And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4. Arsrapport for 2007108"

Transkript

1 And elsb oligfo renin gen Lillegrund 2-4 Arsrapport for 2718 Godkendt pi den ordinrre generalforsamling den I 28

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen I Bestyrelses- og administratorpitegning 2 RevisionspAtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgorelse for 1. juni maj 28 7 Balance pr. 31. maj 28 8 Noter t Andelskroneverdi 13 Oplysninger om andelsboligforeningen Andel sboligforeningen Lillegrund 2-4 v/ Torben Simonsen 23 Ksbenhavn S Matr.nr. 129 Sundbysster Kvarter RegnskabsAr 1. juni maj Administration DATEA Foreninger Lyngby Hovedgade 4 28 Lyngby Tlf.: I 2 Revision Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skagensgade 1 Boks Tistrup Tlf. i Fax: I

3 Besfyrelses- og administratorpitegning Bestyrelsen og administrator har dags dato godkendt irsrappoften for 27/8 for Andelsboligforeningen Lillegrund 2-4. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmrssig, siledes at Arsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielie stilling samt resuitatet. Andelskonevrrdien opgsres med udgangspunkt i lov om andelsboligforeninger og andre boligfellesskaber $ 5, stk. 2 samt foreningens vedtegter. Bestyrelsen forslir en andelskroneverdi pa kr. 1,. Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse, Kobenhavn, den 25. august 28 Bestyrelse Torben Simonsen Tommy Dresler Kristian L. G. Nielsen Erik Bo Andersen Sascha Tame Administrator

4 Den uafhrengige revisors pfltegning Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Lillegrund 2-4 Vi har revideret irsrapporten for Andelsboiigforeningen Lillegrund 2-4 for regnskabsiret 2118, omfattende bestyrelses- og administratorpitegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgorelse, balance og noter. Arsrapporten aflregges efter Arsregnskabsloven. De anfsrte budgettal er ikke omfattet afvor revision. Bestyrelsens ansvar for irsrapporten Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflagge en Arsrapport, der giver et refvisende biliede i overensstemmelse med Arsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af inteme kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflregge en Srsrapport, der giver et retvisende billede uden vasentlig fejlinfonnation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmrssig regnskabspraksis og udovelse af regnskabsmessige sksn, som er rimelige efter omstrndighederne. Revisors ansvar og den udferte revision Vort ansvar er at udtrykke en konkiusion om ilrsrapporten pi grundlag af vor revision. Vi har udfsrt vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kraver, at vi lever op til etiske krav samt planhgger og udforer revisionen med henblik pi at opni haj grad af sikkerhed for, at irsrapporten ikke indeholder vesentlig fejiinfomation. En revision omfatter handlinger for at opna revisionsbevis for de belob og opiysninger, der er anfsrt i irsrapporten. De valgte handlinger afhanger af revisors '"urdering, herunder vurderingen af risikoen for vasentiig fejlinfonnation i irsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor inteme kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflrggeise af en irsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik pi at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstrndighederne, men ikke med det formal at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den afbestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de afbestyrelsen udovede regnskabsmassige sksn er rimelige samt en wrdering af den samlede prasentation af irsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnaede revisionsbevis er tilstrrekkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 Konklusion Det er vor opfattelse, Arsrapporten giver et retvisende billede afforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 28 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsiret 2718 i overensstemmelse med &rsresnskabsloven. Kobenhavn, den 25. august 28 Revisionsinstituttet S tatsautoriseret R evisionsaktieselskab Nils Jorgen Christiansen s tatsautoris eret revisor Jsrn Andersen registeret revisor

6 Anvendt regnskabspraksis Arsrapporten for Andelsboligforeningen Lillegrund 2-4 er aflagt i overensstemmelse med Arsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder. Regnskabspraksis er urndret i forhold til sidste ir. RESULTATOPGORELSE Resultatopgorelsen er klassifrceret efter foreningens art og aktiviteternes omfang samt foreningens snsker med hensyn til presentation af tallene. Periodisering Alle vrsentlige poster i resultatopgsrelsen er periodiseret. Boligafgift Der er i resultatopgorelsen medtaget den for perioden forfaidne boligafgift. Forudbetalt eller ikke indbetalt boligafgift er medtaget i balancen, Finansielle poster Finansielie indtrgter og omkostninger indregnes i resultatopgorelsen med de belsb, der vedrsrer regnskabsiret. Finansielle poster omfatterenteindtagter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab. Skat Andelsboligforeningen er skattepligtig af erhvervsmassig indkomst m.m. Skat af iret resultat udgiftsfores. Der er ikke i Arsrapporten afsat udskudt skat, ej heller i forbindelse med ophor afudlejning, idet det forudsrttes at den skattepligtige aklivitet opretholdes. BALANCE Materielle anlregsaktiver Ejendom Ejendommen er optagetil anskaffelsesvrrdi med tillaeg af forbedringer. Der foretages ikke afskrivninger pi ejendommen, da pivirkningen pa foreningens resultat og egenkapital ikke anses for vesentiig. Ovrige materielle anlagsaktiver Materielle anhgsaktiver m6les til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineere afskrivninger baseret pa folgende vurdering afaktivernes levetid. Fjernvarmeanlag 25 ir

7 Tilgodehavender Tilgodehavender miles til nominel vnrdi med fradrag af nedskrivninger til imodegaelse af forventede tab. Prioritetsgreld Prioritetsgrld miles til pantebrevsrestgalden. Andelskroneopgorelse Andelskronevardien opgores med udgangspunkt i lov om andelsboligforeninger og andre boligfrllesskaber $ 5, stk. 2 samt foreningens vedtagter.

8 Resultatopgorelse for 1. juni maj 28 Budget 2718 Note 26t Boligafgift Andre indtagter Vaskeri Indtregter t43 A Administration Vedligeholdelse Reniroldelse Skatter, afgifter og forsikring t i L 9t 388 Ejendommens omkostninger Resultat af primar drift s82 l u l Finansielle indtagter Finansielle omkostninger Afskrivninger 24,628 37L745 s Arets resultat Arets resultat overfsres til egenkapitalen.

9 Balance pr.3l. maj 28 Note 26t7 Aktiver 1 Fiondnm m m Anlregsaktiver i alt Ovrige tilgodehavender l Fellesantenae Forudbetalte omkostninger A 8 Tilgodehavender Likvider Omsatningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 Balance pr. 31. maj 28 Note Passiver 26t7 Andelskapital Reserver Egenkapital IJ Prioritetsgrld Lan gfristede greldsforpligtelser r.r Mellemregning med beboere, netto Mellemregning, administrator t t4 Varmeregnskab, netto Anden gald v t11 Kortfristede greld sforpligtelser IJf, Grldsforpligtelser i alt 6.848, Passiver i alt l5 l6 Pantszetninger og sikkerhedsstillelser mv Andelskronevardi

11 Noter 26t7 Note l Rnl i oefoi ft Boligafgift Antal Lejemil Note 2. Andre indtregter Pikravsgebyr Ventelistegebyr Gebyr, manglende deltagelse i frllesarbejde 1 45 s Note 3. Vaskeri Vaskeriildtagter Vedligehoidelse o Note 4. Administration Admin istrati onshonorar Revis ionshonorar, bere gnet Advokathonorar Konsulenthonorar Varmere gnskabshonorar Kontorhold Telefon og porto Drift, fzelleslokaler m.m. Msder og generalforsamling Fallesarbejde Bankgebyrer m.m. Serviceabonnementer t I2 h 9 I 1 5 o t

12 26t7 Note 5. Vedligeholdelse Elinstailationer Facader Haveanlag m.m. Indvendige vzegge Udvendige vinduer og dore Varmeanlrg J _t J s.86r 14 3l 2 o 'l Note 6. Renholdelse Rengoring Renovation m.m. Drift og vedligeholdelse af maskiner m.m. Gardlaug 36,438 3t L) Note 7. Skatter, afgifter og forsikring Ejendomsskat Forsikringer Vand Elm.m, t Note 8. Finansielle indtrester Renter. bank Note 9. Finansielle omkostninger Prioritetsrenter Tilskud, privat byfornyelse t l1

13 26t7 Note 1. Ejendom m.m. Ejendom Fjernvarme I alt Saldo, primo s Saldo, ultimo Afskrivninger, primo Arets afskrivninger U r 7 t, s6 54 Afskriv., ultimo r14 7r Offentlig ejendomsr.rurdering (kontantvardi) pr. 1. oktober s. Note 11. Forudbetalte omkostninger Forsikringer Administrationshonorar Ejendomsskat m.m. Vand /..-/-+o t 3 o 5 Note 12. Egenkapital Andelskapilal Saldo, primo Reserver Saldo, primo Arets resultat I5-3. i ztj t2

14 26t7 Note 13. Prioritetsgreld Kursvrerdi Nominel verdi BRFkredit 5%, restlsbetid 25 ir i Samlede afdrag pi prioritetsgalden Note 14. Anden grld Revisionshonorar, beregnet Prioritetsrenter, periodiseret Grld iovrigt t22.27 I I I Note 15. Pantsretninger og sikkerhedsstillelser mv. Til sikkerhed for geld til realkreditinstitutter pi t.k er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmrssige vrerdi pr. 31. maj 28 udgor t.k Foreningen har udstedt ejerpantebreve pi i alt 22, der giver pant i ovenstiende grunde og bygninger og som beror hos foreningens administrator Note 16. Andelskronevaerdi Andelskronens vrrdi kan maksimalt opgores efter en af nedenstiende metoder i henhoid til "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfrllesskaber" samt foreningens vedtagter. Bestyrelsen har i andelskroneberegningen med udgangspunkt i ejendommens kontantvardi, efter en lurdering af ejendommens vedligeholdelsesstand, r,urderet det hensigtsmessigt at hensrtte et belsb til fremtidig vedligeholdelse. Andelskronevrerdi med udgangspunkt i ejendommens anskaffelsespris = _11"6 IJ

15 Andelskronevrerdi med udgangspunkt i ejendommens kontantvrerdi Egenkapital ifolge Arsrapport Hensrttelse til fremtidig vedligeholdelse m.m, -1.. Kontantvrrdi Ejendommens bogforte vrrdi L19 Kursvardi af prioritetsgrl d Nominel vrerdi af prioritetsgald Reguleret egenkapitai -6.s I 233.4t ,23 Bestyrelsen foresl6lr en andelskronevardi pi kr. 1,. Dette svarer til en vrerdi pr. m'z pi kr Ved sidste ordinrre generalforsamling blev andelskonevardien fastsatilkr. 1,, hvilket svarer til en vardi pr. m'?pa kr I henhold til vedtegter er andelskronens vardi geldende fra generalforsamiingsdatoen og frem til den efterfolgende ordinrre generalforsamling. Vrerdien skal dog nedsaettes, sifremt foreningen modtager en ny kontantr,urdering, der medfsrer, at andelskronens vardi ikke kan opretholdes. Ligeledes skal verdien reguieres sifremt kursverdien pi prioritetsgrlden andres i et omfang, der medfsrer, at salgsvcrdien overstiger maksimalbestemmelserne i lovgivningen. l4

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010. Dirigent. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1. oktober 2009 til 30. september 2010 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2013 HvidehekRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Arsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandv rkets vedt@gter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtrek

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30.

Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup. CVR-nr. 10 87 78 14. INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. Andelsselskabet Tistrup Varmeværk A.m.b.a. Kastanievej 1 6862 Tistrup CVR-nr. 10 87 78 14 INTERN ÅRSRAPPORT 1.oktober 2011 til 30. september 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2012 Dirigent

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere