Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september 2013."

Transkript

1 Endeligt referat fra NPF s Styremøde d. 18. september Mødet afholdt onsdag d. 18. september 2013 i tidsrummet fra kl i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede var: Sigve Bolstad, Unn Alma Skatvold og Lars Øverkil (Observatør), Politiets Fellesforbund, Norge, Yrjö Suhonen og Rita Riidanpää, Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Finland, Lena Nitz, Lars Bergman og Peter Peppe Larson (Observatør), Polisförbundet i Sverige, Claus Oxfeldt og Claus Hartmann, Politiforbundet, Danmark, og Snorri Magnusson, Landssamband Lögreglumanna, Island. Tolk: Ritva Laitinen. Sekretær: Claus Redder Madsen. 1

2 Pkt. 1: Velkomst. Formand Sigve Bolstad bød velkommen til NPF s Styremøde, og takkede ved samme lejlighed forbundsformændene/-ordförende for sidst i forbindelse med fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren. Han orienterede om de praktiske foranstaltninger i forbindelse med mødet, og tilbød ved samme lejlighed eventuelle nye repræsentanter i Styret en rundvisning i PF s lokaler. Formanden forslog med baggrund i Styrets nye repræsentanter en kort præsentationsrunde. Styret afviklede herefter en kort præsentationsrunde. Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden. Formanden foreslog følgende dagsorden for mødet.. 1. Velkomst. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Økonomisk status. 4. PF i Norge og UNIO s klage - afgørelse fra ILO. 5. Medlemsrekruttering/-organisationsprocenter temadrøftelse via PF i Norge. 6. Action Plan 2013, herunder opfølgning på særligt.. a. Fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d. 22. august 2013 i Island. b. Nordisk politisamarbejde udvidet samarbejde i Norden. c. Spørgsmålet om NPF-samarbejde om Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet privatisering. d. Det administrative samarbejde mellem NPF-landenes sekretariater efter anmodning fra Politiforbundet i Danmark. e. Foreningerne Nordens Forbund. 7. EuroCOP s Autumn Committee møde d oktober 2013 i Prag, herunder særligt i forhold til valg til ExCOM. 8. Information i øvrigt vedrørende EuroCOP. 9. Information om interne sager i forbundene. 10. Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande. 11. Eventuelt. 12. Godkendelse af referat. 13. Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender Styret godkendte den fremlagte dagsorden. 2

3 Pkt. 3: Økonomisk status. Lena Nitz orienterede på vegne af NPF-Økonomifunktionen og Polisförbundet kort om det udsendte halvårsregnskabet for 2013 med en aktuel, økonomisk status. Samtidig blev der orienteret om, at NPF-Årsregnskabet 2012 var medtaget til mødet med henblik på underskrift heraf. Sekretæren supplerede i forhold til det udsendte halvårsregnskab for 2013, idet revisor Lennart Heijdenberg har betegnet regnskabet som tilfredsstillende, ligesom det forventes, at enkelte tilgodehavender bliver afklaret indenfor kort tid. Styret godkendte med de fremlagte bemærkninger det udsendte NPFhalvårsregnskab for oo0oo--- På given foranledning og efter at Egil fra PF i Norge er blevet pensioneret og Steinar fra LL i Island er stoppet, blev der foretaget opdatering af kontaktoplysninger til NPF s kontaktpersoner: Navn Telefon Mobil: Claus Redder Madsen Rita Riidanpää Snorri Magnusson Lars Øverkil Lars Stenström +46 (08) (76) Lena Nitz orienterede kort om, at Lars Stenström, Polisförbundet, er langtidssyg, hvorfor Polisförbundets forhandlingschef, Björn Kellerth, p.t. er konstitueret. Pkt. 4: PF i Norge og UNIO s klage - afgørelse fra ILO. Formanden orienterede om forløbet i tilknytning til PF s klage over den norske regering til ILO, og NPF s fremsendte støttebrev i den anledning. ILO havde således henover sommeren truffet afgørelse i sagen, hvorfor han havde anmodet PF s forhandlingschef Victor-Bjørn Nielsen om at give en kort redegørelse om sagen og ILO s afgørelse. Han benyttede samtidig lejligheden til at takke NPF for støtten i form af fremsendelse af NPF s støttebrev. Forhandlingschef Victor-Bjørn Nielsen, PF i Norge, der deltog i punktets behandling, redegjorde herefter for ILO s afgørelse og sagens historiske elementer, som rækker helt tilbage til 2000, hvor der var forhandlinger om nye arbejdstidsbestemmelser. Forhandlingerne blev af arbejdsgiveren træneret og der var en del uenigheder om fortolkning af reglerne, særligt i forhold til spørgsmålet om hviletid. I forbindelse med politikonflikten i gik regeringen ind og forsøgte at lovgive sig ud af problemerne, og der blev herunder uden forhandling med PF vedtaget en forskrift, som faktisk alene var en afskrift af, hvorledes 3

4 arbejdstidsbestemmelserne blev fortolket ud fra arbejdsgiverens synspunkt, hvilket naturligt skabte stor utilfredshed i hele fagforeningsverdenen i Norge, og medførte den meget omtalte demonstration foran Stortinget i Oslo, hvor medlemmer en stor del i uniform strejkede. Få dage efter denne demonstration blev der dog indgået en aftale med arbejdsgiveren om arbejdstidsbestemmelser, men den vedtagne forskrift er stadig ikke annulleret, og dermed gældende. PF besluttede derfor i tæt samarbejde med centralorganisationen UNIO at klage til ILO, hvor sagen så er blevet udsat flere gange med baggrund i, at den norske regering ikke fremsendte deres bemærkninger til ILO. PF satte stor pris på, at såvel NPF som EuroCOP fremsendte støttebreve til ILO i forbindelse med sagens behandling. ILO traf således i sommeren 2013 afgørelse i sagen. ILO-komiteen gav fuld tilslutning til PF s klage ud fra det princip, at så længe Staten har givet arbejdstagerne forhandlingsret, så har Staten ikke ret til at gribe ind. PF afventer nu et møde med det norske arbejdsdepartement i forhold til at drøfte de nationale konsekvenser af ILO s afgørelse. PF har således en forventning om, at regeringen trækker forskriften tilbage. På given foranledning blev det bekræftet, at klagen blandt andet relateredes til politikonflikten i og i forhold til PF s opfattelse af ressource- og bemandings-situationen. Styret tog efter en længere drøftelse orienteringen til efterretning, idet afgørelsen fandtes interessant i et nordisk perspektiv, blandt andet med baggrund i den nordiske model og med baggrund i, at løndannelsen indenfor det offentlige i alle lande er under pres. Pkt. 5: Medlemsrekruttering/-organisationsprocenter temadrøftelse via PF i Norge. Formanden orienterede som opfølgning på NPF Årsmødet d og beslutningerne i forbindelse med evaluering af NPF s arbejde om, at medlemsrekruttering/-organisationsprocenter er livsnerven for os alle for dels at varetage medlemmernes interesser bedst muligt og dels at sikre organisationernes levedygtighed fremadrettet. Politiets Fellesforbund havde derfor arrangeret en temadrøftelse herom. Lena Nitz og Peter Peppe Larson, Polisförbundet i Sverige, redegjorde herefter med udgangspunkt i en powerpoint -præsentation om Polisförbundets tanker og synspunkter om unge og fagbevægelsen i forhold til opgaven, hvorledes de skaber og fanger de unge medlemmers engagement og hvad konkret, der skaber de unges faglige interesse. I den forbindelse var fakta i forhold til medlemstallet, at Polisförbundet i 2000 organiserede 98 % af den svenske politistyrke og herefter i 2013 organiserede 94,5 %. 4

5 Historisk udsprang det konkrete arbejde i efteråret 2011 af en større, utilfreds medlemsgruppe bestående af yngre politifolk. Disse etablerede en aktion under overskriften No more peanuts, som skabte stor interesse i Sverige, særligt i forbindelse med en aktion kolde fødder, hvor kolleger i en nordlig del af Sverige ikke tjenstligt kunne få udleveret sokker på trods af en streng vinter med ned til 35 graders frost. I den forbindelse blev Peppe, som repræsentant for den utilfredse gruppe, ansat som Ombudsmand i Polisförbundet (UMF-gruppen = Underbetalda, Missnöjda och Förbannade). Peppe følger således udviklingen i UMF-gruppen tæt, blandt andet via en lukket og uafhængig Facebook-gruppe bestående af ca kolleger, som heri drøfter politiets arbejdsvilkår m.v. Peppe informerer og kommunikerer heri, og koordinerer de forskellige synspunkter med Polisförbundets hovedbestyrelse med henblik på, at også UMF-gruppen kan blive engageret. På given foranledning blev det oplyst, at baggrunden for nedgangen i antal medlemmer var, at de studerende ikke melder sig ind i Polisförbundet, at ældre kolleger ca. 3 år får pensionering typisk melder sig ud og afslutningsvis generel utilfredshed med systemet. Heidi Bjørkedal, Politiets Fellesforbund i Norge, deltog i punktets behandling, og redegjorde for Politiets Fellesforbunds hvervekampagne 2012 med udgangspunkt i en powerpoint -præsentation. Under kampagnen lykkedes det PF at hverve 679 ud af 716 politistuderende med udgangspunkt i konkrete tiltag, eksempelvis særlige gratis forsikrings- og medlemstilbud, hvervegave, juridisk bistand, hvervekonkurrence mellem politidistrikterne, m.v. De politistuderende i Norge indbetaler således alene NOK kr. 300,- for medlemskab af PF i 3 år. Formanden for PF deltager ligeledes i alle hvervemøderne på Politihøjskolerne. Styret havde herefter en grundig drøftelse af medlemsrekruttering/- organisationsprocenter, hvorunder forskellige forhold blev uddybet. De politistuderende i Sverige indbetaler SEK kr. 300,- for medlemskab af Polisförbundet i 2 år, og har stort set samme tilbud til medlemmerne, som i Norge. De politistuderende i Finland indbetaler således Euro 15,- pr. år for medlemskab af SPJL, og tilbydes særlige gratis forsikrings- og medlemstilbud, juridisk bistand, politiblad m.v. Efter end uddannelse er det frivilligt, om de studerende melder sig ind i de lokale politiforeninger, men langt størstedelen melder sig ind i SPJL. De politistuderende i Danmark indbetaler over de 3 år almindelig kontingent i deres praktik-perioder (DK kr. 400,-), hvori de modtager almindelig løn, og har kontingentfrihed i deres teori-perioder. De modtager stort set samme medlemstilbud, som i de øvrige, nordiske lande. 5

6 Styret besluttede herefter, at medlemsrekruttering/-organisationsprocenter med udgangspunkt i drøftelsen nu kunne medtages til drøftelse i medlemslandene, hvorefter emnet på ny tages op til NPF-Årsmødet d i Helsinki. Polisförbundet vil samtidig overveje at tage initiativ til at indkalde repræsentanter fra medlemslandene med henblik på yderligere drøftelser af unge i fagbevægelsen og erfaringsudveksling herom. Styret fandt det ikke hensigtsmæssigt, at emnet på nuværende tidspunkt og med udgangspunkt fra NPF danner baggrund for et tema til et EuroCOP-møde. Sekretæren udsender de anvendte powerpoint -præsentationer til NPF-Styret til inspiration. Pkt. 6: Action Plan 2013, herunder opfølgning på særligt.. a. Fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d. 22. august 2013 i Island. b. Nordisk politisamarbejde udvidet samarbejde i Norden. c. Spørgsmålet om NPF-samarbejde om Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet privatisering. d. Det administrative samarbejde mellem NPF-landenes sekretariater efter anmodning fra Politiforbundet i Danmark. e. Foreningerne Nordens Forbund. Ad. a. Formanden redegjorde i tilknytning til fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren d i Island grundigt om forløbet, og de drøftede emner, som var. 1. Nordisk erfaringsutveksling, metodeutvikling, nordiske poilitiseminarer. 2. Utlåning av personell og materiale, felles beredskapsplaner. Felles tjenestegjøring og samarbeid på tvers. 3. Fremtidige fællesmøder og muligheden for at genoptage traditionen med årlige fællesmøder med de nordiske Rigspolitichefer/-Politidirektør og de nordiske forbundsordförende. Formanden fandt, at det var et godt og konstruktivt møde, blandt andet med baggrund i, at dette grundigt var blevet forberedt ved møde i LL d med LL som værter. Forbundsformændenes strategiske målsætninger for mødet var således blevet opfyldt, og det var lykkedes at få en tilkendegivelse om invitation til et nyt fællesmøde i 2014 i Norge. I fortsættelse af mødet blev det besluttet at udsende en fællesudtalelse med henblik på, at medlemslandene kunne placere dette på deres hjemmesider. Styret drøftede fællesmødet og var enige i, at det var et godt og konstruktivt møde, og Styret forventer således, at der bliver tale om en årlig, tilbagevendende begivenhed, idet der i høj grad er sammenfald i de emner, som også 6

7 Rigspoliticheferne/Politidirektøren drøfter, hvorfor vi løbende skal have fokus på disse møder. Styret takkede samtidig Snorri og LL for værtskabet fagligt såvel som socialt. Ad b. Formanden redegjorde i tilknytning det Nordisk politisamarbejde udvidet samarbejde i Norden om den udleverede aftale vedrørende Overenskomst om Nordisk samarbejde, der trådte i kraft pr. d Overenskomsten blev ligeledes perifært drøftet ved fællesmødet i forhold til Udlån af personel og materiale/udstyr og samarbejde i øvrigt. Sekretæren supplerede formanden i forhold til det historiske forløb heraf og erindrede om de aftaler, der allerede i dag er indgået på europæisk niveau. Styret drøftede forholdet, og fandt det fortsat væsentligt, at NPF løbende følger arbejdsgivernes aftaler og ser, hvad arbejdsgiverne konkret arbejder med. Styret finder det i den anledning vigtigt, at konsekvenserne af disse aftaler nøje vurderes i forhold til eksempelvis de retssikkerhedsmæssige forhold for NPF s medlemmer. Styret vil således nationalt følge op på blandt andet det samarbejde, som allerede eksisterer ved grænserne (Finland/Sverige Sverige/Norge Sverige/Danmark). Styret besluttede således, at sådanne aftaler nationalt undersøges med henblik på en afdækning af området og som forberedelse til fællesmødet i 2014 i Norge med de nordiske Rigspolitichefer-/Politidirektøren. Ad c. Sekretæren redegjorde for den historiske baggrund for, at emnet om et eventuelt NPF-samarbejde om Politirollen på nordisk plan set i forhold til blandt andet privatisering er sat på dagsordenen, hvilket ligeledes blev besluttet på NPF- Årsmødet Emnet blev perifært drøftet på fællesmødet med de nordiske Rigspolitichefer/Politidirektøren, hvorunder det blev bekræftet, at det er en tendens i alle lande. Styret havde en meget grundig drøftelse af emnet, og fandt det særdeles væsentligt, idet der er tale om en faretruende udvikling med privatiseringer og udlicitering af politiets opgaver og et angreb på politiets faglighed. Alle bekræftede, at dette var en udvikling, som man ser i alle de nordiske lande, ligesom spørgsmålet også kontinuerligt drøftes i forbindelse med EuroCOP s møder. Grelle eksempler på privatiseringer fra flere lande blev nævnt, herunder de deraf følgende problemstillinger. Styret besluttede afslutningvis, at hvert medlemsland frem til næste NPF-møde undersøger status i forhold til det enkelte land (Hvilke opgaver i politiet privatiseres, hvad skal være NPF s fokus m.v.), hvorefter der i tilknytning til NPF-Årsmødet 2014 afholdes et temadrøftelse herom. 7

8 Yrjö Suhonen og SPJL tilbød herefter at være vært for NPF-Årsmødet i dagene d i Finland. Ad d. Claus Hartmann redegjorde for baggrunden for, at Politiforbundet i Danmark havde anmodet om en drøftelse af det administrative samarbejde mellem NPF-landenes sekretariater, herunder i forhold til det fagbladssamarbejde, som i dag eksisterer mellem primært SV, NO og DK. Danmark finder således det eksisterende samarbejde meget hensigtsmæssigt, og ønsker samtidig, at mulighederne i samarbejdet, også i forhold til, hvorledes NPF kan drage nytte af dette, bør drøftes yderligere. Styret drøftede det etablerede fagbladssamarbejde og herunder den journalistiske frihed, hvor redaktionerne i såvel Norge som Sverige er uafhængige af politiforbundene. Styret tog efter en kort drøftelse orienteringen til efterretning. Ad e. Sekretæren henledte kort opmærksomheden på, at NPF d fik en henvendelse fra Foreningerne Nordens Forbund (FNF) om at tilslutte sig den nye organisation, som arbejder tæt sammen med Nordisk Ministerråd. Henvendelsen er besvaret positivt, og der findes mere information om FNF på følgende hjemmeside: Sekretæren har efterfølgende modtaget bekræftelse fra FNF på tilmelding af NPF, og vil senere modtage yderligere oplysninger. Styret tog orienteringen til efterretning. Pkt. 7: EuroCOP s Autumn Committee møde d oktober 2013 i Prag. Styret besluttede indledningsvis, at punkterne 7 og 8 blev lagt sammen, idet der fra præsidenten i EuroCOP, Anna Nellberg Dennis, var indkommet en skriftlig status, som ligeledes blandt andet indeholdt diverse information vedrørende EuroCOP. Den givne status indeholdt blandt andet følgende.. Information om møder i Bruxelles med politikere, hvorunder forskellige EuroCOP spørgsmål var drøftet. Møde i Prag, Tjekkiet, hvor Anna havde lejlighed til at træffe Rigspolitichefen. Møde i Bratislava, Slovakiet, hvor Anna ligeledes havde lejlighed til at træffe Rigspolitichefen. Møde i Berlin med den nye, tyske forbundsformand for GDP efter at Bernhard Wittraut har trukket sig. Møde i Bruxelles med ETUI for at planlægge en 3-dags uddannelse for EuroCOP s medlemmer i Møde med medlemsorganisationen AUGC i Madrid og herunder drøftelser med chefen for Guardia Civil i Spanien. Besøg hos medlemsorganisationen FPIP i Paris, Frankrig. Deltaget i European Police Chiefs Convention i Europol i Haag. 8

9 Deltaget og afholdt åbningstale i forbindelse med etableringen af "Balkan Police Institute" i Bulgarien. Generelt om arbejdet med lobbyistfirmaet Fleishmann-Hillard og EuroCOP Newsletter, hvor udgivelse nr. 2 forventes publiceret i september/oktober. EuroCOP s Autumn Committe-møde i dagene d oktober 2013 i Prag og forberedelserne hertil. Nominering til de 3 ledige ExCOM-pladser. Lena Nitz orienterede om, at der til EuroCOP skulle være indkommet 7 nomineringer fra forskellige lande i forbindelse med valg til EuroCOP s ExCOM. Styret drøftede den givne orientering og herunder de strategiske overvejelser i forbindelse med valg til EuroCOP s ExCOM. Styret besluttede således, at NPF s repræsentanter til EuroCOP s Autumn Committe-møde mødes forud for selve EuroCOP-mødet tirsdag d. 29. oktober 2013 kl med henblik på at koordinere synspunkterne. Pkt. 8: Information i øvrigt vedrørende EuroCOP. Der henvises til pkt. 7, idet Styret besluttede, at punkterne 7 og 8 blev lagt sammen. Pkt. 9: Information om interne sager i forbundene FINLAND SPJL er fortsat meget optaget af de omfattende organisationsændringer af finsk politi, hvor antallet af kredse reduceres fra 24 til alene 11 nye, store politikredse, som iværksættes med virkning pr. d Med baggrund i den lange proces over de sidste 1,5 år og beslutningen om at nedlægge det finske færdselspoliti som en selvstændig enhed, hvilket SPJL var imod, er der opstået et anstrengt forhold mellem SPJL og Rigspolitichefen. SPJL afholder kongres hvert 4. år, og SPJL er således i gang med at planlægge kongressen, der finder sted i Helsinki i dagene d , hvor der blandt andet skal være valg af forbundsformand, og hvor Yrjö genopstiller. På given foranledning blev det oplyst, at det centrale, finske færdselspoliti i dag består af 600 kolleger, som naturligvis heller ikke er tilfredse med beslutningen om at nedlægge den centrale afdeling, hvorfor SPJL frygter, at kvaliteten af færdselspolitiets arbejde vil dale betragteligt, når de skal være en del af det lokale politi. SVERIGE Polisförbundets arbejde med omorganiseringen af svensk politi med etablering af 1 central Polismyndighed, og hvad dette medfører af ændringer for kollegerne, har fortsat stor bevågenhed, og Polisförbundet er indtil videre tilfredse med forløbet. Omorganisationskomiteens leder udviser fortsat stor respekt og lytter til Polisförbundets argumenter, men komiteen har fortsat ikke været inde over de mere komplekse problemstillinger. I tilknytning til de fremtidige 7 regioner skal der i 9

10 december 2013 besættes lederstillinger hertil, og Polisförbundet håber at få medindflydelse herpå. I øjeblikket drøftes de øvrige chefniveauer i den fremtidige organisation, og i den forbindelse indhentes inspiration fra blandt andet Danmark, hvor der ligeledes er igangsat en ledelsesreform. Polisförbundet er samtidig i gang med en intern omorganisering som følge af den centrale omorganisering, hvilket er en udfordrende proces særligt i forbindelse med sammenlægninger af de lokale foreninger. Alle tillidsfolk påtager sig heldigvis et stort ansvar i dette arbejde. De centrale lønforhandlinger er gået i gang, og Polisförbundet håber sammen med de 3 fagforeninger, der også repræsenterer uniformerede medlemmer at det lykkes at øge lønningerne. Samtidig vil man forsøge at påvirke den centrale pensionsaftale i forhold til medlemmernes pensionsvilkår. Polisförbundet afventer svar fra Rigspolitichefen i forhold til forskellige arbejdstidsspørgsmål, ligesom de lokale lønforhandlinger i politiet afventer den centrale aftale. Polisförbundet forventer således et stort arbejde i den kommende tid når ketchup-effekten udløses. Polisförbundet arbejder ligeledes fortsat med kommunikation og forsøger i den anledning at udvise mere åbenhed og informere endnu mere via de forskellige muligheder. I 2014 skal det handlingspolitiske program drøftes, blandt andet med baggrund i en stor undersøgelse af, hvorledes politiet ser ud og politiets proffesionalisme, hvilket Polisförbundet ser frem til. DANMARK I tilknytning til den nye forbundsledelse efter kongressen i 2013 er der etableret flere nye tiltag i forhold til den fremtidige udvikling. Forhandlingsudvalget afholder således nu udviklingsmøder hver 2. uge, og et antal hovedbestyrelsesmøder er afholdt som videokonferencer. Forbundsformanden og næstformanden har netop afsluttet en rundtur med besøg i samtlige politikredse i Jylland, hvor medlemmerne har bekræftet forbundets skepsis overfor blandt andet new public management og måltal. Begge forhold anser forbundet som et stort problem, hvorfor der kontinuerligt fokuseres herpå via kontakter til folketinget m.v. for at gøre politiarbejdet mere menneskeligt. Rigspolitichefen har iværksat et projekt vedrørende stikprøvevis kontrol af doping i politiets træningscentre i kredse og afdelinger. Forbundet indgår i arbejdet, som desværre er nødvendigt, men flere spørgsmål herom er fortsat uafklarede ikke mindst kontrol-foranstaltninger i de ansattes fritid og disciplinære sanktioner ved ansattes dopingmisbrug. Forbundet afventer nu det videre arbejde. I tilknytning til en lang debat i blandt andet medierne er chikanesager mod kolleger og ikke mindst deres familier erkendt at være et problem. Forbundet har således 10

11 påvirket Rigspolitichefen til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal belyse, om der er behov for iværksættelse af yderligere tiltag for at undgå, at kollegerne udsættes for sådanne sager, hvilket forbundet ser frem til med tilfredshed. ISLAND I Island er der i april 2013 tiltrådt en ny regering efter valget til Altinget, og den nye Indenrigsminister har klart tilkendegivet, at der er behov for flere politifolk, hvilket LL er meget tilfredse med. Lønforhandlingerne går i gang senere i år, og LL forventer mange udfordringer i den forbindelse med baggrund i den generelle økonomi i Island. LL ønsker derfor, at den nye lønaftale alene får 1 års varighed. NORGE I tilknytning til den nye forbundsledelse i PF og set i forhold til det nye Politidirektorat har PF ændret strategi i forhold til, at PF fremadrettet forventer at blive en foretrukken samarbejdspartner overfor arbejdsgiveren og søge mere samarbejde. Strategien indeholder således blandt andet en ny medie-strategi, hvorunder PF alene udtaler sig i sager, der er direkte relateret til medlemmerne. I fortsættelse af anbefalingerne i 22. juli-kommissions rapport er der udarbejdet en politianalyse, hvortil PF skal afgive høringssvar indenfor kort tid. PF frygter, at beslutningerne er truffet på forhånd, hvorfor der i øjeblikket afholdes møder med politikere med henblik på at fremføre PF s synspunkter. PF prioriterer et lokalt forankret politi og et godt hverdagsberedskab, hvorfor antallet af fremtidige politidistrikter ikke nødvendigvis er afgørende, mens forslag om at flytte opgaver ud af politiet har PF s store opmærksomhed. En anden udfordring i øjeblikket er, at mange af de nye politistuderende ikke kan få job i politiet på grund af, at der ikke er økonomi i kredsene til at ansætte disse nye politifolk. PF vil således overfor regeringen forsøge at påvirke til, at alle nyuddannede politifolk sikres job i politiet. I tilknytning til de kommende lønforhandlinger forventer PF, at der vil komme et kraftigt angreb på politiets pensionsaftaler og pensionsalder, især efter at Norge nu har fået en borgerlig regering. PF vil kæmpe imod forringelser, og håber, at fagforeningerne kan stå sammen og generelt kæmpe imod forringelser på hele statens område. Pkt. 10: Ændringer eller nye lovforslag i de nordiske lande NORGE I tilknytning til et lovforslag om, at Forsvaret skal ind og overtage ledelsen af større opgaver og have flere beføjelser på gerningssteder, herunder på terror-steder, har PF fået forslaget i høring. Pkt. 11: Eventuelt. Intet at bemærke. 11

12 UDSENDT MATERIALE TIL NPF-STYRET: 1. Endeligt referat fra NPF-Årsmødet d i Stockholm med modtagne rettelser + diverse information Udsendt via mail fra sekretæren til alle NPFlandene d Information om diverse - udsendt via mail fra sekretæren d Information om diverse udsendt via mail fra sekretæren d Sommerhilsen med yderligere information om nomineringerne udsendt via mail fra sekretæren d Diverse information, herunder om PF s klage til ILO udsendt via mail fra sekretæren d Indkaldelsen til NPF-Styremødet d med bilag udsendt via mail fra sekretæren d Diverse information udsendt via mail fra sekretæren d Pkt. 12: Godkendelse af referat Udkast til referat godkendes gennem udsendelse på mail med tilbagemeldingsfrist på 10 dage fra udsendelsen. Pkt. 13: Afslutning, herunder fastlæggelse af mødekalender Sekretæren viderebragte på vegne af Egil Haaland en stor hilsen til NPF-Styret med tak for gaven i forbindelse med afskedsreception. Formanden henledte opmærksomheden på mødekalenderen for 2014, hvorefter Styret drøftede forskellige muligheder. Styret besluttede herefter, at der indtil nu afvikles NPF-møder i 2014 således.. NPF-Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014 i Helsinki. NPF-Styremøde torsdag d. 18. september 2014 i København. Formanden afsluttede herefter mødet, idet han takkede for god ro og orden. 12

26.10.11 Pkt. 1: Velkomst.

26.10.11 Pkt. 1: Velkomst. Referat fra bestyrelsesmøde i Nordisk Politiforbund 15.9.11 (kort version) Mødet afholdt torsdag d. 15. september 2011 i tidsrummet fra kl. 1000 1600 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39,

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014. Endeligt referat fra NPF s Styremøde torsdag d. 18. september 2014. Mødet afholdt med start torsdag d. 18. september 2014 fra kl. 1000 kl. 1450 i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 12. februar 2013.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 12. februar 2013. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 12. februar 2013. Mødet afholdt tirsdag d. 12. februar 2013 i tidsrummet fra kl. 1000 1445 i Polisförbundets lokaler, Klara Södra Kyrkogata 1, 114 85 Stockholm.

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 6. marts 2012.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 6. marts 2012. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 6. marts 2012. Mødet afholdt tirsdag d. 6. marts 2012 i tidsrummet fra kl. 1500 1730 i fortsættelse af seminar vedrørende Ledelsesrollen på Piperska Muren,

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde tirsdag d. 1. marts 2016. Mødet afholdt med start tirsdag d. 1. marts 2016 fra kl. 0900 i Politiets Fellesforbunds lokaler, Møllergata 39, N-0179, Oslo. Tilstede

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Styremøde d. 8. oktober 2012.

KORT VERSION af referat fra NPF s Styremøde d. 8. oktober 2012. KORT VERSION af referat fra NPF s Styremøde d. 8. oktober 2012. Mødet afholdt mandag d. 8. oktober 2012 i tidsrummet fra kl. 1000 1435 i Politiforbundet, H. C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V.

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 24. 25. marts 2015.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 24. 25. marts 2015. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde d. 24. 25. marts 2015. Mødet afholdt tirsdag d. 24. marts 2015 kl. 1400 kl. 1730 på LL s kontor, Landssamband Lögreglumanna, Grettisgötu 89, Reykjavik, og genoptaget

Læs mere

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014.

KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. KORT VERSION af referat fra NPF s Årsmøde onsdag d. 12. torsdag d. 13. marts 2014. Mødet afholdt med start onsdag d. 12. marts 2014 fra kl. 1200 af Suomen Poliisijärjestöjen Liittoon (SPJL), Asemamiehenkatu

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag den 20. juni 2015 kl. 1000 på Marienlyst, Helsingør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes. 2. Flygtningesituationen

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Endeligt referat fra NPF s Styremøde tirsdag d. 13. september 2016.

Endeligt referat fra NPF s Styremøde tirsdag d. 13. september 2016. Endeligt referat fra NPF s Styremøde tirsdag d. 13. september 2016. Mødet afholdt med start tirsdag d. 13. september 2016 kl. 0900 1345 på kursuscenter Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør. Tilstede

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00410 27. juni 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2012-00972 17. januar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Love for Ledernes Hovedorganisation

Love for Ledernes Hovedorganisation Love for Ledernes Hovedorganisation 1. Navn 1.1 Organisationens navn er Ledernes Hovedorganisation med hjemsted i København. 2. Formål 2.1 Ledernes Hovedorganisation skal som en selvstændig og partipolitisk

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Fremlagt for DAF s bestyrelse til vedtagelse på bestyrelsesmøde den 17/12 2014 Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole.

Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Bestyrelsens skriftlige beretning på generalforsamlingen 5. maj 2014 på Odense Produktions-Højskole. Indledning. Bestyrelsen havde forventet, at generalforsamlingen i 2014 skulle tage stilling til foreningens

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic

Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse MANDAG DEN 26. JANUAR 2015 KL. 19,00 Afbud: Peter Munk-Pedersen og Irvin Beckovic 1.Referat fra møderne: a) Fællesmødet den 25.11.2014 b)bestyrelsesmødet den 20.10.2014

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Referat. TR-rådet 26. april 2016

Referat. TR-rådet 26. april 2016 Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR-rådet 26. april 2016 For referat: Dato for Karen Fischer-Nielsen udarbejdelse: 10. maj 2016 Deltagere: Kirsten Ægidius (KÆ), Kirsten Thoke (KT), Lone Guldbæk

Læs mere

Forretningsorden for DAF s bestyrelse

Forretningsorden for DAF s bestyrelse for DAF s bestyrelse Forbundets ledelse Bestyrelsen forestår ledelsen af forbundets anliggender, og skal sørge for en forsvarlig organisation af aktiviteterne. Til de opgaver, det påhviler bestyrelsen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat

Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv. 24. april 2007 i Helsingfors, Finland. Kort referat EK-A 1/07 J.nr. 41012.15.001/07 13.06.2007 LDJ Møde i Embedsmandskomitéen for Arbejdsliv 24. april 2007 i Helsingfors, Finland Kort referat 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Den finske formand bød

Læs mere

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013

Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 1 Beslutningsreferat fra Nordjyllands Politis kredsrådsmøde den 28. november 2013 Deltagere: Politidirektør Elsemette Cassøe Stabschef Henrik Kjær Thomsen Chefpolitiinspektør Claus Hilborg Borgmester Lars

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden/referat. Kredsrådet i Fyns Politikreds. 37 Godkendelse af dagsorden. Dagsorden/referat Kredsrådet i Fyns Politikreds Tid: Tirsdag den 24. november 2009 kl. 0930 Sted: Politigården i Odense, biblioteket 1. sal, 5000 Odense C. Afbud ingen Indholdsfortegnelse: 37. Godkendelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus.

Tak til Bent, Lone og Yvette for deres indsats på pandekagedagen. Også tak til Bent for assistance som vært ved Ingerfair kursus. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 23. februar 2016, kl. 17.00 Tilstede: Afbud: Referent: Janne E. Andersen, Jens Dalsgaard, Hanne Dalsgaard, Anni Hørringsen, Yvette Larsen, Esther Haugaard, Kirsten

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16)

Tatiana Skov, Margit Koch, Maria Melchiorsen, Susanne Nielsen, Merete Kragh, Steen Andersen. Andre: FTR Tobias L. Pedersen (Gæst under punkt 10/16) REFERAT FOA Nordsjælland - afdelingsbestyrelsen Dato: 21.04.2016 kl. 8:30 Sted: FOA Nordsjælland lokale 1 & 2 Arkivsag: 16/26183 Tilstede: Ikke tilstede: Anette Linderstrøm, Anita Herold Gudmundsson (gået

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 19. december

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail:

D.s.i. Hedehuset Havnevej Mariager tlf: mail: D.s.i. Hedehuset Havnevej 2 9550 Mariager tlf: 9854 1682 mail: hedehuset@hedehuset.dk F O R R E T N I N G S O R D E N for Bestyrelsen i D.s.i. Hedehuset. 1. Konstituering 1.1 På første møde efter 1.januar

Læs mere

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015.

Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. Referat fra 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015. År 2015 den 27. maj blev der på i Tandlægernes Hus, Amaliegade 17, 1256, København afholdt det 4. ordinære bestyrelsesmøde 2014/2015 i Praktiserende Tandlægers

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen

Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen Elisabeth Kjeldsen Lone Birgitte Christensen Kristian Jacobsen Birgitte Christensen Niels Ågesen OFFENTLIGE CHEFER I DJØF BESTYRELSESMØDE DEN 25. NOVEMBER 2016 Sagsnr. 2016-156 Ref. tmb/- Til stede var: Afbud fra: Fra sekretariatet deltog: Henning Thiesen Mikael Sjöberg Per Hansen Bjarne Pedersen

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00066 30. april 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 0900 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse

Kommissorium for risiko- og revisionsudvalget i Den Jyske Sparekasse 1. Indledning På bestyrelsesmødet den 12. marts 2009 besluttede bestyrelsen for at nedsætte et revisionsudvalg samt at indstille valg af formand og udvalgets honorering til repræsentantskabets godkendelse

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET FU/7 den 9. december 2014 REFERAT

FORRETNINGSUDVALGET FU/7 den 9. december 2014 REFERAT FORRETNINGSUDVALGET FU/7 den 9. december 2014 FORRETNINGSUDVALGET: REFERAT Stig Glent-Madsen (SGM), formand Bent Nicolajsen (BN), næstformand Birgit Buddegård (BB), formand for Asyludvalget Ilse Fjalland

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 29. januar 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM december 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Rekruttering af

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra forrige møde, april 2010 Nordisk Råd Mødegruppe Kontrollkommittén, KK Mødetid 22. september 2010 Mødested Malmö, Sverige Ved Stranden 18 DK-1061 København K Tel +45 3396 0400 Fax +45 3311 1870 nordisk-rad@norden.org www.norden.org

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere