Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013."

Transkript

1 Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede var: Sigve Bolstad, Unn Alma Skatvold og Lars Øverkil (Observatør), Politiets Fellesforbund, Norge, Yrjö Suhonen og Rita Riidanpää, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland, Lena Nitz, Lars Bergman og Peter Peppe Larson (Observatør), Polisförbundet i Sverige, Claus Oxfeldt og Claus Hartmann, Politiforbundet, Danmark, og Snorri Magnusson, Landssamband Lögreglumanna, Island. Tolk: Ritva Laitinen. Sekretær: Claus Redder Madsen. 1

2 Pkt. 1: Velkomst. Formand Sigve Bolstad bød velkommen til NPF s Styremøde, og takkede ved samme lejlighed forbundsformændene/-ordförende for sidst i forbindelse med fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren. Han orienterede om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med mødet, og tilbød ved samme lejlighed eventuelle nye repræsentanter i Styret en rundvisning i PF s lokaler. Formanden forslog med baggrund i Styrets nye repræsentanter en kort præsentationsrunde. Styret afviklede herefter en kort præsentationsrunde. Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden. Formanden foreslog følgende dagsorden for mødet.. 1. Velkomst. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Økonomisk status. 4. PF i Norge og UNIO s klage - afgørelse fra ILO. 5. Medlemsrekruttering/-organisationsprocenter temadrøftelse via PF i Norge. 6. Action Plan 2013, herunder opfølgning på særligt.. a. Fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d. 22. august 2013 i Island. b. Nordisk politisamarbejde udvidet samarbejde i Norden. c. Spørgsmålet om NPF-samarbejde om Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet privatisering. d. Det administrative samarbejde mellem NPF-landenes sekretariater efter anmodning fra Politiforbundet i Danmark. e. Foreningerne Nordens Forbund. 7. EuroCOP s Autumn Committee møde d oktober 2013 i Prag, herunder særligt i forhold til valg til ExCOM. 8. Information i øvrigt vedrørende EuroCOP. 9. Information om interne sager i forbundene. 10. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande. 11. Eventuelt. 12. Godkendelse af referat. 13. Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender Styret godkendte den fremlagte dagsorden. 2

3 Pkt. 3: Økonomisk status. Lena Nitz orienterede på vegne af NPF-Økonomifunktionen og Polisförbundet kort om det udsendte halvårsregnskabet for 2013 med en aktuel, økonomisk status. Samtidig blev der orienteret om, at NPF-Årsregnskabet 2012 var medtaget til mødet med henblik på underskrift heraf. Sekretæren supplerede i forhold til det udsendte halvårsregnskab for 2013, idet revisor Lennart Heijdenberg har betegnet regnskabet som tilfredsstillende, ligesom det forventes, at enkelte tilgodehavender bliver afklaret indenfor kort tid. Styret godkendte med de fremlagte bemærkninger det udsendte NPFhalvårsregnskab for oo0oo--- På given foranledning og efter at Egil fra PF i Norge er blevet pensioneret og Steinar fra LL i Island er stoppet, blev der foretaget opdatering af kontaktoplysninger til NPF s kontaktpersoner: Navn Telefon Mobil: Claus Redder Madsen Rita Riidanpää Snorri Magnusson Lars Øverkil Lars Stenström +46 (08) (76) Lena Nitz orienterede kort om, at Lars Stenström, Polisförbundet, er langtidssyg, hvorfor Polisförbundets forhandlingschef, Björn Kellerth, p.t. er konstitueret. Pkt. 4: PF i Norge og UNIO s klage - afgørelse fra ILO. Formanden orienterede om forløbet i tilknytning til PF s klage over den norske regering til ILO, og NPF s fremsendte støttebrev i den anledning. ILO havde således henover sommeren truffet afgørelse i sagen, hvorfor han havde anmodet PF s forhandlingschef Victor-Bjørn Nielsen om at give en kort redegørelse om sagen og ILO s afgørelse. Han benyttede samtidig lejligheden til at takke NPF for støtten i form af fremsendelse af NPF s støttebrev. Forhandlingschef Victor-Bjørn Nielsen, PF i Norge, der deltog i punktets behandling, redegjorde herefter for ILO s afgørelse og sagens historiske elementer, som rækker helt tilbage til 2000, hvor der var forhandlinger om nye arbejdstidsbestemmelser. Forhandlingerne blev af arbejdsgiveren træneret og der var en del uenigheder om fortolkning af reglerne, særligt i forhold til spørgsmålet om hviletid. I forbindelse med politikonflikten i gik regeringen ind og forsøgte at lovgive sig ud af problemerne, og der blev herunder uden forhandling med PF vedtaget en forskrift, som faktisk alene var en afskrift af, hvorledes 3

4 arbejdstidsbestemmelserne blev fortolket ud fra arbejdsgiverens synspunkt, hvilket naturligt skabte stor utilfredshed i hele fagforeningsverdenen i Norge, og medførte den meget omtalte demonstration foran Stortinget i Oslo, hvor medlemmer en stor del i uniform strejkede. Få dage efter denne demonstration blev der dog indgået en aftale med arbejdsgiveren om arbejdstidsbestemmelser, men den vedtagne forskrift er stadig ikke annulleret, og dermed gældende. PF besluttede derfor i tæt samarbejde med centralorganisationen UNIO at klage til ILO, hvor sagen så er blevet udsat flere gange med baggrund i, at den norske regering ikke fremsendte deres bemærkninger til ILO. PF satte stor pris på, at såvel NPF som EuroCOP fremsendte støttebreve til ILO i forbindelse med sagens behandling. ILO traf således i sommeren 2013 afgørelse i sagen. ILO-komiteen gav fuld tilslutning til PF s klage ud fra det princip, at så længe Staten har givet arbejdstagerne forhandlingsret, så har Staten ikke ret til at gribe ind. PF afventer nu et møde med det norske arbejdsdepartement i forhold til at drøfte de nationale konsekvenser af ILO s afgørelse. PF har således en forventning om, at regeringen trækker forskriften tilbage. På given foranledning blev det bekræftet, at klagen blandt andet relateredes til politikonflikten i og i forhold til PF s opfattelse af ressource- og bemandings-situationen. Styret tog efter en længere drøftelse orienteringen til efterretning, idet afgørelsen fandtes interessant i et nordisk perspektiv, blandt andet med baggrund i den nordiske model og med baggrund i, at løndannelsen indenfor det offentlige i alle lande er under pres. Pkt. 5: Medlemsrekruttering/-organisationsprocenter temadrøftelse via PF i Norge. Formanden orienterede som opfølgning på NPF Årsmødet d og beslutningerne i forbindelse med evaluering af NPF s arbejde om, at medlemsrekruttering/-organisationsprocenter er livsnerven for os alle for dels at varetage medlemmernes interesser bedst muligt og dels at sikre organisationernes levedygtighed fremadrettet. Politiets Fellesforbund havde derfor arrangeret en temadrøftelse herom. Lena Nitz og Peter Peppe Larson, Polisförbundet i Sverige, redegjorde herefter med udgangspunkt i en powerpoint -præsentation om Polisförbundets tanker og synspunkter om unge og fagbevægelsen i forhold til opgaven, hvorledes de skaber og fanger de unge medlemmers engagement og hvad konkret, der skaber de unges faglige interesse. I den forbindelse var fakta i forhold til medlemstallet, at Polisförbundet i 2000 organiserede 98 % af den svenske politistyrke og herefter i 2013 organiserede 94,5 %. 4

5 Historisk udsprang det konkrete arbejde i efteråret 2011 af en større, utilfreds medlemsgruppe bestående af yngre politifolk. Disse etablerede en aktion under overskriften No more peanuts, som skabte stor interesse i Sverige, særligt i forbindelse med en aktion kolde fødder, hvor kolleger i en nordlig del af Sverige ikke tjenstligt kunne få udleveret sokker på trods af en streng vinter med ned til 35 graders frost. I den forbindelse blev Peppe, som repræsentant for den utilfredse gruppe, ansat som Ombudsmand i Polisförbundet (UMF-gruppen = Underbetalda, Missnöjda och Förbannade). Peppe følger således udviklingen i UMF-gruppen tæt, blandt andet via en lukket og uafhængig Facebook-gruppe bestående af ca kolleger, som heri drøfter politiets arbejdsvilkår m.v. Peppe informerer og kommunikerer heri, og koordinerer de forskellige synspunkter med Polisförbundets hovedbestyrelse med henblik på, at også UMF-gruppen kan blive engageret. På given foranledning blev det oplyst, at baggrunden for nedgangen i antal medlemmer var, at de studerende ikke melder sig ind i Polisförbundet, at ældre kolleger ca. 3 år får pensionering typisk melder sig ud og afslutningsvis generel utilfredshed med systemet. Heidi Bjørkedal, Politiets Fellesforbund i Norge, deltog i punktets behandling, og redegjorde for Politiets Fellesforbunds hvervekampagne 2012 med udgangspunkt i en powerpoint -præsentation. Under kampagnen lykkedes det PF at hverve 679 ud af 716 politistuderende med udgangspunkt i konkrete tiltag, eksempelvis særlige gratis forsikrings- og medlemstilbud, hvervegave, juridisk bistand, hvervekonkurrence mellem politidistrikterne, m.v. De politistuderende i Norge indbetaler således alene NOK kr. 300,- for medlemskab af PF i 3 år. Formanden for PF deltager ligeledes i alle hvervemøderne på Politihøjskolerne. Styret havde herefter en grundig drøftelse af medlemsrekruttering/- organisationsprocenter, hvorunder forskellige forhold blev uddybet. De politistuderende i Sverige indbetaler SEK kr. 300,- for medlemskab af Polisförbundet i 2 år, og har stort set samme tilbud til medlemmerne, som i Norge. De politistuderende i Finland indbetaler således Euro 15,- pr. år for medlemskab af SPJL, og tilbydes særlige gratis forsikrings- og medlemstilbud, juridisk bistand, politiblad m.v. Efter end uddannelse er det frivilligt, om de studerende melder sig ind i de lokale politiforeninger, men langt størstedelen melder sig ind i SPJL. De politistuderende i Danmark indbetaler over de 3 år almindelig kontingent i deres praktik-perioder (DK kr. 400,-), hvori de modtager almindelig løn, og har kontingentfrihed i deres teori-perioder. De modtager stort set samme medlemstilbud, som i de øvrige, nordiske lande. 5

6 Styret besluttede herefter, at medlemsrekruttering/-organisationsprocenter med udgangspunkt i drøftelsen nu kunne medtages til drøftelse i medlemslandene, hvorefter emnet på ny tages op til NPF-Årsmødet d i Helsinki. Polisförbundet vil samtidig overveje at tage initiativ til at indkalde repræsentanter fra medlemslandene med henblik på yderligere drøftelser af unge i fagbevægelsen og erfaringsudveksling herom. Styret fandt det ikke hensigtsmæssigt, at emnet på nuværende tidspunkt og med udgangspunkt fra NPF danner baggrund for et tema til et EuroCOP-møde. Sekretæren udsender de anvendte powerpoint -præsentationer til NPF-Styret til inspiration. Pkt. 6: Action Plan 2013, herunder opfølgning på særligt.. a. Fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d. 22. august 2013 i Island. b. Nordisk politisamarbejde udvidet samarbejde i Norden. c. Spørgsmålet om NPF-samarbejde om Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet privatisering. d. Det administrative samarbejde mellem NPF-landenes sekretariater efter anmodning fra Politiforbundet i Danmark. e. Foreningerne Nordens Forbund. Ad. a. Formanden redegjorde i tilknytning til fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d i Island grundigt om forløbet, og de drøftede emner, som var. 1. Nordisk erfaringsutveksling, metodeutvikling, nordiske poilitiseminarer. 2. Utlåning av personell og materiale, felles beredskapsplaner. Felles tjenestegjøring og samarbeid på tvers. 3. Fremtidige fællesmøder og muligheden for at genoptage traditionen med årlige fællesmøder med de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektør og de nordiske forbundsordförende. Formanden fandt, at det var et godt og konstruktivt møde, blandt andet med baggrund i, at dette grundigt var blevet forberedt ved møde i LL d med LL som værter. Forbundsformændenes strategiske målsætninger for mødet var således blevet opfyldt, og det var lykkedes at få en tilkendegivelse om invitation til et nyt fællesmøde i 2014 i Norge. I fortsættelse af mødet blev det besluttet at udsende en fællesudtalelse med henblik på, at medlemslandene kunne placere dette på deres hjemmesider. Styret drøftede fællesmødet og var enige i, at det var et godt og konstruktivt møde, og Styret forventer således, at der bliver tale om en årlig, tilbagevendende begivenhed, idet der i høj grad er sammenfald i de emner, som også 6

7 Rigspoliticheferne/Politidirektøren drøfter, hvorfor vi løbende skal have fokus på disse møder. Styret takkede samtidig Snorri og LL for værtskabet fagligt såvel som socialt. Ad b. Formanden redegjorde i tilknytning det Nordisk politisamarbejde udvidet samarbejde i Norden om den udleverede aftale vedrørende Overenskomst om Nordisk samarbejde, der trådte i kraft pr. d Overenskomsten blev ligeledes perifært drøftet ved fællesmødet i forhold til Udlån af personel og materiale/udstyr og samarbejde i øvrigt. Sekretæren supplerede formanden i forhold til det historiske forløb heraf og erindrede om de aftaler, der allerede i dag er indgået på europæisk niveau. Styret drøftede forholdet, og fandt det fortsat væsentligt, at NPF løbende følger arbejdsgivernes aftaler og ser, hvad arbejdsgiverne konkret arbejder med. Styret finder det i den anledning vigtigt, at konsekvenserne af disse aftaler nøje vurderes i forhold til eksempelvis de retssikkerhedsmæssige forhold for NPF s medlemmer. Styret vil således nationalt følge op på blandt andet det samarbejde, som allerede eksisterer ved grænserne (Finland/Sverige Sverige/Norge Sverige/Danmark). Styret besluttede således, at sådanne aftaler nationalt undersøges med henblik på en afdækning af området og som forberedelse til fællesmødet i 2014 i Norge med de nordiske Rigspolitichefer-/Politidirektøren. Ad c. Sekretæren redegjorde for den historiske baggrund for, at emnet om et eventuelt NPF-samarbejde om Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet privatisering er sat på dagsordenen, hvilket ligeledes blev besluttet på NPF- Årsmødet Emnet blev perifært drøftet på fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren, hvorunder det blev bekræftet, at det er en tendens i alle lande. Styret havde en meget grundig drøftelse af emnet, og fandt det særdeles væsentligt, idet der er tale om en faretruende udvikling med privatiseringer og udlicitering af politiets opgaver og et angreb på politiets faglighed. Alle bekræftede, at dette var en udvikling, som man ser i alle de nordiske lande, ligesom spørgsmålet også kontinuerligt drøftes i forbindelse med EuroCOP s møder. Grelle eksempler på privatiseringer fra flere lande blev nævnt, herunder de deraf følgende problemstillinger. Styret besluttede afslutningvis, at hvert medlemsland frem til næste NPF-møde undersøger status i forhold til det enkelte land (Hvilke opgaver i politiet privatiseres, hvad skal være NPF s fokus m.v.), hvorefter der i tilknytning til NPF-Årsmødet 2014 afholdes et temadrøftelse herom. 7

8 Yrjö Suhonen og SPJL tilbød herefter at være vært for NPF-Årsmødet i dagene d i Finland. Ad d. Claus Hartmann redegjorde for baggrunden for, at Politiforbundet i Danmark havde anmodet om en drøftelse af det administrative samarbejde mellem NPF-landenes sekretariater, herunder i forhold til det fagbladssamarbejde, som i dag eksisterer mellem primært SV, NO og DK. Danmark finder således det eksisterende samarbejde meget hensigtsmæssigt, og ønsker samtidig, at mulighederne i samarbejdet, også i forhold til, hvorledes NPF kan drage nytte af dette, bør drøftes yderligere. Styret drøftede det etablerede fagbladssamarbejde og herunder den journalistiske frihed, hvor redaktionerne i såvel Norge som Sverige er uafhængige af politiforbundene. Styret tog efter en kort drøftelse orienteringen til efterretning. Ad e. Sekretæren henledte kort opmærksomheden på, at NPF d fik en henvendelse fra Foreningerne Nordens Forbund (FNF) om at tilslutte sig den nye organisation, som arbejder tæt sammen med Nordisk Ministerråd. Henvendelsen er besvaret positivt, og der findes mere information om FNF på følgende hjemmeside: Sekretæren har efterfølgende modtaget bekræftelse fra FNF på tilmelding af NPF, og vil senere modtage yderligere oplysninger. Styret tog orienteringen til efterretning. Pkt. 7: EuroCOP s Autumn Committee møde d oktober 2013 i Prag. Styret besluttede indledningsvis, at punkterne 7 og 8 blev lagt sammen, idet der fra præsidenten i EuroCOP, Anna Nellberg Dennis, var indkommet en skriftlig status, som ligeledes blandt andet indeholdt diverse information vedrørende EuroCOP. Den givne status indeholdt blandt andet følgende.. Information om møder i Bruxelles med politikere, hvorunder forskellige EuroCOP spørgsmål var drøftet. Møde i Prag, Tjekkiet, hvor Anna havde lejlighed til at træffe Rigspolitichefen. Møde i Bratislava, Slovakiet, hvor Anna ligeledes havde lejlighed til at træffe Rigspolitichefen. Møde i Berlin med den nye, tyske forbundsformand for GDP efter at Bernhard Wittraut har trukket sig. Møde i Bruxelles med ETUI for at planlægge en 3-dags uddannelse for EuroCOP s medlemmer i Møde med medlemsorganisationen AUGC i Madrid og herunder drøftelser med chefen for Guardia Civil i Spanien. Besøg hos medlemsorganisationen FPIP i Paris, Frankrig. Deltaget i European Police Chiefs Convention i Europol i Haag. 8

9 Deltaget og afholdt åbningstale i forbindelse med etableringen af "Balkan Police Institute" i Bulgarien. Generelt om arbejdet med lobbyistfirmaet Fleishmann-Hillard og EuroCOP Newsletter, hvor udgivelse nr. 2 forventes publiceret i september/oktober. EuroCOP s Autumn Committe-møde i dagene d oktober 2013 i Prag og forberedelserne hertil. Nominering til de 3 ledige ExCOM-pladser. Lena Nitz orienterede om, at der til EuroCOP skulle være indkommet 7 nomineringer fra forskellige lande i forbindelse med valg til EuroCOP s ExCOM. Styret drøftede den givne orientering og herunder de strategiske overvejelser i forbindelse med valg til EuroCOP s ExCOM. Styret besluttede således, at NPF s repræsentanter til EuroCOP s Autumn Committe-møde mødes forud for selve EuroCOP-mødet tirsdag d. 29. oktober 2013 kl med henblik på at koordinere synspunkterne. Pkt. 8: Information i øvrigt vedrørende EuroCOP. Der henvises til pkt. 7, idet Styret besluttede, at punkterne 7 og 8 blev lagt sammen. Pkt. 9: Information om interne sager i forbundene FINLAND SPJL er fortsat meget optaget af de omfattende organisationsændringer af finsk politi, hvor antallet af kredse reduceres fra 24 til alene 11 nye, store politikredse, som iværksættes med virkning pr. d Med baggrund i den lange proces over de sidste 1,5 år og beslutningen om at nedlægge det finske færdselspoliti som en selvstændig enhed, hvilket SPJL var imod, er der opstået et anstrengt forhold mellem SPJL og Rigspolitichefen. SPJL afholder kongres hvert 4. år, og SPJL er således i gang med at planlægge kongressen, der finder sted i Helsinki i dagene d , hvor der blandt andet skal være valg af forbundsformand, og hvor Yrjö genopstiller. På given foranledning blev det oplyst, at det centrale, finske færdselspoliti i dag består af 600 kolleger, som naturligvis heller ikke er tilfredse med beslutningen om at nedlægge den centrale afdeling, hvorfor SPJL frygter, at kvaliteten af færdselspolitiets arbejde vil dale betragteligt, når de skal være en del af det lokale politi. SVERIGE Polisförbundets arbejde med omorganiseringen af svensk politi med etablering af 1 central Polismyndighed, og hvad dette medfører af ændringer for kollegerne, har fortsat stor bevågenhed, og Polisförbundet er indtil videre tilfredse med forløbet. Omorganisationskomiteens leder udviser fortsat stor respekt og lytter til Polisförbundets argumenter, men komiteen har fortsat ikke været inde over de mere komplekse problemstillinger. I tilknytning til de fremtidige 7 regioner skal der i 9

10 december 2013 besættes lederstillinger hertil, og Polisförbundet håber at få medindflydelse herpå. I øjeblikket drøftes de øvrige chefniveauer i den fremtidige organisation, og i den forbindelse indhentes inspiration fra blandt andet Danmark, hvor der ligeledes er igangsat en ledelsesreform. Polisförbundet er samtidig i gang med en intern omorganisering som følge af den centrale omorganisering, hvilket er en udfordrende proces særligt i forbindelse med sammenlægninger af de lokale foreninger. Alle tillidsfolk påtager sig heldigvis et stort ansvar i dette arbejde. De centrale lønforhandlinger er gået i gang, og Polisförbundet håber sammen med de 3 fagforeninger, der også repræsenterer uniformerede medlemmer at det lykkes at øge lønningerne. Samtidig vil man forsøge at påvirke den centrale pensionsaftale i forhold til medlemmernes pensionsvilkår. Polisförbundet afventer svar fra Rigspolitichefen i forhold til forskellige arbejdstidsspørgsmål, ligesom de lokale lønforhandlinger i politiet afventer den centrale aftale. Polisförbundet forventer således et stort arbejde i den kommende tid når ketchup-effekten udløses. Polisförbundet arbejder ligeledes fortsat med kommunikation og forsøger i den anledning at udvise mere åbenhed og informere endnu mere via de forskellige muligheder. I 2014 skal det handlingspolitiske program drøftes, blandt andet med baggrund i en stor undersøgelse af, hvorledes politiet ser ud og politiets proffesionalisme, hvilket Polisförbundet ser frem til. DANMARK I tilknytning til den nye forbundsledelse efter kongressen i 2013 er der etableret flere nye tiltag i forhold til den fremtidige udvikling. Forhandlingsudvalget afholder således nu udviklingsmøder hver 2. uge, og et antal hovedbestyrelsesmøder er afholdt som videokonferencer. Forbundsformanden og næstformanden har netop afsluttet en rundtur med besøg i samtlige politikredse i Jylland, hvor medlemmerne har bekræftet forbundets skepsis overfor blandt andet new public management og måltal. Begge forhold anser forbundet som et stort problem, hvorfor der kontinuerligt fokuseres herpå via kontakter til folketinget m.v. for at gøre politiarbejdet mere menneskeligt. Rigspolitichefen har iværksat et projekt vedrørende stikprøvevis kontrol af doping i politiets træningscentre i kredse og afdelinger. Forbundet indgår i arbejdet, som desværre er nødvendigt, men flere spørgsmål herom er fortsat uafklarede ikke mindst kontrol-foranstaltninger i de ansattes fritid og disciplinære sanktioner ved ansattes dopingmisbrug. Forbundet afventer nu det videre arbejde. I tilknytning til en lang debat i blandt andet medierne er chikanesager mod kolleger og ikke mindst deres familier erkendt at være et problem. Forbundet har således 10

11 påvirket Rigspolitichefen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal belyse, om der er behov for iværksættelse af yderligere tiltag for at undgå, at kollegerne udsættes for sådanne sager, hvilket forbundet ser frem til med tilfredshed. ISLAND I Island er der i april 2013 tiltrådt en ny regering efter valget til Altinget, og den nye Indenrigsminister har klart tilkendegivet, at der er behov for flere politifolk, hvilket LL er meget tilfredse med. Lønforhandlingerne går i gang senere i år, og LL forventer mange udfordringer i den forbindelse med baggrund i den generelle økonomi i Island. LL ønsker derfor, at den nye lønaftale alene får 1 års varighed. NORGE I tilknytning til den nye forbundsledelse i PF og set i forhold til det nye Politidirektorat har PF ændret strategi i forhold til, at PF fremadrettet forventer at blive en foretrukken samarbejdspartner overfor arbejdsgiveren og søge mere samarbejde. Strategien indeholder således blandt andet en ny medie-strategi, hvorunder PF alene udtaler sig i sager, der er direkte relateret til medlemmerne. I fortsættelse af anbefalingerne i 22. juli-kommissions rapport er der udarbejdet en politianalyse, hvortil PF skal afgive høringssvar indenfor kort tid. PF frygter, at beslutningerne er truffet på forhånd, hvorfor der i øjeblikket afholdes møder med politikere med henblik på at fremføre PF s synspunkter. PF prioriterer et lokalt forankret politi og et godt hverdagsberedskab, hvorfor antallet af fremtidige politidistrikter ikke nødvendigvis er afgørende, mens forslag om at flytte opgaver ud af politiet har PF s store opmærksomhed. En anden udfordring i øjeblikket er, at mange af de nye politistuderende ikke kan få job i politiet på grund af, at der ikke er økonomi i kredsene til at ansætte disse nye politifolk. PF vil således overfor regeringen forsøge at påvirke til, at alle nyuddannede politifolk sikres job i politiet. I tilknytning til de kommende lønforhandlinger forventer PF, at der vil komme et kraftigt angreb på politiets pensionsaftaler og pensionsalder, især efter at Norge nu har fået en borgerlig regering. PF vil kæmpe imod forringelser, og håber, at fagforeningerne kan stå sammen og generelt kæmpe imod forringelser på hele statens område. Pkt. 10: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande NORGE I tilknytning til et lovforslag om, at Forsvaret skal ind og overtage ledelsen af større opgaver og have flere beføjelser på gerningssteder, herunder på terror-steder, har PF fået forslaget i høring. Pkt. 11: Eventuelt. Intet at bemærke. 11

12 UDSENDT MATERIALE TIL NPF-STYRET: 1. Endeligt referat fra NPF-Årsmødet d i Stockholm med modtagne rettelser + diverse information Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPFlandene d Information om diverse - udsendt via mail fra sekretæren d Information om diverse udsendt via mail fra sekretæren d Sommerhilsen med yderligere information om nomineringerne udsendt via mail fra sekretæren d Diverse information, herunder om PF s klage til ILO udsendt via mail fra sekretæren d Indkaldelsen til NPF-Styremødet d med bilag udsendt via mail fra sekretæren d Diverse information udsendt via mail fra sekretæren d Pkt. 12: Godkendelse af referat Udkast til referat godkendes gennem udsendelse på mail med tilbagemeldingsfrist på 10 dage fra udsendelsen. Pkt. 13: Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender Sekretæren viderebragte på vegne af Egil Haaland en stor hilsen til NPF-Styret med tak for gaven i forbindelse med afskedsreception. Formanden henledte opmærksomheden på mødekalenderen for 2014, hvorefter Styret drøftede forskellige muligheder. Styret besluttede herefter, at der indtil nu afvikles NPF-møder i 2014 således.. NPF-Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014 i Helsinki. NPF-Styremøde torsdag d. 18. september 2014 i København. Formanden afsluttede herefter mødet, idet han takkede for god ro og orden. 12

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 30 March 2010 ACFC/SR/III(2010)004 /Dannish language version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY DENMARK PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010

Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Marts 2010 Beretning for perioden marts 2009 - marts 2010 Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57--Fax: 39 18 63 65 E-mail: info@lederforeningen.dk www.lederforeningen.dk 1 Indkaldelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008

Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Arbejdsrettens dom af 12. februar 2008 Sag nr. A2006.737: Landsorganisationen i Danmark for Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Kjær Gruppen ApS Karetmagervej 21 a 7000

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N.

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Index: Side 2-3: Referat fra kongressen Side 4-8 Beretning Side 9 Regnskab Side 10 Arbejdssprogram

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Liv der reddes - skal også leves

Liv der reddes - skal også leves Liv der reddes - skal også leves En kort beretning om Hjerneskadeforeningens stiftelse, udvikling og aktiviteter på landsplan gennem 25 år Af Aase Engberg og Niels-Anton Svendsen Tilegnet alle frivillige,

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507

Betænkning om behandling af klager over politiet. Betænkning nr. 1507 Betænkning om behandling af klager over politiet Betænkning nr. 1507 BETÆNKNING OM BEHANDLING AF KLAGER OVER POLITIET Afgivet af et udvalg under Justitsministeriet Betænkning nr. 1507 København 2009 Betænkning

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Beretning for perioden 2012-2013 Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Beretning for perioden 2012-2013 Januar 2014 Indhold Indledning... 3 Overenskomst 2013... 3 Forsvarsforlig... 4 HR- strategi... 7 Organisation... 8 Medlemstal...

Læs mere

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30

6. ordinære generalforsamling. Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 6. ordinære generalforsamling Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Dørene åbnes for indskrivning kl. 16.00 Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen

Læs mere

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011

Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010. Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Københavns Postcenter mandag den 3. januar 2011. Beretning 2010 Fællesmøde i Fællesklubben KHC søndag den 23. januar 2011 Var det det det var 2010?: Det er ikke usædvanligt, at en beretning indledes med

Læs mere

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009.

resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. resultater & nye mål Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009. RESULTATER & NYE MÅL Landsbestyrelsens skriftlige beretning for 2009 Redigeringen er afsluttet den 12. oktober 2009. Beretningen kan

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere