KonjunkturNYT - uge 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 20"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i ifølge DA s StrukturStatistik Dyk i producentpriserne, men stigning i importpriserne i april Internationalt Euroområdet: Stigning i BNP og svagt fald industriproduktionen Tyskland: Stigning i BNP Storbritannien: Svagt fald i ledigheden, stigning i beskæftigelsen og industriproduktionen Sverige: Svagt fald i inflationen Kina: Fremgang i industriproduktionen Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of England fastholdte styringsrenten Stigning i det danske og internationale aktiekursindeks Svag stigning i olieprisen Den danske krone er svækket over for størstedelen af de ledende valutaer Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet onsdag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Pæn stigning i firmaernes salg i marts Firmaernes samlede salg (løbende priser) steg med, pct. fra februar til marts, når der ses bort fra energi og korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Dermed fortsætter de seneste måneders stigende tendens i salget, og i forhold til. kvartal er salget steget med,9 pct. i. kvartal. Tallene er foreløbige og bliver ofte revideret på grund af sene indberetninger. Således er der også i forbindelse med denne opgørelse sket en pæn oprevidering af tallene for januar og februar. Stigningen i salget gælder alle tre sektorer og bekræfter det generelle indtryk af, at aktivitetsniveauet i dansk økonomi er stigende og endvidere er bredt funderet. I forhold til samme måned sidste år er salget steget med, pct. i industrien, med, pct. i bygge og anlæg og med, pct. i handel. Salget til det indenlandske marked i. kvartal er steget med, pct. i forhold til. kvartal. I samme periode er salget til eksportmarkederne steget med, pct., jf. figur.. Figur. Firmaernes salg ekskl. energi Figur. Firmaernes salg ekskl. energi ( mdr. glidende gnst.) 9 9 Indeks (=) Indeks (=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Energi omfatter råstofudvinding og forsyning. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Stigning i dankortomsætningen i april Dankortomsætningen steg med, pct. i april sammenlignet med marts, når der tages højde for almindelige sæsonudsving og stigende udbredelse af pengeoverførsler. Priserne steg beskedent i april, hvorfor der vurderes at være en realvækst i dankortomsætningen på, pct. fra marts til april. For den seneste tre måneders periode har der været en realvækst i dankortomsætningen renset for pengeoverførsler på, pct. sammenlignet med den foregående tre måneders periode. Dermed er tempoet i væksten i dankortomsætningen aftaget lidt fra den kraftige fremgang, der var omkring nytår, jf. figur.. Betragtes den samlede dankortomsætningen er den vokset med, pct. i den samme periode trukket op af den stadigt større anvendelse af mobile pengeoverførsler, der ikke nødvendigvist er knyttet til egentligt forbrug. Den stigende anvendelse af mobileoverførsler gør, at den samlede dankortomsætning er blevet en dårligere indikator for udviklingen i det private forbrug. I steg dankortomsætningen med omkring pct., mens der kun var en beskeden fremgang i det private forbrug som opgjort i nationalregnskabet, jf. figur.. Figur. Dankortomsætning, tremåneders glidende gennemsnit (sk) Figur. Årlig stigning i dankortomsætningen og det private forbrug i nationalregnskabet Indeks (M =) Indeks (M = ) Dankort omsætning Renset for pengeoverførsler Nationalregnskabet Dankortomsætningen Anm.: I figur. er det private forbrug i nationalregnskabet inklusive forbruget i NPISH. Kilde: Nets, Danmarks Statistik og egne beregninger.

4 Tusinde Tusinde Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal I marts steg eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret) med godt 7 pct. sammenlignet med måneden forinden, og hvis man betragter. kvartal som helhed, så er vareeksporten vokset med godt ¾ pct. sammenlignet med. kvartal. Væksten er bredt fordelt på varegrupper, og kun energieksporten bidrog negativt til væksten i. kvartal. Eksporten ekskl. energi voksede med knap 7½ pct. i. kvartal, jf. figur.. Et lignende billede gør sig gældende for vareimporten i. kvartal, hvor væksten overordnet set var godt pct., mens den ekskl. energi var godt pct. Væksten i. kvartal (inkl. energi) er især trukket af eksport til lande uden for EU, herunder især USA og Kina, der er vokset med godt pct., mens eksporten til EU-lande er vokset med godt pct. En del af forklaringen på den kraftige vækst i eksporten ud af EU, herunder ikke mindst til USA, skal findes i valutakursudviklingen, hvor euroen og kronen er blevet svækket over for dollaren og de fleste andre valutaer. Den kraftige eksportstigning målt i værdi afspejler derfor i et vist omfang en svagere krone og dermed en priseffekt. Der har dog også været pæne stigninger i eksporten til EU-lande såsom Tyskland, Frankrig, Italien og Polen, mens et fald i eksporten til Storbritannien trak ned i. kvartal. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) steg med godt ¾ pct. i. kvartal, mens importen faldt med knap ¾ pct. i samme periode, jf. figur.. Væksten i eksporten er især trukket af søtransport, som udgør cirka halvdelen af den samlede tjenesteeksport, og til dels også af bygge- og anlægstjenester. Figur. Udenrigshandlen, varer (ekskl. energi, skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med tjenester (kvt.) Eksport Import Eksport Import Anm.: Alle serier er sæsonkorrigeret. Kilde: Danmarks Statistik. Al udenrigshandel med varer omtalt i notitsen er ekskl. skibe og fly mv.

5 Større overskud på vare- og tjenestebalancen i. kvartal Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster for marts viser et overskud på knap ½ mia. kr. i sæsonkorrigerede tal, jf. figur.7. Det er en lille stigning i forhold til februar. Det faktiske overskud i marts er mia. kr. Den store forskel mellem de sæsonkorrigerede og de faktiske tal skyldes, at danske virksomheder typisk udbetaler udbytte til udenlandske aktionærer i marts og april i forbindelse med generalforsamlinger, mens udbytte fra danske aktionærers investeringer i udenlandske virksomheder er mere jævnt fordelt hen over året. Det trækker kraftigt ned i løn- og formueindkomsten i marts. For. kvartal som helhed er overskuddet på betalingsbalancen godt ½ mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er knap mia. kr. større end i. kvartal, jf. figur.. Stigningen skyldes særligt et større overskud på vare- og tjenestebalancen, om end løn- og formueindkomsten også har bidraget. En del af forklaringen på denne udvikling skal formentlig findes i, at euroen og kronen er blevet svækket over for dollaren og de fleste andre valutaer. Figur.7 Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Overførsler Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Løbende poster Resterende måneder År til dato Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

6 Lavere lønstigningstakter på DA-området i ifølge DA s StrukturStatistik Den gennemsnitlige timefortjeneste ekskl. genetillæg steg med, pct. fra til ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings årlige StrukturStatistik for, jf. tabel.. Dermed er lønstigningstakten aftaget med, pct.-point i forhold til. Faldet skyldes lavere lønstigningstrakter for arbejdere og ansatte inden for serviceprægede erhverv. Tabel. Lønstigningstakter ifølge DA s StrukturStatistik og KonjunkturStatistik StrukturStatistik Timefortjeneste (hele DAområdet),7,,,, - Arbejdere,,,,,9 - Funktionærer,,7,,7,7 - Fremstillingsvirksomhed,,9,,, - Bygge- og anlægsvirksomhed,,,,, - Serviceprægede erhverv,9,9,,, Medarbejderomkostninger,,,,, KonjunkturStatistik,,,,,7 Anm.: Alle stigningstakter i timefortjenesten er eksklusive genebetalinger for voksne medarbejdere. KonjunkturStatistikken er i korrigeret for multimedieskat og branchekoder. KonjunkturStatistikken viste en gennemsnitlig årsstigningstakt (ekskl. genetillæg) på,7 pct. for. Lønstigningstakten i StrukturStatistikken har svinget noget de seneste år, mens den ifølge KonjunkturStatistikken har været mere stabil. Den implicitte lønstigningstakt i nationalregnskabet (fremstilling, bygge og anlæg samt private tjenester) var, pct. Virksomhedernes medarbejderomkostninger steg med, pct. i. Den ensartede stigningstakt i forhold til timefortjenesten afspejler blandt andet et fald i Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB) som følge af praktikpladspræmiens ophør, samt øgede omkostninger til lønsumsafgift på den ene side, og på den anden side øgede refusioner ved løntilskud m.v. og lavere finansieringsbidrag.

7 Dyk i producentpriserne, men stigning i importpriserne i april Priserne på danskproducerede varer aftog med, pct. i april, hvilket dog skal ses på baggrund af en stor stigning i marts, jf. figur.9. Det skyldes et fald i priserne inden for fremstillingsvirksomhed på,7 pct., der udgør størstedelen af det samlede producentprisindeks. Priserne inden for råstofindvinding steg med 7, pct., men set over det seneste år er de imidlertid aftaget med, pct. Det afspejler udviklingen i oliepriserne. Det seneste år er prisen på danskproducerede varer samlet set aftaget med, pct., hvilket både skyldes faldende priser på hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Priserne på importvarer steg med, pct. i april. Det skyldes en stigning i priserne inden for fremstillingsvirksomhed og råstofindvinding på henholdsvis,9 pct. og, pct. Det seneste år er importpriserne steget med, pct., hvilket er den største årlige stigningstakt siden slutningen af. Udviklingen skal ses i lyset af svækkelsen af den effektive kronekurs på, pct. det seneste år. At importpriserne ikke er tiltaget yderligere, skyldes i høj grad den svage udvikling hos Danmarks samhandelspartnere. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning, der afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms, steg med,9 pct. i april, jf. figur.. Årsstigningstakten er således positiv for første gang i halvandet år. Figur.9 Producent- og importprisindeks Figur. Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Indeks (=) Indeks (=) 9 9 Indeks (M=) Samlet dansk produktion Import Årstigningstaks (h. akse) Prisindeks Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Producentprisindekset for dansk produktion afspejler producentpriserne på den samlede danske produktion inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed samt energi- og vandforsyning. Importprisindekset afspejler importpriserne inden for råstofindvinding, fremstillingsvirksomhed, energi- og vandforsyning. 7

8 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse steg BNP i euroområdet med, pct. i. kvartal, jf. figur.. Det var særligt Spanien og Frankrig, som bidrog positivt til BNP-væksten med vækstrater på henholdsvis,9 pct. og, pct. BNP i Tyskland og Italien steg begge med, pct. Industriproduktionen i euroområdet faldt svagt i marts, jf. figur.. Blandt de største lande faldt industriproduktionen i Tyskland og Frankrig. På trods af det mindre fald i marts har industriproduktionen dog haft en svagt stigende tendens det sidste år. Figur. BNP-vækst euroområdet Figur. Industriproduktion, euroområdet (k/k) (k/k) Indeks (=) Indeks (=) Kilde: Reuters Ecowin. Tyskland Ifølge den første opgørelse af nationalregnskabet steg BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.. Det afspejler både fremgang i den indenlandske efterspørgsel og eksporten. Samtidig var der en pæn stigning i importen. Figur. BNP-vækst, Tyskland (k/k) (k/k) Kilde: Reuters Ecowin.

9 Storbritannien Ledigheden faldt svagt til, pct. af arbejdsstyrken i marts og fortsatte dermed den generelt faldende tendens siden, jf. figur.. Faldet i marts skyldes i høj grad en fremgang i beskæftigelsen. I. kvartal steg beskæftigelsen med. personer i forhold til kvartalet før. Industriproduktionen steg med, pct. fra februar til marts, jf. figur.. Det skyldes særligt fremgang i råstofindvindingen. Industriproduktionen har generelt ligget fladt det seneste års tid og er stadig på et lavt niveau i et historisk perspektiv. Figur. Ledighed, Storbritannien Figur. Industriproduktion, Storbritannien af arbejdsstyrken. personer Indeks (7M=) Indeks (7M=) Ændring i beskæftigelsen (h. akse) Ledighed Kilde: Reuters Ecowin. Sverige Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, faldt svagt til -, pct. i april, jf. figur.. Inflationen har ligget omkring pct. siden, mens den svenske Riksbank har en inflationsmålsætning på omkring pct. Den underliggende inflation, der er forbrugerpriserne renset for renter på boliglån og energipriser, har derimod været på omkring pct. i. Siden årsskiftet har Riksbanken sænket den pengepolitiske rente gange og igangsat et obligationsopkøbsprogram for at presse inflationen op. Figur. Inflation, Sverige Forbrugerpriser Underliggende inflation Kilde: Reuters Ecowin. 9

10 Kina Industriproduktionen steg med knap pct. i april i forhold til samme måned sidste år, jf. figur.7. Væksten i industriproduktionen har haft en faldende tendens siden sommeren, hvilket har medvirket til at trække ned i væksten i BNP. Figur.7 Industriproduktion, Kina (å/å) (å/å) 7 9 Kilde: Reuters Ecowin.

11 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Bank of England valgte mandag d.. maj at fastholde styringsrenten på, pct. Det danske og de ledende internationale aktiekursindeks steg i forhold til sidste onsdag. Olieprisen, målt i USD, er steg svagt i forhold til sidste onsdag. Den danske krone er siden sidste torsdag blevet styrket over for den amerikanske dollar, den svenske krone, den japanske yen og den schweiziske franc, mens den er styrket over for den norske krone og det britiske pund. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Onsdag Ændring ift. Onsdag / sidste onsdag / Ændring ift. sidste onsdag Renter, pct. p.a.: -md. Pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,7, pct.point Sverige (repo) -,, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (refinansieringsrenten),, pct.point Kort realkreditlån -,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,,9 pct.point Indskudsbeviser -,7, pct.point Tyskland,,7 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,9 -, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-mdr.) -,9,7 pct.point JPY/EUR,7 -, pct. Langt (-årigt):,, pct.point GBP/EUR 9,, pct. USD/EUR 9, -, pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-9 = ) 9,, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 99, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 9, pct. EUR/DKK 7,, pct. USD/DKK,7 -, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 9,9 pct. SEK/DKK 79, -, pct. Storbritannien, FTSE 9,9 pct. NOK/DKK,9, pct. GBP/DKK,, pct. JPY/DKK, -, pct. Oliepriser: CHF/DKK 7, -,9 pct. Brent (USD),,7 USD Brent (DKK), DKK Effektiv kronekursindeks (9 = ) 9,7, point ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

12 Millioner Figur. Pengepolitisk rente Figur. Europæiske Centralbanks (ECB) balance Bio. euro,,,,,,,, -, -, Bio. euro,,,,,,,, -, -, USA Danmark¹ Euroområdet LTRO MRO Værdipap. Andre aktiver Indlån ) Danmarks pengepolitiske rente der er tale om er diskonto. Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland, -point, -point -point,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -, maj sep jan maj sep jan maj -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Kilde: Reuters Ecowin og Bloomberg - - nov mar jul nov mar jul nov mar Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro Figur. Udvalgte aktieindeks Euro 9 7 maj sep jan maj sep jan Dollar 9 7 Indeks (=) Indeks (=) maj sep jan maj sep jan Euro Kilde: Reuters Ecowin Dollar (h. akse) Eurostoxx Nikkei S&P OMX C

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. november ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 7 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. februar ) KonjunkturNyt Uge 7, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere