OLICOM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLICOM A/S -----------------------"

Transkript

1 OLICOM A/S Nybrovej 110, DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår

2 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Selskabsoplysninger... 2 Koncernstruktur... 3 Hovedtal/Nøgletal... 4 Bestyrelsens beretning Bestyrelse og direktion... 9 Regnskabsberetning Olicom koncernen Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Koncernresultatopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til koncernen Moderselskabets resultatopgørelse Moderselskabets balance Noter til moderselskabet

3 side 2 SELSKABSOPLYSNINGER Navn, adresse og stiftelsesdato Olicom A/S Nybrovej 110 DK-2800 Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Olicom A/S blev stiftet den 12. december Hjemsted Olicom A/S hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. Registrering Olicom A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Regnskabsår Olicom A/S regnskabsår er kalenderåret. Aktionærer i henhold til Aktieselskabsloven 28a The Lake Fund, Heemmstede, Holland. Revisorer Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tagensvej 86 DK-2200 København N KPMG Borups Allé 177 Postboks 250 DK-2000 Frederiksberg Bankforbindelser Nordea Bank Danmark A/S Niels Hemmingsens Gade 24 DK-1001 København K

4 side 3 KONCERNSTRUKTUR Olicom koncernen er struktureret juridisk som skitseret nedenfor. Olicom A/S Olicom Trading A/S 100% Olicom Ventures A/S 100% Olicom UK Limited 100% Olicom, Inc. 100% Olicom Enterprise Products (UK) Ltd. 100% CrossComm Europe B.V. 100% Olicom GmbH 100% Olicom Japan K.K. 100% Olicom Austria Networking GmbH 100% Samtlige koncernens udenlandske tilknyttede selskaber med undtagelse af Olicom, Inc. er under afvikling med henblik på likvidation. Olicom Trading A/S og Olicom Ventures A/S påtænkes fusioneret med Olicom A/S med virkning fra 1. januar 2002.

5 side 4 HOVEDTAL / NØGLETAL Selskabets aktivitetsgrundlag blev ændret væsentligt i Sammenligningstallene for kan ikke tilrettes således, at de bliver retvisende for den nuværende virksomhed, hvorfor de er udeladt. Hovedtal (t.kr.): RESULTATOPGØRELSE Resultat af porteføljevirksomheder Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Kursgevinster og tab, netto Øvrige finansielle poster m.v Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Resultat af ikke-fortsættende aktiviteter Årets resultat BALANCE Driftskapital Samlede aktiver Egenkapital ultimo NØGLETAL Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 13,90 13,10 Egenkapitalforrentning (%) 39,2-5,2 Resultat pr. aktie (kr.) 4,54-0,60 Vægtet gennemsnitlig udestående aktier Antal medarbejdere ultimo Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 1997 på grundlag af koncernens regnskabspraksis.

6 side 5 BESTYRELSENS BERETNING Olicom A/S i 2001 I sidste halvår af 1999 frasolgte Olicom sine daværende hovedaktiviteter i tre transaktioner med henholdsvis Madge, Intel og Motorola. Den 15. maj 2000 offentliggjorde bestyrelsen en ny strategi for Selskabet. Olicom vil herefter forestå eller deltage i udviklingen af nye produkter og tjenester baseret på nyskabende teknologier. Investeringsmuligheder søges identificeret både gennem Selskabets egen research og gennem samarbejde med nystartede virksomheder, som tilbydes seed og venture finansiering samt adgang til Selskabets etablerede forretningsnetværk og infrastruktur. Ud over noteringen på Københavns Fondsbørs handles Olicom aktien nu i USA i det elektroniske handelssystem NASD OTC Bulletin Board. I overensstemmelse med den nye strategi foretog Selskabet i investeringer, mens der i 2001 blev foretaget yderligere 6 investeringer. Investering i porteføljevirksomheder Ved udgangen af 2001 bestod Selskabets portefølje af 10 virksomheder. Sifira A/S Ved udgangen af 2001 havde Olicom investeret 11,8 millioner kr. i Sifira A/S og havde en ejerandel på 50%. I løbet af året har Sifira færdigudviklet en række såkaldte Unified Messaging produkter, som udbydes til telefonselskaber. Der er foreløbigt indgået kontrakt med to selskaber. Selskabet har 17 medarbejdere. Vizion Factory e-learning A/S Olicom investerede i ,0 millioner kr. i Vizion Factory e-learning A/S og har en ejerandel på 4,8%. Vizion Factory e-learning producerer kundespecifikke e-learning programmer og udbyder tillige visse standardundervisningsprogrammer vedrørende PC programmel. Selskabet oplevede en skuffende salgsudvikling i første halvdel af 2001, men har i andet halvår haft en mere positiv udvikling især inden for kundespecifikke løsninger til større virksomheder og organisationer. Selskabet har 26 medarbejdere. Transynergy A/S I samarbejde med Vizion Factory e-learning A/S har Olicom oprettet selskabet Transynergy A/S (tidligere Vizion Factory m-devices A/S). Olicoms investering i Transynergy udgør 5,2 millioner kr., og ejerandelen er 50%. Transynergy udvikler en software platform primært til brug for Business-to- Employee løsninger på håndholdte computere. Målgruppen for det endelige produkt er eksempelvis virksomheder, der har behov for at stille komplekse data som reparationsmanualer og lignende til rådighed for omrejsende medarbejdere. Selskabet har 14 medarbejdere. GoPinocchio ApS Olicom har investeret 3,6 millioner kr. i GoPinocchio ApS og ejer derved 28,2% af selskabet. GoPinocchio er et systemintegrationsfirma inden for mobile løsninger. GoPinocchio specialiserer sig i at levere mobile løsninger til optimering af virksomheders servicedel over for kunder og medarbejdere. I tillæg til konsulentydelser har GoPinocchio et antal produkter rettet mod udvalgte industrier i det internationale marked for mobile løsninger. Selskabet har 13 medarbejdere.

7 side 6 Interactive Television Entertainment ApS Olicom har investeret 10 millioner kr. i Interactive Television Entertainment ApS ( ITE ) og ejer 50% af selskabet. ITE er især kendt for Hugo figuren, som i dag findes på mere end 30 markeder, hvor ITE s interaktive TV koncept understøtter salget af spil til PC, Sony Playstation, Nintendo Gameboy, Set Top Boxes baseret på Open TV standarden og internetportaler. ITE er et af meget få firmaer i Skandinavien, som har den kompetence og teknologi, der skal til for at konvertere det samme spil mellem forskellige platforme, og ITE forventes at kunne udnytte denne fordel gennem samarbejde med spilproducenter, som i dag er bundet til en enkelt teknologi. Selskabet har 60 ansatte. Hymite ApS Olicoms investering i Hymite ApS udgør 9,0 millioner kr., og ejerandelen er 16,9%. Hymite udvikler teknologi til automatiseret fremstilling af optiske moduler samt produkter til indkapsling af sådanne moduler til brug inden for det optiske telekommunikationsmarked. Hymites koncept for multifunktionelle optiske moduler vil betyde en kraftig omkostningsreduktion i forhold til eksisterende teknologier, hvor komponenter samles enkeltvis. Hymite har indgivet flere patentansøgninger på basis af teknologien. Selskabet har 19 ansatte. LH Comlog A/S Olicom har investeret 6,3 millioner kr. i LH Comlog A/S og ejer 14,5% af selskabet. Comlog er en mobil data-teknologivirksomhed, som udvikler og markedsfører flådestyringssystemer for vognparker. Comlog har udviklet en række mobile dataterminaler baseret på GSM mobil data-teknologi og GPS det satellitbaserede globale positioneringssystem. GSM teknologien gør, at terminalerne kan sende og modtage data i det meste af verden, og GPS systemet sætter terminalerne i stand til at bestemme deres egen geografiske position med få meters nøjagtighed. Selskabet har 23 ansatte. Scalado AB Olicom har investeret 6,4 millioner kr. i det svenske selskab Scalado AB mod en ejerandel på 22,2%. Scalado, der er beliggende i Lund, Sverige, har udviklet og anmeldt patent på en løsning til at præsentere og overføre digital billed-information uafhængigt af kommunikationsteknologi. Scalados Image Zoom software minimerer datamængden, der sendes fra en web server, når en besøgende ser på et billede og giver herudover muligheder for unikke zoom funktioner. Minimeringen af båndbredde vil gavne både præsentation af billeder på Internettet og inden for det nye marked for mobil datakommunikation. Selskabet har 16 ansatte. Mobite A/S Olicoms investering i Mobite A/S er 8,2 millioner kr., og ejerandelen udgør 17,2%. Mobites enterprise software platform, TIMEngine, er en kapacitets- og ressourcestyringsløsning rettet mod større virksomheder inden for serviceindustrien. Løsningen gør det muligt for virksomhederne at optimere udnyttelsen af serviceressourcer samt at begrænse udgifterne til drift af servicefaciliteter. TIMEngine er udviklet i samarbejde med Mobites amerikanske partner Xtime Inc., som har en væsentlig ejerandel i Mobite. Mobite er eneleverandør i Europa af TIMEngine. Selskabet har 17 ansatte.

8 side 7 Decuma AB Olicom har investeret 5,0 millioner kr. i det svenske selskab Decuma AB mod en ejerandel på 8,5%. Decuma, der er beliggende i Lund, Sverige, udvikler og forhandler software til håndskriftsgenkendelse på håndholdte enheder som mobiltelefoner, PDAer, PC Tablets og digitale penne. Decumas første kunder er den japanske PDA producent Casio og den svenske producent af digitale penne Anoto. Decumas patenterede geometrisk invariant teknologi (GIT) giver mange fordele sammenlignet med traditionelle metoder for håndskriftsgenkendelse bl.a. en mere nøjagtig genkendelse af skrifttegn samt af buet, skrå og rystet skrift. Selskabet har 23 ansatte. Danacell A/S Ved årets slutning indgik Olicom aftale om investering i Danacell A/S. Investeringen er gennemført primo Danacell har udviklet og patenteret en ny type polymermembraner til anvendelse i genopladelige litium polymer og litium ion batterier. Fordelene ved membranet forventes at blive en væsentligt forøget energitæthed samt en væsentligt forhøjet maksimalstrøm. Danacells plan for den nærmeste fremtid er at færdiggøre udviklingen af litium polymerteknologien og derefter sælge licenser til batteriproducenter. Det forventes, at de underliggende principper i Danacells patenterede polymerteknologi også kan bruges til at udvikle polymer, der forøger effektiviteten i brændstofceller. Juize A/S Olicoms første porteføljevirksomhed Juize A/S blev i juli 2001 solgt til det engelske børsnoterede selskab RTS NetWorks PLC ( RTSe ). Salgsvederlaget bestod af aktier i RTSe, og som en del af aftalen tegnede Olicom endvidere nye aktier i RTSe for GBP RTSe har efterfølgende haft betydelige problemer, hvorfor det af forsigtighedshensyn er valgt at nedskrive hele Olicoms beholdning af aktier i RTSe til en værdi af nul kr. Frasolgte og ophørte aktiviteter Olicom har i året løbende opfyldt de forpligtelser, der påhviler Selskabet i henhold til de i 1999 indgåede overdragelsesaftaler samt øvrige aftaler vedrørende de hidtidige aktiviteter. Afviklingsaktiviteterne er generelt blevet gennemført med et lavere omkostningsforbrug end forventet ved aflæggelsen af regnskabet for 2000, hvorfor hensatte beløb i et vist omfang har kunnet tilbageføres. Der udestår stadig enkelte afviklingsaktiviteter. Disse vedrører primært afvikling af udenlandske tilknyttede selskaber og lejemål, opfyldelse af produktgarantier samt uafklarede personalesager. Selskabet har foretaget hensættelser til dækning af de hermed forventede omkostninger. Olicoms ophørte produktion af netværksudstyr foregik hos kontraktproducenter i Thailand, hvorfra produkterne importeredes til Danmark. I forbindelse med denne import har Olicom afregnet told i overensstemmelse med den tarifering, som toldmyndighederne foreskrev. Ved EU domstolen blev der i 2001 afsagt kendelse om anvendelse af en anden og lavere toldtarif end anvendt af Olicom i årene På den baggrund har Olicom rejst krav om tilbagebetaling af for meget erlagt told. På grundlag af toldmyndighedernes tilkendegivelser over for Selskabet er der i regnskabet for 2001 indtægtsført et beløb på 29 millioner kr., som repræsenterer den forventede tilbagebetaling med tillæg af rente frem til årets udgang. Af dette beløb blev 7,8 millioner kr. modtaget ultimo Ultimo 2001 modtog Olicom endvidere 3 millioner kr. vedrørende tilbagebetaling af kantinemoms.

9 side 8 Resultat For 2001 blev Olicoms nettoresultat et underskud på 10,4 millioner kr. Resultatet eksklusive resultat vedrørende porteføljevirksomhederne blev et overskud på 32,7 millioner kr. mod den tidligere udmeldte forventning om et underskud på ca. 5 millioner kr. Den positive afvigelse skyldes især indtægtsførsel af 29 millioner kr. vedrørende den tidligere omtalte toldsag, hvoraf Olicom ultimo 2001 allerede har modtaget 7,8 millioner kr. Resultat vedrørende Selskabets porteføljevirksomheder, der omfatter Olicoms andel af driftsresultat, goodwill-afskrivning samt nedskrivninger, blev et underskud på 43 millioner kr. Udviklingen i 2002 Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtrådt nye forhold af væsentlig betydning. Forventninger til 2002 Med en portefølje på nu 11 virksomheder forventer Olicom, at indsatsen fremover primært vil være koncentreret om den fortsatte udvikling af porteføljevirksomhederne, hvorfor antallet af nye investeringer i 2002 forventes at blive mindre end i Olicom forventer således, at Selskabet i 2002 vil foretage investering i 2-4 nye porteføljevirksomheder. Disse investeringer samt opfølgningsinvesteringer i de eksisterende porteføljevirksomheder forventes samlet at blive i niveauet 75 millioner kr. Olicoms eksisterende porteføljevirksomheder er overvejende i en etableringsfase og forventes under ét at udvise et negativt driftsresultat i Det er dog Selskabets vurdering, at 2-3 porteføljevirksomheder kan blive modne til frasalg sidst på året. Af forsigtighedshensyn er eventuelle gevinster ved frasalg imidlertid ikke indregnet i resultatforventningen for Under de forudsætninger forventer Selskabet, at det regnskabsmæssige resultat for året 2002 vil være negativt i størrelsesordenen 60 millioner kr., som primært vil hidhøre fra Olicoms andel af porteføljevirksomhedernes driftsresultat samt goodwill-afskrivning. Udbytte Det foreslås, at der ikke bliver udbetalt udbytte for 2001.

10 side 9 BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelse: Lars Eskesen, formand Medlem af bestyrelsen for Dansk Erhvervsinvestering A/S, Uniinvest Management A/S, Symbion Capital I A/S og Sreg.com A/S. Ralf Egede Andersen, næstformand Formand for bestyrelsen for PCB Systems A/S, SYNTAX A/S og Advoforum A/S. Medlem af bestyrelsen for Tpack A/S. Kriss Damon Monica Graham Eric Korre Horten, advokat Formand for bestyrelsen for PLH arkitekter as og Wapmore A/S samt medlem af bestyrelsen for Candor Kemiske A/S, Ejendomsselskabet grundstenen, IOB Holdings A/S, Murermester Bjarne Dam A/S, Leonhard Research A/S, Neohorm A/S og Vesta af 1/ A/S. Boje Rinhart Formand for bestyrelsen i Interactive Television Entertainment ApS samt medlem af bestyrelsen for Sifira A/S, Transynergy A/S, Vizion Factory e-learning A/S, Comlog A/S og Scalado AB. Direktion: Boje Rinhart, adm. direktør

11 side 10 REGNSKABSBERETNING OLICOM KONCERNEN Regnskabspraksis m.v. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis, som anvendtes for regnskabet for Resultat For 2001 blev Olicoms nettoresultat et underskud på 10,4 millioner kr. Resultatet eksklusive resultat vedrørende porteføljevirksomhederne blev et overskud på 32,7 millioner kr. mod den tidligere udmeldte forventning om et underskud på ca. 5 millioner kr. Den positive afvigelse skyldes især indtægtsførsel af 29 millioner kr. vedrørende den tidligere omtalte toldsag, hvoraf Olicom ultimo 2001 allerede har modtaget 7,8 millioner kr. Resultat vedrørende Selskabets porteføljevirksomheder, der omfatter Olicoms andel af driftsresultat, goodwill-afskrivning samt nedskrivninger, blev et underskud på 43 millioner kr. Resultat af primær drift Resultatet af Selskabets primære drift var negativt med 60 millioner kr. Heraf udgjorde resultatet fra porteføljevirksomheder minus 43 millioner kr., der omfatter Selskabets andel af porteføljevirksomhedernes driftstab, goodwill-afskrivninger samt værdinedskrivninger. Selskabets administrationsomkostninger udgjorde 17 millioner kr. Nettofinans og skat Finansielle poster. De finansielle poster udviser en nettoindtægt på 7 millioner kr. i 2001 mod en nettoindtægt på 26 millioner kr. i Koncernen havde i 2001 en nettofinansieringsindtægt på 7 millioner kr. mod 6 millioner kr. året før. Koncernen havde i 2001 en nettogevinst på 0,1 millioner kr. på valutaterminsforretninger og kursregulering af monetære aktiver i US dollars. Skat. På grund af tidligere års underskud udløser årets resultat ikke skat. Pengestrømme Koncernens beholdning af likvider udgjorde 170 millioner kr. ved udgangen af Selskabets likviditet fra driftsaktiviteter, inklusive ikke-fortsættende aktiviteter, udgjorde et likviditetsforbrug på 19 millioner kr. De samlede investeringer i porteføljevirksomheder udgjorde 64 millioner kr. Selskabet anvendte i ,7 millioner kr. på køb af egne aktier.

12 side 11 Egenkapital Koncernens egenkapital var ved udgangen af millioner kr. svarende til 84% af den samlede balancesum på 271 millioner kr. Ultimo 2000 var koncernens egenkapital 242 millioner kr. Likvider Ultimo 2001 udgjorde de likvide beholdninger 170 millioner kr. svarende til 62% af de samlede aktiver. Resultatfordeling 1000 kr. Årets resultat Til disposition som bestyrelsen foreslår fordelt således: Overført til næste år

13 side 12 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2001 for Olicom A/S omfattende koncern- og årsregnskabet samt årsberetningen. Koncern- og årsregnskabet samt årsberetning er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede. Koncern- og årsregnskabet med tilhørende forslag til underskuddets anvendelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kgs. Lyngby, den 6. februar 2002 Direktionen: Boje Rinhart adm. direktør Kgs. Lyngby, den 6. februar 2002 Bestyrelsen: Lars Eskesen Ralf Egede Andersen Kriss Damon Formand Næstformand Monica Graham Eric Korre Horten Boje Rinhart Godkendt på generalforsamlingen, den 21. marts 2002 Dirigent

14 side 13 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for 2001 for Olicom A/S. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 6. februar 2002 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C. Jespersen Peter Hertz Søren Strøm Sven Carlsen Søren P. Krejler statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor

15 side 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Koncernregnskabet og årsregnskabet for Olicom-koncernen for 2001 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, de danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastlagte krav for børsnoterede selskaber. Selskabet har som omtalt i ledelsens beretning i regnskabsåret 2000 påbegyndt en helt ændret forretningsstrategi. Selskabet anvender fuldfordeling af selskabsskatter. For år 2000 er sammenligningstallene for så vidt angår Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og gæld til tilknyttede virksomheder tilrettet i overensstemmelse hermed. Fremmed valuta Gæld og tilgodehavender i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter de officielle kurser på balancedagen. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter. Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse samt valutakursregulering af resultatopgørelsen fra transaktionsdagens kurs til ultimokurs foretages over egenkapitalen. Valutaterminsforretninger Moderselskabet har indgået valutaterminsforretninger for at kurssikre monetære aktiver i US dollar. Der er foretaget kursreguleringer vedrørende sådanne valutaterminsforretninger. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne for Olicom A/S og de enkelte tilknyttede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet indhold. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelser omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Balancer omregnes efter ultimokurser. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabets og tilknyttede virksomheders kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden). Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital opføres minoritetsinteressernes andel af tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital særskilt. Ved erhvervelse af tilknyttede virksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Herudover hensættes til udgifter, det på erhvervelsestidspunktet er besluttet at afholde

16 side 15 som følge af købet. Resterende positive forskelsbeløb aktiveres og afskrives, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Nyerhvervede eller nystiftede tilknyttede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte tilknyttede virksomheder medtages i koncernregnskabet indtil afhændelsestidspunktet. RESULTATOPGØRELSE Resultat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder Resultat før skat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder indeholder de forholdsmæssige andele af resultaterne før skat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder efter regulering af intern avance og fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill. Den forholdsmæssige andel af skat af årets resultat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder medtages i posten skat af årets resultat. Indkomst ved salg af aktiviteter Indkomst fremkommet ved frasalg af Selskabets aktiviteter er medtaget som en indtægt reduceret med medgåede udgifter relateret til de enkelte transaktioner. Skatter Skat af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som beregnet udskudt skat af alle forskelle mellem skatte- og regnskabsmæssige værdier (gældsmetoden). Moderselskabet er sambeskattet med de danske helejede tilknyttede virksomheder. Skatteudgifterne fordeles på de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst. BALANCE Materielle og immaterielle anlægsaktiver/afskrivninger Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært baseret på aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid. Driftsmateriel m.v. afskrives over den forventede driftsøkonomiske levetid. Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden, hvis denne er kortere end den forventede driftsøkonomiske levetid. Aktiver med en anskaffelses-/kostpris under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Forskelsbeløb (koncerngoodwill) mellem indre værdi og anskaffelsessummen for aktier i tilknyttede virksomheder og porteføljevirksomheder afskrives over den forventede økonomiske levetid, der er anslået til 3 år.

17 side 16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode (equitymetoden) til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og med fradrag af urealiseret koncernintern fortjeneste og afskrivninger på koncerngoodwill. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Kapitalandele i porteføljevirksomheder Kapitalandele i porteføljevirksomheder, hvor der er en ikke ubetydelig ejerinteresse, værdiansættes efter den indre værdis metode (equity-metoden) til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og med fradag af afskrivninger på koncerngoodwill. Porteføljevirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i porteføljevirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender, der er opsigelige inden for 3 måneder. Udskudt skat Den udskudte skat er beregnet med den forventede effektive skatteprocent i Et eventuelt udskudt skatteaktiv aktiveres, såfremt det forventes at kunne realiseres inden for de nærmeste år. Egne aktier Beholdning af egne aktier optages uden værdi i balancen. Nedskrivning foretages direkte over egenkapitalen.

18 side 17 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktiviteter præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer, køb og salg af egne aktier samt optagelse af og afdrag på gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

19 side 18 K O N C E R N E N RESULTATOPGØRELSE 1. januar december Note 1000 kr kr. Resultat af porteføljevirksomheder Administrationsomkostninger Driftsomkostninger i alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter RESULTAT FØR RENTER Finansieringsindtægter Finansieringsudgift m.v Kursgevinster og -tab, netto RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat RESULTAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Resultat før skat af ikke-fortsættende aktiviteter... 2, Skat af resultat af ikke-fortsættende aktiviteter RESULTAT AF IKKE-FORTSÆTTENDE AKTIVITETER ÅRETS RESULTAT

20 side 19 K O N C E R N E N BALANCE pr. 31. december Note 1000 kr kr. AKTIVER Indretning af lejede lokaler IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Andre anlæg, driftsmateriel og inventar MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i porteføljevirksomheder FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Langfristede tilgodehavender LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER Tilgodehavende hos porteføljevirksomheder Debitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavende skat Deposita og forudbetalte omkostninger Tilgodehavende ved. toldsag TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Påtegninger 4 Risikofaktorer 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Novozymes Koncernen 14 Oversigt over noter og øvrige data 19 Hoved- og nøgletal 2004-2000 37 Virksomheder i Novozymes

Læs mere