Januar nr. 86. Fra La Verna

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar 2015. nr. 86. Fra La Verna"

Transkript

1 Januar 2015 nr. 86 Fra La Verna Gudstjeneste ved jubilæumsfesten d. 22. november 2014

2 INDHOLD: ASSISI-KREDS DATOER Årsmøde Side 3 Dagsorden side 4 Eksisterende vedtægter side 5 Forslag til vedtægtsændring Rejse efterår 2015 Side 12 Jubilæumsfesten i billeder Bestyrelsen side 6 og 11 Side 14 Bagsiden 21. februar - årsmøde maj 2015 Assisi-rejse Henv. til Gunnar Bach Pedersen (kun få pladser tilbage) september Weekend-tur (?) oktober 2015 Assisi-rejse Henv. Til Susanne Gram Larsen 21. november 2015 Efterårsmøde Lisbeth Smedegaard Andersen: Guds moder og himlens veninde KORTE MEDDELELSER Hvis du ikke allerede har betalt kontingent for 2015, kan det selvfølgeligt som sædvanligt betales kontant på årsmødet. Ellers betales ved bankoverførsel (netbank) til reg.nr kontonummer Kontingentet er 130 kr. for enkeltpersoner og 180 for en husstand. Der er i øjeblikket stadig tre pladser ledige på forårsrejsen til Assisi maj. Så du kan stadig nå at komme med. Henvendelse skal ske til Gunnar Bach Pedersen. Frederik Hjerrilds prædiken fra jubilæet kan findes på Ved du, at Assisi-Kredsen også kan findes på Facebook? Siden har eksisteret et stykke tid og haft et stille liv. Men nu har vi besluttet at gøre mere ud af den. Den findes her: https:// - endnu lettere er det på din facebook-side at skrive Assisi-Kredsen i søgefeltet. 2

3 Årsmøde med generalforsamling Lørdag den 21. februar 2015 Kære medlemmer af Assisi-Kredsen! Hermed indkaldes til årsmøde i Assisi-Kredsen med ekstraordinær generalforsamling og ordinær generalforsamling lørdag den 21. februar 2015 kl. 11. Årsmødet finder sted i Enghave Kirke, Sønder Boulevard 120 vis-à-vis Enghave Station. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl.11. Efter gudstjenesten er der ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har et ønske om at præcisere nogle få formuleringer i vores vedtægt. Der er ingen store principielle nyformuleringer, men enhver ændring i vedtægten skal forelægges en ekstraordinær generalforsamling. Vi håber, at denne ekstraordinære generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen kan overstås ret hurtigt inden frokosten - dagsorden og ændringsforslaget findes på side 4 og 7. Frokosten er inkluderet i mødeafgiften, drikkevarer kan købes. På årsmødet vil der i pauserne være en bogbod. Efter frokosten er der generalforsamling iflg. vores vedtægt. Dagsorden for generalforsamlingen findes på side 4. Såfremt nogen har forslag som de ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal forslagene være formand eller sekretær i hænde senest 8 dage før mødet. På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer, idet der hvert år afgår tre af bestyrelsens medlemmer. Kandidater til bestyrelsen kan foreslås direkte på generalforsamlingen. Årsmødets foredrag er ved professor Theodor Jørgensen: Hvad vil det sige at være evangelisk-luthersk i dag? Theodor Jørgensen har været professor i dogmatik på Det teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Vi glæder os til gensynet med gamle og nye medlemmer samt tidligere rejsefæller. På bestyrelsens vegne, fred og alt godt, Frederik Hjerrild 3

4 Program og dagsorden Årsmødet holdes i Enghave Kirke, Sdr. Boulevard 120, Kbh. V Der er parkeringsafgift i området. Kl. 11 Gudstjeneste Kl. 12 Ekstraordinær generalforsamling Kl Frokost. (inkluderet i mødeafgift på 125 kr inkl. drikkevarer), Kl Generalforsamling iflg. vedtægten. Kaffebord - Der vil blive lejlighed til at købe kort, bøger mm. Kl Professor Theodor Jørgensen: Hvad vil det sige at være evangelisk-luthersk i dag? Ca. kl. 16 Afslutning Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Drøftelse af ændringsforslag til vedtægt 3. Afstemning om ændringsforslaget (eksisterende vedtægt se side 5, ændringsforslaget se side 6. Vedtægten kræver, at ændring skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling. Derfor holder vi år to generalforsamlinger! Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Regnskab ved kassereren (se regnskabet side 6) 4. Valg til bestyrelsen. I flg. vedtægten afgår: Frederik Hjerrild, Gunnar Bach Pedersen og Eva Rungwald. Alle er villige til genvalg. Kandidater kan også forslås på mødet. 5. Valg af suppleant. Johan Petersen er på valg. Han er villig til genvalg. Kandidater kan også forslås på mødet 6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Bestyrelsen genopstiller Jan E. Nielsen som revisor og Preben Nielsen som suppleant. 7. Indkomne forslag, der skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før. 8. Eventuelt 4 Theodor Jørgensen

5 ASSISI-KREDSEN - VEDTÆGT 1. Kredsens navn er Assisi-Kredsen. Kredsens formål er: Med et fælleskirkeligt sigte at udbrede kendskabet til Frans af Assisi. Formålet søges nået ved rejser til det franciskanske Italien samt oplysende virksomhed i form af møder og skriftudgivelser. Endvidere kan kredsen støtte unges ophold i Assisi samt støtte personer el. institutioner i Assisi, hvis formålet derved fremmes. 2. Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter Styrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, således at de hvert år afgår 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Første gang sker afgang ved lodtrækning. 3. Ved valg til styrelsen skal det tilstræbes, at såvel de forskellige dele af landet som folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne er repræsenteret. Styrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Til vedtagelse af styrelsesbeslutninger kræves mindst 3 medlemmers tilstedeværelse, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Styrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg. 4. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.; indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der afgår. Forslag til sager, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være styrelsen (sekretæren) i hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 5. På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægges beretning og regnskabet forelægges til godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret. 6. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 7. Årsbidraget fastsættes af den ordinære generalforsamling. 8. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt mindst 15 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom eller når styrelsen beslutter det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i henhold til bestemmelse i Assisi-Kredsen kan kun opløses af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Ved kredsens opløsning overgår eventuelle værdier til formål, som denne generalforsamling vedtager. 10. Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for dem. Således vedtaget på generalforsamlingen

6 FORSLAG TIL ÆNDRET VEDTÆGT FOR ASSISI-KREDSEN Bestyrelsen indstiller herved til den ekstraordinære generalforsamling følgende FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING 1. Kredsens navn er Assisi-Kredsen. 2. Kredsens formål er med udgangspunkt i en økumenisk praksis at udbrede kendskabet til Frans af Assisi. Formålet søges nået ved rejser til det franciskanske Italien samt oplysende virksomhed i form af møder og skriftudgivelser. 3. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 4. Kredsen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år, således at der hvert år afgår 3 ordinære medlemmer og 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. 5. Ved valg til bestyrelsen skal det tilstræbes, at såvel de forskellige dele af landet som folkekirken, den katolske kirke og frikirkerne er repræsenteret. Bestyrelsen kan indsupplere ét medlem for at fremme denne brede repræsentation eller for at få personer med særlige kompetencer ind i bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Til vedtagelse af bestyrelsesbeslutninger kræves mindst 3 medlemmers tilstedeværelse, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg. 6. Foreningen tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Foreningen kan meddele fuldmagt til foreningens bankkonti til foreningens kasserer og foreningens rejseledere. 7. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel, og indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt meddelelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår. Forslag til sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (sekretæren) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 8. På den ordinære generalforsamling, der ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, aflægges beretning, og regnskabet og budget forelægges til godkendelse. Regnskabsåret er kalenderåret. 9. Den ordinære generalforsamling vælger 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 10. Årskontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling. 6 Fortsættes side 11

7 Rejse til Assisi oktober

8 Tilmelding til rejse til Assisi oktober 2015 NB. Navne skal skrives nøjagtigt, som de står i passagerens pas. Navn Fødselsdato Evt. Euro-bonus Navn Fødselsdato Evt. Euro-bonus Adresse Postnr. og by Tlf. Mobiltlf. Ønskes sæt kryds Enkeltværelse dobbeltværelse Afbestillingsforsikring (kr. 300 kr.) Særlige hensyn, fx vegetar Dato og underskrift Tilmeldingsblanketten mailes eller sendes til Susanne Gram Larsen, Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød, gerne senest 14. marts Hertil rettes henvendelser og spørgsmål om rejsen. Ved tilmelding indbetales depositum på kr pr. deltager SAMT evt. afbestillingsforsikring. Beløbet indbetales ved bankoverførsel til Assisi-Kredsens konto i Nordea reg.nr. 2276, kontonr

9 REJSE TIL ASSISI med Assisi-Kredsen oktober 2015 Assisi-Kredsens efterårsrejse inkluderer i år syv overnatninger på klostret hos le Suore Alcantarine i Assisi og én overnatning på la Verna. Rejseperioden ligger sådan, at vi er i Assisi den 4. oktober, Frans dag, hvor der er særlige festligheder. Rejsen ledes af Susanne Gram Larsen og Frederik Hjerrild. Rejsen foretages med fly til Rom. Transporten i Italien sker med bus. Afrejse: fredag den 2. oktober 2015 kl med fly SK681 fra Københavns Lufthavn. Mødetid to timer før. Hjemkomst: lørdag den 10. oktober med fly SK692, ankomst kl i Københavns Lufthavn. Omkring midten af juli sender vi informationsbrev med detaljeret program samt forskellige praktiske oplysninger. Pris for turen: kr Ved tilmelding betales et depositum på kr pr. deltager plus evt. afbestillingsforsikring. Restprisen incl. evt. betaling for enkeltværelse indbetales senest 1. august. Prisen indbefatter: Flyrejse t/r mellem København og Rom (der er ikke inkluderet måltider i flyet og lufthavne), transfer og bustransport i Italien. Indkvartering i dobbeltværelse på klostrene. Helpension fra ankomst til Italien til ankomst til Rom ved hjemrejsen. Alle udflugter, herunder en halvdagstur til Le Carceri, Monte Subasio, udflugt til en af Umbriens byer mm. Forsikring for forsinket fremmøde ved hjemrejsen (fx af trafikale grunde). Ikke inkluderet i prisen Enkeltværelse kan fås i begrænset omfang mod ekstra gebyr på kr Det betales sammen med restbeløbet senest 1. august. Tillæg for enkeltværelse vil normalt være obligatorisk for dem, der tilmelder sig alene. Afbestillingsforsikring ved sygdom kan fås for kr. 300,- pr. deltager, hvis du ikke er forsikret på anden vis (tjek din egen familieforsikring eller rejseforsikring). Evt. afbestillingsforsikring betales sammen med depositum. Ved tegning af afbestillingsforsikring gælder: Ved afbestilling på grund af lægedokumenteret sygdom tilbagebetales rejsens fulde 9 pris.

10 Afbestilling Ved afbestilling tidligere end seks uger før afrejsen er depositum tabt. Ved senere afbestilling betales rejsens fulde pris. Se dog ovenfor om mulighed for forsikring. Sygdomsforsikring Vi anbefaler, at du tjekker, at du har et blåt sygesikringskort eller en privat rejseforsikring. Vi anbefaler, at du tjekker, at du er forsikret. Rejsen er planlagt til at rumme 25 personer. NB: Bemærk, at for at få det fulde udbytte af turen må man være nogenlunde godt gående, idet Assisi er fyldt med stejle gader og trapper med ujævne sten, og der er ujævne adgangsveje til klostret. Desuden forventes man at være selvhjulpen med sin bagage. Betaling: Samtidig med tilmelding på blanket bedes indbetalt et depositum på kr pr. deltager samt evt. afbestillingsforsikring. Restbetalingen senest 1. august. Betaling kan ske ved bankoverførsel til Nordea reg.nr. 2276, kontonr Med venlig hilsen og velkommen til Assisi, Susanne Gram Larsen og Frederik Hjerrild Rejsen arrangeres af ASSISI-KREDSEN i samarbejde med JTB Denmark. Assisi-Kredsen er en økumenisk kreds med formålet at udbrede kendskabet til Frans af Assisi og i den forbindelse at arrangere rejser til Assisi. JTN Denmark er et rejsebureau, medlem af Rejsegarantifonden. I rejsen kan deltage medlemmer af Assisi-Kredsen. Assisi-Kredsens formand Frederik Hjerrild, Dirch Passers Allé 17, 3.th., 2000 Frederiksberg, tlf.: , mail: Assisi-Kredsens sekretær Marianne Plum, Teglværksgade 3 1.th., 2100 København Ø, tlf.: , mail: Hertil kan rettes henvendelse om indmeldelse i Assisi-Kredsen. 10

11 11. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes. såfremt mindst 15 medlemmer fremsætter skriftligt krav herom, eller når bestyrelsen beslutter det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske i henhold til vedtægtens Assisi-Kredsen kan kun opløses af en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Ved kredsens opløsning overgår dens eventuelle værdier til formål, som denne generalforsamling vedtager. 13. Ændringer af denne vedtægt kan kun ske på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for dem. Vedtægt af med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling KOMMENTARER TIL FORSLAGET Forslaget rummer en række kosmetiske småændringer, fx vekslede de tidligere vedtægter mellem styrelsen og bestyrelsen. Af større ændringer er der følgende: Den sidste del af formålsparagraffen er udeladt, idet den peger på en konkret støttemulighed for unge, som fandtes aktuel ved kredsens oprettelse. Udeladelsen af den forhindrer ikke kredsen i at yde tilskud til personer eller sager, som efter bestyrelsens opfattelse fremmer kredsens formål ( 2). Bestyrelsen får mulighed for at indsupplere et medlem i bestyrelsen. I de seneste år har bestyrelsen haft en kasserer, som ikke var valgt til bestyrelsen. Dette har nok været på kanten af, hvad vedtægterne forudsatte. Den nye regel har til formål at tage højde for tilsvarende situationer ( 5). Der er tilføjet en ny paragraf om tegningen af foreningen og om fuldmagt til kasserer og rejseledere ( 6). Formålet er at smidiggøre samarbejdet med bl.a. pengeinstitutter. 11

12 Assisi-Kredsens regnskab

13 13

14 14

15 15

16 Assisi-Kredsen Marianne Plum Teglværksgade 3,1.th. DK-2100 København Ø Returneres ved varig adresseændring Frederik Hjerrild, formand Dirch Passers Allé 17, 3.th., 2000 Frederiksberg tlf Marianne Plum, sekretær Teglværksgade 3,1.th, 2100 Kbh Ø tlf Lotte Abel, kasserer Havnevej 26,st.tv Roskilde tlf Bank: reg. nr 3186 konto: Gunnar Bach Pedersen Bjerggården 20, 4.tv., 2635 Ishøj tlf Eva Rungwald Løvevej 10, 2610 Rødovre tlf BESTYRELSEN 16 Gert Ryom-Hansen Vennemindevej 2, 2.th., 2100 Kbh Ø tlf Blanka Langsted Roskildevej 94, 5.tv., 2000 Frederiksberg tlf / Johan Petersen Kulsviervej 95 B, 2800 Lyngby tlf Susanne Gram Larsen Mathilde Parken 5, st.th., 3400 Hillerød tlf NYT FRA ASSISI-KREDSEN redigeres af Marianne Plum (ansv) og Gunnar Bach Pedersen Assisi-Kredsen på Internet: Nyt fra Assisi-Kredsen ISSN

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Foreningen fylder 40 i år FEBRUAR 2013 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Foreningen fylder 40 i år 133 FEBRUAR 2013 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere