Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2009/10. Gennemsigtighedsrapport"

Transkript

1 Årsrapport 2009/10 Gennemsigtighedsrapport

2 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/

3 Indhold Synspunkt fra direktørstolen... 7 Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Ambitiøse mål løftes af mennesker Når dialog er nøgleordet Det personlige engagement Ansvarlighed gennem forretning Vores forretningsområder En betroet rolle: Assurance Vækstmotorer under pres: Advisory Tættere på kunderne: Tax Gennemsigtighedsrapport Download resten på pwc.dk/aarsrapport Ledelse Regnskab Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 5

4 94 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10

5 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 95

6 PwC var den første i branchen, der udarbejdede en fuld gennemsigtighedsrapport, der er integreret i årsrapporten. Det gjorde vi, fordi vi ønskede at demonstrere, at gennemsigtighed uanset lovgivningsmæssige krav for PwC er en bærende værdi for at kunne drive effektiv ledelse og forretning i en global verden. Nu er gennemsigtighedsrapportering ligesom rapportering på CSR-området lovpligtig. I det følgende får du en indsigt i vores ledelsesstruktur, overskudsfordeling, kvalitetsstyringsprincipper og politikker for uafhængighed. 96 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10

7 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 97

8 Partnere, directors og senior managere pr. 30. juni 2010 Statsautoriserede Registrerede Andet* I alt revisorer revisorer Partnere heraf aktionærer Directors Senior managere I alt *Omfatter uddannelser som cand.jur., cand.merc., cand.merc.aud., MBA, ph.d., HD mv. Gennemsigtighedsrapport PwC s gennemsigtighedsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med revisorlovens 27 og Det Europæiske Råds ottende direktiv. PwC-netværket PwC-firmaerne verden over er medlem af PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). PwCIL er et globalt PwC-netværk et medlemsbaseret selskab, hvor medlemmerne hæfter for et fast, garanteret beløb (company limited by guarantee). PwCIL udgør en platform, hvor medlemmerne deler viden, færdigheder og ressourcer med henblik på at levere ydelser af en ensartet høj kvalitet til internationale og lokale kunder. PwCIL leverer ingen ydelser til kunderne, men varetager følgende primære aktiviteter: Identificering af markedsmuligheder og udvikling af dertil knyttede strategier, styrkelse af PwC s interne produkt-, kvalifikations- og vidennetværk, understøttelse af PwC s brand samt udvikling af fælles risiko- og kvalitetsstandarder, der skal sikre en ensartet praksis og overholdelse af uafhængighedspolitik og -processer i de enkelte medlemsfirmaer. Hvert enkelt medlem er en uafhængig selvstændig juridisk enhed, der er lokalt ejet og har en lokal ledelse. Det lokale ejerskab sikrer en indgående forståelse af det lokale marked og det individuelle ansvar og initiativ, som ejerskabet motiverer. Medlemsfirmaerne indgår ligeledes i regionale 98 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10

9 grupper, der fremmer samarbejde og sikrer anvendelse af fælles strategier, risikostyring og standarder for kvalitet. Via det globale netværk understøttes de enkelte medlemmer med en stærk lokal forankring af fælles metoder, videnbaser og teknologi samt af adgang til højt specialiseret ekspertise og thought leadership. Network of the future PwC s regionale struktur består af tre store enheder (clusters): Americas, Asia og Central. Det danske firma tilhører Central Cluster, der omfatter EUlandene, Centraleuropa, Rusland, Mellemøsten, Afrika og Indien. PwC s globale ledelsesteam (Network Leadership Team) består af fem medlemmer: tre ledere fra hvert af de tre større firmaer i netværket; USA, Storbritannien og Kina, en formand samt et femte medlem. Lederne fra 17 andre større medlemsfirmaer er udpeget som medlemmer af Strategy Council, der skal sikre, at de strategier og handlingsplaner, som det globale netværk beslutter, bliver implementeret og eksekveret. Vores juridiske struktur og ejerskab PwC i Danmark ejes af de danske partnere, som er aktionærer i PwC. Herudover har firmaet udnævnt partnere, directors og senior managere, som indgår i firmaets ledelse lokalt i de enkelte afdelinger, og som efter firmaets regler kan tegne firmaet og underskrive erklæringer mv. Via det globale netværk understøttes de enkelte medlemmer med en stærk lokal forankring af fælles metoder, videnbaser og teknologi samt af adgang til højt specialiseret ekspertise og thought leadership. Keep It Simple Ensartet ledelsesrapportering Der er ingen grund til at gøre tingene mere komplicerede, end de er. Derfor indførte PwC 1. juli 2010 den samme ledelsesrapportering i PwC her i Danmark, som benyttes i PwC på globalt plan (Operating Statement). Så kan vi bedre sammenligne vores resultater på tværs af det globale PwC-netværk. Det vil fremover forenkle rapporterings- og budgetproceduren, så direktion og ledelse i stedet kan bruge mere tid på at udvikle kunderne og forretningen. Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 99

10 Generalforsamling/ aktionærmøde Aktionærerne udøver indflydelse ved at deltage og afgive stemmer på firmaets generalforsamling i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Generalforsamlingen godkender årsrapport, anvendelse af overskud, valg af bestyrelse og revision, vedtægtsændringer mv. Fordeling af bestyrelsens og Country Leadership Teamets (CLT s) opgaver og ansvar for ledelsen af firmaet følger selskabslovens regler. Aktionærerne udøver herudover indflydelse ved at deltage og afgive stemmer på aktionærmøder i henhold til en ejeraftale (aktionæroverenskomst), der er vedtaget af aktionærerne. Ejeraftalen (aktionæroverenskomsten) regulerer aktionærernes indbyrdes forhold. På aktionærmøder træffes bl.a. beslutning om eventuelle ændringer af internationale aftaler vedrørende PwC-netværket, valg af territory senior partner (administrerende direktør), der repræsenterer det danske firma i PwC-netværket, valg af medlemmer til bestyrelsen, beslutning om ind- og udtræden af partnere, som skal være eller er aktionærer, godkendelse af fordeling af vederlag til partnerne, væsentlige investeringer og andre overordnede forhold. I henhold til ejeraftalen (aktionæroverenskomsten) er de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen forpligtet til at ansætte territory senior partner som firmaets administrerende direktør. Som en konsekvens af firmaets struktur som et partnerejet og partnerledet selskab er der etableret en Partner Committee (PAC), der med respekt for selskabslovgivningens bestemmelser om ledelsen varetager partnerkredsens interesser i relation til generelle partnerforhold. PAC består af ni medlemmer, der er valgt af aktionærerne i PwC, hvoraf fire medlemmer ligeledes er medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for stillingtagen til PwC s interne kontrolprocedurer, herunder organisation, it og regnskabsmæssige forhold. Bestyrelsen behandler også strategi for forretningsområder og medarbejderudvikling. Derudover behandles og godkendes firmaets budgetter, årsrapport, risikostyring og forsikringsforhold samt instruks til CLT. Der gennemføres endvidere evaluering af bestyrelsesarbejdets organisering og effektivitet samt af samarbejdet mellem bestyrelse og CLT. Ledelsesstrukturen i PwC Bestyrelse Peter Hededam Christensen (formand) Christian Klibo Kim Füchsel Klaus Okholm Leif H. Mosegaard (medarbejdervalgt) Vibeke H. Outze (medarbejdervalgt) Country Leadership Team (CLT) Carsten Gerner Administrerende direktør Mikael Sørensen Leder af Assurance Henrik Faust Pedersen Leder af Tax Thomas Reenberg Leder af Advisory Hans Christian Teisen Leder af Operations Mogens Nørgaard Mogensen Markedsleder Bestyrelsens medlemmer er alle statsautoriserede revisorer bortset fra den ene af de medarbejdervalgte repræsentanter. Tre CLT-medlemmer er statsautoriserede revisorer. Lederen af Advisory er civilingeniør med HD i afsætning, lederen af Tax er cand.jur., og lederen af Operations er cand.polit. og MBA. 100 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10

11 CLT varetager den daglige ledelse af firmaet og følger de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har fastlagt. CLT s primære opgave er at sikre en effektiv og koordineret drift, herunder at firmaet overholder lovgivningen og vedtagne interne politikker. CLT er ansvarlig for firmaets profil i markedet og repræsenterer firmaet over for offentlige myndigheder og i relevante dele af PwC s internationale organisation. Firmaets daglige ledelse er endvidere organiseret dels ud fra forretningsområder (Assurance, Tax og Advisory) og dels ud fra geografisk opdeling af afdelinger og kontorer i Danmark. Grundlaget for partnernes vederlag PwC har implementeret et etisk regelsæt, som sikrer, at firmaet både lever op til de etiske krav, som omverdenen stiller til os, og til de krav, vi stiller til os selv. Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 101

12 Et væsentligt element i PwC s etiske regelsæt er en fælles global ramme for fordelingen af overskud til partnerne (partneraflønningssystemet). De enkelte lande har en vis frihed i forbindelse med tilrettelæggelsen af partneraflønningssystemet, men alle systemerne bygger på principperne i den globale ramme. I Danmark omfatter aflønningssystemet tre kerneelementer: Partnerne belønnes således efter den rolle, de får tildelt i partnerskabet, responsibility income, efter hvor godt de varetager deres ansvar, performance income, og ud fra hvor godt det danske firma klarer sig som helhed, equity income. PwC s partneraflønning hviler på ønsket om at motivere, anerkende og belønne partnerne for deres bidrag til firmaets udvikling, både som enkeltpersoner og som medlemmer af integrerede team. Hvert år gennemføres således en omfattende evalueringsproces, baseret på et balanced scorecard, målepunkter, der tager udgangspunkt i PwC s værdier (Teamwork, Excellence og Leadership), som er en integreret del af firmaets kerneadfærd, samt evne som ledere og role models for medarbejdere. Herudover følger det af PwC s evalueringsproces, at der udøves et vist skøn ved vurderingen af en partners indsats. Processen følges derfor tæt af ledelsen for at sikre, at partnere enkeltvist belønnes fair og rimeligt på et ensartet grundlag. Et væsentligt element i PwC s etiske regelsæt er en fælles global ramme for fordelingen af overskud til partnerne. Interne kvalitetsstyringssystemer og politikker for uafhængighed og efteruddannelse Statsautoriserede revisorer, der ikke er partnere, kan i henhold til firmaets underskriftsregler underskrive revisionspåtegninger og andre erklæringer med sikkerhed som den endeligt ansvarlige. Disse statsautoriserede revisorers vederlag udgøres af en fast løn med tillæg af bonus, der fastlægges efter samme princip som for partnerne. Ledelsen opstiller en række risikopolitikker og -procedurer, som skaber sikkerhed for, at der afgives korrekte erklæringer. I forbindelse med løsning af en erklæringsopgave med sikkerhed vil engagementspartneren, som har ansvaret for kundeengagementet, i nødvendigt omfang og i overensstemmelse med firmaets politikker for risikostyring involvere ekspertafdelinger og konsultere andre partnere. I forbindelse med revisionsopgaver for børsnoterede selskaber og 102 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10

13 En fair bedømmelse Vi forenkler procedurerne Udvikling kommer ikke af sig selv. Derfor gør PwC en stor indsats for at tilbyde vores medarbejdere de rette udviklingsmuligheder og den rette belønning. På ledelsesniveau har vores bedømmelsesprocesser tidligere været forskellige, ligesom timingen for rating, grading og løn- og bonusfastsættelse ikke har været harmoniseret. Vi har nu gennemført første fase i forhold til at forenkle processen og sikre en øget transparens i bedømmelsesprocessen på tværs af organisationen. Lederne kan nu sammenligne deres bedømmelse af medarbejderne internt og på tværs af forretningsenhederne. Det mindsker subjektiviteten og danner grundlag for en fair bedømmelse af den enkelte medarbejders indsats. revisionsopgaver med forøget risiko gennemføres et internt kvalitetsreview, inden erklæringen afgives, hvilket understøttes af de ansvarlige for risk management og human capital-funktionerne. Nedenfor gives et overblik over de kvalitetsstyringsprocedurer, der anvendes af PwC i Danmark i forbindelse med afgivelse af revisionspåtegninger på årsrapporter og andre erklæringer med sikkerhed. Standarder for kvalitetsstyring Revisionsaktieselskaber skal have et kvalitetsstyringssystem for revisionsfirmaets udførelse af erklæringsopgaver med sikkerhed. PwC s kvalitetsstyringsprocedurer er kortfattet beskrevet nedenfor i overensstemmelse med det såkaldte COSO Framework (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 103

14 A. Kontrolmiljø Tonen i toppen PwC s ledelse tilstræber gennem egen adfærd og engagement at sikre, at PwC signalerer uafhængighed, integritet og objektivitet. Dette sker dels gennem udsendelse af meddelelser til partnere og medarbejdere, dels ved indlæg på interne konferencer og gennem en omfattende intern undervisning. PwC forventer, at firmaets partnere og medarbejdere lever op til PwC s kerneværdier: Teamwork, Excellence og Leadership. PwC forventer, at firmaets partnere og medarbejdere lever op til PwC s kerneværdier: Teamwork, Excellence og Leadership. Uafhængighed, integritet og objektivitet PwC har omfattende systemer til overvågning af, at firmaets uafhængighedspolitik overholdes både for firmaet som helhed og for de enkelte medarbejdere. Samtidig sikres det, at firmaets uafhængighedspolitik og systemer til enhver tid er tilgængelige for alle partnere og medarbejdere, hvilket omfatter: Et centralt internationalt register over værdipapirer, underlagt begrænsninger. Dette indebærer, at partnere og medarbejdere skal søge forhåndsgodkendelse i forbindelse med eventuelle investeringer. Det kræves endvidere, at partnere og ledende medarbejdere registrerer deres investeringer i et særskilt system. Et internationalt forespørgsels- og godkendelsessystem, der er tilrettelagt med henblik på at sikre, at de ydelser, der leveres til børsnoterede revisionskunder, gennemgås og kan godkendes uden anmærkning. Hvis påkrævet, tilgodeser vi herigennem også, at sådanne ydelser forelægges vores kunders ledelser til forhåndsgodkendelse. Politik for indhentelse af uafhængighedserklæringer fra partnere og medarbejdere, der deltager i erklæringsopgaver. Systemer, der først clearer og herefter overvåger firmaets forretningsforbindelser for at sikre overholdelse af relevant lovgivning. Indhentelse af årlig bekræftelse fra partnere, directors og senior managere om deres iagttagelse af begrænsninger vedrørende investeringer og bankforbindelser mv. Obligatorisk efteruddannelse med central registrering og overvågning. En central uafhængighedsfunktion, som kan konsulteres, når der opstår spørgsmål. Kontrol af udvalgte partneres, directors og medarbejderes overholdelse af reglerne. De revisionspartnere, som underskriver regnskaber mv., og partnere, der er ansvarlige for løbende kvalitetssikring på den enkelte børsnoterede revisionskunde, udskiftes hvert syvende år (dog hvert femte år på kunder, som er omfattet af U.S. Securities and Exchange Commissions og the Public Company Accounting Oversight Boards regler). Der findes desuden separate krav om udskiftning af andre partnere, som spiller en væsentlig rolle i forbindelse med revision af børsnoterede kunder. Også for øvrige kunder, som er omfattet af revisorlovens 21, stk. 3., sker der udskiftning af den underskrivende partner hvert syvende år. Ingen enkeltkunde tegner sig for mere end cirka 5 % af PwC s danske omsætning eller indtjening. Det giver firmaet og partnerne den nødvendige frihed til at handle med uafhængighed, objektivitet og integritet. 104 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10

15 Regler for at konsultere fageksperter Der findes detaljerede regler og krav om, at PwC s partnere skal konsultere fageksperter i forskellige situationer. De enkelte revisionsteam konsulterer centrale fagspecialister vedrørende særlige forhold, hvor omstændighederne taler herfor. Såfremt den ansvarlige partner på en revision er uenig i den rådgivning, der modtages fra PwC s centrale fagspecialister, findes der en fast procedure for, hvordan der ved involvering af andre partnere nås frem til fælles enighed om afklaring af sagen. Medarbejderledelse PwC opretholder strenge ansættelsesprocedurer både for ansættelse af nyuddannede og mere erfarne medarbejdere. Dette omfatter ikke blot en vurdering af akademisk baggrund, men også interview, baggrundstjek (herunder indhentelse af straffeattest) og referencetjek. Efter ansættelse deltager vores medarbejdere i en række forskellige lokale, nationale og internationale kurser med et indhold, der matcher udviklingen i deres roller og ansvarsområder, efterhånden som karrieren skrider frem. Medarbejderne modtager herunder løbende praktisk oplæring. PwC s partnere modtager ligeledes løbende uddannelse, som supplerer den obligatoriske efteruddannelse. Partnernes og medarbejdernes resultater vurderes i en evalueringsproces, der involverer medarbejdere på samme niveau, underordnede og overordnede. Partnere og medarbejdere anerkendes og belønnes for at varetage deres ansvar på kompetent og professionel vis. Managere og senior managere evalueres formelt mindst en gang årligt af de partnere, som de har udført væsentlige opgaver for i årets løb. Den årlige vurderingsproces udmønter sig i oplysninger om, hvor godt de enkelte medarbejdere har klaret sig i forhold til vores værdier, individuelle mål for året og kolleger på samme niveau. Ingen enkeltkunde tegner sig for mere end ca. 5 % af PwC s danske omsætning. Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 105

16 B. Risikovurdering Risikostyring PwC s risk managementfunktion omfatter et antal erfarne partnere, som bruger en væsentlig del af deres tid på risikostyringsaktiviteter. Disse partnere har en vigtig rolle i beslutningsprocessen vedrørende accept og fortsat betjening af kunder og vurderer risiko på både et kvalitativt og et kvantitativt grundlag. Herudover er der krav om, at vores revisionsteam skal konsultere risk managementpartnere i forbindelse med problemstillinger og skøn, f.eks. vedrørende væsentlighed og going concern-forhold. Accept og fortsat betjening af kunder PwC har et internationalt it-baseret system, som understøtter vores beslutninger vedrørende accept og fortsat betjening af kunder. Systemet indebærer, at revisionsteamet, branchespecialister samt risk management-partnere afgør, hvorvidt risiciene vedrørende eksisterende og potentielle kunder er acceptable, og hvorvidt det er acceptabelt, at PwC sættes i forbindelse med en bestemt virksomhed og dens ledelse. Følgende er eksempler på forhold, som vi tager i betragtning: Virksomhedens og ledelsens omdømme Ledelsens effektivitet Ledelsens eventuelle incitament og tilbøjelighed til at manipulere med de fremlagte resultater Eventuel usædvanlig aggressiv fortolkning af love og standarder Eventuelle aktuelle eller historiske aktiviteter, ansættelsesforhold eller økonomiske forhold, som kunne påvirke PwC s uafhængighed. 106 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10

17 C. Kontrolaktiviteter D. Informationer og kommunikation Udførelse af revision PwC anvender en global revisionsmetodik for alle revisionsopgaver for at opnå ensartethed og konsistens i udførelsen. Den ensartede metodik omfatter politikker og procedurer for den praktiske gennemførelse af revisionsopgaver. Disse politikker og procedurer opdateres løbende, så de afspejler ny faglig udvikling og tager højde for nye problemstillinger og behov. Vores politikker og procedurer dækker faglige og lovgivningsmæssige standarder samt vejledning i, hvordan standarderne bedst kan implementeres. PwC anvender en global revisionsmetodik for alle revisionsopgaver for at opnå ensartethed og konsistens i udførelsen. Opgavespecifikke kvalitetskontroller Selv om PwC har et overordnet kvalitetsstyringssystem, som anvendes på alle erklæringsopgaver med sikkerhed, er der visse procedurer, som udføres specifikt i forbindelse med bestemte revisioner. Vores børsnoterede kunder får tildelt en quality reviewpartner, som er ansvarlig for at gennemgå revisionsstrategien, overveje PwC s uafhængighed samt drøfte de primære risici, der identificeres af revisionsteamet. Quality review-partneren deltager også i drøftelsen af væsentlige regnskabs-, revisions-og rapporteringsmæssige forhold dog som udgangspunkt uden at have kontakt til kunden. PwC s børsnoterede kunder får ligeledes tilknyttet en regnskabsfaglig review-konsulent (en partner fra PwC s centrale faglige specialistfunktion), som har til opgave at tilføre yderligere ekspertise vedrørende regnskabsforhold og overholdelse af fondsbørsforhold. De børsnoterede kunder får endvidere tilknyttet en skatteekspert. Centrale faglige specialister Products & Services er en separat afdeling inden for Assurance, som består af PwC s centrale faglige specialister. Products & Services-lederen har en plads i lederteamet, som udstikker strategiske retningslinjer for PwC s Assurance-afdeling og er drivkraften bag større fagligt rettede initiativer og beslutninger i Assurance. Products & Services består af partnere, directors og medarbejdere, som er faglige eksperter inden for regnskab og revision. De foretager review af og yder rådgivning om forhold, der er forbundet med væsentlige, usædvanlige eller komplekse regnskabs- og revisionsmæssige forhold samt fondsbørsforhold og endeligt fastlægger PwC s politik og metoder for udførelse af assuranceopgaver. Faglig opdatering PwC s partnere og medarbejdere har uanset deres fysiske placering adgang til de informationer, der er nødvendige for, at de kan holde sig ajour med udviklingen. Vores databasesystem og elektroniske informationssystem sikrer, at de relevante informationer er tilgængelige for alle revisionsteam. Meddelelser om udvikling inden for lovgivning, regnskaber og revision Der udsendes regelmæssigt meddelelser til PwC s partnere og medarbejdere om nye standarder og lovgivning med en tilknyttet vejledning, således at der kan ydes service af høj kvalitet til kunderne. Ny udvikling inden for lovgivning, regnskaber og revision kommunikeres løbende til revisionsmedarbejderne i meddelelser fra den centrale faglige afdeling. Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 107

18 E. Overvågning Kvalitetsgennemgange PwC har et internt kvalitetsovervågningsprogram. Programmet omfatter gennemgang af partnernes arbejde og overholdelse af forskellige aspekter af vores kvalitetsstyringssystem med henblik på at vurdere, hvorvidt dette fungerer hensigtsmæssigt. Samtidig skaber det en høj grad af sikkerhed for, at vores revisionsopgaver og andre revisions- og erklæringsydelser udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, faglige standarder samt interne politikker og procedurer. Gennemgang af kvaliteten af en revisionsopgave udføres af erfarne partnere og managere, som har relevant brancheerfaring, og som ikke har forbindelse hverken til det kontor, der udfører revisionen, eller til selve revisionen. Gennemgange udføres årligt, og alle partnere m.fl., som underskriver erklæringer, underkastes gennemgang mindst hvert tredje år. Gennemgange udføres også ad hoc, når det vurderes, at der kan være en konkret øget risiko. Vores gennemgangsproces omfatter desuden periodisk afprøvning af effektiviteten af funktionsområder, som f.eks. ansættelse, uddannelse, forfremmelse og uafhængighed. Overvågning af kvaliteten er desuden en integreret del af vores løbende forbedringsprogram. PwC evaluerer løbende input fra sådanne formelle programmer samt fra en lang række uformelle kilder i de fortsatte bestræbelser på at forbedre vores politikker og procedurer og for konstant at udvikle kvalitet i vores arbejde. Herudover evaluerer vi årligt effektiviteten i tilrettelæggelsen og funktionen af alle elementer i kvalitetsstyringssystemet. Overholdelse af regler og lovgivning (compliance) PwC har udpeget en partner med særligt ansvar for at påse overholdelse af etiske retningslinjer, herunder også uafhængighedsregler mv. Firmaets compliance-procedurer er tilrettelagt med henblik på at understøtte, at beslutninger træffes på et objektivt grundlag og for at overvåge overholdelsen af gældende love, regler samt interne politikker og procedurer. Der er tale om kontrol af regeloverholdelse inden for en række områder, herunder uafhængighed, revisorernes adgang til at praktisere, løbende faglig uddannelse samt fortrolighed og etik. Firmaets compliance-procedurer omfatter desuden værktøjer og ressourcer til understøttelse af firmaets og medarbejdernes bestræbelser på at sikre overholdelse af regler og lovgivning. Kvalitetsstyring på ikke-erklæringsopgaver (rådgivningsopgaver mv.) For ydelser, der ikke hører under kategorien erklæringsopgaver med sikkerhed (rådgivningsog assistanceopgaver), er der ligeledes etableret særskilte kvalitetsstyringssystemer, som grundlæggende indeholder de samme elementer, som er gældende for erklæringsopgaver med sikkerhed. Disse kvalitetsstyringssystemer er primært baseret på retningslinjer fra PwC s globale netværk, idet der kun i begrænset omfang findes lovgivningsmæssige eller standardmæssige krav til kvalitetsstyringssystemet for rådgivnings- og assistanceopgaver. Kvalitetsstyringssystemet giver en høj grad af sikkerhed for et retvisende billede af afgivne erklæringer. Erklæring om kvalitetsstyringssystemet og uafhængighedspolitikken CLT er ansvarlig for at sikre, at lovens krav om et velfungerende og veldokumenteret kvalitetsstyringssystem er opfyldt, herunder at der foreligger retningslinjer for vurdering af uafhængigheden. Ansvaret omfatter sikring af tilstrækkelige forretningsgange samt foreliggende kontroller og procedurer. Revisorloven foreskriver ligesom revisionsstandarderne, at en godkendt revisionsvirksomhed har pligt til at have dokumenterede kvalitetsstyringssystemer, og at disse skal være tilgængelige for kvalitetskontrollanterne i forbindelse med kvalitetskontrollen. Som led i kvalitetsstyringssystemet foreskriver revisorloven, at revisionsvirksomheder skal opstille retningslinjer, som sikrer, at revisor inden denne påtager sig en erklæringsopgave efter 108 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10

19 revisorlovens 1, stk. 2 tager stilling til, om der foreligger omstændigheder, som for en velinformeret tredjemand kan vække tvivl om revisors uafhængighed. Denne stillingtagen skal dokumenteres. Effektive interne kontroller og forretningsgange er ikke en garanti og kan ikke eliminere risikoen for, at afgivne erklæringer på regnskaber og anden rapportering til offentligheden ikke indeholder væsentlige fejl. Men kvalitetsstyringssystemet giver en høj grad af sikkerhed for et retvisende billede af afgivne erklæringer. Den seneste kvalitetskontrol PwC er i efteråret 2010 udtaget af Revisortilsynet til lovpligtig kvalitetskontrol. Erklæring herfra vil foreligge senest den 15. november PwC har senest i 2008 været udtaget af Revisortilsynet til lovpligtig kvalitetskontrol, hvilket resulterede i en godkendelse af firmaets kvalitetsstyringssystemer. I en særskilt rapport til ledelsen i PwC har Revisortilsynet fremsat forslag til forbedring af firmaets kvalitetsstyring. Disse forslag er inddraget i arbejdet med den løbende forbedring af det eksisterende kvalitetsstyringssystem. Kvalitet i vores ydelser På trods af vores særdeles veludbyggede kvalitetsstyringssystem kan vi som professionelle rådgivere ikke undgå fra tid til anden at blive part i erstatningssager. Antallet af sager med PwC som part er imidlertid ganske beskedent, målt i forhold til såvel kompleksitet som mængden af de tusindvis af opgaver, vi hvert år løser for vores kunder. PwC har i regnskabsåret 2009/10 og tidligere været involveret i et antal erstatningssager, som enten er afgjort eller er under domstolsbehandling. Alle sager vedrører spørgsmålet om, hvorvidt PwC har overholdt gældende standarder for god revisionsskik og/eller god revisorskik. Hovedparten af disse erstatningssager er anlagt mod både ledelse, bestyrelse, revision og eventuel medrevisor og/eller eventuelle deltagende advokater. Da erstatningskravene er fremsat mod PwC som solidarisk hæftende med de øvrige sagsøgte parter, er det vanskeligt at skønne, hvor store dele af kravene, der kan henregnes til revisor. Uafsluttede erstatningskrav mod PwC pr. 30. juni 2010 I regnskabsåret 2009/10 har PwC vundet en sag ved Højesteret, og der er ikke anlagt nye erstatningssager mod PwC ved domstolene. De samlede erstatningskrav, der er rejst ved domstolene mod PwC (og medindstævnede), og som er uafsluttede pr. 30. juni 2010, er som følger: Sagsforholdets Erstatningskrav begyndelse DKK mio. Sagsstatus ,5 Grønlands Landsret ,1 Københavns Byret ,0 Vestre Landsret ,2 PwC frikendt ved Højesteret ,0 Østre Landsret ,1 Retten i Lyngby ,0 Sø- og Handelsretten Omsætning i regnskabsåret 2009/10 Størrelse og omsætning, fordelt på honorarer for revision af regnskaber, honorarer for andre erklæringsopgaver med sikkerhed, skatterådgivning og andre ydelser. Firmaets omsætning i regnskabsåret 2009/10 med sammenligningstal for det foregående år fordeler sig, jf. revisorlovens 27, stk. 1, pkt. 8, således: Omsætning i DKK / /09 Revision af regnskaber Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser Udlæg Omsætning i alt Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10 109

20 Kunder PwC s kunder, omfattet af revisorlovens 21, stk. 3, for hvilke revisionsfirmaet i det foregående regnskabsår har udført opgaver efter 1, stk. 2 (dog er ikke medtaget kommuner, kommunale fællesselskaber og regioner, idet disse først omfattes af 21, stk. 3, fra 1. januar 2012). Børsnoterede kunder Ambu A/S A/S Skjern Bank BoConcept A/S Brd. Klee A/S Foreningen Capinordic Europæiske Ejendomme F.m.b.a. Coloplast A/S Dampskibsselskabet NORDEN A/S DanTruck A/S DiBa Bank Erria A/S Genmab A/S Greentech Energy Systems A/S Griffin III Berlin A/S Griffin IV Berlin A/S Hvidbjerg Bank A/S Investea German High Street II A/S Investea Sweden Properties A/S Investeringsforeningen EgnsINVEST Investeringsforeningen Gudme Raaschou Investeringsselskabet Luxor A/S Københavns Lufthavne A/S LifeCycle Pharma A/S Maconomy A/S Mols-Linien A/S Morsø Bank A/S NeuroSearch A/S NewCap Holding A/S Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Olicom A/S (u. betalingsstandsning) Per Aarsleff A/S Prime Office A/S Ringkjøbing Landbobank A/S Rovsing A/S Salling Bank A/S Satair A/S Solar A/S SPARBANK A/S Sparekassen Lolland A/S TDC A/S Tivoli A/S Totalbanken A/S ValueInvest Vestas Wind Systems A/S vestjyskbank A/S Vinderup Bank A/S 110 Værdien, du leder efter Årsrapport 2009/10

Gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapport www.pwc.dk/aarsrapport Gennemsigtighedsrapport 2010/11 Gennemsigtighedsrapport PwC s gennemsigtighedsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med revisorlovens 27 og det Europæiske Råds ottende direktiv.

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapport Gennemsigtighedsrapport 07/08 PricewaterhouseCoopers har udarbejdet en gennemsigtighedsrapport i overensstemmelse med revisorlovens 27 og EU s 8. direktiv. I henhold til loven er vi først forpligtet til

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2012 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2012 Rapport om gennemsigtighed for 2012 Den danske revisorlov bestemmer i 27, at en revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger

Læs mere

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013

CVR 25 49 21 45 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 Gennemsigtighedsrapport 2013 l henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) bestemmer 27 i overensstemmelse med EU's 8. direktiv, at en revisionsvirksomhed,

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013

Gennemsigtighedsrapport 2013 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af

Læs mere

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde

T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk. Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde RIR Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014

Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 AP Statsautoriserede Revisorer P/S CVR-nr. 34 88 49 35 Gennemsigtighedsrapport 2013/2014 1 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2015

Gennemsigtighedsrapport 2015 CVR-nr. 13 86 45 78 Gennemsigtighedsrapport 2015 Offentliggjort 30. september 2015 Gennemsigtighedsrapport I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven nr. 468 af 17.

Læs mere

CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET

CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2010 1 1 CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET CK Holding 2009 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (CVR nr. 32 06 94 36) er moderselskab for den 100% ejede

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2013 Rapport om gennemsigtighed for 2013 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015)

Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) Gennemsigtighedsrapport 2014/15 (15. december 2015) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver revisionspåtegninger på regnskaber

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport

Gennemsigtighedsrapport www.pwc.dk/aarsrapport Gennemsigtighedsrapport 2012/13 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab INDHOLD Gennemsigtighedsrapport 03 04 10 12 18 19 20 24 Forord Tillid som den afgørende

Læs mere

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2015 30. marts 2016 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2012/13 (16. december 2013) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Gennemsigtighedsrapport 2013/14 (4. december 2014) I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) skal revisionsvirksomheder, der afgiver

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport. 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk

Gennemsigtighedsrapport. 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: redmark.dk Gennemsigtighedsrapport 2014 20. marts 2015 Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr.: 29 44 27 89 redmark.dk Hos Redmark er vi gode til tal... I henhold til Lov om godkendte revisorer og

Læs mere

Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapport. PwC 2014/15

Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapport. PwC 2014/15 Gennemsigtigheds- og Corporate Governancerapport PwC 2014/15 I PwC er kvalitet altid i højsædet. Kvalitet er en afgørende faktor for at kunne leve op til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2015

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2015 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2015 Rapport om gennemsigtighed for 2015 I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven

Læs mere

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2016

Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Gennemsigtighedsrapport 2016 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Gennemsigtighedsrapport 2016 Rapport om gennemsigtighed for 2016 Som revisionsvirksomhed, der afgiver revisionspåtegninger på årsregnskaber m.v.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kommisorium for revisionskomite

Kommisorium for revisionskomite Kommisorium for revisionskomite Kristian Wulf-Andersen Copyright 2. november 2011 Trifork A/S Side 1 af 9 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.1.0 2009-05-26 KWA Oprettelse og første version til

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24

Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 Gennemsigtighedsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem af RevisorGruppen Danmark og BKR International

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Revisionsudvalg for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Kommissorium På bestyrelsesmødet den 21. marts 2011 besluttede bestyrelsen for Dalhoff Larsen & Horneman A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Revisionsudvalgets

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

Corporate Governance og Gennemsigtighedsrapport. PwC s årsrapport 2013/14

Corporate Governance og Gennemsigtighedsrapport. PwC s årsrapport 2013/14 Corporate Governance og PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14: Corporate Governance og Du finder os på 16 kontorer placeret i hele Danmark. PwC s årsrapport 2013/14: Corporate Governance

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group

Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group Revisionsudvalgskommissorium for Solar Group På bestyrelsesmødet den 15. oktober 2006 besluttede bestyrelsen for Solar A/S at nedsætte et revisionsudvalg. Nærværende kommissorium er opdateret og godkendt

Læs mere

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014

Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 23. marts 2014 om revisors

Læs mere

GENNEMSIGTIGHEDS- OG CORPORATE GOVERNANCE RAPPORT

GENNEMSIGTIGHEDS- OG CORPORATE GOVERNANCE RAPPORT PwC 2015/16 GENNEMSIGTIGHEDS- OG CORPORATE GOVERNANCE RAPPORT Succes skaber vi sammen... 2 Gennemsigtigheds- og Corporate Governance rapport 2015/16 Indhold LEDELSES- BERETNING Tillid og relationer PwC

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget

Kommissorium for Revisionsudvalget Kommissorium for Revisionsudvalget Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Helle Okholm (formand), Søren B. Andersson og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr

Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr Kommissorium for revisionsudvalget i Fast Ejendom Danmark A/S, CVR. nr. 28 50 09 71 1. Præambel 1.1. Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S har besluttet, at den samlede bestyrelse skal fungere som revisionsudvalg

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR.

Foreningsåret 2007/2008 var det 14. år med foreningsbaseret kvalitetskontrol i FSR. Kvalitetsudvalget Udvalget har i foreningsåret afholdt 8 møder. Kvalitetsudvalget 2007/2008 Jørgen Holm Andersen, formand, København Peter Kofoed Larsen, viceformand, København Jørgen Jakobsen, Viborg

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 20. april 2017 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 12. oktober 2007 Side 1 af 1 Til aktionærerne i Griffin IV Berlin A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Griffin IV Berlin A/S indkalder

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Optikerforeningen. CVR-nummer

Optikerforeningen. CVR-nummer Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: DK 31 77 85

Læs mere

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet )

Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) Mandat og forretningsorden for Nominerings- og Vederlagsudvalget i Ambu A/S ( Selskabet ) 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå og rådgive Selskabets

Læs mere

Kommissorium Udkast 2016

Kommissorium Udkast 2016 Kommissorium Udkast 2016 Revisionsudvalg for Schouw & Co. 3. udgave 10. november 2016 Indeholder ikke-offentliggjort information og er strengt fortroligt. Må ikke gøres til genstand for kopiering eller

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 08 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 15. april 2008 Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2008. Bestyrelsen fremsætter på

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

I/S Ryomgård Vandværk

I/S Ryomgård Vandværk I/S Ryomgård Vandværk cvr.nr. 23 47 82 18 8550 Ryomgård Årsrapport for 2004 1 Indhold side Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen. Juli 2015. rigsrevisionen. rigsrevisionen Standard for kvalitetsstyring i Rigsrevisionen Juli 2015 rigsrevisionen rigsrevisionen S T A N D A R D F O R K V A L I T E T S S T Y R I N G I R I G S R E V I S I O N E N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og hvorfor er det relevant for din virksomhed... Hvad er FATCA? Et summarisk overblik over lovgivningen, som påvirker den globale finansielle sektor. Hvad?

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014

Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 Finansrådets ledelseskodeks Redegørelse for 2014 (16. februar 2015) Indledning Finansrådet udsendte den 22. november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse Juni 2015 Spørgsmål/svar om SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde Komitéen

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

SKANDIA LIVSFORSIKRING A A/S - (CVR-nr.: 29 63 78 73)

SKANDIA LIVSFORSIKRING A A/S - (CVR-nr.: 29 63 78 73) Side 1/1 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Dato 15. oktober 2015 INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SKANDIA LIVSFORSIKRING A A/S - (CVR-nr.: 29 63 78 73) Bestyrelsen i Skandia

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 28. januar 2009 23. januar 2009. Nr. 42. Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere