Tab ved dokumentfalsk SKM ØLR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tab ved dokumentfalsk SKM2011.264.ØLR"

Transkript

1 - 1 Tab ved dokumentfalsk SKM ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret anerkendte ved en dom af 15/ fradragsret for tab ved dokumentfalsk foretaget af en regnskabschef. Dommen indebærer en ændring af Byrettens dom ref. i TfS 2011, 52 (SKM BR). I sagen afgjort ved Retten i Lyngbys dom af 17/3 2010, ref. i TfS 2011, 52, fandt en enstemmig byret, at et tab på 3,2 mio. kr. ved en medarbejders dokumentfalsk ikke kunne anses som en fradragsberettiget driftsomkostning. Tabet fandtes således at falde udenfor rammerne af den risiko, som driften af virksomheden medførte. Sagen er nærmere omtalt i JUS 2010/16. Retten i Lyngbys dom er nu blevet ændret af Østre Landsret, der samstemmende nåede frem til, at der var tale om en fradragsberettiget driftsomkostning. Efter landsrettens opfattelse kunne tabet dog ikke fratrækkes i 2000, hvor medarbejderen blev dømt for den udviste dokumentfalsk, men først i 2005, hvor kravet kunne opgøres endeligt, idet der dette år blev opgjort og udloddet dividende i dødsboet efter medarbejderens enke. Fradragsret for driftstab er en af de mindre, men klassiske problemstillinger i skatteretten, og der føres med mellemrum sager om dette spørgsmål. Driftstab omfatter en række forskellige udgiftstyper med den fællesnævner, at udgiften er utilsigtet. En fradragshjemmel skal søges enten i særregler, herunder i første række i afskrivningsloven og kursgevinstloven, eller i statsskattelovens 6.

2 - 2 Af Skattelovrådet fremhæves i Bet. 1221/1991 om Driftsomkostninger, s. 102 ff., som grundlæggende betingelse for fradragsret, at tabet er opstået som led i bestræbelserne på at erhverve en indkomst. Ligeledes forudsættes en kvalificeret tilknytning til indkomsterhvervelsen, der almindeligvis beskrives som et krav om, at tabet skal kunne anses for udslag af en normal eller naturlig driftsrisiko forbundet med driften af den pågældende virksomhed. I Skattelovrådets betænkning er anlagt en sondring mellem to hovedgrupper af driftstab: Tab på aktiver henholdsvis tab i form af fremkomsten af nye passiver. Særligt for tab på aktiver sondres mellem tab på omsætningsaktiver og tab på anlægsaktiver. Det antages herved, at tab på virksomhedens driftsaktiver i almindelighed kan fratrækkes, men det er en forudsætning, at skatteyderen har udvist en driftsmæssig adfærd. For anlægsaktiver er udgangspunktet det modsatte, nemlig at tab ikke kan fratrækkes. Det principielle udgangspunkt om manglende fradragsret brydes imidlertid, som allerede nævnt, i praksis af en række særregler. I Ligningsvejledningen 2011, afsn. E.A.2.5., er der dog lagt afstand til denne sondring mellem tab på omsætningsaktiver henholdsvis tab på anlægsaktiver, idet det anføres, at man ikke, som det tidligere er sket, kan basere sondringen på forskellen mellem omsætningsaktiver og anlægsaktiver og kun indrømme fradrag for tab på omsætningsaktiver. Dette synspunkt fører frem til konklusionen a.s., hvorefter der næppe lader sig opstille almindelige regler om fradragsret for driftstab, år bortset fra den selvfølgelige regel, at tab vedrørende privatforbrugsområdet ikke kan fratrækkes. En klassisk type driftstab udgøres af tab, som den erhvervsdrivende lider ved berigelseskriminalitet begået af ansatte eller andre, enten mod den erhvervsdrivende selv eller mod tredjemand, hvis interesser varetages af den erhvervsdrivende. Spørgsmålet om fradragsret har bl.a. været fremme i sager om tab ved ansattes tilegnelse af betroede midler, dvs. underslæb. Problemstillingen har foreligget i flere offentliggjorte afgørelser, således bl.a. i LSRM 1982, 122, TfS 1997, 502 LSR, TfS 1999, 494 LSR og TfS 2001, 963.

3 - 3 Hovedspørgsmålet i sagen afgjort ved Østre Landsrets dom af 15/ var, hvorvidt arbejdsgiverens uagtsomhed kunne medføre fortabelse af fradragsret. Som jeg anførte i JUS 2010/16 er fradragsret i praksis anerkendt, såfremt tabet kan anses som et udslag af en for virksomheden normal driftsrisiko, jf. således LSRM 1982, 122. I den konkrete sag blev manglende iagttagelse af enkle kontrolprocedurer ikke berørt som et fradragsudelukkende forhold, idet Landsskatteretten blot konstaterede, at det af selskabet ved besvigelser lidte tab ikke kunne anses at overstige, hvad en normal driftsrisiko under de oplyste forhold kunne betinge. Et synspunkt om manglende kontrolforanstaltninger indebar ej heller bortfald af fradragsret i sagerne ref. i TfS 1999, 494 LSR og TfS 2001, 963, omtalt i JUS 2001/45. Vedrørende ansattes underslæb afviste Landsskatteretten ved TfS 1997, 502 LSR fradragsret for tab ved en direktørs besvigelser foretaget efter det tidspunkt, hvor selskabets bestyrelse var blevet bekendt med direktørens tidligere besvigelser. Landsskatteretten fandt her, at selskabet ved at lade direktøren fortsætte som ansat i selskabet bevidst havde løbet en risiko for, at sådanne besvigelser fortsat ville finde sted. Tab forud herfor kunne derimod fratrækkes. Det kan tilføjes, at selve den omstændighed, at erstatning som følge af skadelidtes egne uagtsomme forhold er udelukket, heller ikke udelukker fradragsret, når dog tabet efter en helhedsvurdering må anses at falde inden for rammerne af den risiko, som virksomhedens drift medfører, jf. herved TfS 1987, 59 H, kommenteret i TfS 1987, 97, om en advokats tab ved at skulle udrede erstatning til tredjemand som følge af en kompagnons ansvarspådragende adfærd over for tredjemand. Højesteret konstaterede her, at dispositionerne ikke gav anledning til tiltale mod vekselerer T.G.E. Larsen under straffesagen mod ham, og heller ikke medførte strafansvar for den involverede advokat. Højesteret anførte herefter, at Selv om ansvarsforsikringsselskabet med henvisning til forsikringspolicens ansvarsfrihedsklausul afslog at dække tabet, findes dette efter en helhedsvurdering ikke at falde uden for rammerne af den risiko, som driften af en advokatvirksomhed medfører. Højesteret indrømmede herefter fradrag for tabet.

4 - 4 I den sag, der nu er afgjort ved Østre Landsrets dom af 15/4 2011, blev spørgsmålet om arbejdsgiverens uagtsomhed imidlertid et centralt forhold i sagen. Arbejdsgiverens tab på 3,2 mio. kr. var forvoldt af en medarbejder, der tidligere havde fungeret som revisor for virksomheden, og som efter dennes fratræden i revisionsfirmaet blev tilknyttet arbejdsgiverens virksomhed. Her fungerede han som konsulent/revisor og var beskæftiget med afstemning vedrørende bank og giro samt i et vist omfang udarbejdelse af årsregnskaber. Herudover fungerede han som intern controller, da arbejdsgiveren selv rejste en del. Virksomhedens bogholder blev udskiftet i marts 1998, hvor bogholderiet var kommet en del bagud, og bogholderiet blev først ajourført i marts 1999, således at effektive afstemningsarbejder igen kunne foretages. I perioden fra maj 1996 januar 1999 havde konsulenten ved falsk og dokumentfalsk tilegnet sig midler i virksomheden, og derved påført arbejdsgiveren et tab på 3,2 mio. kr. Forholdet blev politianmeldt, og konsulenten blev dømt for dokumentfalsk for et beløb på de førnævnte 3,2 mio. kr. Under en erstatningssag anlagt af arbejdsgiveren mod bl.a. et pengeinstitut fandt Østre Landsret at måtte lægge til grund, bl.a. at alene konsulenten foretog afstemning af bankkonti og at bedragerierne ville være blevet afsløret, hvis der var blevet foretaget almindelig, rettidig og simpel afstemning af virksomhedens bogholderi med kontoudtog for bankkonti. Samlet fandt landsretten, at virksomhedens ledelse havde udvist en betydelig uforsigtighed ved sin organisation, forretningsgang og sine kontrolsystemer, og at manglerne herved havde gjort det muligt for konsulenten ubemærket at begå dokumentfalsk (bedrageri). I sagen om spørgsmålet om et fradrag for de 3,2 mio. kr., fandt Retten i Lyngby på den ovenstående baggrund, og da der ikke var fremkommet oplysninger, som gav grundlag for en anden vurdering, at tabet efter en konkret vurdering ikke kunne anses som en sædvanlig driftsomkostning, og faldt udenfor rammerne af den risiko, som driften af virksomheden medførte. Udfaldet af sagen var usædvanligt, og arbejdsgiveren indbragte efterfølgende byrettens dom for Østre Landsret. Landsretten har nu ved dommen af 15/ ændret byrettens vurdering og indrømmet fradragsret for tabet.

5 - 5 Af betydning for den ændrede vurdering var navnlig en vidneforklaring fra arbejdsgiverens nuværende revisor om virksomhedens kontrolmiljø. På baggrund af denne forklaring lagde landsretten til grund, at virksomhedens kontrolorganisation og fuldmagtsforhold var forsvarlige. Landsretten lagde herved vægt på, at det ikke var usædvanligt eller forkert at anvende en revisor (konsulenten), der ikke var ansat, som kontrollør af og ansvarlig for regnskab og bogholderi, herunder bankafstemning, at de to personer som forestod kontrollen, henholdsvis revisoren (konsulenten) og bogholderen, ikke havde checkfuldmagt, og at gyldige underskrifter på checks forudsatte underskrift af to medarbejdere med delt fuldmagt. Landsretten tillagde det endelig tillige betydning, at den nuværende revisor havde forklaret, at bogføringsproblemerne i aktieselskabet opstod som følge af virksomhedsoverdragelse fra den personligt drevne virksomhed, og politiets inddragelse af virksomhedens bilag efter politianmeldelsen, og således opstod efter konsulentens dokumentfalsk. På denne baggrund fandt landsretten, at skatteyderens tab udgjorde en fradragsberettiget driftsomkostning, jf. statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Med dommen blev samtidig taget stilling til periodiseringen af tabet, idet landsretten fastslog, at kravet ført kunne fratrækkes i 2005, hvor tabet var endeligt opgjort, idet der dette år blev opgjort og udloddet dividende i konsulentens enkes dødsbo. Med de valgte præmisser har landsretten fastholdt et hovedsynspunkt om, at arbejdsgiverens uagtsomhed kan medføre fortabelse af fradragsret hvilket dog ikke fandtes at foreligge i den konkrete sag. Kommende praksis vil afdække, hvornår der fra arbejdsgiverside må anses at være udvist en sådan uagtsomhed, at fradragsret for tab fortabes. o

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises.

- 198- datoen for sletningen mistede sin partshabilitet med den virkning, at den allerede anlagte retssag skal afvises. - 198- også omstridt erstatningskrav. Konkursboet har fra sagens start været opfordret til at specificere kravet, uden held, således at revisionen kunne forholde sig relevant til det. Derfor er det også

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

Skat ved konkurs og akkord

Skat ved konkurs og akkord Skat ved konkurs og akkord Skattelovrådets udtalelse om de skattemæssige regler i forbindelse med konkurs og akkord m.v. Afgivet af skattelovrådet den 9. februar 1987 Betænkning nr. 1101 1987 ISBN 87-503-6712-9

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber

Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Juridisk institut Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Opgaveløser: Michael Thatt Pedersen Vejleder: Tommy V. Christiansen Skattemæssige konsekvenser ved aktiv deltagelse i interessentskaber Handelshøjskolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. september 2011 Sag 157/2007 (1. afdeling) Falconholm International A/S (advokat Thomas Damsholt) mod A/S Møns Bank (advokat Peter Bang) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber

Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Afhandling Juridisk institut Cand.merc.aud. Vejleder: Tommy V. Christiansen Forfattere: Joan Pedersen Gitte Brixensen Underskudsfremførsel i forbindelse med rekonstruktion af selskaber Handelshøjskolen

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014

Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Rettevejledning ordinær sommereksamen 2014 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt Hans Hjulmand kan fratrække sine merudgifter til arbejdsværelse

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone

Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale periodisering overgang til sommerhuszone NYT Nr. 11 årgang 7 november 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 Justering af aktionær- og selskabsbeskatningen Værdiansættelse fast ejendom betinget aftale

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind

Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen [ ], matr.nr. [ ], Almind [ ] Jord & Affald Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/05-0025 Ref.: IGL/ Den 25. februar 2005 Klage over Viborg Kommunes påbud af 6. februar 2004 om undersøgelse og oprydning på ejendommen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere