DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34"

Transkript

1 NR ÅRGANG MARTS 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 6 Generalforsamling 9 Fotokonkurrence 34 Ny RADS behandlingsvejledning for RA 36 Reumatologi i Norden 37 D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

2 DANSK REUMATOLOGI Formandsberetning Medlemsblad udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Hjemmeside: selskab.dk ISSN: Oplag: 400. Redaktør Karen Lisbeth Faarvang (ansvarshavende) Lyngby Hovedgade 57C 2800 Lyngby Tlf: Sekretær Vibeke Lind Sekretariat: Linda Edslev, Kristianiagade København Ø Tlf fax Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Kristianiagade København Ø Telefon direkte Tryk: Scanprint a/s, Viby J. Næste nummer udkommer ca. 14. juli Deadline for indlæg til nummer 3, 2014 er den 12. juni Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Lars Juul (formand) Ulrich Fredberg (næstformand) Stine Amris (faglig sekretær) Anne Voss (kasserer) Mette Holland-Fischer (formand for udvalget for speciallægeuddannelsen, USU) Mette Yde (formand for mødeudvalget, MEFU) Inge Juul-Sørensen (formand for forskningsudvalget, FU) Karen Lisbeth Faarvang (redaktør af Dansk Reumatologi) René Østgaard (associeret som repræsentant for Yngre Reumatologer, YR og webmaster). Linda Ædelsten Edslev er forsat vores blækspruttemedarbejder i Lægeforeningens sekretariat, der med sit engagement og store erfaring gør et uvurderligt arbejde. Lis Smedegaard Andersen trådte i det forløbne år ud af bestyrelsen og takkes for sit store arbejde, især i Udvalget for Kliniske Retningslinjer, UK. Med hensyn til hvad der er sket i de forskellige faste udvalg i bestyrelsen, henvises til beretninger herfra. Medlemmer og stillinger Der er i øjeblikket 407 medlemmer af DRS og 147 medlemmer af DRFO. YR har haft en flot medlemstilgang til nu, 211 medlemmer mod 130 for fem år siden. Uddannelseskapaciteten er nyligt blevet øget med to ekstra hoveduddannelsesstillinger i Region Syd og en i Region Nord. Møder DRS bestyrelse har i de sidste år brugt mange kræfter på at styrke vores to årlige møder: forårsmødet og highlights og arbejdet har båret frugt med over 100 deltagere D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

3 Pkt. 3 Formandsberetningen D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S til møderne. Det har været en udskrivning for foreningen, men bestyrelsens holdning er at det er alle pengene værd. Hjemmesiden DRS hjemmeside er central i foreningens kommunikation med medlemmerne, og det er derfor glædeligt, at hjemmesiden bliver bedre og bedre. Et nyt tiltag er, at fagets professorer en gang om måneden har et indlæg det være sig en anbefaling af en artikel eller en kommentar fra forskningens forfront. Endvidere vil de enkelte afdelinger efterhånden præsentere deres forsknings aktiviteter på hjemmesiden. Kliniske retningslinjer Der er ved at blive udarbejdet et kommisorium for arbejdet med kliniske retningslinjer og UK skal i det nye år se på, om det er muligt at få etableret en fast form for de kliniske retningslinjer, og hvor hyppigt de skal revideres. DanBio DanBio er en central del af dansk reumatologisk forskning og det er vigtigt, at der i reumatologien er bred opbakning om og forståelse for DanBio. DRS udpeger en del af medlemmerne af DanBios styregruppe og bestyrelsen havde i 2013 møde med DanBios ledelse med henblik på at optimere samarbejdet. Der er ved at blive udarbejdet et kommisorium for de af DRS udpegede medlemmer af styregruppen. Berit Schiøttz-Christensen træder ud af styregruppen og takkes for sin store indsats her. I stedet for Berit indtræder Mette Yde i styregruppen. På denne måde skabes en ønsket direkte forbindelse mellem styregruppen og DRS bestyrelse. I de kommende år forventes en betydelig stigning i registreringen i DanBio, idet alle patienter med RA og SpA tænkes at skulle registreres. Dette vil involvere speciallægepraksis i endnu højere grad end nu og DRS bestyrelse har derfor fundet det rigtigt, at der i DanBios styregruppe altid er en praktiserende speciallæge. DRS bestyrelse arbejder i øjeblikket på et kommisorium for De DRS-udpegede medlemmer af DanBios styregruppe. Planer om at etablere en database med biologisk materiale fra reumatologiske patienter er stadig undervejs. Gigtforeningen har bevilget 3,5 millioner kroner til projektet, men der afventes fortsat tilbagemelding fra Danske Regioner. Priser Efter forslag fra Bent Deleuran indstiftede DRS i 2013»Karen Lisbeth Faarvangs uddannelses- og undervisningspris«, som Karen Lisbeth Faarvang selv blev den første modtager af. Prisen uddeles når værdig modtager haves og således ikke med fast interval. DRS har indstillet Merete Hetland til Codanprisen 2015 og Michael Kjær til Hagedornprisen Revision af Specialeplanen 2014 Anettte Schlemmer (Ålborg, regionsfunktion), Anne Voss (Odense, højt specialiseret funktion) og Inger Marie Hansen Jensen (hovedfunktion) deltager i dette arbejde, hvor det første møde er i slutningen af januar.

4 Pkt. 3 Politik Det vakte bred bekymring, da ankestyrelsen vedtog, at det skulle være muligt ikke at forlænge en social ydelse med den begrundelse, at patienten ikke ville lade sig operere for dårlig ryg. Bekymringen var, at man på den måde de facto ville tvinge patienter til en behandling som de ikke var interesserede i, altså i praksis en art tvangsbehandling. En række foreninger bl.a. Gigtforeningen, Dansk Rygkirurgisk Selskab og DRS sendte indsigelser til arbejdsministeren og afgørelsen er siden gjort om. Indføring af udredningsgaranti, dvs. garanteret udredning af hospitalspatienter indenfor bestemte tidsrammer er blevet indført og den endelige virkning heraf er næppe endnu synlig. DRS har været kritisk overfor behandlingsgarantien, fordi den erstatter lægefagligt skøn og prioritering med faste regler for opfyldelse af en bureaukratisk fastsat norm (se leder i DR nr 4, 2013) Omvendt har Gigtforeningen været postitiv over for garantien som de ser som en bedring af patienters rettigheder. RADS (rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin) Fagudvalget under RADS udfører løbende et stort rådgivende arbejde til RADS, så der er det bedst mulige faglige grundlag for RADS anbefalinger af valg af biologisk medicin. Der er klart indtrykket, at der er respekt for udvalgets arbejde og at retningslinjerne anvendes som tiltænkt rundt om landet. Ulrik Tarp er fortsat formand for udvalget. Internationalt Efter en meget vellykket skandinavisk reumatologisk kongres i København i 2012, er det næste gang i Stockholm i Kongressen finder sted hvert andet år og går på skift, så de enkelte lande har den hvert tiende år. Kongressen i 2012 gav et betydeligt overskud til DRS og det er DRS holdning at overskuddet skal tilfalde den reumatologiske organisation, der arrangerer kongressen (dette er i modsætning til EULAR-kongresserne, hvor hele overskuddet går til EULAR centralt). Centralt i det skandinaviske samarbejde står Scandinavian Journal of Rheumatology og penge fra bladet bruges til uddeling af det årlige legat til unge lovende danske reumatologiske forskere. Tak Endelig vil bestyrelsen takke de mange som ikke er nævnt i årsberetningerne her, men som i andre sammenhænge har arbejdet til gavn for reumatologien. Lars Juul Formand Formandsberetningen D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

5 Årsmøde Fredag den 4. og lørdag den 5. april 2014 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Fredag den 4. april Registrering og kaffe Velkommen Sidste nyt fra forskningsfronten. Små og store nyheder inden for reumatologisk forskning seneste år. Udvalgt og kommenteret af overlæge Ellen M. Hauge og overlæge Lars Juul Pause & Postersession YR s foredragspræsentation 5 videnskabelige foredrag Frokost Yngre Reumatologers generalforsamling afholdes under frokosten i separat lokale Sådan arbejder Gigtforeningen med at påvirke den politiske dagsorden. Ved Chefkonsulent Lise Lind og Pressechef Birgitte Vinding, Gigtforeningen. Parallel session med YR GF Autoantistoffer. Den gode lab undersøgelse, cut of level m.m. Hvad er almindelig sund skepsis? Ved Overlæge Søren Lillevang Pause Dimensionering i det danske sundhedsvæsen. Overordnet og med reumatologiske briller. Vagn Nielsen, Sundhedsstyrelsen Generalforsamling Middag med mere: Uddeling af legater til vinderne af YR foredragspræsentation og poster session (Dansk Reumatologisk Selskabs High Light Pris). Uddeling af Scandinavian Journal of Rheumatology legat, Den gyldne Pelotte og legater til EULAR Online Course (Roche) Efterfølgende dans og musik (Finansieret af deltagernes egenbetaling) 6

6 Lørdag den 5. april Morgenmad i restauranten for de overnattende Clemmesen forelæsning Ved Professor Kristian Steengaard-Pedersen Pause og seneste mulighed for at tjekke ud for de overnattende Arthritis urica. Nyheder, nyt DANBIO modul og praktisk håndtering i klinikken. Ved overlæge Jens Skøt og Jacob Kaae Astrup Sådan forbedres DANBIO registrering af DMARD behandlede patienter-erfaringer fra Kong Chr X s Gigthospital Ved Professor Kim Hørslev- Petersen De nye DANBIO indikatorer for RA. Ved Professor Kim Hørslev-Petersen De nye Dan-Bio indikatorer for SpA. Ved Professor Berit Schiøttz-Christensen Frokost og Farvel D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

7 Indholdsfortegnelse til generalforsamlingen Dagsorden 10 Formandsberetning (pkt. 3) 3 Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede (pkt. 4) 10 Møde- og efteruddannelse (MEFU) 11 Udvalg for speciallægeuddannelsen (USU) 12 Forskningsudvalget (FU) 13 Kliniske retningslinjer (KL) 14 Inspektorbesøg 15 DANBIO-database 18 Lærebogsudvalget 20 DSIM 20 DRG-udvalget 21 Hjemmesiden 22 Scandinavian Society for Rheumatology 23 EULAR Standing Committee on Education & Training 24 EULAR Standing Committee on Epidemiology and Health Services Research 25 UEMS Physical and Rehabilitation Medicne (PRM) 26 Scandinavian Journal of Rheumatology 27 Udvalg og tillidsposter (pkt. 10) 29 Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

8 Generalforsamling 2014 Dansk Reumatologisk Selskab D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv. Generalforsamlingen afholdes fredag den 4. april 2014 i forbindelse med årsmødet. Årsmødet i Dansk Reumatologisk Selskab, afholdes fredag d. 4. og lørdag d. 5. april 2014, på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye medlemmer. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede. 5. Forelæggelse af revideret regnskab. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter. 8. Godkendelse af udvalg. 9. Godkendelse af udpegede til udvalg. 10. Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter. 11. Valg af revisor/revisorsuppleant. 12. Valg af redaktør af fagblad og redaktør af hjemmeside. 13. Fastsættelse af kontingent. 15. Eventuelt. 10

9 Møde- og efteruddannelsesudvalget (MEFU) MEFU har i år bestået af: Helle Laustrup, Karen Lisbeth Faarvang, Dorte Vendelboe Jensen, Etienne Qvistgaard og Mette Yde Dam (formand). På et planlægningsmøde 28. august besluttede vi at holde vanligt aktivitetsniveau men at holde et af de fire dags/eftermiddagsmøder i Århus. MEFU-årets første møde blev afholdt i Århus 15. november kl 16-18, hvor ACfuldmægtig Karen Norberg fra Videreuddannelsesregion Nord holdt et indlæg, om hvordan vi håndterer det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb godt for alle parter. Derefter fremlagde Mette Holland-Fischer og Hans Christian Horn den nye målbeskrivelse for H-forløbet på vegne af USU. 29. november på Frederiksberg Hospital afholdt vi et velbesøgt møde, hvor en oplagt Monica Østensen talte om medicinske behandling af reumatologiske lidelser hos begge køn før, under og efter graviditet. Derudover har vi planlagt: 28. februar Fredriksberg et møde om emnerne: Biologisk behandling og udvikling af neurologiske sygdomme hvad ved man? (Henning Locht, overlæge, Dr.med., Frederiksberg Hospital) og Biologisk behandling og udvikling af cancer hvad ved man? (Lene Drejer, overlæge, Ph.D, Gentofte Hospital) april Årsmødet i Svendborg 8. maj Rigshospitalet Kursusdag arrangeret i fællesskab med Dansk Selskab for Neurofysiologi Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store velvilje, vi møder, når vi beder nogen stille op og dele af deres viden. Mette Yde Dam MEFU-formand Highlight mødet 2014 ny dato! Bemærk, at Highlight mødet 2014 har fået ny dato. Det finder sted den september 2014 på Svendborg Hotel. Se mere i næste nummer. Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

10 Udvalg for speciallægeuddannelsen (USU) D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv. Der har været afholdt tre USU-møder. Derudover har medlemmer fra USU deltaget i TTT. USU har i 2013 bestået af: Mette Holland-Fischer (Formand) Birgitte Hansen Lene Dreyer Birte Juul Hans Christian Horn Mogens Pfeiffer Jensen Tommy Øhlenschlæger Philip Bennett (YR) denne post er senere på året overtaget af Niels Lomborg Birgitte Hansen har nu siddet i USU i seks år og stopper efter næste generalforsamling. Vi takker Birgitte for hendes store indsats. Det har været en fornøjelse at have hende med i udvalget. I 2013 blev arbejdet med den nye målbeskrivelse for fælles intern medicinske hoveduddannelse færdiggjort, og USU reviderede herefter den specialespecifikke målbeskrivelse. Begge målbeskrivelser er lavet i Sundhedsstyrelsens nye skabelon. De nye målbeskrivelser blev præsenteret ved et medlemsmøde 8. november i Aarhus samt ved årets TTT. USU har desuden udarbejdet en ny portefølje, hvor alle uddannelsesdokumenter der hører til hoveduddannelsen er samlet. Den faglige profil er også blevet revideret og er sendt til godkendelse i Danske Regioner. I foråret 2014 er der planlagt temadag for alle delkursuslederne samt USU her vil de specialespecifikke kurser blive gennemgået og pensum for de enkelte kurser blive diskuteret. På vegne af USU Mette Holland-Fischer 12

11 Forskningsudvalget (FU) Som tidligere år forestår medlemmerne af FU vurdering af indkomne ansøgninger fra yngre forskere til legatet fra Scandinavian Journal of Rheumatology. De indkomne ansøgninger vurderes, og uddelingen sker på DRS forårsmøde. Medlemmerne af FU deltager også i udvælgelsen af indkomne abstracts til YRs foredragskonkurrence ved DRS årsmøde ligesom FU også stiller med tre dommere, når abstractene bliver fremlagt til årsmødet. FU har dette år taget initiativ til»månedens indlæg«, som kan findes på selskabets hjemmeside. Formålet er, at fagets professorer på skift på selskabets hjemmeside har mulighed for at præsentere et emne, som de finder er vigtigt og gerne vil dele med selskabets medlemmer. Her vil der således være mulighed for, at den enkelte professor kan fortælle om vigtige forskningsresultater, kommentere en artikel eller skrive et indlæg mhp. at skabe debat og diskussion blandt selskabets medlemmer. Ordet er helt frit. De fleste professorer har meldt tilbage, at de meget gerne vil deltage, og vi glæder os derfor til at vise, hvor mange emner og interesseområder der er inden for reumatologien til inspiration i hverdagen for os alle. Idet selskabets hjemmeside nu fungerer godt, har FU også startet processen med at få de enkelte reumatologiske afdelinger til at melde deres forskningsaktiviteter ind. Brevene til de enkelte afdelinger er ved at blive skrevet og sendt, og herefter vil FU vente spændt på at se, hvad der bliver meldt ind. Planen er, at man fremover på hjemmesiden skal kunne få et overblik over, hvilken forskning og hvilke ph.d -studier der er på de enkelte reumatologiske afdelinger. Nogle afdelinger vil allerede have disse svar på deres egen hjemmeside, mens det for andre forhåbentlig vil være en kærkommen lejlighed til at få det nedfældet. Inge Juul Sørensen Formand Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

12 Kliniske Retningslinjer (UK) Beretninger fra udvalg, nævn mv. Formanden for udvalget Lis Smedegaard trak sig fra udvalget i Stor tak til Lis for hendes arbejdsindsats. Under Udvalget for Kliniske Retningslinjer foregår følgende arbejder aktuelt: Retningslinje vedr. Psoriasisartrit Karsten Asmussen og Hans Christian Horn Retningslinje vedr. Vaskulitis John Bonde Knudsen, Mikkel Faurschou, Ib Tønder Hansen og Mette Yde Dam Retningslinje vedr. Artrose Lis Smedegaard Retningslinje vedr. SLE Bent Deleuran, Søren Jacobsen og Anne Voss Retningslinje vedr. screening for kardiovaskulær risiko blandt patienter med inflammatoriske ledlidelser Mette Yde Dam og Mette Holland- Fischer. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Retningslinjerne forventes færdige i løbet af Anne Voss Mette Holland-Fischer 14

13 Inspektorbesøg Der har været tre inspektorbesøg i 2013, hvor vi har deltaget. To af dem på reumatologiske afdelinger. Juniorinspektorer deltog i to af besøgene. Tove Lorenzen og Barbara Unger har været på besøg i Gråsten d John Bonde Knudsen, Gina Kollerup og juniorinspektor Anne Friisgaard Christensen har været på reumatologisk afdeling i Århus d Barbara Unger var i akutafdelingen i Kolding sammen med en gynækolog og en juniorinspektor fra kardiologien. Inspektorer Region Nord Annette Schlemmer, overlæge Reumatologisk Afdeling, Ålborg Sygehus Barbara Unger, overlæge medicinsk afdeling Regionshospitalet Horsens Tove Lorenzen, overlæge Medicinsk afdeling, Silkeborg Sygehus stopper efter besøg på reuma afd. OUH i maj 14. Tove Har været inspektor i 12 år. Region Syd John Bonde Knudsen, overlæge Reumatologisk afdeling, Odense Universitetshospital Tine Lottenburger er ny inspektor Region Øst Gina Kollerup, overlæge Reumatologisk afdeling, Frederiksberg Hospital der i 2013 har haft 10 års jubilæum som inspektor. Inge Juul Sørensen, overlæge Reumatologisk afdeling, Glostrup Hospital er stoppet som inspektor og Dorte Vendelboe Jensen overlæge, Gentofte Hospital er udpeget som ny inspektor. Som det fremgår af ovenstående, vil der fremover fortsat være to inspektorer fra hver uddannelsesregion. Juniorinspektorer Mette B Axelsen fra Region Øst Anne Friisgaard Christensen fra Region Syd Anne Troldborg fra Region Nord Inspektorerne Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

14 DANBIO databasen D A N B I O REGIS T RERI NG AF BEH ANDLI NG MED BIOL OGI SKE LÆG EMI DLER I R EUM A T O L O G I Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S I løbet af 2013 er antallet af patienter registreret i databasen yderligere steget og er nu på ca I alt har diagnosen RA, har psoriasisartrit, Mb. Bechterew og har andre diagnoser. Godt af patienterne har modtaget biologisk behandling i kortere eller længere tid, hvorimod ca aldrig har modtaget biologisk behandling. Som de foregående år kan opgørelsen over DANBIO-registreringerne på afdelingsniveau studeres nærmere i Årsrapporten, der kan findes på Årsrapporten for 2013 udkommer 2. juni og kan findes på hjemmesiden. Ifølge de Nationale Kliniske Retningslinier for behandling af RA skal alle nydebuterede RA-patienter indberettes i DANBIO. Det gælder selvfølgelig også patienter, der diagnosticeres og behandles i speciallægepraksis. Kvalitetssikringsprogrammet i speciallægepraksis omfatter generiske og specialespecifikke mål for aktiviteter i speciallægepraksis og behandlingen af RA er valgt som et af de specialespecifikke mål for behandling. I det seneste år er der udviklet og implementeret et program, der på baggrund af diagnosekodning i praksisjournalen via Sentinel fanger blodprøvesvar på den enkelte patient og derfra åbner den relevante patientjournal i DANBIO. Herfra kan indskrives dagens visit, og det kendte journalnotat kan tilbageføres til journalen. Her mangler den sidste finesse, hvor vi ønsker en patientsikret tilbageføring af data vi håber, der viser sig en god teknisk løsning i 2014, så datasikkerheden følges helt til dørs. Udviklingen af denne funktion har vist, at vi på tværs af speciallægepraksis (ekvis), DANBIO og DAK-E kan etablere nye og effektive løsninger. I fremtiden arbejdes der på redskaber til benchmarking. DAK-E har redskaber der hurtigt kan identificere, hvilke patienter der mangler eksempelvis CRP inden for en given tid, og det er en mulighed at se den enkeltes risikoprofil for comorbiditet, hvor data fra både egen læge og speciallæge inddrages. I efteråret er der udviklet et nyt modul til brug for patienter med artritis urica. Flex-søgningen, som muliggør søgning på egne patientdata, er ligeledes blevet optimeret. DANBIO har afholdt tre kurser samt et møde, hvor Årsrapporten blev diskuteret. Kurser og årsrapportmødet har været velbesøgte med i alt 182 deltagere. DANBIO er en national klinisk kvalitetsdatabase og fik i 2013 økonomisk støtte fra Danske Regioner på i alt kr Derudover har AbbVie, Bristol- Myers Squibb, GlaxoSmithKline Pharma, Merck Sharp og Dohme Corp., Pfizer, Roche og UCB Nordic sponsoreret databasen. De får fire årlige rapporter med aggregerede data for markedsandele (antal patienter) og forløbsdata (sygdomsaktivitet ved start og opfølgning) samt bivirkninger. Firmaerne har ingen indflydelse på DANBIOs aktiviteter, og kontrakterne er godkendt i regionerne. Der har været afholdt fire styregruppemøder i løbet af året og styregruppen be-

15 står af: Merete Hetland (formand), Annette Schlemmer (Region Nord), Berit Schiøttz-Christensen (Region Midt), Hanne Lindegaard (Region Syd), Randi Pelck (Region Sjælland), Lene Dreyer (Region Hovedstaden), René Østgard (Yngre Reumatologer), praktiserende læge Janne Unkerskov (Institut for Rationel Farmakoterapi) og chefkonsulent Lasse Nørgaard (Enhed for Klinisk Kvalitet/Kompetencecenter Øst). Den daglige bemanding af DANBIOs sekretariat består uændret af daglig leder, overlæge Dorte Vendelbo Jensen (1 dag om ugen) samt administrativ medarbejder Sandra Zbinden Pedersen (30 timer om ugen). Antallet af igangværende forskningsprojekter knyttet til DANBIO er i fortsat stigning og udgør aktuelt > 30. I årenes løb er der publiceret omkring 26 videnskabelige publikationer med tilknytning til DANBIO, heraf 4 i år Dorte Vendelbo Jensen Daglig leder af DANBIO Annette Schlemmer Repræsentant for Region Nord Berit Schiøttz-Christensen Repræsentant for Region Midtjylland Hanne Merete Lindegaard Repræsentant for Region Syd Janne Unkerskov Repræsentant for IRF Lene Dreyer Repræsentant for Region Hovedstaden Randi Pelck Repræsentant for Region Sjælland René Østgård Repræsentant for Yngre Reumatologer Merete Lund Hetland Formand for DANBIOs styregruppe Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

16 Lærebogsudvalget DSIM Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Den danske lærebog Reumatologi udkom i en revideret 3. udgave i 2012 fra FADL s Forlag. Bogen har i 2013 haft et salg på 310 eksemplarer. På lager i forlaget er 741 eksemplarer. Ellers intet nyt at berette. Jan Pødenphant Formand for lærebogsudvalget Der har været afholdt i alt fire bestyrelsesmøder. Da DSIM er en paraplyorganisation med repræsentanter fra alle de intern mediciske selskaber, er fokus på emner, vi er fælles om. Indenfor det sidste år har den fælles intern medicinske uddannelse fyldt meget. Der er udarbejdet nye målbeskrivelser for den fælles medicinske hoveduddannelse samt for introduktions uddannelsen. Kursusrækken i hoveduddannelsen er blevet revideret, og der arbejdes nu på højtryk med at få implementeret de nye kurser. I den forbindelse er der nedsat et helt nyt uddannelsesudvalg under DSIM, hvor Mette Yde Dam og Mette Holland- Fischer er de reumatologiske repræsentanter. Ved DSIMs årsmøde i 2013 var alle specialeselskaberne inviteret til at holde oplæg omkring»akutte tilstande«. Professor Bent Deleuran holdt et inspirerende og underholdende oplæg om akutte tilstande i reumatologien. Hagedorn-prisen blev uddelt i forbindelse med årsmødet og gik til Professor Lars Køber. Årsmødet i 2014 løber af stablen 21/3 2014, og på programmet er blandt andet oplæg fra specialselskaberne under fællesemnet»screening«. Professor Merete Hetland vil stå for oplægget fra Dansk Reumatologisk Selskab. Mette Holland-Fischer Ulrich Fredberg 20

17 DRG-udvalget Også 2013 har været et år uden mange henvendelser til DRG-udvalget. Arbejdsgangen for ændringsforslag er stadig lang. Forslagene skal være Sundhedsdokumentation, der nu sidder på SSI, i hænde halvanden år før en eventuel ikrafttræden. Det kan virke tungt, men vi kan få indflydelse på, hvordan vores arbejde afspejles i DRG. Vi vil derfor igen opfordre alle til at komme med input til emner der bør tages op med Sundhedsdokumentation. Barbara Unger Lene Marie Isaksen Jesper Nørregaard DRG-udvalg Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

18 Hjemmesiden D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv var året, hvor vi fik en ny hjemmeside. På trods af Bo Ejbjergs store arbejde lykkedes det aldrig at få den gamle side op at køre. Med de tidligere erfaringer in mente valgte vi en løsning fra firmaet Sundvision A/S, som er drevet og ejet af læge Torben Uhrenholdt. Vi valgte en modulbaseret løsning, hvor vi kunne starte ud med kerneydelserne dernæst udvide efterhånden som et behov viser sig. Derudover besluttede vi, at kodesproget skulle være TYPO3. Herved ville det være relativt nemt at opdatere og vedligeholde siden uden professionel hjælp. Efter et større forarbejde gik den nye hjemmeside online 18. april Baseret på de nuværende erfaringer og samtaler med medlemmerne, kan vi konkludere, at hjemmesiden virker! Kerneydelser som nyheder, kommende aktiviteter, kliniske retningslinjer og links omkring uddannelse har ligget på siden fra starten. De bliver opdateret, efterhånden som de bliver ændret. Fremadrettet prioriteres kerneydelserne fortsat højt. Dog er nye tiltag på vej. Månedens artikel er allerede i gang. Det er et indlæg fra specialets professorer, som skal facilitere vidensdeling af, hvad der foregår af forskning nationalt. Herudover barsler vi med videoklip af ledundersøgelse og injektionsteknik, som kan bruges i undervisningsøjemed. Afslutningsvis skal der lyde en opfordring til at bruge siden og komme med konstruktive tilbagemeldinger. Jeg vil gerne takke Linda Edslev for hendes store hjælp med design og vedligeholdelse af siden. René Østgård Webmaster 22

19 Scandinavian Society for Rheumatology Rheumatology Research Foundation har afholdt møde i forbindelse EULAR kongressen i Madrid d. 13. juni Med baggrund i ændrede beskatningsregler for fonde i Norge, hvor Scandinavian Research Foundation er placeret, er reglerne for samarbejdet mellem Scandinavian Society for Rheumatology og Scandinavian Research Foundation ændret i overensstemmelse hermed samt ledelsen af Scandinavian Journal Rheumatology. Med de anførte ændringer, der er detaljeret beskrevet for bestyrelsen i referat, vil reglerne for Scandinavian Society for Rheumatology ligne tilsvarende regler for EULAR. Vedrørende Scandinavian Journal Rheumatology stopper den nuværende editor-in-chief Kristian Stengaard-Pedersen 31. december Som ny editorin-chief er udnævnt professor Søren Jacobsen, Rigshospitalet. Den kommende skandinaviske kongres vil blive afholdt i Stokholm. Der er sendt indbydelser ud til selskabets medlemmer. Kongressen vil fokusere på forskellige aspekter med både forskningsog klinisk perspektiv. Scandinavian Journal of Rheumatology har igen i år bevilget hvert af de nordiske selskaber et legatbeløb på N.kr. Beløbet vil blive uddelt efter ansøgning til Årsmødet. Det næste møde i Scandinavian Society for Rheumatology bliver afholdt i Paris Ulrik Tarp Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

20 EULAR Standing Committee Education and Training D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv. E&T har holdt et møde EULAR 2013 i Madrid. Der arbejdes med at udvide området»internet/online«uddannelse. Der findes nu adskillige online-kurser for tilmelding til disse, se På EULARs hjemmeside findes nu flere DVD, man kan downloade, blandt andet Principles of the Musculoskeletal History and Examination DVD. EULAR Postgraduate Course bliver afholdt hvert år er endnu ikke annonceret. Husk at man kan søge legater til EULAR kurserne, se på EULAR s hjemmeside. Der kan søges om legater til EULAR kongressen og rejselegater samme sted. Karen Lisbeth Faarvang Mette Holland-Fischer 24

21 EULAR Standing Committee Epidemiology and Health Services Research Der har været afholdt et møde I forbindelse med EULAR I Madrid. Der foregår mange aktiviteter, og her skal blot nævnes nogle af dem flere detaljer kan ses på EULARs hjemmeside: Samarbejde med European Musculoskeletal Conditions Surveillance and Information Network (eumusc.net) Task Force on requirements for observational treatment registers EULAR perspectives in patient-reported outcomes EULAR task force on»long-term extension studies«i november 2013 afholdt man i Prag»First EULAR Registers and Observational Drug Studies meeting (RODS)«. Mødet var særdeles velbesøgt og programmet pakket med spændende indlæg fra blandt andre Merete Hetland, som talte om Effectiveness studies. Mette Holland-Fischer Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Reumatologien i Norden 6. Rygcenter Syddanmark 14. Reumatologiske navne 16

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Reumatologien i Norden 6. Rygcenter Syddanmark 14. Reumatologiske navne 16 NR 5 13. ÅRGANG DECEMBER 2013 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Reumatologien i Norden 6 Rygcenter Syddanmark 14 Reumatologiske navne 16 Møder 16 YR nu som analysebureau

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab

DANBIO. Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab DANBIO Udfordringer og barrierer når en forskningsdatabase implementeres som dagligt redskab Berit Schiø+z- Christensen Speciallæge i reumatologi, PhD Reumatoid artri,s Leddegigt Ca. 35.000 danskere 2/3

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights 2014 8

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 7. Highlights 2014 8 NR 4 14. ÅRGANG OKTOBER 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Møder 7 Highlights 2014 8 De nye tilskud til udvikling, forskning og innovation 2014-2020 12 Tilskudsbasen

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6. Dagsorden Generalforsamling 2015 7

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6. Dagsorden Generalforsamling 2015 7 NR 1 15. ÅRGANG FEBRUAR 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Sponsorat til EULAR On-Line kursus 6 Dagsorden Generalforsamling 2015 7 Rygcenter Syddanmark, medicinsk afdeling

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011

Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Referat af Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs Generalforsamling den 29. marts 2011 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling var 1) Præsidentens beretning for det forløbne år og igangværende

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 %

138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Spørgeskemaundersøgelse blandt DSG medlemmer, februar 2015 138 har besvaret, 27 har delvis besvaret og 84 har ikke besvaret. Samlet svarprocent 138+27/138+27+84= 66 % Er du... Hvad bruger du dit DSG medlemsskab

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock.

Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1. Reumatologi Cases. Reumatologi Cases Susan Due Kay. Niels Kock WP1902. Reumatologi Niels Kock. Modul K3 Sygdomme i Noninflammatorisk reumatologi Forår 2013 uge 1 (31301) 30013 Mandag d. 1/ Tirsdag d. 1/ Onsdag d. 17/ Torsdag d. 18/ Fredag d. 19/ 08.1 09.00 Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 1 09.1 10.00

Læs mere

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital

Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Kommissorium for lægelige videreuddannelsesråd Aarhus Universitetshospital Formål Det lægelige videreuddannelsesråd arbejder for at fremme udvikling af kvalitet og effektivitet i lægelig videreuddannelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter

Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Biosimilær behandling med monoklonalt antistof i Danmark Synspunkter Ulrik Tarp Ledende overlæge, lektor, dr.med. Reumatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital Interessekonflikt Investigator/konsulent/underviser:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab Dansk Nefrologisk Selskab Sekretariatet Kløvervænget 6, 10. sal 5000 Odense C Direkte tlf.: 6541 1713 Alternativt: 6541 1642 Fax: 6541 3452 E-mail: dns@ouh.fyns-amt.dk 23-05-2005 Formandens beretning 2004/2005

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere