. Bestyrelsen vil bl. a. på denne baggrund overveje, om fortovsdagen skal genindføres. Nye beboere i kvarteret I årets løb er 9 nye familier flyttet til området. En stor velkomst til disse. Bestyrelsen overvejer et velkomstbrev til nytilflyttere på hjemmesiden, men står selvfølgelig også til rådighed med oplysninger. Og så bliver vi 2 medlemmer mere til næste år, da der både på Sophus Schandorphs Vej og på Christian Winthers Vej er opført nye huse på udstykninger til de oprindelige grunde. Som nævnt tidligere er det bestyrelsens ambition, at få liv i vores hjemmeside igen. Og vi har meget stof og mange billeder liggende, som vi gerne vil have uploadet på siden. På den lukkede del af siden har vi medlemslisten liggende,

4 og for at styrke dialogen vil vi meget gerne også have medlemmernes mail-adresser. Oplysninger om indbrud, efterlysninger, bekæmpelse af dræbersnegle, hjælp til lån af f. eks. en havefræser, et jordbord eller lignende kan anføres her. Ideer er meget velkomne. (Henvendelse vedr. hjemmesiden til Jørgen Lorenzen, , mail: Her kan der også fås et pass-word til hjemmesidens lukkede del. Formanden så afslutningsvist frem til endnu et år med stor aktivt og et blomstrende lokalt fællesskab i Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug. Formandens beretning blev vedtaget med akklamation, og der var ingen spørgsmål til denne eller bestyrelsens arbejde i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab Vejejerlaugets kasserer Jørgen Lorentzen gennemgik det reviderede regnskab, som var omdelt til de fremmødte. Indtægterne er med det vedtagne forhøjede kontingent nået op på ,64 kr., mens udgifterne i år beløb sig til ,49 kr. Der er således i regnskabsåret brugt lidt over kr. af den tidligere opbyggede kassebeholdning. De væsentligste omkostninger er en post på ,78 kr. til nyplantning af træer i henhold til beslutningen på den seneste generalforsamling. Ca kr. af dette beløb stammer dog fra en flere år gammel regning, som på baggrund af nogle mangler har været holdt tilbage. Kassebeholdningen er nu på ,28 kr., men vi har en udestående regning på ca. 3 x kr. for de 3 ekstra lygtepæle, som vi bad NESA om at rejse i forbindelse med udskiftningen af vejbelysningen i kvarteret. Af regnskabet fremgik det, at kun et enkelt medlem (beboerne på Hartmannsvej 18) er i kontingentrestance, men forhåbentligt kommer der snart et bidrag herfra til fællesskabet og de fælles udgifter. Regnskabet er efterset og godkendt af de generalforsamlingsvalgte revisorer Bo Frier og John Anker Møller. På et spørgsmål vedrørende indtægtsposten Individuel betaling for 2 træer svarede kassereren, at beløbet hidrørte fra et medlem, som uretmæssigt og uden tilladelse havde fældet 2 træer på vejen ud for hans ejendom. Den pågældende var derfor erstatningspligtig, og havde måttet betale Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug for 2 nye træer, som han selv plantede. Beløbet er på udgiftssiden indeholdt i posten Vejtræer. Generalforsamlingen vedtog herefter regnskabet i enstemmighed. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent for det kommende år Kassereren Jørgen Lorentzen gennemgik det med dagsordenen udsendte forslag til en fortsat midlertidig kontingentforhøjelse i det kommende år. Forslaget går på, at kontingentet for det kommende år bibeholdes på kr. 800, for at den foreliggende plan for gen- og nyplantning af vejtræer i kvarteret kan fuldføres. Der mangler at blive plantet ca. 16 træer i henhold til den viste plan, og for at give træerne gode vækstbetingelser vil det være nødvendigt med en professionel vandings- og gødningsordning også i den kommende sommer. Der var ingen spørgsmål hertil, og den af bestyrelsen foreslåede midlertidige kontingentforhøjelse til kr. 800 blev enstemmigt vedtaget. 5. Indkomne forslag Til dette punkt var der rettidigt indkommet 2 forslag, som også var udsendt med dagordenen. Støj ved festarrangementer og lign. Forslagsstilleren Steen Brynel, Sophus Schandorphs Vej 28, motiverede indledningsvist sit forslag om at Ved festarrangementer og lign. bør der vises hensyn til naboer og støjende musik bør undgås. Baggrunden var en fest hos en nabo natten mellem d. 25. og 26. august, hvor der fra midnat og frem til kl blev spillet meget høj musik, så ingen naboer fik søvn denne nat. Et telefonopkald for at få dæmpet musikken forblev ubesvaret, hvorfor en klage først blev indgivet til naboen dagen efter. Forslagsstilleren kontaktede efterfølgende politiet for at høre, hvorledes man skal forholde sig i sådanne situationer, og blev her gjort bekendt med, at man først skal klage til støjvolderen, herefter drøfte sagen i den lokale grundejerforening og i sidste instans gå til politiet. Forslagsstilleren redegjorde herefter for, at i henhold til lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets sikring af den offentlige orden, fremgår det af 8, at politiet kan forbyde benyttelse af højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende. Forslagsstilleren var af naboen mundtligt blevet adviseret om, at han ville holde fest sammen aften, men forslagsstilleren havde ikke forestillet sig, at støjniveauet ville blive så højt.

5 I den efterfølgende debat om forslaget kom der mange tilkendegivelser, som bl. a. gik på, at sådanne fester er der meget få af i kvarteret om året, at man engang imellem må have lov til at fyre den af, at det altid vil være en vældig god idé at varsko sine naboer og andre omkringboende i god tid, at det for familier med børn kan være en udfordring, hvis hele familien ikke kan sove på grund af larm, at det er OK at ringe til politiet for at få skruet ned for musikken, hvis en personlig henstilling ikke virker. I Miljøministeriets pjece om støj bliver det fremhævet, at vi reagerer kraftigt på uventet støj og støj af ukendt varighed. Konklusionen blev derfor, at generalforsamlingen henstiller til, at naboerne bliver varskoet i god tid, dersom man planlægger at holde en større fest med brug af høj musik. Om muligt gerne med en angivelse af et tidspunkt for, hvornår der forventeligt slukkes eller dæmpes for musikken. Fortovsbelægning Forslagsstilleren Peter Kronsted, Viggo Stuckenbergs Vej 7, motiverede indledningsvist sit forslag om, at bemyndige bestyrelsen til at indhente tilbud på flise/brostensbelægning af kvarterets fortove og efterfølgende at fremlægge disse forslag til afstemning på førstkommende generalforsamling. I takt med at kvarterets mange unikke boliger i disse år renoveres for millioner, og vejene forskønnes med nye rønnebærtræer, er det overordentligt ærgerligt, at disse indsatser undermineres og skæmmes af en fortovstype, som er både utidssvarende, upraktisk og giver et sølle indtryk. I de store regnskyl vaskes gruset væk fra fortovene og aflejrer sig i kloaksystemet og danner propper. Et flisebelagt fortov vil være nemmere at holde og give kvarteret et mere ensartet udtryk end de talrige variationer over temaet grus, som er den virkelighed, vi oplever i dag. Boligomgivelsernes kvalitet og kvarterets samlede udtryk har overordentlig stor betydning for værdien af den enkelte bolig, hvorfor en solidarisk investering i nye flisebelagte fortove vil komme mange gange igen. Den efterfølgende debat afspejlede mange holdninger til fortovsbelægninger. Bl.a. at forslaget har været stillet før (10 år siden), og at en flisebelægning antageligt i dag vil koste ca kr. pr. ejendom i kvarteret, at det er et fantastisk godt forslag, da de fleste nu går på vejene med stor fare for at blive kørt ned, at de nuværende fortove giver kvarteret et sjusket udtryk, at man går på flisebelagte fortove fra Lyngby centrum og fra stationen lige ind til man kommer til Digterkvarteret, så må man ud på vejen og gå fordi fortovene er elendige, og det er både farligt og urimeligt, at fortovene giver et landligt præg, og det at komme til vores kvarter er som at komme lidt ud på landet, at vi måske skulle gribe til en mere radikal vej-renovering og gøre alle 4 veje til stilleveje med en helt anden belægning og med små øer med træer på vejen, at grus-fortovene giver kvarteret et unikt særpræg, som ikke ses så mange andre steder. Dirigenten samlede op og konstaterede, at der er mange og vidt forskellige holdninger til kvarterets fortove, deres beskaffenhed og mulige nye former for flisebelægninger. Sammenfattende kan: Fortovene bibeholdes som nu, med større fokus på ensartethed og renholdelse Fortovene belægges med fliser og/eller brosten Fortovene belægges med andet end fliser eller fremstår som græsbelagte som f. eks. Prinsessevej. Fortovene kan indgå i en integreret stillevejs-løsning Det blev besluttet, at lade bestyrelsen diskutere disse input, og fremsætte et eller flere forslag til ny fortovsbelægning på næste års generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse og suppleanter Til bestyrelsen var der genvalg af: Sten Poss Christian Winthers Vej 49 Jørgen Lorentzen Viggo Stuckenbergs Vej 19A Jan Sigvardsen Sophus Schandorphs Vej 17 og nyvalg af: Parin Hansen Hartmannsvej 5 Eva Borgen Viggo Stuckenbergs Vej 11 Som suppleanter var der genvalg af: Tine Rask Eriksen Christian Winthers Vej 32B Jørn Toftum Sophus Schandorphs Vej 3 og nyvalg af: Finn Bagge Viggo Stuckenbergs Vej 26 Fra den siddende bestyrelse var det kun Tage Jørgensen, Christian Winthers Vej 17, som ikke var på valg. Formanden takkede Tove Andersson for 13 års meget engageret virke i Vejejerlaugets bestyrelse og den store indsats som sekretær i mange år.

6 7. Valg af revisorer Til valget af de generalforsamlingsvalgte revisorer var der genvalgt til: 8. Eventuelt Bo Frier Christian Winthers Vej 12B John Anker Møller Hartmannsvej 4A Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger, men skabes opmærksomhed og dialog om aktuelle forhold i kvarteret. Dræbersnegle. Tove, SSV 1A, gør en stor og daglig indsats i kampen mod dræbersnegle i kvarteret. Hun har foreløbig taget livet af ca og opfordrer alle til at gå ind i kampen og få disse skadedyr udryddet. Med en grill-tang i den ene hånd og en plastpose i den anden hånd kan man hurtigt få samlet nogle stykker sammen. Og hver og en bliver til ca. 300 i løbet af en sommer, så en pose med bare 10 dræbersnegle betyder ca færre til næste år. Tove foreslog, at bestyrelsen indkøbte et stor sæk økologisk sneglegift, som kvarterets beboere kunne hente fra til lokal dræbersnegle-udrydning. Det nye renovationsfirma har bedt en række ejendomsejere om at flytte deres skraldespand helt ud til vejen. Såfremt vilkårene omkring hældning og afstand er overholdt for skraldespandens nuværende placering, må det være op til den enkelte, om han/hun vil efterkomme renovationsfirmaets ønsker. Et stort træ i en have på Viggo Stuckenbergs Vej skærmer for vejbelysningen. Ejeren gav tilsagn om at beskære dette træ. Beskæring af vejtræerne er ikke noget, som den enkelte beboer selv skal give sig i kast med. Bestyrelsen vil som regel foranledige, at der anvendes professionel assistance hertil. Er der grene fra et vejtræ, som generer, så kontakt venligst bestyrelsen. De to små grønne trekanter på fortovet ved indkørslen til kvarteret fra Gl. Bagsværd Vej er ikke i en særlig køn tilstand. Kan der gøres noget ved disse? For en række berørte husejere er de jævnligt oversvømmede kloakker et alvorligt, ubehageligt og sundhedsfarligt problem. Kommunen skal presses til at gøre en indsats og finde en løsning. Folkeparken bruges efterhånden af ganske mange mennesker, som kommer fra nær og fjern, og efterlader meget affald. Kommunen bør sætte langt flere skraldesække op. Beboerne ud til parken er efterhånden godt trætte af på deres grund at samle flasker og andet affald sammen, når nogen har holdt fest i parken. I forbindelse med de mange regnskyl er det vigtigt, at tømme vejenes nedløbsriste for grene, blade og andet, som stopper dem til, så vandet ikke kan løbe væk. Der har desværre været mange indbrud i kvarteret her på det sidste, og alle opfordres derfor til at være ekstra årvågne og holde øje med naboernes huse, og hvem der færdes på vejene. Nogle store skilte med påskriften Nabohjælp opsat forskellige steder i kvarteret kan muligvis virke præventivt. Formanden takkede afslutningsvist dirigenten for hans gode ledelse af generalforsamlingen. Bestyrelsen: Sten Poss, formand Christian Winthers Vej Tage Jørgensen Christian Winthers Vej Eva Borgen Viggo Stuckenbergs Vej Jørgen Lorentzen Viggo Stuckenbergs Vej 19A Parin Hansen Hartmannsvej Jan Sigvardsen Sophus Schandorphs Vej Kontingentet bedes indbetalt inden d. 20. november Benyt vedlagte girokort eller indsæt beløbet på giro: Husk at angive vejnavn og nummer ved betalingen..husk også at besøge vores hjemmeside:

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12

grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 grundejeren.dk Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København Oktober-november 2009 12 www.grundejeren.dk Fællesforeningens bestyrelse Formand: Hans-Jørgen Lykkeboe J. P. E. Hartmanns Allé 26 2500

Læs mere

Grundejerforeningen Mestervejene.

Grundejerforeningen Mestervejene. Referat fra: Generalforsamlingen 2012. Sted og tid: Holmegaardshallen, cafeteriet, torsdag, den 19. april 2011, kl. 1745. Selve generalforsamlingen begyndte kl. 1915. Forud var der spisning og orientering.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere