BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår"

Transkript

1

2 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport regnskabsår Cvr.nr

3 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 3 Vision og mål... 4 Året i hovedtræk Hoved- og nøgletal... 7 Beretning Aktionærinformation Corporate Governance Risikofaktorer Øvrige forhold Regnskabsberetning Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse...22 Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Nøgletalsdefinitioner...42

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis og de valgte regnskabsmæssige skøn for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby, den 27. februar 2008 Bestyrelse: Per Bjerregaard Formand Frank Buch-Andersen Finn Andersen Torben Hjort Brøndby, den 27. februar 2008 Direktion: Niels Roth Ejvind Sandal Ole Palmå Konst. administrerende direktør 1

5 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vi har revideret årsrapporten for Brøndbyernes IF Fodbold A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning samt resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 27. februar 2008 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Keld Scharling statsaut. revisor Per Lund statsaut. revisor 2

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Stadion Brøndby CVR. nr tlf fax Bestyrelse Læge Per Bjerregaard (Formand) Direktør Finn Andersen Adm. direktør Frank Buch-Andersen Adm. direktør Torben Hjort Direktør Niels Roth Advokat Ejvind Sandal Direktion Ole Palmå (Konst. administrerende direktør) Revision KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Generalforsamling Ordinær Generalforsamling afholdes: Onsdag den 26. marts 2008 kl på adressen: Brøndby Stadion Vilfort Lounge Brøndby Stadion Brøndby 3

7 Vision og mål Værdier Brøndbyernes IF Fodbold A/S er en servicevirksomhed indenfor fritidsbranchen, hvis hovedmålsætning er at være den bedste danske fodboldvirksomhed indenfor alle områder. Selskabet anser følgende værdier der alle har rod i Brøndby IF s historie og udvikling som de bærende i den fremtidige udvikling af Brøndby IF som fodboldklub og forretning. Vilje der sammenfatter mod og fight. Ambitioner der signalerer, at Brøndby IF er offensive. Af ambitioner udspringer stolthed over det Brøndby IF har opnået indtil videre. Og det er Brøndby IF s professionelle tilgang til fodbold og forretning, der gør selskabet i stand til at have ambitioner. Engagement der fremhæver den glæde og entusiasme, der knytter sig til at være en del af Brøndby IF, passion hos fans og frivillige samt det sociale ansvar, som udspringer af engagementet. Underholdning der udtrykker den fodboldfest det både skal være at gå til fodbold på Brøndby Stadion og følge Brøndby IF på udebane. Vision Selskabets ledelse har følgende visioner for den fremtidige udvikling af Brøndby IF: Brøndby IF skal være den bedste fodboldklub i Norden Brøndby IF skal have den mest solide økonomi i dansk fodbold Brøndby IF skal have den største opbakning i befolkningen Brøndby IF skal have det bedste talentarbejde i Danmark Forretningskoncept Gennem positive fodboldoplevelser samt sportslige og økonomiske resultater vil selskabet skabe værdi for sine aktionærer og sponsorer, tilskuere, fans, medier samt for de, der har et tilhørsforhold til Brøndby IF. Selskabet vil videreudvikle sine kompetenceområder indenfor: Sport Sportsarrangementer Drift af sportsfaciliteter Sundhed Uddannelse I det omfang realistiske budgetter viser et sandsynligt økonomisk udbytte, vil selskabet udvide sine aktiviteter indenfor ovennævnte kompetenceområder med henblik på at styrke Brøndby IF s brand og selskabets forretningsmæssige grundlag. Brøndby IF vil konstant være opmærksom på at udvikle selskabets forretningsområder dog primært indenfor beslægtede forretningsområder. En integrering af nye forretningsområder vil dog altid først ske efter grundig analyse af forretningsmulighederne og en endelig vedtagelse af selskabets bestyrelse. Selskabets langsigtede målsætning er, at Brøndby Stadion omkranses af bygninger på alle sider. Bygningerne skal medvirke til at gøre Brøndby Stadion til et aktivitetscentrum for sport, uddannelse og sundhed, hvor Brøndby Stadion på såvel kampdage som i det daglige vil være et kulturelt og aktivitetsmæssigt samlingssted. Udviklingen af Brøndby Stadion vil blive foretaget i takt med, at investeringerne forventes at være værdiskabende for selskabet og dets aktionærer ud fra realistiske budgetter. Spilkoncept Spilkonceptet skal altid afspejle værdierne: vilje, underholdning, engagement og ambitioner, hvilket sikrer fremadrettet, underholdende og positivt fodbold. Brøndby IF vil fortsat arbejde med at udvikle spillestilen i retning af boldbesiddende og teknisk betonet fodbold blandt andet med henblik på at forbedre vor sportslige konkurrenceevne internationalt. Det er målsætningen, at visionen om at have den bedste talentudvikling i Danmark på sigt skal være medvirkende til, at ca. 50 % af spillerne i klubbens A-trup er udviklet af klubbens talentafdeling. I den forbindelse er det en målsætning, at alle spillere i udviklingstruppen (U-truppen) inden udgangen af 2009 reelt er fuldtidsansatte evt. under sideløbende ungdomsuddannelse samt, at alle i den tilknyttede stab er fuldtidsansatte. Økonomiske målsætninger Selskabets økonomiske mål er følgende: at være uafhængig af transferindtægter, således at der opnås positive resultater af den primære drift før transferaktiviteter at transferaktiviteter over en årrække som minimum er neutrale, således at transferindtægter udligner transferomkostninger samt afskrivninger på kontraktrettigheder ved køb af spillere 4

8 Året i hovedtræk De sportslige resultater har i 2007 været præget af skadessituationen i klubben samt at holdet har været under genopbygning. Holdet har været plaget af langtidsskader for op til 6-8 af holdets nøglespillere. Endvidere har der i forbindelse med genopbygningen af holdet været foretaget flere udskiftninger i truppen. I Royal League kvalificerede holdet sig til kvartfinalen, hvor norske Brann Bergen blev slået 3-0 og i semifinalen blev OB slået 2-1 efter forlænget spilletid. I finalen skulle Brøndby IF møde FC København, som efter en intens kamp blev slået 1-0 på straffesparksmål af Royal Leagues topscorer Martin Ericsson. Brøndby IF kunne herefter kåres til skandinaviske mestre for første gang i klubbens historie. Efter en god start på forårssæsonen i SAS Ligaen blev den manglende kontinuitet på holdet udslagsgivende og holdet løb ind i en del pointtab på udebane. Det lykkedes derfor kun holdet at avancere en enkelt plads i tabellen i forhold til placeringen ved årsskiftet, og 6. pladsen er ikke et tilfredsstillende sportsligt resultat. Efter sommerpausen kom holdet skidt fra start i SAS Ligaen, hvor det var tydeligt at holdet endnu ikke var sammenspillet. Samtidig var holdet fortsat plaget af en høj skadesfrekvens især i forsvaret, hvorfor den nødvendige kontinuitet var svær at opnå. Efter den svingende start lykkedes det delvist at få genskabt stabiliteten og kontinuiteten i holdets præstationer. Holdets nuværende placering anses på trods omstændighederne som værende utilfredsstillende. I DBU s landspokalturnering 2007/2008 har holdet via udebanesejre over Allerød FK, Silkeborg IF og OB kvalificeret sig til kvartfinalen mod Randers FC for videre avancement i DBU s landspokalturnering. Selskabet har i slutningen af 2007, til trods for ugunstige vilkår på kapitalmarkedet, gennemført en vellykket fortegningsemission for selskabets eksisterende aktionærer. Emissionen har tilført selskabet et nettoprovenu på 100,2 mio. kr. I forbindelse med fortegningsemissionen er der tegnet stk. nye B-aktier. Endvidere er der ved en rettet emission tegnet yderligere stk. nye A-aktier. Selskabet har med virkning fra den 1. juli 2008 indgået en femårig hovedpartneraftale med KasiGroup (Kasi ApS), der omfatter samtlige fodboldhold i Brøndby IF. Kontrakten indbringer selskabet et trecifret millionbeløb, der afregnes løbende over de 5 år kontrakten løber. KasiGroup har stillet reklamen på brystet af Brøndby IF s spilledragter til rådighed for Unicef, mens KasiGroup får tryk på ryggen. Brøndby IF har samtidig indgået en aftale med Unicef om, at Brøndby IF betaler Unicef 10 mio. kr. over den 5-årige kontraktperiode. Udviklingen i selskabets vigtigste driftsenheder i forhold til sidste år er følgende: Det gennemsnitlige tilskuertal til forårets hjemmekampe i SAS Ligaen var på i 2007 mod i De tilsvarende tal for efteråret var på i 2007 mod i 2006 Det samlede tilskuertal til 17 SAS ligakampe og 4 Royal League kampe (i alt 21 kampe) var på på Brøndby Stadion i gennemsnit var der tilskuere pr. kamp. I 2006 var der tilskuere til 25 kampe i gennemsnit Entré- og TV-indtægter er faldet med 5,7% fra 35,8 mio. kr. i 2006 til 33,7 mio. kr. i Faldet skyldes hovedsalig et fald i de endelige TV-indtægter fra SAS ligaen samt manglende deltagelse i de europæiske turneringer. Der har dog været ekstraindtægter fra sejren i Royal League Indtægter fra samarbejdspartnere er vokset fra 55,2 mio. kr. i 2006 til 55,9 mio. kr. i 2007 Selskabets nettoomsætning er vokset med 3,4 mio. kr. fra 130,3 mio. kr. i 2006 til 133,7 mio. kr svarende til +2,6%, hvilket ikke anses for at være tilfredsstillende. Den relativt lave stigning skal dog ses i lyset af, at de sportslige resultater ikke har levet op til selskabets forventninger. Endvidere blev udbygningen af Brøndby Stadion først taget i brug i løbet af foråret, hvorfor selskabet ikke har opnået den fulde effekt af denne investering i I forhold til 2006 er de samlede omkostninger vokset med 7,8 mio. kr. fra 122,5 mio. kr. til 130,3 mio. kr. i 2007 svarende til 6,4%, hvilket især skyldes en udvidet spillertrup og deraf øgede lønudgifter samt en stigning i afskrivningerne pga. byggeriet på Brøndby Stadions østtribune. Resultatet før transferaktiviteter og finansielle poster er på 3,4 mio. kr. mod 7,8 mio. kr. i I prospekt fra november 2007 var det selskabets forventning, at resultat før transferaktiviteter og finansielle poster ville blive på 5-7 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsaligt, at de endelige TV-indtægter blev lavere end forventet samt at salg af merchandise i december blev dårligere end forventet. Resultatet før skat blev på -24,0 mio. kr. mod 71,2 mio. kr. i Selskabets forventninger, som senest blev offentliggjort i prospektet fra november 5

9 2007, var et underskud i mellem -21 til -24 mio. kr. Ændringen i forhold til 2006 skyldes især, at selskabet i 2006 havde ekstraordinært store transferindtægter. Årets resultat efter skat blev på -15,4 mio. kr., idet der i 2007 er indtægtsført skat på 8,6 mio. kr. Årets resultat i 2006 var til sammenligning 54,9 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Brøndby IF har i januar 2008 tegnet en 4-årig kontrakt med den svenske forsvarsspiller Max von Schlebrügge. Mads Jørgensen er skiftet til AGF og Joseph Elanga er udlejet til AC Horsens for hele Forventninger til 2008 Bestyrelsens forventninger til regnskabsåret 2008 er, at Brøndbyernes IF Fodbold A/S opnår et resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat på 25 til 33 mio. kr.; mens forventningerne til årets resultat før skat er et resultat i størrelsesordenen -6 til + 2 mio. kr. Stigningen i det forventede resultat for 2008 sammenlignet med 2007 skyldes flere forhold. Blandt disse kan nævnes, at Brøndby IF har indgået en efter danske forhold ganske enestående ny hovedsponsorkontrakt gældende fra 1.juli Aftalen er 5 årig og indbringer et 3 cifret millionbeløb over perioden. Denne sponsoraftale tillige med en konstateret generel øget interesse fra sponsorer vil medføre forøgede sponsorindtægter. Der er desuden i de seneste måneder konstateret en stigende interesse for at afholde arrangementer på Brøndby Stadion. Endelig er det bestyrelsens forventninger, at de sportslige resultater i 2008 vil blive væsentligt forbedret i forhold til 2007, hvilket vil medføre forøgede indtægter fra en række indtægtskilder, såsom entre, omsætning på kampdage, TV- herunder effekten af den nye aftale indgået mellem Divisionsforeningen/ DBU og TV stationerne om klubbernes TV rettigheder - og merchandise. 6

10 Hoved- og nøgletal tkr Hovedtal Nettoomsætning i alt Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultat før transfer & fin. poster Resultat af transferaktiviteter Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Ordinært resultat Skat Årets resultat Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver Værdipapirer Andre kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtigelser i alt Passiver i alt Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Heraf investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) 12,0% 25,6% 23,1% 39,0% -11,3% Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,3% 8,1% 9,3% 12,9% -1,8% Likviditetsgrad 46,2% 47,7% 47,2% 79,6% 95,0% Egenkapitalandel (soliditet) 53,5% 55,9% 62,3% 53,5% 57,2% Egenkapitalensforrentning (ROE) 2,0% 7,2% 8,5% 16,9% -3,7% Gennemsnitligt antal ansatte Hoved og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet om "Anvendt regnskabspraksis" i note1. Sammenligningstallene for 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under afsnit om nøgletalsdefinitioner. 7

11 Beretning De sportslige resultater De sportslige resultater i 2007 var præget af skadessituationen i klubben samt at holdet var under genopbygning. Holdet var plaget af langtidsskader for op til 6-8 af holdets nøglespillere. Endvidere har der i forbindelse med genopbygningen af holdet været foretaget flere udskiftninger i truppen. Disse forhold påvirkede kontinuiteten i spillet, og holdet var ikke i stand til at spille den samme type boldbesiddende, chanceskabende og underholdende type fodbold, der har medvirket til de senere års flotte resultater i såvel den hjemlige liga som på europæisk plan. Genopbygningen af holdet er ved at være fuldført og flere af klubbens nøglespillere er tilbage efter skadesperioder. Det er derfor selskabets forventning at holdet allerede i løbet af foråret kan avancere i den samlede stilling i SAS ligaen samt at holdet allerede fra starten på sæsonen 2008/2009 igen vil blande sig i toppen af dansk fodbold. Brøndby IF forstærkede sig i de første måneder af 2007 med målmanden Stephan Andersen, som blev hentet i Charlton på en 5-årig kontrakt, forsvarsspilleren Mikkel Bischoff, som blev hentet i Coventry på en 4½-årig kontrakt samt den zambianske landsholdsspiller Christopher Katongo, som blev hentet i Jomo Cosmos på en 4-årig kontrakt. Endvidere solgte klubben den islandske landsholdsangriber Hannes Sigurdsson til norske Viking Stavanger, mens Stefan Schmidt skiftede til Silkeborg IF på en fri transfer. Efter vinterpausen 2006/2007 spillede Brøndby IF de resterende to kampe i Royal Leagues gruppespil, hvor det blev til henholdsvis et nederlag og en sejr over FC København. Resultaterne betød, at Brøndby IF blev nummer to i gruppen og gik videre til kvartfinalen i Royal League. I kvartfinalen blev norske Brann Bergen besejret 3-0 på Brøndby Stadion på mål af Martin Ericsson, Morten Duncan Rasmussen og Chris Katongo, og i semifinalen vandt holdet 2-1 over OB efter forlænget spilletid på mål af Per Nielsen og Martin Ericsson. Royal League finalen blev spillet på Brøndby Stadion og her skulle Brøndby IF op imod FC København, som holdet havde spillet mod i den indledende pulje. Efter en intens kamp vandt Brøndby IF 1-0 på straffesparksmål af Royal Leagues topscorer Martin Ericsson. Brøndby IF kunne herefter kåres til skandinaviske mestre for første gang i klubbens historie. Efter en god start på forårssæsonen blev den manglende kontinuitet på holdet udslagsgivende og holdet løb ind i en del pointtab på udebane. Det lykkedes derfor kun holdet at avancere en enkelt plads i tabellen i forhold til placeringen ved årsskiftet. Placeringen som nummer seks i SAS ligaen er ikke tilfredsstillende og det er første gang i de sidste 15 år at Brøndby IF ikke får medaljer i den bedste danske række. Tabel 1: Slutstilling i SAS Ligaen 2006/2007 K V U T M P 1 FC København FC Midtjylland AaB OB FC Nordsjælland Brøndby IF Esbjerg fb Randers FC Viborg FF AC Horsens Vejle BK Silkeborg IF Klubben har siden det første Danmarksmesterskab i 1985 en samlet medaljehøst på 28 medaljer. De 21 medaljesæt er hentet i ligaen (10 guld, 9 sølv og 2 bronze) og 7 i cupturneringen (5 guld og 2 sølv). Denne medaljehøst indenfor så kort en periode er naturligvis fortsat enestående og suveræn i dansk fodbold. Inden opstarten på den nye sæson i 2007 investerede Brøndby IF i nye spillere, der på sigt skal være med til at sikre, at holdet igen kan spiller en afgørende rolle i kampen om det danske mesterskab. Den tidligere Brøndby spiller Peter Madsen blev hentet hjem fra FC Köln på en 5-årig kontrakt. Den Islandske landsholdspiller Stefan Gislason blev hentet i norske FC Lyn på en 5-årig kontrakt og den danske U21 landsholdsspiller Tobias Mikkelsen blev hentet i Lyngby på en 4-årig kontrakt. Den svenske landsholdsspiller Samuel Holmén blev hentet på en 4-årig kontrakt kort inde i sæsonen. Der har yderligere været tilgang til A-truppen af to af Brøndby IF s egne talenter, idet Anders Randrup og Nicolaj Agger begge blev rykket op fra klubbens U-trup. De to spillere har allerede tidligere været inde omkring 1. holdet og vist, at de kan begå sig på højeste niveau. Inden sæsonstarten i sommeren 2007 har der været afgang af yderligere tre spillere fra A-truppen, idet Asbjørn Sennels blev solgt til Viborg FF, Henrik Kil- 8

12 dentoft blev solgt til FC Nordsjælland og Marcus Lantz blev solgt til svenske Helsingborgs IF. I optakten til sæsonen 2007/2008 spillede Brøndby IF to opvisningskampe mod henholdsvis AJ Auxerre og Chelsea FC. I den anden udgave af Kjeld Rasmussen Cup besejrede Brøndby IF AJ Auxerre med 2-1 på mål af hjemvendte Peter Madsen og anfører Per Nielsen. Kampen, som blev overværet af tilskuere, var også et gensyn med den tidligere Brøndby spiller Thomas Kahlenberg, som i 2005 blev solgt til netop AJ Auxerre. I slutningen af juli måned bød Brøndby IF velkommen til et stjernespækket Chelsea hold og tilskuere. Efter at have spillet lige op med Chelsea i den første time blev Didier Drogba den afgørende faktor, idet han med to mål afgjorde kampen til Chelsea FC s fordel. Inklusiv ovennævnte showkampe blev det samlede tilskuertal til samtlige af Brøndby IF s A-trups hjemmekampe på i I SAS Ligaen kom holdet skidt fra start efter sommerpausen, hvor det var tydeligt at holdet endnu ikke var sammenspillet. Samtidig var holdet fortsat plaget af en høj skadesfrekvens især i forsvaret, hvorfor den nødvendige kontinuitet var svær at opnå. Efter den svingende start lykkedes det delvist at få genskabt stabiliteten og kontinuiteten i holdets præstationer, hvor holdet kun tabte en af de sidste 10 kampe. Holdets nuværende placering anses på trods af de omtalte omstændigheder for at være utilfredsstillende. Tabel 2: Stilling ved vinterpausen 2007/2008 K V U T M P 1 AaB FC København AC Horsens FC Midtjylland OB Randers FC FC Nordsjælland Esbjerg fb Brøndby IF AGF Viborg FF Lyngby BK I DBU s landspokalturnering 2007/2008 startede holdet med at vinde 4-1 over Allerød FK, hvorefter Silkeborg IF blev besejret 2-1. I ottendedelsfinalen mødte Brøndby IF OB og efter en tæt kamp i Odense lykkedes det Brøndby IF s Kasper Lorentzen at score til 1-0 i den forlængede spilletid. Brøndby IF skal i marts 2008 møde Randers FC i kvartfinalen på Brøndby Stadion for videre avancement i DBU s landspokalturnering. Det målrettede talentarbejde i Brøndby IF, hvor der under ledelse af Kim Vilfort arbejdes på at udvikle egne spillere og derved gøre dem klar til de store opgaver i A-truppen, fortsættes i de kommende år. De seneste års store produktioner af meget store talenter har med al tydelighed vist, at det er et stort stykke kvalitetsarbejde, der udføres med de unge talenter i Brøndby IF. I tidens løb har mange unge talenter fundet vej fra talentudviklingsafdelingen til A-truppen. I sommerpausen er Anders Randrup og Nicolaj Agger blevet indlemmet i førsteholdstruppen og inden opstarten på forårssæsonen i 2008 er yderligere en spiller blev en del af A-truppen, idet Jakob Berthelsen er blevet rykket op fra egne rækker. Brøndby IF arbejder fortsat på en styrkelse af scouting arbejdet og selskabet fortsætter med at kigge på unge talenter i såvel indland som udland med henblik på at finde de rette spillere, der med tiden kan blive førsteholdsspillere i Brøndby IF. Der fokuseres meget på det enkelte fodboldtalent og sportslige udfordringer. Derfor fortsættes linjen med, at unge spillere placeres på det hold, der skønnes bedst for deres sportslige udvikling. Der tages således ikke hensyn til om en spiller egentlig er for ung til det pågældende hold. På kort sigt kan såvel 1. ynglinge som 1. junior resultatmæssigt være påvirket af denne strategi med, at de bedste spillere rykkes op før tid, men dette til trods klarer holdene sig flot i de respektive elitedivisioner, hvor ynglingene i 2007 sæsonen vandt pokalturneringen og samtidig blev suveræne danske mestre, mens juniorerne fik bronzemedaljer for deres tredjeplads, hvor de sluttede á point med nummer to. De unge spillere i U-truppen klarede sig bedre end forventet i 2. division, idet holdet endte som nr. 2 i deres anden sæson i 2. division. Målsætningen om at holdet skulle etablere sig i den bedste halvdel af 2. division blev derfor indfriet. I efterårssæsonen i 2. division har holdet ligeledes leveret flotte resultater og ligger ved vinterpausen på en tredjeplads. Brøndby IF forventer fortsat, at en række nye unge brøndbyspillere vil presse sig på til debut på 1. holdet og til en stamplads på 1. holdet i de kommende år. Det er selvsagt af sportslige, men også af økonomiske årsager særdeles vigtigt for selskabet med det store talentarbejde. Det er uden sammenligning billigere at producere egne dygtige fodboldspillere end at skulle købe færdiguddannede spillere i andre 9

13 klubber. Dertil kommer, at det for fodboldfolk er selve sjælen i arbejdet i en fodboldklub at bidrage med uddannelsen af de unge dygtige fodboldspillere. Tabel 3: Spillertruppen pr. 27. februar 2008 Brøndby IF Landskampe Bemærkning Alder Kampe Mål A U-21 Målmænd: Stephan Andersen Morten Cramer Michael Tørnes Forsvarsspillere: Per Nielsen Mark Howard Trond Andersen For Norge Morten Rasmussen Mikkel Bischoff Thomas Rasmussen Anders Randrup Jakob Berthelsen Max von Schlebrügge For Sverige Midtbanespillere: Martin Retov Kim Daugaard Kasper Lorentzen Martin Ericsson For Sverige Martin Spelmann Mike Jensen Stefan Gislason For Island Tobias Mikkelsen Samuel Holmén For Sverige Angribere: Chris Katongo For Zambia Morten Duncan Rasmussen Peguero Jean Philippe For Haiti David Williams For Australien Peter Madsen Nicolaj Agger Der er sket en stor udskiftning i spillertruppen i 2007, dels strategiske tilkøb, dels oprykning af egne spillere, hvoraf 13 af de 27 spillere i truppen kommer fra Brøndby IF s talentafdeling. Tabel 4: Ændringer i A-truppen siden 1. januar 2007 Tilgange Afgange Spiller Tilgange fra: Spiller Afgange til: Christopher Katongo Jomo Cosmos Hannes Sigurdsson Viking Stavanger Mikkel Bischoff Coventry City Stefan Schmidt Silkeborg IF Stephan Andersen Charlton Athletic Giovanni Rector Kontrakt ophævet David Williams Egne rækker Asbjørn Sennels Viborg FF Marc Olsen Egne rækker Henrik Kildentoft FC Nordsjælland Peter Madsen FC Köln Casper Ankergren Leeds United Tobias Mikkelsen Lyngby BK Marcus Lantz Helsingborgs IF Stefan Gislason FC Lyn Ruben Bagger Karrierestop Samuel Holmén IF Elfsborg Marc Olsen Kontraktudløb Anders Randrup Egne rækker Joseph Elanga Udlejet til AC Horsens Nicolaj Agger Egne rækker Mads Jørgensen AGF Jakob Berthelsen Egne rækker Thomas Rytter U-trup Max von Schlebrügge RSC Anderlecht 10

14 Foruden ovennævnte trup har klubben en talenttrup bestående af ca. 19 spillere, hvoraf nogle er fuldtidsansatte og andre deltidsansatte, der færdiggør deres uddannelse. Denne trup trænes og ledes af Peer F. Hansen og Kim Vilfort og spiller til dagligt i den danske 2. division. Tabel 5: Landsholdsspillere Sædvanen tro har Brøndby IF været rigt repræsenteret på de danske landshold siden 1. januar 2007 Hold A Liga U21 U20 U19 U18 U17 U16 Spillere Thomas Rasmussen Casper Ankergren, Stephan Andersen, Thomas Rasmussen Martin Spelmann, Anders Randrup, Tobias Mikkelsen Mike Jensen, Daniel Stenderup Nicolaj Agger, Kristian Bo Andersen, Pierre Kanstrup, Mark Leth Pedersen, Daniel Wass Osama Akharraz Azad Corlu, Mathias Larsen, Jens Larsen, Mads Brandis, Nicolai Boilesen Daniel Norouzi, Jonas Larsen, Mathias Gehrt Brøndby Stadion Brøndby Stadion er centralt placeret i Brøndby med gode indfaldsveje og parkeringsforhold. Stadion har en kapacitet på ca tilskuere til nationale kampe og ca tilskuere til internationale kampe. Alle pladser er overdækket og langt hovedparten af pladserne er siddepladser. Nedre del af Faxe tribunen er ståpladser, men der kan efter behov monteres sæder på disse pladser. Alle pladser på stadion er videoovervåget, og komforten på de enkelte sæder er høj, idet pladsen til den enkelte tilskuer i forhold til sidemanden og rækken foran er større end sædvanligt på danske stadions. Investeringer Boder I forbindelse med udbygningen af Brøndby Stadion er der investeret i udvidede og forbedrede boder med en større effektivitet og kapacitet, som forventes at medføre øgede indtægter fremover. Omsætningen i boderne udgøres hovedsageligt af salg af drikkevarer, mad, slik, is og chips i forbindelse med afviklingen af kampe på Brøndby Stadion. Endvidere forventer selskabet at foretage tilsvarende forbedringer af faciliteterne på tribunerne i nord og syd. Sponsorfaciliteter Brøndby Stadion råder efter tilbygningen i 2007 over nogle af Nordens mest moderne sponsorfaciliteter. Faciliteterne omfatter 4 lounger, herunder Michael Laudrup Lounge, Vilfort Lounge, Klub Europa Lounge og Erhvervsklubben, 7 mindre loger, og 1 stor loge med plads til 150 gæster. Samlet set kan Brøndby IF servicere ca VIP gæster eller ca siddende spisende gæster. Figur 1: Skitse over Brøndby Stadion Selskabet har i 2007 færdiggjort udvidelsen af Brøndby Stadion mod øst som led i den langsigtede målsætning om at gøre Brøndby Stadion til et aktivitetscentrum for sport, uddannelse og sundhed. Sikkerheden på Brøndby Stadion er fuldt ud på niveau med de internationale krav, som UEFA stiller til stadions og Brøndby Stadion vil i efteråret 2008 blandt andet beværte en landskamp mod Wales. Tabel 6: Antal tilskuere på Brøndby Stadion i perioden 2005 til 2007 Antal arrangementer Antal tilskuere Gns. antal pr. arrangement SAS Liga kampe DBU s landspokal Europa Cup Royal League Andre fodboldkampe Andre arrangementer I alt

15 Til de store kampe er alle lounger fyldte. Den nye bygning på Brøndby Stadion med Michael Laudrup Loungen og Erhvervsklubben har øget kapaciteten på Brøndby IF s sponsorfaciliteter betydeligt, således at der er skabt plads til vækst i de kommende år. I sommeren 2007 blev de eksisterende lounger ombygget, så forholdene for alle sponsorer er blevet forbedret. Sportscaféen 1964 Brøndby IF åbnede i marts 2007 den moderne sportsbar, café og restaurant Sportscaféen 1964 har plads til 200 spisende gæster og er fyldt, når Brøndby IF spiller hjemmekampe er indrettet med effekter og minder fra Brøndby IF s 43-årige historie, og der er 25 fladskærme, hvorpå der vises sportsbegivenheder fra hele verden. Fest og konferencefaciliteter Brøndby Stadions lounger og loger benyttes ikke kun af Brøndby IF s samarbejdspartnere i forbindelse med hjemmekampe. Faciliteterne og omgivelserne danner i stigende grad rammen om fester og konferencearrangementer. I 2007 blev der udover Brøndby IF s kampe afviklet 141 (2006: 92) arrangementer i lounger og loger med i alt ca (2006: 9.000) deltagere. administration. Gymnasiet har 270 elever fordelt på 9 klasser, som har en blanding af eliteidrætsudøvere og traditionelle elever. Uddannelsen er 3-årig. SATS, Den Skaldede Kok og Brøndby Kids m.v. Den nordiske fitnesskæde SATS har på lejebasis indrettet moderne fitness- og motionsaktiviteter samt badefaciliteter i østbygningens stue- og kælderetage. Ved siden af 1964 er der indrettet et topmoderne produktionskøkken til Den Skaldede Kok, som udover at levere maden til 1964 og de fleste af Brøndby IF s hjemmekampe også driver cateringvirksomhed fra lokalerne. Herudover er der bygget nye og tidssvarende lokaler til klubbens yngste fans, Brøndby Kids, og omklædningsfaciliteter til klubbens ungdomselitehold i henholdsvis stue- og kælderetage. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Brøndby IF har i januar 2008 tegnet en 4-årig kontrakt med den svenske forsvarsspiller Max von Schlebrügge. Mads Jørgensen er skiftet til AGF og Joseph Elanga er udlejet til AC Horsens for hele Brøndby Gymnasium Den selvejende institution Brøndby Gymnasium lejer lokaler i østbygningens 1. sal til undervisning og 12

16 Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital er opdelt i to aktieklasser, hvoraf B-aktierne er optaget til handel og officiel notering på OMX under forbrugsgoder. Selskabet har i slutningen af 2007, til trods for ugunstige vilkår på kapitalmarkedet, gennemført en vellykket fortegningsemission for selskabets eksisterende aktionærer. Emissionen har tilført selskabet et nettoprovenu på 100,2 mio. kr. I forbindelse med fortegningsemissionen er der tegnet stk. nye B-aktier. Endvidere er der ved en rettet emission tegnet yderligere stk. nye A-aktier. Tabel 7: Aktiekapitalen er opdelt i A- og B-aktier: Aktie Fondskode Nom. værdi Stemmeret A-aktier Ej noteret B-aktier DK Antallet af navnenoterede aktionærer er i årets løb vokset fra i 2006 til i Antallet af navnenoterede aktionærer er steget med ca i løbet af de sidste 5 regnskabsår, hvilket svarer til en vækst på 51,5%. Politik for egne aktier Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve maksimalt nom tkr. egne aktier svarende til 10% af aktiekapitalen, inden fortegningsemissionen, i op til 18 måneder efter seneste generalforsamling. Bemyndigelse til udstedelse af nye aktier Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til stk. nye A-aktier med fortegningsret for de hidtidige A-aktionærer samt op til stk. nye B-aktier indtil den 1. april Aktionæroverenskomst Der er indgået aktionæroverenskomst i mellem de eksisterende aktionærer med A-aktier vedrørende forkøbsret på disse aktionærers udstedte A-aktier. Tabel 8: Aktie- og udbyttenøgletal Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr. 1) Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS), kr. 1,2 4,6 5,9 14,3-4,0 Udvandet resultat pr. aktie à 20 kr. (EP 1,2 4,6 5,9 14,3-4,0 Cash Flow pr. aktie (CFPS), kr. 7,5 1,8 12,1 7,2 1,2 Udbytte pr. aktie à 20 kr Indre værdi pr. aktie à 20 kr. (BVPS) Børskurs pr. aktie à 20 kr., ultimo Price Earnings (PE) 40,7 13,2 12,1 4,7-17,7 Price/Cash Flow (P/CF) 6,3 33,5 5,9 9,3 57,1 Kurs/indre værdi (P/BV) 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 1) Idet kapitalforhøjelsen er gennemført pr. 31. december 2007 er det gennemsnitlige antal aktier beregnet til stk. Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i henhold til IAS 33 (note 13). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under afsnit om nøgletalsdefinitioner. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på 113,0 mio. kr. består af stk. A-aktier à 20 kr. med hver 10 stemmer og stk. B-aktier à 20 kr. med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen. 13

17 Tabel 9: Aktionærsammensætningen pr. 31. december 2007 Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier i alt Kapital i % Stemmer i % Brøndbyernes IF Fodbold Fond, Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby ,8 32,4 Brøndbyernes IF Idrætsforening, Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby ,5 6,0 Øvrige ,7 61,6 I alt ekskl. egne aktier ,0 100,0 Egne aktier ,0 0,0 I alt inkl. egne aktier ,0 100,0 Tabel 10: Fondsbørsmeddelelser til OMX 2007/2008 Tabel 11: Finanskalender for Brøndby IF får ny cheftræner Finanskalender Tilrettet finanskalender Årsregnskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Forløb af ordinær generalforsamling Kvartalsrapport 1. kvartal Peter Madsen til Brøndby IF Opgørelse af stemmeret og kapitalandele Insider handel Brøndby IF køber S. Gislason og T. Mikkelsen Halvårsrapport Ny ledelsesstruktur i Brøndby IF Tilbud om kapitaltilførsel Orientering om tilbud om kapitaltilførsel Handel med A-aktier Aftale med ny hovedsponsor og Unicef Kvartalsrapport 3. kvartal Kapitaludvidelse og ekstraordinær generalforsamling Prospekt til fortegningsemission Forløb ekstraordinær generalforsamling Ændrede vedtægter efter vedtagelse Insider handel Fortegningsemission afsluttet Gennemførelse af fortegningsemission Vedtægter ved gennemførelse af fortegningsemission Insider handel Brøndby IF køber Max von Schlebrügge Opgørelse af stemmeret og kapitalandele Finanskalender 2008 Selskabet forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser m.v. i 2008: Årsregnskabsmeddelelse for Årsrapport for Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal (1/1 31/3 2008) Delårsrapport 2. kvartal (1/4 30/6 2008) Delårsrapport 3. kvartal (1/7 30/9 2008) Regnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 2008 forventes offentliggjort i uge 9 i Forslag til generalforsamlingen På selskabets generalforsamling 26. marts 2008 ønsker bestyrelsen i lighed med tidligere år bemyndigelse til, under iagttagelse af aktieselskabslovens 48, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling dog højst i 18 måneder at erhverve op til 10% af selskabets egne aktier mod betaling af en kurs, der højst må afvige 10% fra den på handelstidspunktet noterede kurs på Københavns Fondsbørs. Generalforsamling Ordinær Generalforsamling afholdes: Onsdag den 26. marts 2008 kl på adressen: Brøndby Stadion Vilfort Lounge Brøndby Stadion Brøndby 14

18 Corporate Governance Selskabets bestyrelse er opmærksom på OMX anbefalinger om Corporate Governance. Bestyrelsen har forholdt sig til Københavns Fondsbørs komites rapport om Corporate Governance og retningslinier for god selskabsledelse. Det er bestyrelsens hensigt løbende at følge udviklingen på dette område og internt sikre, at selskabet følger anbefalingerne, så længe dette ikke påvirker selskabets udvikling og indtjening negativt. Selskabets bestyrelse bestræber sig på at leve op til de etiske og moralske normer, som rapportens anbefalinger er baseret på. Selskabets bestyrelse har besluttet, at der fra og med 2007 offentliggøres kvartalsrapporter for henholdsvis 1. og 3. kvartal udover de tidligere fremsendte årsregnskabsmeddelelser og halvårsmeddelelser. Bestyrelsens medlemmer anser sig for at være uafhængige i henhold til Københavns Fondsbørs anbefalinger. Selskabet har i løbet af året afholdt 12 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen forventer at afholde møder minimum hver anden måned. Såfremt forhold omkring selskabet medfører behov for yderligere bestyrelsesmøder vil disse blive afholdt. Bestyrelsen har valgt ikke at anbefale en aldersgrænse for deltagelse i bestyrelsesarbejdet, i stedet vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om det pågældende bestyrelsesmedlem vil være i stand til at opfylde sine bestyrelsespligter. Bestyrelsen består af seks medlemmer og alle bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsens formand foretager hvert år inden indkaldelsen til selskabets ordinære generalforsamling evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde i det forgangne år. Herunder om der er behov for ændringer i bestyrelsens sammensætning. Vederlag til direktion og bestyrelse samt vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen gennemgås en gang årligt i forbindelse med bestyrelsesformandens evaluering af bestyrelsens arbejde i årets løb. Bestyrelsens og direktionens vederlag fremgår af regnskabets note 7. Det er bestyrelsens vurdering, at en yderligere specifikation af vederlag til bestyrelse og direktion ikke vil medføre en forøget informationsværdi for selskabets interessenter. Bestyrelse og direktion modtager et fast beløb og selskabet har ikke på nuværende tidspunkt incitamentsprogrammer. Endvidere har den nuværende formand modtaget vederlag for enkeltstående opgaver, der ligger udover den naturlige del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsen ser positivt på opdelingen i to aktieklasser af historiske grunde. Endvidere henvises der til selskabets hjemmeside hvor der under punktet investor er mulighed for at indhente yderligere information om selskabets organisation samt investor relations. 15

19 Risikofaktorer Selskabets driftsrisici er i høj grad knyttet til holdets præstationer, idet entré- og TV-indtægter samt indtægter fra samarbejdspartnere hænger tæt sammen med, om Brøndby IF opnår de forventede resultater i såvel de hjemlige som de europæiske turneringer. Eftersom de sportslige resultater ikke levede op til forventningerne i 2007 har det påvirket indtægterne på flere af selskabets væsentligste forretningsområder i negativ retning. Selskabets omsætning er ligeledes disponeret over for en nedadgående udvikling i de økonomiske konjunkturer især i Danmark, idet dette kan medføre faldende indtægter indenfor selskabets kerneområder. Selskabets kontrakter med samarbejdspartnerne er indgået på et- eller flerårige aftaler og der foretages løbende inden kontraktudløb genforhandling af kontrakterne med tilpasning af betingelser og ydelser med henblik på at sikre dette indtægtsgrundlag. Der er indgået flerårige kontrakter med hovedparten af spillerne og trænerstaben i både A- og U- truppen, og der foretages løbende genforhandling af kontrakterne for at sikre den fornødne kontinuitet og stabilitet omkring holdene. For en beskrivelse af selskabets finansielle risici, herunder valuta-, rente-, likviditets- og kreditrisici henvises der til note 26 om finansielle risici og finansielle instrumenter. For en servicevirksomhed indenfor underholdningsog eventbranchen er selskabets indtjening også følsom overfor den generelle udvikling indenfor afviklingen af sportsarrangementer, fester, konferencer og møder m.v. 16

20 Øvrige forhold Incitamentsprogrammer Fodboldspillere og stab samt nogle ansatte i selskabets administration har i deres kontrakter indføjet bonusordninger som er afhængige af de sportslige og regnskabsmæssige resultater. Videnressourcer Selskabet bestræber sig på at have kompetencer indenfor områderne omkring drift og afvikling af fodboldaktiviteter, arrangementer og konferencer m.v. Fodboldspillerne besidder kompetencer indenfor udførelsen af deres erhverv, mens trænerstaben besidder kompetencer indenfor coaching, mandskabspleje og talentudvikling af unge fodboldtalenter. I selskabets administration er der ansat medarbejdere med kompetencer indenfor afviklingen af store events som sportsarrangementer, fester, konferencer m.v., herunder har kontrollører, service- og bodfolk kompetencer indenfor afviklingen af arrangementer med høj risiko. Miljøforhold Selskabets aktiviteter har ingen væsentlige miljøpåvirkninger, der vurderes at være til gene for andre. Udviklingsaktiviteter Selskabet har, i samarbejde med Brøndbyernes Idrætsforening, igennem flere år medvirket til et omfattende talentudviklingsarbejde. En stor del af de spillere, der har været gennem Brøndby IF s fodboldskole spiller i dag fodbold på topplan, hvis ikke i Brøndby IF eller i udlandet så i de øvrige klubber i SAS Ligaen eller i 1. og 2. division. Det strukturerede talentarbejde undergår en konstant videreudvikling, hvor der lægges vægt på at uddanne spillere, der på længere sigt kan blive en del af Brøndby IF s førstehold og spille den type offensive og angrebsbetonede fodbold, der er klubbens varemærke. FIFA indgik i marts 2001 en aftale med EUkommissionen omkring ændringer af FIFA's internationale klubskifter m.v. Formålet med regelsættet er at belønne talentudviklingen i de enkelte klubber. Belønningen for talentudviklingen kan fremkomme i to forskellige scenarier enten i form af en kompensation, hvis en spiller under 23 år tegner en kontrakt i udlandet eller i form af solidaritetsbidrag til en spillers tidligere klubber i forbindelse med klubskifte. Tabel 12: Fordelingsnøgle for solidaritetsbidrag Alder Procent 12 år 5% 13 år 5% 14 år 5% 15 år 5% 16 år 10% 17 år 10% 18 år 10% 19 år 10% 20 år 10% 21 år 10% 22 år 10% 23 år 10% I alt 100% I forbindelse med salg af en spiller fordeles 5% af den samlede transfersum til de klubber der har været med til at udvikle spilleren. På baggrund af det store arbejde, som der lægges i træning og talentudvikling af spillere, må det forventes, at selskabet i de kommende år vil modtage kompensationer eller solidaritetsbidrag fra udenlandske klubber. 17

Delårsrapport 3. kvartal 2007. Delårsrapport 3. kvartal 2007 for perioden 1. januar 2007 30. september 2007

Delårsrapport 3. kvartal 2007. Delårsrapport 3. kvartal 2007 for perioden 1. januar 2007 30. september 2007 1 af 10 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVR. NR. 83 93 34 10 Brøndby, den 2. november 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 18/2007 Delårsrapport 3. kvartal 2007 for perioden 1. januar 2007 30. september 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapporten viser et resultat på -24,0 mio. kr. (2006: 71,9 mio. kr.) før skat og en egenkapital på 412,0 mio. kr. (2006: 325,4 mio. kr.).

Årsrapporten viser et resultat på -24,0 mio. kr. (2006: 71,9 mio. kr.) før skat og en egenkapital på 412,0 mio. kr. (2006: 325,4 mio. kr.). BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 27. februar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2008 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold

Læs mere

Årsrapport 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. 30. regnskabsår

Årsrapport 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. 30. regnskabsår Årsrapport 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S 30. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2007 30. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1 af 1 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1. kvartalsrapport Brøndby IF offentliggør i dag selskabets første kvartalsrapport siden noteringen på Københavns Fondsbørs i 1987. - Politikken med at udsende kvartsrapporter

Læs mere

Periodens resultat før transfers og finansielle poster udgør 4,3 mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod 3,1 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Periodens resultat før transfers og finansielle poster udgør 4,3 mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod 3,1 mio. kr. i 1. kvartal 2007. Delårsrapport side 1 af 10 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 9. maj 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12/2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 for perioden 1. januar 2008 31. marts 2008

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat.

Selskabet er sportsligt som økonomisk inde i en positiv udvikling og kan nu atter fremvise halvårsrapport med positivt resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE NR 12/2003 Brøndby IF har overskud i 1. halvår 2003 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVR. NR. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. august 2003. Halvårsregnskabsresultatet for Brøndby IF i 2003 viser

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 18/2006 CVR. NR. 83 93 34 10. Delårsrapport 1. halvår 2006

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 18/2006 CVR. NR. 83 93 34 10. Delårsrapport 1. halvår 2006 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVR. NR. 83 93 34 10 Brøndby, den 4. august 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 18/2006 Delårsrapport 1. halvår 2006 Brøndby IF kan igen fremvise et positivt halvårsresultat med resultat

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008 for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 8. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 20/2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 for perioden 1. januar 2008-30. juni

Læs mere

Årsrapport 2006. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. 29. regnskabsår

Årsrapport 2006. Brøndbyernes IF Fodbold A/S. 29. regnskabsår Årsrapport 2006 Brøndbyernes IF Fodbold A/S 29. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2006 29. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 Brøndby, den 30. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 Bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold A/S har dags dato færdigbehandlet selskabets årsrapport for 2006 og fremsender

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Københavns Fondsbørs Nicolaj Plads 6 1067 København K Brøndby 8. august 2002 FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Halvårsrapport 2002 Hovedkonklusionerne for første halvår af 2002: Økonomi: Sportsligt: - Indtægterne

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010 for perioden 1. januar marts 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 for perioden 1. januar marts 2010 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 21. maj 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 8/2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 for perioden 1. januar - 31. marts 2010

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2010 for perioden 1. januar september 2010

Delårsrapport 3. kvartal 2010 for perioden 1. januar september 2010 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 19. november 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 18/2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 for perioden 1. januar 2010-30.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010 for perioden 1. januar juni 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 for perioden 1. januar juni 2010 Delårsrapport - side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 31. august 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 for perioden 1. januar 2010-30. juni

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/18 Aalborg den 21. august 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2003: - Indtægter udgør kr. 29,8 mio. mod kr. 26,4 mio. i

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011 for perioden 1. januar marts 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 for perioden 1. januar marts 2011 Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. maj 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Resumé Koncernresultat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2006 Årsregnskabsmeddelelse 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2006 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Brøndby, den 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2006 Årsregnskabsmeddelelse 2005 Bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold A/S har dags dato færdigbehandlet selskabets årsrapport for 2005 og fremsender

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2005. 28. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2005. 28. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2005 28. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs, Børsmeddelelse nr. 2005/13 Aalborg den 22. november 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2005: - Resultatet før skat (EBT) for 3. kvartal 2005 blev

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011 for perioden 1. januar 2011-30. juni 2011

Delårsrapport 1. halvår 2011 for perioden 1. januar 2011-30. juni 2011 Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 31. august 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 13/2011 Delårsrapport 1. halvår 2011 for perioden 1. januar 2011-30. juni 2011 Resumé af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

(1. januar 30. juni 2013) CVR-nr. 89943728

(1. januar 30. juni 2013) CVR-nr. 89943728 Delårsrapport 2013 (1. januar 30. juni 2013) CVR-nr. 89943728 Bestyrelsen for Fodboldalliancen AC Horsens A/S har godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2013. Resume: Omsætningen faldt

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår)

Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. CVR nr. 26 09 68 63. Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008. (8. regnskabsår) Balder Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 09 68 63 Årsrapport for 2008 01.01.2008-31.12.2008 (8. regnskabsår) Side 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet omfatter investering

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat.

Det er ledelsens forventning, at regnskabsåret 2012/2013 vil udvise et positivt resultat. Fondsbørsmeddelelse nr. 9 28. september 2012 Årsresultat for 2011/12 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2011/12 viser en omsætning på 15,6 mio. kr. Årets resultat

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2004/17 Aalborg den 26.august 2004 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2004: - Resultatet før skat (EBT) for 2. kvartal 2004 er et

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere