Velkommen til Nybro Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Nybro Vænge"

Transkript

1 Velkommen til Nybro Vænge

2 Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række praktiske forhold for grundejerforeningens medlemmer. I forbindelse med køb af huset, er I formodentligt blevet gjort bekendt med, at man som beboer i Nybro Vænge automatisk er medlem af grundejerforeningen. I forbindelse med udstykningen og opførelsen af rækkehusbebyggelsen på Nybro Vænge blev der i 1950 erne tinglyst en række deklerationer på ejendommene. Deklerationerne regulerede bl.a. bebyggelsens udseende og meldemsskab af grundejerforeningen. I 1999 blev dele af deklerationerne aflyst til fordel for en lokalpaln. Det er derfor vigtigt at læse deklarationer og lokalplan inden I går i gang med at ændre eller udføre vedligeholdelsesarbejder på huset. Læs mere om emnet senere i denne brochure. Grundejerforeningen har et arkiv, som indeholder alle de sager, som foreningen har været aktiv i, samt dagsorden og referat fra de tidligere generalforsamlinger. Såfremt du ønsker at vide noget om grundejerforeningens tidligere liv, kan du henvende dig til formanden. Vi vedlægger en oversigt over de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamling Grundejerforeningens årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Forslag til generalforsamlingen skal indleveres til bestyrelsen senest 1. marts. Dagsordenen udsende 14 dage inden generalforsamlingen. Se vedtægter side 13. Opslagstavlen Ved plankeværket ud for NV 27 er der opsat en opslagstavle, som er til fri afbenyttelse for meddelelser mellem beboerne. Så det er altid en god ide at tage et kig.

3 Trafik på Nybro Vænge Beboere på Nybro Vænge er forskellige. Nogle er ældre, nogle yngre, nogle har hund og mange har bil. De fleste får besøg af gæster i bil. Vi er formodentlig fælles om én ting. Vi ønsker alle børn som voksne at kunne færdes trygt i kvarteret. Nybro Vænge har smalle veje, mange parkerede biler og dårlige oversigtsforhold. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen tager hensyn, når vi færdes i bil, og overholder nogle ganske få regler. Først og fremmest KØR FORSIGTIGT!! Der er hastighedsbegrænsning på 30 km på hele vejen i Nybro Vænge. Følgende steder skal man være særlig forsigtig, jævnfør tegningen s. 9: I svinget ud for nummer 80, hvor der er opsat trafikspejl. Hvor de tværgående stier krydser med bump. På grund af parkerede biler er det næsten umuligt for børn at orientere sig om trafikken, før de er halvt ude på kørebanen, og bilister har ingen chance for at se børnene, fordi de er skjult bag de parkerede biler. Hvor kørebanen knækker ud for NV 26, fordi oversigten er dårlig. Vær opmærksom på at der er højre vigepligt ved de to stikveje. Et godt råd til alle, når de skal dreje ind på Nybro Vænge fra Nybrovej: Blink af i god tid og marker gerne med bremserne, at du mener det alvorligt. Så skulle sandsynligheden være rimelig stor for, at både de hurtige, de halvsovende og de tæt på når at bremse. Parkering Parkering skal så vidt muligt ske uden gene for andre. Parkering bør fra knækket udfor nr. 30 og opefter altid ske i østsiden af vejen (ved de ulige numre). Det er også vigtigt, at der bliver plads til så mange som muligt - specielt i weekenden. Har I gæster (der naturligvis ikke kender disse regler) bør I informere dem om reglerne. Som beboer har man ikke hævd på pladsen lige ud for ens egen parcel.

4 Snerydning m.v. Nybro Vænge er en privat fællesvej med kommunal vedligeholdelse. Dvs. at de enkelte beboere skal renholde fortovet for bl.a. ukrudt, hundeefterladenskaber og sne til og med kantstenen. Desuden skal hæk og/eller beplantning holdes, så at det ikke er til gene for færdsel på fortovet. For de beboere med hjørnegrund gælder ovenstående også for stien langs deres have. Når det gælder snerydning er alle dele af Nybro Vænge katorigiseret som en klasse IV vej (den sidste klasse). Herom står der på kommunens hjemmesiden at kørebaner sneryddes/saltes udelukkende i dagtimer og når snerydningen er gennemført på kørebaner i de øvrige klasser. Hunde Hundeejere skal tænke på, at ikke alle børn og voksne er ligeså begejstrede for hunde, som hunde er for dem. Derfor bør hunde holdes i snor eller under fuld kontrol. Man bør også tænke på, at ikke alle er lige begejstrede for at få gødet deres forhaver eller fliser. Hække Ud fra et ønske om at bevare Nybro Vænge som et dejligt grønt område, er det tinglyst, at hækkene skal bevares. Ifølge lokalplanen skal afgrænsningen af de enkelte parceller være levende beplantning. Grundejerforeningen har besluttet, at mod sti og vej skal beplantningen være ligusterhæk, og mellem de enkelte parceller kan de implicerede grundejere vælge anden grøn beplantning efter fælles overenskomst. Hvis enighed ikke kan opnås, skal ligusterhæk anvendes. Nye plankeværker må ikke opsættes, og nuværende plankeværker skal ved forfald udskiftes med hæk. Eneste undtagelse er, at det er tilladt efter fælles overenskomst med naboen at sætte fast hegn op ved terasserne på havesiden af huset. Sidst i dette hæfte findes nogle gode råd om nyplantning af hække. Affald Husholdningsaffald afhentes hver mandag. Haveaffald afhentes gratis af kommunen tirsdage i ulige uger fra midten af februar til midten af december. Affaldet skal være bundtet eller samlet i papirsække. Haveaffaldsordningen omfatter ikke rødder, stød og stammer over 15 cm i diameter. De skal afleveres på genbrugsstationen. Det er ikke tilladt at smide haveaffald på Radiomarken. Storskrald (såsom kasserede møbler, hårde hvidevarer, plastikemballage etc.) afhentes samme dag som haveaffald. Glas og aviser kan aflevers i kommunens sorte plastikcontainere på parkeringspladsen Nybrovej/Kongshvilevej. Miljøfarligt affald skal samles ind og afleveres til kommunen. Dette indsamles gratis af kommunen den 4. onsdag i måneden kl og på parkeringspladsen Nybrovej/Kongshvilevej. Desuden kan ovennævnte affald undtagen husholdningsaffald altid afleveres på Gladsaxe Genbrugsstation, Turbinevej 10, 2860 Søborg tlf Spørgsmål omkring affald kan stilles til affalds- og genanvendelseskontoret på tlf.: Reglerne ændres hele tiden, så tjek Gladsaxe Kommunes hjemmeside, hvis du er i tvivl. Kloakker Kommunen har ansvaret for områdets kloakker. Såfremt en beboer har problemer med kloakkerne, skal man henvende sig til kommunen. I øvrigt henvises til deklaration om kloakker. Redskaber Grundejerforeningen råder over nogle redskaber, der står til fri disposition for foreningens medlemmer. Brug af redskaberne sker på eget ansvar. 3 stk. letmetalstiger (2 lange og 1 kort) Stigerne hænger på bagsiden af garagebygningen på garagepladsen. Nøglen kan lånes hos bestyrelsen. Vi gør opmærksom på, at når stigeme hænges på plads, bør man sørge for, at de hænges så langt tilbage, at de ikke stikker udenfor garagebygningen, og er til fare for trafikken. 1 stk. tagrytter (bruges f.eks. ved reparation af tag) 1 stk. 15 m kloakrensesplit (til kloak og faldstamme)

5 1 stk. kloakrenser (til tilstoppede afløb indvendigt i husene.) 2 stk. kloakgrabber (1 lang og 1 kort til brønde i kælderskakte) 1 stk. lille stillads stige (til trapper, lofter o.s.v.) Disse redskaber opbevares i garage nr. 9. Nøglen kan lånes hos garagebestyren eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Se vedlagte liste. 1 stk. nøgle til hovedstophane (opbevares under halvtaget i NV 61.) Telt, borde og stole til låns kan bookes hos garagebestyren. Se vedlagte liste. Forslag til redskaber m.v., der bør indkøbes af Grundejerforenningen kan gives til bestyrlsen. Det sociale fællesskab Seniorkredsen I efteråret 1993 startede en række mandlige heltidspensionister Nybro Vænges Seniorkreds. Formålet er at medvirke til at forbedre det fysiske og det sociale miljø på Nybro Vænge gennem initiativer, arrangementer og mødevirksomhed. Enhver mandlig fuldtidspensionist med bopæl på Nybro Vænge kan blive medlem. Oplysninger om kredsen kan fås ved henvendelse til Knud Ølgaard, Nybro Vænge 28 tlf Sammenkomster To gange årligt er der tradition for, at der inviteres til festlige sammenkomster. Fastelavnsfest for store og små afholdes Fastelavns søndag på legepladsen på Radiomarken med tøndeslagning og et lille traktement. Der er tradition for at holde en årligt vejfest i løbet af sommeren. Nogle gange er det arrangeret som en frokost, andre gange som middag. Det afhænger lidt af vejret. I forbindelse med vejfesten har der i en årrække været forskellige aktiviteter for børnene. Der er altid god brug for en hjælpende hånd til at forberede disse arrangementer. Har I lyst til at være med, eller har I gode idéer så kontakt endelig Grundejerforeningens bestyrelse.

6 Regler for Nybro Vænge Lokalplan og deklarationer I 1999 vedtog Gladsaxe byråd lokalplan nr. 111 som dækker området Amundsensvej, Nybro Vænge, Sandkrogen m.v. i Nybro Kvarter. Lokalplanen har til formål bl.a. at sikre området som et attraktivt boligområde med (...) tæt-lav bebyggelse, bevare det arkitektoniske helhedspræg og fastholde områdernes grønne karakter. Samtidig gælder de oprindelige deklarationer, bortset fra et enkelt afsnit, som er afløst af en ny formulering i lokalplanen. Tilsammen skal lokalplan og deklarationer regulere hvad der sker i området til gavn for den fælles helhed. Følgende syv bud er kun en vejledende fortolkning af nogle hovedpunkter i reglerne i tilfælde af tvivl skal I altid holde jer til den originale tekst i såvel lokalplan som deklarationer. Hele lokalplanen kan ses hos bestyrelsesformanden eller ses på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Den kan også købes hos kommunen ved henvendelse til byplanafdelingen, Rådhuset, tlf Det er ikke tilladt at bygge ud, bygge havestuer eller overdækkede terasser. Bem.: Der er tidligere i strid med deklarationen givet en række tilladelser til havestuer og terasseoverdækninger. Efter grundig og demokratisk debat blandt alle grundejere var der i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen i 1999 flertal for, at der ikke i fremtiden skal gives flere sådanne tilladelser, og dette ønske blev af kommunen indføjet i lokalplanen. 2. Det er tilladt at bygge carport i baghaver på Nybro Vænge samt på gavlene af enderækkehusene Nybro Vænge 3, 15, 17, 30, 32, 46, 48, 62, 64 og 73. Carportene skal placeres i byggefelter, som er skitseret i lokalplanen. Carporte skal udføres i let trækonstruktion med åbne sider og gives en farve, som harmonerer med bebyggelsens farver. 3. Det er tilladt at bygge cykeloverdækning ved fortrappen i hele bebyggelsen, samt et skur i baghaven på max. 10 m 2. Cykelskure og udhuse skal udføres med træbeklædning i farver, som harmonerer med bebyggelsens farver. I nr skal evt. haveskur ligge i samme byggefelter som carportene. 4. Bygningernes udformning og facader skal bibeholdes ensartet, og der må ikke ændres på de originale materialer og farver på facader, tage, vinduer, døre eller andre bygningsdele. Bem.: De originale farver er hvid på glathøvlede træflader (vinduer, dørkarme m.m.) og sort på uhøvlede flader. Hoveddøre: lakeret træ. 5. Hegn i naboskel og vejskel må kun etableres som levende hegn med en største højde på 1,80 meter. Dog må der ved terasser ved havefacade etableres anden form for hegning. Der må ikke findes træer, hvis skyggevirkning er til større gene for naboen mod nord end en 1,70 meter høj hæk. 6. Indenfor området må der ikke ske parkering af lastbiler, busser og større varevogne. Oplag på grunde af materialer og genstande, som virker skæmmende, må ikke finde sted, herunder regnes større lystbåde, campingvogne, uindregistrerede biler, affald o.lign. 7. Parabolantenner må opsættes på terræn i baghaver eller på bagfacaderne i indtil 1,80 m s højde over terræn under forudsætning af, at parabolantennen ikke er til synsmæssig gene for naboerne. Men husk - er du i tvivl: Læs altid lokalplan og deklarationer før du går i gang! 10 11

7 Deklarationen År 1956 den 4. december blev tinglyst sålydende dokument. L DEKLARATION Undertegnede ejere af parceller af ejendommene matr.nr. i 2d, h, i, k, I, bæ og bø af Bagsværd, Nybro Vænge, erklærer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene, at de i rækkehusbebyggelsen opførte brandgavle skal være fælles og skal blive stående, sålænge en af ejendommene, der benytter gavlen, har brug for denne, og i tilfælde af nedrivning af en af bygningerne, skal den herved blottede brandgavl istandsættes som facademur på bekostning af ejeren af den ejendom, hvis bygning nedrives. Over ejendommene fører hovedvandledninger fælles for ejendommene, og disse ledninger skal blive liggende, sålænge en af ejendommene har brug derfor, og der skal stedse være adgang til at foretage eftersyn og reparationer af ledningerne. For de parceller (rækkehuse), der to og to er fælles om et kloakstik, gælder de samme bestemmelser som ovenfor anført om vandledninger med hensyn til adgang og vedligeholdelse, idet dog skal tilføjes, at udgifter til vedligeholdelse deles ligeligt mellem begge ejere, forsåvidt angår den fælles ledningsstrækning. Hver ejer skal for sit vedkommende rense tagrenden på sin ejendom, men tagnedløbet, der er fælles for 2 ejendomme, skal stedse holdes oprensede af ejeren af den sydlige side af de to ejendomme. Ophævet i kraft af lokalplanen: Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke af ejeren af det enkelte hus opføres karnapper, kviste eller andet, der ændrer husets profil, ligesom facaderne på bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket også gælder maling af døre, vinduer og udvendigt træværk. Ejeren af hver enkelt ejendom skal være forpligtet til at holde ydermure og tag i god stand, derunder ved maling af alt træværk samt til at holde de ubebyggede arealer som velholdte haver. I tvivlstilfælde er bygningsinspektørens skøn herom endeligt afgørende. Den til baghaverne udlagte adgangssti skal være fælles for samtlige interesserede ejendomme, og disse skal i fællesskab vedligeholde stien, således at udgifterne til vedligeholdelse fordeles med lige store beløb på samtlige de ejendomme, der har adgang til stien. Hæk og hegn imod stien skal vedligeholdes (klippes) af ejeren af den pågældende ejendom. Der må ikke på ejendommen findes træer, hvis skyggevirkning er til større gene for naboen mod nord end en 170 cm høj hæk, og der må ikke opsættes skæmmende hegn, plankeværk, antennemaster eller foretages andre foranstaltninger, der strider imod kvarterets opretholdelse som rent villakvarter. Med hensyn til det til garager udlagte areal, mellem Amundsensvej og det sydøstligste rækkehus, må der - forinden bygningsattest for rækkehusene udstedes - eventuelt tinglyses nærmere bestemmelser med hensyn til vedligeholdelsen. Denne deklaration, der ikke må slettes af tingbogen uden tilladelse fra Gladsaxe Kommunalbestyrelse, der har påtaleretten, skal tinglyses forud for alle lån i ejendommen. Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blade i tingbogen. København, den 28. november 1956 Ejendomsaktieselskabet»Nybrohuse» Knud Fog Henning Pedersen» Ved den ordinære generalforsamling d. 18. maj 1988 blev der vedtget en tolkning af deklerationens vedrørene skæmmende hegn. Tolkningen lyder: Afgrænsningen af de enkelte parceller skal være levende beplantning. Mod offentlig sti og vej skal beplantningen være ligusterhæk. Mellem de enkelte parceller kan de implicerede grundejere vælge anden grøn beplantning efter fælles overenskomst. hvis enighed ikke kan opnås, skal liguserhæk anvendes. Ovesntående gælder også ved udskiftning af allerede opsatte plankeværk/raftehegn. Det er vedtaget at dødt hegn er skæmmende og derfor strider mod deklerationen. Øvrige deklarationer: Dok. om vej- og kloakprojekt (ikke direkte relevant for os, men stadig tinglyst på vores ejendomme) Dok. om vej- og kloakprojekt (ikke direkte relevant for os, men stadig tinglyst på vores ejendomme) Dok. om grundejerforning mv. vej mv. fælles gård, opholdsarealer mv. (Drejer sig om medlemskab af grundejerforeningen) Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv., færdselsret mv. (gælder kun ulige nr ) 12 13

8 Vedtægter for Nybro Vænge Grundejerforening 1. Foreningens navn er Nybro Vænge Grundejerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser. Herunder skal vej, sti- og fællesarealer indenfor medlemmernes bebyggelse, som der meddeles foreningen skøde på, vedligeholdes af foreningen. Foreningens vedligeholdelsespligt bortfalder dog i det omfang vedligeholdelsen er overdraget kommunen af medlemmerne. 3. Foreningens medlemmer er ejerne af de af A/S Nybrohuse opførte 75 rækkehuse, samt ejeren af garagepladsen, idet samtlige ejere, i henhold til ejendommens pålagte servitutter, er pligtig til at være medlemmer. Endvidere kan ejere af ejendomme med naturlig tilknytning til Nybro Vænge - efter skriftlig begæring - optages som medlem af grundejerforeningen på betingelse af, at der på vedkommendes ejendom og for den pågældende ejers regning lyses servitut om pligt til fremtidigt medlemsskab, gældende også for fremtidige ejere. Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes på den ordinære generalforsamling. 4. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned. Dato for generalforsamlingen meddeles inden 15. februar. det pågældende år. 5.1 Forslag fra medlemmerne må, for at komme i behandling på de ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen 4 uger inden generalforsamlingen, således at bestyrelsen kan forholde sig til forslagene, 5.2 Dagsorden, bestyrelsens forslag samt indkomne forslag udsende sriftligt til medlemmerne efter ejendommens adresse senst 14 dage inden den ordinære generalforsamling. 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen er da pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden en 14 15

9 måned med mindst 8 dages varsel, dog må den ekstraordinære generalforsamling ikke indkaldes eller afholdes i juli måned. 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent. På generalforsamlingen har medlemmerne een stemme for hver ejendom (dvs, eet hus), således at sameje tilsammen kun har een stemme. Stemmeret kan også udøves ved fuldmagt, dog at ingen person kan afgive mere end tre stemmer i alt. Alle afgørelser træffes ved simpel majoritet blandt de mødende, dog at vedtægtsændringer og opløsning af foreningen fordrer, at over halvdelen af samtlige medlemmer har stemt for forslaget. Yderligere fordres samtykke f.s.v. angår foreningens opløsning fra den eller de påtaleberettigede i.h.t. de i 3 nævnte servitutter pålagt medlemmernes ejendomme. 8. På den ordinære generalforsamling foretages: 1.Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår. 2.Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år med status jfr Forslag som bestyrelsen måtte fremsætte, samt forslag fremsat af medlemmerne, jfr. hermed Valg af bestyrelse jfr. 9. Valget gælder fra generalforsamlingen indtil næste ordinære generalforsamling. 5. Valg af to revisorer. Valget gælder fra generalforsamlingen indtil næste ordinære generalforsamling. 6. Fastsættelse af kontingent, jfr Eventuelt. tilstræbes at være så lav som mulig, men må ikke overstige kr.5000,- i 1995 priser. 11. Udgifter vedrørende arealer som foreningen har skøde på i.h.t. 2 bæres af foreningen. Til dækning af disse udgifter, administrationsudgifter, samt øvrige udgifter til varetagelse af foreningens formål fastsættes hvert år på generalforsamlingen medlems kontingent for det indeværende år. Til brug for fastsættelsen fremlægger bestyrelsen budget med forslag om kontingentets størrelse. Kontingentet forfalder til betaling den 1. juni s.å. for så vidt ikke andet vedtages. Såfremt et medlem ikke har betalt, har kassereren bemyndigelse til at udsende en rykker herfor med et gebyr på 10% af årskontingentet. 2.den rykker kan udsendes i måned efter første rykker med et gebyr på 20% af årskontingentet. Således vedtaget på den konstituerende generalforsamling den Ændret på generalforsamlingen den (tilføjelse af 2. Stk. i 3.) Ændret på generalforsamlingen den ( 2, 4, 5, 6, og 10) Ændret på generalforsamlingen den (tilføjelse til 11) Ændret på generalforsamlingen den ( 1, 3 stk. 2)) I såvæld 2005 som 2006 var der forslag om ændring af bestyrelsessammensætning - men der var ikke stemmeberettigede nok Ændret på generalforsamlingen ( 4, 5, 8 og 9) 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af en formand, samt 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender, og repræsenterer foreningen og dens medlemmer såvel udadtil som indadtil i enhver henseende. Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 10. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren, som bestyrelsen vælger af sin midte, fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og afgiver senest 1. februar regnskab til revision, som skal tilendebringes inden 3 uger, hvorpå regnskabet fremlægges ti] eftersyn for medlemmerne. Den kontante kassebeholdning skal 16 17

10 Gode råd om tagvinduer På grundejerforeningens generalforsamling den blev der vedtaget nye retnigslinier for etablering/udskiftning af ovenysvinduer på badeværelsessiden. På baggrund deraf har Teknik- og Miljøforvaltningen fastlagt det fremtidige administrationsgrundlag for etabelring/udskiftning af ovenlysvinduer således: Ovenlysvinduer på badeværelsessiden På huset badeværelsesside kan der etablers to tidssvarende ovenlysvinduer med størrelse 4x4 eller 4x5 tagsten, svarende til 4 tagsten brede og max. 5 tagsten høje. Vinduesoverkantlinien placers ved overkanten af syvende eller ottende tagsten. Hvis der etablers to ovenlysvinduer, skal de være af samme størrelse. Hvis man ønsker to ovenlysvinduer, kan begge placers i badeværelset eller det ene kan placers i badeværelset og det andet ovenlysvindue kan placers i trappeopgangen. Ovenlysvinuder på havesiden På hustes haveside må der ikke etableres ovenlysvinduer ud over de eksisterende i det lille værelse. dette vindue kan udskiftes med et tilsvarende med samme størrelse og placering, således at overkanten flugte med den otttende nederste tagsten. Ovenlysvinduer på hanebåndsloft På hanebåndsloft må indrettes en hems på max. 4,5 m 2 i åben forbindelse med underliggende rum. På hanebåndsloftet må isættes ét bevaringsvindue eller tilsvarende ovenlysvindue med mål ca. 54x76 cm i enten hems eller pulterrrum. alternativt kan der isættes to glastagsten som orienteringslys

11 Et par gode råd om skunke Nogle beboere har revet skunkene ned i et eller flere rum på 1. sal. Det giver lidt ekstra plads. De skrå stormbånd, som understøtter cirka hvert andet tagspær, kan også være fristende at fjerne. Dette er i princippet ulovligt hvis det sker uden at en ingeniør eller bygningskonstruktør udfører beregning på, hvad der skal til for at erstatte stormbåndene. Nogle beboere har indhentet følgende råd fra en bygningskonstruktør herom, som vi gengiver her: Vedr. Tagkonstruktion Vedlagt fremsendes... skitse over opbygning af tag... hvor der er vist den vandrette kraft som vil påvirke taget ved stormvejr. Dersom viste stormbånd fjernes, vil det kun være den øverste mur som holder, hvilket ikke er nok. For at optage disse kræfter vil det være nødvendigt at oplægge en bjælke, der spænder fra væg til væg evt. over hanebånd samt indespænde spær ned mod bjælkelag. Jeg vil mene at det er for bekosteligt at fjerne stormbåndene for at få større gulvareal og vil foreslå jer at flytte skunken ud til remmen (husk at udføre ventilation til skunk samt mellem spær) bevare stormbåndene som kan indgå i en arkitektonisk del af rummet. Jens Bælum, bygningskonstruktør, maj Cykelskure m.m. Cykelskuret opført udfor nr. 51 opfylder reglerne i lokalplanen. Alle opfordres i øvrigt til at give bestyrelsen kopi af tegninger, gode råd og ideer, hvis de har udført forbedringer på huset, som andre kan blive inspireret af. Gode råd om hække 1. Den bedste plantetid er fra medio oktober til medio november. 2. Begynd med opgravningen. Al gammel rodnet i hullet skal væk - jorden graves op i ca. 1/2 m dybde - ved evt. stenhårdt, sammenkørt jordlag, graves dette helt igennem. Fyld hullet med vand, og vent en time. Er vandet ikke forsvundet, må der graves og løsnes mere eller laves dræn. Den opgravede jord hældes tilbage i renden (kan evt. blandes med lidt sand, grus) - nu er der klar til plantning! Evt. kompost hører kun til i de øverste cm. af jordlaget. 3. Det anbefales at købe Sorten Ligustrum Atruvirens Select eller Ligustrum Vulg. Liga (stedsegrønne), højde 80-l00 cm på planteskolen. 4. De nye planter sættes i en spand med vand, så rødderne er dækket og her står de ca. 1 time før de plantes. Der anbefales en plantetæthed. på. 4-5 planter pr. løbende meter. PLANT IKKE MELLEM DE GAMLE PLANTER! Bliver man ikke færdig skal de tiloversblevne i et midlertidigt hul. 5. Klip først toppen af de nye hækplanter, når hækken er vokset helt op -d.v.s. mandshøjde. Hække skal klippes lige meget på begge sider, for at vokse pænt. 6. Hold området omkring de nye hækplanter fri for græs m.v. i en afstand af 1/2 m på hver side i 2-3 år. PLANT NYT AT KLIPPE NED ER KUN AT UDSKYDE PROB- LEMERNE I NOGLE ÅR

12 Gode råd om daginstitutioner og skoler Der er flere børneinstitutioner i området. De mest benyttede er: Daginstitutioner Nybrogård, Nybrovej 356, 2800 Kgs. Lyngby. Tel , Kongshvile, Amundsensvej 13, 2800 Kgs. Lyngby. Tel , Billums Privatskole, Buddingevej 6. Tel Den Lille Skole er fra 0-7. klasse, alle øvrige fra 0. til 9. eller 10.klasse. Flere af skolerne har stor søgning og det kan anbefales at skrive sig på venteliste i god tid. Spørg evt. blandt naboerne om erfaringer med de forskellige skoler. Kommunale skoler Skolesøgende børn i Nybro Vænge kvarter hører normalt til Bagsværd Skole, Bagsværd Hovedgade 157, 2880 Bagsværd. Tel Der er skolebusordning til skolen. Efter at der er åbnet for frit skolevalg, er flere børn begyndt på Engelsborgskolen, (Lyngby-Taarbæk Kommune), Engelsborgvej 66, 2800 Kgs. Lyngby. Tel OBS! Der skal være plads på skolen for at børn fra Nybro Vænge kan optages der. Private skoler Desuden findes en række privat-, lille- og friskoler i området. Gladsaxe Kommune bl.a.: Den Lille Skole, Gammelmosevej 228. Tel Bagsværd Friskole, Skovalleen 6. Tel Gladsaxe Privatskole, Stengårds Alle Tel , Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Aldershvilevej 138. Tel , I Lyngby-Taarbæk Kommune bl.a.: Lyngby private Skole, Lyngby Hovedgade 56. Tel Lyngby Friskole, Gl. Bagsværdvej 37. Tel ,

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMPELAND I ØLSTYKKE Beboerhåndbog Forord til Beboerhåndbogen 01 Januar 1998 revideret den 17. maj 2015 Denne reviderede udgave af Beboerhåndbogen er en genudgivelse af den første

Læs mere

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre

Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Sommerhuskolonien, Afd. C Nørrevangen Kirsebærstien 91 DK-2610 Rødovre Vedtaget på generalforsamlingen 12. marts 2011 1 2 1 FORENINGENS NAVN ER: Sommerhuskolonien Afd. C Dens hjemsted er Rødovre Kommune

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Velkommen til HF. Balstrup vænge

Velkommen til HF. Balstrup vænge Bestyrelsen 2012 HF. Balstrup vænge Balstrupvej 49 4100 Ringsted 22.98.04.49 e-mail. Kontakt@HF-Balstrupvaenge.dk WWW.HF-Balstrupvaenge.dk Velkommen til en haveforening med en lang historie. Der er gået

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 Generalforsamling og bestyrelse... 4 1.2 Foreningens område... 5 2 GRUNDEJERFORENINGENS

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4.

LmenBo. Ekstraordinært afdelingsmøde. Torsdag den 11. april 2013 kl. 19.00 i fælleshuset. Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938 2000. 4. Dagsorden 4. april 2013 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 59645013 LmenBo Afdelingsbestyrelsen Med venlig hilsen Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Til beboerne afdeling i 50 Telefon 8938

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142

RØN-BLADET. 37. årgang maj 2012 Nr. 142 RØN-BLADET 37. årgang maj 2012 Nr. 142 Leder En ny sæson står for døren. Vi håber, at vi får en dejlig varm sommer i år, da den jo regnede væk sidste år med oversvømmelse mange steder. Hjertelig velkommen

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere