Årsrapport Foto : Finn R. Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. Foto : Finn R. Jensen"

Transkript

1 Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 24. februar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald 5 6. Fremtidige affaldsmængder 5 7. Restvolumen og levetid 6 8. Perkolat 7 9. Gas Grundvand Rentvand til Køge Bugt Udviklingsaktiviteter Organisation 12 Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Affaldsmængder fordelt på celler Bilag 3: Affaldsmængder fordelt på kommuner Bilag 4: Perkolatdata (samlet og pr. enhed) Bilag 5: Vandbalance Bilag 6: Poregasmålinger Bilag 7: Grafer for perkolat Bilag 8: Grafer for grundvand

3 1. Indledning AV Miljø er et moderne affaldsdeponeringsanlæg på Avedøre Holme i Hvidovre, ejet af I/S Amagerforbrænding og I/S Vestforbrænding. AV Miljø er et multicelledeponi med separate drænsystemer. Deponiet har en total deponeringskapacitet på 2 millioner m 3 (se bilag 1). Deponeringsanlægget blev etableret i 1989 på inddæmmet land i Køge Bugt, hvilket betyder, at små mængder hav- og grundvand siver ind i deponiet. Dette vand ledes sammen med perkolatet (regnvand, som har været i kontakt med affaldet) via AV Miljøs drænsystem og pumpestationer til rensning Avedøre Holme-syd 1988 på Avedøre Spildevandscenter, inden det kan udledes til Køge Bugt. På denne måde sikres det, at der ikke kan sive forurenet vand ud til omgivelserne. 2. AV Miljø 2010 AV Miljø 2008 AV Miljø fik i juni 2006 en ny samlet miljøgodkendelse. Miljøklagenævnet har den 17. november 2010 stadfæstet udformningen af slutafdækningen som beskrevet i miljøgodkendelsen. Efter aftale med tilsynsmyndigheden er egenkontrollen udført ifølge den nye miljøgodkendelse fra 2007 og frem. I 2007 startede VVM-proceduren for det næste deponi på Kalvebod Miljøcenter. Deponiet forventes taget i brug primo 2016, men fra 2010 har arealet været anvendt til mellemlagring af forbrændingsegnet affald. Side 1

4 3. Affaldsmængder og opland AV Miljø modtager affald fra det meste af Region Hovedstaden svarende til I/S Amagerforbrændings og I/S Vestforbrændings oplande. AV Miljøs samlede opland (markeret med rødt på kortet) udgør ca. 1,4 mio. indbyggere. Desuden har AV Miljø specialaftaler med enkelte kommuner uden for oplandet angående deponering af bestemte affaldstyper. Af tabel 3.1 fremgår affaldsmængder for 2010 fordelt på affaldstyper. Til sammenligning fremgår affaldsmængder fra de fire foregående år samt de totale affaldsmængder siden AV Miljøs ibrugtagning i En del af det forbrændingsegnede affald, som blev tilført 1992/93 er dog slutdeponeret grundet dårlig forsortering og uhensigtsmæssig mellemlagring (forbudet mod deponering af forbrændingsegnet affald trådte i kraft 1. januar 1997). Side 2

5 Tilført affald (ton) Deponiaffald Forbrændingsegnet affald Restprodukter (RGA) Slagge/flyveaske Slamaske Forurenet jord+brokker Gadefej Asbestaffald Shredderaffald I alt tilført Fraført affald (ton) Forbrændingsegnet affald RGA+RGA-forurenede mat Metal til genbrug Ej reg I alt fraført I alt håndteret I alt slutdeponeret Tabel 3.1 Affaldsmængder Af bilag 2 og 3 fremgår modtagne affaldsmængder i ton i 2010 fordelt på hhv. deponeringsenheder og kommuner. Side 3

6 4. Modtagekontrol Formålet med modtagekontrollen er at sikre, at AV Miljøs modtageregler og/eller kommunernes regulativer ikke overtrædes. Den væsentligste modtagekontrol foretages af kompaktorføreren på tipfronten, hvor lastbilerne tipper affaldet af. Hvis kompaktorføreren iagttager svigt (ved svigt skal forstås, at AV Miljøs modtageregler og/eller kommunernes regulativer er overtrådt), kontaktes stikprøvekontrollanten for at sikre en detaljeret vurdering af det pågældende affaldslæs. Affaldslæs udpeges desuden til stikprøvekontrol efter en stikprøveplan eller som følge af kendskab til affaldsproducent/transportør. Kontrollen udføres primært på affald, der er indvejet som storskrald, industriaffald, affald frasorteret fra genbrugsstationer, PVC, trykimprægneret træ eller bygningsaffald. Affaldet vurderes visuelt af stikprøvekontrollanten. I tilfælde af svigt foretages en skriftlig orientering og evt. henvisning til anden behandling. Ved skriftlig orientering rapporteres svigtet til transportør/debitor med kopi til den anvisende myndighed og AV Miljøs tilsynsmyndighed. Herved har den anvisende myndighed mulighed for at følge op på svigtene. Hvis der konstateres svigt, vil der så vidt muligt blive udtaget en stikprøve af affaldet fra den pågældende producent ved efterfølgende levering til AV Miljø. I 2010 er der afvist et læs ud af 38 stikprøver. Læsset indeholdt jernhylder, sækkevogn, møbler med stålrammer samt træskab. Transportøren blev anbefalet at køre til sortering. Læsset blev afvist inden indvejning, hvorfor oprindelseskommune og mængde ikke er registreret. Side 4

7 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald Når der er behov for sæsonudjævning af affald til forbrænding, eller når forbrændingsanlæggene ikke har tilstrækkelig kapacitet til at forbrænde alt det forbrændingsegnede affald mellemdeponeres det med hensyn på senere genudtagning. I 2010 er der tilbageført ton forbrændingsegnet affald til forbrænding. Mellemlager Primo år Ultimo år Alder Aktion ton 0 ton Ler- og Plastoverdækket bunkelager ton ton Ler- og Plastoverdækket bunkelager ton ton Tabel 5.1 Status mellemlagre pr. primo og ultimo Lageret i celle 2.3 er opjusteret med ton ved opmålingen ultimo Fremtidige affaldsmængder Tilført affald (ton/år) Deponiaffald Forbrændingsegnet (netto) Slagge/flyveaske Forurenet jord+brokker Gadefej m.m Asbestaffald Shredderaffald I alt til deponi Tabel 6.1 Forventede fremtidige affaldsmængder I tabel 6.1 ses affaldsprognosen for Shredderaffald forventes i 2011, at være på samme niveau som i Kapaciteten forventes opbrugt i løbet af Det blandede affald falder med 3%. Faldet forventes pga. øget genbrug, bedre kildesortering i oplandet og en dialog med affaldsleverandører om alternative behandlingsmetoder til affaldet. Mellemlagring af forbrændingsegnet affald udføres fremover udelukkende på KMCmellemlager. Side 5

8 7. Restvolumen og levetid AV Miljø 2010 AV Miljø 2002 AV Miljø 2003 AV Miljø AV Miljø 2006 AV Miljø 2007 AV Miljø 2009 På basis af en opmåling udført den 7. januar 2011 kan det nuværende restvolumen for AV Miljø opgøres til m 3. Restvolumenet er inkl. volumen af mellemdeponeret forbrændingsegnet. Side 6

9 På baggrund af de opstillede prognoser forventes AV Miljø at have en levetid til omkring 2015 for blandet affald og 2011 for farligt affald (shredderaffald). 8. Perkolat Perkolat fra AV Miljø ledes til Avedøre Spildevandscenter, hvor det renses inden det udledes til Køge Bugt. I overensstemmelse med AV Miljøs spildevandstilladelse (givet af Hvidovre Kommune 14. december 1993) udtages prøver af perkolatet fra det samlede deponi seks gange årligt. Prøvetagningen og analysearbejdet er udført af Milana A/S. I bilag 5 er der opstillet en model for vandbalancen for deponiet, hvor den afledte perkolatmængde er beregnet og sammenlignet med den målte mængde. Set over hele året er der afledt 27% mindre end beregnet. Afvigelsen skyldes, manglende sammenhæng imellem nedbørs- og perkolatdata; nedbør faldet i 2010 bliver ikke til perkolat i Den tidsmæssige sammenhæng imellem nedbør og perkolat kan ikke bestemmes. 9. Gas Ifølge vilkår om egenkontrol i opfyldningsperioden, skal der hver sjette måned måles for metan i porerne i det deponerede affald. I 2009 blev der kun udført en prøverunde, idet prøverunden i december ikke kunne gennemføres. I 2010 er der derfor udført 3 prøverunder. Målingerne blev foretaget i januar, juli og november. Resultaterne kan ses i bilag 6. På enheder for blandet affald, findes spor af metan i de dybeste lag, mens poreluften i de øvre lag er atmosfærisk luft. Dette viser, at alt metan omsættes mikrobielt i de øverste lag. Årsagen til at omsætningsproduktet kuldioxid kun findes i meget små koncentrationer skyldes, at kuldioxiden er vandopløselig. At alt kuldioxid er udvasket viser desuden, at gasproduktionen er meget langsom. I shredderaffaldet ses høje koncentrationer af metan, men ingen kuldioxid. Dette kan forklares med at gassen har haft en lang opholdstid i affaldet (kuldioxiden er udvasket eller omdannet til metan). Der er således tale om tætte lommer. Udsivningen til atmosfæren er med andre ord begrænset. Dette viser desuden, at produktionen er lav. Side 7

10 Den 31. marts 2008 blev der foretaget en totalmåling (vha. sporgas og mobil måling) af metangas fra deponiet. Målingen viste, at der fra det samlede deponi emitteredes 7,6±1,0 kg metan pr. time, hvilket er meget lavt. Tidligere undersøgelser har desuden vist, at langt det meste af metanen undslipper deponiet igennem drænsystemet. Den lave totalmåling underbygger, at der er tale om lommer med gas. 10. Grundvand AV Miljø overvåger grundvandspotentialet og -kvaliteten i tre boringer i det nordlige skel. Formålet er at sikre, at grundvandspotentialet og vandstanden i kanalerne og i Køge Bugt til KB1 KB2 KB3 stadighed ligger over deponiets bund, for således at sikre, at der ikke sker udsivning af perkolat. Af nedenstående graf ses det, at vandtrykket uden på deponiet altid ligger over deponiets bund, som ligger i kote -2,5 m. Der har ultimo 2007 til jan været en kortvarig grundvandssænkning pga. opførelse af ny pumpestation til Pumpe- og Digelaget Avedøre holme, dette kan ses som et knæk på kurven for KB3 min. Side 8

11 Potentialeforhold Kote (m) 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00-0,50-1,00-1,50-2, KB1 min KB1 maks KB1 middel KB2 min KB2 maks KB2 middel KB3 min KB3 maks KB3 middel Køge Bugt min Køge Bugt maks Køge Bugt middel Kritisk niveau Værdierne i grafen er henholdsvis den mindste, største og middelværdien af alle målinger for hvert år Side 9

12 KB1 KB2 KB3 Enhed Prøveudtagn. 15. marts 10. sept. 15. marts 10. sept. 15. marts 10. sept. ph 7,00 7,28 7,03 7,13 7,24 7,26 Ledningsevne ms/m Tørstof Chlorid Sulfat Ammonium-N 1,39 1,38 1,52 1,56 2,1 2,1 mg N/l Calcium total Natrium total Bly total <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Cadmium <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 Chrom total <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Kobber total <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Nikkel total <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 NVOC 1,6 1,6 1,5 1,5 1,9 1,8 AOX 0,3 0, 01 0,01 0,02 <0,1 <0,1 Olie i vand med BETX Ikke påvist påvist Ikke påvist påvist Ikke påvist påvist Benzen <0,00002 <0,00017 <0,00002 <0,00002 <0, ,00017 Toluen <0, , ,00002 <0, <0,00002 <0,00002 Ethylbenzen <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00004 Xylen <0,00004 <0,00004 <0,00004 <0,00006 <0,00004 <0,00004 Naphtalen <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 <0,00008 Total kulbrinter <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 Tabel 10.1 Grundvandsanalyser 2010 for kontrolboring 1, 2 og Rent vand til Køge Bugt AV Miljø har i 2010 udledt m 3 (estimeret på baggrund af pumpetimer) rent vand til Køge Bugt, vandet er opsamlet på plastmembran over det mellemdeponerede forbrændingsegnede affald. Resultaterne er angivet i tabel SK3 Dato Enhed ph 8,31 8 8,21 7,72 Suspenderet stof 3 <2 <2 <2 Tørstof Kemisk iltforbrug <10 43 <10 <10 mg O2/l Nitrogen, total 0,909 3,54 0,823 0,365 mg N/l Jern 0,03 0,1 0,02 0,01 Kalium 0,7 1,3 1,2 1,1 Tabel 11.1 Rent vands analyser 2010 Der er ingen grafer for rentvand, da tidsserierne ikke er lange nok til, at få noget ud af graferne. Side 10

13 12. Udviklingsaktiviteter AV Miljøs formål er at sikre en miljørigtig affaldsdeponering, samt at sikre sine ejere tilstrækkelig deponeringskapacitet. AV Miljø indgår derfor i udviklingsprojekter, der har til formål at sikre, at disse mål også i fremtiden kan opfyldes. Efterbehandling Når deponiet er færdigopfyldt er AV Miljø forpligtet til at sikre, at der er dækning for de omkostninger, der vil være forbundet med deponiet indtil emissionerne fra deponiet har nået så lavt et niveau, at de kan accepteres i omgivelserne. Deponeringsanlæg er forpligtede til at indregne udgifter til efterbehandlingen i affaldstaksten. Efterbehandlingsperioden er fastsat til 30 år medmindre andet kan begrundes. Igennem et udviklingssamarbejde med DHI, Vand & Miljø indsamles viden og data, som kan give os mulighed for at give et kvalificeret estimat af efterbehandlingsperiodens varighed, samt hvilke muligheder man har i den aktive driftsfase til at forkorte denne periode. En del af projektet består af lysimeterforsøg, som udføres i samarbejde med Center for Miljø (Københavns Kommune) og Danwaste. Der er desuden nedsat en dansk/hollandsk følgegruppe mhp. på udveksling af data og resultater. Deponigas I samarbejde med DTU er der foretaget en undersøgelse af produktion og sammensætning af gas fra deponiet. Heraf fremgår, at en stor del af gassen ophobes i drænsystemet. Der arbejdes derfor videre med et forsøgsprojekt til opsamling af deponigas med efterfølgende rensning, således at deponiets bidrag til drivhuseffekten kan reduceres. Deponet AV Miljø deltager desuden aktivt i Netværk for Bæredygtig Deponering, DepoNet hvor affaldsselskaber, myndigheder, forskningsinstitutioner og rådgivere samarbejder om udviklingsaktiviteter inden for deponering. Side 11

14 13. Organisation Den daglige bemanding på AV Miljø består af en deponichef, en miljøingeniør, en kontorassistent og tre maskinførere. Deponichefen refererer til et driftsudvalg, som består af direktørerne for de to forbrændingsanlæg. Driftsudvalget refererer til ejerkommunerne, svarende til ejerkommunerne for de to forbrændingsanlæg. Der er i 2010 afholdt fem driftsudvalgsmøder og ét møde for den samlede ejerkreds. Side 12

15 Bilag 1: Oversigtskort Side 13

16 Affaldsmængder på AV Miljø i 2010 fordelt på enheder i kg. AV Miljø 2010 Vare nr. Tilført Enhed. Bilag 2: Affaldsmængder fordelt på enheder 1A 1B 2B 2E I alt 18 Storaffald Sand fra sandblæsning Sand, industri Industri, andet PVC specialdeponeret imprægneret træ specialdeponeret PVC Trykimprægneret træ Asbestholdigt affald type Asbestholdigt affald type Bygningsaffald Flyveaske fra forbrændingsanlæg Slagger fra forbrændingsanlæg Slagger i øvrigt Oprens affaldsforbrænding - ristegods og brokker Sand, spildevandsrensning Slam spildevandsrensning Boreslam Frasorteret genbrugsstationer Mekanisk forurenet jord Olieforurenet jord max 2% Forurenet jord, i øvrigt Gadefej Sand, sandfang/vejbrønde Fræst asfalt Forurenede sten og brokker Lossepladsfyld Shredderaffald specialdepot Fraført brændbart VF Fraført brændbart AMF Side 14

17 Bilag 3: Affaldsmængder Affaldsmængder modtaget på AV Miljø i 2010 fordelt på kommuner i kg. Deponi Slagger/ flyveaske Forur. Jord Forur. Sten og brokker Gadefej Asbest Skrot I alt 101 København Frederiksberg Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup Lyngby-Taarbæk Rødovre Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg Helsingør Hillerød Hørsholm Rudersdal Egedal Frederiksund Greve Køge Halsnæs Roskilde Solrød Gribskov Holbæk Ringsted Lejre I alt Side 15

18 Bilag 4: Perkolatdata Grænse- 2010, Samlet perkolat jan marts maj juli sept nov. værdier Vandmængde m3/døgn 191,4 461, Hæmningstest % <10 <10 <10 <10 <10 <10 20 Anion overfladeaktive stoffer 0,39 0,18 0,35 0,3 0,29 0,32 10 ph 7,8 7,9 7,8 7,8 7,8 7,7 6-9 Ledningsevne ms/m Tørstof Biokemisk iltforbrug BI5 mg O2/l Kemisk iltforbrug COD mg O2/l Ammonium-nitrogen mg N/l Nitrogen mg N/l 128, ,4 Phosphor 2,08 0,892 8,16 0,71 1,89 1,3 Flygtige syrer mg CH 3 COOH/l Phenoler 0, , ,0024 0, , , Cyanid total 0,01 0,008 0,007 0,009 0,006 0,006 0,1 Chlorid mg Cl/l Sulfat mg SO 4 /l Kalium ** Jern 1,9 8,5 2,9 29 8,2 2,1 PAH sum 0,0018 0,0002 0, , , ,0027 Mangan 0,41 0,74 0,53 0,53 0,56 0,52 Sølv <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,5 Tin 0,001 <0,001 0,001 0,002 0,002 <0,002 1 Zink 0,03 0,09 0,04 0,08 0,12 0,2 2 Bly <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1 Cadmium <0,0001 0,0002 0,0001 0,0003 0,0003 0,0002 0,005 Chrom 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 2 Kobber <0,01 0,02 0,01 0,05 0,04 0,05 1 Nikkel 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,04 Arsen 0,022 0,034 0,019 0,019 0,017 0,022 1 Kviksølv <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 0,001 Temperatur C 16,2 14,5 14,7 16,4 15,3 13,2 35 Olie <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 20 Sulfid 0,02 0,12 0,35 0,07 0,63 0,02 1 Sum af metaller* 0,1 0,21 0,13 0,22 0,25 0,33 * Metaller i koncentrationer under detektionsgrænser er ikke medtaget. ** Ved en fejl ikke målt. Bilag 4 Konc. og grænseværdier for AV Miljøs samlede afløb 2010 Side 16

19 Enheder med blandet affald 19. maj A 1B 1C 1E 2A 2Cb 2E ph - 7,3 7,3 7,1 7,5 7,4 7,6 7,5 Ledningsevne ms/m Tørstof Klorid COD mg O 2 /l BOD 5 mg O 2 /l ,6 3,2 9,4 Zink 0,02 <0,01 0,02 0,04 <0,01 0,04 0,22 Bly <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Cadmium <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0003 <0,0001 0,0012 0,0003 Chrom 0,02 0,02 0,02 0,04 <0,01 <0,01 0,09 Kobber <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 0,04 Nikkel 0,02 0,03 0,02 0,06 <0,02 0,02 0,05 Kviksølv <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 Total Nitrogen mg N /l ,8 35,5 99,5 Enheder med farligt affald Enhed 1D 15. mar. 19. maj 10. sep. 24. nov. Olie <0,1 0,4 2,1 <0,1 Bly <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 Cadmium 0,0005 0,0005 0,0005 0,0003 Chrom 0,01 0,01 <0,01 <0,01 Kobber <0,01 0,02 <0,01 0,02 Nikkel 0,07 0,09 0,09 0,07 Kviksølv <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 Zink 0,03 0,03 0,01 0,01 Enhed 2Ca 15. mar. 19 maj 10. sep. 24. nov. Olie <0,1 0,64 <0,1 <0,1 Bly <0,1 <1 <0,1 <0,1 Cadmium <0,0001 0,0002 0,0002 <0,0001 Chrom <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Kobber <0,01 <0,01 <0,01 0,01 Nikkel <0,02 0,04 0,03 0,04 Kviksølv <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 Zink <0,01 0,01 0,01 0,08 Enhed 2B 15. mar. 19. maj 10. sep. 24. nov. Olie <0,1 14 <0,1 <0,1 Bly 1,6 <0,1 0,1 <0,1 Cadmium 0,0021 0,0007 0,0025 0,0007 Chrom <0,01 <0,01 0,01 <0,01 Kobber 0,02 0,02 0,18 0,04 Nikkel 0,08 0,09 0,15 0,08 Kviksølv <0,0002 <0,0002 0,0003 <0,0002 Zink 0,09 0,05 0,14 0,01 Side 17

20 Bilag 5: Vandbalance Top model - estimering af perkolat produktion TOTAL rent vand produktion, 2010, Beregnet Måned jan feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. total Havbund Celler uden affald Afdækkede celler i brug (rentvand) Afdækkede celler vand til kanal Rent vand pga topmodel, beregnet (m 3 ) TOTAL perkolat produktion pr enhed, 2010, Beregnet Måned jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. total Enhed 1A Enhed 1B Enhed 1C Enhed 1D Enhed 1E Enhed 2A Enhed 2B Enhed 2Ca Enhed 2Cb Enhed 2E Indsivning Beregnet Målt Forskel Forskel i % % 50 % -67% 899% 36% -489% 173% 61% 16% 39% 59% 10% 27% Side 18

21 Bilag 6: Poregasmålinger Side 19

22 Side 20

23 Side 21

24 Side 22

25 Side 23

26 Bilag 7: Grafer for perkolat 1 i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,1 0,01 Phenoler 0,001 0,0001 i.p 460 Perkolat Ammonium-N Nitrogen Side 24

27 35 Perkolat Jern 5 0 0,14 0,12 i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,1 0,08 0,06 0,04 Kobber 0,02 0 i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p Side 25

28 10 i.p. = Ikke påvist Perkolat 1 0,1 Zink 0,01 i.p i.p Side 26

29 0,06 0,05 i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,04 0,03 0,02 Chrom 0,01 i.p i.p i.p 0 Side 27

30 Side ,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0, Perkolat Nikkel i.p. = Ikke påvist i.p 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1, Perkolat Mangan

31 0,35 i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p Bly 0, i.p. = Ikke påvist Perkolat 1 0,1 i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p i.p 0,01 Olie 0,001 0,0001 0,00001 PAH først målt januar 2007 Pga. ny miljøgodkendelse PAH sum Side 29

32 Perkolat ms/m Tørstof Chlorid Sulfat Ledningsevne 70 Perkolat <20 <20 <20 <20 <10 <10<10 <10 <10<10<10<10<10 <10<10 <10<10 <10<10<10 <10 <10 Hæmningstest Side 30

33 Side Perkolat Phosphor 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8, Perkolat ph

34 10000 Perkolat COD BOD i.p. = Ikke påvist Perkolat 0,1 0,01 0,001 i.p. = Ikke påvist i.p. Anion-overfladeaktive stoffer Side 32

35 7,8 Grundvand Bilag 8: Grafer for Grundvand 7,6 7,4 7,2 7 6,8 6,6 6,4 ph KB1 ph KB2 ph KB3 6, Grundvand Cholrid KB1 Chlorid KB2 Chlorid KB3 Tørstof KB1 Tørstof KB2 Tørstof KB3 Sulfat KB1 Sulfat KB2 Sulfat KB3 Side 33

36 3 i.p. = Ikke påvist Grundvand 2,5 2 1,5 1 0,5 NVOC KB1 NVOC KB2 NVOC KB3 0 i.p Grundvand ms/m Ledningsevne KB1 Ledningsevne KB Ledningsevne KB3 Side 34

37 400 Grundvand Calcium KB1 Calcium KB2 Calcium KB Grundvand Natrum KB1 Natrium KB Natrum KB3 Side 35

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen

Årsrapport 2012. Foto: Finn R. Jensen Årsrapport 212 Foto: Finn R. Jensen 1. udgave 28. februar 213 Årsrapport 212 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 212 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 4 5. Mellemdeponering

Læs mere

Årsrapport Foto : Finn R. Jensen

Årsrapport Foto : Finn R. Jensen Foto : Finn R. Jensen 1. udgave 29. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. AV Miljø 2011 1 3. Affaldsmængder og opland 2 4. Modtagekontrol 3 5. Mellemdeponering af forbrændingsegnet affald

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION HOVEDSTADEN MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT

ETNISK LEDIGHED - AKTUELT ETNISK LEDIGHED - AKTUELT BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE NIVEAU OG UDVIKLING FOR ETNISKE GRUPPER 1 STIGENDE LEDIGHED, ISÆR BLANDT IKKE-VESTLIGE NYDANSKE 2

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 11. november 2011 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner

Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner NOTAT Dato: 4. juli 2014 Emne: Affaldsplanernes håndtering af centralsorteringsspørgsmålet i de østdanske kommuner HEW AffaldPlus-kommunerne har i deres (udkast til) affaldsplaner arbejdet med tanken om

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast

Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg - årsrapport 2013 - udkast Forlev Miljøanlæg AffaldPlus Dato: 09-04-2014 1. Indledning...4 2. Affaldsdata...6 2.1. Indvejede affaldsmængder fordelt på affaldsklasser...6 2.2. Resultater

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten

Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 17. januar 2012 J.nr. : Status på ledighedslængde personer med risiko for at miste dagpengeretten Beskæftigelsesregionen følger i øjeblikket omfanget af

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2012 19. februar 213 Befolkning og bevægelser i København i 212 I løbet af 212 steg folketallet i København fra 549.5 til 559.44. Der blev i 212 født 9.76 børn og der døde 4.15 personer, fødselsoverskuddet

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark

Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark HOVEDS TADEN & SJÆLLAND Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ledighedsydelse og fleksjob i Østdanmark - Udvikling fra februar 2008 til februar 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland April

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads

Årsrapport 2011. Kig ud over Uggeløse Losseplads. Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Kig ud over Uggeløse Losseplads Uggeløse Losseplads Årsrapport 2011 Uggeløse Losseplads Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Kontrolprogram 2 3. Deponi III, Matr. Nr. 4 a og 4 o 4 3.1.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 SAMLERAPPORT VESTFORBRÆNDING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via

Læs mere

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram

FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram FORLEV MILJØANLÆG- Prøvetagningsprogram Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec PERKOLAT Enhed 1 (afsluttede etaper) B B B B Enhed 2 - etape 4.2.2. B B B B Enhed 2 - etape 4.2.1 B B B B GRUNDVAND

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald

Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald Erfaringer med indsamling og kildesortering af madaffald 17.08.2017 Daniel Lynge Hansen, Vestforbrænding dlh@vestfor.dk Program Prognose for madaffald i Vestforbrændings opland Indsamling og kildesortering

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. NY Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for individuelle biblioteker, og tal og

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald

Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Kalvebod Miljøcenter Lysimeterudvaskningsforsøg med jord og affald Årsrapport 203 Udarbejdet af Julie Katrine Jensen, Rambøll Ole Hjelmar, Anke Oberender og Susanne Klem, DHI Marts 204 Lysimeterforsøg

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse

Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Temamøde Vækstforum Region Hovedstaden om beskæftigelse, arbejdskraft og uddannelse Vil manglen på arbejdskraft bremse væksten i Region Hovedstaden De fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer Oplæg

Læs mere

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe

Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe 11-04-2011 Grønt regnskab 2010 Miljøcenter Gerringe Basisoplysninger Virksomhedens navn: REFA Miljøcenter Gerringe CVR-nummer: 78-95-18-18 P-nummer: Gerringe:1.003.387.623 Tilsynsmyndighed: Tilsynsmyndighed

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2012 (data fra 2011) Deponering Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af Miljøstyrelsen.

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport december 2010 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for dels individuelle biblioteker, og dels

Læs mere

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk.

BibZoom.dk leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på BibZoom.dk. Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker, samt tal og grafer for

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Månedlig statistikrapport

Månedlig statistikrapport Statistikrapport oktober 21 Månedlig statistikrapport leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på. Rapporten indeholder forbrugstal og brugerantal for individuelle biblioteker,

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012. Kontorchef Kirsten Thomsen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Perspektiver i uddannelse i beskæftigelsesindsatsen 19. september 2012 Kontorchef Kirsten Thomsen Befolkningen opgjort på uddannelsesbaggrund pr. okt. 2010 (16-66-årige)

Læs mere

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk.

Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Månedlig statistikrapport netmusik.dk-support leverer månedligt denne statistikrapport til biblioteker som abonnerer på netmusik.dk. Rapporten indeholder tal for dels individuelle biblioteker, og dels

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Tilgang til førtidspension udvikling og tendenser v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Begrænsning af tilgangen til førtidspension Seminar d. 25. marts 2011 09.00-09.30

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Pendling i Østdanske kommuner

Pendling i Østdanske kommuner Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Pendling i Østdanske kommuner November 2009 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222 3400 - Email: brhs@ams.dk

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2009 Grønt regnskab 2009 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 0. Eksisterende forhold

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 0. Eksisterende forhold Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 0 Eksisterende forhold Indholdsfortegnelse 1 Eksisterende forhold... 3 1.1 Beskrivelser af det eksisterende

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere