DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34"

Transkript

1 NR ÅRGANG MARTS 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 6 Generalforsamling 9 Fotokonkurrence 34 Ny RADS behandlingsvejledning for RA 36 Reumatologi i Norden 37 D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

2 DANSK REUMATOLOGI Formandsberetning Medlemsblad udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Hjemmeside: selskab.dk ISSN: Oplag: 400. Redaktør Karen Lisbeth Faarvang (ansvarshavende) Lyngby Hovedgade 57C 2800 Lyngby Tlf: Sekretær Vibeke Lind Sekretariat: Linda Edslev, Kristianiagade København Ø Tlf fax Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Kristianiagade København Ø Telefon direkte Tryk: Scanprint a/s, Viby J. Næste nummer udkommer ca. 14. juli Deadline for indlæg til nummer 3, 2014 er den 12. juni Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Lars Juul (formand) Ulrich Fredberg (næstformand) Stine Amris (faglig sekretær) Anne Voss (kasserer) Mette Holland-Fischer (formand for udvalget for speciallægeuddannelsen, USU) Mette Yde (formand for mødeudvalget, MEFU) Inge Juul-Sørensen (formand for forskningsudvalget, FU) Karen Lisbeth Faarvang (redaktør af Dansk Reumatologi) René Østgaard (associeret som repræsentant for Yngre Reumatologer, YR og webmaster). Linda Ædelsten Edslev er forsat vores blækspruttemedarbejder i Lægeforeningens sekretariat, der med sit engagement og store erfaring gør et uvurderligt arbejde. Lis Smedegaard Andersen trådte i det forløbne år ud af bestyrelsen og takkes for sit store arbejde, især i Udvalget for Kliniske Retningslinjer, UK. Med hensyn til hvad der er sket i de forskellige faste udvalg i bestyrelsen, henvises til beretninger herfra. Medlemmer og stillinger Der er i øjeblikket 407 medlemmer af DRS og 147 medlemmer af DRFO. YR har haft en flot medlemstilgang til nu, 211 medlemmer mod 130 for fem år siden. Uddannelseskapaciteten er nyligt blevet øget med to ekstra hoveduddannelsesstillinger i Region Syd og en i Region Nord. Møder DRS bestyrelse har i de sidste år brugt mange kræfter på at styrke vores to årlige møder: forårsmødet og highlights og arbejdet har båret frugt med over 100 deltagere D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

3 Pkt. 3 Formandsberetningen D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S til møderne. Det har været en udskrivning for foreningen, men bestyrelsens holdning er at det er alle pengene værd. Hjemmesiden DRS hjemmeside er central i foreningens kommunikation med medlemmerne, og det er derfor glædeligt, at hjemmesiden bliver bedre og bedre. Et nyt tiltag er, at fagets professorer en gang om måneden har et indlæg det være sig en anbefaling af en artikel eller en kommentar fra forskningens forfront. Endvidere vil de enkelte afdelinger efterhånden præsentere deres forsknings aktiviteter på hjemmesiden. Kliniske retningslinjer Der er ved at blive udarbejdet et kommisorium for arbejdet med kliniske retningslinjer og UK skal i det nye år se på, om det er muligt at få etableret en fast form for de kliniske retningslinjer, og hvor hyppigt de skal revideres. DanBio DanBio er en central del af dansk reumatologisk forskning og det er vigtigt, at der i reumatologien er bred opbakning om og forståelse for DanBio. DRS udpeger en del af medlemmerne af DanBios styregruppe og bestyrelsen havde i 2013 møde med DanBios ledelse med henblik på at optimere samarbejdet. Der er ved at blive udarbejdet et kommisorium for de af DRS udpegede medlemmer af styregruppen. Berit Schiøttz-Christensen træder ud af styregruppen og takkes for sin store indsats her. I stedet for Berit indtræder Mette Yde i styregruppen. På denne måde skabes en ønsket direkte forbindelse mellem styregruppen og DRS bestyrelse. I de kommende år forventes en betydelig stigning i registreringen i DanBio, idet alle patienter med RA og SpA tænkes at skulle registreres. Dette vil involvere speciallægepraksis i endnu højere grad end nu og DRS bestyrelse har derfor fundet det rigtigt, at der i DanBios styregruppe altid er en praktiserende speciallæge. DRS bestyrelse arbejder i øjeblikket på et kommisorium for De DRS-udpegede medlemmer af DanBios styregruppe. Planer om at etablere en database med biologisk materiale fra reumatologiske patienter er stadig undervejs. Gigtforeningen har bevilget 3,5 millioner kroner til projektet, men der afventes fortsat tilbagemelding fra Danske Regioner. Priser Efter forslag fra Bent Deleuran indstiftede DRS i 2013»Karen Lisbeth Faarvangs uddannelses- og undervisningspris«, som Karen Lisbeth Faarvang selv blev den første modtager af. Prisen uddeles når værdig modtager haves og således ikke med fast interval. DRS har indstillet Merete Hetland til Codanprisen 2015 og Michael Kjær til Hagedornprisen Revision af Specialeplanen 2014 Anettte Schlemmer (Ålborg, regionsfunktion), Anne Voss (Odense, højt specialiseret funktion) og Inger Marie Hansen Jensen (hovedfunktion) deltager i dette arbejde, hvor det første møde er i slutningen af januar.

4 Pkt. 3 Politik Det vakte bred bekymring, da ankestyrelsen vedtog, at det skulle være muligt ikke at forlænge en social ydelse med den begrundelse, at patienten ikke ville lade sig operere for dårlig ryg. Bekymringen var, at man på den måde de facto ville tvinge patienter til en behandling som de ikke var interesserede i, altså i praksis en art tvangsbehandling. En række foreninger bl.a. Gigtforeningen, Dansk Rygkirurgisk Selskab og DRS sendte indsigelser til arbejdsministeren og afgørelsen er siden gjort om. Indføring af udredningsgaranti, dvs. garanteret udredning af hospitalspatienter indenfor bestemte tidsrammer er blevet indført og den endelige virkning heraf er næppe endnu synlig. DRS har været kritisk overfor behandlingsgarantien, fordi den erstatter lægefagligt skøn og prioritering med faste regler for opfyldelse af en bureaukratisk fastsat norm (se leder i DR nr 4, 2013) Omvendt har Gigtforeningen været postitiv over for garantien som de ser som en bedring af patienters rettigheder. RADS (rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin) Fagudvalget under RADS udfører løbende et stort rådgivende arbejde til RADS, så der er det bedst mulige faglige grundlag for RADS anbefalinger af valg af biologisk medicin. Der er klart indtrykket, at der er respekt for udvalgets arbejde og at retningslinjerne anvendes som tiltænkt rundt om landet. Ulrik Tarp er fortsat formand for udvalget. Internationalt Efter en meget vellykket skandinavisk reumatologisk kongres i København i 2012, er det næste gang i Stockholm i Kongressen finder sted hvert andet år og går på skift, så de enkelte lande har den hvert tiende år. Kongressen i 2012 gav et betydeligt overskud til DRS og det er DRS holdning at overskuddet skal tilfalde den reumatologiske organisation, der arrangerer kongressen (dette er i modsætning til EULAR-kongresserne, hvor hele overskuddet går til EULAR centralt). Centralt i det skandinaviske samarbejde står Scandinavian Journal of Rheumatology og penge fra bladet bruges til uddeling af det årlige legat til unge lovende danske reumatologiske forskere. Tak Endelig vil bestyrelsen takke de mange som ikke er nævnt i årsberetningerne her, men som i andre sammenhænge har arbejdet til gavn for reumatologien. Lars Juul Formand Formandsberetningen D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

5 Årsmøde Fredag den 4. og lørdag den 5. april 2014 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Fredag den 4. april Registrering og kaffe Velkommen Sidste nyt fra forskningsfronten. Små og store nyheder inden for reumatologisk forskning seneste år. Udvalgt og kommenteret af overlæge Ellen M. Hauge og overlæge Lars Juul Pause & Postersession YR s foredragspræsentation 5 videnskabelige foredrag Frokost Yngre Reumatologers generalforsamling afholdes under frokosten i separat lokale Sådan arbejder Gigtforeningen med at påvirke den politiske dagsorden. Ved Chefkonsulent Lise Lind og Pressechef Birgitte Vinding, Gigtforeningen. Parallel session med YR GF Autoantistoffer. Den gode lab undersøgelse, cut of level m.m. Hvad er almindelig sund skepsis? Ved Overlæge Søren Lillevang Pause Dimensionering i det danske sundhedsvæsen. Overordnet og med reumatologiske briller. Vagn Nielsen, Sundhedsstyrelsen Generalforsamling Middag med mere: Uddeling af legater til vinderne af YR foredragspræsentation og poster session (Dansk Reumatologisk Selskabs High Light Pris). Uddeling af Scandinavian Journal of Rheumatology legat, Den gyldne Pelotte og legater til EULAR Online Course (Roche) Efterfølgende dans og musik (Finansieret af deltagernes egenbetaling) 6

6 Lørdag den 5. april Morgenmad i restauranten for de overnattende Clemmesen forelæsning Ved Professor Kristian Steengaard-Pedersen Pause og seneste mulighed for at tjekke ud for de overnattende Arthritis urica. Nyheder, nyt DANBIO modul og praktisk håndtering i klinikken. Ved overlæge Jens Skøt og Jacob Kaae Astrup Sådan forbedres DANBIO registrering af DMARD behandlede patienter-erfaringer fra Kong Chr X s Gigthospital Ved Professor Kim Hørslev- Petersen De nye DANBIO indikatorer for RA. Ved Professor Kim Hørslev-Petersen De nye Dan-Bio indikatorer for SpA. Ved Professor Berit Schiøttz-Christensen Frokost og Farvel D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

7 Indholdsfortegnelse til generalforsamlingen Dagsorden 10 Formandsberetning (pkt. 3) 3 Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede (pkt. 4) 10 Møde- og efteruddannelse (MEFU) 11 Udvalg for speciallægeuddannelsen (USU) 12 Forskningsudvalget (FU) 13 Kliniske retningslinjer (KL) 14 Inspektorbesøg 15 DANBIO-database 18 Lærebogsudvalget 20 DSIM 20 DRG-udvalget 21 Hjemmesiden 22 Scandinavian Society for Rheumatology 23 EULAR Standing Committee on Education & Training 24 EULAR Standing Committee on Epidemiology and Health Services Research 25 UEMS Physical and Rehabilitation Medicne (PRM) 26 Scandinavian Journal of Rheumatology 27 Udvalg og tillidsposter (pkt. 10) 29 Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

8 Generalforsamling 2014 Dansk Reumatologisk Selskab D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv. Generalforsamlingen afholdes fredag den 4. april 2014 i forbindelse med årsmødet. Årsmødet i Dansk Reumatologisk Selskab, afholdes fredag d. 4. og lørdag d. 5. april 2014, på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye medlemmer. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede. 5. Forelæggelse af revideret regnskab. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter. 8. Godkendelse af udvalg. 9. Godkendelse af udpegede til udvalg. 10. Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter. 11. Valg af revisor/revisorsuppleant. 12. Valg af redaktør af fagblad og redaktør af hjemmeside. 13. Fastsættelse af kontingent. 15. Eventuelt. 10

9 Møde- og efteruddannelsesudvalget (MEFU) MEFU har i år bestået af: Helle Laustrup, Karen Lisbeth Faarvang, Dorte Vendelboe Jensen, Etienne Qvistgaard og Mette Yde Dam (formand). På et planlægningsmøde 28. august besluttede vi at holde vanligt aktivitetsniveau men at holde et af de fire dags/eftermiddagsmøder i Århus. MEFU-årets første møde blev afholdt i Århus 15. november kl 16-18, hvor ACfuldmægtig Karen Norberg fra Videreuddannelsesregion Nord holdt et indlæg, om hvordan vi håndterer det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb godt for alle parter. Derefter fremlagde Mette Holland-Fischer og Hans Christian Horn den nye målbeskrivelse for H-forløbet på vegne af USU. 29. november på Frederiksberg Hospital afholdt vi et velbesøgt møde, hvor en oplagt Monica Østensen talte om medicinske behandling af reumatologiske lidelser hos begge køn før, under og efter graviditet. Derudover har vi planlagt: 28. februar Fredriksberg et møde om emnerne: Biologisk behandling og udvikling af neurologiske sygdomme hvad ved man? (Henning Locht, overlæge, Dr.med., Frederiksberg Hospital) og Biologisk behandling og udvikling af cancer hvad ved man? (Lene Drejer, overlæge, Ph.D, Gentofte Hospital) april Årsmødet i Svendborg 8. maj Rigshospitalet Kursusdag arrangeret i fællesskab med Dansk Selskab for Neurofysiologi Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store velvilje, vi møder, når vi beder nogen stille op og dele af deres viden. Mette Yde Dam MEFU-formand Highlight mødet 2014 ny dato! Bemærk, at Highlight mødet 2014 har fået ny dato. Det finder sted den september 2014 på Svendborg Hotel. Se mere i næste nummer. Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

10 Udvalg for speciallægeuddannelsen (USU) D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv. Der har været afholdt tre USU-møder. Derudover har medlemmer fra USU deltaget i TTT. USU har i 2013 bestået af: Mette Holland-Fischer (Formand) Birgitte Hansen Lene Dreyer Birte Juul Hans Christian Horn Mogens Pfeiffer Jensen Tommy Øhlenschlæger Philip Bennett (YR) denne post er senere på året overtaget af Niels Lomborg Birgitte Hansen har nu siddet i USU i seks år og stopper efter næste generalforsamling. Vi takker Birgitte for hendes store indsats. Det har været en fornøjelse at have hende med i udvalget. I 2013 blev arbejdet med den nye målbeskrivelse for fælles intern medicinske hoveduddannelse færdiggjort, og USU reviderede herefter den specialespecifikke målbeskrivelse. Begge målbeskrivelser er lavet i Sundhedsstyrelsens nye skabelon. De nye målbeskrivelser blev præsenteret ved et medlemsmøde 8. november i Aarhus samt ved årets TTT. USU har desuden udarbejdet en ny portefølje, hvor alle uddannelsesdokumenter der hører til hoveduddannelsen er samlet. Den faglige profil er også blevet revideret og er sendt til godkendelse i Danske Regioner. I foråret 2014 er der planlagt temadag for alle delkursuslederne samt USU her vil de specialespecifikke kurser blive gennemgået og pensum for de enkelte kurser blive diskuteret. På vegne af USU Mette Holland-Fischer 12

11 Forskningsudvalget (FU) Som tidligere år forestår medlemmerne af FU vurdering af indkomne ansøgninger fra yngre forskere til legatet fra Scandinavian Journal of Rheumatology. De indkomne ansøgninger vurderes, og uddelingen sker på DRS forårsmøde. Medlemmerne af FU deltager også i udvælgelsen af indkomne abstracts til YRs foredragskonkurrence ved DRS årsmøde ligesom FU også stiller med tre dommere, når abstractene bliver fremlagt til årsmødet. FU har dette år taget initiativ til»månedens indlæg«, som kan findes på selskabets hjemmeside. Formålet er, at fagets professorer på skift på selskabets hjemmeside har mulighed for at præsentere et emne, som de finder er vigtigt og gerne vil dele med selskabets medlemmer. Her vil der således være mulighed for, at den enkelte professor kan fortælle om vigtige forskningsresultater, kommentere en artikel eller skrive et indlæg mhp. at skabe debat og diskussion blandt selskabets medlemmer. Ordet er helt frit. De fleste professorer har meldt tilbage, at de meget gerne vil deltage, og vi glæder os derfor til at vise, hvor mange emner og interesseområder der er inden for reumatologien til inspiration i hverdagen for os alle. Idet selskabets hjemmeside nu fungerer godt, har FU også startet processen med at få de enkelte reumatologiske afdelinger til at melde deres forskningsaktiviteter ind. Brevene til de enkelte afdelinger er ved at blive skrevet og sendt, og herefter vil FU vente spændt på at se, hvad der bliver meldt ind. Planen er, at man fremover på hjemmesiden skal kunne få et overblik over, hvilken forskning og hvilke ph.d -studier der er på de enkelte reumatologiske afdelinger. Nogle afdelinger vil allerede have disse svar på deres egen hjemmeside, mens det for andre forhåbentlig vil være en kærkommen lejlighed til at få det nedfældet. Inge Juul Sørensen Formand Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

12 Kliniske Retningslinjer (UK) Beretninger fra udvalg, nævn mv. Formanden for udvalget Lis Smedegaard trak sig fra udvalget i Stor tak til Lis for hendes arbejdsindsats. Under Udvalget for Kliniske Retningslinjer foregår følgende arbejder aktuelt: Retningslinje vedr. Psoriasisartrit Karsten Asmussen og Hans Christian Horn Retningslinje vedr. Vaskulitis John Bonde Knudsen, Mikkel Faurschou, Ib Tønder Hansen og Mette Yde Dam Retningslinje vedr. Artrose Lis Smedegaard Retningslinje vedr. SLE Bent Deleuran, Søren Jacobsen og Anne Voss Retningslinje vedr. screening for kardiovaskulær risiko blandt patienter med inflammatoriske ledlidelser Mette Yde Dam og Mette Holland- Fischer. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Retningslinjerne forventes færdige i løbet af Anne Voss Mette Holland-Fischer 14

13 Inspektorbesøg Der har været tre inspektorbesøg i 2013, hvor vi har deltaget. To af dem på reumatologiske afdelinger. Juniorinspektorer deltog i to af besøgene. Tove Lorenzen og Barbara Unger har været på besøg i Gråsten d John Bonde Knudsen, Gina Kollerup og juniorinspektor Anne Friisgaard Christensen har været på reumatologisk afdeling i Århus d Barbara Unger var i akutafdelingen i Kolding sammen med en gynækolog og en juniorinspektor fra kardiologien. Inspektorer Region Nord Annette Schlemmer, overlæge Reumatologisk Afdeling, Ålborg Sygehus Barbara Unger, overlæge medicinsk afdeling Regionshospitalet Horsens Tove Lorenzen, overlæge Medicinsk afdeling, Silkeborg Sygehus stopper efter besøg på reuma afd. OUH i maj 14. Tove Har været inspektor i 12 år. Region Syd John Bonde Knudsen, overlæge Reumatologisk afdeling, Odense Universitetshospital Tine Lottenburger er ny inspektor Region Øst Gina Kollerup, overlæge Reumatologisk afdeling, Frederiksberg Hospital der i 2013 har haft 10 års jubilæum som inspektor. Inge Juul Sørensen, overlæge Reumatologisk afdeling, Glostrup Hospital er stoppet som inspektor og Dorte Vendelboe Jensen overlæge, Gentofte Hospital er udpeget som ny inspektor. Som det fremgår af ovenstående, vil der fremover fortsat være to inspektorer fra hver uddannelsesregion. Juniorinspektorer Mette B Axelsen fra Region Øst Anne Friisgaard Christensen fra Region Syd Anne Troldborg fra Region Nord Inspektorerne Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

14 DANBIO databasen D A N B I O REGIS T RERI NG AF BEH ANDLI NG MED BIOL OGI SKE LÆG EMI DLER I R EUM A T O L O G I Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S I løbet af 2013 er antallet af patienter registreret i databasen yderligere steget og er nu på ca I alt har diagnosen RA, har psoriasisartrit, Mb. Bechterew og har andre diagnoser. Godt af patienterne har modtaget biologisk behandling i kortere eller længere tid, hvorimod ca aldrig har modtaget biologisk behandling. Som de foregående år kan opgørelsen over DANBIO-registreringerne på afdelingsniveau studeres nærmere i Årsrapporten, der kan findes på Årsrapporten for 2013 udkommer 2. juni og kan findes på hjemmesiden. Ifølge de Nationale Kliniske Retningslinier for behandling af RA skal alle nydebuterede RA-patienter indberettes i DANBIO. Det gælder selvfølgelig også patienter, der diagnosticeres og behandles i speciallægepraksis. Kvalitetssikringsprogrammet i speciallægepraksis omfatter generiske og specialespecifikke mål for aktiviteter i speciallægepraksis og behandlingen af RA er valgt som et af de specialespecifikke mål for behandling. I det seneste år er der udviklet og implementeret et program, der på baggrund af diagnosekodning i praksisjournalen via Sentinel fanger blodprøvesvar på den enkelte patient og derfra åbner den relevante patientjournal i DANBIO. Herfra kan indskrives dagens visit, og det kendte journalnotat kan tilbageføres til journalen. Her mangler den sidste finesse, hvor vi ønsker en patientsikret tilbageføring af data vi håber, der viser sig en god teknisk løsning i 2014, så datasikkerheden følges helt til dørs. Udviklingen af denne funktion har vist, at vi på tværs af speciallægepraksis (ekvis), DANBIO og DAK-E kan etablere nye og effektive løsninger. I fremtiden arbejdes der på redskaber til benchmarking. DAK-E har redskaber der hurtigt kan identificere, hvilke patienter der mangler eksempelvis CRP inden for en given tid, og det er en mulighed at se den enkeltes risikoprofil for comorbiditet, hvor data fra både egen læge og speciallæge inddrages. I efteråret er der udviklet et nyt modul til brug for patienter med artritis urica. Flex-søgningen, som muliggør søgning på egne patientdata, er ligeledes blevet optimeret. DANBIO har afholdt tre kurser samt et møde, hvor Årsrapporten blev diskuteret. Kurser og årsrapportmødet har været velbesøgte med i alt 182 deltagere. DANBIO er en national klinisk kvalitetsdatabase og fik i 2013 økonomisk støtte fra Danske Regioner på i alt kr Derudover har AbbVie, Bristol- Myers Squibb, GlaxoSmithKline Pharma, Merck Sharp og Dohme Corp., Pfizer, Roche og UCB Nordic sponsoreret databasen. De får fire årlige rapporter med aggregerede data for markedsandele (antal patienter) og forløbsdata (sygdomsaktivitet ved start og opfølgning) samt bivirkninger. Firmaerne har ingen indflydelse på DANBIOs aktiviteter, og kontrakterne er godkendt i regionerne. Der har været afholdt fire styregruppemøder i løbet af året og styregruppen be-

15 står af: Merete Hetland (formand), Annette Schlemmer (Region Nord), Berit Schiøttz-Christensen (Region Midt), Hanne Lindegaard (Region Syd), Randi Pelck (Region Sjælland), Lene Dreyer (Region Hovedstaden), René Østgard (Yngre Reumatologer), praktiserende læge Janne Unkerskov (Institut for Rationel Farmakoterapi) og chefkonsulent Lasse Nørgaard (Enhed for Klinisk Kvalitet/Kompetencecenter Øst). Den daglige bemanding af DANBIOs sekretariat består uændret af daglig leder, overlæge Dorte Vendelbo Jensen (1 dag om ugen) samt administrativ medarbejder Sandra Zbinden Pedersen (30 timer om ugen). Antallet af igangværende forskningsprojekter knyttet til DANBIO er i fortsat stigning og udgør aktuelt > 30. I årenes løb er der publiceret omkring 26 videnskabelige publikationer med tilknytning til DANBIO, heraf 4 i år Dorte Vendelbo Jensen Daglig leder af DANBIO Annette Schlemmer Repræsentant for Region Nord Berit Schiøttz-Christensen Repræsentant for Region Midtjylland Hanne Merete Lindegaard Repræsentant for Region Syd Janne Unkerskov Repræsentant for IRF Lene Dreyer Repræsentant for Region Hovedstaden Randi Pelck Repræsentant for Region Sjælland René Østgård Repræsentant for Yngre Reumatologer Merete Lund Hetland Formand for DANBIOs styregruppe Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

16 Lærebogsudvalget DSIM Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Den danske lærebog Reumatologi udkom i en revideret 3. udgave i 2012 fra FADL s Forlag. Bogen har i 2013 haft et salg på 310 eksemplarer. På lager i forlaget er 741 eksemplarer. Ellers intet nyt at berette. Jan Pødenphant Formand for lærebogsudvalget Der har været afholdt i alt fire bestyrelsesmøder. Da DSIM er en paraplyorganisation med repræsentanter fra alle de intern mediciske selskaber, er fokus på emner, vi er fælles om. Indenfor det sidste år har den fælles intern medicinske uddannelse fyldt meget. Der er udarbejdet nye målbeskrivelser for den fælles medicinske hoveduddannelse samt for introduktions uddannelsen. Kursusrækken i hoveduddannelsen er blevet revideret, og der arbejdes nu på højtryk med at få implementeret de nye kurser. I den forbindelse er der nedsat et helt nyt uddannelsesudvalg under DSIM, hvor Mette Yde Dam og Mette Holland- Fischer er de reumatologiske repræsentanter. Ved DSIMs årsmøde i 2013 var alle specialeselskaberne inviteret til at holde oplæg omkring»akutte tilstande«. Professor Bent Deleuran holdt et inspirerende og underholdende oplæg om akutte tilstande i reumatologien. Hagedorn-prisen blev uddelt i forbindelse med årsmødet og gik til Professor Lars Køber. Årsmødet i 2014 løber af stablen 21/3 2014, og på programmet er blandt andet oplæg fra specialselskaberne under fællesemnet»screening«. Professor Merete Hetland vil stå for oplægget fra Dansk Reumatologisk Selskab. Mette Holland-Fischer Ulrich Fredberg 20

17 DRG-udvalget Også 2013 har været et år uden mange henvendelser til DRG-udvalget. Arbejdsgangen for ændringsforslag er stadig lang. Forslagene skal være Sundhedsdokumentation, der nu sidder på SSI, i hænde halvanden år før en eventuel ikrafttræden. Det kan virke tungt, men vi kan få indflydelse på, hvordan vores arbejde afspejles i DRG. Vi vil derfor igen opfordre alle til at komme med input til emner der bør tages op med Sundhedsdokumentation. Barbara Unger Lene Marie Isaksen Jesper Nørregaard DRG-udvalg Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

18 Hjemmesiden D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv var året, hvor vi fik en ny hjemmeside. På trods af Bo Ejbjergs store arbejde lykkedes det aldrig at få den gamle side op at køre. Med de tidligere erfaringer in mente valgte vi en løsning fra firmaet Sundvision A/S, som er drevet og ejet af læge Torben Uhrenholdt. Vi valgte en modulbaseret løsning, hvor vi kunne starte ud med kerneydelserne dernæst udvide efterhånden som et behov viser sig. Derudover besluttede vi, at kodesproget skulle være TYPO3. Herved ville det være relativt nemt at opdatere og vedligeholde siden uden professionel hjælp. Efter et større forarbejde gik den nye hjemmeside online 18. april Baseret på de nuværende erfaringer og samtaler med medlemmerne, kan vi konkludere, at hjemmesiden virker! Kerneydelser som nyheder, kommende aktiviteter, kliniske retningslinjer og links omkring uddannelse har ligget på siden fra starten. De bliver opdateret, efterhånden som de bliver ændret. Fremadrettet prioriteres kerneydelserne fortsat højt. Dog er nye tiltag på vej. Månedens artikel er allerede i gang. Det er et indlæg fra specialets professorer, som skal facilitere vidensdeling af, hvad der foregår af forskning nationalt. Herudover barsler vi med videoklip af ledundersøgelse og injektionsteknik, som kan bruges i undervisningsøjemed. Afslutningsvis skal der lyde en opfordring til at bruge siden og komme med konstruktive tilbagemeldinger. Jeg vil gerne takke Linda Edslev for hendes store hjælp med design og vedligeholdelse af siden. René Østgård Webmaster 22

19 Scandinavian Society for Rheumatology Rheumatology Research Foundation har afholdt møde i forbindelse EULAR kongressen i Madrid d. 13. juni Med baggrund i ændrede beskatningsregler for fonde i Norge, hvor Scandinavian Research Foundation er placeret, er reglerne for samarbejdet mellem Scandinavian Society for Rheumatology og Scandinavian Research Foundation ændret i overensstemmelse hermed samt ledelsen af Scandinavian Journal Rheumatology. Med de anførte ændringer, der er detaljeret beskrevet for bestyrelsen i referat, vil reglerne for Scandinavian Society for Rheumatology ligne tilsvarende regler for EULAR. Vedrørende Scandinavian Journal Rheumatology stopper den nuværende editor-in-chief Kristian Stengaard-Pedersen 31. december Som ny editorin-chief er udnævnt professor Søren Jacobsen, Rigshospitalet. Den kommende skandinaviske kongres vil blive afholdt i Stokholm. Der er sendt indbydelser ud til selskabets medlemmer. Kongressen vil fokusere på forskellige aspekter med både forskningsog klinisk perspektiv. Scandinavian Journal of Rheumatology har igen i år bevilget hvert af de nordiske selskaber et legatbeløb på N.kr. Beløbet vil blive uddelt efter ansøgning til Årsmødet. Det næste møde i Scandinavian Society for Rheumatology bliver afholdt i Paris Ulrik Tarp Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

20 EULAR Standing Committee Education and Training D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv. E&T har holdt et møde EULAR 2013 i Madrid. Der arbejdes med at udvide området»internet/online«uddannelse. Der findes nu adskillige online-kurser for tilmelding til disse, se På EULARs hjemmeside findes nu flere DVD, man kan downloade, blandt andet Principles of the Musculoskeletal History and Examination DVD. EULAR Postgraduate Course bliver afholdt hvert år er endnu ikke annonceret. Husk at man kan søge legater til EULAR kurserne, se på EULAR s hjemmeside. Der kan søges om legater til EULAR kongressen og rejselegater samme sted. Karen Lisbeth Faarvang Mette Holland-Fischer 24

21 EULAR Standing Committee Epidemiology and Health Services Research Der har været afholdt et møde I forbindelse med EULAR I Madrid. Der foregår mange aktiviteter, og her skal blot nævnes nogle af dem flere detaljer kan ses på EULARs hjemmeside: Samarbejde med European Musculoskeletal Conditions Surveillance and Information Network (eumusc.net) Task Force on requirements for observational treatment registers EULAR perspectives in patient-reported outcomes EULAR task force on»long-term extension studies«i november 2013 afholdt man i Prag»First EULAR Registers and Observational Drug Studies meeting (RODS)«. Mødet var særdeles velbesøgt og programmet pakket med spændende indlæg fra blandt andre Merete Hetland, som talte om Effectiveness studies. Mette Holland-Fischer Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Reumatologien i Norden 6. Rygcenter Syddanmark 14. Reumatologiske navne 16

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Reumatologien i Norden 6. Rygcenter Syddanmark 14. Reumatologiske navne 16 NR 5 13. ÅRGANG DECEMBER 2013 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Reumatologien i Norden 6 Rygcenter Syddanmark 14 Reumatologiske navne 16 Møder 16 YR nu som analysebureau

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER:

DSIM. Nyhedsbrev nr. 42. www.dsim.dk DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN BL.A. I DETTE NUMMER: DANSK SELSKAB FOR INTERN MEDICIN DSIM BL.A. I DETTE NUMMER: 3 Leder: Vi skal ikke oprette et nyt akut medicinsk speciale 7 Generalforsamling den 16. november 2005 34 Hagedorn-Prisen den 3. marts 2006 36

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

September 2010 18. Årgang DASINFO. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 4 September 2010 18. Årgang DASINFO Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin Publicerede arbejder Vurdering af manuskripter Indholdsfortegnelse / kolofon LEDER... 3 FORSKNING Ph.d.-afhandlinger

Læs mere

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet

TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring. DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter. NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening TEMA: Kiropraktoruddannelse i forandring DSKKB: Nye, engelske retningslinjer for lændesmerter NIKKB NYT: Røntgenserver sikrer kvalitet NR.5 2009 KIROPRAKTOREN

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nyt målprogram tiltrådt

Nyt målprogram tiltrådt Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening DKF ÅRSMØDE 2010 Nyt målprogram tiltrådt NYT NIKKB NYT Kæmpe praksisprojekt sat i gang Kiropraktorfonden Rekordbevilling til efteruddannelse NR.6

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet

Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet. Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress. Reportage: Generalforsamling i Selskabet Tidsskrift for medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening Aktuelt: Kiropraktorer i hospitalsvæsenet Fokus: Psykisk arbejdsmiljø og stress NR.4 2007 Reportage: Generalforsamling i Selskabet KIROPRAKTOREN NR.3

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne

Lungenyt. Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne Tema: Ingen lungesygdomme hos forsikringsselskaberne I denne udgave af Lungenyt sætter vi fokus på, hvorfor lungesygdomme ikke er med på forsikringsselskabernes lister over kritiske sygdomme. nr. 4 september

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER

ADIOGRAFEN. en glædelig jul og et godt nytår. Vi ønsker alle JULENUMMER RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - DECEMBER 2012 JULENUMMER MED 11 SPÆNDENDE ARTIKLER Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 16 I DETTE NUMMER: EOS - ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL 10 (OUH)

Læs mere

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34

LIVTAG. Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Løsningen er en mund-mus og et fod-spillebræt Læs om de kreative løsninger fra Teknologi i Praksis side 34 Uden de frivillige

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Nyhedsbrev. Nr. 78 September 2012. Landsforeningen for Marfan Syndrom Rørkærvej 4 8722 Hedensted marfan@marfan.dk www.marfan.dk Nyhedsbrev Nr. 78 September 2012 Afsked med Bodil Davidsen Foto: Jesper Grandjean Efter 21 år i foreningen er Bodil gået på pension. I den anledning gav foreningen en sølv broche formet som et blad af

Læs mere

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme

Nr. 74 Februar 2011. Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Nyhedsbrev Nr. 74 Februar 2011 Nye spirer nye tider nye ideer men udsprunget fra den grundlæggende stamme Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40.

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL TAG ANSVAR. Bente Sorgenfrey kom til kaffe. En investering i fremtiden. Portugal RADIOGRAF RÅDET 40. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MAJ 2012 JOURNAL CLUB TAG ANSVAR 16 12 I DETTE NUMMER: 7 Bente Sorgenfrey 16 kom til kaffe En investering i fremtiden 20 Portugal EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere