Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klubnyt. Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr. 2-25. årg. Marts 2015. Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden"

Transkript

1 Fr.vær k Klubnyt Medlemsblad for Frederiksværk Motorbådsklub Nr årg. Marts 2015 Foto: Per Rasmussen Randers 1 set fra fjorden

2 Fr.værk FREDERIKSVÆRK MOTORBÅDSKLUB Adresse: Havnelinien Frederiksværk Danske Bank: Internet: Havnefoged: åbningstid 12:00-13:00 Tlf.: Mobil: BESTYRELSENFORMAND udlejning af klubhus Carl-Erik Anthonsen Anker Heegaardsgade Frederiksværk KASSERER mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Bestyrelsesmedlem Web-master Michael Jensen Vibevænget Bagsværd Bestyrelsesmedlem ad hoc opgaver Per Rasmussen Østervang Hillerød Bestyrelsesmedlem kontaktperson til festudvalg Johnny Jensen Strandvejen Frederiksværk FESTUDVALG: Kirsten Marcher Skovsangervej Frederiksværk Erik Snerling Enghave Park Allerød Jane Heitmann Betak Mølleengen Slangerup Ruth Søhus Andersen Horsbølvej Slangerup BLADUDVALG: mail: Niels J. Rasmussen Rønnevej Frederiksværk Lone Jensen Strandvejen Frederiksværk Tina Grundahl Vibevænget Bagsværd Hvis I skifter adresse eller telefonnummer, bedes I venligst huske at meddele dette til kassereren. Det kan gøres skriftligt, telefonisk, pr. mail eller på medlemslisten, der hænger i klubhuset. Klubbladet udkommer 20. jan marts juni september Deadline næste nummer 2 er den 1. Juni 2015

3 Formanden har ordet Jeg vil starte med at sige tak til alle som deltog i den nyligt afholdte generalforsamling. Det er rart at se at der er interesse for klubben og dens aktiviteter. Nogle af punkterne på generalforsamlingen var bl.a. tilmelding og opbakning til de forskelige arrangementer som der afholdes i klubben. Jeg vil gerne her appellere til at overholde tilmeldingsfrister, og dermed respektere det arbejde som festudvalget udfører. Husk det er et frivilligt arbejde de udfører for dig, så du kan have en hyggelig aften i klubben!! Jeg ser frem til et godt samarbejde med bestyrelsen og udvalg i Til sidst vil godt takke dem som ikke modtog genvalg for deres indsats. Du kan læse referatet og min beretning andet sted i bladet. Nok om generalforsamlingen - foråret står snart for døren og det er allerede nu tid til at planlægge hvad der skal laves på båden samt hvor sommerferien skal gå hen. Husk når du skal planlægge dine ture, at klubben traditionen tro har Pinsetur, hvor vi gerne skulle møde talstærkt op, og hygge os sammen. Så møde op og deltag! Husk i øvrigt også kontingentindbetaling den 29. marts, samme dag som generalforsamling i Frederiksværk Havn AMBA, og standerophaling den 11. april. Vi ses på havnen Carl-Erik 3

4 AKTIVITETSKALENDER 2015 Kontingentbetaling 29. Marts kl Standerhejsning 11. April kl Pinsetur Maj turen går til Jyllinge havn Sct. Hans 23. Juni kl Vennetur August Ålegilde 12. September kl Klubaften 7. Oktober kl Nedhalerfest 7. November kl DIT NYE SUPERMARKED FREDERIKSVÆRK - ET RART STED AT HANDLE DEN LUNE BAGER TIPS LOTTO BLOMSTER EGEN SLAGTER FAST FOOD Minimum 600 dagligvarer til GUL PRIS betyder varer til fast lav pris, hver eneste dag. 4 Mandag - Fredag 8-20 Lørdag, Søndag, & Helligdage 8-20 Tlf Slagterafd Fax Ellevej 34 - Enghaven

5 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning 4. Beretning fra udvalgene Festudvalg Bladudvalg 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent for Godkendelse af budget 8. Valg til bestyrelse 9. Pause 10. Vedtagne beslutninger oplæses 11. Eventuelt 1. Valg af ordstyrer C.E.A. åbnede generalforsamlingen, og bestyrelsen indstillede Karl Ryborg som ordfører som takkede ja for valget. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 44 stemmeberettigede tilstede. 2. Formandens beretning Formandens beretning 2014 Hermed min beretning for året der gik. Generelt har det været et stille år uden de store udfordringer. Vi må indrømme at bestyrelsens arbejde efterhånden går på ren drift af klubben, godt hjulpet af vores hjælpsomme udvalg Festudvalget har afholdt de traditionelle arrangementer: Sildebord StanderOphaling Pinsetur Standernedhaling Bladudvalget Udsendelse af klubblad Jeg vil dog sige at der mangler opbakning fra klubbens medlemmer der kunne godt være flere med. Tag f.eks. pinseturen, hvor der var tilmeldt 3 både. Spørgsmålet er om tiden er løbet fra os skal det ske under en anden form?? 5

6 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Jeg vil godt sige en stor tak til vores udvalg, som lægger et stort arbejde i klubbens arrangementer TAK FOR DET!! Bestyrelsen har i det forgangne år afholdt bestyrelsesmøder efter behov, og af væsentlige ting som der er sket er bl.a.: Hegn er malet - Per tak for flot arbejde Nyt bogføringsprogram Nyt program til håndtering af medlemslister - Tak til Niels Jørgen Hjertestarterkursus fælles for havnen afholdes i vores klubhus. Ny trappe og rampe Nye vinduer/hoveddør Nye brugt stole (55 stk.) gratis 1 hoveridag i klubben. Så der er brugt en del penge på vedligehold, mere end budgetteret. Men det er en nødvendighed. Klubben har også traditionen tro en del vinteraktiviteter. Damemadlavning Madlavning for mænd Navigation NJR Julemiddag 30 tilmeldt Mandagsholdet Jeg glæder mig over at huset bliver brugt - det giver liv i klubben. Johnny har også lavet nogle kom sammen i klubben, hvor der har været en stor tilslutning. En lille status på medlemsantal. Der har i 2014 været en tilgang på ny medlemmer på 6. 8 har meldt sig ud altså en nedgang på 2 aktive medlemmer. Der er nu 152 aktive, 53 ægtefæller og 2 passive. Klubhuset har i 2014 været udlejet 21 gange. Lejeindtægten er blevet en væsentlig indtægtskilde i klubben. Den store udlejning giver derfor noget slidtage i klubben, og bestyrelsen arbejder hele tiden på vedholde huset, så det hele tiden fremstår i en rimelig stand. Som nogen sikkert har bemærket er Michael Reher ikke webmaster mere og Michael har taget over. Der har været nogle mindre uenigheder omkring hjemmeside. Selve sagen har jeg desværre ikke håndteret helt som jeg kunne ønske, og dette har jeg beklaget over for Michael Reher. Til sidst vil jeg endnu en gang sige tak til alle som bidraget til klubbens arbejde og en stor tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt arbejde. 6

7 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 3. Kassererens beretning Kassereren gennemgik regnskabet. Regnskab blev godkendt uden kommentarer. 4. Udvalgenes beretning Beretning for festudvalget blev kort fremlagt af Johnny Jensen: Der er et godt festudvalg med en god stemning. Desværre ønsker Judy at udtræde. I det kommende år vil festudvalget prøve at lave en standernedhaling med lidt ekstraordinært, måske en musikalsk overraskelse. Spørgsmål: SAL: Enkelte synes det kører for stift omkring tilmeldingsfrister til arrangementer og afmeldinger til samme. Det medfører lidt negativ stemning over for det ellers meget store arbejde som festudvalget lægger for dagen. Der mangler lidt fleksibilitet. Johnny: Festudvalget har indført en regel om at man skal have betalt for arrangement senest ugen før arrangement afholdes. Årsagen til dette er den megen diskussion, der ofte er opstået i forbindelse med til- og afmeldinger op til selve dagen for afholdelse af et arrangement. Det giver rigtig meget ekstraarbejde omkring indkøb, borddækning og planlægning ved for sen tilmelding/afmelding. Man bliver nødt til at vide, hvor mange der kommer, og hvor stort budget der er til indkøb med mere. Carl-Erik: Denne diskussion har været der før. Deadlines annonceres i god tid, og de bør kunne overholdes. Det er manglende respekt over for festudvalget ikke at overholde disse deadlines. Tilmeldingsfrist op til en uge før et arrangement bør ikke give anledning til problemer. SAL: En enkel havde et eksempel på, at en sen tilmeldinger/afmeldinger (bytteri mellem 2 medlemmer) hvor den afmeldte også skulle være blevet opkrævet for tilmelding. Det viste sig at være rygter som den berørte part selv kunne afvise. SAL: Det årllige sildegilde skal holde sig til sild og ikke andet. Alle er velkomne, men spiser man ikke sild må man selv have madpakke med. SAL: Opsang omkring, at nu burde man tage ja hatten på, og lade være med de sure miner over småting. Glem det og glæd jer over det kæmpe arbejde festudvalget gør. Karl Ryborg: efterlyser regnskaber fra udvalgene. Johnny: bestyrelsen bliver løbende orienteret om udvalgets økonomi. I dag er der et samlet overskud på godt 4000 kr. Festudvalg har tænkt at de skal bruges til noget ekstraordinært til f.eks. standernedhalingen. Til forskel fra gamle dage, hvor festudvalget fik 3000 kr i støtte fra klubben, er festudvalget i dag selvfinansierende. Beretning for Bladudvalget blev kort fremlagt af Niels-Jørgen Rasmussen: Artikler til klubbladet efterlyses. Der mangler input til juni-bladet, og det er oftere og oftere, at der mangler input. 7

8 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Carl-Erik: Husk at man ikke må tage artikler der har været trykt andre steder. Ophavsrettigheder skal respekteres. Det kan blive frygtelig dyrt at gengive andres artikler uden deres samtykke. SAL: På et tidspunkt var der en artikel om brugen af progammel omkring GPS og elektroniske søkort. Det kunne være godt med en opfølgning på dette. I øvrigt vil der efter sommer komme en artikel omkring kanalsejlads på europas floder. 5. Indkomne forslag Ingen forslag var indkommet 6. Fastsættelse af kontingent for 2014 Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslag blev godkendt. 7. Godkendelse af budget N.J. gennemgik budgettet. Det femlagte budget blev godkendt. 8. Valg af bestyrelses, 2 revisorer og udvalgsmedlemmer Kasserer Niels Jørgen Rasmussen - genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Michael Jensen - genvalgt for 2 år Bestyrelsesmedlem Per Rasmussen - genvalgt for 2 år Bestyrelsessuppleant Kim Andersen Revisorer Lone Jensen Revisorsuppleant Søren Kristiansen - genvalgt for 2 år - genvalgt for 2 år - genvalgt for 1 år Festudvalgsmedlemmer: Judy Rasmussen ønskede at udtræde. I stedet blev Jane Betak valgt for 1 år. (tiltræder straks) Ruth Andersen (tiltræder straks) - genvalgt for 1 år Kirsten Marcher (tiltræder 1. oktober) - genvalgt for 1 år Erik Snerling (tiltræder 1. oktober) - genvalgt for 1 år Bladudvalgsmedlemmer: Lone Jensen - genvalgt for 1 år Michael Reher ønskede ikke at genopstille. Ingen ny kandidat meldte sig, så der er en ledig plads, såfremt der skulle være interesserede. Indstilling til bestyrelsespost i Fr.værk Havn A.m.b.a. Carl-Erik Anthonsen indstilles. 8

9 Referat fra generalforsamling i Frederiksværk Motorbådsklub søndag den 22. februar 2015 kl Pause Pause blev holdt efter punkt 3, og derfor blev den planlagte pause her skippet. 10. Vedtagne beslutninger oplæses C.E.A. konstaterede at der ikke var indkommet nogen forslag og dermed ingen beslutninger at oplæse. I stedet blev der refereret lidt fra Frederiksværk Havn A.m.b.a.: For tiden sker der en større udskiftning i havnebestyrelsen. Tom udtræder da han ikke længere er andelshaver. Sejlklubbens medlem udtræder p.g.a. arbejde i sejlklubbens bestyrelse. Der er og bliver arbejdet med en strukturering af havneprocedurene. Over tid har det vist sig, at der er behov for lidt klarere regler for havnekontoret så alle bliver behandlet ens. Optagningsudstyr til havnen er igen ved at blive undersøgt, da der har vist at være noget billigere grej, end det man tidligere har set på. Men det er endnu på meget løst grundlag. Kommentarer: SAL: Havnens generalforsamling falder på palmesøndag, så mon ikke der er mange der er taget på ferie. C.E.A.: Det er for sent at ændre nu. Vedtægterne foreskriver også i hvilken periode generalforsamling skal afholdes. SAL: Har set i referat på hjemmesiden at der arbejdes med Havnens dag. Hvor meget er klubben involveret i dette? C.E.A. Har fået positiv tilkendegivelse fra klubbens festudvalg. Men det kræver en aktiv deltagelse fra alle klubber for at Havnens dag kan blive gennemført. Men der arbejdes på det. Bliver Havnens dag til noget, vil datoen sandsynligvis, lige som sidst, blive medio august. SAL: Vedr. arealet med opfyldning, hvad er planerne med det? C.E.A.: Der arbejdes med flytning af masteskure, mastekran m.m. Man overvejer nogle nye masteskure der kan bruges til andet formål i sommerhalvåret, f.eks. som en slags torvehal. Der er også en forespørgsel fra J.P.Yacht om at få lov til at bygge en hal til bådopbevaring. Men der er intet endeligt besluttet endnu. SAL: Kommer bussen til at køre ned omkring havnen? CEA: Nej Afslutningsvis opfprdrede Per Rasmussen til at melde sig til hoveri arbejde: Borde og bænke skal males i april, så interesserede må meget gerne melde sig. 11. Eventuelt SAL: Har i Sverige set en bådvaskemaskine. Er det noget man har overvejet i havnen? C.E.A.: På et tidspunkt talte man om det i havnen, men sålænge man må bruge bundmaling er det ikke rigtig aktuelt. Den er heller ikke hel billig. Spørgsmålet affødte lidt løs snak omkring emnet, bl.a. en ordning med ophaling af båd og højtryksspuling af bund som man f.eks. har i Jylinge og Vejle. 9

10 Pretty Womans tur til det nordiske træf i Marstrand. Vi havde baseret vores sommerferie i år på, at vi skulle være i Marstrand fredag Fredag d.4.7 startede vi vores togt mod Marstrand. Vi sejlede til Rørvig, hvor vi lagde os for svaj i bugten. Næste morgen sejler vi så mod Sverige, men aftaler at gå ind i Gilleleje, hvis det vipper for meget. Vi klarer det på trods af vipperiet og kl, ankommer vi til Glommen, hvor Carl-Erik og Pia ligger med Polarstjernen. Vi spiser og hygger os sammen. Søndag vinker vi farvel til Carl og Pia med et på gensyn, vi sejler nu mod Gøteborg. Vi finder en fin bugt på vejen ved Kongebøjen, vi bliver enige om at kaste anker der. Vi hygger os med fiskeri, solbadning, et par drinks ( hehe), det er skønt vejr, men ingen badning.der er mange brandmænd. Næste dag fortsætter vi, og går ind i Gøtaelven, vi ville finde et sted at ligge for svaj. Vi sejler ind for at kaste anker, da vi finder et passende sted, der er den fineste lille havn, så der lægger vi til, Kungelven Havn. Vi går en tur op i en rigtig fin kirke, her er ligesom åbent hus og vi får en masse af vide om kirken. Derefter drager vi op i byen. Da vi kommer tilbage, bliver vi enige om, at blive en dag mere, da her er så stille og fredeligt. Om tirsdagen vågner vi til et kæmpe tordenvejr og nogle ordentlige regnbyger, men stadig meget varmt. Da solen titter frem igen, bliver vi enige om, at 10

11 gå en tur op at kigge på borgen, som vi kan se fra båden, bagefter går vi ind i byen, på vejen kommer vi forbi en fin slags have, hvor man kan se forskellige lægeplanter og læse om dem. Efter dette spændende kig, fortsætter vi ind i byen, på vej derind er der en masse fine træhuse. Vi spiser lunch inden, vi vandrer tilbage. Endnu en ordentlig regnbyge. Vi fortsætter, da vi vågner, dog med lidt besvær. Vi har nærmest siddet fast på bunden, de dage vi har ligget der, og nu da vi skal ud er der rigtig meget strøm, ja og meget lidt plads at navigere på, men tilsidst efter at vi har hængt lidt på en pæl og ved en fremmed mands hjælp. Så går turen videre, idet vi sejler ser vi pludselig et rådyr der svømmer foran vores båd fra den ene bred til den anden, bare så kært. Vi bliver enige om et langt stræk, nu vil vi lægge til i Marstrand. Vi ankommer til Marstrand d.9.7, vi lægger til ved siden af Labbe, som er den mand der sammen med Mats har stået for planlægningen af træffet. Mats og Eva er også ankommet. Snakken går og vi hygger os. Labbe spørger, om vi alle vil med ud med Alf ( Labbes søn)i hans snekke og fange makrel. Det vil vi da meget gerne, Eva er den heldige, og fanger tre på en gang. Rigtig sjovt at prøve. Det bliver sen aftensmad kl Næste dag begynder der, at ankomme flere både. Vi hygger os på bådene hele dagen i pragtfuldt vejr. Johnny og Labbe er lige ude at sejle i snekken for at ordne et par ting. Johnny får også badet fra vores egen båd. 11

12 Fredag sejler vi over til den bro, der er reserveret til træffet, og bådene ankommer stille og roligt, tilsidst er vi 37 både, flot syn. Der bliver uddelt en pose til hver båd med en kasket, brochurer hvor Labbe har forhandlet med forskellige butikker, så vi får procenter mm. Vi går rundt på bådene og snakker, hilser på gamle og nye venner. Senere bliver der solgt t- shirts med et fint logo, som Labbes søn har tegnet. Kl 18 mødes vi alle sammen med hver vores picnickurv og vandrer i samlet flok op på et bjerg, hvor vi indtager vores medbragte mad og drikke. Det er en helt vidunderligt at sidde der på toppen og kigge ud over vandet i det smukke vejr. Senere da alle er nede igen efter nogle hyggelige timer med mad snak og sang, hygger vi os på bådene til sent/tidligt. Lørdag er der lavet en aftale med hotellets spabad, hvor vi tager over med færgen. Her tilbringer vi nogle skønne timer, inden vi skal være tilbage kl , hvor der serveres champagne og chips, sponsoreret af Tonny og Julia. Så var der konkurrence. Der blev lavet 4 hold, og så var der ellers padling i havkajak.det var vældig morsomt og underholdende. Johnny var en del af underholdningen, da han faldt i vandet. Bagefter var der fri leg til kl Vi mødtes så kl hvor vi vandrede op til borgen, hvor vi skulle indtage festmiddagen. Først var der rundvisning, hvor vi fik en flot fortælling om borgens historie, samtidig med at vi nød et glas champagne. Så satte vi os ellers til bords. Vi fik en to-retters menu. Vi sad 6 ved hvert bord, rigtig hyggeligt. 12

13 Der var taler, uddeling af præmier og gaver. Ved 22 tiden havde de fleste forladt borgen og var gået ned på bådene. Vi festede rundt om på bådene, og kom endnu en gang sent/tidligt i seng. Søndag var der byvandring med fortælling af en guide. Nogen havde ondt i håret og fik ikke den oplevelse med. Flere både sejlede i løbet af dagen, vi var 17 der blev og først sejlede i videre mandag Det var vemodigt at sige farvel, men så må vi glæde os til næste store træf, som holdes i Norge i området omkring Langesund i Juli Men i får selvfølgelig mere at vide, når vi nærmer os. Så husk at kigge på hjemmesiden. Vi fortsatte ferien, efter et flot og vel tilrettelagt træf, mod Læsø, sammen med rigtige gode venner, Labbe og Susanne, Audun og Siv og et par af deres venner Marit og Øystein, så for vores vedkommende var alt det hyggelige ikke slut endnu. Vi havde aldrig været på Læsø, så det var med spænding vi imødeså dette. Vi ankom halvsent og blev og hyggede os på bådene sammen. Om morgenen står Labbe og Johnny tidligt op og henter krabber og jomfruhummere ca 14 kg. Mændene kogte og ordnede krabber og jomfruhummere, som vi skulle nyde om aftenen. Susanne og jeg vandrede og vandrede sammen med deres tre hunde ud til en uldgård, hvor der var mange fine ting. Da vi skulle tilbage, måtte vi tage en taxi (øens eneste), da det styrtede ned. Om aftenen hyggede vi os med den lækre mad og spillede spil til kl Næste dag tager Johnny og jeg gratisbussen til den anden ende af øen Vesterø. 13

14 Her hyggede vi os og spiste frokost i det skønne vejr. Vi mødte to dejlige mennesker, som også havde været med til træffet, Maj-britt og Frantz, vi tilbragte en hyggelig stund og snakken gik, indtil vi skulle tilbage. Om aftenen slappede vi fuldstændigt af, det var tiltrængt. Næste dag sejler vi alle til Hals, d.v.s. Audun og Siv sejler tilbage med deres venner, og vil støde til os senere. Vel ankommet til Hals, møder vi Lone og Jørgen fra Anna-Fred og Sanne og Allan fra Venus. Så fortsatte festen fra træffet og sent i seng. Næste dag går vi fire på handelen. Venus mandskab sejler hjem og Lone og Jørgen besøger venner. Vi andre sidder på vores båd med hver sin ipad og stener. Vi fire sejler nu til Mariager Fjord. Vi lægger til i Hadsund og finder en plads til Audun og Siv, som er på vej tilbage. Næste dag går turen til Mariager, her ligger vi et par dage, ser på byen, spiser sammen, shopper mm. Vi tager alle 6 en tur til Hobro i vores båd for at handle stort ind. Så går turen til Grenå, her er vi også et par dage, hvor vi vandrer til byen (pæn tur) shopper, kigger på byen ja hygger os. Nu skal vi vise vores gæster Isefjorden og Roskilde Fjord. Vi sejler mod Hundested, men da vi ankommer, kan vi ikke få plads, så vi tager til vores hjemhavn, som er Frederiksværk. Her holder de Johnnys fødselsdag på forskud, Labbe laver dejlig mad i vores klubhus og til en afveksling har vi et par festlige dage. Den sidste tur inden vores ferie slutter er til Holbæk, hvor vi mødes med 7 nauticatter fra træffet. Vi spiser på Svanen og hygger os på bådene og broen til sent (igen, igen)vi snakker, synger mm. Dejlig afslutning på en herlig ferie. Nu glæder vi os, som sagt, til træffet i Norge, hermed en stor tak til alle, der gjorde træffet og ferien til noget, man kan mindes med glæde. Mange hilsner Lone 14

15 BETALING AF KONTINGENT Også i 2015 skal der betales kontingent. Indbetalingsdato: Søndag den 29. marts 2014 fra kl til kl Betaler du ikke i klubhuset på ovennævnte dato, vil girokort blive tilsendt. Husk seneste frist for betaling er den 15. april 2014 KONTINGENT 2015 AKTIV...500,00 ÆGTEFÆLLE...100,00 PASSIV...200,00 Kan købes ved indbetaling, eller ved kasseren. STOFMÆRKER...30,00 KLISTERMÆRKE...10,00 STANDER...50,00 Klubben kan tilbyde dig en ansvarsforsikring Hele året

16 Lyngby Radio - stadig din livline til land Hermed fremsendes nyt om Lyngby Radio til søfarende og maritime skoler mv.: Ophør af offentlig korrespondance og ny ledelse af den danske nød-, ilog sikkerhedskommunikation til søs Den 1. januar 2015 ved midnat overtog Forsvaret ansvaret for radioekspeditionen ved Lyngby Radio. Baggrunden er en politisk beslutning om, at staten skulle varetage opgaven med at sikre dækningen af maritim nød-, il- og sikkerhedskommunikation i danske farvande, der i en årrække har været en opgave under en kommerciel virksomhed. Det betyder, at radioekspeditionens opgaver er blevet overført til Forsvaret, som i forvejen varetager opgaven med eftersøgning og redning i danske farvande. Med Forsvarets overtagelse vil Lyngby Radios opgaver blive fokuseret omkring maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste for søfarende i danske farvande. Det medfører, at de kommercielle tjenester for offentlig korrespondance, som hidtil har været tilgængelige, ophører. Det vil således ikke længere være muligt at gennemføre almindelige radiosamtaler mellem skibe og telefonabonnenter i land over Lyngby Radio, men Lyngby Radios professionelle varetagelse af radiokommunikation i forbindelse med nødsituationer og udsendelse af navigationsadvarsler med videre vil fortsætte uændret døgnet rundt, ligesom det fortsat vil være muligt at foretage testopkald til Lyngby Radio. Der vil ikke ske ændringer af Lyngby Radios kanaler og kanalanvendelse på VHF. På MF er den eneste ændring, at DSC-kaldefrekvenserne benævnt National kaldekanal og International kaldekanal tages ud af drift. For nød-, il- og sikkerhedskald vil anvendelsen af MF DSC-kaldefrekvensen 2187,5 khz samt VHF DSC kanal 70 og VHF kanal 16 være uændret. 16

17 Radioekspeditionen vil referere direkte til Redningscentralen JRCC i Aarhus, som i forvejen har et tæt samarbejde med Lyngby Radio. Først om et par år vil nye faciliteter, der kan rumme alle elementer af Forsvarets Operationscenter, være færdigindrettet i Karup, hvorefter en overflytning hertil vil ske. Indtil da vil radioekspeditionen løse sine opgaver som hidtil fra Lyngby Radios lokaler i Bagsværd. Lyngby Radio viderefører sit kaldenavn efter årsskiftet, ligesom det fortsat vil være det samme erfarne personale ved Lyngby Radio, der betjener de søfarende i æteren over danske farvande. Dette betyder således, at sejlere og søfarende i danske farvande stadig vil være professionelt dækket døgnet rundt af en effektiv radiobaseret maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste, men man vil ikke mere kunne ringe hjem over Lyngby Radio og for eksempel informere om en forsinkelse eller ændret destination. Spørgsmål om Lyngby Radio vil kunne rettes til: Daglig leder af Lyngby Radio, Helle Willadsen, tlf Chefen for Redningscentralen, OK Mette Stab-Nielsen, tlf eller Søfartsstyrelsen skal supplerende informere radioskoler m.v. om, at undervisningen til de maritime radiocertifikater GOC, ROC, LRC og SRC bør justeres i passende omfang. Søfartsstyrelsen har allerede ændret SRC opgaverne i overensstemmelse hermed. 17

18 Pølsevogns-parlør Festvognen.dk har samlet nogle af de særlige gloser og vendinger, der benyttes ved pølsevogne rundt om i landet. Vi skal straks advare om at dette folkevid kan være temmelig bramfrit indimellem, grænsende til det obskøne. Af hensyn til de yngre læsere har vi dog bortcensureret de allerværste udtryk. Vi begynder med selve vognen, der går under betegnelsen Svineknallert, Skinkekutter eller Café Fodkold. Ekspedienten, dvs. pølsemanden, kaldes henholdsvis Skinkekaptajnen, Fætter Fars, Pøllemanden, Den lokale tarm pusher eller Slangetæmmeren. Ved bestilling anvendes følgende udtryk: Rød pølse En pølse med brød: En finger med kage - Skinkesøm med pude - En slange med dej - russer med sidevogn - En indianer med rygsæk - Et nisseben med håndtag - En rød fra dybet med kage - En slatten fra bassinet med pude En ristet pølse: En øgle - En neger - En fyrværkeri-finger En ristet med ketchup og brød: Øgle med slam og kage En ristet med det hele: En død hund med dej og hele farveladen Alm. Hotdog: Karl Stegger - Skinkesøm i åben kiste - Eskimo i kajak Hotdog med det hele: Død indianer med tæppe og hele krigsmalingen Pølse i svøb: En Karl Stegger i lædervest - En Henning i Presenning - Jens Okking i slåbrok Dansk Hotdog Fransk Hotdog: Skinkesøm i spændetrøje - Skaldet franskmand i sovepose - En mumie med sarkofag - Fransk Hue 18

19 Ristet hotdog i svøb med løgringe, ristede løg, agurkesalat, ketchup og gul sennep: Solskoldet grønlænder med briller, hår på brystet i kajak og iklædt lædervest, agurkemaske, kindrødt og Degaulle (siges hurtigt) Hos den velassorterede pølsevogn 1/2 grillkylling med fritter og cole slaw: Halvbranket Kentuky-måge med svæller og bræk - En halv måge med bjælker og sump 1/2 grillkylling med fritter: En halv Flabber babber med patroner - En halv nationalfugl med fedtstifter - En halv gummigrib med døde fingre - En halv ørn med klodser Bøfsandwich: En nystrøget neger med høretelefoner Fiskefilet med fritter og remulade: Remuladehaj med bjælker og slam Diverse tilbehør Cocio - fås i alle pølsevogne Cocio: Negermælk - Mandela-bajer - Congo Bajer Sugerør til drikkelsen: Med børnebestik Fransk Sennep: Degaulle Sennep: Bæ - Den gule kætter Mild Sennep: Børnebæ Remoulade: Bræk - Lind mave Ristede løg: Sår-skorper - klinkegulv Rå løg: Tånegle - Brutale løg - Tude briller Agurkesalat: Surt fra urtehaven - Åkander - Skiveskåret syltet diller-daller - Vabelplastre - Grønne øjne 19

20 Diverse udtryk Hvis nu man kun vil have ketchup, siger man: Kan du ikke bare give slangen lidt kindrødt på... Når skinkekaptajnen spørger hvad der skal på, så svarer man: Der skal fart på... Hvis slangetæmmeren vil vide om man skal have det hele på, svarer man: Nej, gem du bare lidt til de andre kunder... Når en lokale tarmpusher spørger om der skal ketchup og sennep på, svarer man: Ja, du spiller bare på hele orglet! Skal du bede om et par servietter: Kan vi lige få gardinerne ud af vinduet? God appetit! 20

21 Bådkalecher og Sejl vaskes Vi vasker alle typer og størrelser af sejl og bådkalescher så det bliver helt rent og fri for salt. Supplér din normale vedligeholdelse med en årlig vask hos os. Så har du gjort dit til at sikre dit sejl og din bådkaleche en maksimal levetid. J Bådkalecher, rens og imprægnering pr. kg. kr. 285,00 (min. 2 kg.) J Sejl, vask pr. m2 kr. 66,00 J Gulvtæppesæt til båd kr. 750,00. (Max. 6 m2) J Polstrede bådhynder, efter tilbud Vi henter og bringer for i alt kun 125,00 kr. over næsten hele landet VINDERØD FARVEHANDEL Nordsjællands billigste priser i tapeter, maling, blitsalak, emalielak og facademaling Helsingevej Frederiksværk Tlf % rabat til Motorbådsklubbens medlemmer. 21

22 Vi udfører reparation og service på alle bilmærker Åbningstider: Man-torsdag Fredag Lørdag Dæk Fælge Olie Batterier Udstødning Bremser Vi har altid et stort udvalg af alufælge og kvalitetsdæk på lager. Besøg dit First Stop dækcenter i Frederiksværk og få specialistens rådgivning om, hvad der passer til din bil. Frederiksværk Vulkanisering. Industrihaven 2. Tlf Vi har altid en god pris på gas Ring eller kik ind for priser... - vi er billigere end du tror! Rønnevej Frederiksværk Telefon

23 JB RUSTFRI ApS Undalsvej Frederiksværk Tlf Alt i marineudstyr. Landgangstrapper Søgelænder Sceptre Prædikestole Vi fremstiller alt i rustfrit bådudstyr. Rustfri smedie Aut. forh. Yanmar - Ford Perkins - Sabb Nani diesel Gear: bw - prm - hurth - ZF Samt rep. af andre motorer v/erik Pedersen Østersøvej 119, 2100 Kbh. Ø Telefon Mobil

24 - dit lokale autoriserede Marine Service Center Salg af både, indenbordsmotorer og påhængsmotorer: Mercury/MerCruiser Cummins Mariner Suzuki Evinrude Lombardini Iveco Perkins Joller Trailere Reservedele Udstyr Joller og påhængsmotorer fra 2-10Hk til omgående levering Kom og se udvalget i butikken Stort reservedelslager Service og reparation af alle mærker: Indenbords og påhængsmotorer - benzin og diesel - sejl og motorbåde På din havn eller vores værksted Smedetoften Frederikssund Tlf Mob Marine

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk

CAT-A-LOG. Danmark. Danmark. Nauticat Club. Cat-A-Log Danmark 1. www.nauticat.dk CAT-A-LOG Cat-A-Log Danmark 1 Danmark www.nauticat.dk Nauticat Club Danmark ÅRGANG 2012-3. UDGAVE - SEPTEMBER 2012 2 Cat-A-Log Danmark Formanden har ordet Sommeren kom til Danmark. Bedst som vi alle troede,

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001

Dybdemåleren. Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON. December 2001 Dybdemåleren Medlemsblad for Frømandsklubben NIKON December 2001 Læs i dette nummer bl.a.: Indkaldelse til generelforsamling Prøv din viden De nye sikkerhedsregler Turkallender for vinteren Fællesspisning

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG

FRIVILLIG 2012. April. Sønderborg - Ek aktivt frivillig-beredskab med Søredningstjeneste og mange frivillige - et portræt af Sønderborg SØNDERBORG FRIVILLIG 2012 April SØNDERBORG Sønderborg har en aktiv kreds af frivillige, der støtter og supplerer Beredskabet i Sønderborg Brand og Redning. FRIVILLIGPRISEN 2011 Det er en fornem anerkendelse at modtage

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 4 2011 M e d l e m s b l a d f o r S e k t i o n D a n m a r k Større tilskud til Gimbornkurser Politiseminar i Holland en succes Brügge er et besøg værd INDHOLD

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere