BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2007. 30. regnskabsår"

Transkript

1

2 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport regnskabsår Cvr.nr

3 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 3 Vision og mål... 4 Året i hovedtræk Hoved- og nøgletal... 7 Beretning Aktionærinformation Corporate Governance Risikofaktorer Øvrige forhold Regnskabsberetning Årsregnskab 1. januar 31. december Resultatopgørelse...22 Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Nøgletalsdefinitioner...42

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2007 for Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis og de valgte regnskabsmæssige skøn for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Brøndby, den 27. februar 2008 Bestyrelse: Per Bjerregaard Formand Frank Buch-Andersen Finn Andersen Torben Hjort Brøndby, den 27. februar 2008 Direktion: Niels Roth Ejvind Sandal Ole Palmå Konst. administrerende direktør 1

5 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionærerne i Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vi har revideret årsrapporten for Brøndbyernes IF Fodbold A/S for regnskabsåret 1. januar december 2007 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning samt resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 27. februar 2008 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Keld Scharling statsaut. revisor Per Lund statsaut. revisor 2

6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Stadion Brøndby CVR. nr tlf fax Bestyrelse Læge Per Bjerregaard (Formand) Direktør Finn Andersen Adm. direktør Frank Buch-Andersen Adm. direktør Torben Hjort Direktør Niels Roth Advokat Ejvind Sandal Direktion Ole Palmå (Konst. administrerende direktør) Revision KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Generalforsamling Ordinær Generalforsamling afholdes: Onsdag den 26. marts 2008 kl på adressen: Brøndby Stadion Vilfort Lounge Brøndby Stadion Brøndby 3

7 Vision og mål Værdier Brøndbyernes IF Fodbold A/S er en servicevirksomhed indenfor fritidsbranchen, hvis hovedmålsætning er at være den bedste danske fodboldvirksomhed indenfor alle områder. Selskabet anser følgende værdier der alle har rod i Brøndby IF s historie og udvikling som de bærende i den fremtidige udvikling af Brøndby IF som fodboldklub og forretning. Vilje der sammenfatter mod og fight. Ambitioner der signalerer, at Brøndby IF er offensive. Af ambitioner udspringer stolthed over det Brøndby IF har opnået indtil videre. Og det er Brøndby IF s professionelle tilgang til fodbold og forretning, der gør selskabet i stand til at have ambitioner. Engagement der fremhæver den glæde og entusiasme, der knytter sig til at være en del af Brøndby IF, passion hos fans og frivillige samt det sociale ansvar, som udspringer af engagementet. Underholdning der udtrykker den fodboldfest det både skal være at gå til fodbold på Brøndby Stadion og følge Brøndby IF på udebane. Vision Selskabets ledelse har følgende visioner for den fremtidige udvikling af Brøndby IF: Brøndby IF skal være den bedste fodboldklub i Norden Brøndby IF skal have den mest solide økonomi i dansk fodbold Brøndby IF skal have den største opbakning i befolkningen Brøndby IF skal have det bedste talentarbejde i Danmark Forretningskoncept Gennem positive fodboldoplevelser samt sportslige og økonomiske resultater vil selskabet skabe værdi for sine aktionærer og sponsorer, tilskuere, fans, medier samt for de, der har et tilhørsforhold til Brøndby IF. Selskabet vil videreudvikle sine kompetenceområder indenfor: Sport Sportsarrangementer Drift af sportsfaciliteter Sundhed Uddannelse I det omfang realistiske budgetter viser et sandsynligt økonomisk udbytte, vil selskabet udvide sine aktiviteter indenfor ovennævnte kompetenceområder med henblik på at styrke Brøndby IF s brand og selskabets forretningsmæssige grundlag. Brøndby IF vil konstant være opmærksom på at udvikle selskabets forretningsområder dog primært indenfor beslægtede forretningsområder. En integrering af nye forretningsområder vil dog altid først ske efter grundig analyse af forretningsmulighederne og en endelig vedtagelse af selskabets bestyrelse. Selskabets langsigtede målsætning er, at Brøndby Stadion omkranses af bygninger på alle sider. Bygningerne skal medvirke til at gøre Brøndby Stadion til et aktivitetscentrum for sport, uddannelse og sundhed, hvor Brøndby Stadion på såvel kampdage som i det daglige vil være et kulturelt og aktivitetsmæssigt samlingssted. Udviklingen af Brøndby Stadion vil blive foretaget i takt med, at investeringerne forventes at være værdiskabende for selskabet og dets aktionærer ud fra realistiske budgetter. Spilkoncept Spilkonceptet skal altid afspejle værdierne: vilje, underholdning, engagement og ambitioner, hvilket sikrer fremadrettet, underholdende og positivt fodbold. Brøndby IF vil fortsat arbejde med at udvikle spillestilen i retning af boldbesiddende og teknisk betonet fodbold blandt andet med henblik på at forbedre vor sportslige konkurrenceevne internationalt. Det er målsætningen, at visionen om at have den bedste talentudvikling i Danmark på sigt skal være medvirkende til, at ca. 50 % af spillerne i klubbens A-trup er udviklet af klubbens talentafdeling. I den forbindelse er det en målsætning, at alle spillere i udviklingstruppen (U-truppen) inden udgangen af 2009 reelt er fuldtidsansatte evt. under sideløbende ungdomsuddannelse samt, at alle i den tilknyttede stab er fuldtidsansatte. Økonomiske målsætninger Selskabets økonomiske mål er følgende: at være uafhængig af transferindtægter, således at der opnås positive resultater af den primære drift før transferaktiviteter at transferaktiviteter over en årrække som minimum er neutrale, således at transferindtægter udligner transferomkostninger samt afskrivninger på kontraktrettigheder ved køb af spillere 4

8 Året i hovedtræk De sportslige resultater har i 2007 været præget af skadessituationen i klubben samt at holdet har været under genopbygning. Holdet har været plaget af langtidsskader for op til 6-8 af holdets nøglespillere. Endvidere har der i forbindelse med genopbygningen af holdet været foretaget flere udskiftninger i truppen. I Royal League kvalificerede holdet sig til kvartfinalen, hvor norske Brann Bergen blev slået 3-0 og i semifinalen blev OB slået 2-1 efter forlænget spilletid. I finalen skulle Brøndby IF møde FC København, som efter en intens kamp blev slået 1-0 på straffesparksmål af Royal Leagues topscorer Martin Ericsson. Brøndby IF kunne herefter kåres til skandinaviske mestre for første gang i klubbens historie. Efter en god start på forårssæsonen i SAS Ligaen blev den manglende kontinuitet på holdet udslagsgivende og holdet løb ind i en del pointtab på udebane. Det lykkedes derfor kun holdet at avancere en enkelt plads i tabellen i forhold til placeringen ved årsskiftet, og 6. pladsen er ikke et tilfredsstillende sportsligt resultat. Efter sommerpausen kom holdet skidt fra start i SAS Ligaen, hvor det var tydeligt at holdet endnu ikke var sammenspillet. Samtidig var holdet fortsat plaget af en høj skadesfrekvens især i forsvaret, hvorfor den nødvendige kontinuitet var svær at opnå. Efter den svingende start lykkedes det delvist at få genskabt stabiliteten og kontinuiteten i holdets præstationer. Holdets nuværende placering anses på trods omstændighederne som værende utilfredsstillende. I DBU s landspokalturnering 2007/2008 har holdet via udebanesejre over Allerød FK, Silkeborg IF og OB kvalificeret sig til kvartfinalen mod Randers FC for videre avancement i DBU s landspokalturnering. Selskabet har i slutningen af 2007, til trods for ugunstige vilkår på kapitalmarkedet, gennemført en vellykket fortegningsemission for selskabets eksisterende aktionærer. Emissionen har tilført selskabet et nettoprovenu på 100,2 mio. kr. I forbindelse med fortegningsemissionen er der tegnet stk. nye B-aktier. Endvidere er der ved en rettet emission tegnet yderligere stk. nye A-aktier. Selskabet har med virkning fra den 1. juli 2008 indgået en femårig hovedpartneraftale med KasiGroup (Kasi ApS), der omfatter samtlige fodboldhold i Brøndby IF. Kontrakten indbringer selskabet et trecifret millionbeløb, der afregnes løbende over de 5 år kontrakten løber. KasiGroup har stillet reklamen på brystet af Brøndby IF s spilledragter til rådighed for Unicef, mens KasiGroup får tryk på ryggen. Brøndby IF har samtidig indgået en aftale med Unicef om, at Brøndby IF betaler Unicef 10 mio. kr. over den 5-årige kontraktperiode. Udviklingen i selskabets vigtigste driftsenheder i forhold til sidste år er følgende: Det gennemsnitlige tilskuertal til forårets hjemmekampe i SAS Ligaen var på i 2007 mod i De tilsvarende tal for efteråret var på i 2007 mod i 2006 Det samlede tilskuertal til 17 SAS ligakampe og 4 Royal League kampe (i alt 21 kampe) var på på Brøndby Stadion i gennemsnit var der tilskuere pr. kamp. I 2006 var der tilskuere til 25 kampe i gennemsnit Entré- og TV-indtægter er faldet med 5,7% fra 35,8 mio. kr. i 2006 til 33,7 mio. kr. i Faldet skyldes hovedsalig et fald i de endelige TV-indtægter fra SAS ligaen samt manglende deltagelse i de europæiske turneringer. Der har dog været ekstraindtægter fra sejren i Royal League Indtægter fra samarbejdspartnere er vokset fra 55,2 mio. kr. i 2006 til 55,9 mio. kr. i 2007 Selskabets nettoomsætning er vokset med 3,4 mio. kr. fra 130,3 mio. kr. i 2006 til 133,7 mio. kr svarende til +2,6%, hvilket ikke anses for at være tilfredsstillende. Den relativt lave stigning skal dog ses i lyset af, at de sportslige resultater ikke har levet op til selskabets forventninger. Endvidere blev udbygningen af Brøndby Stadion først taget i brug i løbet af foråret, hvorfor selskabet ikke har opnået den fulde effekt af denne investering i I forhold til 2006 er de samlede omkostninger vokset med 7,8 mio. kr. fra 122,5 mio. kr. til 130,3 mio. kr. i 2007 svarende til 6,4%, hvilket især skyldes en udvidet spillertrup og deraf øgede lønudgifter samt en stigning i afskrivningerne pga. byggeriet på Brøndby Stadions østtribune. Resultatet før transferaktiviteter og finansielle poster er på 3,4 mio. kr. mod 7,8 mio. kr. i I prospekt fra november 2007 var det selskabets forventning, at resultat før transferaktiviteter og finansielle poster ville blive på 5-7 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsaligt, at de endelige TV-indtægter blev lavere end forventet samt at salg af merchandise i december blev dårligere end forventet. Resultatet før skat blev på -24,0 mio. kr. mod 71,2 mio. kr. i Selskabets forventninger, som senest blev offentliggjort i prospektet fra november 5

9 2007, var et underskud i mellem -21 til -24 mio. kr. Ændringen i forhold til 2006 skyldes især, at selskabet i 2006 havde ekstraordinært store transferindtægter. Årets resultat efter skat blev på -15,4 mio. kr., idet der i 2007 er indtægtsført skat på 8,6 mio. kr. Årets resultat i 2006 var til sammenligning 54,9 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Brøndby IF har i januar 2008 tegnet en 4-årig kontrakt med den svenske forsvarsspiller Max von Schlebrügge. Mads Jørgensen er skiftet til AGF og Joseph Elanga er udlejet til AC Horsens for hele Forventninger til 2008 Bestyrelsens forventninger til regnskabsåret 2008 er, at Brøndbyernes IF Fodbold A/S opnår et resultat før transferaktiviteter, finansielle poster og skat på 25 til 33 mio. kr.; mens forventningerne til årets resultat før skat er et resultat i størrelsesordenen -6 til + 2 mio. kr. Stigningen i det forventede resultat for 2008 sammenlignet med 2007 skyldes flere forhold. Blandt disse kan nævnes, at Brøndby IF har indgået en efter danske forhold ganske enestående ny hovedsponsorkontrakt gældende fra 1.juli Aftalen er 5 årig og indbringer et 3 cifret millionbeløb over perioden. Denne sponsoraftale tillige med en konstateret generel øget interesse fra sponsorer vil medføre forøgede sponsorindtægter. Der er desuden i de seneste måneder konstateret en stigende interesse for at afholde arrangementer på Brøndby Stadion. Endelig er det bestyrelsens forventninger, at de sportslige resultater i 2008 vil blive væsentligt forbedret i forhold til 2007, hvilket vil medføre forøgede indtægter fra en række indtægtskilder, såsom entre, omsætning på kampdage, TV- herunder effekten af den nye aftale indgået mellem Divisionsforeningen/ DBU og TV stationerne om klubbernes TV rettigheder - og merchandise. 6

10 Hoved- og nøgletal tkr Hovedtal Nettoomsætning i alt Afskrivninger Øvrige omkostninger Resultat før transfer & fin. poster Resultat af transferaktiviteter Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Ordinært resultat Skat Årets resultat Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver Værdipapirer Andre kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtigelser i alt Passiver i alt Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Heraf investering i materielle aktiver Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Overskudsgrad (EBIT-margin) 12,0% 25,6% 23,1% 39,0% -11,3% Afkast af investeret kapital (ROIC) 3,3% 8,1% 9,3% 12,9% -1,8% Likviditetsgrad 46,2% 47,7% 47,2% 79,6% 95,0% Egenkapitalandel (soliditet) 53,5% 55,9% 62,3% 53,5% 57,2% Egenkapitalensforrentning (ROE) 2,0% 7,2% 8,5% 16,9% -3,7% Gennemsnitligt antal ansatte Hoved og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet om "Anvendt regnskabspraksis" i note1. Sammenligningstallene for 2003 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under afsnit om nøgletalsdefinitioner. 7

11 Beretning De sportslige resultater De sportslige resultater i 2007 var præget af skadessituationen i klubben samt at holdet var under genopbygning. Holdet var plaget af langtidsskader for op til 6-8 af holdets nøglespillere. Endvidere har der i forbindelse med genopbygningen af holdet været foretaget flere udskiftninger i truppen. Disse forhold påvirkede kontinuiteten i spillet, og holdet var ikke i stand til at spille den samme type boldbesiddende, chanceskabende og underholdende type fodbold, der har medvirket til de senere års flotte resultater i såvel den hjemlige liga som på europæisk plan. Genopbygningen af holdet er ved at være fuldført og flere af klubbens nøglespillere er tilbage efter skadesperioder. Det er derfor selskabets forventning at holdet allerede i løbet af foråret kan avancere i den samlede stilling i SAS ligaen samt at holdet allerede fra starten på sæsonen 2008/2009 igen vil blande sig i toppen af dansk fodbold. Brøndby IF forstærkede sig i de første måneder af 2007 med målmanden Stephan Andersen, som blev hentet i Charlton på en 5-årig kontrakt, forsvarsspilleren Mikkel Bischoff, som blev hentet i Coventry på en 4½-årig kontrakt samt den zambianske landsholdsspiller Christopher Katongo, som blev hentet i Jomo Cosmos på en 4-årig kontrakt. Endvidere solgte klubben den islandske landsholdsangriber Hannes Sigurdsson til norske Viking Stavanger, mens Stefan Schmidt skiftede til Silkeborg IF på en fri transfer. Efter vinterpausen 2006/2007 spillede Brøndby IF de resterende to kampe i Royal Leagues gruppespil, hvor det blev til henholdsvis et nederlag og en sejr over FC København. Resultaterne betød, at Brøndby IF blev nummer to i gruppen og gik videre til kvartfinalen i Royal League. I kvartfinalen blev norske Brann Bergen besejret 3-0 på Brøndby Stadion på mål af Martin Ericsson, Morten Duncan Rasmussen og Chris Katongo, og i semifinalen vandt holdet 2-1 over OB efter forlænget spilletid på mål af Per Nielsen og Martin Ericsson. Royal League finalen blev spillet på Brøndby Stadion og her skulle Brøndby IF op imod FC København, som holdet havde spillet mod i den indledende pulje. Efter en intens kamp vandt Brøndby IF 1-0 på straffesparksmål af Royal Leagues topscorer Martin Ericsson. Brøndby IF kunne herefter kåres til skandinaviske mestre for første gang i klubbens historie. Efter en god start på forårssæsonen blev den manglende kontinuitet på holdet udslagsgivende og holdet løb ind i en del pointtab på udebane. Det lykkedes derfor kun holdet at avancere en enkelt plads i tabellen i forhold til placeringen ved årsskiftet. Placeringen som nummer seks i SAS ligaen er ikke tilfredsstillende og det er første gang i de sidste 15 år at Brøndby IF ikke får medaljer i den bedste danske række. Tabel 1: Slutstilling i SAS Ligaen 2006/2007 K V U T M P 1 FC København FC Midtjylland AaB OB FC Nordsjælland Brøndby IF Esbjerg fb Randers FC Viborg FF AC Horsens Vejle BK Silkeborg IF Klubben har siden det første Danmarksmesterskab i 1985 en samlet medaljehøst på 28 medaljer. De 21 medaljesæt er hentet i ligaen (10 guld, 9 sølv og 2 bronze) og 7 i cupturneringen (5 guld og 2 sølv). Denne medaljehøst indenfor så kort en periode er naturligvis fortsat enestående og suveræn i dansk fodbold. Inden opstarten på den nye sæson i 2007 investerede Brøndby IF i nye spillere, der på sigt skal være med til at sikre, at holdet igen kan spiller en afgørende rolle i kampen om det danske mesterskab. Den tidligere Brøndby spiller Peter Madsen blev hentet hjem fra FC Köln på en 5-årig kontrakt. Den Islandske landsholdspiller Stefan Gislason blev hentet i norske FC Lyn på en 5-årig kontrakt og den danske U21 landsholdsspiller Tobias Mikkelsen blev hentet i Lyngby på en 4-årig kontrakt. Den svenske landsholdsspiller Samuel Holmén blev hentet på en 4-årig kontrakt kort inde i sæsonen. Der har yderligere været tilgang til A-truppen af to af Brøndby IF s egne talenter, idet Anders Randrup og Nicolaj Agger begge blev rykket op fra klubbens U-trup. De to spillere har allerede tidligere været inde omkring 1. holdet og vist, at de kan begå sig på højeste niveau. Inden sæsonstarten i sommeren 2007 har der været afgang af yderligere tre spillere fra A-truppen, idet Asbjørn Sennels blev solgt til Viborg FF, Henrik Kil- 8

12 dentoft blev solgt til FC Nordsjælland og Marcus Lantz blev solgt til svenske Helsingborgs IF. I optakten til sæsonen 2007/2008 spillede Brøndby IF to opvisningskampe mod henholdsvis AJ Auxerre og Chelsea FC. I den anden udgave af Kjeld Rasmussen Cup besejrede Brøndby IF AJ Auxerre med 2-1 på mål af hjemvendte Peter Madsen og anfører Per Nielsen. Kampen, som blev overværet af tilskuere, var også et gensyn med den tidligere Brøndby spiller Thomas Kahlenberg, som i 2005 blev solgt til netop AJ Auxerre. I slutningen af juli måned bød Brøndby IF velkommen til et stjernespækket Chelsea hold og tilskuere. Efter at have spillet lige op med Chelsea i den første time blev Didier Drogba den afgørende faktor, idet han med to mål afgjorde kampen til Chelsea FC s fordel. Inklusiv ovennævnte showkampe blev det samlede tilskuertal til samtlige af Brøndby IF s A-trups hjemmekampe på i I SAS Ligaen kom holdet skidt fra start efter sommerpausen, hvor det var tydeligt at holdet endnu ikke var sammenspillet. Samtidig var holdet fortsat plaget af en høj skadesfrekvens især i forsvaret, hvorfor den nødvendige kontinuitet var svær at opnå. Efter den svingende start lykkedes det delvist at få genskabt stabiliteten og kontinuiteten i holdets præstationer, hvor holdet kun tabte en af de sidste 10 kampe. Holdets nuværende placering anses på trods af de omtalte omstændigheder for at være utilfredsstillende. Tabel 2: Stilling ved vinterpausen 2007/2008 K V U T M P 1 AaB FC København AC Horsens FC Midtjylland OB Randers FC FC Nordsjælland Esbjerg fb Brøndby IF AGF Viborg FF Lyngby BK I DBU s landspokalturnering 2007/2008 startede holdet med at vinde 4-1 over Allerød FK, hvorefter Silkeborg IF blev besejret 2-1. I ottendedelsfinalen mødte Brøndby IF OB og efter en tæt kamp i Odense lykkedes det Brøndby IF s Kasper Lorentzen at score til 1-0 i den forlængede spilletid. Brøndby IF skal i marts 2008 møde Randers FC i kvartfinalen på Brøndby Stadion for videre avancement i DBU s landspokalturnering. Det målrettede talentarbejde i Brøndby IF, hvor der under ledelse af Kim Vilfort arbejdes på at udvikle egne spillere og derved gøre dem klar til de store opgaver i A-truppen, fortsættes i de kommende år. De seneste års store produktioner af meget store talenter har med al tydelighed vist, at det er et stort stykke kvalitetsarbejde, der udføres med de unge talenter i Brøndby IF. I tidens løb har mange unge talenter fundet vej fra talentudviklingsafdelingen til A-truppen. I sommerpausen er Anders Randrup og Nicolaj Agger blevet indlemmet i førsteholdstruppen og inden opstarten på forårssæsonen i 2008 er yderligere en spiller blev en del af A-truppen, idet Jakob Berthelsen er blevet rykket op fra egne rækker. Brøndby IF arbejder fortsat på en styrkelse af scouting arbejdet og selskabet fortsætter med at kigge på unge talenter i såvel indland som udland med henblik på at finde de rette spillere, der med tiden kan blive førsteholdsspillere i Brøndby IF. Der fokuseres meget på det enkelte fodboldtalent og sportslige udfordringer. Derfor fortsættes linjen med, at unge spillere placeres på det hold, der skønnes bedst for deres sportslige udvikling. Der tages således ikke hensyn til om en spiller egentlig er for ung til det pågældende hold. På kort sigt kan såvel 1. ynglinge som 1. junior resultatmæssigt være påvirket af denne strategi med, at de bedste spillere rykkes op før tid, men dette til trods klarer holdene sig flot i de respektive elitedivisioner, hvor ynglingene i 2007 sæsonen vandt pokalturneringen og samtidig blev suveræne danske mestre, mens juniorerne fik bronzemedaljer for deres tredjeplads, hvor de sluttede á point med nummer to. De unge spillere i U-truppen klarede sig bedre end forventet i 2. division, idet holdet endte som nr. 2 i deres anden sæson i 2. division. Målsætningen om at holdet skulle etablere sig i den bedste halvdel af 2. division blev derfor indfriet. I efterårssæsonen i 2. division har holdet ligeledes leveret flotte resultater og ligger ved vinterpausen på en tredjeplads. Brøndby IF forventer fortsat, at en række nye unge brøndbyspillere vil presse sig på til debut på 1. holdet og til en stamplads på 1. holdet i de kommende år. Det er selvsagt af sportslige, men også af økonomiske årsager særdeles vigtigt for selskabet med det store talentarbejde. Det er uden sammenligning billigere at producere egne dygtige fodboldspillere end at skulle købe færdiguddannede spillere i andre 9

13 klubber. Dertil kommer, at det for fodboldfolk er selve sjælen i arbejdet i en fodboldklub at bidrage med uddannelsen af de unge dygtige fodboldspillere. Tabel 3: Spillertruppen pr. 27. februar 2008 Brøndby IF Landskampe Bemærkning Alder Kampe Mål A U-21 Målmænd: Stephan Andersen Morten Cramer Michael Tørnes Forsvarsspillere: Per Nielsen Mark Howard Trond Andersen For Norge Morten Rasmussen Mikkel Bischoff Thomas Rasmussen Anders Randrup Jakob Berthelsen Max von Schlebrügge For Sverige Midtbanespillere: Martin Retov Kim Daugaard Kasper Lorentzen Martin Ericsson For Sverige Martin Spelmann Mike Jensen Stefan Gislason For Island Tobias Mikkelsen Samuel Holmén For Sverige Angribere: Chris Katongo For Zambia Morten Duncan Rasmussen Peguero Jean Philippe For Haiti David Williams For Australien Peter Madsen Nicolaj Agger Der er sket en stor udskiftning i spillertruppen i 2007, dels strategiske tilkøb, dels oprykning af egne spillere, hvoraf 13 af de 27 spillere i truppen kommer fra Brøndby IF s talentafdeling. Tabel 4: Ændringer i A-truppen siden 1. januar 2007 Tilgange Afgange Spiller Tilgange fra: Spiller Afgange til: Christopher Katongo Jomo Cosmos Hannes Sigurdsson Viking Stavanger Mikkel Bischoff Coventry City Stefan Schmidt Silkeborg IF Stephan Andersen Charlton Athletic Giovanni Rector Kontrakt ophævet David Williams Egne rækker Asbjørn Sennels Viborg FF Marc Olsen Egne rækker Henrik Kildentoft FC Nordsjælland Peter Madsen FC Köln Casper Ankergren Leeds United Tobias Mikkelsen Lyngby BK Marcus Lantz Helsingborgs IF Stefan Gislason FC Lyn Ruben Bagger Karrierestop Samuel Holmén IF Elfsborg Marc Olsen Kontraktudløb Anders Randrup Egne rækker Joseph Elanga Udlejet til AC Horsens Nicolaj Agger Egne rækker Mads Jørgensen AGF Jakob Berthelsen Egne rækker Thomas Rytter U-trup Max von Schlebrügge RSC Anderlecht 10

14 Foruden ovennævnte trup har klubben en talenttrup bestående af ca. 19 spillere, hvoraf nogle er fuldtidsansatte og andre deltidsansatte, der færdiggør deres uddannelse. Denne trup trænes og ledes af Peer F. Hansen og Kim Vilfort og spiller til dagligt i den danske 2. division. Tabel 5: Landsholdsspillere Sædvanen tro har Brøndby IF været rigt repræsenteret på de danske landshold siden 1. januar 2007 Hold A Liga U21 U20 U19 U18 U17 U16 Spillere Thomas Rasmussen Casper Ankergren, Stephan Andersen, Thomas Rasmussen Martin Spelmann, Anders Randrup, Tobias Mikkelsen Mike Jensen, Daniel Stenderup Nicolaj Agger, Kristian Bo Andersen, Pierre Kanstrup, Mark Leth Pedersen, Daniel Wass Osama Akharraz Azad Corlu, Mathias Larsen, Jens Larsen, Mads Brandis, Nicolai Boilesen Daniel Norouzi, Jonas Larsen, Mathias Gehrt Brøndby Stadion Brøndby Stadion er centralt placeret i Brøndby med gode indfaldsveje og parkeringsforhold. Stadion har en kapacitet på ca tilskuere til nationale kampe og ca tilskuere til internationale kampe. Alle pladser er overdækket og langt hovedparten af pladserne er siddepladser. Nedre del af Faxe tribunen er ståpladser, men der kan efter behov monteres sæder på disse pladser. Alle pladser på stadion er videoovervåget, og komforten på de enkelte sæder er høj, idet pladsen til den enkelte tilskuer i forhold til sidemanden og rækken foran er større end sædvanligt på danske stadions. Investeringer Boder I forbindelse med udbygningen af Brøndby Stadion er der investeret i udvidede og forbedrede boder med en større effektivitet og kapacitet, som forventes at medføre øgede indtægter fremover. Omsætningen i boderne udgøres hovedsageligt af salg af drikkevarer, mad, slik, is og chips i forbindelse med afviklingen af kampe på Brøndby Stadion. Endvidere forventer selskabet at foretage tilsvarende forbedringer af faciliteterne på tribunerne i nord og syd. Sponsorfaciliteter Brøndby Stadion råder efter tilbygningen i 2007 over nogle af Nordens mest moderne sponsorfaciliteter. Faciliteterne omfatter 4 lounger, herunder Michael Laudrup Lounge, Vilfort Lounge, Klub Europa Lounge og Erhvervsklubben, 7 mindre loger, og 1 stor loge med plads til 150 gæster. Samlet set kan Brøndby IF servicere ca VIP gæster eller ca siddende spisende gæster. Figur 1: Skitse over Brøndby Stadion Selskabet har i 2007 færdiggjort udvidelsen af Brøndby Stadion mod øst som led i den langsigtede målsætning om at gøre Brøndby Stadion til et aktivitetscentrum for sport, uddannelse og sundhed. Sikkerheden på Brøndby Stadion er fuldt ud på niveau med de internationale krav, som UEFA stiller til stadions og Brøndby Stadion vil i efteråret 2008 blandt andet beværte en landskamp mod Wales. Tabel 6: Antal tilskuere på Brøndby Stadion i perioden 2005 til 2007 Antal arrangementer Antal tilskuere Gns. antal pr. arrangement SAS Liga kampe DBU s landspokal Europa Cup Royal League Andre fodboldkampe Andre arrangementer I alt

15 Til de store kampe er alle lounger fyldte. Den nye bygning på Brøndby Stadion med Michael Laudrup Loungen og Erhvervsklubben har øget kapaciteten på Brøndby IF s sponsorfaciliteter betydeligt, således at der er skabt plads til vækst i de kommende år. I sommeren 2007 blev de eksisterende lounger ombygget, så forholdene for alle sponsorer er blevet forbedret. Sportscaféen 1964 Brøndby IF åbnede i marts 2007 den moderne sportsbar, café og restaurant Sportscaféen 1964 har plads til 200 spisende gæster og er fyldt, når Brøndby IF spiller hjemmekampe er indrettet med effekter og minder fra Brøndby IF s 43-årige historie, og der er 25 fladskærme, hvorpå der vises sportsbegivenheder fra hele verden. Fest og konferencefaciliteter Brøndby Stadions lounger og loger benyttes ikke kun af Brøndby IF s samarbejdspartnere i forbindelse med hjemmekampe. Faciliteterne og omgivelserne danner i stigende grad rammen om fester og konferencearrangementer. I 2007 blev der udover Brøndby IF s kampe afviklet 141 (2006: 92) arrangementer i lounger og loger med i alt ca (2006: 9.000) deltagere. administration. Gymnasiet har 270 elever fordelt på 9 klasser, som har en blanding af eliteidrætsudøvere og traditionelle elever. Uddannelsen er 3-årig. SATS, Den Skaldede Kok og Brøndby Kids m.v. Den nordiske fitnesskæde SATS har på lejebasis indrettet moderne fitness- og motionsaktiviteter samt badefaciliteter i østbygningens stue- og kælderetage. Ved siden af 1964 er der indrettet et topmoderne produktionskøkken til Den Skaldede Kok, som udover at levere maden til 1964 og de fleste af Brøndby IF s hjemmekampe også driver cateringvirksomhed fra lokalerne. Herudover er der bygget nye og tidssvarende lokaler til klubbens yngste fans, Brøndby Kids, og omklædningsfaciliteter til klubbens ungdomselitehold i henholdsvis stue- og kælderetage. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Brøndby IF har i januar 2008 tegnet en 4-årig kontrakt med den svenske forsvarsspiller Max von Schlebrügge. Mads Jørgensen er skiftet til AGF og Joseph Elanga er udlejet til AC Horsens for hele Brøndby Gymnasium Den selvejende institution Brøndby Gymnasium lejer lokaler i østbygningens 1. sal til undervisning og 12

16 Aktionærinformation Aktiekapital Selskabets aktiekapital er opdelt i to aktieklasser, hvoraf B-aktierne er optaget til handel og officiel notering på OMX under forbrugsgoder. Selskabet har i slutningen af 2007, til trods for ugunstige vilkår på kapitalmarkedet, gennemført en vellykket fortegningsemission for selskabets eksisterende aktionærer. Emissionen har tilført selskabet et nettoprovenu på 100,2 mio. kr. I forbindelse med fortegningsemissionen er der tegnet stk. nye B-aktier. Endvidere er der ved en rettet emission tegnet yderligere stk. nye A-aktier. Tabel 7: Aktiekapitalen er opdelt i A- og B-aktier: Aktie Fondskode Nom. værdi Stemmeret A-aktier Ej noteret B-aktier DK Antallet af navnenoterede aktionærer er i årets løb vokset fra i 2006 til i Antallet af navnenoterede aktionærer er steget med ca i løbet af de sidste 5 regnskabsår, hvilket svarer til en vækst på 51,5%. Politik for egne aktier Selskabet kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve maksimalt nom tkr. egne aktier svarende til 10% af aktiekapitalen, inden fortegningsemissionen, i op til 18 måneder efter seneste generalforsamling. Bemyndigelse til udstedelse af nye aktier Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede op til stk. nye A-aktier med fortegningsret for de hidtidige A-aktionærer samt op til stk. nye B-aktier indtil den 1. april Aktionæroverenskomst Der er indgået aktionæroverenskomst i mellem de eksisterende aktionærer med A-aktier vedrørende forkøbsret på disse aktionærers udstedte A-aktier. Tabel 8: Aktie- og udbyttenøgletal Gennemsnitlig antal aktier à 20 kr. 1) Resultat pr. aktie à 20 kr. (EPS), kr. 1,2 4,6 5,9 14,3-4,0 Udvandet resultat pr. aktie à 20 kr. (EP 1,2 4,6 5,9 14,3-4,0 Cash Flow pr. aktie (CFPS), kr. 7,5 1,8 12,1 7,2 1,2 Udbytte pr. aktie à 20 kr Indre værdi pr. aktie à 20 kr. (BVPS) Børskurs pr. aktie à 20 kr., ultimo Price Earnings (PE) 40,7 13,2 12,1 4,7-17,7 Price/Cash Flow (P/CF) 6,3 33,5 5,9 9,3 57,1 Kurs/indre værdi (P/BV) 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 1) Idet kapitalforhøjelsen er gennemført pr. 31. december 2007 er det gennemsnitlige antal aktier beregnet til stk. Resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i henhold til IAS 33 (note 13). Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal 2005". Der henvises til definitioner og begreber under afsnit om nøgletalsdefinitioner. Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på 113,0 mio. kr. består af stk. A-aktier à 20 kr. med hver 10 stemmer og stk. B-aktier à 20 kr. med hver 1 stemme. Der er ikke præferencemæssige forskelle forbundet med de to aktieklasser bortset fra stemmeretsdifferentieringen. 13

17 Tabel 9: Aktionærsammensætningen pr. 31. december 2007 Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier i alt Kapital i % Stemmer i % Brøndbyernes IF Fodbold Fond, Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby ,8 32,4 Brøndbyernes IF Idrætsforening, Brøndby Stadion 26, 2605 Brøndby ,5 6,0 Øvrige ,7 61,6 I alt ekskl. egne aktier ,0 100,0 Egne aktier ,0 0,0 I alt inkl. egne aktier ,0 100,0 Tabel 10: Fondsbørsmeddelelser til OMX 2007/2008 Tabel 11: Finanskalender for Brøndby IF får ny cheftræner Finanskalender Tilrettet finanskalender Årsregnskabsmeddelelse Indkaldelse til ordinær generalforsamling Forløb af ordinær generalforsamling Kvartalsrapport 1. kvartal Peter Madsen til Brøndby IF Opgørelse af stemmeret og kapitalandele Insider handel Brøndby IF køber S. Gislason og T. Mikkelsen Halvårsrapport Ny ledelsesstruktur i Brøndby IF Tilbud om kapitaltilførsel Orientering om tilbud om kapitaltilførsel Handel med A-aktier Aftale med ny hovedsponsor og Unicef Kvartalsrapport 3. kvartal Kapitaludvidelse og ekstraordinær generalforsamling Prospekt til fortegningsemission Forløb ekstraordinær generalforsamling Ændrede vedtægter efter vedtagelse Insider handel Fortegningsemission afsluttet Gennemførelse af fortegningsemission Vedtægter ved gennemførelse af fortegningsemission Insider handel Brøndby IF køber Max von Schlebrügge Opgørelse af stemmeret og kapitalandele Finanskalender 2008 Selskabet forventer at udsende følgende fondsbørsmeddelelser m.v. i 2008: Årsregnskabsmeddelelse for Årsrapport for Ordinær generalforsamling Delårsrapport 1. kvartal (1/1 31/3 2008) Delårsrapport 2. kvartal (1/4 30/6 2008) Delårsrapport 3. kvartal (1/7 30/9 2008) Regnskabsmeddelelse vedrørende regnskabsåret 2008 forventes offentliggjort i uge 9 i Forslag til generalforsamlingen På selskabets generalforsamling 26. marts 2008 ønsker bestyrelsen i lighed med tidligere år bemyndigelse til, under iagttagelse af aktieselskabslovens 48, i tiden indtil næste ordinære generalforsamling dog højst i 18 måneder at erhverve op til 10% af selskabets egne aktier mod betaling af en kurs, der højst må afvige 10% fra den på handelstidspunktet noterede kurs på Københavns Fondsbørs. Generalforsamling Ordinær Generalforsamling afholdes: Onsdag den 26. marts 2008 kl på adressen: Brøndby Stadion Vilfort Lounge Brøndby Stadion Brøndby 14

18 Corporate Governance Selskabets bestyrelse er opmærksom på OMX anbefalinger om Corporate Governance. Bestyrelsen har forholdt sig til Københavns Fondsbørs komites rapport om Corporate Governance og retningslinier for god selskabsledelse. Det er bestyrelsens hensigt løbende at følge udviklingen på dette område og internt sikre, at selskabet følger anbefalingerne, så længe dette ikke påvirker selskabets udvikling og indtjening negativt. Selskabets bestyrelse bestræber sig på at leve op til de etiske og moralske normer, som rapportens anbefalinger er baseret på. Selskabets bestyrelse har besluttet, at der fra og med 2007 offentliggøres kvartalsrapporter for henholdsvis 1. og 3. kvartal udover de tidligere fremsendte årsregnskabsmeddelelser og halvårsmeddelelser. Bestyrelsens medlemmer anser sig for at være uafhængige i henhold til Københavns Fondsbørs anbefalinger. Selskabet har i løbet af året afholdt 12 bestyrelsesmøder. Bestyrelsen forventer at afholde møder minimum hver anden måned. Såfremt forhold omkring selskabet medfører behov for yderligere bestyrelsesmøder vil disse blive afholdt. Bestyrelsen har valgt ikke at anbefale en aldersgrænse for deltagelse i bestyrelsesarbejdet, i stedet vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om det pågældende bestyrelsesmedlem vil være i stand til at opfylde sine bestyrelsespligter. Bestyrelsen består af seks medlemmer og alle bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsens formand foretager hvert år inden indkaldelsen til selskabets ordinære generalforsamling evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde i det forgangne år. Herunder om der er behov for ændringer i bestyrelsens sammensætning. Vederlag til direktion og bestyrelse samt vederlagspolitik for bestyrelsen og direktionen gennemgås en gang årligt i forbindelse med bestyrelsesformandens evaluering af bestyrelsens arbejde i årets løb. Bestyrelsens og direktionens vederlag fremgår af regnskabets note 7. Det er bestyrelsens vurdering, at en yderligere specifikation af vederlag til bestyrelse og direktion ikke vil medføre en forøget informationsværdi for selskabets interessenter. Bestyrelse og direktion modtager et fast beløb og selskabet har ikke på nuværende tidspunkt incitamentsprogrammer. Endvidere har den nuværende formand modtaget vederlag for enkeltstående opgaver, der ligger udover den naturlige del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsen ser positivt på opdelingen i to aktieklasser af historiske grunde. Endvidere henvises der til selskabets hjemmeside hvor der under punktet investor er mulighed for at indhente yderligere information om selskabets organisation samt investor relations. 15

19 Risikofaktorer Selskabets driftsrisici er i høj grad knyttet til holdets præstationer, idet entré- og TV-indtægter samt indtægter fra samarbejdspartnere hænger tæt sammen med, om Brøndby IF opnår de forventede resultater i såvel de hjemlige som de europæiske turneringer. Eftersom de sportslige resultater ikke levede op til forventningerne i 2007 har det påvirket indtægterne på flere af selskabets væsentligste forretningsområder i negativ retning. Selskabets omsætning er ligeledes disponeret over for en nedadgående udvikling i de økonomiske konjunkturer især i Danmark, idet dette kan medføre faldende indtægter indenfor selskabets kerneområder. Selskabets kontrakter med samarbejdspartnerne er indgået på et- eller flerårige aftaler og der foretages løbende inden kontraktudløb genforhandling af kontrakterne med tilpasning af betingelser og ydelser med henblik på at sikre dette indtægtsgrundlag. Der er indgået flerårige kontrakter med hovedparten af spillerne og trænerstaben i både A- og U- truppen, og der foretages løbende genforhandling af kontrakterne for at sikre den fornødne kontinuitet og stabilitet omkring holdene. For en beskrivelse af selskabets finansielle risici, herunder valuta-, rente-, likviditets- og kreditrisici henvises der til note 26 om finansielle risici og finansielle instrumenter. For en servicevirksomhed indenfor underholdningsog eventbranchen er selskabets indtjening også følsom overfor den generelle udvikling indenfor afviklingen af sportsarrangementer, fester, konferencer og møder m.v. 16

20 Øvrige forhold Incitamentsprogrammer Fodboldspillere og stab samt nogle ansatte i selskabets administration har i deres kontrakter indføjet bonusordninger som er afhængige af de sportslige og regnskabsmæssige resultater. Videnressourcer Selskabet bestræber sig på at have kompetencer indenfor områderne omkring drift og afvikling af fodboldaktiviteter, arrangementer og konferencer m.v. Fodboldspillerne besidder kompetencer indenfor udførelsen af deres erhverv, mens trænerstaben besidder kompetencer indenfor coaching, mandskabspleje og talentudvikling af unge fodboldtalenter. I selskabets administration er der ansat medarbejdere med kompetencer indenfor afviklingen af store events som sportsarrangementer, fester, konferencer m.v., herunder har kontrollører, service- og bodfolk kompetencer indenfor afviklingen af arrangementer med høj risiko. Miljøforhold Selskabets aktiviteter har ingen væsentlige miljøpåvirkninger, der vurderes at være til gene for andre. Udviklingsaktiviteter Selskabet har, i samarbejde med Brøndbyernes Idrætsforening, igennem flere år medvirket til et omfattende talentudviklingsarbejde. En stor del af de spillere, der har været gennem Brøndby IF s fodboldskole spiller i dag fodbold på topplan, hvis ikke i Brøndby IF eller i udlandet så i de øvrige klubber i SAS Ligaen eller i 1. og 2. division. Det strukturerede talentarbejde undergår en konstant videreudvikling, hvor der lægges vægt på at uddanne spillere, der på længere sigt kan blive en del af Brøndby IF s førstehold og spille den type offensive og angrebsbetonede fodbold, der er klubbens varemærke. FIFA indgik i marts 2001 en aftale med EUkommissionen omkring ændringer af FIFA's internationale klubskifter m.v. Formålet med regelsættet er at belønne talentudviklingen i de enkelte klubber. Belønningen for talentudviklingen kan fremkomme i to forskellige scenarier enten i form af en kompensation, hvis en spiller under 23 år tegner en kontrakt i udlandet eller i form af solidaritetsbidrag til en spillers tidligere klubber i forbindelse med klubskifte. Tabel 12: Fordelingsnøgle for solidaritetsbidrag Alder Procent 12 år 5% 13 år 5% 14 år 5% 15 år 5% 16 år 10% 17 år 10% 18 år 10% 19 år 10% 20 år 10% 21 år 10% 22 år 10% 23 år 10% I alt 100% I forbindelse med salg af en spiller fordeles 5% af den samlede transfersum til de klubber der har været med til at udvikle spilleren. På baggrund af det store arbejde, som der lægges i træning og talentudvikling af spillere, må det forventes, at selskabet i de kommende år vil modtage kompensationer eller solidaritetsbidrag fra udenlandske klubber. 17

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1 af 1 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1. kvartalsrapport Brøndby IF offentliggør i dag selskabets første kvartalsrapport siden noteringen på Københavns Fondsbørs i 1987. - Politikken med at udsende kvartsrapporter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 Brøndby, den 30. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Årsregnskabsmeddelelse 2006 Bestyrelsen for Brøndbyernes IF Fodbold A/S har dags dato færdigbehandlet selskabets årsrapport for 2006 og fremsender

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2005. 28. regnskabsår

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S. Årsrapport 2005. 28. regnskabsår BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Årsrapport 2005 28. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Revisionspåtegning... 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

CVR-nr. 83 93 34 10 ÅRSRAPPORT 2008. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 31. regnskabsår

CVR-nr. 83 93 34 10 ÅRSRAPPORT 2008. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 31. regnskabsår CVR-nr. 83 93 34 10 ÅRSRAPPORT 2008 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 31. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2008 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 31. regnskabsår Cvr.nr. 83 93 34 10 Godkendt den 31. marts 2009 på selskabets

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 side 1 af 1 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 19. marts 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 5/2010 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2009 Hermed offentliggøres årsrapport 2009 for

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2010

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2010 side 1 af 1 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 18. marts 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 4/2011 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Årsrapport 2010 Hermed offentliggøres årsrapport 2010 for

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere