Oprettet: Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen"

Transkript

1 Titel: Feltmålinger, måling af ph og ledningsevne samt udtagning af prøver til Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S01 Version: 2 Oprettet: Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen Gyldig fra: Sider: 18 Sidst ændret: Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA for databehandling, kvalitetssikring m.m. 0 Indhold 1 Indledning Metode Tid, sted og periode Udstyr Procedure Vejrforhold og evt. istykkelse Vandstand Måling af salinitet, temperatur, iltkoncentration og iltmætning Sigtdybde Ophentning og blanding af vand Udtagning af prøver fra blandingsprøven Måling af ph og ledningsevne Opbevaring af prøver inden analyse Vedligeholdelse af instrumenter Måling og prøvetagning ved isdække Databehandling Data og koder Kvalitetssikring Referencer Bilag Bilag 6.1 Rekvisitionsskema Bilag 6.2 Feltskema Bilag 6.3 Kodeliste til vind- og vejrforhold Oversigt over versionsændringer... 18

2 1 1 Indledning Feltmålinger i og omkring søerne omfatter vejrforhold, vindforhold, vandstand, iltindhold og iltmætning, temperatur og sigtdybde. Vandprøverne tages med det formål at analysere kemiske og fysiske nøgleparametre i søer. Formålet med analyserne og målingerne er at følge udviklingen af de inkluderede parametre over en eller flere sæsoner i den enkelte sø. Resultaterne af feltmålingerne og analyserne af kemiske og fysiske variable bidrager sammen med andre fysiske og biologiske analyser i søvandet og -sedimentet til at give et helhedsbillede af søernes tilstand og udvikling. Denne tekniske anvisning omfatter målinger, som er omfattet af krav om kvalitetsstyring i overensstemmelse med ISO Generelle krav til prøvnings- og kalibreringslaboratoriers kompetence.

3 2 2 Metode 2.1 Tid, sted og periode Der foretages målinger og tages prøver i dagtimerne. Feltmålinger og udtagning af vandprøver sker på én fast station beliggende på den største vanddybde i søen. I lavvandede søer med ringe horisontal dybdeforskel placeres stationen så vidt muligt midt i søen. For at kunne genfinde stationen markeres den med en bøje, eller stationens placering defineres vha. en UTM position og genfindes efterfølgende vha. GPS. 2.2 Udstyr GPS Ekkolod Temperaturmåler til luft Temperaturmåler til vand Iltmåler Secchiskive, hvid ø: 30 cm ph-måler Ledningsevne- og salinitetsmåler Vandhenter (hjerteklap-, Ruttner- eller Limnos-) med dybdemarkeret snor Balje til blandingsprøve Prøvebeholdere (0,5 og 5 l) til ufiltrerede prøver. Filtreringsudstyr (figur 1.1 og 1.2): o enten sprøjter (10-60 ml) og 0,45 µm sprøjtefilter med forfilter (CAMEO 30GA celluloseacetatmembran eller anden type, der er godkendt af analyselaboratoriet) o eller sprøjte med tilhørende filterholder, 0,45 µm filter (Advantec mixed cellulose ester eller anden type, der er godkendt af analyselaboratoriet, ø:47 mm), filterholder, pincet, GF/C filter ø:47 mm, Prøvebeholdere til filtrerede prøver (skal godkendes af analyselaboratoriet) Køletaske med køleelementer Instrumenter til måling af ph og ledningsevne indstilles til at angive værdien ved 25 o C.

4 3 For det udstyr, der anvendes til målinger i fersk overfladevand/søvand gælder følgende målenøjagtigheder: Parameter Målenøjagtighed Salinitet ± 0,1 Ledningsevne (v. 25 o C) ± 1,5 ms/m ph (v. 25 o C) ± 0,2 enheder Temperatur ±0,2 C Iltkoncentration ±0,1 mg/l Tabel 1.1 Krav om målenøjagtigheder til udstyr, der bruges til feltmålinger Figur 1.1a 10-ml engangssprøjte og sprøjtefilter Figur 1.1b 10-ml engangssprøjte med påmonteret sprøjtefilter Figur 1.2a 100-ml sprøjte, filterholder, filter, pincet, æske med filtre Figur 1.2b 100-ml sprøjte med påmonteret filterholder 2.3 Procedure Al måle- og prøvetagningsudstyr skylles i søvandet før målinger og prøveudtagning påbegyndes. På rekvisitionsskemaet (bilag 6.1) noteres vanddybden ved prøvetagningsstationen. Hvis der ikke bruges måleudstyr, der automatisk gemmer data, skal måleresultater noteres på feltskemaet (bilag 6.2) eller indtastes på felt-pc Vejrforhold og evt. istykkelse Vejrforhold og eventuel isforekomst registreres i skønnede værdier ved anvendelse af koderne angivet i kodelisten (bilag 6.3).

5 Vandstand Vandstand aflæses på et eller flere nivellerede vandstandsbrædder eller ved nedstik fra nivelleret fast kant eller lignende. Nivellering skal foretages i måleåret efter isbrud Måling af salinitet, temperatur, iltkoncentration og iltmætning Salinitet måles, hvis det tidligere er konstateret, at søen er brak, dvs. med en salinitet på 0,5 eller hvis der er usikkerhed om saliniteten. Temperatur, iltkoncentration og iltmætning måles ofte på samme udstyr i samme prøvegang. Måling af disse parametre og af salinitet skal ske i den uforstyrrede vandsøjle og foretages derfor før de øvrige målinger og prøvetagninger. Der måles i dybdeprofil fra overfladen (0,2 m) og derefter for hver meter. Herved konstateres det, om søen er temperaturlagdelt, d.v.s. om der forekommer springlag, hvor temperaturen ændres mere end 1 C pr. meter. I springlaget måles temperaturen for hver halve meter. Der måles for hver halve meter indtil man er sikker på at være igennem springlaget, altså indtil temperaturændringen igen er mindre end 1 C pr. meter.dannelse af temperaturspringlag forekommer oftest i det sene forår og gennem sommerperioden. På varme, vindstille dage kan der forekomme dobbelt temperaturspringlag. I disse tilfælde noteres det på feltskemaet, men der tages i øvrigt ikke hensyn til det øverste, mere ustabile springlag Sigtdybde Sigtdybden måles med en hvid Secchi-skive i bådens skyggeside. Secchiskiven sænkes ned, til den ikke kan ses, herefter hives den op, indtil den kan skimtes denne dybde er sigtdybden. Sigtdybden afrundes til nærmeste 5 cm. Der må ikke anvendes vandkikkert og der må ikke bruges polaroid-solbriller i forbindelse med måling af sigtdybden. Sigtdybden måles i alt to gange af to forskellige personer. Ved uoverensstemmelse angives et gennemsnit af de to målinger Ophentning og blanding af vand Afhængig af om søen er temperaturlagdelt, udtages der en eller to blandingsprøver i vandsøjlen. Hvis søen ikke er lagdelt tages kun én prøve. Hvis søen er lagdelt tages der en prøve over springlaget og en prøve under springlaget, dvs. i vandsøjlen, hvor temperaturændringen igen er mindre end 1 C pr. meter. Når prøvedybden fastlægges, regnes der fra midten af vandhenteren. Udtagning af prøver tæt ved bunden (<1 m over bunden) foretages kun, hvis det sikres, at der ikke kommer ophvirvlet bundmateriale med.

6 5 Ikke temperaturlagdelte søer Vandprøver tages vha. vandhenter. Hvis vanddybden er mindre end 1 m kan prøven tages med vanddunk. I dette tilfælde føres med åbningen nedad til åbningen er i 0,2 m dybde. Dunken vendes og fyldes helt. Der udtages en blandingsprøve i henhold til tabel 1.2. Hvis sigtdybden er 10 cm skal der kun tages prøve i 0,2 cm. Der tages lige store delprøver fra de angivne dybder. Delprøverne blandes i baljen. Vanddybde Sigtdybde Prøvetagningsdybder (d) (s) - 0,1m 0,2 m 1 m - 0,2 m 1<d 1,5 m 0,3m 0,2 m, 2 x sigtdybden >0,3m 0,2 og 1 m, eller så dybt bundforholdene tillader det (max. 1 m) >1,5 m 0,3m 0,2 m, 2 x sigtdybden 0,3<s 2 m Afhængig af bundforholdene to muligheder: 0,2 m, sigtdybde, 2 x sigtdybde 0,2 m, sigtdybde eller så tæt på bunden som muligt >2 m 0,2 m, 2,0 m, 4,0 m, 6,0 m osv. til 2 x sigtdybde 1) Tabel 1.2 Retningsliner for prøvetagningsdybder i søer uden springlag. 1) Den nederste prøve tages i den dybde, der ved afrunding til nærmeste 2 meter ligger tættest på 2 x sigtdybden. F.eks. skal der ved en sigtdybde på 4,1 m tages prøver ved 0,2, 2, 4, 6, 8 m, mens der ved en sigtdybde på 4,8 m tillige skal tages prøve på 10 meters dybde. Hvis sigtdybden er 4,5 m rundes der op, så der tages prøver ned til 10 m. Hvis det på grund af bundforholdene ikke er muligt at tage en prøve i 2 meter, tages prøven så tæt på bunden som muligt.

7 6 Temperaturlagdelte søer A: Blandingsprøven fra epilimnion. Lige store delprøver tages efter retningslinjerne i tabel 1.3 Sigtdybde Epilimnions udstrækning Prøvetagningsdybder 2 m 2 x sigtdybde 0,2 m; midt i epilimnion; springlagets overkant > 2 x sigtdybde 0,2 m; sigtdybde; 2 x sigtdybde > 2 m < 2 m 0,2 m og midt i epilimnion. 2 m og 2 x sigtdybde Hver 2 meter (0,2; 2,0; 4,0; 6,0 m osv). Den sidste prøve tages i den dybde, der ved afrunding til nærmeste 2 m ligger tættest på springlagets overkant, over denne. > 2 x sigtdybde Hver 2 meter (0,2; 2,0; 4,0; 6,0 m osv.). Den sidste prøve tages i den dybde, der ved afrunding til nærmeste 2 m ligger tættest på 2 x sigtdybden (se eks. ovenfor). Hvis den nederste dybde dermed ligger i springlaget, tages den nederste prøve ved springlagets overkant. Tabel 1.3 Retningslinier for prøvetagning i epilimnion Delprøverne blandes i baljen.

8 7 B: Blandingsprøven fra hypolimnion. Der udtages lige store delprøver i 2-5 dybder afhængig af hypolimnions udstrækning, som angivet i tabel 1.4. Udstrækning af hypolimnion defineres som laget fra underkanten af springlaget til søbunden. Hypolimnions udstrækning, defineret som laget fra underkanten af springlaget til søbunden Prøvetagningsdybder meter under springlaget (se afsnit 2.3.5) 2-3 m Midt i hypolimnion 3 m 1 og 2 m 4 m 1 og 3 m 5 m 1; 2,5 og 4 m 6 m 1; 3 og 5 m 7 m 1; 2,5; 4,5 og 6 m 8 m 1; 3; 5 og 7 m 9 m 1; 3,5; 5,5 og 8 m 10 m 1; 4; 6,5 og 9 m 11 m 1; 3,5; 6; 8 og 10 m 12 m 1; 4; 6,5; 9 og 11 m 13 m 1; 4; 7; 9,5 og 12 m 14 m 1; 4; 7; 10 og 13 m 16 m 1; 5; 8; 11 og 14 m 18 m 2; 6; 10; 13 og 16 m 20 m 2; 6; 10; 14 og 18 m 22 m 3; 8; 12; 16 og 20 m Tabel 1.4 Prøvetagningsdybder i hypolimnion Delprøverne blandes i baljen Udtagning af prøver fra blandingsprøven Ufiltreret prøve Vandet i baljen omrøres grundigt, og med en kande udtages en prøve, som hurtigt og evt. vha. en tragt hældes i den mærkede prøvebeholder. Beholderen skal fyldes helt. Hvis der skal måles klorofyl indleveres der 5 liter til analyse. Hvis der ikke skal måles klorofyl indleveres der 0,5 l. Filtreret prøve OBS Den beskrevne metode introduceres i Dette år skal ses som et testår. I løbet af året modtager FDC ferskvand meget gerne tilbagemeldinger. Ved årets slutning evalueres metoden og den tekniske anvisning tilrettes evt. herefter. Filtrering skal foregå i felten, i forbindelse med prøvetagningen. Vandet i baljen omrøres grundigt og der udtages en prøve med kanden. Der omrøres grundigt i kanden umiddelbart inden opsugningen. NB! det er vigtigt, at der ikke er luftbobler mellem filteret og vandet, og at spidsen af sprøjten ikke rører filteret, når prøven presses ud

9 8 A. Filtrering vha. sprøjter med færdigpakket filter. Hvis der anvendes sprøjter og sprøjtefilter (figur 1.1a) suges der med sprøjten hurtigt 22 ml op. Sprøjten holdes lodret med studsen opad og eventuelle luftbobler knipses/presses forsigtigt ud af sprøjten. Filteret påmonteres (figur 1.1b) og der presses 2 ml prøve gennem filteret. Denne mængde vand kasseres. Resten af prøven presses gennem filteret og ned i den mærkede prøvebeholder. B. Filtrering vha. sprøjte med filterholder og løst filter Hvis der anvendes sprøjte med filterholder og løst filter (figur 1.2a) lægges filteret vha. pincetten i holderen og denne samles. Der suges hurtigt 22 ml op i sprøjten. Sprøjten holdes lodret med studsen opad og luftbobler knipses/presses forsigtigt ud af sprøjten. Holder med filter påmonteres (figur 1.2b), og der presses 2 ml prøve gennem filteret. Denne mængde kasseres. Derefter presses resten af prøven gennem filteret og ned i den mærkede prøvebeholder. Hvis der er mange alger eller andet organisk eller uorganisk materiale i prøven stopper filteret hurtigt til, og det kan i disse tilfælde være en fordel at opsuge mindre prøvevolumener ad gangen, eventuelt i mindre sprøjter, og skifte filter efter hver opsugning husk altid at skylle et nyt filter igennem. Ved anvendelse af sprøjte med løst filter er det ved uklare prøver en fordel at anvende forfilter (GF/C), der lægges direkte på 0,45 µm filteret. Sprøjten skal altid tømmes helt hver gang, og der skal omrøres grundigt i kanden før hver opsugning. Sprøjter kan genanvendes, hvis de rengøres på samme måde som andet prøvetagningsudstyr mellem hver prøvetagning Måling af ph og ledningsevne Den blandede prøve omrøres grundigt, og der måles ph og ledningsevne i blandingsprøven. Denne måling foretages efter udtagning af prøver til vandkemi Opbevaring af prøver inden analyse Den filtrerede prøve afkøles til 4 C og opbevares mørkt indtil analyserne foretages. Den ufiltrede prøve opbevares mørkt og køligt indtil analyserne foretages. Prøver skal være indleveret til analyselaboratoriet, så de overholder de krav der er til opbevaringstider fra prøvetagning til analyse i gældende metodedatablade og godkendte danske eller internationale standarder. 2.4 Vedligeholdelse af instrumenter Elektronisk udstyr skal opbevares, vedligeholdes og kalibreres efter producentens anvisninger. Kalibrering af måleudstyr skal ske indenfor det forventede måleinterval.

10 9 Krav til holdbarhed af væsker til vedligeholdelse af elektroder, buffere til kalibrering af udstyr samt elektroders holdbarhed skal overholdes. Til hvert stykke apparatur, der bruges til feltmålinger, skal der forefindes en logbog. I denne skal det anføres, hvornår der er udført kalibrering af udstyret, dato for serviceeftersyn eller reparationer, hvis der opdages uregelmæssigheder ved apparaturet eller andet, der kan have indflydelse på kvaliteten af dets målinger. Den enkelte vandhenter skal testes mindst én gang årligt for at sikre, at den er fuldt funktionsdygtig. Vandhenteren testes i en dyb sø. Den mest enkle testmetode er at sammenligne vandtemperaturen i den ophalede prø- ve (aflæses på termometeret monteret i vandhenteren) med vandtemperaturen målt på kalibreret udstyr. 2.5 Måling og prøvetagning ved isdække De til enhver tid gældende sikkerhedsregler for feltarbejde skal følges. Afhængig af isens bæredygtighed følges en af nedenstående to metoder: Sikker is Målinger foretages og vandprøven udtages på den normale kemistation, hvor der hugges et ca. 0,5x0,5 m hul. Herigennem tages prøven. Er der snedækket, skal sneen ryddes i en afstand af 1 m omkring hullet i forbindelse med måling af sigtdybde. Usikker is Hvis det ikke er muligt at foretage målinger og udtage prøver til vandkemi pga. is, foretages målingerne og prøvetagning i afløbet eller fra bro eller lignende omkring det planlagte tidspunkt. Der analyseres for de parametre, som indgår i søprogrammet - husk at anføre bemærkning om ændret prøvetagning.

11 10 3 Databehandling Data indberettes i STOQ, som overføres til sø i ODA. Der henvises til Teknisk Anvisning for databehandling, kvalitetssikring m.m. 3.1 Data og koder Parameter Standatkode parameter Stofparameter std00019 Enhed Standatkode - måleenhed Måleenheder std00016 Totaldybde* 8996 m 63 Farvetal 61 Pt mg/l 160 Alkalinitet 291 mmol/l 9 Total kvælstof 1211 mg/l 1 Nitrit-nitrat kvælstof 1191 mg/l 1 Ammonium kvælstof 1012 mg/l 1 Total fosfor 1376 mg/l 1 Orthophosphat-p 1302 mg/l 1 Klorofyl (ukorr.) 7502 µg/l 20 Suspenderet stof 91 mg/l 1 Glødetab af suspenderet stof 147 mg/l 1 Total jern 2041 mg/l 1 Silikat + Silicium 2111 mg/l 1 Ledningsevne 11 ms/m 24 ph 41 Sigtdybde 85 m 63 Salinitet 101 promille 36 Iltkoncentration 251 mg/l 1 Iltmætning 252 pct. 4 Vandtemperatur 9902 C 29 Vandstand (DVR90) 2713 m 63 Vandstand (DNN) 2710 m 63 Vandstand (lokal) 2711 m 63 Vindretning* 8997 grader 237 Lufttemperatur 9953 C 4 Tabel 1.5 oversigt over parametre med tilhørende koder, der skal indberettes til Fagdatacenteret. * Parameteren er tildelt en midlertidig STANDAT-kode (maj 2011). Koden kan bruges, og det forventes, at den bliver permanent i september 2011.

12 11 Parameter Stofparameter Måleenheder Prøvetagningsudstyr Prøvetype Skydække Vejret Vindstyrke Iskoncentrationer Istykkelser Farve Laboratorium Målemetode Prøvefraktion Filtrering Kodeliste std00019 std00016 std00024 std00034 std00035 std00056 std00057 std00060 std00061 std00112 std00032 std00018 std00206 std00108 Tabel 1.6 Oversigt over kodelister, der skal bruges i forbindelse med indberetning af data til Fagdatacenteret. Standatkodelisten Filtrering std00108 vil i løbet af 2011 blive erstattet af en anden kodeliste Fraktioneringssted. Derudover vil der blive oprettet en ny kodeliste Fraktioneringsmetode. Listen Prøvefraktion std00126 bibeholdes.

13 12 4 Kvalitetssikring Data kvalitetssikres i ODA. Der henvises til Teknisk anvisning for databehandling, kvalitetssikring m.m. Feltmalinger, maling af ph og ledningsevne samt udtagning af pn1>ver til analyse af vandkemiske parametre i s0er.

14 13 5 Referencer Lauridsen, T., Søndergaard, M., Jensen, J.P., Jeppesen, E. & Jørgensen, T.B. (2007): Undersøgelser i søer. NOVANA og DEVANO overvågningsprogram. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 172 s. - Teknisk anvisning fra DMU nr

15 14 6 Bilag Bilag 6.1 Rekvisitionsskema Bilag 6.2 Feltskema Bilag 6.3 Kodeliste til vind- og vejrforhold

16 15 Bilag 6.1 Rekvisitionsskema

17 16 Bilag 6.2 Feltskema 50 Dato Kl Vandets farve Pn?JVetagere Profilmaling Dybde Temperatur lltkonc. lltmcet. Salinitet Dybde Temperatu lltkonc. lltmcet. Salinitet m Qrader mq!l % %o m Qrader mq!l % %o Plankton Fytoplankton udtaget i samme dybde sam vandkemi Pmver i eller under springlag Fytoplankton pnztvetagningsdybder Fytonetpmve UTM X UTM Y Pr.tagningsdybder: Totaldybde Zoo. st A Zoo. st B Zoo. st C Zooplankton filteret Zooplankton sedimenteret Zooplankton netpnztv e Feltmalinger, maling af ph og ledningsevne samt udtagning af pn1>ver til analyse af vandkemiske parametre i s0er.

18 17 Bilag 6.3 Kodeliste til vind- og vejrforhold Prøvetagningsmetode Udstyr 00 Ikke oplyst 000 Ikke oplyst 01 Enkeltprøve 002 Kajak 04 Blandingsprøve 003 Ketcher 21 Feltmåling 21 Vandhenter 99 Andet Vejrlig 00 Ikke oplyst Skydække 00 Ikke oplyst 01 Klart vejr 01 1/8 af himlen dækket af skyer 02 Delvist skyet 02 2/8 af himlen dækket af skyer 03 Skydække 7/8 eller mere 03 3/8 af himlen dækket af skyer 04 Snestorm 04 4/8 af himlen dækket af skyer 05 Tåge 05 5/8 af himlen dækket af skyer 06 Støvregn 06 6/8 af himlen dækket af skyer 07 Regnvejr 07 7/8 af himlen dækket af skyer 08 Snevejr 08 8/8 af himlen dækket af skyer 09 Regnbyger 09 fuldkommen skyfrit 10 Dis Vindstyrke (se nedenfor) Vindretning omregnet til grader Vandfarve 00 Ikke oplyst NØ Ikke oplyst 01 Næsten vindstille Ø Ingen 02 Svag vind SØ Hvidlig 03 Let vind S Gullig 04 Jævn vind SV Rødlig 05 Frisk vind V Grønlig 06 Hård vind NV Blålig 07 Stiv kuling N Brunlig 08 Hård kuling 08 Grålig 09 Stormende kuling 09 Sort 10 Storm 10 Brunlig, lys 11 Stærk storm 11 Brunlig, mørk 12 Orkan 12 Klargrøn 13 Vindstille 13 Grågrøn 14 Grønbrun Iskoncentration Istykkelse 15 Rødbrun 00 Ikke oplyst 00 Ikke oplyst 16 Gråbrun 01 Isfrit 01 Mindre end 5 cm tyk is 99 Andet 02 Åbent vand < 1/ cm tyk is 03 Spredt drivis 1-4/ cm tyk is 04 Åben drivis 4-6/ cm tyk is 05 Tæt drivis 7-8/ cm tyk is 06 Meget tæt drivis cm tyk is 07 Kompakt drivis 10/ cm tyk is 08 Fastis (drivis ude) 08 Mest < 15 cm pletvis > 15 cm. 09 Fastis 09 Mest cm pletvis >30 cm. 10 Åben rende 10 Mest > 30 cm pletvis tyndere Vindstyrke (m/s) 0-1,2 Stille Røg stiger lige op. Søen er spejlblank. 0,3-1,5 Næsten stille Røg viser retning. Små krusninger på sø. 1,6-3,3 Svag vind Små blade bevæger sig. Korte bølger. 3,4-5,4 Let vind Kviste bevæger sig. Glasagtigt skum på bølger. 5,5-7,9 Jævn vind Grene bevæger sig. Hyppig skumtoppe. 8-10,7 Frisk vind Mindre træer bevæger sig. Mange skumtoppe. 10,8-13,8 Hård vind Store grene bevæger sig. Skumtoppe overalt. 13,9-17,1 Stiv kuling Større træer bevæger sig. Hvidt skum fra brydende bølger. 17,2-20,7 Hård kuling Kviste brækkes af. Høje lange bølger, skumsprøjt. 20,8-24,4 Stormende kuling Store grene knækkes, tagsten blæser ned. Bølger vælter over skumsprøjt. 24,5-28,4 Storm Træer rives op med rode. Udsigten påvirkes af skumsprøjt. 28,5-32,6 Stærk storm Talrige ødelæggelser. Skumflager, udsigten kraftig forringet. >32,6 Orkan Voldsomme ødelæggelser. Luften fyldt med skum. Tag hjem!!

19 18 7 Oversigt over versionsændringer Version Dato Emne: Ændring: Første version som anvendes til alle foregående TA er TA en er indsat i ny skabelon Tilføjelse om brug af logbog i h.t. ISO17025 Rettet målenøjagtighed af ledningsevne Anvisning om prøvetagningsdybder er lavet i skemaform. Endvidere er der foretaget præciseringer her. Ændring af prøvevolumen, der skal filtreres i felten. Bilagsnumre ændret fra 1.x til 6.x Der afsat plads på feltskemaet til utmkoordinater for zooplanktonprøvetagningssteder.

Oprettet: Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen

Oprettet: Forfattere: Liselotte Sander Johansson Torben Linding Lauridsen Titel: Feltmålinger, profilmålinger samt udtagning af prøver til analyse af vandkemiske parametre i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S01 Version: 5 Oprettet: 09.03.2011 Forfattere: Liselotte

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Titel: Dyreplankton prøvetagning i søer Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S03 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S06 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012 Gyldig fra: 01.01.2011

Læs mere

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer

Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Interkalibrering Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 14. oktober 2013 Forfatter Liselotte Sander Johansson Institut for

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger TA. nr.: S08 Version: 1 Oprettet: 03.02.2012

Læs mere

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06

Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i søer. S06 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for næringsstoffer og totaljern i. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver

Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet TA henvisninger TA.

Læs mere

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1

NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI 1 1 Titel: Udtagning af sedimentprøve til analyse for miljøfremmede stoffer i søer. Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Liselotte Sander Johansson Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning

Gyldig fra: Sider: 5 Sidst ændret: L02. Prøvetagning af drænvand i landovervågningen: stikprøvetagning Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: L03 1.0 07.09.2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 5 Sidst

Læs mere

Vindmøllebekendtgørelsen

Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøllebekendtgørelsen Vindmøller støjer Støjen ødelægger søvnen Ødelagt søvn forringer helbredet Søvnforstyrrelser: Forhøjet blodtryk Blodprop i hjertet Slagtilfælde Fedme Psykiatriske problemer (depression)

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

Bilag 8 Faktabokse for feltdage

Bilag 8 Faktabokse for feltdage Bilag 8 Faktabokse for feltdage Feltdag 1 Feltdagen fandt sted tirsdag d. 22. marts. Tabel 1 - Faktaboks for feltdag 1. Lufttemperatur [ C] 6,1 8,9 Vandtemperatur [ C] 6,8 6,4 [-] VSV V Indstråling [W/m

Læs mere

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA Bilag til Dataansvarsaftale Senest revideret september 01 (Type 1-) Vandløb NOVANAovervågning Stationsnet (økologisk) Stations-stamdata Navn Stationsnet (Vand og stoftransport) Stations-stamdata Navn Løbende

Læs mere

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen FDC for Ferskvand, DMU, AU TA henvisninger TA. nr.: V19 Version: 1 Oprettet: 12.5. 2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 8 Sidst ændret: 0 Indhold

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer

Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer Søens beliggenhed (adresse og evt. matrikelnummer) Undersøgelsesdato Fysiske forhold Sigtdybde (cm)? Hvor dyb er søen (cm)? Hvordan og hvornår er dybden

Læs mere

Titel: Vandløbskemi: prøvetagning, feltmålinger og -analyser

Titel: Vandløbskemi: prøvetagning, feltmålinger og -analyser Titel: Vandløbskemi: prøvetagning, feltmålinger og -analyser Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Jens Bøgestrand, Liselotte S. Johansson (DCE, AU) TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: B01

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 1.4 Ilt Gunni Ærtebjerg Afd. for Marin Økologi Verner Dam Århus Universitet Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 1.4-1 Indhold 1.4 Måling af ilt 1.4-3

Læs mere

Revisionshistorie - metodedatablade

Revisionshistorie - metodedatablade Revisionshistorie - metodedatablade Metodedatablad Version Revision Dato M059, 03 Under målemetode er behandling med stærk syre 04.02.2015 Glyphosat og AMPA fjernet. Krav til konservering og opbevaring

Læs mere

Kerteminde Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde

Kerteminde Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen, Hans Schacksvej 4, 5300 Kerteminde Kommune Miljø og Kulturforvaltningen 58945/12 Udtaget: 29062012 Modtaget: 29062012 Påbegyndt: 29062012 Kommune Miljø og Kulturforvaltningen,, Prøvested: Stn. 440040A, Måle Strand,, Stn. 440040A RESULTATER

Læs mere

Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen

Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen Vejledning i prøveudtagning Drænvandsundersøgelsen 2013/14 Side 2 Præsentation af udstyr Side 3 Prøvetagning fra drænudløb Side 4 Prøvetagning fra drænbrønd Side 6 Prøvetagning fra vandløb eller afvandingskanal/-grøft

Læs mere

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER

VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER VEJLEDNING FOR ISOBSERVATORER Søværnets Operative Kommando Istjenesten ISMELDETJENESTEN Den danske ismeldetjenestes opgave er at fremskaffe oplysninger til brug for isbrydningstjenesten, de søfarende,

Læs mere

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version:

0 Indhold NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI AARHUS UNIVERSITET. Version: Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Liselotte Sander Johansson, Fagdatacenter for Ferskvand, Peter Wind, Fagdatacenter for Biodiversitet og terrestrisk natur Institut for Bioscience TA henvisninger

Læs mere

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave

Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave LW 014 Strålingsbalance og drivhuseffekt - en afleveringsopgave FORMÅL: At undersøge den aktuelle strålingsbalance for jordoverfladen og relatere den til drivhuseffekten. MÅLING AF KORTBØLGET STRÅLING

Læs mere

Titel: Prøvetagning af bentiske kiselalger i søer. Til brug ved udvikling af index til vurdering af økologisk tilstand jfr. Vandrammedirektivet

Titel: Prøvetagning af bentiske kiselalger i søer. Til brug ved udvikling af index til vurdering af økologisk tilstand jfr. Vandrammedirektivet Titel: økologisk tilstand jfr. Vandrammedirektivet Dokumenttype: Metodebeskrivelse Forfattere: Liselotte Sander Johansson, Martin Søndergaard Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger

Læs mere

Titel: Lyssvækkelse. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 3. Oprettet: 05.09.2014 Gyldig fra: 04.06.2015 Sider: 17 Sidst ændret: 04.06.

Titel: Lyssvækkelse. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 3. Oprettet: 05.09.2014 Gyldig fra: 04.06.2015 Sider: 17 Sidst ændret: 04.06. Titel: Lyssvækkelse Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA nr.: M06 Version: 3 Oprettet: 05.09.2014 Gyldig fra: 04.06.2015 Sider: 17 Sidst ændret:

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

DCE Nationalt center for miljø og energi

DCE Nationalt center for miljø og energi DCE Nationalt center for miljø og energi Liselotte Sander Johansson AARHUS NOVANA Søer 2013 AARHUS Foto: Martin søndergaard Liselotte Sander Johansson Foto: Martin Søndergaard Kilde: Århus Amt AARHUS Liselotte

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Ændringer i NOVANA 2011-2015 Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 11. oktober 2012 Susanne Boutrup DCE Antal sider:

Læs mere

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Januar 2017 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Tekst: Flemming Mønsted Claësson ISBN:

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AARHUS AU UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI Titel: Vandkemi og feltmålinger Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC ferskvand: Jens Bøgestrand, Liselotte Sander Johansson og

Læs mere

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL Vadehavets betydning som fødekammer for dyr som muslinger, orme, snegle, fisk, fugle og sæler er uvurderlig. Årsagen til dette er den store

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.

PRØVNINGSRAPPORT. Undersøgelse af vandprøver. Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11. PRØVNINGSRAPPORT Undersøgelse af vandprøver Udarbejdet for: Greve Vandværk Håndværkerbyen 1 2670 Greve Att.: Preben Fogd Jørgensen 2011.11.07 Center for Mikroteknologi og Overfladeanalyse, Teknologisk

Læs mere

Hjemmesiden er opdateret med disse data.

Hjemmesiden  er opdateret med disse data. NOTAT Projekt : Lolland Kommune Maribosøerne Kundenavn : Lolland Kommune og Guldborgsund Kommune Emne : Målestationer i Maribo søerne Til : Preben Hansen og Martin Olsen Fra : Lars Mølgaard Kvalitetssikring

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Lokalitet: Stn. 440-507 Prøvested: 100 m N f Marinaen Prøvenr.: 73521/15 Udtaget klokken 12:39 - - Antal badende 11-20 (002) - - Vandtemperatur 17.7 C - Vindstyrke Svag vind (02) - - Strøm mod NO (45)

Læs mere

Miljøfarlige stoffer i sediment 0 Indhold

Miljøfarlige stoffer i sediment 0 Indhold Titel: Miljøfarlige stoffer i sediment Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Martin M. Larsen TA henvisninger TA. nr.: M24 Version: 1 Oprettet: 01.11.2013 Gyldig fra: 01.11.2013 Sider: 12 Sidst ændret:

Læs mere

Titel: Kviksølv i fisk i søer prøveindsamling. Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S09

Titel: Kviksølv i fisk i søer prøveindsamling. Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S09 Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: S09 Version: 2 Forfattere: Liselotte Sander Johansson Peter Wiberg-Larsen Fagdatacenter for Ferskvand Institut for Bioscience TA henvisninger http://bios.au.dk/videnudveksling/til

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

Indhold. Oprettet: Version: 5 Gyldig fra: Sider: 25 Sidst ændret:

Indhold. Oprettet: Version: 5 Gyldig fra: Sider: 25 Sidst ændret: Titel: Naturtypebestemmelse samt vegetationsundersøgelse, feltmålinger og udtagning af vandprøve til brug ved tilstandsvurdering af søer og vandhuller

Læs mere

Titel: Opsætning af kontrolovervågningsstationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: V02. Version: 3 Forfattere:

Titel: Opsætning af kontrolovervågningsstationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: V02. Version: 3 Forfattere: Titel: Opsætning af kontrolovervågningsstationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: V02 Version: 3 Forfattere: Gyldig fra: 1.7.2014 Peter Wiberg-Larsen Sider: 17 FDC for Ferskvand, Bioscience, AU

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Vandstandsrådata: Målestationen er etableret d , hvorefter dataopsamlingen har fungeret uden problemer.

Vandstandsrådata: Målestationen er etableret d , hvorefter dataopsamlingen har fungeret uden problemer. Maribo Kommune og Guldborgsund Kommune Målestationer 2009 NOTAT Til Preben Hansen, Lolland Kommune og Martin Olsen, Guldborgsund Kommune Fra Lars Mølgaard Sag 36708142 Dato 8. marts 2010 Projektleder LMG

Læs mere

Badevandsprofil Lumsås Sønderstrand

Badevandsprofil Lumsås Sønderstrand Badevandsprofil Lumsås Sønderstrand Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007

Lake Relief TM. - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Lake Relief TM - effekter på trådalger, næringsindhold og dyreliv august 2007 Notat udarbejdet af CB Vand & Miljø, august 2007. Konsulent: Carsten Bjørn Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Beskrivelse

Læs mere

Badevandsprofil Hønsinge Lyng

Badevandsprofil Hønsinge Lyng Badevandsprofil Hønsinge Lyng Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2 Opgave Luftens tryk Luftens tryk - opgave HUSK at læse hele teksten, inden I går i gang med opgaverne - og kig godt på tegningerne. Det kan være svært at forstå, at luft vejer noget. Men hvis I tegner

Læs mere

Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark

Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark Fastlæggelse af baggrundsbidraget af N og P i Danmark formål: At udvikle et standardiseret koncept i GIS til regionale årlige beregninger af baggrundstabet af kvælstof og fosfor til overfladevand i Danmark.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet

Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. august 216 Jacob Carstensen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 21

Læs mere

Badevandsprofil Sanddobberne

Badevandsprofil Sanddobberne Badevandsprofil Sanddobberne Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014 Titel: Stoftransport Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Ferskvand: Jens Bøgestrand og Jytte Erfurt TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DB01 1 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i sediment. Dokumenttype: Teknisk anvisning

Indhold. Titel: Miljøfarlige stoffer i sediment. Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Miljøfarlige stoffer i sediment Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Martin M. Larsen TA henvisninger TA nr.: M24 Version: 2 Oprettet: 01.11.2013 Gyldig fra: 01.11.2013 Sider: 13 Sidst ændret:

Læs mere

0 Indhold. Titel: Ilt i vandsøjlen. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 12 Sidst ændret: Version: 1

0 Indhold. Titel: Ilt i vandsøjlen. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 12 Sidst ændret: Version: 1 Titel: Ilt i vandsøjlen Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Torben Vang og Jens W. Hansen TA henvisninger TA. nr.: M04 Version: 1 Oprettet: 14.06.2013 Gyldig fra: 14.06.2013 Sider: 12 Sidst ændret:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT , Danmark ANALYSERAPPORT 277450 LAB nr: 16-18749 Prøvetager: LBJ, Prøvetype:, kyst- og overgangsvande Prøvetagningsperiode: 08.08.2016 10:20-08.08.2016 10:30 Prøvested: Hesteskoen Prøvetagningssted: E.

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Brakvandssøer: struktur og funktion

Brakvandssøer: struktur og funktion Brakvandssøer: struktur og funktion Hvad er en brakvandssø? Sø, der modtager fortyndet havvand (i modsætning til saltsøer, hvor salte opkoncentreres ved fordampning). Danske eksempler: Vejlerne, Saltbæk

Læs mere

Sporstoffer i marin biota og sediment

Sporstoffer i marin biota og sediment STOQ SQL Server Sporstoffer i marin biota og sediment Brugervejledning til det marine sporstofmodul Maj, 2008 Sag nr. 8694229 Version 3.02 Dato 2008-05-22 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr

Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Bilag 1A: Beskrivelse af målesite inkl. billeder af container og udstyr Billede 1 AMOK container med målekar og måleudstyr. På Viby Renseanlæg er opsat en isoleret standard skibscontainer, der er indrettet

Læs mere

Badevandsprofil Ordrup strand Blå flag station

Badevandsprofil Ordrup strand Blå flag station Badevandsprofil Ordrup strand Blå flag station Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk

Læs mere

Badevandsprofil Sanddobberne

Badevandsprofil Sanddobberne Badevandsprofil Sanddobberne Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

Lyngby Sø 2014 F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M

Lyngby Sø 2014 F I S K E Ø K O L O G I S K L A B O R AT O R I U M yngby Sø 214 otat udarbejdet for yngby-tårbæk Kommune af Fiskeøkologisk aboratorium, december 214. Konsulenter: Jens eter Müller, Stig ostgaard og Mikkel Stener etersen. F S K Ø K O O S K B O T O U M ndholdsfortegnelse

Læs mere

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden.

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. UNDERSØGELSE AF EN BIOTOP - BØLLEMOSEN Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. Makro index bruges i praksis til at vurdere et vandsystem, en å

Læs mere

Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium. Vandkvalitet i vandløb OVERVÅGNINGSPROGRAM. Udarbejdet af Brian Kronvang og Aage Rebsdorf

Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium. Vandkvalitet i vandløb OVERVÅGNINGSPROGRAM. Udarbejdet af Brian Kronvang og Aage Rebsdorf OVERVÅGNINGSPROGRAM Vandkvalitet i vandløb Prøvetagning og analysemetoder Udarbejdet af Brian Kronvang og Aage Rebsdorf Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium Forord I dette hæfte gives der anvisninger

Læs mere

Indberetning af data til DMU

Indberetning af data til DMU STOQ SQL Server Indberetning af data til DMU Brugervejledning til Indberetningsmodulet Oktober, 2007 Sag nr. 7694229 Version 3.02 Dato 2007-10-04 Udarbejdet af JNS Rambøll Danmark A/S Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09

B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09 Titel: Hydrometriske stationer, databehandling og beregninger, Pumpestationer Dokumenttype: Teknisk anvisning TA. nr.: B06 Version: 1.0 Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger Gyldig fra: 01.01.2017

Læs mere

13 Lyset, temperaturen og

13 Lyset, temperaturen og 13 Lyset, temperaturen og vandbevægelsen i søer Lyset Sollyset fungerer som energikilde ved planternes fotosyntese og har desuden afgørende betydning for opvarmning, temperaturfordeling og vandbevægelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 123032/12 Udskrevet: 02-01-2013 Version: 1 Udtaget: 12-12-2012 9.30 Modtaget: 12-12-2012 Påbegyndt: 12-12-2012 Udtaget af: LAB/JBE 123032/12 Udtaget: 12122012 9.30 Modtaget: 12122012 Påbegyndt: 12122012 Rynkebjerggårds Forsyningsnet, Ældrecentret, Bispegårdsvej 1,, Lejre Køkken RESULTATER FOR PRØVE 123032/12 Parameter Grænseværdi

Læs mere

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer

Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Prøveudtagning i forbindelse med bestemmelse af fugt i materialer Når du skal indsende prøver af materiale til analyse i Teknologisk Instituts fugtlaboratorium, er det vigtigt, at du har udtaget prøverne

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Klimaforandringers effekter på søer. Torben Lauridsen, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Klimaforandringers effekter på søer. Torben Lauridsen, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet Klimaforandringers effekter på søer Torben Lauridsen, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet Næringsstof-effekter på biologien i søer : Reagerer søerne på klima-effekter? Klimaændringer

Læs mere

BIOLOGIEKSKURSION TIL FERSKVANDSCENTRET AQUA, SILKEBORG Tirsdag den 30.4.2013

BIOLOGIEKSKURSION TIL FERSKVANDSCENTRET AQUA, SILKEBORG Tirsdag den 30.4.2013 BIOLOGI Øvelsesvejledning En rig natur BIOLOGIEKSKURSION TIL FERSKVANDSCENTRET AQUA, SILKEBORG Tirsdag den 30.4.2013 Ekskursionen går til AQUA i Silkeborg, adressen er Vejlsøvej 55, 8600 Silkeborg, tlf.

Læs mere

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning

Kombineret ph-elektrode type 160015. Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl. Ag/AgCl-referenceelement. Membran. Intern bufferopløsning Kombineret ph-elektrode type 160015 Komponenter Top af elektrode med stikforbindelse og O-ringstætning Gevind (PG 13) Evt. påfyldning af KCl Ag/AgCl-referenceelement Kaliumchloridopløsning - 3,5 mol/l

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator.

Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Undersøgelse af muligheden for blødgøring af Greve Vandværks vand med en hårdhedsgrad på ca. 20 dh ved anvendelse af AMTech 300 lydimpulsgenerator. Preben Fogd Jørgensen, Greve Vandværk A.m.b.a., Håndværkerbyen

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2008 Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

Læs mere

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk 5. april 2006 Lokalitet: Dato: Hold: SKEMA FØR vandmøllen Temperatur 0 C Ilt mg/l Ledningsevne µs ph strømhastighed m/sek nitrat (NO3 - ) - fosfat (PO4 3- ) - EFTER vandmøllen sæt krydser Træer Neddykkede,

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet. Rekvirent. Rådgiver

Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Dansk Akvakultur Att. Lisbeth J. Plessner Dansk Akvakultur Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Telefon 89 21 22 60 Mobil 22 82 87 02 www.danskakvakultur.dk E-mail: lisbeth@danskakvakultur.dk Rådgiver

Læs mere

Badevandsprofil Restaurant Kattegat

Badevandsprofil Restaurant Kattegat Badevandsprofil Restaurant Kattegat Ansvarlig myndighed: Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Rådhusvej 75 4540 Fårevejle Tlf: 59 66 60 08 E-mail: vand@odsherred.dk Hjemmeside: www.odsherred.dk Medlemsstat

Læs mere

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering Ny kalibreringsmenu.... 2 Nulpunkts kalibrering.... 3 Span kalibrering... 4 Saltindholdskorrektions faktor... 5 Genskab fabrikskalibrering... 6 Iltfri opløsning til check af D.O. sensor 0-punkt... 7 Metode...

Læs mere

Titel: Ilt i vandsøjlen. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 12 Sidst ændret: Dokumenttype: Teknisk anvisning.

Titel: Ilt i vandsøjlen. Oprettet: Gyldig fra: Sider: 12 Sidst ændret: Dokumenttype: Teknisk anvisning. Titel: Ilt i vandsøjlen Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Torben Vang og Jens W. Hansen TA henvisninger TA nr.: M04 Version: 2 Oprettet: 14.06.2013 Gyldig fra: 01.01.2015 Sider: 12 Sidst ændret:

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Marts 2006 Betydning af erstatning af DS

Læs mere

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station

Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Titel: Hydrometriske stationer, Korrelationsberegning, QQ-station Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Niels Bering Ovesen TA henvisninger TA. nr.: B07 Version: 1.0 Oprettet: Gyldig fra: 01.01.2016

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere