HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13"

Transkript

1 Tlf: aalborgæbdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/ Dirigent CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger Selskabsoplysninger. 2 Påtegninger Ledelsespåtegning. Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal.. Ledelsesberetni ngo. 6 7 Årsregnskab 1. juni maj Anvendt regnskabspraksis. Resultatopgørelse. Balance. Pengestrømsopgørelse. Noter BODStatsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- os rådsivninssvirksomhed, er medlem af BODIntemationallimited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - os en del af det intemationale BODnetværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

3 2 SELSKABSOPLYSNINGER Virksomheden Hals Fjernvarme Bygmestervej Hals Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: Hjemsted: Regnskabsår: A.m.b.A halsfj marts 1962 Aalborg 1. juni maj Bestyrelse Henrik Jensen, formand Ivan Andersen, næstformand Ulrik Houmøller John Bjeldbak Henrik Knudsen Jensen Revision BDO Statsautoriseret Visionsvej Aalborg revisionsaktieselskab Pengeinstitutter Hals Sparekasse Torvet Hals Nordea Bank Danmark A/S Budolfihus, Algade Aalborg Danske Bank Algade Aalborg Spar Nord Bank AIS Vester Hassing Springvandspladsen Vodskov Sparekassen Vendsyssel Jyllandsgade 14 Ulsted 9370 Hals Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 25. september 2013, kl , på Hals Hotel.

4 3 LEDELSESPÅ TEGNING Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juni maj 2013 for Hals Fjernvarme A.m.b.A. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, vedtægterne samt varmeforsyningsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2013 samt af resultatet af varmeværkets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hals, den 6. august 2013 Bestyrelse: ~~~ Henrik Jensen

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER Til andelshaverne j Hals Fjernvarme A.m.b.A PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Vi har revideret årsregnskabet for Hals Fjernvarme A.m.b.A for regnskabsåret 1. juni maj 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Arsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, vedtægterne og varmeforsyningsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af varmeværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2013 samt af resultatet af varmeværkets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg, den 6. august 2013

7 6 HOVED-OG NØGLETAL 2012/ / / / /09 (t ) (t ) (t ) (t ) (t ) Resu Itatopgørelse Nettoomsætning Driftsresultat Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver Indskudskapital Frie midler Henlæggelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Pengestrømme Pengestrømme fra drifts aktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Nøgletal Salg af varme MWh, Varmeproduktion i MWh Ledningstab m.m... 23,1 26,2 23,2 26,1 28,0 Antal forbrugere Omsætning pr. forbruger ekskl. tilslutningsbidrag Gennemsnitsforbrug i MWh pr. forbruger. 18,9 16,8 19,2 18,5 16,5 Forbrugsafgift pr. MWh Fast afgift pr. m Abonnement

8 7 LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter Varmeværkets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at producere og distribuere den nødvendige fjernvarme til værkets forbrugere. Pr. 31. maj 2013 er der varmeforbrugere. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Varmen produceres om vinteren på biokedlen og om sommeren på halmkedlen. Overskudsvarmefra Hals Metal AIS modtages hele året. I maj 2012 afsluttedes nybyggeri af oliecentral, beliggende på Bygmestervej. Oliecentralen er bygget som reserve- og nødanlæg, der ikke skal indgå i den daglige produktion. Oliecentralen kan producere ø-drift og er tilkoblet ledningsnettet, uden for de øvrige bygninger på værket og da nødstrømsgeneratoren er placeret i samme bygning, kan dette anlæg klare varmeforsyningen ved nedbrud på øvrige produktionsenheder til forbrugernes og værkets sikkerhed for varme. I henhold til gældende lover værket fra 1. januar 2010 blevet pålagt at finde energibesparelser. I 2011 og 2012 skulle der findes energibesparelser svarende til 438 MWh. Ved regeringens godkendelse af energiaftalen i efteråret 2012, blev kravet for 2013 og 2014 forøget, således at der skal findes energibesparelser svarende til 795 MWh i 2013 og Kravet forventes yderligere forøget for Dissebesparelser kan findes ved reduktion af varmetab i fjernvarmeledningerne eller energibesparelser hos forbrugerne eller andre. Der er ligeledes mulighed for at købe energibesparelser ved diverse udbydere. Salg af MWhvarme har i regnskabsåret været 13,9 % højere end sidste år. Årets resultat som udgør t er påvirket af, at årets varmesalg er blevet 797 t større end budgetteret samt mindre omkostninger til vedligeholdelse. Årets resultat ansesfor tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for varmeværkets finansielle stilling. Varmeværkets forventninger til fremtiden Da varmeforsyningsloven kræver, at der ikke oparbejdes overskud, budgetteres der for 2013/14 nulresultat. med et Myndighedsbehandling i forbindelse med den kommende investering i ny halmkedel er påbegyndt. Opførelsen af kedelbygninglhal og idriftsættelse af halmkedel-anlægget forventes afsluttet senest 31. maj Det kan forventes, at regeringens forslag om indførelse af forsyningssikkerhedsafgift fra 2014 og frem til 2020 vil blive godkendt.

9 8 ANVENDTREGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Hals Fjernvarme A.m.b.A for er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovsbestemmelser for virksomheder i regnskabsklasseb. Årets over/underdækning er vist i overskudsdisponeringen, modsat Erhvervsstyrelsensvejledende notat fra 2011, der anbefaler indregning som en korrektionspost til nettoomsætningen. Selskabet har herudover valgt at følge nedenstående regler for klasse C: Hoved- og nøgletal indgår i årsrapporten. Pengestrømsopgørelseindgår i årsrapporten. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksissom sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige værket, og aktivets værdi kan måles pålideligt. økonomiske fordele vil tilflyde Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå værket, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspostnedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Den regnskabsmæssigeværdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi. "Hvile i sig "selv" princippet Over- og underdækninger Selskabet er underlagt det særlige "hvile i sig selv" princip i henhold til varmeforsyningsloven. Princippet medfører, at årets over- eller underdækning, opgjort som årets resultat efter varmeforsyningsloven i forhold til opkrævede priser, skal tilbageføres eller kan opkræves hos forbrugerne ved indregning i efterfølgende års priser. Årets over- eller underdækning indregnes ikke i resultatopgørelsen, men vises i resultatdisponeringen. Den akkumulerede over- eller underdækning efter varmeforsyningslovens regler er et udtryk for et mellemværende med forbrugeren og indregnes i balancen under gæld eller tilgodehavender. Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger Investering i grunde, bygninger, produktionsanlæg og andre anlæg indregnes i varmeprisen i henhold til varmeforsyningslovens regler om afskrivninger og henlæggelser og er et udtryk for forbrugernes finansiering af anlægsinvesteringer. I årsrapporten indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede forbrugstid. Tidsmæssige forskelle mellem indregning i varmeprisen og i årsrapporten udtrykker således enten en udskudt eller fremskudt betaling fra forbrugerne i forhold til den regnskabsmæssigeværdi, der vil udlignes over tid. Forskellene indregnes i balancen under hensatte forpligtelser.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Periodisering Salg af varme er medtaget ud fra de i årsopgørelserne beregnede beløb. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført. således at de dækker frem til regnskabsårets udløb. Årets indtægter I årets nettoomsætning indgår faktureret salg af varme samt salg af øvrige ydelser til eksterne kunder. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger til produktion af varme, køb af brændsel, vedligeholdelse, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, ledningsnet, målere, driftsledelse, ledningstab samt af- og nedskrivninger mv. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration, bestyrelse og generalforsamling, ledelse, forbrugerinformation, øvrige administrationsomkostninger, driftsledelse samt af- og nedskrivninger mv. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til varmeværkets hovedaktivitet. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt kurstab på indekslån og ved omprioritering som fordeles over lånets restløbetid i henhold til fastlagt plan. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Materielle an lægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Materielle anlægsaktiver afskrives på grundlag af anskaffelsessum reduceret med de i tidligere år foretagne henlæggelser til investeringer. Aktiverne afskrives over den forventede brugstid i overensstemmelse med Arsregnskabslovens og Varmeforsyningslovens bestemmelser. Afskrivning påbegyndes ved anlægsaktivets færdiggørelse. Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne: Varmeværk. Produktionsanlæg,. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Ledningsnet. Målere,. Arsregnskabslov år 5-15 år 3-B år 15 år 15 år Varmeforsyningslov år 5-15 år 5-B år 15 år 15 år

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Materielle anlægsaktiver (fortsat) Tilslutningsbidrag opkrævet hos forbrugerne fratrækkes i kostprisen for det pågældende ledningsnets kostpris, hvorved bidraget indtægtsføres over den forventede brugstid for ledningsnettet. Herved tilstræbes en symmetrisk resultatføring af indtægter og udgifter. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger. Finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver omfatter andelsbeviser og garantbeviser, som måles til anskaffelsessum. Beholdninger Beholdninger af halm, fyringsolie, flis- og træstammer samt rørlager mv. måles til kostpris efter FIFOprincippet. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Egenkapital Fra den 1. marts 1981 og fremefter har fjernvarmeværker været omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov. Af denne lov fremgår det, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Som følge heraf, er egenkapitalen pr. 31. maj 2012 uændret i forhold til egenkapitalen pr. 1. marts Henlæggelser til nyinvestering Varmeforsyningsloven åbner mulighed for at foretage henlæggelser til fremtidige nyinvesteringer. Henlæggelsen kan pr. år max. andrage 20 % af en af bestyrelsen udarbejdet investeringsplan, og henlæggelsens akkumulerede maksimum kan max. udgøre 75 % af investeringsplanen. Der er foretaget henlæggelse på i alt 500 t i regnskabsåret. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til den nominelle værdi. Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld og for obligationslån svarer til restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser værkets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet: Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital.

12 11 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS PENGESTRØMSOPGØRELSE (fortsat) Pengestrømme fra investeringsaktivitet: Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet: Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, optagelse af lån samt afdrag på rentebærende gæld. Likvider: Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

13 12 RESULTATOPGØRELSE 1. JUNI MAJ Note 2012/ /12 NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger. Distributionsomkostninger. Administrationsomkostninger BRUTTORESULTAT Andre driftsindtægter. DRIFTSRESULTAT Finansielle indtægter. Finansielle omkostninger ÅRETS RESULTAT Overskudsdisponering Årets resultat. Afskrivninger efter årsregnskabsloven tilbageført. Afskrivninger efter varmeforsyningsloven. Overført til indregning fra tidligere år. I alt til disposition Der anvendes således: Henlæggelse til produktionsanlæg. Overført til indregning i kommende års priser

14 13 BALANCE 31. MAJ AKTIVER Note Varmeværk. Produktionsanlæg. Ledningsnet. Målere. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Kurstab. Materielle anlægsaktiver under opførelse. Materielle anlægsaktiver... 8 Andelsbeviser. Hals Sparekasse. Finansielle anlægsaktiver. ANLÆGSAKTIVER. Halm. Flis- og træstammer. Fyringsolie. Rørlager mv. Beholdninger. Tilgodehavender hos forbrugere. Andre tilgodehavender... 9 Tilgodehavender, Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER.. AKTIVER O

15 14 BALANCE31. MAJ PASSIVER Indskudskapital.. Frie midler. Note EGENKAPITAL Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger. 12 HENSATTEFORPLlGTELSER. Kreditinstitutter. Langfristede gældsforpligtelser. 13 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 13 Resultat til indregning i kommende års priser. Tilbagebetaling til forbrugere. Gæld til pengeinstitutter. Leverandører af varer og tjenesteydelser. Anden gæld Periodeafgrænsningsposter. Kortfristede gældsforpligtelser. GÆLDSFORPLIGTELSER. PASSIVER O Eventualposter Pantsætninger mv. og sikkerhedsstillelser Medarbej derforhold 17

16 15 PENGESTRØMSOPGØRELSE 2012/ /12 Arets resultat. Afskrivninger indeholdt i resultatet. Finansielle indtægter. Finansielle omkostninger. Ændring i varebeholdninger. Ændring i tilgodehavender. Ændring i kortfristede gældsforpligtelser. Pengestrømme fra drift før renter. Renteindbetalinger. Renteudbetalinger. PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER. Køb af materielle anlægsaktiver. Påbegyndte investeringer. Salg af materielle anlægsaktiver (grund). Indbetalte tilslutningsafgifter. PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET. Afdrag på langfristet gæld. Indfrielse af Kommunekredit. Hjemtagelse af Kommunekredit. PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET. ÆNDRING I LIKVIDER. Likvide beholdninger og kassekredit primo. Likvide beholdninger og kassekredit ultimo O O O

17 16 NOTER 2012/ /12 Note Nettoomsætning Forbrugsafgift '". Tillæg for dårlig afkøling. Fast bidrag pr. m2 boligareal.. Fast bidrag pr. m2 erhvervsareal... Abonnementsbidrag Produktionsomkostninger Direkte produktionsomkostninger Forbrug af træflis. Forbrug af halm. Forbrug af fyringsolie. Kemikalier og hjælpematerialer. Hals Metal A/S. Vedligeholdelse Vedligeholdelse produktionsanlæg. Vedligeholdelse driftsmidler. Forsikringer. Værktøj. El Køb af el.. Driftsledelse Personaleomkostninger. Lokaleomkostninger. Ledningstab Overførselledningstab. Af- og nedskrivninger Varmeværk. Produktionsanlæg. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar. Produktionsomkostninger i alt O

18 17 NOTER 2012/ /12 Note Distributionsomkostninger 3 Ledninger Vedligeholdelse ledningsnet. Ledningstegning. Kemikalier (radiatorvand). Elforbrug. Målere Vedligeholdelse målere. Målera flæsni nger. Driftsledelse Personaleomkostninger. Kørselsomkostninger. Lokaleomkostninger Overførsel af ledningstab Ledningstab. Af- og nedskrivninger Varmeværk. Ledningsnet. Målere. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar,. Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger 4 Bestyrelse og generalforsamling Generalforsamling, udflugt, jubilæum, møder mv. Formandshonorar.. Honorar bestyrelse. Bestyrelsesansvarsforsikring '". Ledelse Kurser og eksterne møder o O 2.561

19 18 NOTER 2012/ /12 Note Administrationsomkostninger (fortsat) 4 Forbrugerinformation Annoncer og reklame. Åbent hus. Øvrige administrationsomkostninger Kontorhold.. Telefonomkostninger. Porto og gebyrer. PBS-omkostninger. Edb-omkostninger. Repræsentation, gaver og blomster. lnkassoornkostninger.. Juridisk assistance. Revision og regnskabsmæssig assistance. Selvevaluering. Kontingenter '"..,. Forsikringer. Køb af energibesparelsesaktiviteter. Vedligeholdelse af inventar. Tab på debitorer. Indgået på tidligere afskrevet fordring,. Driftsledelse Personaleomkostninger. Lokaleomkostninger. Af- og nedskrivninger Varmeværk. " Andre anlæg, driftsmateriel og inventar,. Administrationsomkostninger i alt O

20 19 NOTER 2012/ /12 Note Andre driftsindtægter Gebyrer/bidrag. Lejeindtægt, antenneanlæg. Lejeindtægt Telenor. Salg af materialer O Finansielle indtægter Pengeinstitutter Forbrugere Modtagne kontantrabatter Finansielle omkostninger Pengeinstitut. Kreditinstitutter. Indeksregulering kreditinstitutter. Afskrivning på kurstab. Kreditorer O O

21 20 NOTER Materielle anlægsaktiver 8 Produktions- Lednings- Varmeværk anlæg net Målere Kostpris 1. juni Tilgang Afgang O O O Kostpris 31. maj Tilslutningsafgift 1. juni O O O Årets tilgang... O O O Tilslutningsafgift 31. maj O O O Afskrivninger 1. juni Anvendt henlæggelse... O O O O Årets afskrivninger Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj Ejendomsværdi Note Andre anlæg, Kurstab driftsmateriel Indekslån og og inventar om prioriteri ng Kostpris 1. juni Tilgang. Afgang. Kostpris 31. maj Afskrivninger 1. juni Årets afskrivninger. Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver.. Afskrivninger 31. maj Regnskabsmæssig værdi 31. maj O O O O O

22 21 NOTER Note Andre tilgodehavender Bonus. Løntilskud,. Renter. Diverse tilgodehavender O O O Likvide beholdninger Hals Sparekasse, checkkonto. Nordea A/S, foreningskonto. Sparekassen Vendsyssel, aftalekonto. Spar Nord Bank A/S, foreningskonto. Danske Bank, erhvervsgiro. Hals Sparekasse, erhvervskredit.. Deponeringskonto (jordsalg). Kassebeholdning O O Egenkapital 11 Indskudskapital Frie midler l alt Egenkapital 1. juni Årets bevægelse O O Egen kapital 31. maj Tidsmæssige forskelle i forbrugerbetalinger 12 Henlæggelse ledningsrenovering Henlæggelse Afskrivninger alternativt på anlægsprod.anlæg aktiver l alt Saldo 1. juni Henlæggelser i året. Anvendte henlæggelser overført til anlægsaktiver. Afskrivninger efter årsregnskabsloven. Afskrivninger efter varmeforsyningsloven. O O O O Saldo 31. maj O O

23 22 NOTER Langfristede gældsforpligtelser 13 1/ / Afdrag Restgæld gæld i alt gæld i alt næste år efter 5 år Kommunekredit, indekslån nyanlæg og renoveringer (udløb 2013) O KommuneKredit 2,7 %, (udløb 2021) Note Anden gæld Moms. Feriepengeforpli gteise ". Skyldig løn.. Skyldige renter og indeksering.. Deposita TDe... A-skat og AM-bidrag.. ATP og sociale omkostninger Eventualposter mv. 15 Varmeværket har indgået leveringsaftale med Hals Metal A/S om aftagelse af overskudsvarme frem til 1. juni Desuden er der indgået 3 kontrakter om aftagelse af halm for høsten 2013, samt en kontrakt for høsten 2013 til Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 16 Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser. Varmeværkets anlægsaktiver er pantsat for i alt O. Aalborg Kommune har ydet kommunegaranti overfor lån til Kommunekredit.

24 23 NOTER 2012/ /12 Note Medarbejderforhold Antal personer beskæftiget i gennemsnit. De samlede personaleomkostninger udgør: Løn og gager. Pensioner. Andre omkostninger til social sikring. Vederlag til bestyrelse: Vederlag til bestyrelse

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15

Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 INTERNT Tisvilde Vandværk A.m.b.a Frederiksværkvej 59 3200 Helsinge CVR- nr. 68 39 09 15 Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere