Velkommen til Nybro Vænge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Nybro Vænge"

Transkript

1 Velkommen til Nybro Vænge

2 Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række praktiske forhold for grundejerforeningens medlemmer. I forbindelse med køb af huset, er I formodentligt blevet gjort bekendt med, at man som beboer i Nybro Vænge automatisk er medlem af grundejerforeningen. I forbindelse med udstykningen og opførelsen af rækkehusbebyggelsen på Nybro Vænge blev der i 1950 erne tinglyst en række deklerationer på ejendommene. Deklerationerne regulerede bl.a. bebyggelsens udseende og meldemsskab af grundejerforeningen. I 1999 blev dele af deklerationerne aflyst til fordel for en lokalpaln. Det er derfor vigtigt at læse deklarationer og lokalplan inden I går i gang med at ændre eller udføre vedligeholdelsesarbejder på huset. Læs mere om emnet senere i denne brochure. Grundejerforeningen har et arkiv, som indeholder alle de sager, som foreningen har været aktiv i, samt dagsorden og referat fra de tidligere generalforsamlinger. Såfremt du ønsker at vide noget om grundejerforeningens tidligere liv, kan du henvende dig til formanden. Vi vedlægger en oversigt over de nuværende bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamling Grundejerforeningens årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Forslag til generalforsamlingen skal indleveres til bestyrelsen senest 1. marts. Dagsordenen udsende 14 dage inden generalforsamlingen. Se vedtægter side 13. Opslagstavlen Ved plankeværket ud for NV 27 er der opsat en opslagstavle, som er til fri afbenyttelse for meddelelser mellem beboerne. Så det er altid en god ide at tage et kig.

3 Trafik på Nybro Vænge Beboere på Nybro Vænge er forskellige. Nogle er ældre, nogle yngre, nogle har hund og mange har bil. De fleste får besøg af gæster i bil. Vi er formodentlig fælles om én ting. Vi ønsker alle børn som voksne at kunne færdes trygt i kvarteret. Nybro Vænge har smalle veje, mange parkerede biler og dårlige oversigtsforhold. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen tager hensyn, når vi færdes i bil, og overholder nogle ganske få regler. Først og fremmest KØR FORSIGTIGT!! Der er hastighedsbegrænsning på 30 km på hele vejen i Nybro Vænge. Følgende steder skal man være særlig forsigtig, jævnfør tegningen s. 9: I svinget ud for nummer 80, hvor der er opsat trafikspejl. Hvor de tværgående stier krydser med bump. På grund af parkerede biler er det næsten umuligt for børn at orientere sig om trafikken, før de er halvt ude på kørebanen, og bilister har ingen chance for at se børnene, fordi de er skjult bag de parkerede biler. Hvor kørebanen knækker ud for NV 26, fordi oversigten er dårlig. Vær opmærksom på at der er højre vigepligt ved de to stikveje. Et godt råd til alle, når de skal dreje ind på Nybro Vænge fra Nybrovej: Blink af i god tid og marker gerne med bremserne, at du mener det alvorligt. Så skulle sandsynligheden være rimelig stor for, at både de hurtige, de halvsovende og de tæt på når at bremse. Parkering Parkering skal så vidt muligt ske uden gene for andre. Parkering bør fra knækket udfor nr. 30 og opefter altid ske i østsiden af vejen (ved de ulige numre). Det er også vigtigt, at der bliver plads til så mange som muligt - specielt i weekenden. Har I gæster (der naturligvis ikke kender disse regler) bør I informere dem om reglerne. Som beboer har man ikke hævd på pladsen lige ud for ens egen parcel.

4 Snerydning m.v. Nybro Vænge er en privat fællesvej med kommunal vedligeholdelse. Dvs. at de enkelte beboere skal renholde fortovet for bl.a. ukrudt, hundeefterladenskaber og sne til og med kantstenen. Desuden skal hæk og/eller beplantning holdes, så at det ikke er til gene for færdsel på fortovet. For de beboere med hjørnegrund gælder ovenstående også for stien langs deres have. Når det gælder snerydning er alle dele af Nybro Vænge katorigiseret som en klasse IV vej (den sidste klasse). Herom står der på kommunens hjemmesiden at kørebaner sneryddes/saltes udelukkende i dagtimer og når snerydningen er gennemført på kørebaner i de øvrige klasser. Hunde Hundeejere skal tænke på, at ikke alle børn og voksne er ligeså begejstrede for hunde, som hunde er for dem. Derfor bør hunde holdes i snor eller under fuld kontrol. Man bør også tænke på, at ikke alle er lige begejstrede for at få gødet deres forhaver eller fliser. Hække Ud fra et ønske om at bevare Nybro Vænge som et dejligt grønt område, er det tinglyst, at hækkene skal bevares. Ifølge lokalplanen skal afgrænsningen af de enkelte parceller være levende beplantning. Grundejerforeningen har besluttet, at mod sti og vej skal beplantningen være ligusterhæk, og mellem de enkelte parceller kan de implicerede grundejere vælge anden grøn beplantning efter fælles overenskomst. Hvis enighed ikke kan opnås, skal ligusterhæk anvendes. Nye plankeværker må ikke opsættes, og nuværende plankeværker skal ved forfald udskiftes med hæk. Eneste undtagelse er, at det er tilladt efter fælles overenskomst med naboen at sætte fast hegn op ved terasserne på havesiden af huset. Sidst i dette hæfte findes nogle gode råd om nyplantning af hække. Affald Husholdningsaffald afhentes hver mandag. Haveaffald afhentes gratis af kommunen tirsdage i ulige uger fra midten af februar til midten af december. Affaldet skal være bundtet eller samlet i papirsække. Haveaffaldsordningen omfatter ikke rødder, stød og stammer over 15 cm i diameter. De skal afleveres på genbrugsstationen. Det er ikke tilladt at smide haveaffald på Radiomarken. Storskrald (såsom kasserede møbler, hårde hvidevarer, plastikemballage etc.) afhentes samme dag som haveaffald. Glas og aviser kan aflevers i kommunens sorte plastikcontainere på parkeringspladsen Nybrovej/Kongshvilevej. Miljøfarligt affald skal samles ind og afleveres til kommunen. Dette indsamles gratis af kommunen den 4. onsdag i måneden kl og på parkeringspladsen Nybrovej/Kongshvilevej. Desuden kan ovennævnte affald undtagen husholdningsaffald altid afleveres på Gladsaxe Genbrugsstation, Turbinevej 10, 2860 Søborg tlf Spørgsmål omkring affald kan stilles til affalds- og genanvendelseskontoret på tlf.: Reglerne ændres hele tiden, så tjek Gladsaxe Kommunes hjemmeside, hvis du er i tvivl. Kloakker Kommunen har ansvaret for områdets kloakker. Såfremt en beboer har problemer med kloakkerne, skal man henvende sig til kommunen. I øvrigt henvises til deklaration om kloakker. Redskaber Grundejerforeningen råder over nogle redskaber, der står til fri disposition for foreningens medlemmer. Brug af redskaberne sker på eget ansvar. 3 stk. letmetalstiger (2 lange og 1 kort) Stigerne hænger på bagsiden af garagebygningen på garagepladsen. Nøglen kan lånes hos bestyrelsen. Vi gør opmærksom på, at når stigeme hænges på plads, bør man sørge for, at de hænges så langt tilbage, at de ikke stikker udenfor garagebygningen, og er til fare for trafikken. 1 stk. tagrytter (bruges f.eks. ved reparation af tag) 1 stk. 15 m kloakrensesplit (til kloak og faldstamme)

5 1 stk. kloakrenser (til tilstoppede afløb indvendigt i husene.) 2 stk. kloakgrabber (1 lang og 1 kort til brønde i kælderskakte) 1 stk. lille stillads stige (til trapper, lofter o.s.v.) Disse redskaber opbevares i garage nr. 9. Nøglen kan lånes hos garagebestyren eller et af bestyrelsesmedlemmerne. Se vedlagte liste. 1 stk. nøgle til hovedstophane (opbevares under halvtaget i NV 61.) Telt, borde og stole til låns kan bookes hos garagebestyren. Se vedlagte liste. Forslag til redskaber m.v., der bør indkøbes af Grundejerforenningen kan gives til bestyrlsen. Det sociale fællesskab Seniorkredsen I efteråret 1993 startede en række mandlige heltidspensionister Nybro Vænges Seniorkreds. Formålet er at medvirke til at forbedre det fysiske og det sociale miljø på Nybro Vænge gennem initiativer, arrangementer og mødevirksomhed. Enhver mandlig fuldtidspensionist med bopæl på Nybro Vænge kan blive medlem. Oplysninger om kredsen kan fås ved henvendelse til Knud Ølgaard, Nybro Vænge 28 tlf Sammenkomster To gange årligt er der tradition for, at der inviteres til festlige sammenkomster. Fastelavnsfest for store og små afholdes Fastelavns søndag på legepladsen på Radiomarken med tøndeslagning og et lille traktement. Der er tradition for at holde en årligt vejfest i løbet af sommeren. Nogle gange er det arrangeret som en frokost, andre gange som middag. Det afhænger lidt af vejret. I forbindelse med vejfesten har der i en årrække været forskellige aktiviteter for børnene. Der er altid god brug for en hjælpende hånd til at forberede disse arrangementer. Har I lyst til at være med, eller har I gode idéer så kontakt endelig Grundejerforeningens bestyrelse.

6 Regler for Nybro Vænge Lokalplan og deklarationer I 1999 vedtog Gladsaxe byråd lokalplan nr. 111 som dækker området Amundsensvej, Nybro Vænge, Sandkrogen m.v. i Nybro Kvarter. Lokalplanen har til formål bl.a. at sikre området som et attraktivt boligområde med (...) tæt-lav bebyggelse, bevare det arkitektoniske helhedspræg og fastholde områdernes grønne karakter. Samtidig gælder de oprindelige deklarationer, bortset fra et enkelt afsnit, som er afløst af en ny formulering i lokalplanen. Tilsammen skal lokalplan og deklarationer regulere hvad der sker i området til gavn for den fælles helhed. Følgende syv bud er kun en vejledende fortolkning af nogle hovedpunkter i reglerne i tilfælde af tvivl skal I altid holde jer til den originale tekst i såvel lokalplan som deklarationer. Hele lokalplanen kan ses hos bestyrelsesformanden eller ses på Gladsaxe Kommunes hjemmeside. Den kan også købes hos kommunen ved henvendelse til byplanafdelingen, Rådhuset, tlf Det er ikke tilladt at bygge ud, bygge havestuer eller overdækkede terasser. Bem.: Der er tidligere i strid med deklarationen givet en række tilladelser til havestuer og terasseoverdækninger. Efter grundig og demokratisk debat blandt alle grundejere var der i forbindelse med vedtagelsen af lokalplanen i 1999 flertal for, at der ikke i fremtiden skal gives flere sådanne tilladelser, og dette ønske blev af kommunen indføjet i lokalplanen. 2. Det er tilladt at bygge carport i baghaver på Nybro Vænge samt på gavlene af enderækkehusene Nybro Vænge 3, 15, 17, 30, 32, 46, 48, 62, 64 og 73. Carportene skal placeres i byggefelter, som er skitseret i lokalplanen. Carporte skal udføres i let trækonstruktion med åbne sider og gives en farve, som harmonerer med bebyggelsens farver. 3. Det er tilladt at bygge cykeloverdækning ved fortrappen i hele bebyggelsen, samt et skur i baghaven på max. 10 m 2. Cykelskure og udhuse skal udføres med træbeklædning i farver, som harmonerer med bebyggelsens farver. I nr skal evt. haveskur ligge i samme byggefelter som carportene. 4. Bygningernes udformning og facader skal bibeholdes ensartet, og der må ikke ændres på de originale materialer og farver på facader, tage, vinduer, døre eller andre bygningsdele. Bem.: De originale farver er hvid på glathøvlede træflader (vinduer, dørkarme m.m.) og sort på uhøvlede flader. Hoveddøre: lakeret træ. 5. Hegn i naboskel og vejskel må kun etableres som levende hegn med en største højde på 1,80 meter. Dog må der ved terasser ved havefacade etableres anden form for hegning. Der må ikke findes træer, hvis skyggevirkning er til større gene for naboen mod nord end en 1,70 meter høj hæk. 6. Indenfor området må der ikke ske parkering af lastbiler, busser og større varevogne. Oplag på grunde af materialer og genstande, som virker skæmmende, må ikke finde sted, herunder regnes større lystbåde, campingvogne, uindregistrerede biler, affald o.lign. 7. Parabolantenner må opsættes på terræn i baghaver eller på bagfacaderne i indtil 1,80 m s højde over terræn under forudsætning af, at parabolantennen ikke er til synsmæssig gene for naboerne. Men husk - er du i tvivl: Læs altid lokalplan og deklarationer før du går i gang! 10 11

7 Deklarationen År 1956 den 4. december blev tinglyst sålydende dokument. L DEKLARATION Undertegnede ejere af parceller af ejendommene matr.nr. i 2d, h, i, k, I, bæ og bø af Bagsværd, Nybro Vænge, erklærer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene, at de i rækkehusbebyggelsen opførte brandgavle skal være fælles og skal blive stående, sålænge en af ejendommene, der benytter gavlen, har brug for denne, og i tilfælde af nedrivning af en af bygningerne, skal den herved blottede brandgavl istandsættes som facademur på bekostning af ejeren af den ejendom, hvis bygning nedrives. Over ejendommene fører hovedvandledninger fælles for ejendommene, og disse ledninger skal blive liggende, sålænge en af ejendommene har brug derfor, og der skal stedse være adgang til at foretage eftersyn og reparationer af ledningerne. For de parceller (rækkehuse), der to og to er fælles om et kloakstik, gælder de samme bestemmelser som ovenfor anført om vandledninger med hensyn til adgang og vedligeholdelse, idet dog skal tilføjes, at udgifter til vedligeholdelse deles ligeligt mellem begge ejere, forsåvidt angår den fælles ledningsstrækning. Hver ejer skal for sit vedkommende rense tagrenden på sin ejendom, men tagnedløbet, der er fælles for 2 ejendomme, skal stedse holdes oprensede af ejeren af den sydlige side af de to ejendomme. Ophævet i kraft af lokalplanen: Der må ikke på ejendommene finde sådanne forandringer sted, at helhedsindtrykket ændres. Der må f.eks. ikke af ejeren af det enkelte hus opføres karnapper, kviste eller andet, der ændrer husets profil, ligesom facaderne på bygningerne skal bibeholdes ensartet, hvilket også gælder maling af døre, vinduer og udvendigt træværk. Ejeren af hver enkelt ejendom skal være forpligtet til at holde ydermure og tag i god stand, derunder ved maling af alt træværk samt til at holde de ubebyggede arealer som velholdte haver. I tvivlstilfælde er bygningsinspektørens skøn herom endeligt afgørende. Den til baghaverne udlagte adgangssti skal være fælles for samtlige interesserede ejendomme, og disse skal i fællesskab vedligeholde stien, således at udgifterne til vedligeholdelse fordeles med lige store beløb på samtlige de ejendomme, der har adgang til stien. Hæk og hegn imod stien skal vedligeholdes (klippes) af ejeren af den pågældende ejendom. Der må ikke på ejendommen findes træer, hvis skyggevirkning er til større gene for naboen mod nord end en 170 cm høj hæk, og der må ikke opsættes skæmmende hegn, plankeværk, antennemaster eller foretages andre foranstaltninger, der strider imod kvarterets opretholdelse som rent villakvarter. Med hensyn til det til garager udlagte areal, mellem Amundsensvej og det sydøstligste rækkehus, må der - forinden bygningsattest for rækkehusene udstedes - eventuelt tinglyses nærmere bestemmelser med hensyn til vedligeholdelsen. Denne deklaration, der ikke må slettes af tingbogen uden tilladelse fra Gladsaxe Kommunalbestyrelse, der har påtaleretten, skal tinglyses forud for alle lån i ejendommen. Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blade i tingbogen. København, den 28. november 1956 Ejendomsaktieselskabet»Nybrohuse» Knud Fog Henning Pedersen» Ved den ordinære generalforsamling d. 18. maj 1988 blev der vedtget en tolkning af deklerationens vedrørene skæmmende hegn. Tolkningen lyder: Afgrænsningen af de enkelte parceller skal være levende beplantning. Mod offentlig sti og vej skal beplantningen være ligusterhæk. Mellem de enkelte parceller kan de implicerede grundejere vælge anden grøn beplantning efter fælles overenskomst. hvis enighed ikke kan opnås, skal liguserhæk anvendes. Ovesntående gælder også ved udskiftning af allerede opsatte plankeværk/raftehegn. Det er vedtaget at dødt hegn er skæmmende og derfor strider mod deklerationen. Øvrige deklarationer: Dok. om vej- og kloakprojekt (ikke direkte relevant for os, men stadig tinglyst på vores ejendomme) Dok. om vej- og kloakprojekt (ikke direkte relevant for os, men stadig tinglyst på vores ejendomme) Dok. om grundejerforning mv. vej mv. fælles gård, opholdsarealer mv. (Drejer sig om medlemskab af grundejerforeningen) Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv., færdselsret mv. (gælder kun ulige nr ) 12 13

8 Vedtægter for Nybro Vænge Grundejerforening 1. Foreningens navn er Nybro Vænge Grundejerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser. Herunder skal vej, sti- og fællesarealer indenfor medlemmernes bebyggelse, som der meddeles foreningen skøde på, vedligeholdes af foreningen. Foreningens vedligeholdelsespligt bortfalder dog i det omfang vedligeholdelsen er overdraget kommunen af medlemmerne. 3. Foreningens medlemmer er ejerne af de af A/S Nybrohuse opførte 75 rækkehuse, samt ejeren af garagepladsen, idet samtlige ejere, i henhold til ejendommens pålagte servitutter, er pligtig til at være medlemmer. Endvidere kan ejere af ejendomme med naturlig tilknytning til Nybro Vænge - efter skriftlig begæring - optages som medlem af grundejerforeningen på betingelse af, at der på vedkommendes ejendom og for den pågældende ejers regning lyses servitut om pligt til fremtidigt medlemsskab, gældende også for fremtidige ejere. Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes på den ordinære generalforsamling. 4. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned. Dato for generalforsamlingen meddeles inden 15. februar. det pågældende år. 5.1 Forslag fra medlemmerne må, for at komme i behandling på de ordinære generalforsamling, være indgivet til bestyrelsen 4 uger inden generalforsamlingen, således at bestyrelsen kan forholde sig til forslagene, 5.2 Dagsorden, bestyrelsens forslag samt indkomne forslag udsende sriftligt til medlemmerne efter ejendommens adresse senst 14 dage inden den ordinære generalforsamling. 6. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes så ofte, bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 15 medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen er da pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden en 14 15

9 måned med mindst 8 dages varsel, dog må den ekstraordinære generalforsamling ikke indkaldes eller afholdes i juli måned. 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen ledes af en af samme valgt dirigent. På generalforsamlingen har medlemmerne een stemme for hver ejendom (dvs, eet hus), således at sameje tilsammen kun har een stemme. Stemmeret kan også udøves ved fuldmagt, dog at ingen person kan afgive mere end tre stemmer i alt. Alle afgørelser træffes ved simpel majoritet blandt de mødende, dog at vedtægtsændringer og opløsning af foreningen fordrer, at over halvdelen af samtlige medlemmer har stemt for forslaget. Yderligere fordres samtykke f.s.v. angår foreningens opløsning fra den eller de påtaleberettigede i.h.t. de i 3 nævnte servitutter pålagt medlemmernes ejendomme. 8. På den ordinære generalforsamling foretages: 1.Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår. 2.Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år med status jfr Forslag som bestyrelsen måtte fremsætte, samt forslag fremsat af medlemmerne, jfr. hermed Valg af bestyrelse jfr. 9. Valget gælder fra generalforsamlingen indtil næste ordinære generalforsamling. 5. Valg af to revisorer. Valget gælder fra generalforsamlingen indtil næste ordinære generalforsamling. 6. Fastsættelse af kontingent, jfr Eventuelt. tilstræbes at være så lav som mulig, men må ikke overstige kr.5000,- i 1995 priser. 11. Udgifter vedrørende arealer som foreningen har skøde på i.h.t. 2 bæres af foreningen. Til dækning af disse udgifter, administrationsudgifter, samt øvrige udgifter til varetagelse af foreningens formål fastsættes hvert år på generalforsamlingen medlems kontingent for det indeværende år. Til brug for fastsættelsen fremlægger bestyrelsen budget med forslag om kontingentets størrelse. Kontingentet forfalder til betaling den 1. juni s.å. for så vidt ikke andet vedtages. Såfremt et medlem ikke har betalt, har kassereren bemyndigelse til at udsende en rykker herfor med et gebyr på 10% af årskontingentet. 2.den rykker kan udsendes i måned efter første rykker med et gebyr på 20% af årskontingentet. Således vedtaget på den konstituerende generalforsamling den Ændret på generalforsamlingen den (tilføjelse af 2. Stk. i 3.) Ændret på generalforsamlingen den ( 2, 4, 5, 6, og 10) Ændret på generalforsamlingen den (tilføjelse til 11) Ændret på generalforsamlingen den ( 1, 3 stk. 2)) I såvæld 2005 som 2006 var der forslag om ændring af bestyrelsessammensætning - men der var ikke stemmeberettigede nok Ændret på generalforsamlingen ( 4, 5, 8 og 9) 9. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af en formand, samt 2 til 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender, og repræsenterer foreningen og dens medlemmer såvel udadtil som indadtil i enhver henseende. Foreningen tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 10. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren, som bestyrelsen vælger af sin midte, fører regnskab over foreningens indtægter og udgifter og afgiver senest 1. februar regnskab til revision, som skal tilendebringes inden 3 uger, hvorpå regnskabet fremlægges ti] eftersyn for medlemmerne. Den kontante kassebeholdning skal 16 17

10 Gode råd om tagvinduer På grundejerforeningens generalforsamling den blev der vedtaget nye retnigslinier for etablering/udskiftning af ovenysvinduer på badeværelsessiden. På baggrund deraf har Teknik- og Miljøforvaltningen fastlagt det fremtidige administrationsgrundlag for etabelring/udskiftning af ovenlysvinduer således: Ovenlysvinduer på badeværelsessiden På huset badeværelsesside kan der etablers to tidssvarende ovenlysvinduer med størrelse 4x4 eller 4x5 tagsten, svarende til 4 tagsten brede og max. 5 tagsten høje. Vinduesoverkantlinien placers ved overkanten af syvende eller ottende tagsten. Hvis der etablers to ovenlysvinduer, skal de være af samme størrelse. Hvis man ønsker to ovenlysvinduer, kan begge placers i badeværelset eller det ene kan placers i badeværelset og det andet ovenlysvindue kan placers i trappeopgangen. Ovenlysvinuder på havesiden På hustes haveside må der ikke etableres ovenlysvinduer ud over de eksisterende i det lille værelse. dette vindue kan udskiftes med et tilsvarende med samme størrelse og placering, således at overkanten flugte med den otttende nederste tagsten. Ovenlysvinduer på hanebåndsloft På hanebåndsloft må indrettes en hems på max. 4,5 m 2 i åben forbindelse med underliggende rum. På hanebåndsloftet må isættes ét bevaringsvindue eller tilsvarende ovenlysvindue med mål ca. 54x76 cm i enten hems eller pulterrrum. alternativt kan der isættes to glastagsten som orienteringslys

11 Et par gode råd om skunke Nogle beboere har revet skunkene ned i et eller flere rum på 1. sal. Det giver lidt ekstra plads. De skrå stormbånd, som understøtter cirka hvert andet tagspær, kan også være fristende at fjerne. Dette er i princippet ulovligt hvis det sker uden at en ingeniør eller bygningskonstruktør udfører beregning på, hvad der skal til for at erstatte stormbåndene. Nogle beboere har indhentet følgende råd fra en bygningskonstruktør herom, som vi gengiver her: Vedr. Tagkonstruktion Vedlagt fremsendes... skitse over opbygning af tag... hvor der er vist den vandrette kraft som vil påvirke taget ved stormvejr. Dersom viste stormbånd fjernes, vil det kun være den øverste mur som holder, hvilket ikke er nok. For at optage disse kræfter vil det være nødvendigt at oplægge en bjælke, der spænder fra væg til væg evt. over hanebånd samt indespænde spær ned mod bjælkelag. Jeg vil mene at det er for bekosteligt at fjerne stormbåndene for at få større gulvareal og vil foreslå jer at flytte skunken ud til remmen (husk at udføre ventilation til skunk samt mellem spær) bevare stormbåndene som kan indgå i en arkitektonisk del af rummet. Jens Bælum, bygningskonstruktør, maj Cykelskure m.m. Cykelskuret opført udfor nr. 51 opfylder reglerne i lokalplanen. Alle opfordres i øvrigt til at give bestyrelsen kopi af tegninger, gode råd og ideer, hvis de har udført forbedringer på huset, som andre kan blive inspireret af. Gode råd om hække 1. Den bedste plantetid er fra medio oktober til medio november. 2. Begynd med opgravningen. Al gammel rodnet i hullet skal væk - jorden graves op i ca. 1/2 m dybde - ved evt. stenhårdt, sammenkørt jordlag, graves dette helt igennem. Fyld hullet med vand, og vent en time. Er vandet ikke forsvundet, må der graves og løsnes mere eller laves dræn. Den opgravede jord hældes tilbage i renden (kan evt. blandes med lidt sand, grus) - nu er der klar til plantning! Evt. kompost hører kun til i de øverste cm. af jordlaget. 3. Det anbefales at købe Sorten Ligustrum Atruvirens Select eller Ligustrum Vulg. Liga (stedsegrønne), højde 80-l00 cm på planteskolen. 4. De nye planter sættes i en spand med vand, så rødderne er dækket og her står de ca. 1 time før de plantes. Der anbefales en plantetæthed. på. 4-5 planter pr. løbende meter. PLANT IKKE MELLEM DE GAMLE PLANTER! Bliver man ikke færdig skal de tiloversblevne i et midlertidigt hul. 5. Klip først toppen af de nye hækplanter, når hækken er vokset helt op -d.v.s. mandshøjde. Hække skal klippes lige meget på begge sider, for at vokse pænt. 6. Hold området omkring de nye hækplanter fri for græs m.v. i en afstand af 1/2 m på hver side i 2-3 år. PLANT NYT AT KLIPPE NED ER KUN AT UDSKYDE PROB- LEMERNE I NOGLE ÅR

12 Gode råd om daginstitutioner og skoler Der er flere børneinstitutioner i området. De mest benyttede er: Daginstitutioner Nybrogård, Nybrovej 356, 2800 Kgs. Lyngby. Tel , Kongshvile, Amundsensvej 13, 2800 Kgs. Lyngby. Tel , Billums Privatskole, Buddingevej 6. Tel Den Lille Skole er fra 0-7. klasse, alle øvrige fra 0. til 9. eller 10.klasse. Flere af skolerne har stor søgning og det kan anbefales at skrive sig på venteliste i god tid. Spørg evt. blandt naboerne om erfaringer med de forskellige skoler. Kommunale skoler Skolesøgende børn i Nybro Vænge kvarter hører normalt til Bagsværd Skole, Bagsværd Hovedgade 157, 2880 Bagsværd. Tel Der er skolebusordning til skolen. Efter at der er åbnet for frit skolevalg, er flere børn begyndt på Engelsborgskolen, (Lyngby-Taarbæk Kommune), Engelsborgvej 66, 2800 Kgs. Lyngby. Tel OBS! Der skal være plads på skolen for at børn fra Nybro Vænge kan optages der. Private skoler Desuden findes en række privat-, lille- og friskoler i området. Gladsaxe Kommune bl.a.: Den Lille Skole, Gammelmosevej 228. Tel Bagsværd Friskole, Skovalleen 6. Tel Gladsaxe Privatskole, Stengårds Alle Tel , Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Aldershvilevej 138. Tel , I Lyngby-Taarbæk Kommune bl.a.: Lyngby private Skole, Lyngby Hovedgade 56. Tel Lyngby Friskole, Gl. Bagsværdvej 37. Tel ,

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å

Vedtægter. for. Ejerforeningen Giber Å Vedtægter for Ejerforeningen Giber Å Rev. 2, 9. april 2013 I hht beslutning på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2013 2 1 Formål, medlemmer: Ejerforeningen har til formål at eje og drive og vedligeholde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Grundejerforeningen Ådalen Øst

Grundejerforeningen Ådalen Øst Vedtægter Grundejerforeningen Ådalen Øst 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Ådalen Øst beliggende Ådalen i 6600 Vejen. Gældende for Ådalen 30 til og med Ådalen 62.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening

Vedtægter. for. Tengslemark Ny Grundejerforening Vedtægter for Tengslemark Ny Grundejerforening O 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er TENGSLEMARK NY GRUNDEJERFORENING: Dens medlemsområde er ejere af parceller, udstykket af arealer beliggende på

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN 1 Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN RØGLEBAKKEN (herefter omtalt som Foreningen) er stiftet den 13. juni 1979 og omfatter

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

LOVE. for. Grundejerforeningen. Skibsbyggervej / Styrmandsvej. Revideret april 2013

LOVE. for. Grundejerforeningen. Skibsbyggervej / Styrmandsvej. Revideret april 2013 LOVE for Skibsbyggervej / Styrmandsvej Revideret april 2013 1. Foreningens formål er at forestå og vedligeholde de under foreningens område hørende private veje, stier og forsyningsledninger samt varetage

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE

Vedtægter. for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE 1 NAVN. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN SKOVMOSE. Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug

Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Vedtægter for Sorgenfrivængets Ejerlaug Ejerlaugets navn er Sorgenfrivængets Ejerlaug. 1 Medlemmer er ifølge forpligtigelse i deklaration tinglyst 29. februar 1959 ejerne af de parceller, der er udstykket

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN

Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN Grundejerforeningen Åsen 4700 Næstved Vedtægter FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ÅSEN ************************************************************* 1 Navn og formål 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Vedtægter for Grundejerforeningen Vejsgårdparken Navn, formål, område og medlemskreds Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Vejsgårdparken. 1. Grundejerforeningens formål er varetagelse af fælles

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst Vedtægter for Grundejerforeningen Ribevej Nord, Aalborg Øst 1. Navn og hjemsted: Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Ribevej Nord. Grundejerforeningens hjemsted er Aalborg Øst i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv

Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv Vedtægter for Greve-Solrød Erhverv 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Greve-Solrød Erhverv, og dets hjemsted er i enten Greve eller Solrød Kommune. 2. Formål Greve-Solrød Erhvervs formål er at virke

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde Love og vedtægter for Grundejerforeningen Slotsparken Rønde A. Foreningens navn, hjemsted og formål: Foreningens navn er Grundejerforeningen Slotsparken, Rønde. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN BEDAHL (Begoniavej, Dahliavej & Dahliaparken) Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er BEDAHL Foreningens hjemsted er Holbæk kommune, Region Sjælland Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H)

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN. Korrigerede vedtægter 14. august Gitte Nedergaard (H) Korrigerede vedtægter 14. august 2012 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRFABRIKKEN Gitte Nedergaard (H) ADVOKATGRUPPEN ÅRHUS Åboulevarden 31 8000 Århus C Telefon 70 10 13 30 Telefax 70 21 13 30 E-mail

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN J.nr.: 65-38847 MØDERET FOR HØJESTERET Mæglergaarden Frederiksgade 1 5700 Svendborg Laurahus Kompagnistræde 20A, 1. 1208 København K Tlf. 70 25 21 15 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

KAPLEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER

KAPLEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER KAPLEVEJENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER November 2002 1 Foreningens navn er Kaplevejens Grundejerforening. Dens hjemsted er Kaplevej, Virum. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRMOSEGÅRD Grundejerforeningens navn er Rørmosegård Grundejerforening, og dens hjemsted er Allerød Kommune. 1 2 Grundejerforeningen er stiftet i henhold til bestemmelserne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015.

V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund www.gkl-solbjerg.dk V E D T Æ G T E R - Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 9. marts 2015. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærgårdsparken/Lystenlund,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkebjerg Stiftet den 9.maj 1973 1 1.1 Grundejerforeningens navn er Bakkebjerg, og dens hjemsted er Gribskov Kommune, tidligere Græsted Gilleje Kommune. 1.2 Alle nuværende

Læs mere

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring

Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager Ingen ændring Forslag til ny tekst Nuværende tekst udskiftes med ny tekst Kommentarer 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2 Foreningens hjemsted er Vamdrup 3 Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse.

Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved gældsstiftelse uden generalforsamlingens bemyndigelse. Vedtægter Foreningens navn er Grundejerforeningen Firhøj. Dens område er det i vedtægterne medfølgende kort, identisk med lokalplan 2.9. Et nyt boligområde nord for Særslev og 2.10. En udvidelse af boligområdet

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING

V E D T Æ G T E R. for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING V E D T Æ G T E R for HORNE SOMMERLANDS GRUNDEJERFORENING INDHOLDSFORTEGNELSE: Grundejerforeningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens hjemsted Grundejerforeningens område

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej.

Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. Vedtægter for Grundejerforeningen Marinavej. 1. Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Marinavej og foreningens hjemsted er Broager kommune. 2. Formål: Foreningen har til formål: o at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget Vedtægter for Grundejerforeningen Æblevænget I. Navn og område. Foreningens navn er Grundejerforeningen Æblevænget. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Dens medlemsområde er arealerne omfattet af servitut

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere