HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT"

Transkript

1 UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: Internet: HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have en ønske om at bære frugt, for når vi læser i Bibelen, så ser vi at Gud ønsker vi skal bære frugt. Mattæus 3:8-10 Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. Lukas 13:6-9 Så fortalte han denne lignelse:»en mand havde et figentræ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugt på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren: I tre år er jeg nu kommet og har ledt efter frugt på dette figentræ uden at finde nogen. Hug det om! Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede: Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og givet det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om.«for Gud er det ikke ligemeget om du ikke bærer frugt, for Han har skabt dig til sin ære, og det herliggør Ham når du bærer frugt. Johannes 15:8 Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Frugt er et resultat af indre liv Grunden til at det herliggør Gud når du bærer frugt, er at frugt er et resultat af indre liv. Jo mere Han har fået forvandle dit indre liv, jo mere vil frugten af dit liv minde om Hans natur og karakter. Frugten af dit liv op til nu, er et direkte resultat af dit nuværende indre liv - uanset om den er god eller dårlig. Men om den er dårlig så er de gode nyheder at om dit indre liv forvandles så kan man heller ikke undgå at frugten af dit liv forandres. Mattæus 7:17-18 Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. Et æbletræ producerer æbler, fordi det er det liv der findes inde i træet og en tomat plante producerer uden at anstrenge sig tomater. Når du bærer frugt som er omvendelsen værdig, så herliggør det Gud, for da bliver du en vandrende ambassadør for Hans rige. 1

2 Man kan sige at alle mennesker bærer en form for frugt, men det er ikke all frugt som er positiv. Den frugt som Gud er interesseret i, er den frugt som er et resultat af at Hans liv har taget bolig i dig - Åndens frugt. Hvad er frugt et billede på? Når man taler om at bære frugt, så er det jo selvfølgelig billedlig tale. Det store spørgsmål er da hvad frugt egentlig er et billede på? Når Lukas skriver om Johannes opfordring til at bære frugt som er omvendelsen værdig, så ser vi at skaren helt konkret spørge Johannes hvad de skal gøre. Lukas 3:10-14 Skarerne spurgte ham:»hvad skal vi da gøre?«han svarede:»den, der har to kjortler, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mad, skal gøre ligeså.«der kom også nogle toldere for at blive døbt, og de sagde til ham:»mester, hvad skal vi gøre?«han svarede dem:»opkræv ikke mere end det, der er foreskrevet jer.«også nogle soldater spurgte:»hvad skal så vi gøre?«og til dem sagde han:»ikke mishandle eller udplyndre nogen, men lade jer nøje med jeres løn.«når Johannes her i Lukas forklarer hvad det vil sige at bære frugt, så ser vi at han taler om ting som har med hvordan vi opfører os imod andre mennesker. Når Paulus skriver til Titus for at vejlede ham i opfølgningen af menighedere på Kreta, så ser vi at det at bære frugt havde med gode gerninger at gøre. Titus 3:14 Også vore folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uden frugt. Det samme ser vi også når Peter skriver sit brev. 2. Petersbrev 1:5-8 Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus; Faktisk så ser vi at gennem hele det nye testamentet så har dette med at bære frugt mere med opførsel og personlighed at gøre, end hvad mange kristne i dag tænker på når det gælder det at bære frugt. Gud ønsker at forvandle dig Mange mener at Gud har skabt dem med den personlighed de har og at den derfor ikke skal forandres - men dette er bare delvis rigtig. Ja, Gud har skabt dig, men det betyder ikke at du er 100% sådan som Han ønsker. Du er nemlig vokset op i en syndig verden der konstant søger at påvirke dig. Du er også født med en syndig natur som naturlig tiltrækkes af det onde. Når du bliver frelst er du ikke længere slave under den gamle natur, men du må stadig tage et valg om at ikke lade den få regere i dit liv. 2

3 Romerbrevet 6: Vi ved, at vort gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham, for at det legeme, som ligger under for synden, skulle tilintetgøres, så vi ikke mere er trælle for synden;... Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Vi må vælge at stille vore lemmer til rådighed for Gud, og når vi gør det, så vil Han lade sin natur komme til syne i vore liv. Det er Han som helliggør os, men vi må vælge at slippe Ham til og det gør vi ved at stille vore lemmer til rådighed for Ham. I Romerbrevet 8:4 siger Paulus at lovens krav opfyldes i os når vi lever i lydighed mod Ånden. Før vi blev frelst så kunne vi ikke leve i lydighed mod Ånden på grund af vores syndige natur, men når Jesus døde så brød han trællebåndet, og gjorde det mulig for os at vælge hvem vi ønsker at lyde. Når vi giver Ham vores lydighed, giver Han os kraften til at stå synden imod. Romerbrevet 8:3-4 Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud: Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod Ånden. Det er ikke kun op til Gud I Galaterbrevet 5:22-23 giver Paulus os en liste over hvad der er Åndens frugt. Når man læser listen så kan man godt føle sig som en elendig kristen, men da må vi huske at dette er Åndens frugt og ikke vores frugt. Galaterbrevet 5:22-23 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Men at det er Åndens frugt betyder ikke at vi ikke har nogle indflydelse på om denne frugt bliver synlig eller ej. Johannes 15:4-5 Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. For det første så siger Jesus at vi må være koblet på Ham for at bære frugt og at om vi ikke er koblet på Ham så vil det være umulig at bære frugt. Flere hint når det kommer til dette at bære frugt ser vi i Markus 4 når Jesus forklarer sine disciple lignelsen om sædemanden og såkornet. 3

4 Markus 4:14-20 Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.«de ting Jesus her nævner som vil hindre os i at bære frugt er: At vi ikke forstår ordet At man ikke lader ordet få slå rod i vore hjerter Denne verdens bekymring Rigdommens blænderværk Lyst til andre ting Om såkornet vokser eller ej er op til Gud, men vi bestemmer hvilke vækstvilkår de ord der bliver plantet i os skal have. Gartneren og den smukke have Det er en historie om en præst som en gang gik forbi en meget smuk have. Han stoppet op og beundret de smukke farver og mens han stod der kom garneren forbi og kom i snak med præsten. Præsten kommenterede til gartneren at Gud havde sandelig gjort et fantastisk arbejd her. Gartneren stod og tænkte lidt, også svarede han: Ja, om det ikke havde vært for Gud, så havde ikke nogle af disse planter vokset op. Men du skulle sæt hvordan denne have så ud når Gud havde den for sig selv. Denne lille historie er en god illustration på samarbejde mellem Gud og os når det kommer til vores åndelig vækst og frugten af vore liv. Det er ene og alene Gud der giver vækst, men vi har en indflydelse på vækstvilkårene. 1. Korintherbrev 3:6-7 Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst, så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, som giver vækst. Hvad vil det sige at bære frugt? Mange ser på det at bære frugt som hvor mange du bar bed med til frelse, hvor mange der er blevet helbredet gennem din tjeneste osv. Selv om alt dette positive ting som vi som kristne skal stræbe efter, så bliver antal mennesker helbredet eller udfriet fra dæmoner aldrig nevet i Bibelen som frugt. Dette er ting som Gud gør gennem os, men de fortæller ikke noget om vores indre liv. For at illustrere forskellen, kan man bruge et juletræ og et æbletræ som illustration. Juletræet kan se meget smukt ud med lys, glitter, farver og gaver i alle regnbuens farver liggende under. Men al julepynten og gaverne fortæller dig ikke noget om livet inden i juletræet. 4

5 På samme måde kan nogle fungere stærkt i Helligåndens gaver, uden at det nødvendigvis fortæller os noget om vedkommendes indre liv. Et æbletræ kan også se smukt ud når det blomstrer, men blomstrene og æblerne der kommer senere på efteråret er ikke nogle mennesker har produceret. De er et direkte resultat af det liv der findes inden i træet. Æbletræet behøver ikke tage sig sammen for at producere æbler, for æblerne kommer helt naturlig når de rigtige vækstvilkår er tilstede. På samme måde 5

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

Af Helle Hinge og Henrik Juul

Af Helle Hinge og Henrik Juul ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Brug filosofien Af Helle Hinge og Henrik Juul Dette er en pdf-fil med Brug filosofien Filen er stillet til rådighed for elever

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11

Primary 7. Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Alderen 8-11 Primary 7 Det Nye Testamente Til undervisning af børn i alderen 8-11 år Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 1998 by Intellectual Reserve, Inc.

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere