Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden"

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts 2015 Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien Frederiksværk Danske Bank: Internet: Havnefoged: åbningstid 12:00-13:00 Tlf.: Mobil: BESTYRELSENFORMAND udlejning af klubhus Carl-Erik Anthonsen Anker Heegaardsgade Frederiksværk KASSERER mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Web-master Michael Jensen Vibevænget Bagsværd Bestyrelsesmedlem ad hoc opgaver Per Rasmussen Østervang Hillerød Bestyrelsesmedlem kontaktperson til festudvalg Johnny Jensen Strandvejen Frederiksværk FESTUDVALG: Kirsten Marcher Skovsangervej Frederiksværk Erik Snerling Enghave Park Allerød Jane Heitmann Betak Mølleengen Slangerup Ruth Søhus Andersen Horsbølvej Slangerup BLADUDVALG: mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Lone Jensen Strandvejen Frederiksværk Tina Grundahl Vibevænget Bagsværd Hvis I skifter adresse eller telefonnummer, bedes I venligst huske at meddele dette til kassereren. Det kan gøres skriftligt, telefonisk, pr. mail eller på medlemslisten, der hænger i klubhuset. Klubbladet udkommer 20. jan marts juni september Deadline næste nummer 2 er den 1. Juni 2015

3 Formanden har ordet Jeg vil starte med at sige tak til alle som deltog i den nyligt afholdte generalforsamling. Det er rart at se at der er interesse for klubben og dens aktiviteter. Nogle af punkterne på generalforsamlingen var bl.a. tilmelding og opbakning til de forskelige arrangementer som der afholdes i klubben. Jeg vil gerne her appellere til at overholde tilmeldingsfrister, og dermed respektere det arbejde som festudvalget udfører. Husk det er et frivilligt arbejde de udfører for dig, så du kan have en hyggelig aften i klubben!! Jeg ser frem til et godt samarbejde med bestyrelsen og udvalg i Til sidst vil godt takke dem som ikke modtog genvalg for deres indsats. Du kan læse referatet og min beretning andet sted i bladet. Nok om generalforsamlingen - foråret står snart for døren og det er allerede nu tid til at planlægge hvad der skal laves på båden samt hvor sommerferien skal gå hen. Husk når du skal planlægge dine ture, at klubben traditionen tro har Pinsetur, hvor vi gerne skulle møde talstærkt op, og hygge os sammen. Så møde op og deltag! Husk i øvrigt også kontingentindbetaling den 29. marts, samme dag som generalforsamling i Frederiksværk Havn AMBA, og standerophaling den 11. april. Vi ses på havnen Carl-Erik 3

4 AKTIVITETSKALENDER 2015 Kontingentbetaling 29. Marts kl Standerhejsning 11. April kl Pinsetur Maj turen går til Jyllinge havn Sct. Hans 23. Juni kl Vennetur August Ålegilde 12. September kl Klubaften 7. Oktober kl Nedhalerfest 7. November kl DIT NYE SUPERMARKED FREDERIKSVÆRK - ET RART STED AT HANDLE DEN LUNE BAGER TIPS LOTTO BLOMSTER EGEN SLAGTER FAST FOOD Minimum 600 dagligvarer til GUL PRIS betyder varer til fast lav pris, hver eneste dag. 4 Mandag - Fredag 8-20 Lørdag, Søndag, & Helligdage 8-20 Tlf Slagterafd Fax Ellevej 34 - Enghaven

5 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Beretning fra udvalgene Festudvalg Bladudvalg 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent for Godkendelse af budget 8. Valg til bestyrelse 9. Pause 10. Vedtagne beslutninger oplæses 11. Eventuelt 1. Valg af ordstyrer C.E.A. åbnede generalforsamlingen, og bestyrelsen indstillede Karl Ryborg som ordfører som takkede ja for valget. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 44 stemmeberettigede tilstede. 2. Formandens beretning Formandens beretning 2014 Hermed min beretning for året der gik. Generelt har det været et stille år uden de store udfordringer. Vi må indrømme at bestyrelsens arbejde efterhånden går på ren drift af klubben, godt hjulpet af vores hjælpsomme udvalg Festudvalget har afholdt de traditionelle arrangementer: Sildebord StanderOphaling Pinsetur Standernedhaling Bladudvalget Udsendelse af klubblad Jeg vil dog sige at der mangler opbakning fra klubbens medlemmer der kunne godt være flere med. Tag f.eks. pinseturen, hvor der var tilmeldt 3 både. Spørgsmålet er om tiden er løbet fra os skal det ske under en anden form?? 5

6 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Jeg vil godt sige en stor tak til vores udvalg, som lægger et stort arbejde i klubbens arrangementer TAK FOR DET!! Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt bestyrelsesmøder efter behov, og af væsentlige ting som der er sket er bl.a.: Hegn er malet - Per tak for flot arbejde Nyt bogføringsprogram Nyt program til håndtering af medlemslister - Tak til Niels Jørgen Hjertestarterkursus fælles for havnen afholdes i vores klubhus. Ny trappe og rampe Nye vinduer/hoveddør Nye brugt stole (55 stk.) gratis 1 hoveridag i klubben. Så der er brugt en del penge på vedligehold, mere end budgetteret. Men det er en nødvendighed. Klubben har også traditionen tro en del vinteraktiviteter. Damemadlavning Madlavning for mænd Navigation NJR Julemiddag 30 tilmeldt Mandagsholdet Jeg glæder mig over at huset bliver brugt - det giver liv i klubben. Johnny har også lavet nogle kom sammen i klubben, hvor der har været en stor tilslutning. En lille status på medlemsantal. Der har i 2014 været en tilgang på ny medlemmer på 6. 8 har meldt sig ud altså en nedgang på 2 aktive medlemmer. Der er nu 152 aktive, 53 ægtefæller og 2 passive. Klubhuset har i 2014 været udlejet 21 gange. Lejeindtægten er blevet en væsentlig indtægtskilde i klubben. Den store udlejning giver derfor noget slidtage i klubben, og bestyrelsen arbejder hele tiden på vedholde huset, så det hele tiden fremstår i en rimelig stand. Som nogen sikkert har bemærket er Michael Reher ikke webmaster mere og Michael har taget over. Der har været nogle mindre uenigheder omkring hjemmeside. Selve sagen har jeg desværre ikke håndteret helt som jeg kunne ønske, og dette har jeg beklaget over for Michael Reher. Til sidst vil jeg endnu en gang sige tak til alle som bidraget til klubbens arbejde og en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde. 6

7 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 3. Kassererens beretning Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskab blev godkendt uden kommentarer. 4. Udvalgenes beretning Beretning for festudvalget blev kort fremlagt af Johnny Jensen: Der er et godt festudvalg med en god stemning. Desværre ønsker Judy at udtræde. I det kommende år vil festudvalget prøve at lave en standernedhaling med lidt ekstraordinært, måske en musikalsk overraskelse. Spørgsmål: SAL: Enkelte synes det kører for stift omkring tilmeldingsfrister til arrangementer og afmeldinger til samme. Det medfører lidt negativ stemning over for det ellers meget store arbejde som festudvalget lægger for dagen. Der mangler lidt fleksibilitet. Johnny: Festudvalget har indført en regel om at man skal have betalt for arrangement senest ugen før arrangement afholdes. Årsagen til dette er den megen diskussion, der ofte er opstået i forbindelse med til- og afmeldinger op til selve dagen for afholdelse af et arrangement. Det giver rigtig meget ekstraarbejde omkring indkøb, borddækning og planlægning ved for sen tilmelding/afmelding. Man bliver nødt til at vide, hvor mange der kommer, og hvor stort budget der er til indkøb med mere. Carl-Erik: Denne diskussion har været der før. Deadlines annonceres i god tid, og de bør kunne overholdes. Det er manglende respekt over for festudvalget ikke at overholde disse deadlines. Tilmeldingsfrist op til en uge før et arrangement bør ikke give anledning til problemer. SAL: En enkel havde et eksempel på, at en sen tilmeldinger/afmeldinger (bytteri mellem 2 medlemmer) hvor den afmeldte også skulle være blevet opkrævet for tilmelding. Det viste sig at være rygter som den berørte part selv kunne afvise. SAL: Det årllige sildegilde skal holde sig til sild og ikke andet. Alle er velkomne, men spiser man ikke sild må man selv have madpakke med. SAL: Opsang omkring, at nu burde man tage ja hatten på, og lade være med de sure miner over småting. Glem det og glæd jer over det kæmpe arbejde festudvalget gør. Karl Ryborg: efterlyser regnskaber fra udvalgene. Johnny: bestyrelsen bliver løbende orienteret om udvalgets økonomi. I dag er der et samlet overskud på godt 4000 kr. Festudvalg har tænkt at de skal bruges til noget ekstraordinært til f.eks. standernedhalingen. Til forskel fra gamle dage, hvor festudvalget fik 3000 kr i støtte fra klubben, er festudvalget i dag selvfinansierende. Beretning for Bladudvalget blev kort fremlagt af Niels-Jørgen Rasmussen: Artikler til klubbladet efterlyses. Der mangler input til juni-bladet, og det er oftere og oftere, at der mangler input. 7

8 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Carl-Erik: Husk at man ikke må tage artikler der har været trykt andre steder. Ophavsrettigheder skal respekteres. Det kan blive frygtelig dyrt at gengive andres artikler uden deres samtykke. SAL: På et tidspunkt var der en artikel om brugen af progammel omkring GPS og elektroniske søkort. Det kunne være godt med en opfølgning på dette. I øvrigt vil der efter sommer komme en artikel omkring kanalsejlads på europas floder. 5. Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet 6. Fastsættelse af kontingent for 2014 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslag blev godkendt. 7. Godkendelse af budget N.J. gennemgik budgettet. Det femlagte budget blev godkendt. 8. Valg af bestyrelses, 2 revisorer og udvalgsmedlemmer Kasserer Niels Jørgen Rasmussen - genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Michael Jensen - genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Per Rasmussen - genvalgt for 2 år Bestyrelsessuppleant Kim Andersen Revisorer Lone Jensen Revisorsuppleant Søren Kristiansen - genvalgt for 2 år - genvalgt for 2 år - genvalgt for 1 år Festudvalgsmedlemmer: Judy Rasmussen ønskede at udtræde. I stedet blev Jane Betak valgt for 1 år. (tiltræder straks) Ruth Andersen (tiltræder straks) - genvalgt for 1 år Kirsten Marcher (tiltræder 1. oktober) - genvalgt for 1 år Erik Snerling (tiltræder 1. oktober) - genvalgt for 1 år Bladudvalgsmedlemmer: Lone Jensen - genvalgt for 1 år Michael Reher ønskede ikke at genopstille. Ingen ny kandidat meldte sig, så der er en ledig plads, såfremt der skulle være interesserede. Indstilling til bestyrelsespost i Fr.værk Havn A.m.b.a. Carl-Erik Anthonsen indstilles. 8

9 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Pause Pause blev holdt efter punkt 3, og derfor blev den planlagte pause her skippet. 10. Vedtagne beslutninger oplæses C.E.A. konstaterede at der ikke var indkommet nogen forslag og dermed ingen beslutninger at oplæse. I stedet blev der refereret lidt fra Frederiksværk Havn A.m.b.a.: For tiden sker der en større udskiftning i havnebestyrelsen. Tom udtræder da han ikke længere er andelshaver. Sejlklubbens medlem udtræder p.g.a. arbejde i sejlklubbens bestyrelse. Der er og bliver arbejdet med en strukturering af havneprocedurene. Over tid har det vist sig, at der er behov for lidt klarere regler for havnekontoret så alle bliver behandlet ens. Optagningsudstyr til havnen er igen ved at blive undersøgt, da der har vist at være noget billigere grej, end det man tidligere har set på. Men det er endnu på meget løst grundlag. Kommentarer: SAL: Havnens generalforsamling falder på palmesøndag, så mon ikke der er mange der er taget på ferie. C.E.A.: Det er for sent at ændre nu. Vedtægterne foreskriver også i hvilken periode generalforsamling skal afholdes. SAL: Har set i referat på hjemmesiden at der arbejdes med Havnens dag. Hvor meget er klubben involveret i dette? C.E.A. Har fået positiv tilkendegivelse fra klubbens festudvalg. Men det kræver en aktiv deltagelse fra alle klubber for at Havnens dag kan blive gennemført. Men der arbejdes på det. Bliver Havnens dag til noget, vil datoen sandsynligvis, lige som sidst, blive medio august. SAL: Vedr. arealet med opfyldning, hvad er planerne med det? C.E.A.: Der arbejdes med flytning af masteskure, mastekran m.m. Man overvejer nogle nye masteskure der kan bruges til andet formål i sommerhalvåret, f.eks. som en slags torvehal. Der er også en forespørgsel fra J.P.Yacht om at få lov til at bygge en hal til bådopbevaring. Men der er intet endeligt besluttet endnu. SAL: Kommer bussen til at køre ned omkring havnen? CEA: Nej Afslutningsvis opfprdrede Per Rasmussen til at melde sig til hoveri arbejde: Borde og bænke skal males i april, så interesserede må meget gerne melde sig. 11. Eventuelt SAL: Har i Sverige set en bådvaskemaskine. Er det noget man har overvejet i havnen? C.E.A.: På et tidspunkt talte man om det i havnen, men sålænge man må bruge bundmaling er det ikke rigtig aktuelt. Den er heller ikke hel billig. Spørgsmålet affødte lidt løs snak omkring emnet, bl.a. en ordning med ophaling af båd og højtryksspuling af bund som man f.eks. har i Jylinge og Vejle. 9

10 Pretty Womans tur til det nordiske træf i Marstrand. Vi havde baseret vores sommerferie i år på, at vi skulle være i Marstrand fredag Fredag d.4.7 startede vi vores togt mod Marstrand. Vi sejlede til Rørvig, hvor vi lagde os for svaj i bugten. Næste morgen sejler vi så mod Sverige, men aftaler at gå ind i Gilleleje, hvis det vipper for meget. Vi klarer det på trods af vipperiet og kl, ankommer vi til Glommen, hvor Carl-Erik og Pia ligger med Polarstjernen. Vi spiser og hygger os sammen. Søndag vinker vi farvel til Carl og Pia med et på gensyn, vi sejler nu mod Gøteborg. Vi finder en fin bugt på vejen ved Kongebøjen, vi bliver enige om at kaste anker der. Vi hygger os med fiskeri, solbadning, et par drinks ( hehe), det er skønt vejr, men ingen badning.der er mange brandmænd. Næste dag fortsætter vi, og går ind i Gøtaelven, vi ville finde et sted at ligge for svaj. Vi sejler ind for at kaste anker, da vi finder et passende sted, der er den fineste lille havn, så der lægger vi til, Kungelven Havn. Vi går en tur op i en rigtig fin kirke, her er ligesom åbent hus og vi får en masse af vide om kirken. Derefter drager vi op i byen. Da vi kommer tilbage, bliver vi enige om, at blive en dag mere, da her er så stille og fredeligt. Om tirsdagen vågner vi til et kæmpe tordenvejr og nogle ordentlige regnbyger, men stadig meget varmt. Da solen titter frem igen, bliver vi enige om, at 10

11 gå en tur op at kigge på borgen, som vi kan se fra båden, bagefter går vi ind i byen, på vejen kommer vi forbi en fin slags have, hvor man kan se forskellige lægeplanter og læse om dem. Efter dette spændende kig, fortsætter vi ind i byen, på vej derind er der en masse fine træhuse. Vi spiser lunch inden, vi vandrer tilbage. Endnu en ordentlig regnbyge. Vi fortsætter, da vi vågner, dog med lidt besvær. Vi har nærmest siddet fast på bunden, de dage vi har ligget der, og nu da vi skal ud er der rigtig meget strøm, ja og meget lidt plads at navigere på, men tilsidst efter at vi har hængt lidt på en pæl og ved en fremmed mands hjælp. Så går turen videre, idet vi sejler ser vi pludselig et rådyr der svømmer foran vores båd fra den ene bred til den anden, bare så kært. Vi bliver enige om et langt stræk, nu vil vi lægge til i Marstrand. Vi ankommer til Marstrand d.9.7, vi lægger til ved siden af Labbe, som er den mand der sammen med Mats har stået for planlægningen af træffet. Mats og Eva er også ankommet. Snakken går og vi hygger os. Labbe spørger, om vi alle vil med ud med Alf ( Labbes søn)i hans snekke og fange makrel. Det vil vi da meget gerne, Eva er den heldige, og fanger tre på en gang. Rigtig sjovt at prøve. Det bliver sen aftensmad kl Næste dag begynder der, at ankomme flere både. Vi hygger os på bådene hele dagen i pragtfuldt vejr. Johnny og Labbe er lige ude at sejle i snekken for at ordne et par ting. Johnny får også badet fra vores egen båd. 11

12 Fredag sejler vi over til den bro, der er reserveret til træffet, og bådene ankommer stille og roligt, tilsidst er vi 37 både, flot syn. Der bliver uddelt en pose til hver båd med en kasket, brochurer hvor Labbe har forhandlet med forskellige butikker, så vi får procenter mm. Vi går rundt på bådene og snakker, hilser på gamle og nye venner. Senere bliver der solgt t- shirts med et fint logo, som Labbes søn har tegnet. Kl 18 mødes vi alle sammen med hver vores picnickurv og vandrer i samlet flok op på et bjerg, hvor vi indtager vores medbragte mad og drikke. Det er en helt vidunderligt at sidde der på toppen og kigge ud over vandet i det smukke vejr. Senere da alle er nede igen efter nogle hyggelige timer med mad snak og sang, hygger vi os på bådene til sent/tidligt. Lørdag er der lavet en aftale med hotellets spabad, hvor vi tager over med færgen. Her tilbringer vi nogle skønne timer, inden vi skal være tilbage kl , hvor der serveres champagne og chips, sponsoreret af Tonny og Julia. Så var der konkurrence. Der blev lavet 4 hold, og så var der ellers padling i havkajak.det var vældig morsomt og underholdende. Johnny var en del af underholdningen, da han faldt i vandet. Bagefter var der fri leg til kl Vi mødtes så kl hvor vi vandrede op til borgen, hvor vi skulle indtage festmiddagen. Først var der rundvisning, hvor vi fik en flot fortælling om borgens historie, samtidig med at vi nød et glas champagne. Så satte vi os ellers til bords. Vi fik en to-retters menu. Vi sad 6 ved hvert bord, rigtig hyggeligt. 12

13 Der var taler, uddeling af præmier og gaver. Ved 22 tiden havde de fleste forladt borgen og var gået ned på bådene. Vi festede rundt om på bådene, og kom endnu en gang sent/tidligt i seng. Søndag var der byvandring med fortælling af en guide. Nogen havde ondt i håret og fik ikke den oplevelse med. Flere både sejlede i løbet af dagen, vi var 17 der blev og først sejlede i videre mandag Det var vemodigt at sige farvel, men så må vi glæde os til næste store træf, som holdes i Norge i området omkring Langesund i Juli Men i får selvfølgelig mere at vide, når vi nærmer os. Så husk at kigge på hjemmesiden. Vi fortsatte ferien, efter et flot og vel tilrettelagt træf, mod Læsø, sammen med rigtige gode venner, Labbe og Susanne, Audun og Siv og et par af deres venner Marit og Øystein, så for vores vedkommende var alt det hyggelige ikke slut endnu. Vi havde aldrig været på Læsø, så det var med spænding vi imødeså dette. Vi ankom halvsent og blev og hyggede os på bådene sammen. Om morgenen står Labbe og Johnny tidligt op og henter krabber og jomfruhummere ca 14 kg. Mændene kogte og ordnede krabber og jomfruhummere, som vi skulle nyde om aftenen. Susanne og jeg vandrede og vandrede sammen med deres tre hunde ud til en uldgård, hvor der var mange fine ting. Da vi skulle tilbage, måtte vi tage en taxi (øens eneste), da det styrtede ned. Om aftenen hyggede vi os med den lækre mad og spillede spil til kl Næste dag tager Johnny og jeg gratisbussen til den anden ende af øen Vesterø. 13

14 Her hyggede vi os og spiste frokost i det skønne vejr. Vi mødte to dejlige mennesker, som også havde været med til træffet, Maj-britt og Frantz, vi tilbragte en hyggelig stund og snakken gik, indtil vi skulle tilbage. Om aftenen slappede vi fuldstændigt af, det var tiltrængt. Næste dag sejler vi alle til Hals, d.v.s. Audun og Siv sejler tilbage med deres venner, og vil støde til os senere. Vel ankommet til Hals, møder vi Lone og Jørgen fra Anna-Fred og Sanne og Allan fra Venus. Så fortsatte festen fra træffet og sent i seng. Næste dag går vi fire på handelen. Venus mandskab sejler hjem og Lone og Jørgen besøger venner. Vi andre sidder på vores båd med hver sin ipad og stener. Vi fire sejler nu til Mariager Fjord. Vi lægger til i Hadsund og finder en plads til Audun og Siv, som er på vej tilbage. Næste dag går turen til Mariager, her ligger vi et par dage, ser på byen, spiser sammen, shopper mm. Vi tager alle 6 en tur til Hobro i vores båd for at handle stort ind. Så går turen til Grenå, her er vi også et par dage, hvor vi vandrer til byen (pæn tur) shopper, kigger på byen ja hygger os. Nu skal vi vise vores gæster Isefjorden og Roskilde Fjord. Vi sejler mod Hundested, men da vi ankommer, kan vi ikke få plads, så vi tager til vores hjemhavn, som er Frederiksværk. Her holder de Johnnys fødselsdag på forskud, Labbe laver dejlig mad i vores klubhus og til en afveksling har vi et par festlige dage. Den sidste tur inden vores ferie slutter er til Holbæk, hvor vi mødes med 7 nauticatter fra træffet. Vi spiser på Svanen og hygger os på bådene og broen til sent (igen, igen)vi snakker, synger mm. Dejlig afslutning på en herlig ferie. Nu glæder vi os, som sagt, til træffet i Norge, hermed en stor tak til alle, der gjorde træffet og ferien til noget, man kan mindes med glæde. Mange hilsner Lone 14

15 BETALING AF KONTINGENT Også i 2015 skal der betales kontingent. Indbetalingsdato: Søndag den 29. marts 2014 fra kl til kl Betaler du ikke i klubhuset på ovennævnte dato, vil girokort blive tilsendt. Husk seneste frist for betaling er den 15. april 2014 KONTINGENT 2015 AKTIV...500,00 ÆGTEFÆLLE...100,00 PASSIV...200,00 Kan købes ved indbetaling, eller ved kasseren. STOFMÆRKER...30,00 KLISTERMÆRKE...10,00 STANDER...50,00 Klubben kan tilbyde dig en ansvarsforsikring Hele året

16 Lyngby Radio - stadig din livline til land Hermed fremsendes nyt om Lyngby Radio til søfarende og maritime skoler mv.: Ophør af offentlig korrespondance og ny ledelse af den danske nød-, ilog sikkerhedskommunikation til søs Den 1. januar 2015 ved midnat overtog Forsvaret ansvaret for radioekspeditionen ved Lyngby Radio. Baggrunden er en politisk beslutning om, at staten skulle varetage opgaven med at sikre dækningen af maritim nød-, il- og sikkerhedskommunikation i danske farvande, der i en årrække har været en opgave under en kommerciel virksomhed. Det betyder, at radioekspeditionens opgaver er blevet overført til Forsvaret, som i forvejen varetager opgaven med eftersøgning og redning i danske farvande. Med Forsvarets overtagelse vil Lyngby Radios opgaver blive fokuseret omkring maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste for søfarende i danske farvande. Det medfører, at de kommercielle tjenester for offentlig korrespondance, som hidtil har været tilgængelige, ophører. Det vil således ikke længere være muligt at gennemføre almindelige radiosamtaler mellem skibe og telefonabonnenter i land over Lyngby Radio, men Lyngby Radios professionelle varetagelse af radiokommunikation i forbindelse med nødsituationer og udsendelse af navigationsadvarsler med videre vil fortsætte uændret døgnet rundt, ligesom det fortsat vil være muligt at foretage testopkald til Lyngby Radio. Der vil ikke ske ændringer af Lyngby Radios kanaler og kanalanvendelse på VHF. På MF er den eneste ændring, at DSC-kaldefrekvenserne benævnt National kaldekanal og International kaldekanal tages ud af drift. For nød-, il- og sikkerhedskald vil anvendelsen af MF DSC-kaldefrekvensen 2187,5 khz samt VHF DSC kanal 70 og VHF kanal 16 være uændret. 16

17 Radioekspeditionen vil referere direkte til Redningscentralen JRCC i Aarhus, som i forvejen har et tæt samarbejde med Lyngby Radio. Først om et par år vil nye faciliteter, der kan rumme alle elementer af Forsvarets Operationscenter, være færdigindrettet i Karup, hvorefter en overflytning hertil vil ske. Indtil da vil radioekspeditionen løse sine opgaver som hidtil fra Lyngby Radios lokaler i Bagsværd. Lyngby Radio viderefører sit kaldenavn efter årsskiftet, ligesom det fortsat vil være det samme erfarne personale ved Lyngby Radio, der betjener de søfarende i æteren over danske farvande. Dette betyder således, at sejlere og søfarende i danske farvande stadig vil være professionelt dækket døgnet rundt af en effektiv radiobaseret maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste, men man vil ikke mere kunne ringe hjem over Lyngby Radio og for eksempel informere om en forsinkelse eller ændret destination. Spørgsmål om Lyngby Radio vil kunne rettes til: Daglig leder af Lyngby Radio, Helle Willadsen, tlf Chefen for Redningscentralen, OK Mette Stab-Nielsen, tlf eller Søfartsstyrelsen skal supplerende informere radioskoler m.v. om, at undervisningen til de maritime radiocertifikater GOC, ROC, LRC og SRC bør justeres i passende omfang. Søfartsstyrelsen har allerede ændret SRC opgaverne i overensstemmelse hermed. 17

18 Pølsevogns-parlør Festvognen.dk har samlet nogle af de særlige gloser og vendinger, der benyttes ved pølsevogne rundt om i landet. Vi skal straks advare om at dette folkevid kan være temmelig bramfrit indimellem, grænsende til det obskøne. Af hensyn til de yngre læsere har vi dog bortcensureret de allerværste udtryk. Vi begynder med selve vognen, der går under betegnelsen Svineknallert, Skinkekutter eller Café Fodkold. Ekspedienten, dvs. pølsemanden, kaldes henholdsvis Skinkekaptajnen, Fætter Fars, Pøllemanden, Den lokale tarm pusher eller Slangetæmmeren. Ved bestilling anvendes følgende udtryk: Rød pølse En pølse med brød: En finger med kage - Skinkesøm med pude - En slange med dej - russer med sidevogn - En indianer med rygsæk - Et nisseben med håndtag - En rød fra dybet med kage - En slatten fra bassinet med pude En ristet pølse: En øgle - En neger - En fyrværkeri-finger En ristet med ketchup og brød: Øgle med slam og kage En ristet med det hele: En død hund med dej og hele farveladen Alm. Hotdog: Karl Stegger - Skinkesøm i åben kiste - Eskimo i kajak Hotdog med det hele: Død indianer med tæppe og hele krigsmalingen Pølse i svøb: En Karl Stegger i lædervest - En Henning i Presenning - Jens Okking i slåbrok Dansk Hotdog Fransk Hotdog: Skinkesøm i spændetrøje - Skaldet franskmand i sovepose - En mumie med sarkofag - Fransk Hue 18

19 Ristet hotdog i svøb med løgringe, ristede løg, agurkesalat, ketchup og gul sennep: Solskoldet grønlænder med briller, hår på brystet i kajak og iklædt lædervest, agurkemaske, kindrødt og Degaulle (siges hurtigt) Hos den velassorterede pølsevogn 1/2 grillkylling med fritter og cole slaw: Halvbranket Kentuky-måge med svæller og bræk - En halv måge med bjælker og sump 1/2 grillkylling med fritter: En halv Flabber babber med patroner - En halv nationalfugl med fedtstifter - En halv gummigrib med døde fingre - En halv ørn med klodser Bøfsandwich: En nystrøget neger med høretelefoner Fiskefilet med fritter og remulade: Remuladehaj med bjælker og slam Diverse tilbehør Cocio - fås i alle pølsevogne Cocio: Negermælk - Mandela-bajer - Congo Bajer Sugerør til drikkelsen: Med børnebestik Fransk Sennep: Degaulle Sennep: Bæ - Den gule kætter Mild Sennep: Børnebæ Remoulade: Bræk - Lind mave Ristede løg: Sår-skorper - klinkegulv Rå løg: Tånegle - Brutale løg - Tude briller Agurkesalat: Surt fra urtehaven - Åkander - Skiveskåret syltet diller-daller - Vabelplastre - Grønne øjne 19

20 Diverse udtryk Hvis nu man kun vil have ketchup, siger man: Kan du ikke bare give slangen lidt kindrødt på... Når skinkekaptajnen spørger hvad der skal på, så svarer man: Der skal fart på... Hvis slangetæmmeren vil vide om man skal have det hele på, svarer man: Nej, gem du bare lidt til de andre kunder... Når en lokale tarmpusher spørger om der skal ketchup og sennep på, svarer man: Ja, du spiller bare på hele orglet! Skal du bede om et par servietter: Kan vi lige få gardinerne ud af vinduet? God appetit! 20

21 Bådkalecher og Sejl vaskes Vi vasker alle typer og størrelser af sejl og bådkalescher så det bliver helt rent og fri for salt. Supplér din normale vedligeholdelse med en årlig vask hos os. Så har du gjort dit til at sikre dit sejl og din bådkaleche en maksimal levetid. J Bådkalecher, rens og imprægnering pr. kg. kr. 285,00 (min. 2 kg.) J Sejl, vask pr. m2 kr. 66,00 J Gulvtæppesæt til båd kr. 750,00. (Max. 6 m2) J Polstrede bådhynder, efter tilbud Vi henter og bringer for i alt kun 125,00 kr. over næsten hele landet VINDERØD FARVEHANDEL Nordsjællands billigste priser i tapeter, maling, blitsalak, emalielak og facademaling Helsingevej Frederiksværk Tlf % rabat til Motorbådsklubbens medlemmer. 21

22 Vi udfører reparation og service på alle bilmærker Åbningstider: Man-torsdag Fredag Lørdag Dæk Fælge Olie Batterier Udstødning Bremser Vi har altid et stort udvalg af alufælge og kvalitetsdæk på lager. Besøg dit First Stop dækcenter i Frederiksværk og få specialistens rådgivning om, hvad der passer til din bil. Frederiksværk Vulkanisering. Industrihaven 2. Tlf Vi har altid en god pris på gas Ring eller kik ind for priser... - vi er billigere end du tror! Rønnevej Frederiksværk Telefon

23 JB RUSTFRI ApS Undalsvej Frederiksværk Tlf Alt i marineudstyr. Landgangstrapper Søgelænder Sceptre Prædikestole Vi fremstiller alt i rustfrit bådudstyr. Rustfri smedie Aut. forh. Yanmar - Ford Perkins - Sabb Nani diesel Gear: bw - prm - hurth - ZF Samt rep. af andre motorer v/erik Pedersen Østersøvej 119, 2100 Kbh. Ø Telefon Mobil

24 - dit lokale autoriserede Marine Service Center Salg af både, indenbordsmotorer og påhængsmotorer: Mercury/MerCruiser Cummins Mariner Suzuki Evinrude Lombardini Iveco Perkins Joller Trailere Reservedele Udstyr Joller og påhængsmotorer fra 2-10Hk til omgående levering Kom og se udvalget i butikken Stort reservedelslager Service og reparation af alle mærker: Indenbords og påhængsmotorer - benzin og diesel - sejl og motorbåde På din havn eller vores værksted Smedetoften Frederikssund Tlf Mob Marine

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014

Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-24. årg. Januar 2014 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 16. februar 2014 kl. 9.00 i klubhuset Dette er kl. 11.00 om formiddagen

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje.

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015. Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 3-25. årg. Juni 2015 Vagtskifte på havnen Kim har fået den gule førertrøje. 1 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien 16

Læs mere

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012. 1 Foto John Skafte og den glade vinder er...

Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012. 1 Foto John Skafte og den glade vinder er... Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-22. årg. Marts 2012 1 Foto John Skafte og den glade vinder er... Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Bank: 1551-175 6966 Adresse: Havnelinien

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset

Klubnyt. Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 1-25. årg. Januar 2015 Indkaldelse til generalforsamling Søndag den 22. februar 2015 kl. 9.00 i klubhuset 1 SABRINA I NAPPEDAM 2014 Fr.værk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere