Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden"

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts 2015 Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien Frederiksværk Danske Bank: Internet: Havnefoged: åbningstid 12:00-13:00 Tlf.: Mobil: BESTYRELSENFORMAND udlejning af klubhus Carl-Erik Anthonsen Anker Heegaardsgade Frederiksværk KASSERER mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Web-master Michael Jensen Vibevænget Bagsværd Bestyrelsesmedlem ad hoc opgaver Per Rasmussen Østervang Hillerød Bestyrelsesmedlem kontaktperson til festudvalg Johnny Jensen Strandvejen Frederiksværk FESTUDVALG: Kirsten Marcher Skovsangervej Frederiksværk Erik Snerling Enghave Park Allerød Jane Heitmann Betak Mølleengen Slangerup Ruth Søhus Andersen Horsbølvej Slangerup BLADUDVALG: mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Lone Jensen Strandvejen Frederiksværk Tina Grundahl Vibevænget Bagsværd Hvis I skifter adresse eller telefonnummer, bedes I venligst huske at meddele dette til kassereren. Det kan gøres skriftligt, telefonisk, pr. mail eller på medlemslisten, der hænger i klubhuset. Klubbladet udkommer 20. jan marts juni september Deadline næste nummer 2 er den 1. Juni 2015

3 Formanden har ordet Jeg vil starte med at sige tak til alle som deltog i den nyligt afholdte generalforsamling. Det er rart at se at der er interesse for klubben og dens aktiviteter. Nogle af punkterne på generalforsamlingen var bl.a. tilmelding og opbakning til de forskelige arrangementer som der afholdes i klubben. Jeg vil gerne her appellere til at overholde tilmeldingsfrister, og dermed respektere det arbejde som festudvalget udfører. Husk det er et frivilligt arbejde de udfører for dig, så du kan have en hyggelig aften i klubben!! Jeg ser frem til et godt samarbejde med bestyrelsen og udvalg i Til sidst vil godt takke dem som ikke modtog genvalg for deres indsats. Du kan læse referatet og min beretning andet sted i bladet. Nok om generalforsamlingen - foråret står snart for døren og det er allerede nu tid til at planlægge hvad der skal laves på båden samt hvor sommerferien skal gå hen. Husk når du skal planlægge dine ture, at klubben traditionen tro har Pinsetur, hvor vi gerne skulle møde talstærkt op, og hygge os sammen. Så møde op og deltag! Husk i øvrigt også kontingentindbetaling den 29. marts, samme dag som generalforsamling i Frederiksværk Havn AMBA, og standerophaling den 11. april. Vi ses på havnen Carl-Erik 3

4 AKTIVITETSKALENDER 2015 Kontingentbetaling 29. Marts kl Standerhejsning 11. April kl Pinsetur Maj turen går til Jyllinge havn Sct. Hans 23. Juni kl Vennetur August Ålegilde 12. September kl Klubaften 7. Oktober kl Nedhalerfest 7. November kl DIT NYE SUPERMARKED FREDERIKSVÆRK - ET RART STED AT HANDLE DEN LUNE BAGER TIPS LOTTO BLOMSTER EGEN SLAGTER FAST FOOD Minimum 600 dagligvarer til GUL PRIS betyder varer til fast lav pris, hver eneste dag. 4 Mandag - Fredag 8-20 Lørdag, Søndag, & Helligdage 8-20 Tlf Slagterafd Fax Ellevej 34 - Enghaven

5 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Beretning fra udvalgene Festudvalg Bladudvalg 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent for Godkendelse af budget 8. Valg til bestyrelse 9. Pause 10. Vedtagne beslutninger oplæses 11. Eventuelt 1. Valg af ordstyrer C.E.A. åbnede generalforsamlingen, og bestyrelsen indstillede Karl Ryborg som ordfører som takkede ja for valget. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 44 stemmeberettigede tilstede. 2. Formandens beretning Formandens beretning 2014 Hermed min beretning for året der gik. Generelt har det været et stille år uden de store udfordringer. Vi må indrømme at bestyrelsens arbejde efterhånden går på ren drift af klubben, godt hjulpet af vores hjælpsomme udvalg Festudvalget har afholdt de traditionelle arrangementer: Sildebord StanderOphaling Pinsetur Standernedhaling Bladudvalget Udsendelse af klubblad Jeg vil dog sige at der mangler opbakning fra klubbens medlemmer der kunne godt være flere med. Tag f.eks. pinseturen, hvor der var tilmeldt 3 både. Spørgsmålet er om tiden er løbet fra os skal det ske under en anden form?? 5

6 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Jeg vil godt sige en stor tak til vores udvalg, som lægger et stort arbejde i klubbens arrangementer TAK FOR DET!! Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt bestyrelsesmøder efter behov, og af væsentlige ting som der er sket er bl.a.: Hegn er malet - Per tak for flot arbejde Nyt bogføringsprogram Nyt program til håndtering af medlemslister - Tak til Niels Jørgen Hjertestarterkursus fælles for havnen afholdes i vores klubhus. Ny trappe og rampe Nye vinduer/hoveddør Nye brugt stole (55 stk.) gratis 1 hoveridag i klubben. Så der er brugt en del penge på vedligehold, mere end budgetteret. Men det er en nødvendighed. Klubben har også traditionen tro en del vinteraktiviteter. Damemadlavning Madlavning for mænd Navigation NJR Julemiddag 30 tilmeldt Mandagsholdet Jeg glæder mig over at huset bliver brugt - det giver liv i klubben. Johnny har også lavet nogle kom sammen i klubben, hvor der har været en stor tilslutning. En lille status på medlemsantal. Der har i 2014 været en tilgang på ny medlemmer på 6. 8 har meldt sig ud altså en nedgang på 2 aktive medlemmer. Der er nu 152 aktive, 53 ægtefæller og 2 passive. Klubhuset har i 2014 været udlejet 21 gange. Lejeindtægten er blevet en væsentlig indtægtskilde i klubben. Den store udlejning giver derfor noget slidtage i klubben, og bestyrelsen arbejder hele tiden på vedholde huset, så det hele tiden fremstår i en rimelig stand. Som nogen sikkert har bemærket er Michael Reher ikke webmaster mere og Michael har taget over. Der har været nogle mindre uenigheder omkring hjemmeside. Selve sagen har jeg desværre ikke håndteret helt som jeg kunne ønske, og dette har jeg beklaget over for Michael Reher. Til sidst vil jeg endnu en gang sige tak til alle som bidraget til klubbens arbejde og en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde. 6

7 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 3. Kassererens beretning Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskab blev godkendt uden kommentarer. 4. Udvalgenes beretning Beretning for festudvalget blev kort fremlagt af Johnny Jensen: Der er et godt festudvalg med en god stemning. Desværre ønsker Judy at udtræde. I det kommende år vil festudvalget prøve at lave en standernedhaling med lidt ekstraordinært, måske en musikalsk overraskelse. Spørgsmål: SAL: Enkelte synes det kører for stift omkring tilmeldingsfrister til arrangementer og afmeldinger til samme. Det medfører lidt negativ stemning over for det ellers meget store arbejde som festudvalget lægger for dagen. Der mangler lidt fleksibilitet. Johnny: Festudvalget har indført en regel om at man skal have betalt for arrangement senest ugen før arrangement afholdes. Årsagen til dette er den megen diskussion, der ofte er opstået i forbindelse med til- og afmeldinger op til selve dagen for afholdelse af et arrangement. Det giver rigtig meget ekstraarbejde omkring indkøb, borddækning og planlægning ved for sen tilmelding/afmelding. Man bliver nødt til at vide, hvor mange der kommer, og hvor stort budget der er til indkøb med mere. Carl-Erik: Denne diskussion har været der før. Deadlines annonceres i god tid, og de bør kunne overholdes. Det er manglende respekt over for festudvalget ikke at overholde disse deadlines. Tilmeldingsfrist op til en uge før et arrangement bør ikke give anledning til problemer. SAL: En enkel havde et eksempel på, at en sen tilmeldinger/afmeldinger (bytteri mellem 2 medlemmer) hvor den afmeldte også skulle være blevet opkrævet for tilmelding. Det viste sig at være rygter som den berørte part selv kunne afvise. SAL: Det årllige sildegilde skal holde sig til sild og ikke andet. Alle er velkomne, men spiser man ikke sild må man selv have madpakke med. SAL: Opsang omkring, at nu burde man tage ja hatten på, og lade være med de sure miner over småting. Glem det og glæd jer over det kæmpe arbejde festudvalget gør. Karl Ryborg: efterlyser regnskaber fra udvalgene. Johnny: bestyrelsen bliver løbende orienteret om udvalgets økonomi. I dag er der et samlet overskud på godt 4000 kr. Festudvalg har tænkt at de skal bruges til noget ekstraordinært til f.eks. standernedhalingen. Til forskel fra gamle dage, hvor festudvalget fik 3000 kr i støtte fra klubben, er festudvalget i dag selvfinansierende. Beretning for Bladudvalget blev kort fremlagt af Niels-Jørgen Rasmussen: Artikler til klubbladet efterlyses. Der mangler input til juni-bladet, og det er oftere og oftere, at der mangler input. 7

8 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Carl-Erik: Husk at man ikke må tage artikler der har været trykt andre steder. Ophavsrettigheder skal respekteres. Det kan blive frygtelig dyrt at gengive andres artikler uden deres samtykke. SAL: På et tidspunkt var der en artikel om brugen af progammel omkring GPS og elektroniske søkort. Det kunne være godt med en opfølgning på dette. I øvrigt vil der efter sommer komme en artikel omkring kanalsejlads på europas floder. 5. Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet 6. Fastsættelse af kontingent for 2014 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslag blev godkendt. 7. Godkendelse af budget N.J. gennemgik budgettet. Det femlagte budget blev godkendt. 8. Valg af bestyrelses, 2 revisorer og udvalgsmedlemmer Kasserer Niels Jørgen Rasmussen - genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Michael Jensen - genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Per Rasmussen - genvalgt for 2 år Bestyrelsessuppleant Kim Andersen Revisorer Lone Jensen Revisorsuppleant Søren Kristiansen - genvalgt for 2 år - genvalgt for 2 år - genvalgt for 1 år Festudvalgsmedlemmer: Judy Rasmussen ønskede at udtræde. I stedet blev Jane Betak valgt for 1 år. (tiltræder straks) Ruth Andersen (tiltræder straks) - genvalgt for 1 år Kirsten Marcher (tiltræder 1. oktober) - genvalgt for 1 år Erik Snerling (tiltræder 1. oktober) - genvalgt for 1 år Bladudvalgsmedlemmer: Lone Jensen - genvalgt for 1 år Michael Reher ønskede ikke at genopstille. Ingen ny kandidat meldte sig, så der er en ledig plads, såfremt der skulle være interesserede. Indstilling til bestyrelsespost i Fr.værk Havn A.m.b.a. Carl-Erik Anthonsen indstilles. 8

9 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Pause Pause blev holdt efter punkt 3, og derfor blev den planlagte pause her skippet. 10. Vedtagne beslutninger oplæses C.E.A. konstaterede at der ikke var indkommet nogen forslag og dermed ingen beslutninger at oplæse. I stedet blev der refereret lidt fra Frederiksværk Havn A.m.b.a.: For tiden sker der en større udskiftning i havnebestyrelsen. Tom udtræder da han ikke længere er andelshaver. Sejlklubbens medlem udtræder p.g.a. arbejde i sejlklubbens bestyrelse. Der er og bliver arbejdet med en strukturering af havneprocedurene. Over tid har det vist sig, at der er behov for lidt klarere regler for havnekontoret så alle bliver behandlet ens. Optagningsudstyr til havnen er igen ved at blive undersøgt, da der har vist at være noget billigere grej, end det man tidligere har set på. Men det er endnu på meget løst grundlag. Kommentarer: SAL: Havnens generalforsamling falder på palmesøndag, så mon ikke der er mange der er taget på ferie. C.E.A.: Det er for sent at ændre nu. Vedtægterne foreskriver også i hvilken periode generalforsamling skal afholdes. SAL: Har set i referat på hjemmesiden at der arbejdes med Havnens dag. Hvor meget er klubben involveret i dette? C.E.A. Har fået positiv tilkendegivelse fra klubbens festudvalg. Men det kræver en aktiv deltagelse fra alle klubber for at Havnens dag kan blive gennemført. Men der arbejdes på det. Bliver Havnens dag til noget, vil datoen sandsynligvis, lige som sidst, blive medio august. SAL: Vedr. arealet med opfyldning, hvad er planerne med det? C.E.A.: Der arbejdes med flytning af masteskure, mastekran m.m. Man overvejer nogle nye masteskure der kan bruges til andet formål i sommerhalvåret, f.eks. som en slags torvehal. Der er også en forespørgsel fra J.P.Yacht om at få lov til at bygge en hal til bådopbevaring. Men der er intet endeligt besluttet endnu. SAL: Kommer bussen til at køre ned omkring havnen? CEA: Nej Afslutningsvis opfprdrede Per Rasmussen til at melde sig til hoveri arbejde: Borde og bænke skal males i april, så interesserede må meget gerne melde sig. 11. Eventuelt SAL: Har i Sverige set en bådvaskemaskine. Er det noget man har overvejet i havnen? C.E.A.: På et tidspunkt talte man om det i havnen, men sålænge man må bruge bundmaling er det ikke rigtig aktuelt. Den er heller ikke hel billig. Spørgsmålet affødte lidt løs snak omkring emnet, bl.a. en ordning med ophaling af båd og højtryksspuling af bund som man f.eks. har i Jylinge og Vejle. 9

10 Pretty Womans tur til det nordiske træf i Marstrand. Vi havde baseret vores sommerferie i år på, at vi skulle være i Marstrand fredag Fredag d.4.7 startede vi vores togt mod Marstrand. Vi sejlede til Rørvig, hvor vi lagde os for svaj i bugten. Næste morgen sejler vi så mod Sverige, men aftaler at gå ind i Gilleleje, hvis det vipper for meget. Vi klarer det på trods af vipperiet og kl, ankommer vi til Glommen, hvor Carl-Erik og Pia ligger med Polarstjernen. Vi spiser og hygger os sammen. Søndag vinker vi farvel til Carl og Pia med et på gensyn, vi sejler nu mod Gøteborg. Vi finder en fin bugt på vejen ved Kongebøjen, vi bliver enige om at kaste anker der. Vi hygger os med fiskeri, solbadning, et par drinks ( hehe), det er skønt vejr, men ingen badning.der er mange brandmænd. Næste dag fortsætter vi, og går ind i Gøtaelven, vi ville finde et sted at ligge for svaj. Vi sejler ind for at kaste anker, da vi finder et passende sted, der er den fineste lille havn, så der lægger vi til, Kungelven Havn. Vi går en tur op i en rigtig fin kirke, her er ligesom åbent hus og vi får en masse af vide om kirken. Derefter drager vi op i byen. Da vi kommer tilbage, bliver vi enige om, at blive en dag mere, da her er så stille og fredeligt. Om tirsdagen vågner vi til et kæmpe tordenvejr og nogle ordentlige regnbyger, men stadig meget varmt. Da solen titter frem igen, bliver vi enige om, at 10

11 gå en tur op at kigge på borgen, som vi kan se fra båden, bagefter går vi ind i byen, på vejen kommer vi forbi en fin slags have, hvor man kan se forskellige lægeplanter og læse om dem. Efter dette spændende kig, fortsætter vi ind i byen, på vej derind er der en masse fine træhuse. Vi spiser lunch inden, vi vandrer tilbage. Endnu en ordentlig regnbyge. Vi fortsætter, da vi vågner, dog med lidt besvær. Vi har nærmest siddet fast på bunden, de dage vi har ligget der, og nu da vi skal ud er der rigtig meget strøm, ja og meget lidt plads at navigere på, men tilsidst efter at vi har hængt lidt på en pæl og ved en fremmed mands hjælp. Så går turen videre, idet vi sejler ser vi pludselig et rådyr der svømmer foran vores båd fra den ene bred til den anden, bare så kært. Vi bliver enige om et langt stræk, nu vil vi lægge til i Marstrand. Vi ankommer til Marstrand d.9.7, vi lægger til ved siden af Labbe, som er den mand der sammen med Mats har stået for planlægningen af træffet. Mats og Eva er også ankommet. Snakken går og vi hygger os. Labbe spørger, om vi alle vil med ud med Alf ( Labbes søn)i hans snekke og fange makrel. Det vil vi da meget gerne, Eva er den heldige, og fanger tre på en gang. Rigtig sjovt at prøve. Det bliver sen aftensmad kl Næste dag begynder der, at ankomme flere både. Vi hygger os på bådene hele dagen i pragtfuldt vejr. Johnny og Labbe er lige ude at sejle i snekken for at ordne et par ting. Johnny får også badet fra vores egen båd. 11

12 Fredag sejler vi over til den bro, der er reserveret til træffet, og bådene ankommer stille og roligt, tilsidst er vi 37 både, flot syn. Der bliver uddelt en pose til hver båd med en kasket, brochurer hvor Labbe har forhandlet med forskellige butikker, så vi får procenter mm. Vi går rundt på bådene og snakker, hilser på gamle og nye venner. Senere bliver der solgt t- shirts med et fint logo, som Labbes søn har tegnet. Kl 18 mødes vi alle sammen med hver vores picnickurv og vandrer i samlet flok op på et bjerg, hvor vi indtager vores medbragte mad og drikke. Det er en helt vidunderligt at sidde der på toppen og kigge ud over vandet i det smukke vejr. Senere da alle er nede igen efter nogle hyggelige timer med mad snak og sang, hygger vi os på bådene til sent/tidligt. Lørdag er der lavet en aftale med hotellets spabad, hvor vi tager over med færgen. Her tilbringer vi nogle skønne timer, inden vi skal være tilbage kl , hvor der serveres champagne og chips, sponsoreret af Tonny og Julia. Så var der konkurrence. Der blev lavet 4 hold, og så var der ellers padling i havkajak.det var vældig morsomt og underholdende. Johnny var en del af underholdningen, da han faldt i vandet. Bagefter var der fri leg til kl Vi mødtes så kl hvor vi vandrede op til borgen, hvor vi skulle indtage festmiddagen. Først var der rundvisning, hvor vi fik en flot fortælling om borgens historie, samtidig med at vi nød et glas champagne. Så satte vi os ellers til bords. Vi fik en to-retters menu. Vi sad 6 ved hvert bord, rigtig hyggeligt. 12

13 Der var taler, uddeling af præmier og gaver. Ved 22 tiden havde de fleste forladt borgen og var gået ned på bådene. Vi festede rundt om på bådene, og kom endnu en gang sent/tidligt i seng. Søndag var der byvandring med fortælling af en guide. Nogen havde ondt i håret og fik ikke den oplevelse med. Flere både sejlede i løbet af dagen, vi var 17 der blev og først sejlede i videre mandag Det var vemodigt at sige farvel, men så må vi glæde os til næste store træf, som holdes i Norge i området omkring Langesund i Juli Men i får selvfølgelig mere at vide, når vi nærmer os. Så husk at kigge på hjemmesiden. Vi fortsatte ferien, efter et flot og vel tilrettelagt træf, mod Læsø, sammen med rigtige gode venner, Labbe og Susanne, Audun og Siv og et par af deres venner Marit og Øystein, så for vores vedkommende var alt det hyggelige ikke slut endnu. Vi havde aldrig været på Læsø, så det var med spænding vi imødeså dette. Vi ankom halvsent og blev og hyggede os på bådene sammen. Om morgenen står Labbe og Johnny tidligt op og henter krabber og jomfruhummere ca 14 kg. Mændene kogte og ordnede krabber og jomfruhummere, som vi skulle nyde om aftenen. Susanne og jeg vandrede og vandrede sammen med deres tre hunde ud til en uldgård, hvor der var mange fine ting. Da vi skulle tilbage, måtte vi tage en taxi (øens eneste), da det styrtede ned. Om aftenen hyggede vi os med den lækre mad og spillede spil til kl Næste dag tager Johnny og jeg gratisbussen til den anden ende af øen Vesterø. 13

14 Her hyggede vi os og spiste frokost i det skønne vejr. Vi mødte to dejlige mennesker, som også havde været med til træffet, Maj-britt og Frantz, vi tilbragte en hyggelig stund og snakken gik, indtil vi skulle tilbage. Om aftenen slappede vi fuldstændigt af, det var tiltrængt. Næste dag sejler vi alle til Hals, d.v.s. Audun og Siv sejler tilbage med deres venner, og vil støde til os senere. Vel ankommet til Hals, møder vi Lone og Jørgen fra Anna-Fred og Sanne og Allan fra Venus. Så fortsatte festen fra træffet og sent i seng. Næste dag går vi fire på handelen. Venus mandskab sejler hjem og Lone og Jørgen besøger venner. Vi andre sidder på vores båd med hver sin ipad og stener. Vi fire sejler nu til Mariager Fjord. Vi lægger til i Hadsund og finder en plads til Audun og Siv, som er på vej tilbage. Næste dag går turen til Mariager, her ligger vi et par dage, ser på byen, spiser sammen, shopper mm. Vi tager alle 6 en tur til Hobro i vores båd for at handle stort ind. Så går turen til Grenå, her er vi også et par dage, hvor vi vandrer til byen (pæn tur) shopper, kigger på byen ja hygger os. Nu skal vi vise vores gæster Isefjorden og Roskilde Fjord. Vi sejler mod Hundested, men da vi ankommer, kan vi ikke få plads, så vi tager til vores hjemhavn, som er Frederiksværk. Her holder de Johnnys fødselsdag på forskud, Labbe laver dejlig mad i vores klubhus og til en afveksling har vi et par festlige dage. Den sidste tur inden vores ferie slutter er til Holbæk, hvor vi mødes med 7 nauticatter fra træffet. Vi spiser på Svanen og hygger os på bådene og broen til sent (igen, igen)vi snakker, synger mm. Dejlig afslutning på en herlig ferie. Nu glæder vi os, som sagt, til træffet i Norge, hermed en stor tak til alle, der gjorde træffet og ferien til noget, man kan mindes med glæde. Mange hilsner Lone 14

15 BETALING AF KONTINGENT Også i 2015 skal der betales kontingent. Indbetalingsdato: Søndag den 29. marts 2014 fra kl til kl Betaler du ikke i klubhuset på ovennævnte dato, vil girokort blive tilsendt. Husk seneste frist for betaling er den 15. april 2014 KONTINGENT 2015 AKTIV...500,00 ÆGTEFÆLLE...100,00 PASSIV...200,00 Kan købes ved indbetaling, eller ved kasseren. STOFMÆRKER...30,00 KLISTERMÆRKE...10,00 STANDER...50,00 Klubben kan tilbyde dig en ansvarsforsikring Hele året

16 Lyngby Radio - stadig din livline til land Hermed fremsendes nyt om Lyngby Radio til søfarende og maritime skoler mv.: Ophør af offentlig korrespondance og ny ledelse af den danske nød-, ilog sikkerhedskommunikation til søs Den 1. januar 2015 ved midnat overtog Forsvaret ansvaret for radioekspeditionen ved Lyngby Radio. Baggrunden er en politisk beslutning om, at staten skulle varetage opgaven med at sikre dækningen af maritim nød-, il- og sikkerhedskommunikation i danske farvande, der i en årrække har været en opgave under en kommerciel virksomhed. Det betyder, at radioekspeditionens opgaver er blevet overført til Forsvaret, som i forvejen varetager opgaven med eftersøgning og redning i danske farvande. Med Forsvarets overtagelse vil Lyngby Radios opgaver blive fokuseret omkring maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste for søfarende i danske farvande. Det medfører, at de kommercielle tjenester for offentlig korrespondance, som hidtil har været tilgængelige, ophører. Det vil således ikke længere være muligt at gennemføre almindelige radiosamtaler mellem skibe og telefonabonnenter i land over Lyngby Radio, men Lyngby Radios professionelle varetagelse af radiokommunikation i forbindelse med nødsituationer og udsendelse af navigationsadvarsler med videre vil fortsætte uændret døgnet rundt, ligesom det fortsat vil være muligt at foretage testopkald til Lyngby Radio. Der vil ikke ske ændringer af Lyngby Radios kanaler og kanalanvendelse på VHF. På MF er den eneste ændring, at DSC-kaldefrekvenserne benævnt National kaldekanal og International kaldekanal tages ud af drift. For nød-, il- og sikkerhedskald vil anvendelsen af MF DSC-kaldefrekvensen 2187,5 khz samt VHF DSC kanal 70 og VHF kanal 16 være uændret. 16

17 Radioekspeditionen vil referere direkte til Redningscentralen JRCC i Aarhus, som i forvejen har et tæt samarbejde med Lyngby Radio. Først om et par år vil nye faciliteter, der kan rumme alle elementer af Forsvarets Operationscenter, være færdigindrettet i Karup, hvorefter en overflytning hertil vil ske. Indtil da vil radioekspeditionen løse sine opgaver som hidtil fra Lyngby Radios lokaler i Bagsværd. Lyngby Radio viderefører sit kaldenavn efter årsskiftet, ligesom det fortsat vil være det samme erfarne personale ved Lyngby Radio, der betjener de søfarende i æteren over danske farvande. Dette betyder således, at sejlere og søfarende i danske farvande stadig vil være professionelt dækket døgnet rundt af en effektiv radiobaseret maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste, men man vil ikke mere kunne ringe hjem over Lyngby Radio og for eksempel informere om en forsinkelse eller ændret destination. Spørgsmål om Lyngby Radio vil kunne rettes til: Daglig leder af Lyngby Radio, Helle Willadsen, tlf Chefen for Redningscentralen, OK Mette Stab-Nielsen, tlf eller Søfartsstyrelsen skal supplerende informere radioskoler m.v. om, at undervisningen til de maritime radiocertifikater GOC, ROC, LRC og SRC bør justeres i passende omfang. Søfartsstyrelsen har allerede ændret SRC opgaverne i overensstemmelse hermed. 17

18 Pølsevogns-parlør Festvognen.dk har samlet nogle af de særlige gloser og vendinger, der benyttes ved pølsevogne rundt om i landet. Vi skal straks advare om at dette folkevid kan være temmelig bramfrit indimellem, grænsende til det obskøne. Af hensyn til de yngre læsere har vi dog bortcensureret de allerværste udtryk. Vi begynder med selve vognen, der går under betegnelsen Svineknallert, Skinkekutter eller Café Fodkold. Ekspedienten, dvs. pølsemanden, kaldes henholdsvis Skinkekaptajnen, Fætter Fars, Pøllemanden, Den lokale tarm pusher eller Slangetæmmeren. Ved bestilling anvendes følgende udtryk: Rød pølse En pølse med brød: En finger med kage - Skinkesøm med pude - En slange med dej - russer med sidevogn - En indianer med rygsæk - Et nisseben med håndtag - En rød fra dybet med kage - En slatten fra bassinet med pude En ristet pølse: En øgle - En neger - En fyrværkeri-finger En ristet med ketchup og brød: Øgle med slam og kage En ristet med det hele: En død hund med dej og hele farveladen Alm. Hotdog: Karl Stegger - Skinkesøm i åben kiste - Eskimo i kajak Hotdog med det hele: Død indianer med tæppe og hele krigsmalingen Pølse i svøb: En Karl Stegger i lædervest - En Henning i Presenning - Jens Okking i slåbrok Dansk Hotdog Fransk Hotdog: Skinkesøm i spændetrøje - Skaldet franskmand i sovepose - En mumie med sarkofag - Fransk Hue 18

19 Ristet hotdog i svøb med løgringe, ristede løg, agurkesalat, ketchup og gul sennep: Solskoldet grønlænder med briller, hår på brystet i kajak og iklædt lædervest, agurkemaske, kindrødt og Degaulle (siges hurtigt) Hos den velassorterede pølsevogn 1/2 grillkylling med fritter og cole slaw: Halvbranket Kentuky-måge med svæller og bræk - En halv måge med bjælker og sump 1/2 grillkylling med fritter: En halv Flabber babber med patroner - En halv nationalfugl med fedtstifter - En halv gummigrib med døde fingre - En halv ørn med klodser Bøfsandwich: En nystrøget neger med høretelefoner Fiskefilet med fritter og remulade: Remuladehaj med bjælker og slam Diverse tilbehør Cocio - fås i alle pølsevogne Cocio: Negermælk - Mandela-bajer - Congo Bajer Sugerør til drikkelsen: Med børnebestik Fransk Sennep: Degaulle Sennep: Bæ - Den gule kætter Mild Sennep: Børnebæ Remoulade: Bræk - Lind mave Ristede løg: Sår-skorper - klinkegulv Rå løg: Tånegle - Brutale løg - Tude briller Agurkesalat: Surt fra urtehaven - Åkander - Skiveskåret syltet diller-daller - Vabelplastre - Grønne øjne 19

20 Diverse udtryk Hvis nu man kun vil have ketchup, siger man: Kan du ikke bare give slangen lidt kindrødt på... Når skinkekaptajnen spørger hvad der skal på, så svarer man: Der skal fart på... Hvis slangetæmmeren vil vide om man skal have det hele på, svarer man: Nej, gem du bare lidt til de andre kunder... Når en lokale tarmpusher spørger om der skal ketchup og sennep på, svarer man: Ja, du spiller bare på hele orglet! Skal du bede om et par servietter: Kan vi lige få gardinerne ud af vinduet? God appetit! 20

21 Bådkalecher og Sejl vaskes Vi vasker alle typer og størrelser af sejl og bådkalescher så det bliver helt rent og fri for salt. Supplér din normale vedligeholdelse med en årlig vask hos os. Så har du gjort dit til at sikre dit sejl og din bådkaleche en maksimal levetid. J Bådkalecher, rens og imprægnering pr. kg. kr. 285,00 (min. 2 kg.) J Sejl, vask pr. m2 kr. 66,00 J Gulvtæppesæt til båd kr. 750,00. (Max. 6 m2) J Polstrede bådhynder, efter tilbud Vi henter og bringer for i alt kun 125,00 kr. over næsten hele landet VINDERØD FARVEHANDEL Nordsjællands billigste priser i tapeter, maling, blitsalak, emalielak og facademaling Helsingevej Frederiksværk Tlf % rabat til Motorbådsklubbens medlemmer. 21

22 Vi udfører reparation og service på alle bilmærker Åbningstider: Man-torsdag Fredag Lørdag Dæk Fælge Olie Batterier Udstødning Bremser Vi har altid et stort udvalg af alufælge og kvalitetsdæk på lager. Besøg dit First Stop dækcenter i Frederiksværk og få specialistens rådgivning om, hvad der passer til din bil. Frederiksværk Vulkanisering. Industrihaven 2. Tlf Vi har altid en god pris på gas Ring eller kik ind for priser... - vi er billigere end du tror! Rønnevej Frederiksværk Telefon

23 JB RUSTFRI ApS Undalsvej Frederiksværk Tlf Alt i marineudstyr. Landgangstrapper Søgelænder Sceptre Prædikestole Vi fremstiller alt i rustfrit bådudstyr. Rustfri smedie Aut. forh. Yanmar - Ford Perkins - Sabb Nani diesel Gear: bw - prm - hurth - ZF Samt rep. af andre motorer v/erik Pedersen Østersøvej 119, 2100 Kbh. Ø Telefon Mobil

24 - dit lokale autoriserede Marine Service Center Salg af både, indenbordsmotorer og påhængsmotorer: Mercury/MerCruiser Cummins Mariner Suzuki Evinrude Lombardini Iveco Perkins Joller Trailere Reservedele Udstyr Joller og påhængsmotorer fra 2-10Hk til omgående levering Kom og se udvalget i butikken Stort reservedelslager Service og reparation af alle mærker: Indenbords og påhængsmotorer - benzin og diesel - sejl og motorbåde På din havn eller vores værksted Smedetoften Frederikssund Tlf Mob Marine

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-23. årg. Januar 2013

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-23. årg. Januar 2013 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-23. årg. Januar 2013 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 17. februar 2013 kl. 09.00 i klubhuset Foto: C. Mailand Formanden holder

Læs mere

Klubnyt. Foto: Per Rasmussen ferie 2013 1. - Hjarbæk Sluse & Bro. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-24. årg.

Klubnyt. Foto: Per Rasmussen ferie 2013 1. - Hjarbæk Sluse & Bro. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-24. årg. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-24. årg. Marts 2014 Foto: Per Rasmussen ferie 2013 1 - Hjarbæk Sluse & Bro Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Juni 2017

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Juni 2017 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-27. årg. Juni 2017 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk Danske Bank: 1551-000175 6966 Internet:

Læs mere

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2014-1. UDGAVE - DECEMBER 2014 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Efterår 2014. Vi er en næsten ny bestyrelse, der

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-23. årg. Juni 2013. Ikke alle havde fået båden i vandet til Pinseturen

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-23. årg. Juni 2013. Ikke alle havde fået båden i vandet til Pinseturen Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-23. årg. Juni 2013 Ikke alle havde fået båden i vandet til Pinseturen 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts Vinterpladsen /17

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts Vinterpladsen /17 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-27. årg. Marts 2017 Vinterpladsen 1 2016/17 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk Danske Bank:

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 16. februar 2014 kl. 9.00 i klubhuset Dette er kl. 11.00 om formiddagen

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje.

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015 Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-21. årg. September 2011. Solen går ned over Juelsminde Foto Michael Reher

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-21. årg. September 2011. Solen går ned over Juelsminde Foto Michael Reher Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-21. årg. September 2011 Solen går ned over Juelsminde Foto Michael Reher 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175 6966 Adresse:

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-22. årg. September 2012. Foto: John Skafte Så glad bliver man, når man tár til Skuldelev.

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-22. årg. September 2012. Foto: John Skafte Så glad bliver man, når man tár til Skuldelev. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-22. årg. September 2012 Foto: John Skafte Så glad bliver man, når man tár til Skuldelev. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-23. årg. Marts 2013. Foto: Svend Åge Andersen Havnen på en vinterdag.

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-23. årg. Marts 2013. Foto: Svend Åge Andersen Havnen på en vinterdag. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-23. årg. Marts 2013 Foto: Svend Åge Andersen Havnen på en vinterdag. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-26. årg. Januar 2016

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-26. årg. Januar 2016 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-26. årg. Januar 2016 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 21. februar 2016 kl. 9.00 i klubhuset Helgeåen - Århus Foto: Per Rasmussen

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012. 1 Foto John Skafte og den glade vinder er...

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012. 1 Foto John Skafte og den glade vinder er... Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012 1 Foto John Skafte og den glade vinder er... Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175 6966 Adresse: Havnelinien

Læs mere

VHF Kursus. Mogens afholder kursus i klubbens lokaler følgende dage. 24. februar, 3. og 10. marts kl. 18.30 ca. 21.30

VHF Kursus. Mogens afholder kursus i klubbens lokaler følgende dage. 24. februar, 3. og 10. marts kl. 18.30 ca. 21.30 VHF Kursus Mogens afholder kursus i klubbens lokaler følgende dage 24. februar, 3. og 10. marts kl. 18.30 ca. 21.30 Prøven aflægges i Ballerup den 18. marts Pris pr. elev kr. 1.400,- inkl. alt materiale

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-22. årg. Januar 2012

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-22. årg. Januar 2012 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-22. årg. Januar 2012 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 12. februar 2012 kl. 09.00 i klubhuset Solen går ned over Juelsminde

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Det går den rigtige vej!

Det går den rigtige vej! Nr1. 20 Årgang Februar 2016 Det går den rigtige vej! Nu skal kanonen snart bruges igen. Tursejlernyt : Udgiver Assens Tursejlerklub Næsvej 16. 5610 Assens Redaktionen. Peer Find Jensen. Tlf.21479603 E.Mail:peerfindjensen@godmail.dk

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Februar 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindevej

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside

U S A V I INFORMERER. Prøv vores hjemmeside http://storevejlegaard.dk April 2012 H Prøv vores hjemmeside INFORMERER U S A V I Nu er det et par år siden jeg sagde ja til at vedligeholde grundejerforeningens hjemmeside. Jeg havde ikke prøvet at lave

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen ved at foreslå Leo Bergsted Mortensen

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Maj 2012 42. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-23. årg. September 2013. Foto: Per Rasmussen - Heksen fyres af. 1

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-23. årg. September 2013. Foto: Per Rasmussen - Heksen fyres af. 1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 4-23. årg. September 2013 Foto: Per Rasmussen - Heksen fyres af. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16 3300 Frederiksværk

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 18 stemmeberettigede. Jens Koch bød velkommen. Jens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere