Ansøgning til Vækstforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning til Vækstforum"

Transkript

1 Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: Slut: Fokusområde: Stærke klynger Dato: 24. april 2015 Indhold 1. Baggrund 2. Organisering af den Nordjyske Energiplatform 3. Aktiviteter 4. Tværgående Services 5. Effekter 6. Finansiering 7. Bilag herunder effektkæder Beskrivelse af CEMTEC FleksEnergi Hub North Erhvervshus Nord Erhvervsudviklingspotentialer ved energioptimering i byggeri AAU s motivation for deltagelse i den Nordjyske Energiplatform 1

2 Ansøgning til Vækstforum fra Den Nordjyske Energiplatform 1. Baggrund Energiområdet har et stærkt potentiale for at styrke den regionale udvikling og vækst i Nordjylland, hvor der ydermere er et særligt potentiale for at generere vækst og udvikling i regionens yderområder. Nordjylland har styrkepositioner på en af række af fremtidens og nutidens vedvarende energiteknologier: Det gælder ikke mindst vindenergi, som allerede tegner sig for en meget stor del af nordjysk eksport af energiteknologi. Nordjylland huser et spirende samarbejdende af underleverandører til vindmøllebranchen og førende forskning på en lang række aspekter af vind-teknologi. Et stort erhvervsgrundlag (både producenter og rådgivere) med betydeligt eksportpotentiale, findes endvidere omkring fjernvarmeområdet, der i særlig grad profiterer på samarbejde mellem forskning, erhvervsliv, kommuner og kraftvarmeværker. Desuden har kombinationen af særlige geografiske forhold og et stærkt forskningsmiljø givet unikke muligheder for en satsning på brint- og brændselscelleteknologi - ikke mindst qua Vækstforums hidtidige støtte til samarbejde mellem forskningsmiljøer og erhvervsliv. Endelig kan nævnes, at det stigende behov for energieffektivt byggeri i den private såvel som den offentlige bygningsmasse har givet nye forretningsmuligheder for den nordjyske byggesektor, som nyder godt af tæt samarbejde med forskningsog uddannelsesinstitutioner. En sammenlægning af de nordjyske energinetværk og aktiviteter er en interessant og positiv mulighed for den fortsatte udvikling af en række af de eksisterende netværk/organisationer, Hub North, FleksEnergi og CEMTEC, ligesom Erhvervshus Nord, Norddanmarks EU-kontor og Aalborg Universitet også er centrale spillere i udviklingen af en stærk energiplatform. Et tættere samarbejde blandt de forskellige aktører har således været drøftet gennem en længere periode i forskellige sammenhænge med arbejdsbetegnelsen Energihuset. 2 På den baggrund er de involverede netværk og organisationer positivt indstillet tilregion Nordjyllands nye strategi for vækst og erhvervsudvikling, hvori ønsket om en samling af de nordjyske aktiviteter på energiområdet fremgår. Baggrunden er et ønske om bedre koordinering, øget samspil og synergi med øget effektivitet, jobskabelse, beskæftigelse og vækst som følge. Et tættere organisatorisk og praktisk samarbejde indenfor rammerne af en fælles overbygning medføreren række fordele eller synergier: I første omgang kan de enkelte partnere lære meget af hinanden, da hver partner bringer forskellige kompetencer og erfaringer ind i klyngen. CEMTEC har fx opnået gode resultater indenfor projektskabelse og tiltrækning af investeringer, mens Hub North og FleksEnergi fx er stærke på virksomhedsrettede aktiviteter som opsøgende besøg hos medlemmer, matchmaking og netværksmøder. Aalborg Universitet (AAU) har satset markant indenfor energiområdet i en årrække, og en tættere kobling mellem universitetets forsknings- og udviklingsmiljøer og de nordjyske virksomheder, vil medføre øget beskæftigelse og vækst som følge af F&U-investeringer i regionen. Erhvervshus Nord har gennem længere tid haft fokus på erhvervspotentialet i energirigtigt byggeri. Det er et område, som der er stor fokus på fra national og international side og der forventes store offentlige investeringer i området i de kommende år.

3 Der er derfor et stort potentiale for vækst og beskæftigelse, hvorfor det er en naturlig del af den nordjyske energiplatform. Der pågår lige nu en meget positiv dialog om organisering af samarbejdet. Denne proces vil fortsætte efter ansøgningsfristen den 15. april og der er positive og ambitiøse forventninger til det nye initiativ blandt de deltagende parter. En anden fordel af et tættere samarbejde er den større slagkraft en sammenlægning af aktiviteter giver. De enkelte netværk er hver for sig små, og skal rumme mange forskellige opgaver. Ved at samle kræfterne får Energiplatformen mere volumen og dermed mere specialiserede medarbejdere med en mere rationel drift til følge. Endelig bringer dannelsen af en energiplatform også forskellige teknologier tættere sammen, hvilket åbner for faglig synergi ved at arbejde sammen omkring løsninger, der omfatter flere teknologier. Her er det oplagt at tænke i udvikling af intelligente systemer til fordeling af energi for at opnå et optimalt samspil mellem forbrug og forskellige energikilder i form af et smart energisystem eller smart energy systems. I forvejen er der gode eksempler på, at samlede klyngeaktiviteter har opnået effektivitet og styrke iforhold til erhvervsudvikling og vækst. Det organisationsmæssigt gode eksempel er Brains Business, hvor en række fokusnetværk er samlet ved fælles styregruppe og sekretariat, på IKT-området. Organiseringen medfører fokuseret faglighed og faglig bredde samtidig med, at der er relevant koordinering og videndeling på tværs. Formålet med etableringen af en samlet nordjysk energiplatform 3 Regionens energivirksomheder styrkes gennem understøttelse på erhvervsfremmeområdet, for at skabe bedre grundlag for udvikling og vækst Regionens energivirksomheder og aktører styrkes gennem bedre evne til at opnå ny ikke-regional finansiering til forretningsudvikling og forsknings- og udviklingsprojekter samt tiltrækning af investeringer til Nordjylland Den organisatoriske effektivitet styrkes ved at fortsætte partnernes aktiviteter, men disse skal styrkes gennem etablering af et fælles klyngesekretariat som har til opgave at sikre koordinering, øget samspil og identificere synergier mellem de enkelte partnere. De enkelte partnere bibeholder faglig fokusering, aktivitet og egen økonomi, og de bidrager derudover til den samlede koordinering og samarbejde. Klyngesekretariatet skal samtidigt sikre en overordnet koordinering omkring branding, lobby og generelle forhold som koordinering af kompetenceopbyggende aktiviteter, knyttettil de etablerede organisationer. Målet er at skabe en fælles branding af energiplatform bestående af virksomheder og uddannelses- og forskningsinstitutioner, kommuner og andre aktører, som placerer Nordjylland på Danmarks og verdenskortet som et Energy Hub, hvilket vil kunne tiltrække etablering af nye virksomheder og arbejdskraft til regionen.

4 2. Organisering af den Nordjyske Energiplatform Forretningsudvalg Den Nordjyske energiplatform er et samarbejde mellem CEMTEC, Erhvervshus Nord, Aalborg Universitet, Business Aalborg og Norddanmarks EU-kontor. Klyngen skal organiseres med et overordnet forretningsudvalg, der skal bestå af en leder fra hver af de partnere, der tegner de overordnede rammer for den brede energisatsning. Der vil være mulighed for at etablere et advisory board med repræsentanter fra erhvervslivet, såfremt forretningsudvalget har brug for erhvervsmæssigt input til at sikre fremdrift og udvikling i klyngen. Opgaverne vil blandt andet være: Ansvar for at fastlægge en overordnet strategi for klyngen Ansvar for at strategien opfyldes Ansvar for at følge og overvåge klyngens aktiviteter og sikre fremdrift Fælles klyngesekretariat Dernæst skal der være et fælles klyngesekretariat, hvor medarbejderne fra de enkelte partnere deltager. De har til formål at koordinere og skabe sammenhæng mellem de enkelte aktiviteter for på den måde at skabe synergi og værdi for erhvervslivet og partnerne. I klyngesekretariatet indgår desuden en dedikeret indsats fra Aalborg Universitet indenfor branding samt fundraising i forhold til at tiltrække nationale og internationale forsknings- og udviklingsmidler til de nordjyske aktører. For eksempel vil de indebære fælles markedsføring af SMV-programmer og støtteordninger. 4 I forhold til branding er det afgørende, at den Nordjyske Energiplatform bliver sat på landkortet både nationalt og internationalt således, at de stærke kompetencer, som Nordjylland har som center for forsknings- og uddannelse og erhvervsliv inden for energi, bliver kendt og anerkendt. Det betyder, at der skal etableres relationer til blandt andet EU-Kommissionen med det formål, at der kan tiltrækkes endnu flere midler, der kan skabe yderligere vækst i regionen. Klyngesekretariatet vil desuden skulle stå for organisering af tværgående arrangementer. Det vil samtidig give en øget fokus på internationalisering blandt virksomhederne, da væksten vil kunne ske både nationalt og internationalt. Den Nordjyske energiplatform vil arbejde for at blive certificeret af European Cluster Excellence Initiative ECEI. Det vil fungere som en blåstempling af klyngen og dens arbejde, og vil medvirke til, at mulighederne for finansiering EU. Organisering af de enkelte netværk Hver partner har i dag sin egen styregruppe/bestyrelse, med forskellige repræsentation fra for fx erhvervslivet, offentlige myndigheder og andre aktører. Det skal overvejesi forhold til de enkelte partnere, om ledelsesrepræsentanter fra f. eks kommuner eller institutioner træder ud af netværkenes styregrupper og at disse besættes med erhvervsrepræsentanter samt personer med særlig faglig eller forretningsmæssig indsigt.

5 Partnerne beslutter selv deres organisering af sekretariat/administration, dog således, at der søges synergi, effektivitet og samarbejde i forhold til de andre netværk. Dette vil blive drøftet sammen med de enkelte partnere, styregrupper samt forretningsudvalget. Aalborg Universitet får en vigtig rolle i organiseringen, idet de enkelte energiområder, der er dækket i platformen, får tilknyttet en videnskabelig medarbejder med relevante kompetencer for at sikre fagligt samarbejde mellem de forskellige energiområder til Aalborg Universitet. Det tætte samarbejde mellem de nordjyske virksomheder og universitetet er afgørende for at skabe vækst i regionen, og i samspil med Erhvervshus Nord, CEMTEC, Fleksenergi og Hub North. Mødefrekvensen for de forskellige styregrupper/bestyrelser fastlægges efter behov. Dog er det tanken, at klyngesekretariatet, der koordinerer aktiviteter mellem de forskellige parter, har en forholdsvis hyppig mødefrekvens for hele tiden at sikre synergi og optimal drift af den nordjyske energiplatform. Organiseringen af den Nordjyske Energiplatform er illustreret i følgende model: 5 Energiområdet er præget af en dynamisk og uforudsigelig teknologiudvikling, som kan have afgørende, forandrende betydning for erhvervsstrukturen. For energiplatformen betyder det, at en række potentielt væsentlige vækstmuligheder kan bringes i spil i løbet af projektet, når partnerkredsen i nærværende ansøgning disponerer budgettet således, at der reserveres et beløb til i dag ikke-specificeret energiteknologi. (Energiområde X) Ved ansøgningstidspunktet kan nævnes, at der i regionen findes en række energiteknologiske styrkepositioner, som i fremtiden kan have et stort vækstpotentiale, og som med fordel kunne tildeles en dedikeret erhvervsfremme-indsats. Der er fx bestræbelser på at anlægge verdens første produktionsanlæg

6 af Hydrofaction Oil på Aalborg Havn, i forbindelse med hvilket der potentielt kunne tænkes en triple-helixbaseret erhvervsfremme-indsats. I regionen findes desuden en række virksomheder beskæftiget med PV solenergi. Først og fremmest skal det dog nævnes, at bølgekraft er en stor nordjysk styrkeposition med verdensklasse testfaciliteter i Thisted Kommune og ditto forskningsmiljø på Aalborg Universitet. Bølgekraft er ikke repræsenteret med partnerbudget i denne ansøgning, men det er afgørende at holde denne mulighed åben, idet miljøet omkring DANWEC på Hanstholm Havn er i gang med en lovende restrukturering, mens der også er ved at vise sig et egentligt erhvervsgrundlag i regionen. DANWEC har givet en positiv tilkendegivelse om at blive en del af energiplatformen. Det er endnu ikke blevet behandlet af deres bestyrelse, men der er en forventning om, at der kommer et positivt svar efter ansøgningsfristen på denne ansøgning. Af disse grunde reserveres i totalbudgettet en pulje til klyngebaseret erhvervsfremme indenfor fremtidens energiteknologi. Samarbejdsaftaler med andre initiativer For at sikre yderligere forankring blandt nordjyske energiaktiviteter er der skabt en dialog med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, NBE, i forhold til at udnytte de synergier, der måtte være med platformen. Det er intentionen, at der skal indgås en samarbejdsaftale mellem den Nordjyske Energiplatform og NBE vedrørende relevante samarbejdsområder. Det kunne for eksempel være virksomheder, der ønsker en grønnere produktion, fælles netværksarrangementer mm. 6 Aalborg Kommune arbejder sammen med AAU om en Smart City satsning i Aalborg Øst, hvor målet er at finde synergier mellem energi, miljø, transport og IKT. Energiplatformn ønsker at udnytte de synergier der måtte være til dette initiativ og vil i relevant omfang samarbejde med satsningen. 3. Aktiviteter Arbejdet i netværkene De partnere, der er etableret som selvstændige juridiske enheder (f. eks som fond eller forening), beholder deres autonomi 100 % (CEMTEC og Aalborg Universitet). For sådanne netværk er energiplatformen et tilbud om samarbejde og deltagelse i en koordineret indsats. For de netværk, der er etableret som indlejrede projekter i Aalborg Kommune, vil der være lejlighed til at kigge på synergi og koordinering ift. aktiviteter, administration og opgavefordeling ift. den administration, der skal centreres omkring den samlede indsats på energiplatformen. Det nuværende projekt Energy Vision, der er forankret ved Aalborg Universitet, udløber ved udgangen af En række af de overordnede aktiviteter, der har været gennemført i regi af Energy Vision vil blive varetaget i energiplatformen af klyngesekretariatet. De enkelte partnere vil således arbejde med daglig matchmaking på et B2B niveau, aktiviteter som

7 forretningsudvikling og internationalisering. Partnerne er tæt på medlemsvirksomhederne og deres behov, og varetager denne kontakt. Fælles aktiviteter Klyngesekretariatet står for koordinering, planlægning og gennemførelse af aktiviteter, herunder tværgående aktiviteter, der kan involvere alle eller flere partnere. Dette kan være: Fælles arrangementer på tværs af energiområdet o Støtteordninger o Eksportmarkeder o Bredere erhvervspolitiske debatter Samlet branding af energiområdet i Nordjylland Nordjyske delegationer til fx Bruxelles, Christiansborg, Uganda, Kina etc. Nordjysk deltagelse i større, interregionale projekter/ netværk o Der er fx allerede et nordjysk engagement i European North Sea Energy Alliance Den økonomiske og administrative projektadministration knyttet til en samlet bevilling, vil ligge hos Aalborg Kommune (som ansøger på vegne af platformen) og i samarbejde mellem AAU og Aalborg Kommune, efter model fra Brains Business. Administration af netværkenes egne andele i bevillingen ligger hos netværkene. 4. Tværgående Services Med en samlet, nordjysk energiplatform vil der i høj grad komme fokus på de synergier og tværgående services, som sammenlægningen medfører. Klyngen vil arbejde for, at der opnås større effekt og synergi på tværs af de eksisterende netværk og initiativer for på den måde at skabe de bedste muligheder og rammer for et udvikle og styrke de nordjyske virksomheder inden for energi. 7 Med tværgående services menes tilbud og services, der fungerer på tværs af de eksisterende netværk som fx erhvervsfremme, arrangementer mm. Formålet er blandt andet at styrke sammenhængen mellem netværks- og klyngesamarbejde og generelle erhvervsfremmetiltag samt forsknings- og udviklingsindsatsen. Klyngesekretariatet vil gennem møder og sparring kunne optimere de tværgående services således de skaber mest værdig for virksomhederne. I de følgende fremhæves nogle eksempler på tværgående services og aktiviteter. Virksomhedskontakt og erhvervsfremme Den nordjyske energiplatform vil have stort fokus på en tæt kontakt til virksomhederne for at understøtte vækst og beskæftigelse. Det bliver hver enkelt partner i samarbejdet, der primært har ansvaret for at besøge egne virksomheder. Den tætte kontakt til virksomhederne er altafgørende for at skabe værdi og engagement, og den vej igennem tilbyde de services, som virksomhederne efterspørger. I de situationer, hvor det giver mening at have fælles virksomhedskontakt, vil dette naturligvis blive realiseret. Nordjylland har en lang række virksomheder, der arbejder inden for energi og energioptimering, og potentialet for vækst er således stor. Regionen er førende på flere områder og i samarbejde med Aalborg Universitet er der et solidt fundament for forskning og udviklingsprojekter og fremtidig

8 arbejdskraft. Den samlede nordjyske energiplatform har derfor gode forudsætninger for at samle virksomhederne og udnytte de synergier og erfaringer, der skal til for at skabe udvikling i Regionen. Fundraising Klyngen vil arbejde for at energiområdet får øget ekstern finansiering til faglig udvikling, herunder forskning, udvikling og innovation. Fundraisingaktiviteter skal styrkes og koordineres i forhold til de enkelte netværk og eventuel synergi på tværs. Centrale service-leverandører som Fundraising & Projektledelseskontoret ved AAU og NordDanmarks EU-kontor skal byde ind med strukturerede tiltag. Norddanmarks EU-Kontor har netop fremført ny strategi for regionens direktører og borgmestre, hvori understøttelse af de nordjyske klyngeinitiativer er en vigtig aktivitet. Norddanmarks EU-kontor vil i løbet af 2015 få en øget bemanding, hvilket giver større muligheder for de nordjyske klynger. Dog er det vigtigt at have både kompetent rådgivning i Bruxelles og Aalborg, hvorfor Norddanmarks EU-kontor vil udpege en person fra kontoret i Aalborg, som kan fungere som fast sparringspartner. Der vil således konstant være personer i både Nordjylland og Bruxelles, som vil rådgive Energiplatformen og sammen med Fundraising & Projektledelseskontoret ved AAU levere et udbud af støttemuligheder, som kan matche efterspørgslen i Den Nordjyske Energiplatform. Hovedformålet vil være at understøtte internationalisering og innovation blandt partnerne og de deltagende virksomheder, hvilket kommer til at foregå i tæt samarbejde med den fagansvarlige på kontoret i Bruxelles. Det er vigtigt at denne indsats koordineres i tæt samarbejde med Internationalisering og Branding, da et stærkt internationalt netværk også vil medføre øget mulighed for international finansiering. 8 Der skal arbejdes på en koordineret forøgelse af porteføljen af bevillinger fra især HORIZON 2020 (energi, klima, transport, innovation calls og SMV-programmet), EUDP, Innovationsfonden, Markedsmodningsfonden, Vækstfonden, private puljer. Tværfaglighed og bredde i værdikæden skal være i fokus, da disse emner er præget høj konkurrence og stor fokus på impact i samfundet. Internationalisering og Branding Klyngen vil gennemføre aktiviteter for at synliggøre den nordjyske energiplatform og sætte nordjyske og danske kompetencer på kortet samt forbedre rammevilkår og muligheder via politisk arbejde. Samarbejdet mellem partnerne og centrale aktører som AAU s Fundraising- og Projektledelseskontor og NordDanmarks EU- kontor kommer endnu mere i fokus. Disse aktører har fælles enhed i Bruxelles og arbejder desuden struktureret med disse forhold på nationalt og internationalt plan. Den nordjyske energiplatform vil desuden søge samarbejde med relevante nationale og internationale aktører og interesseorganisationer. Aktiviteterne kan være meget varierende: skriftligt/visuelt/virtuelt markedsføringsmateriale, policy-indlæg til fx høringer, møder med/ besøg fra bevillingsgivere eller beslutningstagere, konference/messedeltagelse. Initiativerne indeholder f. eks: målrettede strategiske indsatser i forhold til EU (Kommissionen og Europa-Parlamentet, afgørende faglige platforme (fx EERA) mv.), målrettede nationale indsatser (Folketinget og embedsværk)

9 Tiltrække etablering af nationale og internationale virksomheder (i samarbejde med Udenrigsministeriet). Samarbejde med (nationale) energiplatforme i andre lande. Matchmaking og erhvervsfremme Den nordjyske energiplatform vil have fokus på øget samarbejde mellem partnerne og centrale aktører som AAU Innovation og de kommunale erhvervscentre, specielt koordineringsmæssigt i forhold til aktiviteter mm. Med matchmaking menes her relationsskabende arbejde, der udføres for at bringe relevante parter sammen. Det kan dreje sig om: match mellem virksomheder (erhvervsservice) match mellem virksomheder og relevante fagmiljøer ved AAU eller ved andre forsknings- /uddannelsesinstitutioner (AAU Matchmaking) match mellem virksomheder og studerende (AAU Matchmaking) match mellem netværk og de etablerede Innovationsnetværk samt andre faglige netværk (Erhvervsservice og AAU Matchmaking) Indsatsen har endvidere til formål at tilvejebringe kompetenceløft og innovationshøjde ved at udbrede kendskab til muligheder knyttet til studenterprojekter, studiejobs, praktikpladser, erhvervsphd, efteruddannelse samt gennem vidensamarbejde af formel og uformel karakter. Iværksætteri Erhvervsfremmeaktiviteter, der er rettet mod iværksætteri, vækstiværksættere og etablering af nye virksomheder, koordineres ift. energiplatformn via fælles markedsføring, information, konferencer og workshops og initiativer. Disse services støttes og faciliteres af organisationer som kommunernes erhvervsafdelinger, Væksthuset og Supporting Entrepreneurship ved AAU Innovation Effekter Målet med den styrkede satsning på energiområdet er at bidrage til øget udvikling i regionen gennem jobskabelse og vækst. Denne overordnede målsætning søges realiseret ved at: Forbedre produktporteføljen hos de nordjyske virksomheder Styrke samspillet mellem det private erhvervsliv, den kommunale sektor og forskningsmiljøerne Give de nordjyske energierhverv et kompetenceløft og øge deres innovationshøjde Tiltrække virksomheder til Region Nordjylland og øge antallet af start-ups Eftersom en lang række andre faktorer udenfor projektet indvirker på realiseringen af ovenstående, vil det være vanskeligt at lave direkte, kvantitative målinger af disse. Til gengæld kan det sandsynliggøres, at en række indsatser med henvisning til praksiserfaring, forskningsbaseret litteratur eller en alt-andet-ligevurdering må formodes at kunne realisere målsætningerne. I den forbindelse er det relevant at understrege, at flere af partnerne skal i gang med en kortlægning af deres målgruppers ønsker og behov. Ved projektindleveringstidspunktet vurderes det dog, at projektet meningsfuldt vil kunne finde indikatorer på sin evne til fx at:

10 Øge samarbejdsfrekvensen blandt de relevante nordjyske virksomheder Øge deltagelse i - og deltagertilfredshed med - kompetenceudviklende initiativer (fx kurser) Styrke Nordjyllands brand som energi-region Øge hjemtagning af midler til forskning og udvikling Skabe en platform for nordjyske klynge-aktiviteter på energiområdet Inden projektstart, dvs. i løbet af 2015, skal partnerkredsen skærpe ovenstående anførte indsatser. Der skal i den forbindelse udarbejdes egentlige effektkæder, der sandsynliggør sammenhængen mellem projektets formål og de planlagte aktiviteter, samt angiver konkrete indikatorer for effekten af aktiviteterne. 6. Finansiering Den nordjyske energiplatform søger fælles samlet finansiering hos Vækstforum Nordjylland med Aalborg Kommune som hovedansøger, med et budget der er distribueret med basisfinansiering til de enkelte partnere (se bilag). Derudover indeholder budgettet ressourcer til klyngesekretariat samt en fri pulje, der kan allokeres til nye netværk og initiativer, der bliver relevante i projektperioden. Forretningsudvalget godkender det årlige fællesbudget som indeholdt i bevillingen fra Vækstforum. Evt. ændringer skal godkendes af Forretningsudvalget og Region Nordjylland som bevillingsgiver.hver partner har fuld rådighed over eget budget. Budgetramme og fordeling Der søges om en samlet årlig satsning på 17,3 mio. kr. fordelt med 50 % tilskud fra Vækstforum og 50 % som medfinansiering, fordelt over 3 år. 10 Den samlede ansøgning til Vækstforum omfatter følgende elementer: Basisbevilling til de enkelte partnere til finansiering af faglige aktiviteter, medarbejdere og administration. Basisbevilling til fælles klyngesekretariat til finansiering af tværgående aktiviteter og særlige initiativer, nye aktiviteter. Foruden de allokerede midler til klyngesekretariatet indgår timer fra partnerne i forbindelse med fælles aktiviteter og drift af klyngesekretariatet. Disse timer er en del af de enkelte partnernes budget og indgår derfor ikke særskilt i klyngesekretariatets budget. Finansiering til skræddersyede aktiviteter i de enkelte netværk skal finansieres af netværket selv.

11 Effektkæde for nordjysk energiplatform 23. april 2015 Resultaterne for er forventede resultater / effekter, der er baseret på de aktiviteter, der er påtænkt for perioden. Der tages forbehold for andre aktiviteter, der kan/vil opstå i løbet af perioden , og skemaet skal derfor ses om vejledende. Ovenstående er gældende for alle effektkæder. Effektkæde for Aktivitet Output Forventet effekt/resultat Branding af energiplatformen Øget kendskab til energiplatformen - Energiplatformen bliver det naturlige samlingspunkt for nordjyske initiativer inden for energi - Nordjylland fremstår som et område, der er førende inden for grøn teknologi - Øget tiltrækning af investeringer - Tiltrækning af nationale og internationale midler - Vækst og beskæftigelse - Synliggørelse af virksomheder - Lobbyarbejde i forhold til EU Etablering/ Organisering/koordinering Øget samarbejde og synergi mellem parterne i platformen, herunder fastlæggelse af mødestruktur - Mere professionaliseret klyngesekretariat - Udnyttelse af synergier på tværs af klyngerne - Bedre grundlag for servicering af nordjyske energi-virksomheder - Styrket samarbejde mellem Aalborg Universitet, erhvervskontorerne og de nordjyske virksomheder inden for energi 11 Internationalisering Tættere samarbejde omkring sparring/samarbejde med nationale initiativer f.eks. i forhold til eksport og delegationsrejser. - Tiltrækning af investeringer og virksomheder - Tiltrækning af flere EU-midler - Flere nordjyske SMV er får bedre adgang til ekstern finansiering - Tiltrækning af internationale forskningsmiljøer til Nordjylland - Nordjyske virksomheder få øget adgang til og information om erhvervsfremmende eksportaktiviteter

12 Bilag: Nedenfor følger en kort beskrivelse og værdikæder af de enkelte søjler: Beskrivelse af CEMTEC Denne ansøgnings formål: Ansøgningen har til formål at sikre basisdriften af Cemtec s projektskabende aktiviteter i 2016 og sikre at den succes og det momentum der er skabt gennem mere end 10 år kan sikres og styrkes således at der kan skabes yderligere bæredygtig vækst og arbejdspladser i Nordjylland indenfor omstillingen af det danske energisystem, således energisystemet bliver baseret på vedvarende energikilder. Aktiviteten projektskabelse fokuserer på at stille kompetencer og ressourcer til rådighed således at deltagende virksomheder kan koncentrere sig om udviklingen af sin core business. Det kan også være de fysiske rammer i et incubator/industri miljø, specialindrettede laboratorier, test- og certificerings faciliteter, kantine faciliteter etc. Det fokuserer også på hjælp til finansiering af udviklings- og demonstrations projekter i bl.a. Horizon 2020, markedsførings projekter etc. Dette opnås gennem et stort kendskab i Cemtec til regionale, nationale og internationale funding muligheder. Fastholdelse og udbygning af denne viden er centralt for driften af Cemtec. Networking fokuserer på sammensætning af stærke nationale og internationale partnerskaber med andre virksomheder, videns institutioner, offentlige aktører og andre hvor virksomheden kan drage fordel af at være et led i en større værdi-/interessentkæde ikke mindst i en international sammenhæng. Tiltrækning af udenlandsk kapital og investeringer er værdifuldt i denne sammenhæng. Omkring fastholdelse og udbygning af denne kompetence i Cemtec arbejdes der med deltagelse i mange relevante foraer, netværksgrupper samt bestyrelser. Fastholdelse og udbygning af denne viden er centralt for driften af Cemtec. Cemtec ser sig som en naturlig og nødvendig spiller som komplementerer de øvrige aktører der opererer inden for brint og brændselscelle området i Danmark, bl.a. EUDP Sekretariatet og Partnerskabet for brint og brændselsceller. EUDP Sekretariatetmedfinansierer udviklings- og demonstrations projekter bl.a. inden for området brint og brændselsceller og Partnerskabet for brint og brændselsceller arbejder, som brancheorganisation, på at sikre branchen politiske rammevilkår således at der introduceres fair konkurrence vilkår i energi markedet i omstillingen til en fossilfri økonomi. 12 Cemtec bidrager til aktivt at eksekvere den nationale strategi på området ved at tage vækstfremmende initiativer der sikrer skabelsen af danske arbejdspladser og tiltrækning af udenlandske investeringer. Cemtec bidrager her gennem relevante projekter enten som igangsætter af projekter, eller som deltager i relevante projekter. Nogle gange er det i business initiativer med relevante partnere uden projekt finansiering. Cemtec kan henvise til 10 års succes med implementeringen af denne strategi i regi af Cemtec i Hobro. Forankringen af Cemtec i Nordjylland er naturlig idet mange ressourcer, kompetencer og historiske erfaringer inden for området er samlet her. AAU har igennem mange år opbygget mange internationalt anerkendte kompetencer inden for brint og brændselscelle området og områder der relaterer til teknologier forbundet med samfundets omstilling til grøn energiforsyning. Områder som energiplanlægning, vindkraft, effektelektronik og brint og brændselsceller for blot at nævne nogle af de mest centrale. AAU er endvidere anerkendt for en forskningstradition hvor et tæt samarbejde med erhvervslivet har haft en høj prioritet, resulterende i mange teknologiske nyudviklinger, der har resulteret i

13 succesfulde forretningskoncepter og arbejdspladser. Forankringen af CEMTEC i det nordjyske betyder ikke at alle indsatser omkring forretningsudvikling inden for brint og brændselsceller skal foregå i Nordjylland, lige som forankringen af EUDP og Partnerskabet for brint og brændselsceller i København ikke betyder at alle investeringer kun foretages i Københavnske virksomheder eller at det kun er Københavnske virksomheders interesser der varetages på Christiansborg. Baggrund: Cemtec har i mere end 10 år gennem projektskabende aktiviteter bl.a. finansieret gennem HEAT og HEAT 2 været med til at skabe ca. 200 Nordjyske arbejdspladser inden for brint og brændselscelle området og brancher relateret hertil. CEMTEC vil i denne projektperiode forfølge tre forretningsmæssige udviklingslinjer med indsendelse af store projektansøgninger til Horizon 2020, eller ansøgninger til udrednings- eller forprojekter: 1) Fortsættelse af arbejdet med at opbygge en brintproduktion og understøtte aktiviteter, der udbygger efterspørgslen for den producerede brint. Dette er en aktivitet der bygger på tidligere projekter, hvor det er lykkedes at tiltrække investeringer og tilskud fra Horizon 2020 i størrelsen 14 mio Euro. Der arbejdes med demonstrationsprojekter for at udbygge brint til både procesformål, samt til transport. Dette er indenfor personbiler, hvor der arbejdes på at få en brinttankstation placeret i Hobro i Der arbejdes med at blive deltagere i et stort EU-projekt finansieret af Horizon 2020 med placering af brintbusser i Nordjylland. Endelig har CEMTEC med Dantherm Power tiltrukket en stor Sydkoreansk investor, M-Field Aps, der har investeret DKK 10 mio og placeret 4 ingeniører på CEMTEC, for sammen med CEMTEC og Dantherm Power at færdiggøre brændselscelle teknologien, således den kan benyttes i gaffeltrucks. 13 Der arbejdes her også på at få etableret en klynge under navnet Hydrogen Valley indenfor dette område. CEMTEC har gennem et par år forsøgt at beskrive klyngeaktiviteterne under arbejdstitlen Fuel Celle Cluster North (FCCN). Dette har været støttet af bl.a. Vækstforum. Da dagsordenen indenfor det danske energisystem i løbet af de sidste par år, har ændret sig til at gasser er/bliver en central brik, af det danske energisystem, har CEMTEC taget konsekvensen af dette. Begrebet FCCN indeholder "Fuell Cell", der nu er blevet en lille del af det arbejdsfelt CEMTEC arbejder med. Arbejdsfeltet er blevet udvidet til at omfatte mange former for gasser, hvor brint blot er en af flere. Biogas og syntetisk methan er andre. I alle disse gasser er brint-monokylet en vigtig energibærer, derfor giver det mening at udvide vores arbejdsområde fra brint- og brændselsceller(fuell Cell) til Hydrogen Valley. Brintog brændselsceller er stadig centralt i dette arbejde. Samtidig er tanken at fjerne North, der skulle opfattes som Nordjylland. Vi vil gerne betragtes som et dansk initiativ, der er placeret i Nordjylland, og ikke kun et Nordjysk initiativ. Vi samarbejder med virksomheder og universiteter fra hele Europa. 2) Biogas implementering i Himmerland er andet spor, der arbejdes med. Dette er en udløber af projektet Nordjyske Bioenergimodeller som stopper med udgangen af Et udredningsprojekt sættes i gang med fokus på at organisere og få finansieret ét eller flere store biogasanlæg i Himmerland dels med opgradering til naturgasnettet og dels leverance til energitunge virksomheder i området. Vækstforum har finansieret dette indledende arbejde både med projektet Nordjyske bioenergimodeller, Grøn gas

14 Glerup samt BioEnergyNorth. CEMTEC arbejder på både den organisatoriske forankring af en lokalbiogasproduktion og de tekniske forretningsmæssige udfordringer for at kunne etablere en egentlig businesscase. En sidegevinst i dette arbejde med biogas, er at i biogassen er gemt et CO2 molekyle, der sammen med brintmonokylet fra det første spor vil kunne danne kunstigt grøntproduceret Methan(Naturgas). Dette har store perspektiver og Haldor Topsøe gennemfører netop i disse år, et stort projekt på Foulum, for at demonstrere denne teknologi. Derfor er det 3. spor som CEMTEC arbejder på: 3) Disse 2 først beskrevne projektskabende aktiviteter vil hver for sig kunne stå økonomisk alene, men vil ikke mindst i synergi med hinanden sikre at Nordjylland bliver etbrint Hub i Danmark, da den lagringsfacilitet, dette vil kræve findes i de udtjente saltkaverner i Hvornum. CEMTEC har netop ved at være til stede i brancheforeningen for Brint og brændselsceller fået dette skrevet ind i en Dansk strategi for området. Effektkæde for Cemtec Aktivitet Output Måleenhed Forventet effekt/output pr år 5 netværksmøder med Antal interessenter i interessenter CRM excelark Øge CEMETCs kendskab til relevante interessenter Bruttoliste over relevante interessenter til brug for udvikling af klyngen. 1 offentlighedsmøde Øge befolkningens kendskab til CEMTEC Antal møder samt deltagere Øge den positive stemning for den grønne omstilling af det danske energisystem i offentligheden 14 1 projektansøgning Udarbejde grundlag i samarbejde med interessenter, mhp at lave ansøgning til EUDP, HORIZON 2020 etc. Ansøgning målt i DKK for ansøgningsbudget Tiltrække funding og investeringer i størrelsen DKK 10 mio fra nationale og internationale virksomheder og projektfundings muligheder. Beskæftigelsen vil stige med 8-10 mandeår til planlægning, anskaffelse og drift af de nye teknologier ud fra formlen 1 mio investeret = 1 mandeår Arbejde med at omdanne platformen til en klynge Øge danske og internationale industrivirksomheders ejerskab til platformen Måle virksomhedernes bidrag i % af klyngens budget Frem mod 2020 skal virksomhederne deltage i finansieringen af klyngen mod 10 % af budgettet

15 FleksEnergi Indledning FleksEnergi er et netværksprojekt, der fokuserer på at styrke den nordjyske fjernvarmesektor, så Nordjylland kan forblive i førertrøjen på området. Den overordnede vision for FleksEnergi er at medvirke til at forløse den nordjyske fjernvarmesektors store vækstpotentiale. Fjernvarme er et teknologiområde, hvor Nordjylland har unikke kompetencer, fordi regionen har virksomheder, rådgivere, fjernvarmeværker og forskere i den absolutte verdensklasse. Dernæst er fjernvarme/køling oplagt i bestræbelserne på at indfri verdenssamfundets målsætning om energieffektivitet og implementering af vedvarende energi i energisystemet. Derfor har fjernvarmesektoren et stort eksportpotentiale. Ved at fordoble anvendelsen af fjernvarme i EU til 30 % af varmebehovet reduceres CO2 udledningen med 13 %, hvilket er 2/3 af den målsætning, som EU gerne skal nå inden år Beregninger fra Aalborg Universitet viser endvidere at fjernvarmen i EU med fordel kan udvides til at dække 50 %. Det forventes at kunne skabe op imod arbejdspladser uden at øge omkostningerne til energi. Til sammenligning dækker fjernvarme 50 % af varmebehovet i Danmark og 60 % i Nordjylland. Desuden kan fjernvarme være med til at løse de forsyningsmæssige udfordringer i Europa og resten af verden, ikke mindst af afhængigheden af russisk naturgas. En helt grundlæggende udfordring for anvendelse af de grønnere energikilder er at energien kun er der, når solen skinner, eller når vinden blæser. Her kommer et veludbygget fjernvarmesystem med lagerkapacitet ind som en oplagt mulighed for at lagre og distribuere energien, når den er der, og supplere med varme fra andre energikilder, når den ikke er der. 15 Det er netop disse løsninger som nordjyske kraftvarmeværker og virksomheder har mange års erfaring med og innovative løsninger på. Det giver landsdelen en helt unik position, og i forhold til international konkurrence kan dansk og nordjysk erfaring med samarbejde mellem vidensinstitutioner, myndigheder og erhvervsliv blive en afgørende fordel, når det kommer til fortsat udvikling af teknologien. Der er fremdrift i fjernvarmen i Danmark. Tal fra Cowi viser at siden 2007 er den samlede omsætning i branchen steget med 47 % og beskæftigelsen er øget med 19 %. Opsvinget mærkes også i Nordjylland hvor omsætnings- og beskæftigelsesraten i fjernvarmesektoren stiger. En analyse foretaget af FleksEnergi viser således at ikke færre end 54 % af FleksEnergis medlemsvirksomheder har en forventning om at ansætte yderligere medarbejdere i % af virksomhederne forventer at øge deres omsætning i 2015 og 4 ud af 5 forventer en øget omsætning frem mod Ud over de positive tal på vækst- og beskæftigelsesområdet, har fjernvarmebranchen i Danmark også store forventninger til vækst i eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsteknologi samt rådgivning, som ifølge rapporten fra COWI vil runde knap 10 mia. kr. i Der er således forventninger om en fordobling af eksportomsætningen frem mod Den nordjyske fjernvarmesektor har således et stort vækst- og eksportpotentiale som FleksEnergi via profilering, samarbejde og innovation vil medvirke til at forløse.

16 Projektets formål FleksEnergis formål er at udvikle, styrke og synliggøre den nordjyske fjernvarmesektor, samt styrke forudsætningerne for udvikling og realisering af fremtidens kollektive grønne varmeløsninger. FleksEnergi blev etableret i 2009 og har fra starten nydt stor opbakning i sektoren, hvilket også ses af det nuværende medlemstal på 170, hvoraf mere end 80 % er placeret i Nordjylland. De 170 medlemmer er fordelt på virksomheder, rådgivere, fjernvarmeværker og videninstitutioner. Den store opbakning blandt netværkets medlemmer illustrerer behovet for et netværkssamarbejde indenfor fjernvarmesektoren. Som netværksprojekt, påtager FleksEnergi sig rollen som facilitator for samarbejde mellem sektorens forskellige interessenter, da samarbejde og vidensudveksling er afgørende i bestræbelserne på at styrke fjernvarmesektorens fortsatte vækst og internationalisering. Den foreløbige indsats har givet god indsigt i, hvilke udfordringer fjernvarmesektoren i Nordjylland skal takle, før sektorens store vækstpotentiale kan forløses. FleksEnergi arbejder i dag med at tackle udfordringerne og indfri mulighederne. De mest centrale udfordringer er: 1) Energisystemet i Nordjylland har en stor andel fleksibel decentral kraftvarme, der muliggør implementeringen af store mængder vedvarende energi i energisystemet, eksempelvis vindenergi, geotermi, biomasse og solvarme. Udfordringen består i at synliggøre, at Nordjylland er verdensmestre i fremtidens energisystem, og at hele sektorens værdikæde er stærkt repræsenteret i Nordjylland. Derved skabes der grundlag for såvel national som international fokus på de nordjyske energiløsninger med en udviklingsorienteret og beskæftigelsesmæssig effekt som resultat. 2) Videreudvikling af FleksEnergi netværket. De forskellige netværksaktiviteter, somformidling af ny viden, temadage, matchmaking aktiviteter har forskellige delmål, men den overordnede målsætninger er at være forum for vidensudveksling og skabelse af samarbejdsrelationeri den nordjyske fjernvarmesektor. 3) Styrket innovation og adgang til nye markeder via samarbejde på tværs i værdikæden er afgørende for den nordjyske sektors fortsatte udvikling. Virksomhederne efterspørger et styrket regionalt samarbejde med fjernvarmeværker, rådgivere og vidensinstitutioner. Det har stor værdi for virksomhederne at kunne efterprøve nye innovative løsninger i praksis på de regionale fjernvarmeværker som samtidig er virksomhedernes primære kunder. Endvidere fungerer de nye løsninger som demonstrationsprojekter, som virksomhederne kan vise til potentielle danske og udenlandske kunder, hvilket er afgørende for salg af nye løsninger. 16 Projektets resultater Konkret har FleksEnergi bl.a. bidraget til følgende resultater: Mere end 20 temamøder med samlet ca deltagere. Temamøder har omhandlet emner som forskellige grønne teknologier, nye markedsmuligheder samt støttemuligheder til energiprojekter. Designprojekter i 5 kommuner (Aalborg, Brønderslev, Jammerbugt, Morsø og Thisted) med deltagelse af 39 varmeværker. De omfattede kommuner og varmeværker har fået udarbejdet såvel individuelle statusrapporter som masterplaner for større sammenhængende projekter m.h.p.

17 udfasning af fossile brændsler. Deltagerne vurderer at designprojekterne har haft stor betydning for fremdriften indenfor omstilling til grøn energi i de deltagende kommuner. Der er igangsat en række projekter som direkte eller indirekte er resultat af den igangsatte proces: Fjerritslev (forsyning af en række mindre bysamfund), Dronninglund (verdens største solfangeranlæg), Thy (samdrift/sammenlægning af mindre varmeværker) og Agersted (overskudsvarme fra majsolieproduktion). Pilotprojekt omkring lavtemperatur fjernvarme med Brønderslev Forsyning som projektleder. 20 medlemmer fra FleksEnergi har deltaget i projektet. Meget positiv evaluering af Oxford Research i 2014, hvor 89% af medlemmerne er tilfredse eller meget tilfredse med relevansen af aktiviteterne, og 90% forsat vil bakke op om FleksEnergi og deltage i aktiviteter fremadrettet. Fremadrettet arbejde FleksEnergi vil fremadrettet styrke arbejdet for vækst og beskæftigelse i den nordjyske fjernvarmesektor og bidrage til omstilling til grøn energi. Helt konkret vil vi at styrke erhvervsindsatsen i netværket ved at arbejde mere med initiativer, der tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Derfor vil vi oppriotere den opsøgende virksomhedskontakt i den kommende periode for at komme tættere på virksomhedernes udfordringer og udviklingsbebov. Vi vil således markant øge antallet af virksomhedsbesøg og derfor er der behov for at styrke sekretariatet med fra en til to medarbejdere. 17 FleksEnergi vil endvidere have styrket fokus på innovation i virksomhederne gennem samarbejdsprojekter, både med fjernvarmeværkerne, men også på tværs i sektoren og til andre netværk hvor det er relevant. Udvikling af nye løsninger til fjernvarmesektoren er vigtig for at sikre fjernvarmens forsatte konkurrencedygtighed på længere sigt og derfor er det vigtigt forsat at have aktiviter med udgangspunkt hos værkerne. FleksEnergi vil derfor arbejde med at udvikle det lovende partnerskab, der er opstået omkring pilotprojektet for lavtemperatur fjernvarme. Internationalisering et område som FleksEnergi vil prioriere i den kommende periode, gennem udvikling af aktiviteter baseret på medlemmernes kontaktnetværk, men også gennem samarbejde med nationale spillere indenfor fjernvarme som DBDH og CLEAN, der allerede er meget aktive internationalt. Her vil FleksEnergi naturligt have fokus på at promovere nordjyske løsninger og kompetencer. Helt generelt ønsker FleksEnergi også at styrke samarbejdet med andre netværk, hvor der er gevinster at høste i form af synergi. FleksEnergi er således meget positiv overfor deltagelse i Energiplatformen, fordi det vil åbne nye muligheder for vores medlemmer. Det mere erhvervsrettede fokus i den kommende periode skal danne baggrund for en stigende grad af medfinansiering. FleksEnergi vil således arbejde med at finde en model for en øget grad af medfinansiering.

18 Aktivitet Output Forventet effekt/resultat 60 besøg hos medlemmerne - Bedre kendskab til medlemmerne - Afdække udviklingsbehov - Indsamle forslag til fremtidige tilbud fra FleksEnergi - Case beskrivelser af medlemmer - Bringe medlemmer sammen - Formidle samarbejdsmuligheder - Udvikle medlemstilbud - Innovation og udviklingsprojekter 4 netværksmøder - Min. 25 deltagere pr møde - Temaerne udvælges ud fra medlemmernes ønsker og udfordringer Synliggørelse og branding - Udsende pressemateriale om FleksEnergi og casehistorier om medlemmer mv. - FleksEnergis hjemmeside som vidensportal der formidler FleksEnergis aktiviteter og nyheder, samt promovere medlemmerne på både dansk og engelsk - Formidling af den nyeste viden samt information om FleksEnergis aktiviteter via 4 nyhedsbreve pr. år - Skabe relationer på tværs af netværket - Opbygge nye samarbejds-relationer - Kompetenceudvikling og fagligt udbytte - Sætte de nordjyske kompetencer indenfor fjernvarme på verdenskortet - Branding af FleksEnergi som nordjysk netværksklynge for fjernvarme - At alle interesserede får viden om fjernvarme og information om de aktiviteter som FleksEnergi tilbyder - Rekruttering af nye medlemmer - Tiltrække nye samarbejdspartnere 18 Innovationsprojekt omkring lav temperaturfjernvarme1 Internationalt samarbejde - Hurtig formidling af nyheder og opdateringer på Linkedin - Udvikling af koncept for lavtemperatur fjernvarme med deltagelse af flere nordjyske fjernvarmeværker - FleksEnergi vil søge bronze certificering hos ECEI - FleksEnergi skal være katalysator så medlemmerne får mulighed for at deltage i udviklingsprojekter, herunder Horizon Udvikle samarbejde med andre netværk som CLEAN og DBDH - Udvikle de nordjyske kompetencer inden for lavtemperatur som et nyt forretningsområde - International synlighed og lettere adgang til finansiering - Medlemmerne bliver mere internationale og får nye internationale samarbejdspartnere - Medlemmerne får nye muligheder for internationale aktiviteter 1 Der er taget højde for at de regionale udviklingsmidler er omfattet af lov om erhvervsfremme. Der er derfor tale om ikke kommercielle generelle aktiviteter der er åbne for alle relevante virksomheder. Der forekommer således ikke aktiviteter der kommer enkeltvirksomheder til gavn.

19 Hub North Indledning Hub North (efterfølgende kaldet HN) er et norddansk netværk med målrettet profilering indenfor vindenergi. HN er et klyngesamarbejde startet på baggrund af en værdikædeanalyse i Resultatet viste, at der var ca. 80 virksomheder, der i større eller mindre grad arbejde med vindenergi. Siden opstarten er netværket vokset til ca. 220 medlemmer, hvoraf ca. 80 % ligger i Nordjylland. Den store opbakning, som projektet nyder blandt dets medlemmer viser desuden behovet for, at et klyngesamarbejde inden for vindmøllebranchen er vigtig for Nordjylland. Aktørerne er virksomheder, der producerer til vindmølleindustrien, direkte eller som underleverandører til større producenter. Blandt medlemmerne findes også servicefirmaer, rådgivende virksomheder samt organisationer, der arbejder med vindenergi. Kernen i arbejdet er samarbejdet med virksomhederne, hvor der er gennemført er lang række besøg hos medlemmerne, netværksmøder samt målrettet erhvervsudvikling.det er desuden vigtigt for sekretariatet bag Hub North at have et tæt forhold og et godt kendskab til medlemmerne inden for vindmøllebranchen. Adskillige af medlemmerne har tilkendegivet, at det er vigtigt at have et lokalt netværk som kan bringe dem sammen samt viderebringe budskaber. Vindmøllebranchen er en international industri på tværs af regioner og landegrænser. Derfor er det fornuftigt at søge officielt samarbejde med andre såvel nationale som internationale netværk. Endvidere arbejdes i samarbejde med Region Nordjylland på at skabe et NationaltVindprogram (et samarbejde mellem de jyske regioner og organisationen Vindmølleindustrien ). Det stærke erhvervssamarbejde, som er blevet etableret mellem sekretariatet for Hub North og de involverede virksomheder har skabt en lang række resultater både store og små. Udpluk af disse præsenteres senere. 19 Projektets formål Formålet med projektet er at styrke, udvikle, forene og synliggøre vindmøllebranchen i Nordjylland. Det er helt afgørende for projektet, at der bidrages til at fastholde og styrke antallet af medarbejdere indenfor vindmøllebranchen. Det tætte forhold og kendskabet til virksomhederne, som projektet har opbygget hidtil gør, at sekretariatet er i stand til at hjælpe medlemmerne med en lang række opgaver som for eksempel, tiltrække nye medarbejdere, matchmaking af virksomheder, ansøgninger til ekstern finansiering, etablering i udlandet, eksport- og PR-fremstød mm. Der har og er i vindmøllebranchen stor fokus på reduktion af omkostninger, der bl.a. kommer til udtryk i systemleverancer og produktintegration. Derfor er der løbende ændringer i hele værdikæden til mølleproducenterne. Det er vigtig for de nordjyske virksomheder, at de får kendskab til hinanden for på den måde at skabe grobund for muligt, fremtidigt samarbejde. Virksomheder, der ikke formår at omstille sig til den nye situation vil alt andet lige få udfordringer ved at fortsætte som underleverandør. Mange nordjyske underleverandører fremstiller unikke produkter af meget høj kvalitet og det er vigtigt, at den historie bliver fortalt, således andre virksomheder får øje på de muligheder, som der er i Nordjylland.

20 Desuden er der på det kraftigt voksende internationalt offshore marked meget stor fokus på COE (Cost of Energy). Branchens mår er, at COE offshore skal reduceres med 40 % frem mod Det skyldes, at vindmøllestrøm er subsidieret af det offentlige og endnu ikke er konkurrencedygtig med traditionelle energikilder som kul, olie og naturgas. Der er flere måder at reducere omkostningerne på, men det er værd at fremhæve transport, montage, og manglende standardisering i produktet som områder, hvor der er rigtig meget at hente for vindmøllebranchen. I Nordjylland og Hub North har vi virksomheder, der arbejder hårdt på at bidrage med løsninger, men der er stadig lang vej. Gennem de sidste tre år har klyngesamarbejdet haft stor succes med at udvikle virksomhederne, både strategisk og kompetencemæssigt og specielt det strategiske område er noget, hvor de nordjyske virksomheder har stor interesse. Det er derfor vigtigt, at de nordjyske virksomhedsledere arbejder aktivt med strategisk udvikling for på den måde at være på forkant med den teknologiske udvikling og den vej får et forspring i forhold til konkurrenterne. Der skal derfor være endnu mere fokus på at lave konkrete udviklingsprojekter med de enkelte virksomheder. De Nordjyske virksomheder skal således gennem Hub North møde andre virksomheder fra industrien, både lokale, regionale og nationale for på den måde at få nye, innovative ideer til at skabe mærkbare resultater, der bidrager til reduktion af COE. Projektets effekt (et udpluk af HN resultater) 20 Der er siden starten realiseret flere resultater. Nedenstående er de vigtigste præsenteret: 1. Beskæftigelsen, 2010 til 2014, i den Nordjysks vindmølle industri er vokset 46 %. 2. Slut projektevaluering, Oxford Research rapport, 2014, meget tilfredsstillende. 3. Midsvejsevaluering, COWI, 2013 var yderst tilfredsstillende. 4. Bronze, 2013, Cluster Excelence Management. 5. Strategi- og kompetenceudviklingsforløb 2014 med 28 topledere. 6. Kompetenceudviklingsforløb med 12 virksomheder om vindmøllebranchen. 7. Vindkonferencer (2 stk) gennemført med 180 gæster. 8. Netværksmøder (15 stk) er gennemført med gæster. 9. Hjemmeside er etableret: ( besøgende på 4 år). 10. Værdien af branding alene 2014 (alt kommunikation ud i offentligheden) er opgjort til annonceværdi 1,8 mio. hertil troværdighedsfaktor 5 svarende til i alt 9 mio. 11. Profilering af medlemmerne (gratis) ved casehistorier præsenteret på websiden og dagspressen. 12. Bog 1: HN indgår i bogen Energi for evigt, ved Jan Svendsen. 13. Bog 2: HN indgår i universitet undervisningsbog, Global Perspectives on Achieving Susses in High and Low Cost Operation Environments, Putting Cluster to work, ved Rodin Genoff. 14. Bog 3: Dybdegående klyngerapport om HN, 2013, ved Rodin Genoff. 15. To virksomheder, der ikke kendte hinanden på forhånd, lærte hinanden at kende gennem klyngesamarbejdet og har i dag etableret en ny virksomhed sammen, der har et meget stort vækstpotentiale.

Ansøgning til Aalborg Erhvervsråd vedr. Nordjysk Energiklynge

Ansøgning til Aalborg Erhvervsråd vedr. Nordjysk Energiklynge Ansøgning til Aalborg Erhvervsråd vedr. Nordjysk Energiklynge Dato: Fredag d.10. april 2015 1. Baggrund En sammenlægning af de nordjyske energiplatform er en interessant og positiv mulighed for den fortsatte

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland

BEDRE Overblik. Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland BEDRE Overblik Tema: Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland 2017 Vi sætter denne gang fokus på grøn vækst og grønne job I Aalborg Kommunes Erhvervsplan for 2015-2018 (Aalborg Den Globale Videns og Industriby)

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

VELKOMMEN TIL NORDJYLLAND

VELKOMMEN TIL NORDJYLLAND VELKOMMEN TIL NORDJYLLAND og fremtidens smarte energisystem I Nordjylland findes både store fremstillingsvirksomheder og et økosystem af underleverandører til energibranchen. Regionen er endvidere kendt

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen

INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM Innovationsnetværket for Biomasse v/netværksleder Jacob Mogensen INBIOM - en del af innovationsfremme-familien Ét af 22 netværk under Styrelsen for Forskning og Innovation Formål at skabe udvikling,

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51

Ansøgningens samlede scoreprocent er opgjort til 90 og yderområdeprocenten til 51 1. BrainsBusiness ICT North Denmark RESUMÉ Stamdata Journalnummer: Ansøger: Indsatsområde: Fokusområde: 2012-148114 Aalborg Kommune Stærke Erhvervssamarbejder Klynger Formål og effekt BrainsBusiness -

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015

PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 PROJEKTANSØGNING fra BrainsBusiness til Aalborg Erhvervsråd Dato: 10-04-2015 Projekttitel BrainsBusiness ICT North Denmark Projektresumé BrainsBusiness ICT North Denmark er et klyngeinitiativ, der samler

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag

Festivalen er blevet evalueret løbende og får positive tilkendegivelser fra både de deltagende virksomheder, partnere og deltagere. Se bilag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. marts 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den østjyske byregion.

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Slide 1 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram Temamøde Fleksenergi og HUBNORTH Ny energiaftale nye politiske rammer EUDP - Prioritering - Kriterier - Erfaringer Nicolai Zarganis, sekretariatschef

Læs mere

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson:

J.nr.: 07-24121 Projektnavn: Anvendelse af bioenergi til mikrokraftvarmeanlæg Ansøger: Sønderborg Kommune Adresse: Rådhustorvet 10 Kontaktperson: Indstillingsskema til vækstforum Bilag 20 Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 4.186.541,65 kr. 4.186.541,65 kr. Ansøger

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion

Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion Kommissorium for Temagruppe 2: Energiproduktion 1. Motivation/baggrund for temagruppens arbejde Region Hovedstaden har som politisk målsætning at gøre den regionale energisektor fossilfri i 2035 og tilsvarende

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere