Velkommen til Nybro Vænge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Nybro Vænge"

Transkript

1 Velkommen til Nybro Vænge

2 Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række praktiske forhold for grundejerforeningens medlemmer. I forbindelse med køb af huset, er I formodentligt blevet gjort bekendt med, at man som beboer i Nybro Vænge automatisk er medlem af grundejerforeningen. I forbindelse med udstykningen og opførelsen af rækkehusbebyggelsen på Nybro Vænge blev der i 1950 erne tinglyst en række deklerationer på ejendommene. Deklerationerne regulerede bl.a. bebyggelsens udseende og meldemsskab af grundejerforeningen. I 1999 blev dele af deklerationerne aflyst til fordel for en lokalpaln. Det er derfor vigtigt at læse deklarationer og lokalplan inden I går i gang med at ændre eller udføre vedligeholdelsesarbejder på huset. Læs mere om emnet senere i denne brochure. Grundejerforeningen har et arkiv, som indeholder alle de sager, som foreningen har været aktiv i, samt dagsorden og referat fra de tidligere generalforsamlinger. Såfremt du ønsker at vide noget om grundejerforeningens tidligere liv, kan du henvende dig til formanden. Vi vedlægger en oversigt over de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamling Grundejerforeningens årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Forslag til generalforsamlingen skal indleveres til bestyrelsen senest 1. marts. Dagsordenen udsende 14 dage inden generalforsamlingen. Se vedtægter side 13. Opslagstavlen Ved plankeværket ud for NV 27 er der opsat en opslagstavle, som er til fri afbenyttelse for meddelelser mellem beboerne. Så det er altid en god ide at tage et kig.

3 Trafik på Nybro Vænge Beboere på Nybro Vænge er forskellige. Nogle er ældre, nogle yngre, nogle har hund og mange har bil. De fleste får besøg af gæster i bil. Vi er formodentlig fælles om én ting. Vi ønsker alle børn som voksne at kunne færdes trygt i kvarteret. Nybro Vænge har smalle veje, mange parkerede biler og dårlige oversigtsforhold. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen tager hensyn, når vi færdes i bil, og overholder nogle ganske få regler. Først og fremmest KØR FORSIGTIGT!! Der er hastighedsbegrænsning på 30 km på hele vejen i Nybro Vænge. Følgende steder skal man være særlig forsigtig, jævnfør tegningen s. 9: I svinget ud for nummer 80, hvor der er opsat trafikspejl. Hvor de tværgående stier krydser med bump. På grund af parkerede biler er det næsten umuligt for børn at orientere sig om trafikken, før de er halvt ude på kørebanen, og bilister har ingen chance for at se børnene, fordi de er skjult bag de parkerede biler. Hvor kørebanen knækker ud for NV 26, fordi oversigten er dårlig. Vær opmærksom på at der er højre vigepligt ved de to stikveje. Et godt råd til alle, når de skal dreje ind på Nybro Vænge fra Nybrovej: Blink af i god tid og marker gerne med bremserne, at du mener det alvorligt. Så skulle sandsynligheden være rimelig stor for, at både de hurtige, de halvsovende og de tæt på når at bremse. Parkering Parkering skal så vidt muligt ske uden gene for andre. Parkering bør fra knækket udfor nr. 30 og opefter altid ske i østsiden af vejen (ved de ulige numre). Det er også vigtigt, at der bliver plads til så mange som muligt - specielt i weekenden. Har I gæster (der naturligvis ikke kender disse regler) bør I informere dem om reglerne. Som beboer har man ikke hævd på pladsen lige ud for ens egen parcel.

4 Snerydning m.v. Nybro Vænge er en privat fællesvej med kommunal vedligeholdelse. Dvs. at de enkelte beboere skal renholde fortovet for bl.a. ukrudt, hundeefterladenskaber og sne til og med kantstenen. Desuden skal hæk og/eller beplantning holdes, så at det ikke er til gene for færdsel på fortovet. For de beboere med hjørnegrund gælder ovenstående også for stien langs deres have. Når det gælder snerydning er alle dele af Nybro Vænge katorigiseret som en klasse IV vej (den sidste klasse). Herom står der på kommunens hjemmesiden at kørebaner sneryddes/saltes udelukkende i dagtimer og når snerydningen er gennemført på kørebaner i de øvrige klasser. Hunde Hundeejere skal tænke på, at ikke alle børn og voksne er ligeså begejstrede for hunde, som hunde er for dem. Derfor bør hunde holdes i snor eller under fuld kontrol. Man bør også tænke på, at ikke alle er lige begejstrede for at få gødet deres forhaver eller fliser. Hække Ud fra et ønske om at bevare Nybro Vænge som et dejligt grønt område, er det tinglyst, at hækkene skal bevares. Ifølge lokalplanen skal afgrænsningen af de enkelte parceller være levende beplantning. Grundejerforeningen har besluttet, at mod sti og vej skal beplantningen være ligusterhæk, og mellem de enkelte parceller kan de implicerede grundejere vælge anden grøn beplantning efter fælles overenskomst. Hvis enighed ikke kan opnås, skal ligusterhæk anvendes. Nye plankeværker må ikke opsættes, og nuværende plankeværker skal ved forfald udskiftes med hæk. Eneste undtagelse er, at det er tilladt efter fælles overenskomst med naboen at sætte fast hegn op ved terasserne på havesiden af huset. Sidst i dette hæfte findes nogle gode råd om nyplantning af hække. Affald Husholdningsaffald afhentes hver mandag. Haveaffald afhentes gratis af kommunen tirsdage i ulige uger fra midten af februar til midten af december. Affaldet skal være bundtet eller samlet i papirsække. Haveaffaldsordningen omfatter ikke rødder, stød og stammer over 15 cm i diameter. De skal afleveres på genbrugsstationen. Det er ikke tilladt at smide haveaffald på Radiomarken. Storskrald (såsom kasserede møbler, hårde hvidevarer, plastikemballage etc.) afhentes samme dag som haveaffald. Glas og aviser kan aflevers i kommunens sorte plastikcontainere på parkeringspladsen Nybrovej/Kongshvilevej. Miljøfarligt affald skal samles ind og afleveres til kommunen. Dette indsamles gratis af kommunen den 4. onsdag i måneden kl og på parkeringspladsen Nybrovej/Kongshvilevej. Desuden kan ovennævnte affald undtagen husholdningsaffald altid afleveres på Gladsaxe Genbrugsstation, Turbinevej 10, 2860 Søborg tlf Spørgsmål omkring affald kan stilles til affalds- og genanvendelseskontoret på tlf.: Reglerne ændres hele tiden, så tjek Gladsaxe Kommunes hjemmeside, hvis du er i tvivl. Kloakker Kommunen har ansvaret for områdets kloakker. Såfremt en beboer har problemer med kloakkerne, skal man henvende sig til kommunen. I øvrigt henvises til deklaration om kloakker. Redskaber Grundejerforeningen råder over nogle redskaber, der står til fri disposition for foreningens medlemmer. Brug af redskaberne sker på eget ansvar. 3 stk. letmetalstiger (2 lange og 1 kort) Stigerne hænger på bagsiden af garagebygningen på garagepladsen. Nøglen kan lånes hos bestyrelsen. Vi gør opmærksom på, at når stigeme hænges på plads, bør man sørge for, at de hænges så langt tilbage, at de ikke stikker udenfor garagebygningen, og er til fare for trafikken. 1 stk. tagrytter (bruges f.eks. ved reparation af tag) 1 stk. 15 m kloakrensesplit (til kloak og faldstamme)

5 1 stk. kloakrenser (til tilstoppede afløb indvendigt i husene.) 2 stk. kloakgrabber (1 lang og 1 kort til brønde i kælderskakte) 1 stk. lille stillads stige (til trapper, lofter o.s.v.) Disse redskaber opbevares i garage nr. 9. Nøglen kan lånes hos garagebestyren eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Se vedlagte liste. 1 stk. nøgle til hovedstophane (opbevares under halvtaget i NV 61.) Telt, borde og stole til låns kan bookes hos garagebestyren. Se vedlagte liste. Forslag til redskaber m.v., der bør indkøbes af Grundejerforenningen kan gives til bestyrlsen. Det sociale fællesskab Seniorkredsen I efteråret 1993 startede en række mandlige heltidspensionister Nybro Vænges Seniorkreds. Formålet er at medvirke til at forbedre det fysiske og det sociale miljø på Nybro Vænge gennem initiativer, arrangementer og mødevirksomhed. Enhver mandlig fuldtidspensionist med bopæl på Nybro Vænge kan blive medlem. Oplysninger om kredsen kan fås ved henvendelse til Knud Ølgaard, Nybro Vænge 28 tlf Sammenkomster To gange årligt er der tradition for, at der inviteres til festlige sammenkomster. Fastelavnsfest for store og små afholdes Fastelavns søndag på legepladsen på Radiomarken med tøndeslagning og et lille traktement. Der er tradition for at holde en årligt vejfest i løbet af sommeren. Nogle gange er det arrangeret som en frokost, andre gange som middag. Det afhænger lidt af vejret. I forbindelse med vejfesten har der i en årrække været forskellige aktiviteter for børnene. Der er altid god brug for en hjælpende hånd til at forberede disse arrangementer. Har I lyst til at være med, eller har I gode idéer så kontakt endelig Grundejerforeningens bestyrelse.

6 Regler for Nybro Vænge Lokalplan og deklarationer I 1999 vedtog Gladsaxe byråd lokalplan nr. 111 som dækker området Amundsensvej, Nybro Vænge, Sandkrogen m.v. i Nybro Kvarter. Lokalplanen har til formål bl.a. at sikre området som et attraktivt boligområde med (...) tæt-lav bebyggelse, bevare det arkitektoniske helhedspræg og fastholde områdernes grønne karakter. Samtidig gælder de oprindelige deklarationer, bortset fra et enkelt afsnit, som er afløst af en ny formulering i lokalplanen. Tilsammen skal lokalplan og deklarationer regulere hvad der sker i området til gavn for den fælles helhed. Følgende syv bud er kun en vejledende fortolkning af nogle hovedpunkter i reglerne i tilfælde af tvivl skal I altid holde jer til den originale tekst i såvel lokalplan som deklarationer. Hele lokalplanen kan ses hos bestyrelsesformanden eller ses på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Den kan også købes hos kommunen ved henvendelse til byplanafdelingen, Rådhuset, tlf Det er ikke tilladt at bygge ud, bygge havestuer eller overdækkede terasser. Bem.: Der er tidligere i strid med deklarationen givet en række tilladelser til havestuer og terasseoverdækninger. Efter grundig og demokratisk debat blandt alle grundejere var der i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen i 1999 flertal for, at der ikke i fremtiden skal gives flere sådanne tilladelser, og dette ønske blev af kommunen indføjet i lokalplanen. 2. Det er tilladt at bygge carport i baghaver på Nybro Vænge samt på gavlene af enderækkehusene Nybro Vænge 3, 15, 17, 30, 32, 46, 48, 62, 64 og 73. Carportene skal placeres i byggefelter, som er skitseret i lokalplanen. Carporte skal udføres i let trækonstruktion med åbne sider og gives en farve, som harmonerer med bebyggelsens farver. 3. Det er tilladt at bygge cykeloverdækning ved fortrappen i hele bebyggelsen, samt et skur i baghaven på max. 10 m 2. Cykelskure og udhuse skal udføres med træbeklædning i farver, som harmonerer med bebyggelsens farver. I nr skal evt. haveskur ligge i samme byggefelter som carportene. 4. Bygningernes udformning og facader skal bibeholdes ensartet, og der må ikke ændres på de originale materialer og farver på facader, tage, vinduer, døre eller andre bygningsdele. Bem.: De originale farver er hvid på glathøvlede træflader (vinduer, dørkarme m.m.) og sort på uhøvlede flader. Hoveddøre: lakeret træ. 5. Hegn i naboskel og vejskel må kun etableres som levende hegn med en største højde på 1,80 meter. Dog må der ved terasser ved havefacade etableres anden form for hegning. Der må ikke findes træer, hvis skyggevirkning er til større gene for naboen mod nord end en 1,70 meter høj hæk. 6. Indenfor området må der ikke ske parkering af lastbiler, busser og større varevogne. Oplag på grunde af materialer og genstande, som virker skæmmende, må ikke finde sted, herunder regnes større lystbåde, campingvogne, uindregistrerede biler, affald o.lign. 7. Parabolantenner må opsættes på terræn i baghaver eller på bagfacaderne i indtil 1,80 m s højde over terræn under forudsætning af, at parabolantennen ikke er til synsmæssig gene for naboerne. Men husk - er du i tvivl: Læs altid lokalplan og deklarationer før du går i gang! 10 11

7 Deklarationen År 1956 den 4. december blev tinglyst sålydende dokument. L DEKLARATION Undertegnede ejere af parceller af ejendommene matr.nr. i 2d, h, i, k, I, bæ og bø af Bagsværd, Nybro Vænge, erklærer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene, at de i rækkehusbebyggelsen opførte brandgavle skal være fælles og skal blive stående, sålænge en af ejendommene, der benytter gavlen, har brug for denne, og i tilfælde af nedrivning af en af bygningerne, skal den herved blottede brandgavl istandsættes som facademur på bekostning af ejeren af den ejendom, hvis bygning nedrives. Over ejendommene fører hovedvandledninger fælles for ejendommene, og disse ledninger skal blive liggende, sålænge en af ejendommene har brug derfor, og der skal stedse være adgang til at foretage eftersyn og reparationer af ledningerne. For de parceller (rækkehuse), der to og to er fælles om et kloakstik, gælder de samme bestemmelser som ovenfor anført om vandledninger med hensyn til adgang og vedligeholdelse, idet dog skal tilføjes, at udgifter til vedligeholdelse deles ligeligt mellem begge ejere, forsåvidt angår den fælles ledningsstrækning. Hver ejer skal for sit vedkommende rense tagrenden på sin ejendom, men tagnedløbet, der er fælles for 2 ejendomme, skal stedse holdes oprensede af ejeren af den sydlige side af de to ejendomme. Ophævet i kraft af lokalplanen: Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke af ejeren af det enkelte hus opføres karnapper, kviste eller andet, der ændrer husets profil, ligesom facaderne på bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket også gælder maling af døre, vinduer og udvendigt træværk. Ejeren af hver enkelt ejendom skal være forpligtet til at holde ydermure og tag i god stand, derunder ved maling af alt træværk samt til at holde de ubebyggede arealer som velholdte haver. I tvivlstilfælde er bygningsinspektørens skøn herom endeligt afgørende. Den til baghaverne udlagte adgangssti skal være fælles for samtlige interesserede ejendomme, og disse skal i fællesskab vedligeholde stien, således at udgifterne til vedligeholdelse fordeles med lige store beløb på samtlige de ejendomme, der har adgang til stien. Hæk og hegn imod stien skal vedligeholdes (klippes) af ejeren af den pågældende ejendom. Der må ikke på ejendommen findes træer, hvis skyggevirkning er til større gene for naboen mod nord end en 170 cm høj hæk, og der må ikke opsættes skæmmende hegn, plankeværk, antennemaster eller foretages andre foranstaltninger, der strider imod kvarterets opretholdelse som rent villakvarter. Med hensyn til det til garager udlagte areal, mellem Amundsensvej og det sydøstligste rækkehus, må der - forinden bygningsattest for rækkehusene udstedes - eventuelt tinglyses nærmere bestemmelser med hensyn til vedligeholdelsen. Denne deklaration, der ikke må slettes af tingbogen uden tilladelse fra Gladsaxe Kommunalbestyrelse, der har påtaleretten, skal tinglyses forud for alle lån i ejendommen. Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blade i tingbogen. København, den 28. november 1956 Ejendomsaktieselskabet»Nybrohuse» Knud Fog Henning Pedersen» Ved den ordinære generalforsamling d. 18. maj 1988 blev der vedtget en tolkning af deklerationens vedrørene skæmmende hegn. Tolkningen lyder: Afgrænsningen af de enkelte parceller skal være levende beplantning. Mod offentlig sti og vej skal beplantningen være ligusterhæk. Mellem de enkelte parceller kan de implicerede grundejere vælge anden grøn beplantning efter fælles overenskomst. hvis enighed ikke kan opnås, skal liguserhæk anvendes. Ovesntående gælder også ved udskiftning af allerede opsatte plankeværk/raftehegn. Det er vedtaget at dødt hegn er skæmmende og derfor strider mod deklerationen. Øvrige deklarationer: Dok. om vej- og kloakprojekt (ikke direkte relevant for os, men stadig tinglyst på vores ejendomme) Dok. om vej- og kloakprojekt (ikke direkte relevant for os, men stadig tinglyst på vores ejendomme) Dok. om grundejerforning mv. vej mv. fælles gård, opholdsarealer mv. (Drejer sig om medlemskab af grundejerforeningen) Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv., færdselsret mv. (gælder kun ulige nr ) 12 13

8 Vedtægter for Nybro Vænge Grundejerforening 1. Foreningens navn er Nybro Vænge Grundejerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser. Herunder skal vej, sti- og fællesarealer indenfor medlemmernes bebyggelse, som der meddeles foreningen skøde på, vedligeholdes af foreningen. Foreningens vedligeholdelsespligt bortfalder dog i det omfang vedligeholdelsen er overdraget kommunen af medlemmerne. 3. Foreningens medlemmer er ejerne af de af A/S Nybrohuse opførte 75 rækkehuse, samt ejeren af garagepladsen, idet samtlige ejere, i henhold til ejendommens pålagte servitutter, er pligtig til at være medlemmer. Endvidere kan ejere af ejendomme med naturlig tilknytning til Nybro Vænge - efter skriftlig begæring - optages som medlem af grundejerforeningen på betingelse af, at der på vedkommendes ejendom og for den pågældende ejers regning lyses servitut om pligt til fremtidigt medlemsskab, gældende også for fremtidige ejere. Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes på den ordinære generalforsamling. 4. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned. Dato for generalforsamlingen meddeles inden 15. februar. det pågældende år. 5.1 Forslag fra medlemmerne må, for at komme i behandling på de ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen 4 uger inden generalforsamlingen, således at bestyrelsen kan forholde sig til forslagene, 5.2 Dagsorden, bestyrelsens forslag samt indkomne forslag udsende sriftligt til medlemmerne efter ejendommens adresse senst 14 dage inden den ordinære generalforsamling. 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen er da pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden en 14 15

9 måned med mindst 8 dages varsel, dog må den ekstraordinære generalforsamling ikke indkaldes eller afholdes i juli måned. 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent. På generalforsamlingen har medlemmerne een stemme for hver ejendom (dvs, eet hus), således at sameje tilsammen kun har een stemme. Stemmeret kan også udøves ved fuldmagt, dog at ingen person kan afgive mere end tre stemmer i alt. Alle afgørelser træffes ved simpel majoritet blandt de mødende, dog at vedtægtsændringer og opløsning af foreningen fordrer, at over halvdelen af samtlige medlemmer har stemt for forslaget. Yderligere fordres samtykke f.s.v. angår foreningens opløsning fra den eller de påtaleberettigede i.h.t. de i 3 nævnte servitutter pålagt medlemmernes ejendomme. 8. På den ordinære generalforsamling foretages: 1.Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår. 2.Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år med status jfr Forslag som bestyrelsen måtte fremsætte, samt forslag fremsat af medlemmerne, jfr. hermed Valg af bestyrelse jfr. 9. Valget gælder fra generalforsamlingen indtil næste ordinære generalforsamling. 5. Valg af to revisorer. Valget gælder fra generalforsamlingen indtil næste ordinære generalforsamling. 6. Fastsættelse af kontingent, jfr Eventuelt. tilstræbes at være så lav som mulig, men må ikke overstige kr.5000,- i 1995 priser. 11. Udgifter vedrørende arealer som foreningen har skøde på i.h.t. 2 bæres af foreningen. Til dækning af disse udgifter, administrationsudgifter, samt øvrige udgifter til varetagelse af foreningens formål fastsættes hvert år på generalforsamlingen medlems kontingent for det indeværende år. Til brug for fastsættelsen fremlægger bestyrelsen budget med forslag om kontingentets størrelse. Kontingentet forfalder til betaling den 1. juni s.å. for så vidt ikke andet vedtages. Såfremt et medlem ikke har betalt, har kassereren bemyndigelse til at udsende en rykker herfor med et gebyr på 10% af årskontingentet. 2.den rykker kan udsendes i måned efter første rykker med et gebyr på 20% af årskontingentet. Således vedtaget på den konstituerende generalforsamling den Ændret på generalforsamlingen den (tilføjelse af 2. Stk. i 3.) Ændret på generalforsamlingen den ( 2, 4, 5, 6, og 10) Ændret på generalforsamlingen den (tilføjelse til 11) Ændret på generalforsamlingen den ( 1, 3 stk. 2)) I såvæld 2005 som 2006 var der forslag om ændring af bestyrelsessammensætning - men der var ikke stemmeberettigede nok Ændret på generalforsamlingen ( 4, 5, 8 og 9) 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af en formand, samt 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender, og repræsenterer foreningen og dens medlemmer såvel udadtil som indadtil i enhver henseende. Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 10. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren, som bestyrelsen vælger af sin midte, fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og afgiver senest 1. februar regnskab til revision, som skal tilendebringes inden 3 uger, hvorpå regnskabet fremlægges ti] eftersyn for medlemmerne. Den kontante kassebeholdning skal 16 17

10 Gode råd om tagvinduer På grundejerforeningens generalforsamling den blev der vedtaget nye retnigslinier for etablering/udskiftning af ovenysvinduer på badeværelsessiden. På baggrund deraf har Teknik- og Miljøforvaltningen fastlagt det fremtidige administrationsgrundlag for etabelring/udskiftning af ovenlysvinduer således: Ovenlysvinduer på badeværelsessiden På huset badeværelsesside kan der etablers to tidssvarende ovenlysvinduer med størrelse 4x4 eller 4x5 tagsten, svarende til 4 tagsten brede og max. 5 tagsten høje. Vinduesoverkantlinien placers ved overkanten af syvende eller ottende tagsten. Hvis der etablers to ovenlysvinduer, skal de være af samme størrelse. Hvis man ønsker to ovenlysvinduer, kan begge placers i badeværelset eller det ene kan placers i badeværelset og det andet ovenlysvindue kan placers i trappeopgangen. Ovenlysvinuder på havesiden På hustes haveside må der ikke etableres ovenlysvinduer ud over de eksisterende i det lille værelse. dette vindue kan udskiftes med et tilsvarende med samme størrelse og placering, således at overkanten flugte med den otttende nederste tagsten. Ovenlysvinduer på hanebåndsloft På hanebåndsloft må indrettes en hems på max. 4,5 m 2 i åben forbindelse med underliggende rum. På hanebåndsloftet må isættes ét bevaringsvindue eller tilsvarende ovenlysvindue med mål ca. 54x76 cm i enten hems eller pulterrrum. alternativt kan der isættes to glastagsten som orienteringslys

11 Et par gode råd om skunke Nogle beboere har revet skunkene ned i et eller flere rum på 1. sal. Det giver lidt ekstra plads. De skrå stormbånd, som understøtter cirka hvert andet tagspær, kan også være fristende at fjerne. Dette er i princippet ulovligt hvis det sker uden at en ingeniør eller bygningskonstruktør udfører beregning på, hvad der skal til for at erstatte stormbåndene. Nogle beboere har indhentet følgende råd fra en bygningskonstruktør herom, som vi gengiver her: Vedr. Tagkonstruktion Vedlagt fremsendes... skitse over opbygning af tag... hvor der er vist den vandrette kraft som vil påvirke taget ved stormvejr. Dersom viste stormbånd fjernes, vil det kun være den øverste mur som holder, hvilket ikke er nok. For at optage disse kræfter vil det være nødvendigt at oplægge en bjælke, der spænder fra væg til væg evt. over hanebånd samt indespænde spær ned mod bjælkelag. Jeg vil mene at det er for bekosteligt at fjerne stormbåndene for at få større gulvareal og vil foreslå jer at flytte skunken ud til remmen (husk at udføre ventilation til skunk samt mellem spær) bevare stormbåndene som kan indgå i en arkitektonisk del af rummet. Jens Bælum, bygningskonstruktør, maj Cykelskure m.m. Cykelskuret opført udfor nr. 51 opfylder reglerne i lokalplanen. Alle opfordres i øvrigt til at give bestyrelsen kopi af tegninger, gode råd og ideer, hvis de har udført forbedringer på huset, som andre kan blive inspireret af. Gode råd om hække 1. Den bedste plantetid er fra medio oktober til medio november. 2. Begynd med opgravningen. Al gammel rodnet i hullet skal væk - jorden graves op i ca. 1/2 m dybde - ved evt. stenhårdt, sammenkørt jordlag, graves dette helt igennem. Fyld hullet med vand, og vent en time. Er vandet ikke forsvundet, må der graves og løsnes mere eller laves dræn. Den opgravede jord hældes tilbage i renden (kan evt. blandes med lidt sand, grus) - nu er der klar til plantning! Evt. kompost hører kun til i de øverste cm. af jordlaget. 3. Det anbefales at købe Sorten Ligustrum Atruvirens Select eller Ligustrum Vulg. Liga (stedsegrønne), højde 80-l00 cm på planteskolen. 4. De nye planter sættes i en spand med vand, så rødderne er dækket og her står de ca. 1 time før de plantes. Der anbefales en plantetæthed. på. 4-5 planter pr. løbende meter. PLANT IKKE MELLEM DE GAMLE PLANTER! Bliver man ikke færdig skal de tiloversblevne i et midlertidigt hul. 5. Klip først toppen af de nye hækplanter, når hækken er vokset helt op -d.v.s. mandshøjde. Hække skal klippes lige meget på begge sider, for at vokse pænt. 6. Hold området omkring de nye hækplanter fri for græs m.v. i en afstand af 1/2 m på hver side i 2-3 år. PLANT NYT AT KLIPPE NED ER KUN AT UDSKYDE PROB- LEMERNE I NOGLE ÅR

12 Gode råd om daginstitutioner og skoler Der er flere børneinstitutioner i området. De mest benyttede er: Daginstitutioner Nybrogård, Nybrovej 356, 2800 Kgs. Lyngby. Tel , Kongshvile, Amundsensvej 13, 2800 Kgs. Lyngby. Tel , Billums Privatskole, Buddingevej 6. Tel Den Lille Skole er fra 0-7. klasse, alle øvrige fra 0. til 9. eller 10.klasse. Flere af skolerne har stor søgning og det kan anbefales at skrive sig på venteliste i god tid. Spørg evt. blandt naboerne om erfaringer med de forskellige skoler. Kommunale skoler Skolesøgende børn i Nybro Vænge kvarter hører normalt til Bagsværd Skole, Bagsværd Hovedgade 157, 2880 Bagsværd. Tel Der er skolebusordning til skolen. Efter at der er åbnet for frit skolevalg, er flere børn begyndt på Engelsborgskolen, (Lyngby-Taarbæk Kommune), Engelsborgvej 66, 2800 Kgs. Lyngby. Tel OBS! Der skal være plads på skolen for at børn fra Nybro Vænge kan optages der. Private skoler Desuden findes en række privat-, lille- og friskoler i området. Gladsaxe Kommune bl.a.: Den Lille Skole, Gammelmosevej 228. Tel Bagsværd Friskole, Skovalleen 6. Tel Gladsaxe Privatskole, Stengårds Alle Tel , Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Aldershvilevej 138. Tel , I Lyngby-Taarbæk Kommune bl.a.: Lyngby private Skole, Lyngby Hovedgade 56. Tel Lyngby Friskole, Gl. Bagsværdvej 37. Tel ,

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Love for Grundejerforeningen Strandlyst

Love for Grundejerforeningen Strandlyst Love for Grundejerforeningen Strandlyst NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen Strandlyst. Dens hjemsted er København under hvis jurisdiktion den hører, og dens område er den del

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting.

VEDTÆGTER FOR. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. VEDTÆGTER FOR Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møgelkær, og hjemstedet er Viborg Kommune under Retten i Viborg, der er foreningens værneting. Foreningens hjemmesideadresse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter

Grundejerforeningen Vipperød Frugtplantage. Vedtægter Vedtægter 1. Foreningens navn er grundejerforeningen. Dens område er parceller beliggende i Æblehaven, Blommehaven og Kildevangsparken. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29

Grundejerforeningen Stenhave Vænge Hørsholm. VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR.1-29 Hørsholm VEDTÆGTER FOR HUSEJERFORENINGEN STENHAVE VÆNGE NR1-29 1 Foreningens navn er Husejerforeningen 1-29 Dens hjemsted er Hørsholm kommune Husejerforeningens område er matrnr103a-103q Usserød by,hørsholm

Læs mere

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige.

Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. Grundejerforeningen Rugvænget de ulige Vedtægter 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Rugvænget de ulige. 2 Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers by- og herredsret, der er foreningens

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken

VEDTÆGTER FOR. Grundejerforeningen A-Parken A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN 36522 US/kav VEDTÆGTER FOR Grundejerforeningen A-Parken Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen A-Parken. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL

Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL Vedtægter For Grundejerforeningen KOKKEDAL 25. april 1966 1 Foreningens navn er»grundejerforeningen Kokkedal«. 2 Foreningens hjemsted er Lynge by under retten for Hillerød købstad m.v., der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Øresundsgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål: 2 Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere