Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedbæk Villaparks Grundejerforening"

Transkript

1 Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i kolonnen til venstre, og i højre kolonne er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. Med rødt i højre kolonne er tydeliggjort ændringerne. Vedtægter for Vedbæk Villaparks Grundejerforening Vedtægter for Vedbæk Villaparks Grundejerforening 1. Foreningens navn er Vedbæk Villaparks Grundejerforening. Dens område er matr. nr. 2-bn og 2-az af Trørød by, Vedbæk sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra, samt ejendommene matr. nr. 2 cl, 2 cm, 2 cn, 2 oo og 2 gl af Trørød by, Vedbæk sogn. Dens hjemsted er Søllerød kommune, jfr. 3. Foreningens værneting er Retten i Lyngby.- 1. Foreningens navn er Vedbæk Villaparks Grundejerforening (herefter Grundejerforeningen eller Foreningen. Dens område er matr. nr. 2-bn og 2-az af Trørød by, Vedbæk sogn og samtlige parceller, der udstykkes herfra, samt ejendommene matr. nr. 2 cl, 2 cm, 2 cn, 2 oo og 2 gl af Trørød by, Vedbæk sogn. Dens hjemstedforeningen hører hjemme i er Rudersdal Søllerød kommune, jfr. 3. Foreningens værneting er Retten i Lyngby.- 2. Grundejerforeningen er stiftet i 1972 i forbindelse med salg af parceller af den i 1 udstykkede ejendom samt deklarationer, der lyses på ejendommen. Grundejerforeningen har til formål bl.a. at sikre vedligeholdelse af kloak, el- og vandforsyningsledninger, veje og stier med belysning, hegn, fællesantenneanlæg, friarealer m.v. i det omfang, dette ikke påhviler offentlige myndigheder og/eller koncessionerede selskaber. Foreningen skal varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil.- 2. Grundejerforeningen er stiftet i 1972 i forbindelse med salg af parceller af den i 1 udstykkede ejendom samt deklarationer, der lyses på ejendommen. Grundejerforeningen har til formål bl.a. at sikre vedligeholdelse af kloak, el- og vandforsyningsledninger, veje og stier med belysning, hegn, fællesantenneanlæg, friarealer m.v. i det omfang, dette ikke påhviler de private parcelhusejere, vejmyndigheden for de private fællesveje og offentlige veje og/eller offentlige myndigheder og/eller koncessionerede selskaber. GrundejerfForeningen skal varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser såvel indadtil som udadtil.- 3. Foreningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Søllerød kommune, ligesom foreningen efter generalforsamlingens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Som medlem kan og skal optages grundejere, som har overtaget og er retmæssige ejere af en parcel, der er udstykket af den i 1 nævnte ejendom. 3. GrundejerfForeningen er upolitisk og kan uden ændringer i nærværende vedtægter tilsluttes en eventuel sammenslutning af grundejerforeninger i Rudersdal Søllerød kommune, ligesom Grundejerforeningen efter generalforsamlingens bestemmelse kan tilsluttes en hovedorganisation af grundejerforeninger. Som medlem kan og skal optages grundejere, som har overtaget og er retmæssige ejere af en parcel, der er udstykket af den i 1 nævnte ejendom. Side 1 af 8

2 Som medlem kan endvidere optages ejerne af parcellerne matr.nr. 2 cd, 2 oe, 2 cf, 2 cg, 2 ch, 2 ci og 2 ck Trørød by, Vedbæk sogn. Medlemspligten for ejerne af de i 1 nævnte parceller indtræder samtidig med overtagelsen og erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. Indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningens formue. Ejerne af de i tredje afsnit nævnte parceller kan dog ved eventuel tilslutning til fællesantenneanlæg afkræves et af bestyrelsen fastsat tilslutningsbidrag. Ophører et medlem at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Meddelelse om en ejendoms overtagelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen, skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til foreningen. Medlemskabet er først effektivt, når kontingent er udbetalt, og et indtrædende medlem, der overtager en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles senest 14 dage efter flytning.- Som medlem kan endvidere optages ejerne af parcellerne matr.nr. 2 cd, 2 oe, 2 cf, 2 cg, 2 ch, 2 ci og 2 ck Trørød by, Vedbæk sogn. Medlemspligten for ejerne af de i 1 nævnte parceller indtræder samtidig med overtagelsen og erhvervelsen, uanset på hvilken måde denne finder sted. Indtrædende medlemmer erholder ved indtrædelsen anpartsvis ret til foreningensgrundejerforeningens formue, hvor én anpart udgøres af et parcel. Ejerne af de i tredje afsnit nævnte parceller kan dog ved eventuel tilslutning til fællesantenneanlæg afkræves et af bestyrelsen fastsat tilslutningsbidrag. Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlems- retten og pligten, og vedkommende udtræder af Grundejerforeningen uden krav på refusion af betalt kontingent eller udbetaling af medlemmets andel afi Fforeningens formue. Meddelelse fra sælgeren om en ejendoms overtagelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen, skal senest 14 dage efter handlens indgåelse fremsendes til Grundejerforeningens bestyrelse. Medlemskabet er først effektivt og får først rettighed, når, når kontingentet for indeværende regnskabsår er fuldt indudbetalt, og et indtrædende medlem, der overtager en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, har indbetalt er pligtig til at udrede det skyldige beløb og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. Bopælsforandringer skal ligeledes meddeles til Grundejerforeningens bestyrelse senest 14 dage efter flytning.- 4. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i sådanne deklarationer og servitutter, som i forbindelse med udstykning, grundmodning eller bebyggelse med eller uden pant måtte blive krævet pålagt af det offentlige eller andre. Grundejerforeningen udøver påtaleret i det omfang, den er tillagt foreningen i servitutterne.- 4. Medlemmerne er med hensyn til benyttelse og bebyggelse af parcellerne underkastet bestemmelserne i sådanne lokalplaner, deklarationer og servitutter, som i forbindelse med udstykning, grundmodning eller bebyggelse med eller uden pant måtte blive krævet pålagt af det offentlige eller andre. Grundejerforeningen udøver påtaleret i det omfang, detn er tillagt Fforeningen i servitutterne.- 5. Foreningen forestår opkrævningen af bidrag til gennemførelse af foreningens formål. 5. GrundejerfForeningen forestår opkrævningen af kontingent bidrag til gennemførelse af Fforeningens formål og udgifter. Side 2 af 8

3 Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for kommende regnskabsår. Kontingentet betales helårligt forud. Restancer med kontingent og andre medlemmerne pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og evt. i forbindelse med opkrævning påløbne omkostninger, herunder advokatsalær behørigt er indbetalt.- Kontingentet fastsættes af medlemmerne på den årlige ordinære generalforsamling på grundlag af et af bestyrelsen fremlagtforelagt budget for kommende regnskabsår. Kontingentet betales helårligt forud. Restancer med kontingent og andre betalinger, der er pålagt medlemmerne, pålagte bidrag medfører, at det pågældende medlems stemmeret er suspenderet, indtil restancen og evt. i forbindelse med opkrævning påløbne omkostninger, herunder advokatsalær behørigt er indbetalt på Grundejerforeningens konto.- 6. Medlemmerne af foreningen er pligtige til at medvirke til, at der, dersom dette måtte blive vedtaget af foreningen på en generalforsamling, på deres ejendom lyses deklaration eller pantebrev, hvorved der gives pant til foreningen som sikkerhed for medlemskontingentet og øvrige bidrag, jfr. 2 og 5. Foreningen er berettiget til at overdrage en sådan pantsikkerhed i de enkelte ejendomme til eventuelle långivere, jfr. 2. En sådan overdragelse kan dog kun ske til sikkerhed for forpligtelser, påtaget af foreningen. For dispositioner, foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk én for alle og alle for én.- 6. Medlemmerne af Grundejerforeningen er pligtige til at medvirke til, at der, dersom dette måtte blive vedtaget af Fforeningen på en generalforsamling, på deres ejendom lyses deklaration eller pantebrev, hvorved der gives pant til Fforeningen som sikkerhed for medlemskontingentet og øvrige bidrag, jfr. 2 og 5. Foreningen er berettiget til at overdrage en sådan pantsikkerhed i de enkelte ejendomme til eventuelle långivere, jfr. 2. En sådan overdragelse kan dog kun ske til sikkerhed for forpligtelser, påtaget af foreningengrundejerforeningen. Medlemmerne hæfter solidarisk ffor de dispositioner, der er foretaget af bestyrelsen inden for den bemyndigelse, der er givet den bestyrelsen ved nærværende vedtægter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig en bemyndigelse efter generalforsamlingsbeslutning, hæfter medlemmerne solidarisk én for alle og alle for én.- 7. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.- 7. Bestyrelsen består af 3 til 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en to-årig periode og afgår efter tur. Det enkelte medlem afgår, når vedkommendes to-årige periode er udløbet.der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand, eventuelle næstformand og, kasserer og sekretær. Bestyrelsen og fastsætter fastlægger i øvrigt selv sin måde at arbejde på forretningsorden og fører referatprotokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Side 3 af 8

4 Referatet Protokollen underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer på det efterfølgende bestyrelsesmøde.- 8. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. assistance af advokat, landinspektør, arkitekt og ingeniør. Endvidere tilkommer det bestyrelsen af drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af fællesanlæg, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde, jfr. 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter og/eller omfang skønnes rimeligt, ydes medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.- 8. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent og rimeligt omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, f.eks. men ikke begrænset til assistance af advokat, landinspektør, arkitekt og ingeniør. Endvidere tilkommer det bestyrelsen af drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af fællesanlæg, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde, jfr. 2. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan der, dersom det efter arbejdets karakter og/eller omfang skønnes rimeligt, ydes medlemmer af bestyrelsen et rimeligt honorar. Et honorar til bestyrelsen skal indeholdes i det budget, der godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal være et bestyrelsesmedlem.- Bestyrelsen kan vælge at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring. En forsikringspræmie hertil skal indeholdes i det budget, der godkendes af generalforsamlingen. 9. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle henseender af formanden i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer eller sammen med en af bestyrelsen bemyndiget advokat.- 9. Bestyrelsen repræsenterer Grundejerforeningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Bestyrelsen råder over Fforeningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle henseender af formanden sammen i forbindelse med et af bestyrelsens medlemmer eller sammen med en af bestyrelsen bemyndiget advokat Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. 10. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Side 4 af 8

5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig med en af de på generalforsamlingen valgte supleanter.- Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. Formanden eller i hans fravær næstformanden leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af Fforeningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt ved selvvalg, gældende til næste ordinære generalforsamling, supplere sig med en af de på generalforsamlingen valgte supleantersuppleanter Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden anerkendte udgifter. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kassebeholdningen skal anbringes i obligationer eller henstå på konto i bank eller sparekasse eller girokonto, og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontiene i forbindelse med formanden eller næstformanden. Bestyrelsen er berettiget til at meddele fuldmagt til advokat til at hæve på foreningens konti. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 1.000,-. Foreningens regnskabsår er fra 1/4 til 31/3. Kassereren afleverer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 1 måned til regnskabets gennemgang og tilbagelevering med eventuelle bemærk-ninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 1/ Kassereren modtager Fforeningens indtægter og udbetaler godkendte udgifteralle af formanden anerkendte udgifter. Alle udgiftsbilag skal underskrives af to bestyrelsesmedlemmer, før der kan foretages betaling. Kassereren Han fører etn af bestyrelsen godkendt bogholderi og regnskabautoriseret kassebog samt medlemsprotokol. Kassereren underskriver alle kvitteringer, og kkontant beholdningen assebeholdningen skal anbringes i obligationer eller henstå på bankkonto i bank eller sparekasse eller girokonto, og. Kkontoen skal være klausuleret således, at kassereren der kun kan foretage kontant hævninghæves på kontiene sammen i forbindelse med formanden eller næstformanden. Bestyrelsen er berettiget til at meddele fuldmagt til advokat til at hæve på Fforeningens konti. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 1.000,-. Foreningens regnskabsår er fra 1/4 til 31/3. Kassereren afleverer regnskabet til den af generalforsamlingen valgte revisor, der har 1 måned til gennemgang af regnskabet s gennemgang og tilbagelevering med eventuelle bemærk-ninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 1/ Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år 12. Generalforsamlingen er Fforeningens højeste myndighed. Kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år Side 5 af 8

6 inden udgangen af september måned. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af bestyrelsen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om hvilke emner, der vil være at behandle på generalforsamlingen.- inden udgangen af september måned. Medlemmerne skal indkaldes ved brev med mindst 14 dages varsel. Generalforsamlinger og møder sammenkaldes af bestyrelsen. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af bestyrelsen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i Fforeningen. Indkaldelsen skal indeholde en agenda med meddelelse om hvilke de emner, der vil blive behandlet være at behandle på generalforsamlingen For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 1. Den af bestyrelsen udpegede dirigent konstaterer generalforsamlingens lovlighed. 2. Beretning fra bestyrelsen og foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling. Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen og motivere sit forslag. I modsat fald kan forslaget ikke behandles For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden: 1. Den af bestyrelsen udpegede dirigent konstaterer generalforsamlingens lovlighed. 2. Beretning fra bestyrelsen omog Fforeningens aktivitetervirksomhed i det forløbne år. 3. Bestyrelsen fremlægger Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra Bestyrelsen og fremlæggelse af budget for et kommende regnskabsår med Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen eller møder, skal skriftligt eller ved tilsendes bestyrelsen senest 8 dage inden den pågældende generalforsamling. Forslagsstillere skal være til stede på generalforsamlingen og motivere sit forslag. I modsat fald bortfalder kan forslaget ikke behandles Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af samtlige stemmer i foreningen, fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. 14. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når medlemmer, der tilsammen repræsenterer mindst 1/3 af samtlige stemmer i Fforeningen, forlanger detfremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling med samtidig angivelse af agendade til forhandling Side 6 af 8

7 Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling.- fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter forlangende ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner, der ønskes behandlet., og bbestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter modtagelsen af kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling at udsende indkaldelser til medlemmerneden ekstraordinære generalforsamling Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, når 50 % af de fremmødte eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Hver parcel giver én stemme, og ejere af flere parceller har én stemme pr. parcel. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt, dog må ingen møde med fuldmagt fra mere end ét andet medlem. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 14 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til de mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog skal afstemningen ske skriftligt, såfremtnår 50 % af de fremmødte eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning. Hver parcel giver én stemme, og ejere af flere parceller har én stemme pr. parcel. Det er tilladt at lade sig repræsentere ved behørig skriftlig fuldmagt, dog må ingen møde med fuldmagt fra mere end ét andet medlem. En fuldmagt, der er givet til et medlem, der ikke møder på generalforsamlingen, er ikke gyldig. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede på generalforsamlingen og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden en måned med mindst 14 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken der, uden hensyn til det fremmødte mødendes antal, kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager skrives indføres i et referatforeningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, og denne har da fuld bevisgyldighed i enhver henseende.- Referater fra en generalforsamling lægges på Foreningens hjemmeside, hvor medlemmerne kan læse, hente og udskrive referatet. 17. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt 17. De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger samt Side 7 af 8

8 beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retsskridt til forpligtelsens opfyldelse Nærværende vedtægter er vedtaget på ordinær generalforsamling den 27/ og ekstraordinær generalforsamling den 28/ beslutninger, der i henhold til nærværende vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne, og eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke suspensiv virkning, og medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter det være sig af økonomisk eller anden art, ligesom Fforeningen uanset sagsanlæg eller senere appel skal være berettiget til at foretage retslige skridt handlinger til forpligtelsens opfyldelse Nærværende vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 30. september / og ekstraordinær generalforsamling den 28/ Peter Brincker Møller Formand for bestyrelsen Jørgen Mørck Klaes Techau Dirigent Jørgen Mørck Klaes Techau Karsten Elgaard-Sørensen Dirigent Side 8 af 8

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening

Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening Maj 2014 Vedtægter for Nivåvænge Grundejerforening vedtaget på generalforsamlingen den 18. april 1967 og senest revideret den 27. maj 2014 Navn og formål 1 Stk.

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN. EGESKOVEN 20-30, 50-68 og 98-124 J. nr. 66-15920-0-BR Ejerlav: Hvessinge by, Glostrup Mr. Nr. 4 bn og 4 bc CVR.nr. 28 84 19 57 Anmelder: Advokfirmaet PerTherkildsen A/S Buddingevej 289 2860 Søborg tif. 39 57 00 00 Beliggende: Egeskoven

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere