Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup"

Transkript

1 Stiftende Årsmøde DGI Nordøstsjælland Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

2 Dagsorden: INDKALDELSE TIL STIFTENDE ÅRSMØDE for DGI NORDØSTSJÆLLAND Onsdag 24. november 2010 kl i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 3-5, 3550 Slangerup 1) Valg af dirigent og stemmetællere. 2) Fremlæggelse og godkendelse af vedtægter. Under forudsætning af at vedtægterne vedtages fortsætter årsmødet efter disse for så vidt angår valg, hvor imod afstemningsreglerne først træder i kraft ved kommende årsmøder. 3) Fremlæggelse af forslag til kontingent for 2011 & 2012 til godkendelse. 4) Valg til landsdelsbestyrelsen: De to landsdelsbestyrelser foreslår de nævnte personer valgt. a. Formand (på valg igen i 2011) Per Frost Henriksen b. Næstformand (på valg igen i 2012) Jacob Bøgesvang c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg igen i 2012): Henrik Hansen Hanne Frølund Birgit Pihl d. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg igen i 2011): Jesper Andersen Mads Christensen Erik Hammer e. 2 bestyrelsessuppleanter (på valg hvert år): Ole M. Jørgensen Jonathan Sydenham f. Kritisk revisor (på valg igen 2012) Kjeld Andersen g. Kritisk revisor (på valg igen 2011) Peder Nedergaard h. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år) Jytte Kristensen 5) Eventuelt Bemærk stemmeregler: Stemmeret har ordinære medlemmer med 1 repræsentant for hver påbegyndte 100 aktivitetsmedlemmer (dog altid mindst 2 og max. 6 stemmeberettigede pr. forening), medlemmer af landsdelsforeningernes bestyrelser, idrætsudvalg og nedsatte udvalg hver med 1 stemme samt 10 repræsentanter fra DDS Storkøbenhavn og 10 repræsentanter fra DDS Nordsjælland. Kun fremmødte stemmeberettigede har stemmeret. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 2 af 16

3 Forslag til nye vedtægter for DGI Nordøstsjælland 1 Navn Landsdelsforeningens navn er Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Nordøstsjælland. Forkortet: DGI Nordøstsjælland. 2 Formål DGI Nordøstsjælland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. 3 Hjemsted Landsdelsforeningen har hjemsted i Allerød Kommune og dækker kommunerne: Allerød, Ballerup, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Tårnby. 4 Tilhørsforhold Landsdelsforeningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Forkortet: DGI. 5 Associeringsaftale Landsdelsforeningen har associeringsaftaler med De Danske Skytteforeningers Landsdelsforeninger: DDS Nordsjælland og DDS Storkøbenhavn. 6 Medlemsforhold Stk.1: Medlemmer af landsdelsforeningen kan være: Alle foreninger som tilslutter sig DGI Nordøstsjællands formål og som efter landsdelsforeningens skøn er tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven. Alle frie skoler som tilslutter sig DGIs Nordøstsjællands formål. Ved frie skoler forstås efterskoler, højskoler, frie grundskoler, samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. Stk.2: Afgørelse om optagelse af medlemmer træffes af landsdelsbestyrelsen. Stk. 3: En forening, som ikke optages, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde efter afgørelsen. Stk.4: Afgørelse om eksklusion af medlemmer træffes af landsdelsbestyrelsen i samråd med de relevante landsdelsudvalg. Et medlem kan blive ekskluderet, såfremt det a) ikke betaler sine restancer til landsdelsforeningen trods rykkere, b) ikke indsender den årlige medlemsindberetning rettidigt i henhold til sendt indberetningsskema, c) fremtræder meget usportsligt eller udemokratisk, eller i øvrigt ikke efterlever landsdelsforeningens formålsparagraf. Stk.5: Før eksklusion kan ske, skal medlemmet have mulighed for at udtale sig til landsdelsbestyrelsen omkring årsagen. Relevante landsdelsudvalg kan endvidere anmodes om en udtalelse. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 3 af 16

4 Stk.6: Et medlem, som er blevet ekskluderet, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde efter afgørelsen. En sådan anke har ikke opsættende virkning på eksklusionen. Bestyrelsen kan beslutte at en anke skal have opsættende virkning. Stk. 7: Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. oktober og vil være gældende fra 1. januar det følgende år. 7 Årsmøde Stk.1: Årsmødet er landsdelsforeningens højeste myndighed. Stk.2: Ordinært årsmøde afholdes hvert år i april måned, og indkaldes pr. eller brev med mindst 6 ugers varsel ved udsendelse til medlemmerne. Stk.3: Stemmeberettigede ved landsdelsforeningens årsmøde er ordinære medlemmer med 1 repræsentant for hver påbegyndte 100 aktivitetsmedlemmer (dog altid mindst 2 og max. 6 stemmeberettigede pr. forening), medlemmer af landsdelsforeningens bestyrelse, idrætsudvalg hver med max. 5 stemmeberettigede valgt iht. 13 stk. 3, 10 repræsentanter fra DDS Nordsjælland og 10 repræsentanter fra DDS Storkøbenhavn. Stemmeretten kan kun bruges ved personligt fremmøde. Stk. 4: Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst omfatte: 1) Valg af dirigent og stemmetællere. 2) Landsdelsbestyrelsens beretning 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse om decharge (ansvarsfritagelse) 4) Indkomne forslag 5) Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for indeværende år til godkendelse 6) Valg til landsdelsbestyrelsen: a. Formand (ulige år) b. Næstformand (lige år) c. Bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 3 i ulige år) d. 2 bestyrelsessuppleanter (på valg hvert år) e. 2 kritiske revisorer (1 i lige år og 1 i ulige år) f. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år) 7) Eventuelt Stk.5: Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være landsdelsforeningen i hænde senest 4 uger før årsmødet. Stk. 6: Endelig dagsorden, budget, regnskab samt eventuelle indkomne forslag udsendes mindst 14 dage før årsmødet. Stk.7: Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremsættes ønske herom, eller når dirigenten finder det relevant. Stk.8: Hvor andet ikke er nævnt, træffes alle afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 9: Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 4 af 16

5 8 Ekstraordinært årsmøde Stk.1: Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når mindst 10 % af de ordinære medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, eller hvis landsdelsbestyrelsen finder det nødvendigt. Stk.2: Ønske om ekstraordinært årsmøde fremsendes til landsdelsbestyrelsen med angivelse af begrundet dagsorden. Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen har herefter pligt til at udsende indkaldelse til den ekstraordinære årsmøde, senest 14 dage efter ønsket er fremsendt. Stk. 4: Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinært årsmøde. Stk.5: Afholdelsen skal ske senest 6 uger efter indkaldelsen 9 Landsdelsbestyrelsen Stk.1: Landsdelsforeningens daglige ledelse samt højeste myndighed mellem 2 årsmøder er landsdelsbestyrelsen. Landsdelsbestyrelsen består af formand, næstformand og 6 menige medlemmer valgt på årsmødet, samt 1 medlem udpeget af DDS Nordsjælland og 1 medlem udpeget af DDS Storkøbenhavn. Stk. 2: Alle valg til landsdelsbestyrelsen gælder 2 år på nær valg af revisorer og suppleanter til landsdelsbestyrelsen som kun gælder 1 år. 10 Landsdelsbestyrelsens arbejde Stk. 1: Landsdelsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på første bestyrelsesmøde efter årsmødet. Stk.2: Landsdelsbestyrelsen skal føre beslutningsreferat over årsmøder og landsdelsbestyrelsesmøder. Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen kan oprette og nedlægge idrætsudvalg, idrætsnetværk, faste og ad hoc udvalg. Landsdelsbestyrelsen udarbejder forretningsordener for idrætsforum, idrætsudvalg og idrætsnetværk samt kommissorier for faste og ad hoc udvalg. 11 Tegningsret Stk.1: Landsdelsforeningen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af landsdelsbestyrelsen. Stk.2: I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med 1 medlem af landsdelsbestyrelsen. Stk.3: Landsdelsbestyrelsen kan meddele fuldmagt. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 5 af 16

6 Stk.4: Beslutningen om garantistillelse for landsdelsforeningens ordinære medlemmers optagelse af lån i DGIs lånefond træffes af landsdelsbestyrelsen. Stk. 5: Landsdelsbestyrelsen kan foretage dispositioner vedrørende fast ejendom. 12 Idrætsforum Stk.1: Idrætsforum er forum for politiske drøftelser af landsdelsforeningens holdninger og strategier. Stk. 2: Idrætsforums møder er åbne for alle medlemmer af landsdelsbestyrelsen, idrætsudvalg, idrætsunderudvalg, idrætsnetværk, faste udvalg, ad hoc udvalg, bestyrelse i DDS Nordsjælland og DDS Storkøbenhavn, samt ansatte i landsdelsforeningen. Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen har pligt til at indkalde til møde i idrætsforum mindst tre gange årligt, hvoraf det ene skal afholdes max. 2 mdr. før landsdelsforeningens årsmøde. På dette møde drøftes regnskab og det kommende års budget. 13 Idrætsudvalg Stk. 1: Til varetagelse af aktiviteterne i DGI Nordøstsjælland oprettes et antal idrætsudvalg. Oprettelse eller nedlæggelse af et idrætsudvalg besluttes af landsdelsbestyrelsen. Nedlæggelse af udvalg kan indankes for førstkommende ordinære årsmøde. En sådan anke har ikke opsættende virkning. Bestyrelsen kan beslutte at en anke skal have opsættende virkning. Stk. 2: Idrætsudvalg kan organiseres på 3 måder: Udvalg med valgt formand/formandskab (på op til 3 personer). Formand/formandskabet bliver valgt for en 2-årig periode. Udvalget arbejder i øvrigt som åbent udvalg, men er forpligtet til løbende at holde landsdelsbestyrelsen informeret om udvalgets sammensætning og organisering. Udvalg med valgt formand/ formandskab (på op til 3 personer) samt et antal valgte medlemmer. Formand/ formandskab og medlemmer vælges alle for to år, således halvdelen afgår på skift hvert år. Der kan vælges suppleanter. Suppleanter vælges for et år. Et netværk, uden valgte medlemmer, bestående af ressourcepersoner indenfor den pågældende idræt. Deltagerkreds og organisering beskrives og godkendes af bestyrelsen. Yderligere regler for de 3 organiseringsformer fastsættes af landsdelsbestyrelsen i forretningsordenen for de 3 udvalgstyper. Stk. 3: Valg til idrætsudvalg sker på det årlige idrætsmøde, der afholdes hvert år i perioden januar - marts. Stk. 4: Til idrætsmødet indkaldes medlemsforeninger, der har registreret udøvere i den pågældende idræt. Stemmeberettiget ved idrætsmøderne er: Ordinære medlemmer af landsdelsforeningen efter samme retningslinjer som ved landsdelsforeningens årsmøde. Pågældende idrætsudvalgs medlemmer med én stemme hver. Stk. 5: Idrætsmøder indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og afholdes jf. den godkendte forretningsorden. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 6 af 16

7 Stk.6: Idrætsudvalg skal føre beslutningsreferat over udvalgsmøder. Referat sendes til landsdelsforeningens kontor. 14 Regnskab og budget Stk. 1: Landsdelsforeningens regnskab og budget følger kalenderåret. Stk. 2: Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor samt to kritiske revisorer. Regnskabet skal i revideret stand forelægges landsdelsbestyrelsen inden årsmødet. Stk. 3: Landsdelsforeningens budgetforslag udarbejdes af landsdelsbestyrelsen efter drøftelse i idrætsforum. Budgetforslaget godkendes af årsmødet. 15 Vedtægtsændringer Stk.1: Vedtægtsændringer kan ske på et årsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Vedtægtsændringer af 5 kræver dog 75 % stemmeflertal. Stk.2: Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer. Stk.3: I sådanne tilfælde skal indgåede associeringsaftaler videreføres. 16 Opløsning Stk.1: Beslutning om opløsning af landsdelsforeningen træffes på 2 på hinanden følgende årsmøder med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum. Stk.2: På det første årsmøde kræver beslutningen, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Stk.3: Ved det andet årsmøde er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse om opløsning. Stk.4: I tilfælde af landsdelsforeningens opløsning tilfalder dens eventuelle aktiver Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. DGI Nordøstsjælland blev dannet 24. nov ved en sammenlægning af DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 7 af 16

8 Forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 for DGI Nordøstsjælland Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 8 af 16

9 Forord DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland har besluttet at undersøge og arbejde for en ændring af den Sjællandske landsdelsstruktur. En arbejdsgruppe bestående af formænd, næstformænd og idrætschefer fra DGl Nordsjælland, DGl Storkøbenhavn, DGl Roskilde, DGl Storstrømmen og DGl Vestsjælland har sammen drøftet perspektiverne i at tilpasse landsdelstrukturen de aktuelle udfordringer, som landsdelene står over for. I den forbindelse anbefaler bestyrelserne i DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland at slå sig sammen med virkning fra 1. januar Hovedformålene er at styrke DGls position på Sjælland. Der er et potentiale for flere medlemsforeninger og flere medlemmer. Med indgåelsen af en samarbejdsaftale og overgangen til tre landsdelsforeninger på Sjælland vil man styrke kompetencerne og udnytte ressourcerne bedre både hos folkevalgte og ansatte. Alle har vist åbenhed og villighed til forandringen i processen. Det er et godt grundlag for fremtiden. Metode Der er i nærværende materiale udarbejdet en forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 for den nye landsdelsforening, som bliver en realitet af sammenlægningen mellem DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland. Ledelsen i DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland har i samarbejde med DGl regnskab udarbejdet åbningsbalancen efter bedste evne. Abningsbalancens grundlag er en kendt og afstemt resultatopgørelse og balance pr. 30. september Landsdelsforeningerne har herefter udarbejdet en forventning til resultatet i 4. kvartal 2010, og på baggrund af dette har vi således estimeret såvel en resultatopgørelse som en balance pr. 31. december 2010 og herefter samlet dette til en forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 indeholdende balancetal fra både DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland. Da der er tale om, at denne åbningsbalance bl.a. bygger på et gæt på landsdelsforeningernes fremtidige indtægter og omkostninger, er den naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, men vi er overbevist om, at vii dette materiale er meget tæt på hvordan den endelige åbningsbalance vil se ud. Dette materiale er ikke revideret, men der aflægges revideret årsrapport for 2010 og abningsbalance pr. 1. januar 2011 i forbindelse med den nye landsdelsforenings årsmøde i april benhavn, den 3. november2010 So Fksen / I Form. n f. ø avn Formand for D N> dsælland /PPS Jf 0. Juhl se I ge arlshøj rætschef or DGl 5 orkøbenhavn ldr-tschef for DGl Nor sjælland e Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 9 af 16

10 Forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 Aktiver DGI Storkøbenhavn DGI Nordsjælland DGI Nordøstsjælland januar 2011 Ejendomme Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler Materielle anlægsaktiver Aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdninger Tilgodehavender Igangværende projekter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Kapital 1. januar Årets resultat Fri kapital Bunden kapital disponeret til særlige formål Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Igangværende aktiviteter Igangværende projekter Kortfristet gæld Passiver i alt Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 10 af 16

11 Forventet resultatopgørelse for DGI Storkøbenhavn Forventet Regnskab Budget Regnskab Indtægter Danske Spil A/S Regionale tilskud Medlemskontingent Øvrige indtægter Aktivitetsbestemte indtægter Renter Samlede indtægter Omkostninger Lederuddannelse og foreningsudvikling Kurser DGI-lederuddannelse Faglig vejledning Aktivitetsomkostninger Stævner Turneringer Lejre/skoler Øvrige aktiviteter Udvalgsarbejde Forsikring Kommunikation PR og Kommunikationsvirksomhed Mødevirksomhed Landsledelsesmøder Idrætskonferencer Årsmøde Bestyrelsesmøder og møder i idrætsforum Anden mødevirksomhed Kulturelle prioriteringer og tilskud Landsdelskontor Landsstævner Øvrige projekter/events Samarbejde/arrangementer med kommuner Administration Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Samlede omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat (over/underskud) Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 11 af 16

12 Forventet balance pr. 31. december for DGI Storkøbenhavn Aktiver Forventet Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler Materielle anlægsaktiver Aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender Igangværende projekter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Kapital 1. januar Årets resultat Fri kapital Bunden kapital disponeret til særlige formål Egenkapital Hensættelser Igangværende projekter Kortfristet gæld Passiver i alt Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 12 af 16

13 Forventet resultatopgørelse for DGI Nordsjælland Forventet Regnskab Budget Regnskab Indtægter Danske Spil A/S Regionale tilskud Medlemskontingent Øvrige indtægter Aktivitetsbestemte indtægter Renter Samlede indtægter Omkostninger Lederuddannelse og foreningsudvikling Kurser DGI-lederuddannelse Faglig vejledning Aktivitetsomkostninger Stævner Turneringer Lejre/skoler Øvrige aktiviteter Udvalgsarbejde Forsikring Kommunikation PR og Kommunikationsvirksomhed Mødevirksomhed Landsledelsesmøder Idrætskonferencer Årsmøde Bestyrelsesmøder og møder i idrætsforum Anden mødevirksomhed Kulturelle prioriteringer og tilskud Landsdelskontor Busdrift Landsstævner Øvrige projekter/events Administration Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Samlede omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat (over/underskud) Til disponering: Årets resultat (over/underskud) Overført fra bunden kapital: Landsstævne Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 13 af 16

14 Forventet balance pr. 31. december for DGI Nordsjælland Aktiver Forventet Ejendomme Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler Materielle anlægsaktiver Aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdninger Tilgodehavender Igangværende projekter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Kapital 1. januar Årets resultat Fri kapital Bunden kapital disponeret til særlige formål Egenkapital Langfristet gæld Igangværende projekter Igangværende aktiviteter Kortfristet gæld Passiver i alt Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 14 af 16

15 Forslag til kontingent for 2011 & 2012 i DGI Nordøstsjælland Grundkontingent 400 kr. pr. forening Medlemskontingent 5 kr. pr. medlem Max beløb kr. pr. forening Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 15 af 16

16 NOTATER Forsidefoto: Thomas N. Nielsen. Layout og produktion: Kim N. Bay

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Vedtægter for DGI Midt- og Vestsjælland

Vedtægter for DGI Midt- og Vestsjælland Vedtægter for DGI Midt- og Vestsjælland 1 Navn Stk. 1: Foreningens navn er DGI Midt- og Vestsjælland. Foreningen er stiftet den 1. januar 2013, som en sammenlægning mellem landsdelsforeningerne DGI Roskilde

Læs mere

1 Navn og juridisk status Stk. 1: Landsdelsforeningens navn er DGl Storstrømmen

1 Navn og juridisk status Stk. 1: Landsdelsforeningens navn er DGl Storstrømmen I 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGl Storstrømmen DGl Storstrømmen er en forening og er en selvstændig juridisk person. Landsdelsforeningen er en sammenslutning af Danske Gymnastik-

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

PROGRAM. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Storkøbenhavn

PROGRAM. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Storkøbenhavn PROGRAM 2010 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Storkøbenhavn Mere idræt og fællesskab i DGI Nordøstsjælland Grundlaget for en fusion mellem DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480

Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund Jf. Lov nr. 480 Vedtægter for Gladsaxe Oplysnings Forbund til godkendelse på bestyrelsesmødet 8/11-2007 og efterfølgende vedtagelse på generalforsamlingen 30/4-2008. Vedtægter for Foreningen DOF Gladsaxe Oplysnings Forbund

Læs mere

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune.

FC Grenaa, som er stiftet den , er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. VEDTÆGTER FOR FC GRENAA 1 FORENINGENS NAVN: FC Grenaa, som er stiftet den 5.11.1973, er hjemmehørende i Grenaa, Norddjurs Kommune. 2 FORMÅL: Stk. 1: FC Grenaa har som formål at fremme den almene interesse

Læs mere

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet

VEDTÆGT. Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet 2012 Hornslet Idrætsforening Stadionvej 4 8543 Hornslet VEDTÆGT Den gældende vedtægt er vedtaget på 2 efterfølgende generalforsamlinger og senest 10. april 2012. 1 1. Foreningens navn og formål Hornslet

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907

Vedtægter for. Sørbymagle Idrætsforening. Stiftet 1907 Vedtægter for Sørbymagle Idrætsforening Stiftet 1907 Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 24. februar 2016 Foreningens navn er Sørbymagle Idrætsforening (SIF) og den er stiftet den 15. februar

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene.

! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene. ! Det der er skrevet med gennemstreget slettes & det med fed understreget er ændrings forslagene. Godkendte vedtægter efter triologi princippet. 1: NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Østjysk Bmx Klub

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR

Vedtægter for biografforeningen DAGMAR Vedtægter for biografforeningen DAGMAR 1 Navn Stk1. Foreningens navn er Biografforeningen DAGMAR, Ribe Foreningens hjemsted er Ribe Biograf, 6760 Ribe 2 Formål Foreningens formål er: At give børn, unge

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING

VEDTÆGTER FOR 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 MEDLEMMER 4 GENERALFORSAMLING VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp 1 NAVN OG HJEMSTED FRIVILLIGTHY Frivilligcenter og Selvhjælp Thisted kommune 2 FORMÅL Organisationen er en frivillig, social og kulturel sammenslutning,

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark

Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark VINGSTEDVEJ 27 DK-7182 BREDSTEN T: +45 76 65 67 25 F: +45 75 86 54 75 CVR: 65 70 32 11 WWW.SKYDEBANEFORENINGEN.DK 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 1: NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold:

Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: Vedtægter for Gødvad GIF - Håndbold: 1 Navn: Stk 1: Afdelingens navn er Gødvad GIF Håndbold. Afdelingen er medlem af Gødvadd GIF - Hovedforening. Stk 3: Afdelingen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Ringe Gymnastikforening

Vedtægter for Ringe Gymnastikforening Vedtægter for Ringe Gymnastikforening Vedtægter for Ringe Gymnastikforening 1 Foreningens navn er Ringe Gymnastikforening. Stiftet 21.januar 1925. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Faxe Ladeplads Idrætsforening Dannebrogsvej Faxe Ladeplads Stiftet den 10. marts 1927

Vedtægter for Faxe Ladeplads Idrætsforening Dannebrogsvej Faxe Ladeplads Stiftet den 10. marts 1927 Vedtægter for Faxe Ladeplads Idrætsforening Dannebrogsvej 1 4654 Faxe Ladeplads 5671 6977 Stiftet den 10 marts 1927 1 1 Navn Foreningens navn er Faxe Ladeplads Idrætsforening (herefter kaldet FLI) 2 Formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS

VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS VEDTÆGTER FOR EBBERUP FITNESS Stiftet den 21.05.2013 Side 1 Side 2 Side 3 1 Navn og hjemsted Ebberup Fitness. Skolevej 7 5631 Ebberup. Assens Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme, stimulere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB)

VEDTÆGTER. Slagelse Mountainbike (SMTB) VEDTÆGTER for Slagelse Mountainbike (SMTB) Stiftet 16. april 2008 www.slagelsemtb.dk E-mail: smtb.bestyrelse@gmail.com medlem af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) under Danmarks Cykle Union (DCU) og De Danske

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere