Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012 CVR-nr.: Resumé: FCM Holding A/S realiserede 1. halvår 2011/12 et resultat før skat på DKK mio. Omsætningen udgjorde DKK 43.2 mio. Resultat af primær drift (EBIT): DKK mio. 31. de- Bestyrelsen for FCM Holding A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli cember Halvårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Omsætningen før transfer steg i 1. halvår 2011/12 fra DKK 35.4 mio. til DKK 43.2 mio. i forhold til 1. halvår 2010/11. Stigningen kan henføres til stigning i TV-indtægter, stadionindtægter, Dempo SC og andre aktiviteter, mens der har været tilbagegang på salg af sponsorater. Resultat af primær drift (EBIT) faldt fra DKK +1,9 mio. til DKK mio., mens resultat før skat faldt fra DKK +1.3 mio. til DKK mio. Forringelsen af resultatet i forhold til sidste år på DKK 15.0 mio. skyldes: o primært at transferresultatet (salg minus afskrivninger på transferrettigheder) er faldet DKK 20.1 mio. fra DKK mio. til DKK -0.3 mio. Faldet var forventet, da klubben bevidst har undladt at sælge spillere, men takket være investorer har kunnet fastholde truppen og skabe kontinuitet omkring Superligaholdet. o Sekundært et fald i sponsorindtægter, stigning i sponsoromkostninger og hensætning til dækning af direktionsgage. Nedjustering i forhold til budgettet Den ved årsskiftet udnævnte ledelse har ved gennemgang af virksomheden konstateret, at indtægtsbudgettet ikke var blevet realiseret i første halvår. Da det er ledelsens vurdering, at budgettet heller ikke kan realiseres for andet halvår, nedjusteres resultatet. Den samlede budgetafvigelse på sponsorindtægter for regnskabsåret forventes at blive DKK 12 mio., hvilket er den primære grund til nedjusteringen fra et resultat på mellem 0 og minus kr. 15 mio. til et resultat på mellem minus 19 til minus 29 mio. Spændet på DKK 10 mio. skyldes primært usikkerhed omkring transfer-indtægter i andet halvår. Yderligere oplysninger: Økonomidirektør Søren Søe Plougsgaard, telefon Sportsdirektør Jens Ørgaard Pedersen, telefon sssseerSSportsS

2 INDHOLD Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Udviklingen i 1. halvår 2011/12 4 Regnskabsmæssige resultater for 1. halvår 2011/12 5 Udvikling i koncernens segmenter 6 Forventninger til regnskabsåret 2011/12 8 Finanskalender 8 Ledelsespåtegning 9 Resultatopgørelse for koncernen 10 Balance aktiver og passiver for koncernen 11 Egenkapitaludvikling for koncernen 12 Pengestrømsopgørelse for koncernen 12 Noter 13 FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 2 af 13

3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK halvår. 2011/12 1. halvår 2010/11 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Balance Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende investeringer Pengestrøm vedrørende finansiering Periodens nettopengestrøm Nøgletal Overskudsgrad (driftsresultat i % af nettoomsætningen) -28,4% 5,4% Afkastningsgrad* (driftsresultat i % af gns. Balancesum) -26,1% 1,8% Likviditetsgrad (kortfristede aktiver ifht. Kortfristede forpligtelser) 138,1% 67,6% Soliditetsgrad (egenkapitalen i % af balancesum) 55,7% 41,0% Egenkapitalforrentning* (resultat efter skat i % af gns. Egenkapital) -68,6% 2,8% Aktierelaterede nøgletal Antal aktier á DKK 25, ultimo Resultat pr. aktie* (EPS), DKK (periodens resultat ifht. gns. antal aktier) -5,7 0,7 Cash Flow per Share* (CFPS) DKK (pengestrøm fra driftsaktivitet pr.aktie) -10,3-0,2 Indre værdi pr. aktie, DKK (egenkapital i forhold til antal aktier) 10,4 12,7 Børskurs ultimo, DKK 16,0 10,5 Price Earnings-kvote (PE) (børskurs i forhold til EPS) -2,8 15,0 Price Cash Flow (PCF) (børskurs i forhold til CFPS) -1,5-52,5 Kurs/indre værdi (KI) (børskurs i forhold til indre værdi) 1,5 0,8 Andre oplysninger Gennemsnitligt antal ansatte * Nøgletallene er beregnet på baggrund af resultat x 2, idet perioden udgør 6 måneder. Alle nøgletal er beregnet på baggrund af periodedata og er ikke annualiserede. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske 10. Delårstal er ikke revideret. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 3 af 13

4 UDVIKLINGEN I 1. HALVÅR 2011/12 Væsentlige begivenheder i perioden FCM f- ten af fodboldforretningen FC Midtjylland og FCM Håndbold. Væsentligste begivenheder i første halvår var ny samarbejdspartner og investor i FCM Holding A/S, nemlig indiske Dempo. På en ekstraordinær generalforsamling den 15. september fik bestyrelsen enstemmigt mandat til at gennemføre en rettet emission, hvor aktiekapitalen udvides med 34%. Dempos investering på EUR 12 mio. udløser en ejerandel på 34 %, hvilket igen udløser indisk repræsentation i FCM Holdings bestyrelse på 2 personer, således bliver Mr.Dempo næstformand. Emissionsomkostninger til bl.a. advokater og revisorer skal fratrækkes. Der fratrækkes ligeledes honorar til konsulentvirksomheden NWC for researchen i hele Europa før udvælgelsen af FC Midtjylland og for konsulentbistand de næste to år med henblik på at optimere aftalen for begge parter - såvel sportsligt som kommercielt. FC Midtjylland styrkes således efter afholdelse af nævnte omkostninger med EUR 9.4 mio. euro (ca DKK 70 mio.). FCM ledelsen udtrykker glæde over samarbejdet. Det er en historisk dag for FC Midtjylland og forhåbentlig indledningen på en ny æra. Aftalen gør FC Midtjylland i stand til at styrke kontinuiteten på holdet, fordi klubben kan fastholde egne talenter længere. Talentudviklingen kan intensiveres og akademiet kan internationaliseres. Blandt forpligtelserne overfor Dempo er, at FCM skal udvikle den indiske topklub Dempo Sports Club. Udviklingen af spillet i Indien skal blandt andet ske gennem FC Midtjyllands fodbold know-how. FC Midtjylland er stolte over at kunne kapitalisere på Klubbens fodboldfaglighed. Klubben skal blandt andet hjælpe inderne med teknisk support af ungdomsog seniorspillere, udvekslingsprogrammer for trænere og spillere samt sparring og udvikling omkring sportsmanagement. I første omgang handler de nye dansk-indiske relationer om fodbold. Men parterne er enige om, at samarbejdet på sigt bør anvendes som platform for skabelsen af nye forretningsmuligheder mellem det midtjyske og Goa-regionen og mellem Danmark og Indien. Der åbnes således for helt nye perspektiver. Dempos investering vil medføre en betydelig styrkelse af FCM Holdings kapitalgrundlag. r- ket ved oprettelse af SlyZunna Invest ApS. En spillerinvestorgruppe bestående af seks investorer og FC Midtjylland har tilført FC Midtjylland syv millioner kroner. Det samme beløb har gruppen ret til ved fremtidige transfer- og nettolejeindtægter fra de afrikanske superligaspillere Rilwan Hassan, Izunna Uzochukwu og Sylvester Igboun. Investorgruppen modtager en årlig forrentning på 10% og ved indtægter over kr. 15 mio. er investorerne sikret en bonus, der ved et samlet salg på 25. mio. maksimalt kan andrage 1 mio., der fordeles med en syvendedel til hver. Investorgruppen risikerer, at spillerne ikke generer transferindtægter i kontraktperioden. Den likvide styrkelse af FC Midtjylland har bl.a. betydet, at klubben har kunnet undgå at sælge nogen af de tre spillere i det netop lukkede transfervindue og på den måde styrke holdets kontinuitet Den 21. december 2011 meddelte selskabet: Efter gensidig aftale fratræder Søren Bach sin stilling som administrerende direktør i FCM Holding A/S, FCM Håndbold A/S og FC Midtjylland A/S. Søren Bach ophører med at fungere som direktør med virkning pr. 21. december 2011, men vil i en periode fortsat være tilknyttet selskaberne, bl.a. for at sikre overlevering af knowhow. Den fremtidige direktion i FCM Holding A/S og FC Midtjylland A/S vil bestå af Jens Ørgaard, Claus Steinlein og Søren Søe Plougsgaard(Nuværende økonomichef), mens direktionen i FCM Håndbold A/S vil bestå af Søren Søe Plougsgaard. EFTER PERIODENS SLUTNING Den 12. januar meddelte FCM, at klubben som den første i Danmark havde FC Midtjylland indgået en samarbejdsaftale med en bettingpartner. Valget er faldet på Unibet og aftalen styrker klubbens græsrødder - det unikke net af 150 samarbejdsklubber FC Midtjylland er stærkt funderet i sin region og har gennem flere år udviklet danske fodboldtalenter på sit eget akademi. Ambitionsniveauet stemmer godt overens med de tanker, vi har om vores egen position på det danske spillemarked. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 4 af 13

5 Ligeledes i tråd med klubbens DNA som nytænkende og værdiskabende for samarbejdspartnere lanceres to nyheder i foråret. Til den første hjemmekamp præsenteres Europas første MEGA-Led bander, der byder partnere på unikke muligheder i 130 cm højde mod før 95 cm. At FCM kan være de første i Europa med de nye mega LEDbander skyldes, at udbyderen ønskede MCH Arena som showroom, hvor de kan vise nyheden til de mange interesserede klubber fra hele Europa. Og i 2012 lanceres ligeledes det nye FCM Connect. FCM Connect er en videreudvikling af det, der i mange år har foregået på det uformelle plan i klubbens sponsorlounge. Det er en systematisering af det netværksarbejde, der er en væsentlig aktivitet for samarbejdspartnerne. FCM Connect samler en række udvalgte leverandører indenfor forskellige brancher. De får eksklusiv status i forhold til at lave forretning med andre samarbejdspartnere. Salgsafdelingen i FC Midtjylland binder Connect-partnerne sammen med interesserede virksomheder i klubbens øvrige netværk, og på den måde øger FCM Connect den enkelte samarbejdspartners forretningsmuligheder. Et krav for at være FCM Connect-partner er at man er med i klubbens kreds af samarbejdspartnere. FCM modtager desuden en procentdel af det salg, der skabes gennem forbindelsen i FCM Connect. Den ved årsskiftet udnævnte ledelse har ved gennemgang af virksomheden konstateret, at indtægtsbudgettet ikke var blevet realiseret i første halvår. Da det er ledelsens vurdering, at budgettet heller ikke kan realiseres for andet halvår, nedjusteres resultatet. Den samlede budgetafvigelse på sponsorindtægter for regnskabsåret forventes at blive DKK 12 mio., hvilket er den primære grund til nedjusteringen fra et resultat på mellem 0 og minus kr. 15 mio. til et resultat på mellem minus 19 til minus 29 mio. Spændet på DKK 10 mio. skyldes primært usikkerhed omkring transfer-indtægter i andet halvår. koncernens REGNSKABSMÆSSIGE RESULTAT 1. halvår 2011/12 Resumé: Omsætningen før transfer steg i 1. halvår 2011/12 fra DKK 35.4 mio. til DKK 43.2 mio. Resultat af primær drift (EBIT) faldt fra DKK + 1,9 mio. til DKK -12,3 mio., mens resultat før skat faldt fra DKK + 1,3 mio. til DKK - 13,7 mio. Resultatnedgangen på DKK 15,0 mio. skyldes primært transferresultatet og nedgang i sponsorindtægter. Indtægter Der har, i forhold til sidste år, været en mindre stigning i turneringsindtægter som følge af deltagelse i kvalifikationsrunde til Europa League og stigning som følge af Dempo SC og andre aktiviteter.. Der har været et fald i sponsorindtægter. Omkostninger følger forventningerne Der har været en stigning på 6% på driftsomkostninger. Primær grund til stigning er deltagelse i europæisk fodbold, stigning i sponsorudgifter og hensat løn til afgåede medarbejdere. Transferresultatet Transfersalg afskrivninger på transferrettigheder er faldet fra DKK +20,1 mio. til DKK -0,3. Afskrivningerne har således været højere end transfersalget i 1. halvår 2011/12. Utilfredsstillende resultat FCM Holdings resultat af primær drift i 1. halvår 2011/12 blev DKK mio. mod DKK + 1,9 mio. i samme periode året før. Periodens resultat før skat blev DKK mio. mod DKK +1,3 mio. året før. Resultatet er utilfredsstillende. Balancen Egenkapitalen var ved udgangen af perioden DKK 60.1 mio. mod DKK 48,4 mio. pr. 31. december Der blev i efteråret 2011 gennemført en aktieemission. Fratrukket omkostninger til aktieemissionen medførte dette en udvidelse af egenkapitalen på DKK 54 mio. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 5 af 13

6 Værdien af transferrettigheder er opført til DKK 33.0 mio., hvilket selskabet anser for at være langt under markedsværdien. Koncernens lang- og kortfristede gæld er faldet fra DKK 69,7 mio. til DKK 47,8 mio. primo året. UDvikling i koncernens segmenter Udviklingen i FCM Fodbold 1. juli 31. december 2011 FC Midtjylland har et erklæret mål om hvert år at spille med i en europæisk turnering. Klubben er i gang med en proces, der handler om at udvikle et nyt fælles spilkoncept for alle FCM-hold. Kun gennem målrettet og grundigt arbejde og gennem klarhed i vores måde at spille fodbold på, vil klubben på den lange bane opnå vedvarende topresultater. Truppen tog i juli 2012 for første gang hul på en ny sæson med Glen Riddersholm som cheftræner fra start. Ambitionen for FCM i sæsonen 2011/2012 er kvalifikation til europæisk fodbold. Truppens udgangspunkt er fortsat, at det er dygtige unge spillere, som skal være rygraden i truppen. Det er fortsat FCMs filosofi at udvikle spillere til førsteholdet og på længere sigt til at blive profiler, som kan sælges videre. Kernen af unge spillere udvikler sig i samspil med holdets rutinerede spillere. Efterårssæsonen 2011 har levet op til klubbens målsætninger. Efter 18 kampe er halvdelen af kampene vundet, og holdet ligger før forårssæsonen på en tredjeplads, som vil give adgang til Europa League, hvis placeringen fastholdes. FCM er fortsat et rigtig stærkt hjemmehold, i øjeblikket ligaens tredjestærkeste. Derudover er holdet også blevet bedre på udebane, hvis man sammenligner med de seneste to sæsoner. Blandt sejrene på udebane er de to over sølvvinderne fra OB bemærkelsesværdige. Først vandt FCM 4-1 i Odense i september, og i november var sejrscifrene 3-2. FCMs målmand Jonas Lössl har efter en periode på bænken genvundet pladsen som førstekeeper, og de stabile præstationer medførte også, at Jonas Lössl i november blev udtaget til ligalandsholdet. Andenkeeper Kasper Jensen valgte at søge nye muligheder for spilletid. Forhandlinger i december faldt på plads, og 1. januar skiftede Kasper Jensen til svenske Djurgården. I stedet hentede FCM i december den talentfulde, unge målmand Jakob Haugaard i AB. Glen Riddersholm og resten af trænerteamet har formået at skabe stabilitet omkring truppen. En stabilitet som er vigtig for resultaterne. Transfermæssigt er det lykkedes FCM at holde på de profiler, som skal hjælpe klubben med at fastholde den nuværende placering. FCM glæder sig over, at truppen fortsat er intakt bl.a. takket være investorselskabet SlyZunnaInvest. Begivenheder efter 31. december 2011: Jonas Lössl, Jesper Juelsgaard, Mads Albæk og Jakob Poulsen deltog alle i ligalandsholdets turnering i Thailand i januar Ved denne turnering fik Jakob Poulsen fuld spilletid. Jonas Lössl holdt målet rent mod Sydkorea, og både Jesper Juelsgård og Mads Albæk fik også en kamp i startopstillingen. Akademispilleren Lasse Vigen er solgt til den engelske Premier League klub Fulham ligesom klubben har taget afsked med Christian Sivebæk, Niklas Søgaard og Morten Nielsen. FCM forbereder sig på forårssæsonen, som begynder 4. marts med hjemmekamp mod Lyngby. Holdet deltog bl.a. i træningsturneringen Atlantic Cup i Portugal i januar og februar med stor succes for, hvor klubben vandt sit første trofæ. FCM-kampene i Atlantic Cup endte med 2-1 over Rapid Wien, 3-2 over Wisla Krakow og altså 1-1 mod Zagreb i de to holds første møde. I finalen var modstanderen igen Dinamo Zagreb og her vandt ulvene 1-0. Tilgang i perioden 1.juli 31. december Jakob Haugaard fra AB Marc Møller, Lyngby BK Kolja Afriyie, Energie Cottbus Afgang: Kasper Jensen til Djurgården ved periodens udgang Udlejet Ken Fagerberg Viborg til kontraktudløb 31/ Mads Hvilsom Viborg til 31/ Baba Collins til FC Ordabasy til 31/ FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 6 af 13

7 FCM Fodbold DKK H 2011/12 1H. 2010/11 Nettoomsætning Bruttotab/-fortjeneste Resultat af transferaktivitet Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat før skat Økonomisk tilbageblik Fodboldforretningens omsætning ekskl. transfer er i første halvår steget fra DKK 30.0 mio. til DKK 38.5 mio.. Selskabets resultat før skat er i samme periode ændret til et underskud på DKK -9.6 mio. fra et overskud på DKK 5.1 mio. Underskuddet og resultatforringelsen skyldes primært et forringet transfer-resultat fra DKK 19.9 mio. til DKK 0.3 mio. Det forringede transferresultat var budgetteret. Der har i 1. halvår været et skuffende resultat af salg af sponsorater. De offensive forventninger er slået fejl, og der er en tilbagegang på -5,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede.. Udviklingen i FCM Håndbold Sportsligt tilbageblik 1. juli 31. december: Den nye sportslige ledelse tiltrådte umiddelbart efter regnskabsårets start. Hans Peter Riis, som siden 2004 har været salgschef i klubben, er ny sportschef, imens Ryan Zinglersen blev cheftræner. Helle Thomsen fortsætter som assistenttræner og bliver samtidig talentchef. Ydermere tilknyttes Bent Nyegaard som sportslig rådgiver Som forsvarende dansk mester og med adskillelige landsholdsprofiler er målet mindst en finaleplads om DMguldet og at spille med blandt de sidste otte i Champions League. De nykårede danske mestre og EHF Cup-vindere meldte sig for alvor meldt ind i kampen om at være med i den absolutte top af international håndbold, da holdet og trænerteamet anført af den nye cheftræner Ryan Zinglersen og spillertruppen tog fat på sæsonen 2011/2012. I sommerpausen sagde klubben farvel til de norske profiler Isabel Blanco, Tonje Nøstvold og Alette Stang. Malene Dalgaard meddelte at hun var gravid, og som erstatning blev fløjspilleren Maibritt Kviesgaard hentet i SK Aarhus, hvor også Gitte Brøgger Led kom fra. Louise Svalastog Spellerberg kom fra KIF Vejen. Alle danske profiler i overensstemmelse med klubbens nye strategi. Fra Team Tvis-Holstebro kom Nycke Groot og i vinterpausen Debbie Bont som erstatning for langtidsskadede Maibrit Kviesgaard. FCM Håndbold er i gang med en sæson, hvor alle modstandere vil gøre alt for at slå mestrene. Modstanderne har derfor været ekstra opsatte, når de mødte FCM. Holdet kunne gå på juleferie med en placering som nummer 5. Det er vigtigt for klubben at slutte i top 6, som giver adgang til slutspillet. I Champions League lagde FCM ud med to sejre, men kom så under pres, særligt efter et hjemmebanenederlag mod norske Byåsen. Men trænerteamet og spillerne stod for presset, da det blev til en sejr hjemme over Budocnost. Dermed var avancement til Champions Leagues andet gruppespil sikret som eneste danske hold blandt de otte bedste hold i verden. FCM er et hold, som ønsker at udvikle og råde over de allerbedste danske håndboldspillere. Og at FCM er storleverandør til landsholdet fik man bevis for, da det danske kvindelandshold rejste til VM i Brasilien med hele fem FCM-spillere: Trine Troelsen, Louise Svalastog Spellerberg, Line Jørgensen, Maibritt Kviesgaard og Susan Thorsgaard. Lærke Møller var udtaget som sjette FCM-spiller, men hun måtte melde afbud på grund af en skade. Sabine Englert deltog for Tyskland og Linnea Torstenson for Sverige. Med hensyn til skader, så har FCMs profiler erfaret, at risikoen for skader er en uundgåelig konsekvens af de mange kampe i ligaen, pokalturneringen, Champions League og med landsholdet. Dermed måtte FCM med stor ærgrelse konstatere, at en af holdets profiler blev skadet under VM. Majbritt Kviesgaard fik revet sit korsbånd over, og der venter hende nu en lang pause. Nøjagtig samme skade fik U19-spilleren Anne Mette Pedersen i august, da hun ligeledes i en landskamp fik revet korsbåndet over. De ærgerlige skader til trods er FCM stolt hver gang, at en spiller udtages til landsholdet. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 7 af 13

8 Begivenheder efter 31. december: FCM Håndbold er startet 2012 med 7 sejre og 2 nederlag. Blandt sejrene var en over guldaspiranterne fra Viborg. FCM møder de regerende CL-mestre Larvik fra Norge, sidste års finalister Itxako fra Spanien, og forhåndsfavoritterne Györi fra Ungarn i Champions Leagues andet gruppespil. Vore internationale modstandere kan ikke komme på et højere niveau, og vore unge spillere høster erfaringer i hver eneste kamp, hvilket styrker os på den lange bane. I den 3. kamp i gruppen mod Itxako kom første sejr efter en forrygende indsats af holdet i Ikast-Brande Arena mod sidste års CLfinalister. Tilgang: Gitte Brøgger Led fra SK Aarhus Nycke Groot fra Team Tvis Holstebro Louise Svalastog Spellerberg fra KIF Vejen Maibritt Kviesgaard fra SK Aarhus Debbie Bont fra VOC Amsterdam (skiftet i vinterpausen 2011 pga. Kviesgaards skade) FC Midtjylland Håndbold DKK H 2011/12 1H. 2010/11 Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat før skat Økonomisk tilbageblik Håndboldforretningens omsætning er i første halvår faldet fra DKK 5.4 mio. til DKK 4.8 mio. Selskabets resultat før skat er i samme periode ændret til DKK fra DKK Omsætningsnedgangen og den forringede resultat kan relateres til den forringede TV-aftale, som er markant dårligere end den forrige aftale. Derudover har salg af sponsorater været skuffende og er DKK 1.0 mio. efter budgettet. FCM Holding: Økonomiske forventninger 2011/12 Den ved årsskiftet udnævnte ledelse har ved gennemgang af virksomheden konstateret, at indtægtsbudgettet ikke var blevet realiseret i første halvår. Da det er ledelsens vurdering, at budgettet heller ikke kan realiseres for andet halvår, nedjusteres resultatet. Den samlede budgetafvigelse på sponsorindtægter for regnskabsåret forventes at blive DKK 12 mio., hvilket er den primære grund til nedjusteringen fra et resultat på mellem 0 og minus kr. 15 mio. til et resultat på mellem minus 19 til minus 29 mio. Spændet på DKK 10 mio. skyldes primært usikkerhed omkring transfer-indtægter i andet halvår. Forventninger til Fremadrettet skal der sikres en drift i balance. For at opnå dette vil der ske markante besparelser i både fodbold- og håndboldforretningen. Det er primært på løn og afskrivninger besparelserne vil finde sted. Klubben vil styrke sin position som regionens hold og førende talentudvikler, og vil fortsat arbejde langsigtet med strategien om at bygge fodbold- og håndboldholdet op, omkring egne talenter kombineret med få profiler af høj klasse. En kombination af økonomisk stram styring og en forsigtig positiv udvikling i nettoomsætning takket være bl.a. de nye tiltag med Mega LED-bander og FCM Connect skal skabe de rette forudsætninger for at skabe en forretning i økonomisk balance. FINANSKALENDER 29. februar 2012 Halvårsregnskab inkl. insideres beholdning af aktier 11. maj 2012 Kvartalsmeddelelse 3. kvartal inkl. insideres beholdning af aktier Årsregnskabsmeddelelse og indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. oktober /12 Begivenheder efter periodens afslutning FCM Håndbold har efter periodens slutning forlænget hovedsponsoraftalen med ALPI og eksterne investorer har sikret at der kunne forlænges med en af verdens bedste målvogtere Sabine Inglert. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 8 af 13

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2011 for FCM Holding A/S. 31. december Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 31. december Delårsrapporten er ikke revideret. Herning, den 29. februar 2012 Direktion Jens Ørgaard Pedersen Claus Steinlein Søren Plougsgaard Sportsdirektør Akademidirektør Økonomidirektør Bestyrelse Bo Olesen Shrinivas Dempo Carsten Christensen Formand Næstformand Carsten Christiansen Orla Dahl Jepsen Rene Juul Jørgensen Ganapathy Balasubramanian FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 9 af 13

10 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN DKK halvår 2011/12 1. halvår 2010/11 Entre- og turneringsindtægter Sponsor- og reklameindtægter Andre indtægter Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af og nedskrivninger Bruttotab/-Fortjeneste Resultat af tranferaktivitet Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) a 25 kr. Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D) a 25 kr. -5,7-5,7 0,7 0,7 FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 10 af 13

11 BALANCE AKTIVER OG PASSIVER FOR KONCERNEN DKK / / /6-10 Aktiver Langfristede aktiver: Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Ophørte aktiviteter Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 11 af 13

12 EGENKAPITALUDVIKLING FOR KONCERNEN DKK Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1. juli Aktieemission Periodens resultat 1. juli december Egenkapital pr. 31. december DKK Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1. juli Reserve for opskrivning Periodens resultat 1. juli december Totalindkomst i alt Egenkapital pr. 31. december PENGESTRØMSOPGØRELSE for koncernen DKK halvår 2011/12 1. halvår 2010/11 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider (inkl. Kassekredit) 1. juli Likvider (inkl. Kassekredit) 31. december FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 12 af 13

13 NOTER Anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2010/11. Årsrapporten for 2010/11 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Skøn og estimater Udarbejdelse af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtigelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne halvårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. juni Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for FCM Holdings kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i markedsforholdene, produktporteføljen, kundeporteføljen, valutakurserne eller virksomhedskøb eller -frasalg Segmentoplysninger DKK Fodbold Håndbold Holding Koncern i alt 2011/12 1. halvår Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat DKK Fodbold Håndbold Holding Koncern i alt 2010/11 1. halvår Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 13 af 13

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2012. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2012 CVR. nr. 15 10 77 07 PARKEN Årsrapport 2012 Indhold Indhold Indledning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Idégrundlag og mål 4 Operationel koncernstruktur

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06

KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport 2005/06 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Elite A/S CVR-nr. 20 91 90 78 Årsrapport

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07

Årsrapport 2014. CVR. nr. 15 10 77 07 Årsrapport 2014 CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold PARKEN Årsrapport 2014 Indhold 1 1 Indledning 1 Parken overblik 2 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 6 Ledelsesberetning

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

PARKEN Sport & Entertainment A/S

PARKEN Sport & Entertainment A/S PARKEN Sport & Entertainment A/S Beretning og regnskab 2000/2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 0 Selskabsoplysninger 0 Hoved- og nøgletal (5-års oversigter) 1 Årsberetning 2-6 Regnskabsberetning

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2010 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15. Redaktion: Thomas Rørsig. Produktion: Preskou Grafisk.

Årsrapport 2010 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15. Redaktion: Thomas Rørsig. Produktion: Preskou Grafisk. Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Thomas Rørsig. Produktion: Preskou Grafisk. Vækst i overskud på 52 mio. kr. En jackpot-pulje i Onsdags Lotto

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S

OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Scandinavian Brake Systems A/S Kuopiovej 11 5700 Svendborg Denmark Tel +45 63 21 15 15 Fax +45 63 21 15 95 E-mail sbs@sbs.dk www.sbs.dk CVR-nr. DK 32 77 42 10 Svendborg,

Læs mere

NNIT årsrapport 2007 2007

NNIT årsrapport 2007 2007 NNIT årsrapport 2007 2007 Indhold Beretning 4 2007 året, der gik 6 vores kunder 6 Nye og gamle kunder 6 Tilfredse kunder 8 årets udfordringer NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere