Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj på Hotel Nyborg Strand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand."

Transkript

1 Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den juridiske bisidder fra CO10 Ulrik Søborg. Dagsorden 1. Valg af dirigent Richard Ammitzbøll, Randers blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidat. Han takkede for valget og gennemgik indholdet af valgkuverten, inden han konstaterede generalforsamlingen for lovlig. Der var 310 stemmeberettigede medlemmer til stede. Stemmetællere var valgt af kredsene. 2. Valg af 2 referenter Aase Rønkilde, Københavnskredsen og Lone Kristensen, Midtjysk Kreds blev foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidater. Desuden optages generalforsamlingen på bånd. 3. Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. Dirigenten henstillede til, at alle indlæg og kommentarer bringes under behandlingen af de relevante punkter. 4. Bestyrelsens beretning til behandling Den mundtlige beretning skal ses i sammenhæng med den skriftlige beretning, som bl.a. kan ses på Erik Vigsø fremlagde den mundtlige beretning, som traditionen tro blev indledt med at mindes de kolleger, som er døde siden sidste generalforsamling. EV: En stor del af året er gået med at få implementeret de beslutninger og regelsaneringer, der har fulgt i kølvandet af overenskomsterne. Forhandlingsudvalget har især brugt tid på: 1. Stillingsopslag. Som alle ledige stillinger i det offentlige, skal vores ledige stillinger annonceres og i overenskomsten er der anført nogle ting, der skal være oplyst i forbindelse med stillingsopslaget. Det er der, her godt 2 år efter indgåelsen af aftaler endnu mange der ikke ved, eller ikke retter sig efter. I nogle tilfælde har vi skrevet til menighedsrådene om at bringe dette i orden med held og i andre tilfælde er vi blevet skældt ud over at vi blander os i det det har så medført at vi i et par tilfælde har bedt CO 10 om at rejse en sag for overenskomstbrud overfor Personalestyrelsen. 2. Når der så er ansat en person i stillingen, er der mange eksempler på stillingsbetegnelser: kirkesekretær, kirkekoordinator, kordegneassistent, kordegnevikar og administrativ leder samt flere andre. I overenskomstmæssig forstand er der kun én titel, og det er kordegn! 3. Under alle omstændigheder skal vi som faglig organisation have besked om denne ansættelse. I bedste fald modtager vi en ansættelseskontrakt og i andre tilfælde blot en besked om, at nu har x sogn ansat y medarbejder. Det er hvad vi har krav på at få at vide, men jo ikke nok til at vi kan give råd og vejledning i forbindelse med ansættelsen, men så må vi jo spørge hvis det er nødvendigt. Som det fremgår, har vi brugt meget tid på at få stillingsopslag, stillingsbetegnelse, jobindhold og sidst men ikke mindst lønindplacering på plads.

2 I årets løb har vi også konstateret, at de vejledninger og cirkulærer der tidligere har reguleret området ikke længere eksisterer, og derfor er det, som jeg nævnte sidste år, nu de almindelige regler på arbejdsmarkedet der gælder, og det kræver nytænkning i bestyrelsen og hos de ansatte. Det er også årsagen til, at vi har valgt at øge samarbejdet og repræsentationen med og i de organisationer vi deler område med. Det var også startskuddet til idéen om at samle alle CO10 organisationer til et fælles seminar, hvor der var mulighed for at drøfte samarbejde på tværs af de enkelte foreninger og dette blev afholdt i januar 2011 med deltagelse fra flere foreninger og observatører. Det var et rigtigt positivt seminar, hvor der blev drøftet samarbejde og erfaringsudveksling på mange områder, og der var enighed om, at fremtiden kræver et øget samarbejde og udveksling af erfaringer i større omfang end vi kender i dag. Lad mig vende blikket mod nogle af de hængepartier der fortsat er i de faglige sager. Vi har igen i år brugt ufatteligt mange timer med at få udmøntet aftalen. Vi har fået tøjcirkulæret på plads, vi har afsluttet et par klassificeringssager i forbindelse med 2 nye tjenestemandsstillinger, efter grundige forhandlinger, og vi har haft en forhandling med et par stifter om et personligt tillæg som alle er afsluttet. Jeg vil her endnu engang gerne opfordre til, at man ikke accepterer eller tiltræder en ny stilling, før løn- og arbejdsvilkår er på plads. I de omtalte sager, der har været urimeligt længe under vejs, ville det være dejligt, hvis vi også havde haft f.eks. menighedsrådet med til at presse på overfor KM når vi skulle finde en løsning på sagen. Der er endnu ikke noget endeligt omkring fordelingen af Lokallønsmidler for 2010, vi mangler en oversigt over beløbets størrelse fra KM, men mon ikke vi snart får en afgørelse på dette, i alt fald er vi næsten færdige med forhandlingerne om en ny frilisteaftale, vi regner med at være i mål inden sommerferien. Foruden organisationsaftalen er der også vendt op og ned på hele uddannelsesområdet. Der arbejdes fortsat med en forbedring og udbygning af grunduddannelsen, og for nylig blev der offentliggjort, at det nye CPR system er udskudt på ubestemt tid. Arbejdet i CO10 s bestyrelse har naturligvis været præget af forhandlingerne om en ny overenskomst, og det er jo efterhånden kendt af alle, at det ikke blev et resultat, som berettiger til høje jubelråb, men dog positivt, at vi slap fra aftalen med en godt nok beskeden lønstigning, men et resultat der i situationen er til at leve med. Jeg vil ikke her bruge tid på at gennemgå aftalen, men blot konstatere, at den bærer præg af, at alt hvad der har med alder at gøre er fjernet fra overenskomsten, så der findes ingen seniorordninger eller andre begunstigelser for tidlig fratræden fra arbejdsmarkedet. Det har de sidste ugers politiske forlig jo også gjort sit til. Med virkning fra 1. oktober 2010 trådte den nye lov som forenkler anmeldelse af fødsler og dødsfald i kraft. I praksis har det ikke givet nogen tidsbesparelse, snarere tværtimod, og efter oplysningen om at det nye CPR system ikke gennemføres, ser det ikke ud til at der foreløbig vil ske noget i den retning. Hvad kan vi så forvente os af det kommende år? Jeg ser 3 hovedindsatser som bestyrelsen bør arbejde for i det kommende år: 1. Omstilling til nye tider, gennem samarbejde med andre organisationer. Jeg tror at udfordringen ligger i at bruge ressourcerne rigtigt, og mere målrettede, og det er her at et øget samarbejde, gerne på TR-niveau kan være gavnligt.

3 2. Vedligeholde og udbygge uddannelses-niveauet, herunder fokus på lederuddannelser. Vores forslag til OK11 om obligatorisk uddannelse af medarbejdere, der bliver omfattet af en sammenlægning enten kontorsammenlægning eller sammenlægning af menighedsråd eller sogne arbejdes der meget med pt. Det er vigtigt at vi bibeholder et høj uddannelsesniveau og det er fremtiden for Danmarks kordegne. 3. Arbejdsmiljøet, herunder det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen også i forbindelse med sammenlægninger. Tak til hver enkelt af Jer, for hver Jeres indsats for Danmarks Kordegneforening - og lad os ønske hinanden TIL LYKKE med opgaven og i fællesskab kæmpe videre. Kommentarer til den mundtlige beretning: Susanne Askirk, Sthens Kirke, Helsingør takkede for en fin beretning, men efterlyste beretning om, hvad bestyrelsen har gjort i forbindelse med indførelsen af det nye regnskabs- og budgetsystem, og de mange frustrationer, det har medført for kordegnene. Har bestyrelsen gjort indsigelser overfor kirkeministeriet? EV: Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at kirkeministeriet har været klar over, at der har været problemer, det har de erkendt. Det ville ikke have hjulpet ret meget at have råbt højt. Der er flere lag i denne proces, bl.a. systemleverandører. Bestyrelsen har i mange sammenhænge påpeget, at det ikke har været tilfredsstillende. Men vi skal som bestyrelse være bedre til at melde ud, hvad vi gør. Jørgen Lundholm, Gødvad Kirke, Silkeborg vil gerne påpege de vanskelige vilkår for tjenestemænd, der skifter stilling. Menighedsråd og Provstiudvalg gjorde en fin indsats med henblik på en midlertidig indplacering, men det var svært at få kirkeministeriet i tale. Han håber, at foreningen vil arbejde for bedre vilkår for denne gruppe. EV: Der er fuld forståelse for, at din situation er uacceptabel, og vi er klar over, at dit menighedsråd har gjort, hvad der stod i deres magt, for at fremskynde processen. Vi har en forventning om, at processen fremover normaliseres. Michael Lund Marcussen, Gauerslund Kirke, udtrykte ærgrelse over, at beslutningen om at vi ikke må være lønførende i forhold til det private erhvervsliv, har den konsekvens, at vi reelt altid vil have et efterslæb. EV: Vi kan ikke gøre noget ved efterslæbet eftersom det er lovbestemt. Elisabeth Zimsen, Christianskirken, Kgs. Lyngby. Oplever som TR, at MR i stigende grad pålægger medarbejderne at tidsregistrere deres arbejdsdag et fænomen, som moderne virksomheder er gået bort fra, og som ikke tjener et større formål, med mindre man har planer om at outsource vores arbejde og det skal man jo ikke. Erfaringen er, at opgaven med tidsregistrering rejser en lang række spørgsmål, og jo i sig selv er ganske tidskrævende. EV: Tak for forslagene, som bestyrelsen gerne vil drøfte på deres næste møde. Bemærkning til tidsregistrering: en fuldtidsstilling udgør 1924 om året dvs. fra 1. januar til 31. december.

4 5. Regnskab for 2010 forelægges til godkendelse Henrik Kristoffersen: Vi har forladt 2010 med et underskud på kr ,- mod et budgetteret underskud på ,-. Dette forklares bl. a. med øgede kontingentindtægter som følge af medlemstilgangen efter OK09 og større overskud fra regnskabs- og landskurserne. Der har til gengæld været øgede omkostninger for bladet og lønomkostninger. Foreningens negative bankbeholdning forventes nedbragt, som det fremgår af budgetterne for 2011 og 12. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 6. Indkomne forslag Der er ved fristens udløb i henhold til vedtægtens 7, stk. 10 ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen 7. Budget 2012 og herunder fastsættelse af kontingent for 2012 forelægges til vedtagelse. Henrik Kristoffersen: Med et uændret kontingent for 2012 har man lagt et budget for året der udviser et overskud på kr ,-. Fra 2012 formålskonteres udgifter til møder/udvalgsarbejde. Budgettet blev vedtaget uden ændringsforslag. 8. Valg af formand Følgende er opstillede efter vedtægternes 7 stk.5: Erik Vigsø, Gellerup Kirke, Aarhus Torben Palm, Roskilde Domkirke, Roskilde Kandidaterne præsenterede sig. Torben Palm: Danmarks Kordegneforening er medlemmernes forening, og både som medlem og som bestyrelsesmedlem har jeg set, at der er plads til forbedringer. Jeg vil nævne 4 punkter: Bedre økonomi Lønbudgettet skal overholdes og personalets arbejdstid skal prioriteres, så deres timer udnyttes bedst muligt. Åbenhed og adgang Fast kontortid for den faglige sekretær hver uge. Bedre nyhedsformidling og beslutningsorientering fra bestyrelse til medlemmerne. Lønvilkår foreningerne skal arbejde for, at der også kan tillægsforhandles for tjenestemænd, og det skal være muligt at blive indplaceret over lønramme 29. Uddannelse selv om uddannelsen nu er fjernere fra vores regi, skal vi søge øget indflydelse på uddannelsens indhold og kvalitet. Jeg ønsker ikke kun at være foreningens formand, men også medlemmernes formand. Erik Vigsø: De forløbne 2 år har givet fantastiske resultater i overenskomsten, med øgede muligheder for lokale aftaler. Jeg vil fortsat arbejde for øget samarbejde med de øvrige kirkelige organisationer. I bestyrelsen har der været enstemmighed om linjen, der har været ført de seneste 2 år der har i hvert fald ikke været fremsat særstandpunkter eller været afstemninger. Ethvert skift af anfører, vil medføre et stop. Lad den gode udvikling fortsætte. Lad mig fortsætte som anfører for Danmarks Kordegneforening frem til 2013 Afstemningsresultat: Erik Vigsø 85 stemmer Torben Palm 203 stemmer Blanke stemmer: 22 Ingen ugyldige stemmer Torben Palm er valgt for 2 år.

5 EV: Tak for bifaldet, som jeg tager som udtryk for, at anføreren ikke har været helt tosset. Jeg er ked af ikke at kunne fortsætte arbejdet, men er glad for de år, jeg har fået lov til at lave fagligt arbejde for Danmarks kordegne. Tillykke med den nye anfører. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og mindst 2 suppleanter. Ved fristens udløb i henhold til vedtægternes 7 stk. 5 er det konstateret, at der ikke er opstillet kandidater til bestyrelsesvalget. Ifølge vedtægternes 7 stk.6 kan der i denne situation opstilles kandidater på generalforsamlingen. Kandidatforslag skal være skriftlige og underskrevet af kandidaten samt mindst 5 stemmeberettigede medlemmer som stillere. 4 kandidater blev herefter opstillet, og disse præsenterede sig. Afstemning: Inger Solveig Nissen, Thomas Kingo, Odense 195 stemmer Jennie Schlüter, Sct. Mortens Kirke, Randers 143 stemmer Jens Larsen, Ledøje og Smørum, Egedal 172 stemmer Helle Bjørn, Budolfi, Aalborg 293 stemmer Blanke stemmer: 0 Helle Bjørn, Inger Solveig Nissen og Jens Larsen er valgt til bestyrelsen for 2 år. Jennie Schlüter er suppleant, valgt for 1 år 10. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår følgende interne revisorer: Erik Nørkjær, Rind-Kollund-Kølkær, Herning og Peter Christensen, Sct. Mikkels, Slagelse. Begge blev valgt uden modkandidater. Elisabeth Zimsen, Christianskirken, Kgs. Lyngby blev valgt til revisorsuppleant. 11. Evt. Ellen Marie Brink Christensen, Farum: Hvad er vores politik på udlændingeområdet. Hvordan kan vi få flere gode kræfter ude fra verden til at arbejde i vores fag? Stephen Larsen: Erik, Du er vokset med opgaven og at du blev væltet ved formandsvalget er demokratiets spilleregler, men at stemmerne er så ulige fordelt er jeg ked af. Det har du ikke fortjent. Torben, der er ingen tvivl om, at medlemmerne vil have dig som formand. Til lykke! Torben Palm: Takkede for valget og sagde: I aften vil jeg ikke tænke på de opgaver, der ligger foran, men blot glæde mig over resultatet, ligesom jeg glæder mig til samarbejdet med de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer. Tak til Ulrik Søborg. Tak til Richard, til referenter og ikke mindst foreningens sekretær Krista. Sign. Richard Ammitzbøll, dirigent

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015

Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Referat fra repræsentantskabsmøde LO Randers den 08. april 2015 Velkomst og sang ved Inge-Lise Christensen, konstitueret formand LO Randers 1. Godkendelse af forretningsorden Forretningsordenen godkendt.

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Stor opbakning til Kreds Vest

Stor opbakning til Kreds Vest BERETNING FOR KREDS VEST / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / APRIL 2014 Foto: Martin Dam Kristensen Stor opbakning til Kreds Vest Generalforsamlingerne for Kreds Nord og Kreds Syd stemte lørdag den 29.

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere