OLICOM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLICOM A/S -----------------------"

Transkript

1 OLICOM A/S Nybrovej 110, DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår

2 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Selskabsoplysninger... 2 Koncernstruktur... 3 Hovedtal/Nøgletal... 4 Bestyrelsens beretning Bestyrelse og direktion... 9 Regnskabsberetning Olicom koncernen Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Koncernresultatopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til koncernen Moderselskabets resultatopgørelse Moderselskabets balance Noter til moderselskabet

3 side 2 SELSKABSOPLYSNINGER Navn, adresse og stiftelsesdato Olicom A/S Nybrovej 110 DK-2800 Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Olicom A/S blev stiftet den 12. december Hjemsted Olicom A/S hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. Registrering Olicom A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Regnskabsår Olicom A/S regnskabsår er kalenderåret. Aktionærer i henhold til Aktieselskabsloven 28a The Lake Fund, Heemmstede, Holland. Revisorer Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tagensvej 86 DK-2200 København N KPMG Borups Allé 177 Postboks 250 DK-2000 Frederiksberg Bankforbindelser Nordea Bank Danmark A/S Niels Hemmingsens Gade 24 DK-1001 København K

4 side 3 KONCERNSTRUKTUR Olicom koncernen er struktureret juridisk som skitseret nedenfor. Olicom A/S Olicom Trading A/S 100% Olicom Ventures A/S 100% Olicom UK Limited 100% Olicom, Inc. 100% Olicom Enterprise Products (UK) Ltd. 100% CrossComm Europe B.V. 100% Olicom GmbH 100% Olicom Japan K.K. 100% Olicom Austria Networking GmbH 100% Samtlige koncernens udenlandske tilknyttede selskaber med undtagelse af Olicom, Inc. er under afvikling med henblik på likvidation. Olicom Trading A/S og Olicom Ventures A/S påtænkes fusioneret med Olicom A/S med virkning fra 1. januar 2002.

5 side 4 HOVEDTAL / NØGLETAL Selskabets aktivitetsgrundlag blev ændret væsentligt i Sammenligningstallene for kan ikke tilrettes således, at de bliver retvisende for den nuværende virksomhed, hvorfor de er udeladt. Hovedtal (t.kr.): RESULTATOPGØRELSE Resultat af porteføljevirksomheder Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Kursgevinster og tab, netto Øvrige finansielle poster m.v Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Resultat af ikke-fortsættende aktiviteter Årets resultat BALANCE Driftskapital Samlede aktiver Egenkapital ultimo NØGLETAL Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 13,90 13,10 Egenkapitalforrentning (%) 39,2-5,2 Resultat pr. aktie (kr.) 4,54-0,60 Vægtet gennemsnitlig udestående aktier Antal medarbejdere ultimo Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 1997 på grundlag af koncernens regnskabspraksis.

6 side 5 BESTYRELSENS BERETNING Olicom A/S i 2001 I sidste halvår af 1999 frasolgte Olicom sine daværende hovedaktiviteter i tre transaktioner med henholdsvis Madge, Intel og Motorola. Den 15. maj 2000 offentliggjorde bestyrelsen en ny strategi for Selskabet. Olicom vil herefter forestå eller deltage i udviklingen af nye produkter og tjenester baseret på nyskabende teknologier. Investeringsmuligheder søges identificeret både gennem Selskabets egen research og gennem samarbejde med nystartede virksomheder, som tilbydes seed og venture finansiering samt adgang til Selskabets etablerede forretningsnetværk og infrastruktur. Ud over noteringen på Københavns Fondsbørs handles Olicom aktien nu i USA i det elektroniske handelssystem NASD OTC Bulletin Board. I overensstemmelse med den nye strategi foretog Selskabet i investeringer, mens der i 2001 blev foretaget yderligere 6 investeringer. Investering i porteføljevirksomheder Ved udgangen af 2001 bestod Selskabets portefølje af 10 virksomheder. Sifira A/S Ved udgangen af 2001 havde Olicom investeret 11,8 millioner kr. i Sifira A/S og havde en ejerandel på 50%. I løbet af året har Sifira færdigudviklet en række såkaldte Unified Messaging produkter, som udbydes til telefonselskaber. Der er foreløbigt indgået kontrakt med to selskaber. Selskabet har 17 medarbejdere. Vizion Factory e-learning A/S Olicom investerede i ,0 millioner kr. i Vizion Factory e-learning A/S og har en ejerandel på 4,8%. Vizion Factory e-learning producerer kundespecifikke e-learning programmer og udbyder tillige visse standardundervisningsprogrammer vedrørende PC programmel. Selskabet oplevede en skuffende salgsudvikling i første halvdel af 2001, men har i andet halvår haft en mere positiv udvikling især inden for kundespecifikke løsninger til større virksomheder og organisationer. Selskabet har 26 medarbejdere. Transynergy A/S I samarbejde med Vizion Factory e-learning A/S har Olicom oprettet selskabet Transynergy A/S (tidligere Vizion Factory m-devices A/S). Olicoms investering i Transynergy udgør 5,2 millioner kr., og ejerandelen er 50%. Transynergy udvikler en software platform primært til brug for Business-to- Employee løsninger på håndholdte computere. Målgruppen for det endelige produkt er eksempelvis virksomheder, der har behov for at stille komplekse data som reparationsmanualer og lignende til rådighed for omrejsende medarbejdere. Selskabet har 14 medarbejdere. GoPinocchio ApS Olicom har investeret 3,6 millioner kr. i GoPinocchio ApS og ejer derved 28,2% af selskabet. GoPinocchio er et systemintegrationsfirma inden for mobile løsninger. GoPinocchio specialiserer sig i at levere mobile løsninger til optimering af virksomheders servicedel over for kunder og medarbejdere. I tillæg til konsulentydelser har GoPinocchio et antal produkter rettet mod udvalgte industrier i det internationale marked for mobile løsninger. Selskabet har 13 medarbejdere.

7 side 6 Interactive Television Entertainment ApS Olicom har investeret 10 millioner kr. i Interactive Television Entertainment ApS ( ITE ) og ejer 50% af selskabet. ITE er især kendt for Hugo figuren, som i dag findes på mere end 30 markeder, hvor ITE s interaktive TV koncept understøtter salget af spil til PC, Sony Playstation, Nintendo Gameboy, Set Top Boxes baseret på Open TV standarden og internetportaler. ITE er et af meget få firmaer i Skandinavien, som har den kompetence og teknologi, der skal til for at konvertere det samme spil mellem forskellige platforme, og ITE forventes at kunne udnytte denne fordel gennem samarbejde med spilproducenter, som i dag er bundet til en enkelt teknologi. Selskabet har 60 ansatte. Hymite ApS Olicoms investering i Hymite ApS udgør 9,0 millioner kr., og ejerandelen er 16,9%. Hymite udvikler teknologi til automatiseret fremstilling af optiske moduler samt produkter til indkapsling af sådanne moduler til brug inden for det optiske telekommunikationsmarked. Hymites koncept for multifunktionelle optiske moduler vil betyde en kraftig omkostningsreduktion i forhold til eksisterende teknologier, hvor komponenter samles enkeltvis. Hymite har indgivet flere patentansøgninger på basis af teknologien. Selskabet har 19 ansatte. LH Comlog A/S Olicom har investeret 6,3 millioner kr. i LH Comlog A/S og ejer 14,5% af selskabet. Comlog er en mobil data-teknologivirksomhed, som udvikler og markedsfører flådestyringssystemer for vognparker. Comlog har udviklet en række mobile dataterminaler baseret på GSM mobil data-teknologi og GPS det satellitbaserede globale positioneringssystem. GSM teknologien gør, at terminalerne kan sende og modtage data i det meste af verden, og GPS systemet sætter terminalerne i stand til at bestemme deres egen geografiske position med få meters nøjagtighed. Selskabet har 23 ansatte. Scalado AB Olicom har investeret 6,4 millioner kr. i det svenske selskab Scalado AB mod en ejerandel på 22,2%. Scalado, der er beliggende i Lund, Sverige, har udviklet og anmeldt patent på en løsning til at præsentere og overføre digital billed-information uafhængigt af kommunikationsteknologi. Scalados Image Zoom software minimerer datamængden, der sendes fra en web server, når en besøgende ser på et billede og giver herudover muligheder for unikke zoom funktioner. Minimeringen af båndbredde vil gavne både præsentation af billeder på Internettet og inden for det nye marked for mobil datakommunikation. Selskabet har 16 ansatte. Mobite A/S Olicoms investering i Mobite A/S er 8,2 millioner kr., og ejerandelen udgør 17,2%. Mobites enterprise software platform, TIMEngine, er en kapacitets- og ressourcestyringsløsning rettet mod større virksomheder inden for serviceindustrien. Løsningen gør det muligt for virksomhederne at optimere udnyttelsen af serviceressourcer samt at begrænse udgifterne til drift af servicefaciliteter. TIMEngine er udviklet i samarbejde med Mobites amerikanske partner Xtime Inc., som har en væsentlig ejerandel i Mobite. Mobite er eneleverandør i Europa af TIMEngine. Selskabet har 17 ansatte.

8 side 7 Decuma AB Olicom har investeret 5,0 millioner kr. i det svenske selskab Decuma AB mod en ejerandel på 8,5%. Decuma, der er beliggende i Lund, Sverige, udvikler og forhandler software til håndskriftsgenkendelse på håndholdte enheder som mobiltelefoner, PDAer, PC Tablets og digitale penne. Decumas første kunder er den japanske PDA producent Casio og den svenske producent af digitale penne Anoto. Decumas patenterede geometrisk invariant teknologi (GIT) giver mange fordele sammenlignet med traditionelle metoder for håndskriftsgenkendelse bl.a. en mere nøjagtig genkendelse af skrifttegn samt af buet, skrå og rystet skrift. Selskabet har 23 ansatte. Danacell A/S Ved årets slutning indgik Olicom aftale om investering i Danacell A/S. Investeringen er gennemført primo Danacell har udviklet og patenteret en ny type polymermembraner til anvendelse i genopladelige litium polymer og litium ion batterier. Fordelene ved membranet forventes at blive en væsentligt forøget energitæthed samt en væsentligt forhøjet maksimalstrøm. Danacells plan for den nærmeste fremtid er at færdiggøre udviklingen af litium polymerteknologien og derefter sælge licenser til batteriproducenter. Det forventes, at de underliggende principper i Danacells patenterede polymerteknologi også kan bruges til at udvikle polymer, der forøger effektiviteten i brændstofceller. Juize A/S Olicoms første porteføljevirksomhed Juize A/S blev i juli 2001 solgt til det engelske børsnoterede selskab RTS NetWorks PLC ( RTSe ). Salgsvederlaget bestod af aktier i RTSe, og som en del af aftalen tegnede Olicom endvidere nye aktier i RTSe for GBP RTSe har efterfølgende haft betydelige problemer, hvorfor det af forsigtighedshensyn er valgt at nedskrive hele Olicoms beholdning af aktier i RTSe til en værdi af nul kr. Frasolgte og ophørte aktiviteter Olicom har i året løbende opfyldt de forpligtelser, der påhviler Selskabet i henhold til de i 1999 indgåede overdragelsesaftaler samt øvrige aftaler vedrørende de hidtidige aktiviteter. Afviklingsaktiviteterne er generelt blevet gennemført med et lavere omkostningsforbrug end forventet ved aflæggelsen af regnskabet for 2000, hvorfor hensatte beløb i et vist omfang har kunnet tilbageføres. Der udestår stadig enkelte afviklingsaktiviteter. Disse vedrører primært afvikling af udenlandske tilknyttede selskaber og lejemål, opfyldelse af produktgarantier samt uafklarede personalesager. Selskabet har foretaget hensættelser til dækning af de hermed forventede omkostninger. Olicoms ophørte produktion af netværksudstyr foregik hos kontraktproducenter i Thailand, hvorfra produkterne importeredes til Danmark. I forbindelse med denne import har Olicom afregnet told i overensstemmelse med den tarifering, som toldmyndighederne foreskrev. Ved EU domstolen blev der i 2001 afsagt kendelse om anvendelse af en anden og lavere toldtarif end anvendt af Olicom i årene På den baggrund har Olicom rejst krav om tilbagebetaling af for meget erlagt told. På grundlag af toldmyndighedernes tilkendegivelser over for Selskabet er der i regnskabet for 2001 indtægtsført et beløb på 29 millioner kr., som repræsenterer den forventede tilbagebetaling med tillæg af rente frem til årets udgang. Af dette beløb blev 7,8 millioner kr. modtaget ultimo Ultimo 2001 modtog Olicom endvidere 3 millioner kr. vedrørende tilbagebetaling af kantinemoms.

9 side 8 Resultat For 2001 blev Olicoms nettoresultat et underskud på 10,4 millioner kr. Resultatet eksklusive resultat vedrørende porteføljevirksomhederne blev et overskud på 32,7 millioner kr. mod den tidligere udmeldte forventning om et underskud på ca. 5 millioner kr. Den positive afvigelse skyldes især indtægtsførsel af 29 millioner kr. vedrørende den tidligere omtalte toldsag, hvoraf Olicom ultimo 2001 allerede har modtaget 7,8 millioner kr. Resultat vedrørende Selskabets porteføljevirksomheder, der omfatter Olicoms andel af driftsresultat, goodwill-afskrivning samt nedskrivninger, blev et underskud på 43 millioner kr. Udviklingen i 2002 Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtrådt nye forhold af væsentlig betydning. Forventninger til 2002 Med en portefølje på nu 11 virksomheder forventer Olicom, at indsatsen fremover primært vil være koncentreret om den fortsatte udvikling af porteføljevirksomhederne, hvorfor antallet af nye investeringer i 2002 forventes at blive mindre end i Olicom forventer således, at Selskabet i 2002 vil foretage investering i 2-4 nye porteføljevirksomheder. Disse investeringer samt opfølgningsinvesteringer i de eksisterende porteføljevirksomheder forventes samlet at blive i niveauet 75 millioner kr. Olicoms eksisterende porteføljevirksomheder er overvejende i en etableringsfase og forventes under ét at udvise et negativt driftsresultat i Det er dog Selskabets vurdering, at 2-3 porteføljevirksomheder kan blive modne til frasalg sidst på året. Af forsigtighedshensyn er eventuelle gevinster ved frasalg imidlertid ikke indregnet i resultatforventningen for Under de forudsætninger forventer Selskabet, at det regnskabsmæssige resultat for året 2002 vil være negativt i størrelsesordenen 60 millioner kr., som primært vil hidhøre fra Olicoms andel af porteføljevirksomhedernes driftsresultat samt goodwill-afskrivning. Udbytte Det foreslås, at der ikke bliver udbetalt udbytte for 2001.

10 side 9 BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelse: Lars Eskesen, formand Medlem af bestyrelsen for Dansk Erhvervsinvestering A/S, Uniinvest Management A/S, Symbion Capital I A/S og Sreg.com A/S. Ralf Egede Andersen, næstformand Formand for bestyrelsen for PCB Systems A/S, SYNTAX A/S og Advoforum A/S. Medlem af bestyrelsen for Tpack A/S. Kriss Damon Monica Graham Eric Korre Horten, advokat Formand for bestyrelsen for PLH arkitekter as og Wapmore A/S samt medlem af bestyrelsen for Candor Kemiske A/S, Ejendomsselskabet grundstenen, IOB Holdings A/S, Murermester Bjarne Dam A/S, Leonhard Research A/S, Neohorm A/S og Vesta af 1/ A/S. Boje Rinhart Formand for bestyrelsen i Interactive Television Entertainment ApS samt medlem af bestyrelsen for Sifira A/S, Transynergy A/S, Vizion Factory e-learning A/S, Comlog A/S og Scalado AB. Direktion: Boje Rinhart, adm. direktør

11 side 10 REGNSKABSBERETNING OLICOM KONCERNEN Regnskabspraksis m.v. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis, som anvendtes for regnskabet for Resultat For 2001 blev Olicoms nettoresultat et underskud på 10,4 millioner kr. Resultatet eksklusive resultat vedrørende porteføljevirksomhederne blev et overskud på 32,7 millioner kr. mod den tidligere udmeldte forventning om et underskud på ca. 5 millioner kr. Den positive afvigelse skyldes især indtægtsførsel af 29 millioner kr. vedrørende den tidligere omtalte toldsag, hvoraf Olicom ultimo 2001 allerede har modtaget 7,8 millioner kr. Resultat vedrørende Selskabets porteføljevirksomheder, der omfatter Olicoms andel af driftsresultat, goodwill-afskrivning samt nedskrivninger, blev et underskud på 43 millioner kr. Resultat af primær drift Resultatet af Selskabets primære drift var negativt med 60 millioner kr. Heraf udgjorde resultatet fra porteføljevirksomheder minus 43 millioner kr., der omfatter Selskabets andel af porteføljevirksomhedernes driftstab, goodwill-afskrivninger samt værdinedskrivninger. Selskabets administrationsomkostninger udgjorde 17 millioner kr. Nettofinans og skat Finansielle poster. De finansielle poster udviser en nettoindtægt på 7 millioner kr. i 2001 mod en nettoindtægt på 26 millioner kr. i Koncernen havde i 2001 en nettofinansieringsindtægt på 7 millioner kr. mod 6 millioner kr. året før. Koncernen havde i 2001 en nettogevinst på 0,1 millioner kr. på valutaterminsforretninger og kursregulering af monetære aktiver i US dollars. Skat. På grund af tidligere års underskud udløser årets resultat ikke skat. Pengestrømme Koncernens beholdning af likvider udgjorde 170 millioner kr. ved udgangen af Selskabets likviditet fra driftsaktiviteter, inklusive ikke-fortsættende aktiviteter, udgjorde et likviditetsforbrug på 19 millioner kr. De samlede investeringer i porteføljevirksomheder udgjorde 64 millioner kr. Selskabet anvendte i ,7 millioner kr. på køb af egne aktier.

12 side 11 Egenkapital Koncernens egenkapital var ved udgangen af millioner kr. svarende til 84% af den samlede balancesum på 271 millioner kr. Ultimo 2000 var koncernens egenkapital 242 millioner kr. Likvider Ultimo 2001 udgjorde de likvide beholdninger 170 millioner kr. svarende til 62% af de samlede aktiver. Resultatfordeling 1000 kr. Årets resultat Til disposition som bestyrelsen foreslår fordelt således: Overført til næste år

13 side 12 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2001 for Olicom A/S omfattende koncern- og årsregnskabet samt årsberetningen. Koncern- og årsregnskabet samt årsberetning er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede. Koncern- og årsregnskabet med tilhørende forslag til underskuddets anvendelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kgs. Lyngby, den 6. februar 2002 Direktionen: Boje Rinhart adm. direktør Kgs. Lyngby, den 6. februar 2002 Bestyrelsen: Lars Eskesen Ralf Egede Andersen Kriss Damon Formand Næstformand Monica Graham Eric Korre Horten Boje Rinhart Godkendt på generalforsamlingen, den 21. marts 2002 Dirigent

14 side 13 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for 2001 for Olicom A/S. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 6. februar 2002 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C. Jespersen Peter Hertz Søren Strøm Sven Carlsen Søren P. Krejler statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor

15 side 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Koncernregnskabet og årsregnskabet for Olicom-koncernen for 2001 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, de danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastlagte krav for børsnoterede selskaber. Selskabet har som omtalt i ledelsens beretning i regnskabsåret 2000 påbegyndt en helt ændret forretningsstrategi. Selskabet anvender fuldfordeling af selskabsskatter. For år 2000 er sammenligningstallene for så vidt angår Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og gæld til tilknyttede virksomheder tilrettet i overensstemmelse hermed. Fremmed valuta Gæld og tilgodehavender i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter de officielle kurser på balancedagen. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter. Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse samt valutakursregulering af resultatopgørelsen fra transaktionsdagens kurs til ultimokurs foretages over egenkapitalen. Valutaterminsforretninger Moderselskabet har indgået valutaterminsforretninger for at kurssikre monetære aktiver i US dollar. Der er foretaget kursreguleringer vedrørende sådanne valutaterminsforretninger. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne for Olicom A/S og de enkelte tilknyttede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet indhold. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelser omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Balancer omregnes efter ultimokurser. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabets og tilknyttede virksomheders kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden). Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital opføres minoritetsinteressernes andel af tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital særskilt. Ved erhvervelse af tilknyttede virksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Herudover hensættes til udgifter, det på erhvervelsestidspunktet er besluttet at afholde

16 side 15 som følge af købet. Resterende positive forskelsbeløb aktiveres og afskrives, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Nyerhvervede eller nystiftede tilknyttede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte tilknyttede virksomheder medtages i koncernregnskabet indtil afhændelsestidspunktet. RESULTATOPGØRELSE Resultat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder Resultat før skat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder indeholder de forholdsmæssige andele af resultaterne før skat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder efter regulering af intern avance og fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill. Den forholdsmæssige andel af skat af årets resultat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder medtages i posten skat af årets resultat. Indkomst ved salg af aktiviteter Indkomst fremkommet ved frasalg af Selskabets aktiviteter er medtaget som en indtægt reduceret med medgåede udgifter relateret til de enkelte transaktioner. Skatter Skat af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som beregnet udskudt skat af alle forskelle mellem skatte- og regnskabsmæssige værdier (gældsmetoden). Moderselskabet er sambeskattet med de danske helejede tilknyttede virksomheder. Skatteudgifterne fordeles på de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst. BALANCE Materielle og immaterielle anlægsaktiver/afskrivninger Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært baseret på aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid. Driftsmateriel m.v. afskrives over den forventede driftsøkonomiske levetid. Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden, hvis denne er kortere end den forventede driftsøkonomiske levetid. Aktiver med en anskaffelses-/kostpris under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Forskelsbeløb (koncerngoodwill) mellem indre værdi og anskaffelsessummen for aktier i tilknyttede virksomheder og porteføljevirksomheder afskrives over den forventede økonomiske levetid, der er anslået til 3 år.

17 side 16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode (equitymetoden) til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og med fradrag af urealiseret koncernintern fortjeneste og afskrivninger på koncerngoodwill. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Kapitalandele i porteføljevirksomheder Kapitalandele i porteføljevirksomheder, hvor der er en ikke ubetydelig ejerinteresse, værdiansættes efter den indre værdis metode (equity-metoden) til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og med fradag af afskrivninger på koncerngoodwill. Porteføljevirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i porteføljevirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender, der er opsigelige inden for 3 måneder. Udskudt skat Den udskudte skat er beregnet med den forventede effektive skatteprocent i Et eventuelt udskudt skatteaktiv aktiveres, såfremt det forventes at kunne realiseres inden for de nærmeste år. Egne aktier Beholdning af egne aktier optages uden værdi i balancen. Nedskrivning foretages direkte over egenkapitalen.

18 side 17 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktiviteter præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer, køb og salg af egne aktier samt optagelse af og afdrag på gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

19 side 18 K O N C E R N E N RESULTATOPGØRELSE 1. januar december Note 1000 kr kr. Resultat af porteføljevirksomheder Administrationsomkostninger Driftsomkostninger i alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter RESULTAT FØR RENTER Finansieringsindtægter Finansieringsudgift m.v Kursgevinster og -tab, netto RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat RESULTAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Resultat før skat af ikke-fortsættende aktiviteter... 2, Skat af resultat af ikke-fortsættende aktiviteter RESULTAT AF IKKE-FORTSÆTTENDE AKTIVITETER ÅRETS RESULTAT

20 side 19 K O N C E R N E N BALANCE pr. 31. december Note 1000 kr kr. AKTIVER Indretning af lejede lokaler IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Andre anlæg, driftsmateriel og inventar MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i porteføljevirksomheder FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Langfristede tilgodehavender LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER Tilgodehavende hos porteføljevirksomheder Debitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavende skat Deposita og forudbetalte omkostninger Tilgodehavende ved. toldsag TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis

2-Biz Company A/S. Årsrapport 2013/14. CVR-nr. 27 49 21 85. 1. oktober. Michael Friis 2-Biz Company A/S CVR-nr. 27 49 21 85 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. oktober Michael Friis dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen

Købmand Syd ApS. Årsrapport 2013/14. Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr marts. Jørgen Iversen Købmand Syd ApS Stormgade 2, 6960 Hvide Sande CVR-nr. 32 78 69 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts Jørgen Iversen dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter København, 24. august 2000 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ANDERSEN CPH TRADING ApS

ANDERSEN CPH TRADING ApS ANDERSEN CPH TRADING ApS Vesterfælledvej 44 1750 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Michael

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere