OLICOM A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLICOM A/S -----------------------"

Transkript

1 OLICOM A/S Nybrovej 110, DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår

2 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Selskabsoplysninger... 2 Koncernstruktur... 3 Hovedtal/Nøgletal... 4 Bestyrelsens beretning Bestyrelse og direktion... 9 Regnskabsberetning Olicom koncernen Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Koncernresultatopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til koncernen Moderselskabets resultatopgørelse Moderselskabets balance Noter til moderselskabet

3 side 2 SELSKABSOPLYSNINGER Navn, adresse og stiftelsesdato Olicom A/S Nybrovej 110 DK-2800 Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Olicom A/S blev stiftet den 12. december Hjemsted Olicom A/S hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. Registrering Olicom A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Regnskabsår Olicom A/S regnskabsår er kalenderåret. Aktionærer i henhold til Aktieselskabsloven 28a The Lake Fund, Heemmstede, Holland. Revisorer Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tagensvej 86 DK-2200 København N KPMG Borups Allé 177 Postboks 250 DK-2000 Frederiksberg Bankforbindelser Nordea Bank Danmark A/S Niels Hemmingsens Gade 24 DK-1001 København K

4 side 3 KONCERNSTRUKTUR Olicom koncernen er struktureret juridisk som skitseret nedenfor. Olicom A/S Olicom Trading A/S 100% Olicom Ventures A/S 100% Olicom UK Limited 100% Olicom, Inc. 100% Olicom Enterprise Products (UK) Ltd. 100% CrossComm Europe B.V. 100% Olicom GmbH 100% Olicom Japan K.K. 100% Olicom Austria Networking GmbH 100% Samtlige koncernens udenlandske tilknyttede selskaber med undtagelse af Olicom, Inc. er under afvikling med henblik på likvidation. Olicom Trading A/S og Olicom Ventures A/S påtænkes fusioneret med Olicom A/S med virkning fra 1. januar 2002.

5 side 4 HOVEDTAL / NØGLETAL Selskabets aktivitetsgrundlag blev ændret væsentligt i Sammenligningstallene for kan ikke tilrettes således, at de bliver retvisende for den nuværende virksomhed, hvorfor de er udeladt. Hovedtal (t.kr.): RESULTATOPGØRELSE Resultat af porteføljevirksomheder Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Kursgevinster og tab, netto Øvrige finansielle poster m.v Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Resultat af ikke-fortsættende aktiviteter Årets resultat BALANCE Driftskapital Samlede aktiver Egenkapital ultimo NØGLETAL Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 13,90 13,10 Egenkapitalforrentning (%) 39,2-5,2 Resultat pr. aktie (kr.) 4,54-0,60 Vægtet gennemsnitlig udestående aktier Antal medarbejdere ultimo Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 1997 på grundlag af koncernens regnskabspraksis.

6 side 5 BESTYRELSENS BERETNING Olicom A/S i 2001 I sidste halvår af 1999 frasolgte Olicom sine daværende hovedaktiviteter i tre transaktioner med henholdsvis Madge, Intel og Motorola. Den 15. maj 2000 offentliggjorde bestyrelsen en ny strategi for Selskabet. Olicom vil herefter forestå eller deltage i udviklingen af nye produkter og tjenester baseret på nyskabende teknologier. Investeringsmuligheder søges identificeret både gennem Selskabets egen research og gennem samarbejde med nystartede virksomheder, som tilbydes seed og venture finansiering samt adgang til Selskabets etablerede forretningsnetværk og infrastruktur. Ud over noteringen på Københavns Fondsbørs handles Olicom aktien nu i USA i det elektroniske handelssystem NASD OTC Bulletin Board. I overensstemmelse med den nye strategi foretog Selskabet i investeringer, mens der i 2001 blev foretaget yderligere 6 investeringer. Investering i porteføljevirksomheder Ved udgangen af 2001 bestod Selskabets portefølje af 10 virksomheder. Sifira A/S Ved udgangen af 2001 havde Olicom investeret 11,8 millioner kr. i Sifira A/S og havde en ejerandel på 50%. I løbet af året har Sifira færdigudviklet en række såkaldte Unified Messaging produkter, som udbydes til telefonselskaber. Der er foreløbigt indgået kontrakt med to selskaber. Selskabet har 17 medarbejdere. Vizion Factory e-learning A/S Olicom investerede i ,0 millioner kr. i Vizion Factory e-learning A/S og har en ejerandel på 4,8%. Vizion Factory e-learning producerer kundespecifikke e-learning programmer og udbyder tillige visse standardundervisningsprogrammer vedrørende PC programmel. Selskabet oplevede en skuffende salgsudvikling i første halvdel af 2001, men har i andet halvår haft en mere positiv udvikling især inden for kundespecifikke løsninger til større virksomheder og organisationer. Selskabet har 26 medarbejdere. Transynergy A/S I samarbejde med Vizion Factory e-learning A/S har Olicom oprettet selskabet Transynergy A/S (tidligere Vizion Factory m-devices A/S). Olicoms investering i Transynergy udgør 5,2 millioner kr., og ejerandelen er 50%. Transynergy udvikler en software platform primært til brug for Business-to- Employee løsninger på håndholdte computere. Målgruppen for det endelige produkt er eksempelvis virksomheder, der har behov for at stille komplekse data som reparationsmanualer og lignende til rådighed for omrejsende medarbejdere. Selskabet har 14 medarbejdere. GoPinocchio ApS Olicom har investeret 3,6 millioner kr. i GoPinocchio ApS og ejer derved 28,2% af selskabet. GoPinocchio er et systemintegrationsfirma inden for mobile løsninger. GoPinocchio specialiserer sig i at levere mobile løsninger til optimering af virksomheders servicedel over for kunder og medarbejdere. I tillæg til konsulentydelser har GoPinocchio et antal produkter rettet mod udvalgte industrier i det internationale marked for mobile løsninger. Selskabet har 13 medarbejdere.

7 side 6 Interactive Television Entertainment ApS Olicom har investeret 10 millioner kr. i Interactive Television Entertainment ApS ( ITE ) og ejer 50% af selskabet. ITE er især kendt for Hugo figuren, som i dag findes på mere end 30 markeder, hvor ITE s interaktive TV koncept understøtter salget af spil til PC, Sony Playstation, Nintendo Gameboy, Set Top Boxes baseret på Open TV standarden og internetportaler. ITE er et af meget få firmaer i Skandinavien, som har den kompetence og teknologi, der skal til for at konvertere det samme spil mellem forskellige platforme, og ITE forventes at kunne udnytte denne fordel gennem samarbejde med spilproducenter, som i dag er bundet til en enkelt teknologi. Selskabet har 60 ansatte. Hymite ApS Olicoms investering i Hymite ApS udgør 9,0 millioner kr., og ejerandelen er 16,9%. Hymite udvikler teknologi til automatiseret fremstilling af optiske moduler samt produkter til indkapsling af sådanne moduler til brug inden for det optiske telekommunikationsmarked. Hymites koncept for multifunktionelle optiske moduler vil betyde en kraftig omkostningsreduktion i forhold til eksisterende teknologier, hvor komponenter samles enkeltvis. Hymite har indgivet flere patentansøgninger på basis af teknologien. Selskabet har 19 ansatte. LH Comlog A/S Olicom har investeret 6,3 millioner kr. i LH Comlog A/S og ejer 14,5% af selskabet. Comlog er en mobil data-teknologivirksomhed, som udvikler og markedsfører flådestyringssystemer for vognparker. Comlog har udviklet en række mobile dataterminaler baseret på GSM mobil data-teknologi og GPS det satellitbaserede globale positioneringssystem. GSM teknologien gør, at terminalerne kan sende og modtage data i det meste af verden, og GPS systemet sætter terminalerne i stand til at bestemme deres egen geografiske position med få meters nøjagtighed. Selskabet har 23 ansatte. Scalado AB Olicom har investeret 6,4 millioner kr. i det svenske selskab Scalado AB mod en ejerandel på 22,2%. Scalado, der er beliggende i Lund, Sverige, har udviklet og anmeldt patent på en løsning til at præsentere og overføre digital billed-information uafhængigt af kommunikationsteknologi. Scalados Image Zoom software minimerer datamængden, der sendes fra en web server, når en besøgende ser på et billede og giver herudover muligheder for unikke zoom funktioner. Minimeringen af båndbredde vil gavne både præsentation af billeder på Internettet og inden for det nye marked for mobil datakommunikation. Selskabet har 16 ansatte. Mobite A/S Olicoms investering i Mobite A/S er 8,2 millioner kr., og ejerandelen udgør 17,2%. Mobites enterprise software platform, TIMEngine, er en kapacitets- og ressourcestyringsløsning rettet mod større virksomheder inden for serviceindustrien. Løsningen gør det muligt for virksomhederne at optimere udnyttelsen af serviceressourcer samt at begrænse udgifterne til drift af servicefaciliteter. TIMEngine er udviklet i samarbejde med Mobites amerikanske partner Xtime Inc., som har en væsentlig ejerandel i Mobite. Mobite er eneleverandør i Europa af TIMEngine. Selskabet har 17 ansatte.

8 side 7 Decuma AB Olicom har investeret 5,0 millioner kr. i det svenske selskab Decuma AB mod en ejerandel på 8,5%. Decuma, der er beliggende i Lund, Sverige, udvikler og forhandler software til håndskriftsgenkendelse på håndholdte enheder som mobiltelefoner, PDAer, PC Tablets og digitale penne. Decumas første kunder er den japanske PDA producent Casio og den svenske producent af digitale penne Anoto. Decumas patenterede geometrisk invariant teknologi (GIT) giver mange fordele sammenlignet med traditionelle metoder for håndskriftsgenkendelse bl.a. en mere nøjagtig genkendelse af skrifttegn samt af buet, skrå og rystet skrift. Selskabet har 23 ansatte. Danacell A/S Ved årets slutning indgik Olicom aftale om investering i Danacell A/S. Investeringen er gennemført primo Danacell har udviklet og patenteret en ny type polymermembraner til anvendelse i genopladelige litium polymer og litium ion batterier. Fordelene ved membranet forventes at blive en væsentligt forøget energitæthed samt en væsentligt forhøjet maksimalstrøm. Danacells plan for den nærmeste fremtid er at færdiggøre udviklingen af litium polymerteknologien og derefter sælge licenser til batteriproducenter. Det forventes, at de underliggende principper i Danacells patenterede polymerteknologi også kan bruges til at udvikle polymer, der forøger effektiviteten i brændstofceller. Juize A/S Olicoms første porteføljevirksomhed Juize A/S blev i juli 2001 solgt til det engelske børsnoterede selskab RTS NetWorks PLC ( RTSe ). Salgsvederlaget bestod af aktier i RTSe, og som en del af aftalen tegnede Olicom endvidere nye aktier i RTSe for GBP RTSe har efterfølgende haft betydelige problemer, hvorfor det af forsigtighedshensyn er valgt at nedskrive hele Olicoms beholdning af aktier i RTSe til en værdi af nul kr. Frasolgte og ophørte aktiviteter Olicom har i året løbende opfyldt de forpligtelser, der påhviler Selskabet i henhold til de i 1999 indgåede overdragelsesaftaler samt øvrige aftaler vedrørende de hidtidige aktiviteter. Afviklingsaktiviteterne er generelt blevet gennemført med et lavere omkostningsforbrug end forventet ved aflæggelsen af regnskabet for 2000, hvorfor hensatte beløb i et vist omfang har kunnet tilbageføres. Der udestår stadig enkelte afviklingsaktiviteter. Disse vedrører primært afvikling af udenlandske tilknyttede selskaber og lejemål, opfyldelse af produktgarantier samt uafklarede personalesager. Selskabet har foretaget hensættelser til dækning af de hermed forventede omkostninger. Olicoms ophørte produktion af netværksudstyr foregik hos kontraktproducenter i Thailand, hvorfra produkterne importeredes til Danmark. I forbindelse med denne import har Olicom afregnet told i overensstemmelse med den tarifering, som toldmyndighederne foreskrev. Ved EU domstolen blev der i 2001 afsagt kendelse om anvendelse af en anden og lavere toldtarif end anvendt af Olicom i årene På den baggrund har Olicom rejst krav om tilbagebetaling af for meget erlagt told. På grundlag af toldmyndighedernes tilkendegivelser over for Selskabet er der i regnskabet for 2001 indtægtsført et beløb på 29 millioner kr., som repræsenterer den forventede tilbagebetaling med tillæg af rente frem til årets udgang. Af dette beløb blev 7,8 millioner kr. modtaget ultimo Ultimo 2001 modtog Olicom endvidere 3 millioner kr. vedrørende tilbagebetaling af kantinemoms.

9 side 8 Resultat For 2001 blev Olicoms nettoresultat et underskud på 10,4 millioner kr. Resultatet eksklusive resultat vedrørende porteføljevirksomhederne blev et overskud på 32,7 millioner kr. mod den tidligere udmeldte forventning om et underskud på ca. 5 millioner kr. Den positive afvigelse skyldes især indtægtsførsel af 29 millioner kr. vedrørende den tidligere omtalte toldsag, hvoraf Olicom ultimo 2001 allerede har modtaget 7,8 millioner kr. Resultat vedrørende Selskabets porteføljevirksomheder, der omfatter Olicoms andel af driftsresultat, goodwill-afskrivning samt nedskrivninger, blev et underskud på 43 millioner kr. Udviklingen i 2002 Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtrådt nye forhold af væsentlig betydning. Forventninger til 2002 Med en portefølje på nu 11 virksomheder forventer Olicom, at indsatsen fremover primært vil være koncentreret om den fortsatte udvikling af porteføljevirksomhederne, hvorfor antallet af nye investeringer i 2002 forventes at blive mindre end i Olicom forventer således, at Selskabet i 2002 vil foretage investering i 2-4 nye porteføljevirksomheder. Disse investeringer samt opfølgningsinvesteringer i de eksisterende porteføljevirksomheder forventes samlet at blive i niveauet 75 millioner kr. Olicoms eksisterende porteføljevirksomheder er overvejende i en etableringsfase og forventes under ét at udvise et negativt driftsresultat i Det er dog Selskabets vurdering, at 2-3 porteføljevirksomheder kan blive modne til frasalg sidst på året. Af forsigtighedshensyn er eventuelle gevinster ved frasalg imidlertid ikke indregnet i resultatforventningen for Under de forudsætninger forventer Selskabet, at det regnskabsmæssige resultat for året 2002 vil være negativt i størrelsesordenen 60 millioner kr., som primært vil hidhøre fra Olicoms andel af porteføljevirksomhedernes driftsresultat samt goodwill-afskrivning. Udbytte Det foreslås, at der ikke bliver udbetalt udbytte for 2001.

10 side 9 BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelse: Lars Eskesen, formand Medlem af bestyrelsen for Dansk Erhvervsinvestering A/S, Uniinvest Management A/S, Symbion Capital I A/S og Sreg.com A/S. Ralf Egede Andersen, næstformand Formand for bestyrelsen for PCB Systems A/S, SYNTAX A/S og Advoforum A/S. Medlem af bestyrelsen for Tpack A/S. Kriss Damon Monica Graham Eric Korre Horten, advokat Formand for bestyrelsen for PLH arkitekter as og Wapmore A/S samt medlem af bestyrelsen for Candor Kemiske A/S, Ejendomsselskabet grundstenen, IOB Holdings A/S, Murermester Bjarne Dam A/S, Leonhard Research A/S, Neohorm A/S og Vesta af 1/ A/S. Boje Rinhart Formand for bestyrelsen i Interactive Television Entertainment ApS samt medlem af bestyrelsen for Sifira A/S, Transynergy A/S, Vizion Factory e-learning A/S, Comlog A/S og Scalado AB. Direktion: Boje Rinhart, adm. direktør

11 side 10 REGNSKABSBERETNING OLICOM KONCERNEN Regnskabspraksis m.v. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis, som anvendtes for regnskabet for Resultat For 2001 blev Olicoms nettoresultat et underskud på 10,4 millioner kr. Resultatet eksklusive resultat vedrørende porteføljevirksomhederne blev et overskud på 32,7 millioner kr. mod den tidligere udmeldte forventning om et underskud på ca. 5 millioner kr. Den positive afvigelse skyldes især indtægtsførsel af 29 millioner kr. vedrørende den tidligere omtalte toldsag, hvoraf Olicom ultimo 2001 allerede har modtaget 7,8 millioner kr. Resultat vedrørende Selskabets porteføljevirksomheder, der omfatter Olicoms andel af driftsresultat, goodwill-afskrivning samt nedskrivninger, blev et underskud på 43 millioner kr. Resultat af primær drift Resultatet af Selskabets primære drift var negativt med 60 millioner kr. Heraf udgjorde resultatet fra porteføljevirksomheder minus 43 millioner kr., der omfatter Selskabets andel af porteføljevirksomhedernes driftstab, goodwill-afskrivninger samt værdinedskrivninger. Selskabets administrationsomkostninger udgjorde 17 millioner kr. Nettofinans og skat Finansielle poster. De finansielle poster udviser en nettoindtægt på 7 millioner kr. i 2001 mod en nettoindtægt på 26 millioner kr. i Koncernen havde i 2001 en nettofinansieringsindtægt på 7 millioner kr. mod 6 millioner kr. året før. Koncernen havde i 2001 en nettogevinst på 0,1 millioner kr. på valutaterminsforretninger og kursregulering af monetære aktiver i US dollars. Skat. På grund af tidligere års underskud udløser årets resultat ikke skat. Pengestrømme Koncernens beholdning af likvider udgjorde 170 millioner kr. ved udgangen af Selskabets likviditet fra driftsaktiviteter, inklusive ikke-fortsættende aktiviteter, udgjorde et likviditetsforbrug på 19 millioner kr. De samlede investeringer i porteføljevirksomheder udgjorde 64 millioner kr. Selskabet anvendte i ,7 millioner kr. på køb af egne aktier.

12 side 11 Egenkapital Koncernens egenkapital var ved udgangen af millioner kr. svarende til 84% af den samlede balancesum på 271 millioner kr. Ultimo 2000 var koncernens egenkapital 242 millioner kr. Likvider Ultimo 2001 udgjorde de likvide beholdninger 170 millioner kr. svarende til 62% af de samlede aktiver. Resultatfordeling 1000 kr. Årets resultat Til disposition som bestyrelsen foreslår fordelt således: Overført til næste år

13 side 12 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2001 for Olicom A/S omfattende koncern- og årsregnskabet samt årsberetningen. Koncern- og årsregnskabet samt årsberetning er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede. Koncern- og årsregnskabet med tilhørende forslag til underskuddets anvendelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kgs. Lyngby, den 6. februar 2002 Direktionen: Boje Rinhart adm. direktør Kgs. Lyngby, den 6. februar 2002 Bestyrelsen: Lars Eskesen Ralf Egede Andersen Kriss Damon Formand Næstformand Monica Graham Eric Korre Horten Boje Rinhart Godkendt på generalforsamlingen, den 21. marts 2002 Dirigent

14 side 13 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for 2001 for Olicom A/S. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 6. februar 2002 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C. Jespersen Peter Hertz Søren Strøm Sven Carlsen Søren P. Krejler statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor

15 side 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Koncernregnskabet og årsregnskabet for Olicom-koncernen for 2001 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, de danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastlagte krav for børsnoterede selskaber. Selskabet har som omtalt i ledelsens beretning i regnskabsåret 2000 påbegyndt en helt ændret forretningsstrategi. Selskabet anvender fuldfordeling af selskabsskatter. For år 2000 er sammenligningstallene for så vidt angår Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og gæld til tilknyttede virksomheder tilrettet i overensstemmelse hermed. Fremmed valuta Gæld og tilgodehavender i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter de officielle kurser på balancedagen. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter. Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse samt valutakursregulering af resultatopgørelsen fra transaktionsdagens kurs til ultimokurs foretages over egenkapitalen. Valutaterminsforretninger Moderselskabet har indgået valutaterminsforretninger for at kurssikre monetære aktiver i US dollar. Der er foretaget kursreguleringer vedrørende sådanne valutaterminsforretninger. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne for Olicom A/S og de enkelte tilknyttede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet indhold. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelser omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Balancer omregnes efter ultimokurser. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabets og tilknyttede virksomheders kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden). Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital opføres minoritetsinteressernes andel af tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital særskilt. Ved erhvervelse af tilknyttede virksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Herudover hensættes til udgifter, det på erhvervelsestidspunktet er besluttet at afholde

16 side 15 som følge af købet. Resterende positive forskelsbeløb aktiveres og afskrives, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Nyerhvervede eller nystiftede tilknyttede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte tilknyttede virksomheder medtages i koncernregnskabet indtil afhændelsestidspunktet. RESULTATOPGØRELSE Resultat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder Resultat før skat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder indeholder de forholdsmæssige andele af resultaterne før skat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder efter regulering af intern avance og fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill. Den forholdsmæssige andel af skat af årets resultat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder medtages i posten skat af årets resultat. Indkomst ved salg af aktiviteter Indkomst fremkommet ved frasalg af Selskabets aktiviteter er medtaget som en indtægt reduceret med medgåede udgifter relateret til de enkelte transaktioner. Skatter Skat af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som beregnet udskudt skat af alle forskelle mellem skatte- og regnskabsmæssige værdier (gældsmetoden). Moderselskabet er sambeskattet med de danske helejede tilknyttede virksomheder. Skatteudgifterne fordeles på de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst. BALANCE Materielle og immaterielle anlægsaktiver/afskrivninger Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært baseret på aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid. Driftsmateriel m.v. afskrives over den forventede driftsøkonomiske levetid. Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden, hvis denne er kortere end den forventede driftsøkonomiske levetid. Aktiver med en anskaffelses-/kostpris under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Forskelsbeløb (koncerngoodwill) mellem indre værdi og anskaffelsessummen for aktier i tilknyttede virksomheder og porteføljevirksomheder afskrives over den forventede økonomiske levetid, der er anslået til 3 år.

17 side 16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode (equitymetoden) til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og med fradrag af urealiseret koncernintern fortjeneste og afskrivninger på koncerngoodwill. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Kapitalandele i porteføljevirksomheder Kapitalandele i porteføljevirksomheder, hvor der er en ikke ubetydelig ejerinteresse, værdiansættes efter den indre værdis metode (equity-metoden) til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og med fradag af afskrivninger på koncerngoodwill. Porteføljevirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i porteføljevirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender, der er opsigelige inden for 3 måneder. Udskudt skat Den udskudte skat er beregnet med den forventede effektive skatteprocent i Et eventuelt udskudt skatteaktiv aktiveres, såfremt det forventes at kunne realiseres inden for de nærmeste år. Egne aktier Beholdning af egne aktier optages uden værdi i balancen. Nedskrivning foretages direkte over egenkapitalen.

18 side 17 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktiviteter præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer, køb og salg af egne aktier samt optagelse af og afdrag på gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

19 side 18 K O N C E R N E N RESULTATOPGØRELSE 1. januar december Note 1000 kr kr. Resultat af porteføljevirksomheder Administrationsomkostninger Driftsomkostninger i alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter RESULTAT FØR RENTER Finansieringsindtægter Finansieringsudgift m.v Kursgevinster og -tab, netto RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat RESULTAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Resultat før skat af ikke-fortsættende aktiviteter... 2, Skat af resultat af ikke-fortsættende aktiviteter RESULTAT AF IKKE-FORTSÆTTENDE AKTIVITETER ÅRETS RESULTAT

20 side 19 K O N C E R N E N BALANCE pr. 31. december Note 1000 kr kr. AKTIVER Indretning af lejede lokaler IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Andre anlæg, driftsmateriel og inventar MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i porteføljevirksomheder FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Langfristede tilgodehavender LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER Tilgodehavende hos porteføljevirksomheder Debitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavende skat Deposita og forudbetalte omkostninger Tilgodehavende ved. toldsag TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere