Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013."

Transkript

1 Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede var: Sigve Bolstad, Unn Alma Skatvold og Lars Øverkil (Observatør), Politiets Fellesforbund, Norge, Yrjö Suhonen og Rita Riidanpää, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland, Lena Nitz, Lars Bergman og Peter Peppe Larson (Observatør), Polisförbundet i Sverige, Claus Oxfeldt og Claus Hartmann, Politiforbundet, Danmark, og Snorri Magnusson, Landssamband Lögreglumanna, Island. Tolk: Ritva Laitinen. Sekretær: Claus Redder Madsen. 1

2 Pkt. 1: Velkomst. Formand Sigve Bolstad bød velkommen til NPF s Styremøde, og takkede ved samme lejlighed forbundsformændene/-ordförende for sidst i forbindelse med fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren. Han orienterede om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med mødet, og tilbød ved samme lejlighed eventuelle nye repræsentanter i Styret en rundvisning i PF s lokaler. Formanden forslog med baggrund i Styrets nye repræsentanter en kort præsentationsrunde. Styret afviklede herefter en kort præsentationsrunde. Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden. Formanden foreslog følgende dagsorden for mødet.. 1. Velkomst. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Økonomisk status. 4. PF i Norge og UNIO s klage - afgørelse fra ILO. 5. Medlemsrekruttering/-organisationsprocenter temadrøftelse via PF i Norge. 6. Action Plan 2013, herunder opfølgning på særligt.. a. Fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d. 22. august 2013 i Island. b. Nordisk politisamarbejde udvidet samarbejde i Norden. c. Spørgsmålet om NPF-samarbejde om Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet privatisering. d. Det administrative samarbejde mellem NPF-landenes sekretariater efter anmodning fra Politiforbundet i Danmark. e. Foreningerne Nordens Forbund. 7. EuroCOP s Autumn Committee møde d oktober 2013 i Prag, herunder særligt i forhold til valg til ExCOM. 8. Information i øvrigt vedrørende EuroCOP. 9. Information om interne sager i forbundene. 10. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande. 11. Eventuelt. 12. Godkendelse af referat. 13. Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender Styret godkendte den fremlagte dagsorden. 2

3 Pkt. 3: Økonomisk status. Lena Nitz orienterede på vegne af NPF-Økonomifunktionen og Polisförbundet kort om det udsendte halvårsregnskabet for 2013 med en aktuel, økonomisk status. Samtidig blev der orienteret om, at NPF-Årsregnskabet 2012 var medtaget til mødet med henblik på underskrift heraf. Sekretæren supplerede i forhold til det udsendte halvårsregnskab for 2013, idet revisor Lennart Heijdenberg har betegnet regnskabet som tilfredsstillende, ligesom det forventes, at enkelte tilgodehavender bliver afklaret indenfor kort tid. Styret godkendte med de fremlagte bemærkninger det udsendte NPFhalvårsregnskab for oo0oo--- På given foranledning og efter at Egil fra PF i Norge er blevet pensioneret og Steinar fra LL i Island er stoppet, blev der foretaget opdatering af kontaktoplysninger til NPF s kontaktpersoner: Navn Telefon Mobil: Claus Redder Madsen Rita Riidanpää Snorri Magnusson Lars Øverkil Lars Stenström +46 (08) (76) Lena Nitz orienterede kort om, at Lars Stenström, Polisförbundet, er langtidssyg, hvorfor Polisförbundets forhandlingschef, Björn Kellerth, p.t. er konstitueret. Pkt. 4: PF i Norge og UNIO s klage - afgørelse fra ILO. Formanden orienterede om forløbet i tilknytning til PF s klage over den norske regering til ILO, og NPF s fremsendte støttebrev i den anledning. ILO havde således henover sommeren truffet afgørelse i sagen, hvorfor han havde anmodet PF s forhandlingschef Victor-Bjørn Nielsen om at give en kort redegørelse om sagen og ILO s afgørelse. Han benyttede samtidig lejligheden til at takke NPF for støtten i form af fremsendelse af NPF s støttebrev. Forhandlingschef Victor-Bjørn Nielsen, PF i Norge, der deltog i punktets behandling, redegjorde herefter for ILO s afgørelse og sagens historiske elementer, som rækker helt tilbage til 2000, hvor der var forhandlinger om nye arbejdstidsbestemmelser. Forhandlingerne blev af arbejdsgiveren træneret og der var en del uenigheder om fortolkning af reglerne, særligt i forhold til spørgsmålet om hviletid. I forbindelse med politikonflikten i gik regeringen ind og forsøgte at lovgive sig ud af problemerne, og der blev herunder uden forhandling med PF vedtaget en forskrift, som faktisk alene var en afskrift af, hvorledes 3

4 arbejdstidsbestemmelserne blev fortolket ud fra arbejdsgiverens synspunkt, hvilket naturligt skabte stor utilfredshed i hele fagforeningsverdenen i Norge, og medførte den meget omtalte demonstration foran Stortinget i Oslo, hvor medlemmer en stor del i uniform strejkede. Få dage efter denne demonstration blev der dog indgået en aftale med arbejdsgiveren om arbejdstidsbestemmelser, men den vedtagne forskrift er stadig ikke annulleret, og dermed gældende. PF besluttede derfor i tæt samarbejde med centralorganisationen UNIO at klage til ILO, hvor sagen så er blevet udsat flere gange med baggrund i, at den norske regering ikke fremsendte deres bemærkninger til ILO. PF satte stor pris på, at såvel NPF som EuroCOP fremsendte støttebreve til ILO i forbindelse med sagens behandling. ILO traf således i sommeren 2013 afgørelse i sagen. ILO-komiteen gav fuld tilslutning til PF s klage ud fra det princip, at så længe Staten har givet arbejdstagerne forhandlingsret, så har Staten ikke ret til at gribe ind. PF afventer nu et møde med det norske arbejdsdepartement i forhold til at drøfte de nationale konsekvenser af ILO s afgørelse. PF har således en forventning om, at regeringen trækker forskriften tilbage. På given foranledning blev det bekræftet, at klagen blandt andet relateredes til politikonflikten i og i forhold til PF s opfattelse af ressource- og bemandings-situationen. Styret tog efter en længere drøftelse orienteringen til efterretning, idet afgørelsen fandtes interessant i et nordisk perspektiv, blandt andet med baggrund i den nordiske model og med baggrund i, at løndannelsen indenfor det offentlige i alle lande er under pres. Pkt. 5: Medlemsrekruttering/-organisationsprocenter temadrøftelse via PF i Norge. Formanden orienterede som opfølgning på NPF Årsmødet d og beslutningerne i forbindelse med evaluering af NPF s arbejde om, at medlemsrekruttering/-organisationsprocenter er livsnerven for os alle for dels at varetage medlemmernes interesser bedst muligt og dels at sikre organisationernes levedygtighed fremadrettet. Politiets Fellesforbund havde derfor arrangeret en temadrøftelse herom. Lena Nitz og Peter Peppe Larson, Polisförbundet i Sverige, redegjorde herefter med udgangspunkt i en powerpoint -præsentation om Polisförbundets tanker og synspunkter om unge og fagbevægelsen i forhold til opgaven, hvorledes de skaber og fanger de unge medlemmers engagement og hvad konkret, der skaber de unges faglige interesse. I den forbindelse var fakta i forhold til medlemstallet, at Polisförbundet i 2000 organiserede 98 % af den svenske politistyrke og herefter i 2013 organiserede 94,5 %. 4

5 Historisk udsprang det konkrete arbejde i efteråret 2011 af en større, utilfreds medlemsgruppe bestående af yngre politifolk. Disse etablerede en aktion under overskriften No more peanuts, som skabte stor interesse i Sverige, særligt i forbindelse med en aktion kolde fødder, hvor kolleger i en nordlig del af Sverige ikke tjenstligt kunne få udleveret sokker på trods af en streng vinter med ned til 35 graders frost. I den forbindelse blev Peppe, som repræsentant for den utilfredse gruppe, ansat som Ombudsmand i Polisförbundet (UMF-gruppen = Underbetalda, Missnöjda och Förbannade). Peppe følger således udviklingen i UMF-gruppen tæt, blandt andet via en lukket og uafhængig Facebook-gruppe bestående af ca kolleger, som heri drøfter politiets arbejdsvilkår m.v. Peppe informerer og kommunikerer heri, og koordinerer de forskellige synspunkter med Polisförbundets hovedbestyrelse med henblik på, at også UMF-gruppen kan blive engageret. På given foranledning blev det oplyst, at baggrunden for nedgangen i antal medlemmer var, at de studerende ikke melder sig ind i Polisförbundet, at ældre kolleger ca. 3 år får pensionering typisk melder sig ud og afslutningsvis generel utilfredshed med systemet. Heidi Bjørkedal, Politiets Fellesforbund i Norge, deltog i punktets behandling, og redegjorde for Politiets Fellesforbunds hvervekampagne 2012 med udgangspunkt i en powerpoint -præsentation. Under kampagnen lykkedes det PF at hverve 679 ud af 716 politistuderende med udgangspunkt i konkrete tiltag, eksempelvis særlige gratis forsikrings- og medlemstilbud, hvervegave, juridisk bistand, hvervekonkurrence mellem politidistrikterne, m.v. De politistuderende i Norge indbetaler således alene NOK kr. 300,- for medlemskab af PF i 3 år. Formanden for PF deltager ligeledes i alle hvervemøderne på Politihøjskolerne. Styret havde herefter en grundig drøftelse af medlemsrekruttering/- organisationsprocenter, hvorunder forskellige forhold blev uddybet. De politistuderende i Sverige indbetaler SEK kr. 300,- for medlemskab af Polisförbundet i 2 år, og har stort set samme tilbud til medlemmerne, som i Norge. De politistuderende i Finland indbetaler således Euro 15,- pr. år for medlemskab af SPJL, og tilbydes særlige gratis forsikrings- og medlemstilbud, juridisk bistand, politiblad m.v. Efter end uddannelse er det frivilligt, om de studerende melder sig ind i de lokale politiforeninger, men langt størstedelen melder sig ind i SPJL. De politistuderende i Danmark indbetaler over de 3 år almindelig kontingent i deres praktik-perioder (DK kr. 400,-), hvori de modtager almindelig løn, og har kontingentfrihed i deres teori-perioder. De modtager stort set samme medlemstilbud, som i de øvrige, nordiske lande. 5

6 Styret besluttede herefter, at medlemsrekruttering/-organisationsprocenter med udgangspunkt i drøftelsen nu kunne medtages til drøftelse i medlemslandene, hvorefter emnet på ny tages op til NPF-Årsmødet d i Helsinki. Polisförbundet vil samtidig overveje at tage initiativ til at indkalde repræsentanter fra medlemslandene med henblik på yderligere drøftelser af unge i fagbevægelsen og erfaringsudveksling herom. Styret fandt det ikke hensigtsmæssigt, at emnet på nuværende tidspunkt og med udgangspunkt fra NPF danner baggrund for et tema til et EuroCOP-møde. Sekretæren udsender de anvendte powerpoint -præsentationer til NPF-Styret til inspiration. Pkt. 6: Action Plan 2013, herunder opfølgning på særligt.. a. Fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d. 22. august 2013 i Island. b. Nordisk politisamarbejde udvidet samarbejde i Norden. c. Spørgsmålet om NPF-samarbejde om Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet privatisering. d. Det administrative samarbejde mellem NPF-landenes sekretariater efter anmodning fra Politiforbundet i Danmark. e. Foreningerne Nordens Forbund. Ad. a. Formanden redegjorde i tilknytning til fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d i Island grundigt om forløbet, og de drøftede emner, som var. 1. Nordisk erfaringsutveksling, metodeutvikling, nordiske poilitiseminarer. 2. Utlåning av personell og materiale, felles beredskapsplaner. Felles tjenestegjøring og samarbeid på tvers. 3. Fremtidige fællesmøder og muligheden for at genoptage traditionen med årlige fællesmøder med de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektør og de nordiske forbundsordförende. Formanden fandt, at det var et godt og konstruktivt møde, blandt andet med baggrund i, at dette grundigt var blevet forberedt ved møde i LL d med LL som værter. Forbundsformændenes strategiske målsætninger for mødet var således blevet opfyldt, og det var lykkedes at få en tilkendegivelse om invitation til et nyt fællesmøde i 2014 i Norge. I fortsættelse af mødet blev det besluttet at udsende en fællesudtalelse med henblik på, at medlemslandene kunne placere dette på deres hjemmesider. Styret drøftede fællesmødet og var enige i, at det var et godt og konstruktivt møde, og Styret forventer således, at der bliver tale om en årlig, tilbagevendende begivenhed, idet der i høj grad er sammenfald i de emner, som også 6

7 Rigspoliticheferne/Politidirektøren drøfter, hvorfor vi løbende skal have fokus på disse møder. Styret takkede samtidig Snorri og LL for værtskabet fagligt såvel som socialt. Ad b. Formanden redegjorde i tilknytning det Nordisk politisamarbejde udvidet samarbejde i Norden om den udleverede aftale vedrørende Overenskomst om Nordisk samarbejde, der trådte i kraft pr. d Overenskomsten blev ligeledes perifært drøftet ved fællesmødet i forhold til Udlån af personel og materiale/udstyr og samarbejde i øvrigt. Sekretæren supplerede formanden i forhold til det historiske forløb heraf og erindrede om de aftaler, der allerede i dag er indgået på europæisk niveau. Styret drøftede forholdet, og fandt det fortsat væsentligt, at NPF løbende følger arbejdsgivernes aftaler og ser, hvad arbejdsgiverne konkret arbejder med. Styret finder det i den anledning vigtigt, at konsekvenserne af disse aftaler nøje vurderes i forhold til eksempelvis de retssikkerhedsmæssige forhold for NPF s medlemmer. Styret vil således nationalt følge op på blandt andet det samarbejde, som allerede eksisterer ved grænserne (Finland/Sverige Sverige/Norge Sverige/Danmark). Styret besluttede således, at sådanne aftaler nationalt undersøges med henblik på en afdækning af området og som forberedelse til fællesmødet i 2014 i Norge med de nordiske Rigspolitichefer-/Politidirektøren. Ad c. Sekretæren redegjorde for den historiske baggrund for, at emnet om et eventuelt NPF-samarbejde om Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet privatisering er sat på dagsordenen, hvilket ligeledes blev besluttet på NPF- Årsmødet Emnet blev perifært drøftet på fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren, hvorunder det blev bekræftet, at det er en tendens i alle lande. Styret havde en meget grundig drøftelse af emnet, og fandt det særdeles væsentligt, idet der er tale om en faretruende udvikling med privatiseringer og udlicitering af politiets opgaver og et angreb på politiets faglighed. Alle bekræftede, at dette var en udvikling, som man ser i alle de nordiske lande, ligesom spørgsmålet også kontinuerligt drøftes i forbindelse med EuroCOP s møder. Grelle eksempler på privatiseringer fra flere lande blev nævnt, herunder de deraf følgende problemstillinger. Styret besluttede afslutningvis, at hvert medlemsland frem til næste NPF-møde undersøger status i forhold til det enkelte land (Hvilke opgaver i politiet privatiseres, hvad skal være NPF s fokus m.v.), hvorefter der i tilknytning til NPF-Årsmødet 2014 afholdes et temadrøftelse herom. 7

8 Yrjö Suhonen og SPJL tilbød herefter at være vært for NPF-Årsmødet i dagene d i Finland. Ad d. Claus Hartmann redegjorde for baggrunden for, at Politiforbundet i Danmark havde anmodet om en drøftelse af det administrative samarbejde mellem NPF-landenes sekretariater, herunder i forhold til det fagbladssamarbejde, som i dag eksisterer mellem primært SV, NO og DK. Danmark finder således det eksisterende samarbejde meget hensigtsmæssigt, og ønsker samtidig, at mulighederne i samarbejdet, også i forhold til, hvorledes NPF kan drage nytte af dette, bør drøftes yderligere. Styret drøftede det etablerede fagbladssamarbejde og herunder den journalistiske frihed, hvor redaktionerne i såvel Norge som Sverige er uafhængige af politiforbundene. Styret tog efter en kort drøftelse orienteringen til efterretning. Ad e. Sekretæren henledte kort opmærksomheden på, at NPF d fik en henvendelse fra Foreningerne Nordens Forbund (FNF) om at tilslutte sig den nye organisation, som arbejder tæt sammen med Nordisk Ministerråd. Henvendelsen er besvaret positivt, og der findes mere information om FNF på følgende hjemmeside: Sekretæren har efterfølgende modtaget bekræftelse fra FNF på tilmelding af NPF, og vil senere modtage yderligere oplysninger. Styret tog orienteringen til efterretning. Pkt. 7: EuroCOP s Autumn Committee møde d oktober 2013 i Prag. Styret besluttede indledningsvis, at punkterne 7 og 8 blev lagt sammen, idet der fra præsidenten i EuroCOP, Anna Nellberg Dennis, var indkommet en skriftlig status, som ligeledes blandt andet indeholdt diverse information vedrørende EuroCOP. Den givne status indeholdt blandt andet følgende.. Information om møder i Bruxelles med politikere, hvorunder forskellige EuroCOP spørgsmål var drøftet. Møde i Prag, Tjekkiet, hvor Anna havde lejlighed til at træffe Rigspolitichefen. Møde i Bratislava, Slovakiet, hvor Anna ligeledes havde lejlighed til at træffe Rigspolitichefen. Møde i Berlin med den nye, tyske forbundsformand for GDP efter at Bernhard Wittraut har trukket sig. Møde i Bruxelles med ETUI for at planlægge en 3-dags uddannelse for EuroCOP s medlemmer i Møde med medlemsorganisationen AUGC i Madrid og herunder drøftelser med chefen for Guardia Civil i Spanien. Besøg hos medlemsorganisationen FPIP i Paris, Frankrig. Deltaget i European Police Chiefs Convention i Europol i Haag. 8

9 Deltaget og afholdt åbningstale i forbindelse med etableringen af "Balkan Police Institute" i Bulgarien. Generelt om arbejdet med lobbyistfirmaet Fleishmann-Hillard og EuroCOP Newsletter, hvor udgivelse nr. 2 forventes publiceret i september/oktober. EuroCOP s Autumn Committe-møde i dagene d oktober 2013 i Prag og forberedelserne hertil. Nominering til de 3 ledige ExCOM-pladser. Lena Nitz orienterede om, at der til EuroCOP skulle være indkommet 7 nomineringer fra forskellige lande i forbindelse med valg til EuroCOP s ExCOM. Styret drøftede den givne orientering og herunder de strategiske overvejelser i forbindelse med valg til EuroCOP s ExCOM. Styret besluttede således, at NPF s repræsentanter til EuroCOP s Autumn Committe-møde mødes forud for selve EuroCOP-mødet tirsdag d. 29. oktober 2013 kl med henblik på at koordinere synspunkterne. Pkt. 8: Information i øvrigt vedrørende EuroCOP. Der henvises til pkt. 7, idet Styret besluttede, at punkterne 7 og 8 blev lagt sammen. Pkt. 9: Information om interne sager i forbundene FINLAND SPJL er fortsat meget optaget af de omfattende organisationsændringer af finsk politi, hvor antallet af kredse reduceres fra 24 til alene 11 nye, store politikredse, som iværksættes med virkning pr. d Med baggrund i den lange proces over de sidste 1,5 år og beslutningen om at nedlægge det finske færdselspoliti som en selvstændig enhed, hvilket SPJL var imod, er der opstået et anstrengt forhold mellem SPJL og Rigspolitichefen. SPJL afholder kongres hvert 4. år, og SPJL er således i gang med at planlægge kongressen, der finder sted i Helsinki i dagene d , hvor der blandt andet skal være valg af forbundsformand, og hvor Yrjö genopstiller. På given foranledning blev det oplyst, at det centrale, finske færdselspoliti i dag består af 600 kolleger, som naturligvis heller ikke er tilfredse med beslutningen om at nedlægge den centrale afdeling, hvorfor SPJL frygter, at kvaliteten af færdselspolitiets arbejde vil dale betragteligt, når de skal være en del af det lokale politi. SVERIGE Polisförbundets arbejde med omorganiseringen af svensk politi med etablering af 1 central Polismyndighed, og hvad dette medfører af ændringer for kollegerne, har fortsat stor bevågenhed, og Polisförbundet er indtil videre tilfredse med forløbet. Omorganisationskomiteens leder udviser fortsat stor respekt og lytter til Polisförbundets argumenter, men komiteen har fortsat ikke været inde over de mere komplekse problemstillinger. I tilknytning til de fremtidige 7 regioner skal der i 9

10 december 2013 besættes lederstillinger hertil, og Polisförbundet håber at få medindflydelse herpå. I øjeblikket drøftes de øvrige chefniveauer i den fremtidige organisation, og i den forbindelse indhentes inspiration fra blandt andet Danmark, hvor der ligeledes er igangsat en ledelsesreform. Polisförbundet er samtidig i gang med en intern omorganisering som følge af den centrale omorganisering, hvilket er en udfordrende proces særligt i forbindelse med sammenlægninger af de lokale foreninger. Alle tillidsfolk påtager sig heldigvis et stort ansvar i dette arbejde. De centrale lønforhandlinger er gået i gang, og Polisförbundet håber sammen med de 3 fagforeninger, der også repræsenterer uniformerede medlemmer at det lykkes at øge lønningerne. Samtidig vil man forsøge at påvirke den centrale pensionsaftale i forhold til medlemmernes pensionsvilkår. Polisförbundet afventer svar fra Rigspolitichefen i forhold til forskellige arbejdstidsspørgsmål, ligesom de lokale lønforhandlinger i politiet afventer den centrale aftale. Polisförbundet forventer således et stort arbejde i den kommende tid når ketchup-effekten udløses. Polisförbundet arbejder ligeledes fortsat med kommunikation og forsøger i den anledning at udvise mere åbenhed og informere endnu mere via de forskellige muligheder. I 2014 skal det handlingspolitiske program drøftes, blandt andet med baggrund i en stor undersøgelse af, hvorledes politiet ser ud og politiets proffesionalisme, hvilket Polisförbundet ser frem til. DANMARK I tilknytning til den nye forbundsledelse efter kongressen i 2013 er der etableret flere nye tiltag i forhold til den fremtidige udvikling. Forhandlingsudvalget afholder således nu udviklingsmøder hver 2. uge, og et antal hovedbestyrelsesmøder er afholdt som videokonferencer. Forbundsformanden og næstformanden har netop afsluttet en rundtur med besøg i samtlige politikredse i Jylland, hvor medlemmerne har bekræftet forbundets skepsis overfor blandt andet new public management og måltal. Begge forhold anser forbundet som et stort problem, hvorfor der kontinuerligt fokuseres herpå via kontakter til folketinget m.v. for at gøre politiarbejdet mere menneskeligt. Rigspolitichefen har iværksat et projekt vedrørende stikprøvevis kontrol af doping i politiets træningscentre i kredse og afdelinger. Forbundet indgår i arbejdet, som desværre er nødvendigt, men flere spørgsmål herom er fortsat uafklarede ikke mindst kontrol-foranstaltninger i de ansattes fritid og disciplinære sanktioner ved ansattes dopingmisbrug. Forbundet afventer nu det videre arbejde. I tilknytning til en lang debat i blandt andet medierne er chikanesager mod kolleger og ikke mindst deres familier erkendt at være et problem. Forbundet har således 10

11 påvirket Rigspolitichefen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal belyse, om der er behov for iværksættelse af yderligere tiltag for at undgå, at kollegerne udsættes for sådanne sager, hvilket forbundet ser frem til med tilfredshed. ISLAND I Island er der i april 2013 tiltrådt en ny regering efter valget til Altinget, og den nye Indenrigsminister har klart tilkendegivet, at der er behov for flere politifolk, hvilket LL er meget tilfredse med. Lønforhandlingerne går i gang senere i år, og LL forventer mange udfordringer i den forbindelse med baggrund i den generelle økonomi i Island. LL ønsker derfor, at den nye lønaftale alene får 1 års varighed. NORGE I tilknytning til den nye forbundsledelse i PF og set i forhold til det nye Politidirektorat har PF ændret strategi i forhold til, at PF fremadrettet forventer at blive en foretrukken samarbejdspartner overfor arbejdsgiveren og søge mere samarbejde. Strategien indeholder således blandt andet en ny medie-strategi, hvorunder PF alene udtaler sig i sager, der er direkte relateret til medlemmerne. I fortsættelse af anbefalingerne i 22. juli-kommissions rapport er der udarbejdet en politianalyse, hvortil PF skal afgive høringssvar indenfor kort tid. PF frygter, at beslutningerne er truffet på forhånd, hvorfor der i øjeblikket afholdes møder med politikere med henblik på at fremføre PF s synspunkter. PF prioriterer et lokalt forankret politi og et godt hverdagsberedskab, hvorfor antallet af fremtidige politidistrikter ikke nødvendigvis er afgørende, mens forslag om at flytte opgaver ud af politiet har PF s store opmærksomhed. En anden udfordring i øjeblikket er, at mange af de nye politistuderende ikke kan få job i politiet på grund af, at der ikke er økonomi i kredsene til at ansætte disse nye politifolk. PF vil således overfor regeringen forsøge at påvirke til, at alle nyuddannede politifolk sikres job i politiet. I tilknytning til de kommende lønforhandlinger forventer PF, at der vil komme et kraftigt angreb på politiets pensionsaftaler og pensionsalder, især efter at Norge nu har fået en borgerlig regering. PF vil kæmpe imod forringelser, og håber, at fagforeningerne kan stå sammen og generelt kæmpe imod forringelser på hele statens område. Pkt. 10: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande NORGE I tilknytning til et lovforslag om, at Forsvaret skal ind og overtage ledelsen af større opgaver og have flere beføjelser på gerningssteder, herunder på terror-steder, har PF fået forslaget i høring. Pkt. 11: Eventuelt. Intet at bemærke. 11

12 UDSENDT MATERIALE TIL NPF-STYRET: 1. Endeligt referat fra NPF-Årsmødet d i Stockholm med modtagne rettelser + diverse information Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPFlandene d Information om diverse - udsendt via mail fra sekretæren d Information om diverse udsendt via mail fra sekretæren d Sommerhilsen med yderligere information om nomineringerne udsendt via mail fra sekretæren d Diverse information, herunder om PF s klage til ILO udsendt via mail fra sekretæren d Indkaldelsen til NPF-Styremødet d med bilag udsendt via mail fra sekretæren d Diverse information udsendt via mail fra sekretæren d Pkt. 12: Godkendelse af referat Udkast til referat godkendes gennem udsendelse på mail med tilbagemeldingsfrist på 10 dage fra udsendelsen. Pkt. 13: Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender Sekretæren viderebragte på vegne af Egil Haaland en stor hilsen til NPF-Styret med tak for gaven i forbindelse med afskedsreception. Formanden henledte opmærksomheden på mødekalenderen for 2014, hvorefter Styret drøftede forskellige muligheder. Styret besluttede herefter, at der indtil nu afvikles NPF-møder i 2014 således.. NPF-Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014 i Helsinki. NPF-Styremøde torsdag d. 18. september 2014 i København. Formanden afsluttede herefter mødet, idet han takkede for god ro og orden. 12

Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014. Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014. Mødet afholdt med start torsdag d. 18. september 2014 fra kl. 1000 kl. 1450 i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. Mødet afholdt med start onsdag d. 12. marts 2014 fra kl. 1200 af Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Asemamiehenkatu

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2012 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Kirsa Ahlebæk Henrik Pedersen Nils Pedersen Michael Dam Steen Colberg Jensen Christian Jeppesen

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 76404/11 MJOH Referat af Stiftsrådets 8. ordinære møde den 23. august 2011 i Aalborg Bispegård Til stede: Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti), Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti),

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012

Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Interne/kritiske revisorer Jan Olsen, SDC Mogens Pedersen, Sparekassen Sjælland Finansforbundet - Kreds Øst Revisionsprotokollat til årsregnskab 2012 Revisionsprotokollat 2012 - side 1 af 5 1. Interne/kritiske

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009

Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde på Social- og Sundhedsskolen Fyn tirsdag den 24. februar 2009 Starttidspunkt: Kl. 14.00 Sluttidspunkt: Kl. 16.00 Mødested: Mødelokale 4 på Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense-afdelingen,

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009

RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 BILAG C 2 RAPPORT FRA DEN KRITISKE REVISOR OM REGNSKAB 2009 Om den kritiske revisor Ifølge Jordemoderforeningens lov vedr. regnskab og revision 34, stk. 3 står der: Den af kongressen valgte kritiske revisor

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014

Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Bestyrelsesmøde Sønderjylland d. 20-08- 2014 Til stede: Formand :Martin T. Christensen Næstformand: Lone Marquardt Kasserer: Erik Grønnehave Hansen Annelise Klausen: Medlem Henning (Bruger af Oasen og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere