Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stiftende Årsmøde. DGI Nordøstsjælland. Onsdag 24. november 2010 i Slangerup"

Transkript

1 Stiftende Årsmøde DGI Nordøstsjælland Onsdag 24. november 2010 i Slangerup

2 Dagsorden: INDKALDELSE TIL STIFTENDE ÅRSMØDE for DGI NORDØSTSJÆLLAND Onsdag 24. november 2010 kl i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 3-5, 3550 Slangerup 1) Valg af dirigent og stemmetællere. 2) Fremlæggelse og godkendelse af vedtægter. Under forudsætning af at vedtægterne vedtages fortsætter årsmødet efter disse for så vidt angår valg, hvor imod afstemningsreglerne først træder i kraft ved kommende årsmøder. 3) Fremlæggelse af forslag til kontingent for 2011 & 2012 til godkendelse. 4) Valg til landsdelsbestyrelsen: De to landsdelsbestyrelser foreslår de nævnte personer valgt. a. Formand (på valg igen i 2011) Per Frost Henriksen b. Næstformand (på valg igen i 2012) Jacob Bøgesvang c. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg igen i 2012): Henrik Hansen Hanne Frølund Birgit Pihl d. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (på valg igen i 2011): Jesper Andersen Mads Christensen Erik Hammer e. 2 bestyrelsessuppleanter (på valg hvert år): Ole M. Jørgensen Jonathan Sydenham f. Kritisk revisor (på valg igen 2012) Kjeld Andersen g. Kritisk revisor (på valg igen 2011) Peder Nedergaard h. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år) Jytte Kristensen 5) Eventuelt Bemærk stemmeregler: Stemmeret har ordinære medlemmer med 1 repræsentant for hver påbegyndte 100 aktivitetsmedlemmer (dog altid mindst 2 og max. 6 stemmeberettigede pr. forening), medlemmer af landsdelsforeningernes bestyrelser, idrætsudvalg og nedsatte udvalg hver med 1 stemme samt 10 repræsentanter fra DDS Storkøbenhavn og 10 repræsentanter fra DDS Nordsjælland. Kun fremmødte stemmeberettigede har stemmeret. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 2 af 16

3 Forslag til nye vedtægter for DGI Nordøstsjælland 1 Navn Landsdelsforeningens navn er Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Nordøstsjælland. Forkortet: DGI Nordøstsjælland. 2 Formål DGI Nordøstsjælland vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. 3 Hjemsted Landsdelsforeningen har hjemsted i Allerød Kommune og dækker kommunerne: Allerød, Ballerup, Dragør, Egedal, Frederiksberg, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, København, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Rødovre og Tårnby. 4 Tilhørsforhold Landsdelsforeningen er tilsluttet Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Forkortet: DGI. 5 Associeringsaftale Landsdelsforeningen har associeringsaftaler med De Danske Skytteforeningers Landsdelsforeninger: DDS Nordsjælland og DDS Storkøbenhavn. 6 Medlemsforhold Stk.1: Medlemmer af landsdelsforeningen kan være: Alle foreninger som tilslutter sig DGI Nordøstsjællands formål og som efter landsdelsforeningens skøn er tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven. Alle frie skoler som tilslutter sig DGIs Nordøstsjællands formål. Ved frie skoler forstås efterskoler, højskoler, frie grundskoler, samt husholdnings- og håndarbejdsskoler. Stk.2: Afgørelse om optagelse af medlemmer træffes af landsdelsbestyrelsen. Stk. 3: En forening, som ikke optages, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde efter afgørelsen. Stk.4: Afgørelse om eksklusion af medlemmer træffes af landsdelsbestyrelsen i samråd med de relevante landsdelsudvalg. Et medlem kan blive ekskluderet, såfremt det a) ikke betaler sine restancer til landsdelsforeningen trods rykkere, b) ikke indsender den årlige medlemsindberetning rettidigt i henhold til sendt indberetningsskema, c) fremtræder meget usportsligt eller udemokratisk, eller i øvrigt ikke efterlever landsdelsforeningens formålsparagraf. Stk.5: Før eksklusion kan ske, skal medlemmet have mulighed for at udtale sig til landsdelsbestyrelsen omkring årsagen. Relevante landsdelsudvalg kan endvidere anmodes om en udtalelse. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 3 af 16

4 Stk.6: Et medlem, som er blevet ekskluderet, kan indbringe afgørelsen for det førstkommende årsmøde efter afgørelsen. En sådan anke har ikke opsættende virkning på eksklusionen. Bestyrelsen kan beslutte at en anke skal have opsættende virkning. Stk. 7: Udmeldelse skal ske skriftligt inden 1. oktober og vil være gældende fra 1. januar det følgende år. 7 Årsmøde Stk.1: Årsmødet er landsdelsforeningens højeste myndighed. Stk.2: Ordinært årsmøde afholdes hvert år i april måned, og indkaldes pr. eller brev med mindst 6 ugers varsel ved udsendelse til medlemmerne. Stk.3: Stemmeberettigede ved landsdelsforeningens årsmøde er ordinære medlemmer med 1 repræsentant for hver påbegyndte 100 aktivitetsmedlemmer (dog altid mindst 2 og max. 6 stemmeberettigede pr. forening), medlemmer af landsdelsforeningens bestyrelse, idrætsudvalg hver med max. 5 stemmeberettigede valgt iht. 13 stk. 3, 10 repræsentanter fra DDS Nordsjælland og 10 repræsentanter fra DDS Storkøbenhavn. Stemmeretten kan kun bruges ved personligt fremmøde. Stk. 4: Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst omfatte: 1) Valg af dirigent og stemmetællere. 2) Landsdelsbestyrelsens beretning 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt meddelelse om decharge (ansvarsfritagelse) 4) Indkomne forslag 5) Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for indeværende år til godkendelse 6) Valg til landsdelsbestyrelsen: a. Formand (ulige år) b. Næstformand (lige år) c. Bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 3 i ulige år) d. 2 bestyrelsessuppleanter (på valg hvert år) e. 2 kritiske revisorer (1 i lige år og 1 i ulige år) f. 1 revisorsuppleant (på valg hvert år) 7) Eventuelt Stk.5: Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være landsdelsforeningen i hænde senest 4 uger før årsmødet. Stk. 6: Endelig dagsorden, budget, regnskab samt eventuelle indkomne forslag udsendes mindst 14 dage før årsmødet. Stk.7: Skriftlig afstemning skal finde sted, når der fremsættes ønske herom, eller når dirigenten finder det relevant. Stk.8: Hvor andet ikke er nævnt, træffes alle afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 9: Ethvert lovligt indvarslet årsmøde er beslutningsdygtigt, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 4 af 16

5 8 Ekstraordinært årsmøde Stk.1: Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når mindst 10 % af de ordinære medlemmer fremsætter begrundet ønske herom, eller hvis landsdelsbestyrelsen finder det nødvendigt. Stk.2: Ønske om ekstraordinært årsmøde fremsendes til landsdelsbestyrelsen med angivelse af begrundet dagsorden. Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen har herefter pligt til at udsende indkaldelse til den ekstraordinære årsmøde, senest 14 dage efter ønsket er fremsendt. Stk. 4: Ved indkaldelsen gælder samme regler som ved ordinært årsmøde. Stk.5: Afholdelsen skal ske senest 6 uger efter indkaldelsen 9 Landsdelsbestyrelsen Stk.1: Landsdelsforeningens daglige ledelse samt højeste myndighed mellem 2 årsmøder er landsdelsbestyrelsen. Landsdelsbestyrelsen består af formand, næstformand og 6 menige medlemmer valgt på årsmødet, samt 1 medlem udpeget af DDS Nordsjælland og 1 medlem udpeget af DDS Storkøbenhavn. Stk. 2: Alle valg til landsdelsbestyrelsen gælder 2 år på nær valg af revisorer og suppleanter til landsdelsbestyrelsen som kun gælder 1 år. 10 Landsdelsbestyrelsens arbejde Stk. 1: Landsdelsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden på første bestyrelsesmøde efter årsmødet. Stk.2: Landsdelsbestyrelsen skal føre beslutningsreferat over årsmøder og landsdelsbestyrelsesmøder. Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen kan oprette og nedlægge idrætsudvalg, idrætsnetværk, faste og ad hoc udvalg. Landsdelsbestyrelsen udarbejder forretningsordener for idrætsforum, idrætsudvalg og idrætsnetværk samt kommissorier for faste og ad hoc udvalg. 11 Tegningsret Stk.1: Landsdelsforeningen tegnes af formanden i forening med 1 medlem af landsdelsbestyrelsen. Stk.2: I tilfælde af formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden i forening med 1 medlem af landsdelsbestyrelsen. Stk.3: Landsdelsbestyrelsen kan meddele fuldmagt. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 5 af 16

6 Stk.4: Beslutningen om garantistillelse for landsdelsforeningens ordinære medlemmers optagelse af lån i DGIs lånefond træffes af landsdelsbestyrelsen. Stk. 5: Landsdelsbestyrelsen kan foretage dispositioner vedrørende fast ejendom. 12 Idrætsforum Stk.1: Idrætsforum er forum for politiske drøftelser af landsdelsforeningens holdninger og strategier. Stk. 2: Idrætsforums møder er åbne for alle medlemmer af landsdelsbestyrelsen, idrætsudvalg, idrætsunderudvalg, idrætsnetværk, faste udvalg, ad hoc udvalg, bestyrelse i DDS Nordsjælland og DDS Storkøbenhavn, samt ansatte i landsdelsforeningen. Stk. 3: Landsdelsbestyrelsen har pligt til at indkalde til møde i idrætsforum mindst tre gange årligt, hvoraf det ene skal afholdes max. 2 mdr. før landsdelsforeningens årsmøde. På dette møde drøftes regnskab og det kommende års budget. 13 Idrætsudvalg Stk. 1: Til varetagelse af aktiviteterne i DGI Nordøstsjælland oprettes et antal idrætsudvalg. Oprettelse eller nedlæggelse af et idrætsudvalg besluttes af landsdelsbestyrelsen. Nedlæggelse af udvalg kan indankes for førstkommende ordinære årsmøde. En sådan anke har ikke opsættende virkning. Bestyrelsen kan beslutte at en anke skal have opsættende virkning. Stk. 2: Idrætsudvalg kan organiseres på 3 måder: Udvalg med valgt formand/formandskab (på op til 3 personer). Formand/formandskabet bliver valgt for en 2-årig periode. Udvalget arbejder i øvrigt som åbent udvalg, men er forpligtet til løbende at holde landsdelsbestyrelsen informeret om udvalgets sammensætning og organisering. Udvalg med valgt formand/ formandskab (på op til 3 personer) samt et antal valgte medlemmer. Formand/ formandskab og medlemmer vælges alle for to år, således halvdelen afgår på skift hvert år. Der kan vælges suppleanter. Suppleanter vælges for et år. Et netværk, uden valgte medlemmer, bestående af ressourcepersoner indenfor den pågældende idræt. Deltagerkreds og organisering beskrives og godkendes af bestyrelsen. Yderligere regler for de 3 organiseringsformer fastsættes af landsdelsbestyrelsen i forretningsordenen for de 3 udvalgstyper. Stk. 3: Valg til idrætsudvalg sker på det årlige idrætsmøde, der afholdes hvert år i perioden januar - marts. Stk. 4: Til idrætsmødet indkaldes medlemsforeninger, der har registreret udøvere i den pågældende idræt. Stemmeberettiget ved idrætsmøderne er: Ordinære medlemmer af landsdelsforeningen efter samme retningslinjer som ved landsdelsforeningens årsmøde. Pågældende idrætsudvalgs medlemmer med én stemme hver. Stk. 5: Idrætsmøder indkaldes med mindst 4 ugers varsel, og afholdes jf. den godkendte forretningsorden. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 6 af 16

7 Stk.6: Idrætsudvalg skal føre beslutningsreferat over udvalgsmøder. Referat sendes til landsdelsforeningens kontor. 14 Regnskab og budget Stk. 1: Landsdelsforeningens regnskab og budget følger kalenderåret. Stk. 2: Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor samt to kritiske revisorer. Regnskabet skal i revideret stand forelægges landsdelsbestyrelsen inden årsmødet. Stk. 3: Landsdelsforeningens budgetforslag udarbejdes af landsdelsbestyrelsen efter drøftelse i idrætsforum. Budgetforslaget godkendes af årsmødet. 15 Vedtægtsændringer Stk.1: Vedtægtsændringer kan ske på et årsmøde, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Vedtægtsændringer af 5 kræver dog 75 % stemmeflertal. Stk.2: Beslutning om sammenslutning med eller optagelse af andre organisationer skal ske efter reglerne om vedtægtsændringer. Stk.3: I sådanne tilfælde skal indgåede associeringsaftaler videreføres. 16 Opløsning Stk.1: Beslutning om opløsning af landsdelsforeningen træffes på 2 på hinanden følgende årsmøder med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum. Stk.2: På det første årsmøde kræver beslutningen, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor. Stk.3: Ved det andet årsmøde er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt til vedtagelse om opløsning. Stk.4: I tilfælde af landsdelsforeningens opløsning tilfalder dens eventuelle aktiver Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. DGI Nordøstsjælland blev dannet 24. nov ved en sammenlægning af DGI Nordsjælland og DGI Storkøbenhavn. Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 7 af 16

8 Forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 for DGI Nordøstsjælland Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 8 af 16

9 Forord DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland har besluttet at undersøge og arbejde for en ændring af den Sjællandske landsdelsstruktur. En arbejdsgruppe bestående af formænd, næstformænd og idrætschefer fra DGl Nordsjælland, DGl Storkøbenhavn, DGl Roskilde, DGl Storstrømmen og DGl Vestsjælland har sammen drøftet perspektiverne i at tilpasse landsdelstrukturen de aktuelle udfordringer, som landsdelene står over for. I den forbindelse anbefaler bestyrelserne i DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland at slå sig sammen med virkning fra 1. januar Hovedformålene er at styrke DGls position på Sjælland. Der er et potentiale for flere medlemsforeninger og flere medlemmer. Med indgåelsen af en samarbejdsaftale og overgangen til tre landsdelsforeninger på Sjælland vil man styrke kompetencerne og udnytte ressourcerne bedre både hos folkevalgte og ansatte. Alle har vist åbenhed og villighed til forandringen i processen. Det er et godt grundlag for fremtiden. Metode Der er i nærværende materiale udarbejdet en forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 for den nye landsdelsforening, som bliver en realitet af sammenlægningen mellem DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland. Ledelsen i DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland har i samarbejde med DGl regnskab udarbejdet åbningsbalancen efter bedste evne. Abningsbalancens grundlag er en kendt og afstemt resultatopgørelse og balance pr. 30. september Landsdelsforeningerne har herefter udarbejdet en forventning til resultatet i 4. kvartal 2010, og på baggrund af dette har vi således estimeret såvel en resultatopgørelse som en balance pr. 31. december 2010 og herefter samlet dette til en forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 indeholdende balancetal fra både DGl Storkøbenhavn og DGl Nordsjælland. Da der er tale om, at denne åbningsbalance bl.a. bygger på et gæt på landsdelsforeningernes fremtidige indtægter og omkostninger, er den naturligvis forbundet med en vis usikkerhed, men vi er overbevist om, at vii dette materiale er meget tæt på hvordan den endelige åbningsbalance vil se ud. Dette materiale er ikke revideret, men der aflægges revideret årsrapport for 2010 og abningsbalance pr. 1. januar 2011 i forbindelse med den nye landsdelsforenings årsmøde i april benhavn, den 3. november2010 So Fksen / I Form. n f. ø avn Formand for D N> dsælland /PPS Jf 0. Juhl se I ge arlshøj rætschef or DGl 5 orkøbenhavn ldr-tschef for DGl Nor sjælland e Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 9 af 16

10 Forventet åbningsbalance pr. 1. januar 2011 Aktiver DGI Storkøbenhavn DGI Nordsjælland DGI Nordøstsjælland januar 2011 Ejendomme Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler Materielle anlægsaktiver Aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdninger Tilgodehavender Igangværende projekter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Kapital 1. januar Årets resultat Fri kapital Bunden kapital disponeret til særlige formål Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Igangværende aktiviteter Igangværende projekter Kortfristet gæld Passiver i alt Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 10 af 16

11 Forventet resultatopgørelse for DGI Storkøbenhavn Forventet Regnskab Budget Regnskab Indtægter Danske Spil A/S Regionale tilskud Medlemskontingent Øvrige indtægter Aktivitetsbestemte indtægter Renter Samlede indtægter Omkostninger Lederuddannelse og foreningsudvikling Kurser DGI-lederuddannelse Faglig vejledning Aktivitetsomkostninger Stævner Turneringer Lejre/skoler Øvrige aktiviteter Udvalgsarbejde Forsikring Kommunikation PR og Kommunikationsvirksomhed Mødevirksomhed Landsledelsesmøder Idrætskonferencer Årsmøde Bestyrelsesmøder og møder i idrætsforum Anden mødevirksomhed Kulturelle prioriteringer og tilskud Landsdelskontor Landsstævner Øvrige projekter/events Samarbejde/arrangementer med kommuner Administration Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Samlede omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat (over/underskud) Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 11 af 16

12 Forventet balance pr. 31. december for DGI Storkøbenhavn Aktiver Forventet Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler Materielle anlægsaktiver Aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Tilgodehavender Igangværende projekter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Kapital 1. januar Årets resultat Fri kapital Bunden kapital disponeret til særlige formål Egenkapital Hensættelser Igangværende projekter Kortfristet gæld Passiver i alt Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 12 af 16

13 Forventet resultatopgørelse for DGI Nordsjælland Forventet Regnskab Budget Regnskab Indtægter Danske Spil A/S Regionale tilskud Medlemskontingent Øvrige indtægter Aktivitetsbestemte indtægter Renter Samlede indtægter Omkostninger Lederuddannelse og foreningsudvikling Kurser DGI-lederuddannelse Faglig vejledning Aktivitetsomkostninger Stævner Turneringer Lejre/skoler Øvrige aktiviteter Udvalgsarbejde Forsikring Kommunikation PR og Kommunikationsvirksomhed Mødevirksomhed Landsledelsesmøder Idrætskonferencer Årsmøde Bestyrelsesmøder og møder i idrætsforum Anden mødevirksomhed Kulturelle prioriteringer og tilskud Landsdelskontor Busdrift Landsstævner Øvrige projekter/events Administration Personaleomkostninger Administrationsomkostninger Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Samlede omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Årets resultat (over/underskud) Til disponering: Årets resultat (over/underskud) Overført fra bunden kapital: Landsstævne Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 13 af 16

14 Forventet balance pr. 31. december for DGI Nordsjælland Aktiver Forventet Ejendomme Inventar, maskiner, IT-udstyr og biler Materielle anlægsaktiver Aktier Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Beholdninger Tilgodehavender Igangværende projekter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Kapital 1. januar Årets resultat Fri kapital Bunden kapital disponeret til særlige formål Egenkapital Langfristet gæld Igangværende projekter Igangværende aktiviteter Kortfristet gæld Passiver i alt Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 14 af 16

15 Forslag til kontingent for 2011 & 2012 i DGI Nordøstsjælland Grundkontingent 400 kr. pr. forening Medlemskontingent 5 kr. pr. medlem Max beløb kr. pr. forening Stiftende Årsmøde i Slangerup 24. november 2010 Side 15 af 16

16 NOTATER Forsidefoto: Thomas N. Nielsen. Layout og produktion: Kim N. Bay

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING

VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING VEDTÆGTER VONSILD GYMNASTIKFORENING 1 Foreningens navn er: VONSILD GYMNASTIKFORENING Hjemsted: Kolding Kommune Stiftet: 09.12.1986 2 Formål: Ved gymnastik og andet kulturelt virke at fremme den enkeltes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKYTTEFORENINGER NORDSJÆLLAND JENS MØLLER KNUDSENS MINDEFOND

VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKYTTEFORENINGER NORDSJÆLLAND JENS MØLLER KNUDSENS MINDEFOND VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKYTTEFORENINGER NORDSJÆLLAND OG JENS MØLLER KNUDSENS MINDEFOND Vedtaget den 7. november 1992 Ændret marts 1996 Ændret marts 1997 Ændret marts 1998 Ændret marts 2001 Ændret marts

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1

Vedtægter for DDS Østjylland. Vedtægter. for. Side 1 Vedtægter for Side 1 Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10. Kapitel 11: Kapitel 12: Kapitel 13: Kapitel 14. Kapitel 15: Kapitel 16:

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn

VEDTÆGTER DMF. 1. Navn VEDTÆGTER DMF 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Motions Forbund (DMF). 2. Formål 2.1. Forbundets formål er på almennyttigt grundlag at udbrede interessen for, i den frie natur, at udøve utvunget samvær

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81

VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 VEDTÆGTER FOR HVALSØ BADMINTON CLUB HBC81 1 Benævnelse 1.1 Foreningens navn er Hvalsø Badminton Club = HBC 81. 1.2 Foreningen er stiftet den. 27. januar 1981. 1.3 Foreningens hjemsted er Lejre Kommune.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere