Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen. For Hellerup og Maglegaard Sogne. Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013"

Transkript

1 Grundejerforeningen For Hellerup og Maglegaard Sogne Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december 2013 Marts 2014

2 Formanden skriver Jeg ønsker alle grundejerforeningens medlemmer et godt Nytår. Vi oplevede i oktober og december 2013 to voldsomme storme, som påvirkede vores område meget. Vinde med orkanstyrke bevirkede, at mange træer væltede og mange genstande blev kastet rundt og forvoldte skader. Efter stormen den 5. december blev havvandet fra Katte- gat presset ned gennem Øresund og gav oversvømmelse mange steder langs kysten i Gentofte Kommune. Det gik især ud over Strandlund og den nederste del af Sundvænget, samt vejene Onsgårdsvej og Strandparksvej og hele Hellerup Strandpark. Mange fik overvømmelser i deres huse. Man forudser, at sådanne hændelser kan forekomme oftere end tidligere på grund af klimaforandringer. Gentofte Kommune har inviteret til to borgermøder om klimatilpasning. Både om sikring af kysten og sikring af huse og anlæg i tilfælde af oversvømmelser ved storme og ved skybrud. Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur har udarbejdet et fredningsforslag for Hellerup Strandpark, som den 27. november 2013 blev sendt til Kulturstyrelse med kopi til Gentofte Kommune. Da hele området stod under vand efter stormen i december må vi håbe, at der ikke er sket for store skader på anlæg og planter. Grundejerforeningen arbejder på, at få kommunen til at medvirke til en afhjælpning af tangproblemerne langs kysten. Grundejerforeningen holder årligt dialogmøder med Gentofte Kommune og på mange områder har vi et godt og konstruktivt samarbejde. Generalforsamling afholdes tirsdag den 8. april 2014 kl i Øregårdssalen på Hovedbiblioteket. Spørgsmål eller ønsker om sager, der skal tages op på generalforsamlingen kan sendes til formanden, eller til Det vil være en stor hjælp, hvis de enkelte medlemmer kan kontaktes pr. til udsendelse af nyhedsbreve og informationer. Send en til med medlemsnavn og postadresse. Britta Andersen Udgiver: Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne Redaktion: Gerda Rump Christensen (ansvarshavende) og Susanne Hartwig Forside: Strandlund oversvømmet af havvand efter stormen den 5. december Foto: Holger Hagelberg / Scanart Tryk: Universal Trykkeriet Aps 2

3 Generalforsamling Torsdag den 8. april kl Grundejerforeningen for Hellerup og Maglegaard Sogne holder generalforsamling i Øregårdssalen på Hovedbiblioteket, Ahlmanns Allé 6. Vi håber på et godt fremmøde! Dagsorden efter vedtægterne: 1) Valgt af dirigent 2) Der aflægges beretning om virksomheden i det forløbne år 3) Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 4) Fastsættelse af kontingent fra og med det følgende kalenderår. I 2013 er det 200 kr. 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer, samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant På valg fra grundejerforeningens bestyrelse er Bent Thorø Pedersen og Susanne Hartwig. Bestyrelsen genopstiller begge og ønsker dem genvalgt Bestyrelsen genopstiller modeagent Jytte Rekling og advokat Sven Søgaard som foreningens revisorer, samt som revisorsuppleant Hugo Berthelsen 6) Forslag, der er optaget på dagsordenen, til drøftelse 7) Eventuelt Vedr. punkt 4 anbefaler bestyrelsen, at det nuværende kontingent på 200 kr. pr. matrikel fastholdes. Efter generalforsamlingen byder foreningen på et glas og en let anretning. Efter de nye vedtægter skal den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af april mod tidligere marts. Vedrørende årskontingentet vil det fremover være muligt at indsætte beløbet direkte på grundejerforeningens bankkonto i Nordea, reg.nr. 0111, kontonummer Husk at angive medlemsnavn og postadresse (vejnavn og husnummer) ved indbetalingen af kontingentet, som også kan ske ved benyttelse af netbankoverførsel. 3

4 Referat fra generalforsamlingen 25. april 2013 Ad punkt 1. Valg af dirigent. Formanden bød velkommen og foreslog under første punkt advokat Christian Emmeluth valgt som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen som lovligt indkaldt og beslutningsdygtig ifølge vedtægterne, hvorefter man gik over til dagsordenens punkt 2, årsberetningen, som sekretæren aflagde på bestyrelsens vegne. Ad punkt 2. Aflæggelse af beretning. Efter sidste generalforsamling har bestyrelsen efter pålæg fra forsamlingen gennemarbejdet det da forelagte og drøftede forslag til vedtægtsændring under hensyn til de da fremførte kommentarer. Forslaget har været præsenteret i vort blad og er til drøftelse og eventuel vedtagelse under denne dagsordens punkt 7. Nordhavnsopfyldningen ud i Øresund kan vi nu konstatere følgevirkninger af, dels hvor stor en del af udsigten til Sverige den dækker over, dels de ændrede strømforhold langs Hellerupkysten, som har medført etablering af den nye mole ud i havnen og større ophobning af tang og affald på stranden op til denne. Vi og kommunen følger udviklingen tæt. Affaldssortering ved kilden har kommunen prøvekørt i villaområder og igangsætter nu i 2013 en endelig affaldsordning for disse, medens en ordning med kildesortering for etageejendomme endnu ikke er gennemprøvet til beslutning. Svanemølletunnelens etablering under Strandvejen og Kystbanen mærker vi nu generne fra bl.a. ved lukningen af Ryvangs Allé for gennemkørsel, støjen fra nedramningen af spunsvægge og den tunge trafik af jordtransporter på vejene. Gravearbejderne fra udbygningen af fjernvarmenettet er nu bl.a. suppleret med etablering af et opsamlingsbassin for overfladevand, som pt. anlægges på HIK s bane ved Maglegårdsskolen. Søværts er der udført en strømpeforing af returledningen for kloakvand langs kysten for at sikre imod udsivende forurening, ikke mindst til gavn for de badende. Vi arbejder på at få forbedret adgangen til strandstykkerne ud for sundvejene og har opnået, at kommunen har ryddet dem for sten og henkastet affald. Ombygningen af huset på Onsgårdsvej 25 har optaget os meget. Dels selve sagsforløbet i kommunen, dels den næsten totale nedrivning der er sket på grunden og endelig sagens principrele virkning. Vi har over for kommunen påpeget en aktuel sagsbehandling vedr. Aurehøjvej, hvor kommunen afviste et ansøgt byggeandragende ved at udsende et lokalplantillæg kun med virkning for den pågældende grund. Vi mener, kommunen burde have sikret en tilpasning af byggeriet på Onsgårdsvej ved et tilsvarende indgreb, hvilket den undlod. Vi har ikke fået svar fra kommunen på, hvorfor man har en så forskellig holdning i de to aktuelle sager. Kommunen har udstedt forslaget til den nye kommuneplan i høring. Her fremgår det bl.a. at området omkring Hellerup Havn er i spil, hvorfor vi i Grundejerforeningen er blevet henvist til at indsende forslag til kommunen om at udarbejde en bevarende lokalplan for den ældre bebyggelse som omgiver den, så snart kommuneplanen er endelig vedtaget. Terrasseudbygninger i stueplanshøjde med underliggende kælder er et omsiggribende fænomen. Vi har forespurgt i kommunen om reglerne herfor og modtaget svar, der redegør for reglerne, der ikke dispenseres fra. Det gælder bl.a. bebyggelses- og udnyttelsesgrad, adgangsforhold og terrænhøjder, men kommunen kontrollerer ikke efter bygningsgodkendelsen foreligger, om beboerne senere benytter kælderen som boligarealet i øvrigt. Til sikring imod skybrudsoversvømmelser har kommunen i et samarbejde med Naturfredningsforeningen o.a. genetableret den gamle bæredæmning for den nordre oversvømmelse. Bassinet her skal fremover kunne modtage overfladevand og vil senere blive forsynet med en afledning til Øresund. 4

5 Med udgangspunkt i en klage fra beboerne på Ejvindsvej har vi beklaget kommunens generelle parkeringstilladelser i begge vejsider af vore smalle villaveje. Det er en sag vi vil tage op i Fællesrådsregi. Vi er meget optaget af hvilken anvendelse den Schweiziske ambassades grund fremover skal anvendes til og ligeså hvilken anvendelse CIS s skolekompleks vil få, når de fraflytter ud til Nordhavnen. Omlægningen af buslinjerne på Strandvejen har vi forespurgt kommunen om årsagerne til, og kommunen har indkaldt til et borgermøde på rådhuset om sagen. Vi finder det meget kritisabelt, at der ikke forud har været en høring af borgerne i en sådan sag. Vor formand har etableret et samarbejde med kommunen om reetablering af Rosenhaven i Hellerup Strandpark ved havnen. Heri indgår, at vor formand er medlem af Det Danske Rosenselskabs bestyrelse. I 2018 fylder Grundejerforeningen og Rosenhaven 100 år. Samme år afholder Det internationale Rosenselskab, WRC verdenskongres i København. WRC fylder 50 år. Rosenekspert, rosenplanteskoleejer og forfatter Torben Thim er med i udvalget. Der er mange spændende ideer i støbeskeen og det bliver dejligt at fejre disse jubilæer i smukke rosenomgivelser. En årlig kåring af Gentofte-rosen er en af ideerne. Nordhavnssagens sagsforløb er for 2½ år siden blevet taget op af to sociologer, som byudviklingsprojektstudie ved Universitetet. De henvendte sig til Gerda Rump Christensen i vor bestyrelse om sagen. Derfor udarbejdede hun en komplet oversigt med kildehenvisninger over forløbet, i alt 7 A4 sider. Henrik Egede Glahn meddelte, som afslutning på beretningen, at dette var hans sidste opgave som sekretær og medlem af bestyrelsen, idet familien nu fraflytter foreningens område. Han takkede for den tillid han havde mødt og for det fællesskab han havde været en del af i mange år som medlem og i bestyrelsen. Beretningen blev godkendt af forsamlingen. Ad punkt 3. Regnskab. Regnskabet blev herefter forelagt af kassereren. Det udviste bl.a. et faldende medlemstal og en kassebeholdning på ,81 kr., hvilket er 7.563,27 kr. mindre end sidste år. Det blev derfor indskærpet at alle gjorde en indsats for at hverve nye medlemmer. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. Ad punkt 4. Fastsættelse af kontingent. Forsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på kr. 200,- for det kommende år. Ad punkt 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer. Der var genvalg af Britta Andersen og Jan Knudsen til bestyrelsen og ligeledes af de to revisorer og revisorsuppleanten. Ad punkt 6. Forslag på dagsordenen. De udsendte forslag til vedtægtsændring gav ikke anledning til fornyet debat og blev derefter vedtaget i den forelagte form. Ad punkt 7. Eventuelt. Under eventuelt blev nævnt: At vor hjemmeside skal holdes a jour, for det er der, man henvender sig og der, der skal satses. Endelig blev sekretæren kaldt frem og formanden foreslog forsamlingen at udnævne ham til æresmedlem af foreningen med ret til at deltage i foreningens aktiviteter og bistå efter anmodning, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. Henrik E. Glahn modtog en guldnål med foreningens logo indgraveret. Derefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet. Dirigent, advokat Christian Emmeluth Referent, arkitekt Henrik Egede Glahn Grundejerforeningen bød derefter på et glas og en let anretning 5

6 Stigning på 132 cm - 20 års hændelse i 2012 Stigning på 144 cm - 50 års hændelse i 2012 Stigning på 153 cm års hændelse i M Stigning på 216 cm - 20 års hændelse i 2112 Stigning på 228 cm - 50 års hændelse i 2112 Stigning på 237 cm års hændelse i M Risiko for oversvømmelser efter storm, stormflod og skybrud Gentofte Kommune har afholdt 2 borgermøder efter stormen den 5. december og de deraf følgende oversvømmelser/stormflod den 6. december Det ene på Rådhuset lige efter, hvor rigtig mange mødte op og stillede spørgsmål og fortalte om deres konkrete oplevelser og skader. Kystdirektoratet og Nordvand var repræsenteret og gennemgik virkningerne af de forventede klimaforandringer og besvarede de mange spørgsmål. Det andet borgermøde var på Skovshoved Skole, hvor kystsikringsspørgsmålene atter blev ridset op, men hvor oversvømmelser grundet de tiltagne og hyppigere skybrud var hovedemnet. Kommunens chefer i plan- og miljøsager samt chefer fra Nordvand var til stede og gennemgik oversvømmelses- og afledningsproblematikker i kommunens område. Også her blev der stillet mange spørgsmål og mange tekniske muligheder blev gennemgået og belyst. Det blev fremhævet på borgermøderne, at en kystsikring kunne etableres ret hurtigt og ikke så omkostningskrævende, mens en sikring mod oversvømmelse ved skybrud var langt mere vanskelig og meget dyr. Man overvejede forskellige tekniske løsninger, bl.a. en separering af regnvand og kloakvand, som indebærer kloakarbejder i mange år fremover. Der er udpeget 10 risikoområder i kommunen. Foruden de lavtliggende kystområder er der 8 lavtliggende risikoområder inde i land. Her kan navnlig fremhæves Gentofte Renden, som ofte har været udsat for massive oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Kommunen har udarbejdet et Forslag til tillæg 2 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning for Gentofte Kommune, som er til offentlig høring fra 7. januar til 31. marts. Forslaget kan findes på kommunens hjemmeside, eller direkte på internettet ved at søge på Klimatilpasning Gentofte. Som bilag til Forslaget er medtaget meget illustrative kort og oversigter, bl.a. et kort med de 10 udpegede risikoområder. Desuden 2 kort, hvor det ene illustrerer en Brodersens stormflodsrisiko Allé langs kysten i år 2012 Søholmslund som man anslår til en 100 års hændelse og det andet illustrerer stormflodsrisikoen fremskrevet til år 2112 hvor stormflodsrisikoen anslås Stormflodshændelser 2012 Stormflodshændelser 2112 til en 10 år hændelse. Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Bemærkelsesværdigt er det ved sammenligning af de 2 stormflodskort, at oversvømmelserne anslås til med tiden at brede sig ind i landet helt op mod Strandvejen, som er den oprindelige kystlinje. 6 Gladsaxe Kommune Københavns Kommune GST og GK 1: Stormflod 2012 Gladsaxe Kommune Københavns Kommune GST og GK 1: Stormflod 2112

7 Den 6. december 2013, efter stormen den 5. december, steg havet i Øresund til 1.69 meter over dagligt vande. Stormen havde lagt sig, og der var derfor ingen kraftige bølger, men kun dønninger udfor kysterne. Alligevel slog havvandet ved hver bølgedønning ind i kloaknettets overløbsbassiner for enden af sundvejene. Vejene blev oversvømmede og en del kældre fik en blanding af havvand og kloakvand ind gennem kloaksystemet. På billedet ses, hvorledes havvandet står som en gejser op gennem overløbsbassinets metaldæksler ved hver bølgedønning i Øresund. Den 6. december trængte havvand ind over store dele af Strandparksvej og Onsgårdsvej, ind over Hellerup Havn, Rosenhaven, Strandparken og Tennisbanerne. I mange ejendomme blev kældre oversvømmet med havvand, blandet med kloakvand, som ikke kunne udledes på grund af den forhøjede vandstand i Øresund. Al strøm måtte afbrydes. Oversvømmelsen set fra Strandparksvej lige før mørket falder på 7

8 Hellerup-Maglegaard Grundejerforening Bestyrelsens medlemmer: Britta Andersen Formand Hambros Allé 8 Bent Thorø Pedersen Kasserer Strandvejen 191, 1 Gerda Rump Christensen Redaktør medlemsblad A.N. Hansens Allé 12 Susanne Hartwig IT og hjemmeside Tonysvej Charlottenlund Jan Knudsen Bernstorffsvej 93 B Vibeke Juul Pedersen Strandvejen 191, 1 Æresmedlem af foreningen Henrik Egede Glahn Jægersborg Allé 29 A, 3 tv Charlottenlund Foreningens e-post adresse er: Foreningens hjemmeside: Foreningens bankkonto: reg. nr. 0111, kontonr: Ændring af navn, adresse mv. meddeles til formanden

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg

G/F Klitborg. Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Referat Generalforsamling Klitborg Grundejerforening 5. juli 2014, kl 9:30 på Klitborg Bestyrelsen: Formand Johanne Riegels Østergård, Karen Hilden, Anders Thornval, Flemming Sundø, Klaus Poulsen. Kasserer:

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Denne gang kan du læse om...

Denne gang kan du læse om... December 2014 Ny gangbro over kanalen. Foto: Finn Bye Andersen Bestyrelsen 2014-2015 Formand Per Skov Madsen 2173 3849 45madsen@mil.dk Næstformand Finn Holck Klausen 2036 3093 holck-klausen@mail.tele.dk

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013

Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 Ferbæk Ejerlaug Generalforsamling 2013 www.ferbaek.dk Ordinær generalforsamling afholdtes lørdag den 20. juli 2013 kl. 16.00 i Jetsmarkhallen. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2011 8. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2011 8. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 8. årgang nr. 2. December udgaven 2011. Bladet udsendes

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere