Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012 CVR-nr.: Resumé: FCM Holding A/S realiserede 1. halvår 2011/12 et resultat før skat på DKK mio. Omsætningen udgjorde DKK 43.2 mio. Resultat af primær drift (EBIT): DKK mio. 31. de- Bestyrelsen for FCM Holding A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli cember Halvårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Omsætningen før transfer steg i 1. halvår 2011/12 fra DKK 35.4 mio. til DKK 43.2 mio. i forhold til 1. halvår 2010/11. Stigningen kan henføres til stigning i TV-indtægter, stadionindtægter, Dempo SC og andre aktiviteter, mens der har været tilbagegang på salg af sponsorater. Resultat af primær drift (EBIT) faldt fra DKK +1,9 mio. til DKK mio., mens resultat før skat faldt fra DKK +1.3 mio. til DKK mio. Forringelsen af resultatet i forhold til sidste år på DKK 15.0 mio. skyldes: o primært at transferresultatet (salg minus afskrivninger på transferrettigheder) er faldet DKK 20.1 mio. fra DKK mio. til DKK -0.3 mio. Faldet var forventet, da klubben bevidst har undladt at sælge spillere, men takket være investorer har kunnet fastholde truppen og skabe kontinuitet omkring Superligaholdet. o Sekundært et fald i sponsorindtægter, stigning i sponsoromkostninger og hensætning til dækning af direktionsgage. Nedjustering i forhold til budgettet Den ved årsskiftet udnævnte ledelse har ved gennemgang af virksomheden konstateret, at indtægtsbudgettet ikke var blevet realiseret i første halvår. Da det er ledelsens vurdering, at budgettet heller ikke kan realiseres for andet halvår, nedjusteres resultatet. Den samlede budgetafvigelse på sponsorindtægter for regnskabsåret forventes at blive DKK 12 mio., hvilket er den primære grund til nedjusteringen fra et resultat på mellem 0 og minus kr. 15 mio. til et resultat på mellem minus 19 til minus 29 mio. Spændet på DKK 10 mio. skyldes primært usikkerhed omkring transfer-indtægter i andet halvår. Yderligere oplysninger: Økonomidirektør Søren Søe Plougsgaard, telefon Sportsdirektør Jens Ørgaard Pedersen, telefon sssseerSSportsS

2 INDHOLD Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Udviklingen i 1. halvår 2011/12 4 Regnskabsmæssige resultater for 1. halvår 2011/12 5 Udvikling i koncernens segmenter 6 Forventninger til regnskabsåret 2011/12 8 Finanskalender 8 Ledelsespåtegning 9 Resultatopgørelse for koncernen 10 Balance aktiver og passiver for koncernen 11 Egenkapitaludvikling for koncernen 12 Pengestrømsopgørelse for koncernen 12 Noter 13 FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 2 af 13

3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK halvår. 2011/12 1. halvår 2010/11 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Balance Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende investeringer Pengestrøm vedrørende finansiering Periodens nettopengestrøm Nøgletal Overskudsgrad (driftsresultat i % af nettoomsætningen) -28,4% 5,4% Afkastningsgrad* (driftsresultat i % af gns. Balancesum) -26,1% 1,8% Likviditetsgrad (kortfristede aktiver ifht. Kortfristede forpligtelser) 138,1% 67,6% Soliditetsgrad (egenkapitalen i % af balancesum) 55,7% 41,0% Egenkapitalforrentning* (resultat efter skat i % af gns. Egenkapital) -68,6% 2,8% Aktierelaterede nøgletal Antal aktier á DKK 25, ultimo Resultat pr. aktie* (EPS), DKK (periodens resultat ifht. gns. antal aktier) -5,7 0,7 Cash Flow per Share* (CFPS) DKK (pengestrøm fra driftsaktivitet pr.aktie) -10,3-0,2 Indre værdi pr. aktie, DKK (egenkapital i forhold til antal aktier) 10,4 12,7 Børskurs ultimo, DKK 16,0 10,5 Price Earnings-kvote (PE) (børskurs i forhold til EPS) -2,8 15,0 Price Cash Flow (PCF) (børskurs i forhold til CFPS) -1,5-52,5 Kurs/indre værdi (KI) (børskurs i forhold til indre værdi) 1,5 0,8 Andre oplysninger Gennemsnitligt antal ansatte * Nøgletallene er beregnet på baggrund af resultat x 2, idet perioden udgør 6 måneder. Alle nøgletal er beregnet på baggrund af periodedata og er ikke annualiserede. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske 10. Delårstal er ikke revideret. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 3 af 13

4 UDVIKLINGEN I 1. HALVÅR 2011/12 Væsentlige begivenheder i perioden FCM f- ten af fodboldforretningen FC Midtjylland og FCM Håndbold. Væsentligste begivenheder i første halvår var ny samarbejdspartner og investor i FCM Holding A/S, nemlig indiske Dempo. På en ekstraordinær generalforsamling den 15. september fik bestyrelsen enstemmigt mandat til at gennemføre en rettet emission, hvor aktiekapitalen udvides med 34%. Dempos investering på EUR 12 mio. udløser en ejerandel på 34 %, hvilket igen udløser indisk repræsentation i FCM Holdings bestyrelse på 2 personer, således bliver Mr.Dempo næstformand. Emissionsomkostninger til bl.a. advokater og revisorer skal fratrækkes. Der fratrækkes ligeledes honorar til konsulentvirksomheden NWC for researchen i hele Europa før udvælgelsen af FC Midtjylland og for konsulentbistand de næste to år med henblik på at optimere aftalen for begge parter - såvel sportsligt som kommercielt. FC Midtjylland styrkes således efter afholdelse af nævnte omkostninger med EUR 9.4 mio. euro (ca DKK 70 mio.). FCM ledelsen udtrykker glæde over samarbejdet. Det er en historisk dag for FC Midtjylland og forhåbentlig indledningen på en ny æra. Aftalen gør FC Midtjylland i stand til at styrke kontinuiteten på holdet, fordi klubben kan fastholde egne talenter længere. Talentudviklingen kan intensiveres og akademiet kan internationaliseres. Blandt forpligtelserne overfor Dempo er, at FCM skal udvikle den indiske topklub Dempo Sports Club. Udviklingen af spillet i Indien skal blandt andet ske gennem FC Midtjyllands fodbold know-how. FC Midtjylland er stolte over at kunne kapitalisere på Klubbens fodboldfaglighed. Klubben skal blandt andet hjælpe inderne med teknisk support af ungdomsog seniorspillere, udvekslingsprogrammer for trænere og spillere samt sparring og udvikling omkring sportsmanagement. I første omgang handler de nye dansk-indiske relationer om fodbold. Men parterne er enige om, at samarbejdet på sigt bør anvendes som platform for skabelsen af nye forretningsmuligheder mellem det midtjyske og Goa-regionen og mellem Danmark og Indien. Der åbnes således for helt nye perspektiver. Dempos investering vil medføre en betydelig styrkelse af FCM Holdings kapitalgrundlag. r- ket ved oprettelse af SlyZunna Invest ApS. En spillerinvestorgruppe bestående af seks investorer og FC Midtjylland har tilført FC Midtjylland syv millioner kroner. Det samme beløb har gruppen ret til ved fremtidige transfer- og nettolejeindtægter fra de afrikanske superligaspillere Rilwan Hassan, Izunna Uzochukwu og Sylvester Igboun. Investorgruppen modtager en årlig forrentning på 10% og ved indtægter over kr. 15 mio. er investorerne sikret en bonus, der ved et samlet salg på 25. mio. maksimalt kan andrage 1 mio., der fordeles med en syvendedel til hver. Investorgruppen risikerer, at spillerne ikke generer transferindtægter i kontraktperioden. Den likvide styrkelse af FC Midtjylland har bl.a. betydet, at klubben har kunnet undgå at sælge nogen af de tre spillere i det netop lukkede transfervindue og på den måde styrke holdets kontinuitet Den 21. december 2011 meddelte selskabet: Efter gensidig aftale fratræder Søren Bach sin stilling som administrerende direktør i FCM Holding A/S, FCM Håndbold A/S og FC Midtjylland A/S. Søren Bach ophører med at fungere som direktør med virkning pr. 21. december 2011, men vil i en periode fortsat være tilknyttet selskaberne, bl.a. for at sikre overlevering af knowhow. Den fremtidige direktion i FCM Holding A/S og FC Midtjylland A/S vil bestå af Jens Ørgaard, Claus Steinlein og Søren Søe Plougsgaard(Nuværende økonomichef), mens direktionen i FCM Håndbold A/S vil bestå af Søren Søe Plougsgaard. EFTER PERIODENS SLUTNING Den 12. januar meddelte FCM, at klubben som den første i Danmark havde FC Midtjylland indgået en samarbejdsaftale med en bettingpartner. Valget er faldet på Unibet og aftalen styrker klubbens græsrødder - det unikke net af 150 samarbejdsklubber FC Midtjylland er stærkt funderet i sin region og har gennem flere år udviklet danske fodboldtalenter på sit eget akademi. Ambitionsniveauet stemmer godt overens med de tanker, vi har om vores egen position på det danske spillemarked. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 4 af 13

5 Ligeledes i tråd med klubbens DNA som nytænkende og værdiskabende for samarbejdspartnere lanceres to nyheder i foråret. Til den første hjemmekamp præsenteres Europas første MEGA-Led bander, der byder partnere på unikke muligheder i 130 cm højde mod før 95 cm. At FCM kan være de første i Europa med de nye mega LEDbander skyldes, at udbyderen ønskede MCH Arena som showroom, hvor de kan vise nyheden til de mange interesserede klubber fra hele Europa. Og i 2012 lanceres ligeledes det nye FCM Connect. FCM Connect er en videreudvikling af det, der i mange år har foregået på det uformelle plan i klubbens sponsorlounge. Det er en systematisering af det netværksarbejde, der er en væsentlig aktivitet for samarbejdspartnerne. FCM Connect samler en række udvalgte leverandører indenfor forskellige brancher. De får eksklusiv status i forhold til at lave forretning med andre samarbejdspartnere. Salgsafdelingen i FC Midtjylland binder Connect-partnerne sammen med interesserede virksomheder i klubbens øvrige netværk, og på den måde øger FCM Connect den enkelte samarbejdspartners forretningsmuligheder. Et krav for at være FCM Connect-partner er at man er med i klubbens kreds af samarbejdspartnere. FCM modtager desuden en procentdel af det salg, der skabes gennem forbindelsen i FCM Connect. Den ved årsskiftet udnævnte ledelse har ved gennemgang af virksomheden konstateret, at indtægtsbudgettet ikke var blevet realiseret i første halvår. Da det er ledelsens vurdering, at budgettet heller ikke kan realiseres for andet halvår, nedjusteres resultatet. Den samlede budgetafvigelse på sponsorindtægter for regnskabsåret forventes at blive DKK 12 mio., hvilket er den primære grund til nedjusteringen fra et resultat på mellem 0 og minus kr. 15 mio. til et resultat på mellem minus 19 til minus 29 mio. Spændet på DKK 10 mio. skyldes primært usikkerhed omkring transfer-indtægter i andet halvår. koncernens REGNSKABSMÆSSIGE RESULTAT 1. halvår 2011/12 Resumé: Omsætningen før transfer steg i 1. halvår 2011/12 fra DKK 35.4 mio. til DKK 43.2 mio. Resultat af primær drift (EBIT) faldt fra DKK + 1,9 mio. til DKK -12,3 mio., mens resultat før skat faldt fra DKK + 1,3 mio. til DKK - 13,7 mio. Resultatnedgangen på DKK 15,0 mio. skyldes primært transferresultatet og nedgang i sponsorindtægter. Indtægter Der har, i forhold til sidste år, været en mindre stigning i turneringsindtægter som følge af deltagelse i kvalifikationsrunde til Europa League og stigning som følge af Dempo SC og andre aktiviteter.. Der har været et fald i sponsorindtægter. Omkostninger følger forventningerne Der har været en stigning på 6% på driftsomkostninger. Primær grund til stigning er deltagelse i europæisk fodbold, stigning i sponsorudgifter og hensat løn til afgåede medarbejdere. Transferresultatet Transfersalg afskrivninger på transferrettigheder er faldet fra DKK +20,1 mio. til DKK -0,3. Afskrivningerne har således været højere end transfersalget i 1. halvår 2011/12. Utilfredsstillende resultat FCM Holdings resultat af primær drift i 1. halvår 2011/12 blev DKK mio. mod DKK + 1,9 mio. i samme periode året før. Periodens resultat før skat blev DKK mio. mod DKK +1,3 mio. året før. Resultatet er utilfredsstillende. Balancen Egenkapitalen var ved udgangen af perioden DKK 60.1 mio. mod DKK 48,4 mio. pr. 31. december Der blev i efteråret 2011 gennemført en aktieemission. Fratrukket omkostninger til aktieemissionen medførte dette en udvidelse af egenkapitalen på DKK 54 mio. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 5 af 13

6 Værdien af transferrettigheder er opført til DKK 33.0 mio., hvilket selskabet anser for at være langt under markedsværdien. Koncernens lang- og kortfristede gæld er faldet fra DKK 69,7 mio. til DKK 47,8 mio. primo året. UDvikling i koncernens segmenter Udviklingen i FCM Fodbold 1. juli 31. december 2011 FC Midtjylland har et erklæret mål om hvert år at spille med i en europæisk turnering. Klubben er i gang med en proces, der handler om at udvikle et nyt fælles spilkoncept for alle FCM-hold. Kun gennem målrettet og grundigt arbejde og gennem klarhed i vores måde at spille fodbold på, vil klubben på den lange bane opnå vedvarende topresultater. Truppen tog i juli 2012 for første gang hul på en ny sæson med Glen Riddersholm som cheftræner fra start. Ambitionen for FCM i sæsonen 2011/2012 er kvalifikation til europæisk fodbold. Truppens udgangspunkt er fortsat, at det er dygtige unge spillere, som skal være rygraden i truppen. Det er fortsat FCMs filosofi at udvikle spillere til førsteholdet og på længere sigt til at blive profiler, som kan sælges videre. Kernen af unge spillere udvikler sig i samspil med holdets rutinerede spillere. Efterårssæsonen 2011 har levet op til klubbens målsætninger. Efter 18 kampe er halvdelen af kampene vundet, og holdet ligger før forårssæsonen på en tredjeplads, som vil give adgang til Europa League, hvis placeringen fastholdes. FCM er fortsat et rigtig stærkt hjemmehold, i øjeblikket ligaens tredjestærkeste. Derudover er holdet også blevet bedre på udebane, hvis man sammenligner med de seneste to sæsoner. Blandt sejrene på udebane er de to over sølvvinderne fra OB bemærkelsesværdige. Først vandt FCM 4-1 i Odense i september, og i november var sejrscifrene 3-2. FCMs målmand Jonas Lössl har efter en periode på bænken genvundet pladsen som førstekeeper, og de stabile præstationer medførte også, at Jonas Lössl i november blev udtaget til ligalandsholdet. Andenkeeper Kasper Jensen valgte at søge nye muligheder for spilletid. Forhandlinger i december faldt på plads, og 1. januar skiftede Kasper Jensen til svenske Djurgården. I stedet hentede FCM i december den talentfulde, unge målmand Jakob Haugaard i AB. Glen Riddersholm og resten af trænerteamet har formået at skabe stabilitet omkring truppen. En stabilitet som er vigtig for resultaterne. Transfermæssigt er det lykkedes FCM at holde på de profiler, som skal hjælpe klubben med at fastholde den nuværende placering. FCM glæder sig over, at truppen fortsat er intakt bl.a. takket være investorselskabet SlyZunnaInvest. Begivenheder efter 31. december 2011: Jonas Lössl, Jesper Juelsgaard, Mads Albæk og Jakob Poulsen deltog alle i ligalandsholdets turnering i Thailand i januar Ved denne turnering fik Jakob Poulsen fuld spilletid. Jonas Lössl holdt målet rent mod Sydkorea, og både Jesper Juelsgård og Mads Albæk fik også en kamp i startopstillingen. Akademispilleren Lasse Vigen er solgt til den engelske Premier League klub Fulham ligesom klubben har taget afsked med Christian Sivebæk, Niklas Søgaard og Morten Nielsen. FCM forbereder sig på forårssæsonen, som begynder 4. marts med hjemmekamp mod Lyngby. Holdet deltog bl.a. i træningsturneringen Atlantic Cup i Portugal i januar og februar med stor succes for, hvor klubben vandt sit første trofæ. FCM-kampene i Atlantic Cup endte med 2-1 over Rapid Wien, 3-2 over Wisla Krakow og altså 1-1 mod Zagreb i de to holds første møde. I finalen var modstanderen igen Dinamo Zagreb og her vandt ulvene 1-0. Tilgang i perioden 1.juli 31. december Jakob Haugaard fra AB Marc Møller, Lyngby BK Kolja Afriyie, Energie Cottbus Afgang: Kasper Jensen til Djurgården ved periodens udgang Udlejet Ken Fagerberg Viborg til kontraktudløb 31/ Mads Hvilsom Viborg til 31/ Baba Collins til FC Ordabasy til 31/ FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 6 af 13

7 FCM Fodbold DKK H 2011/12 1H. 2010/11 Nettoomsætning Bruttotab/-fortjeneste Resultat af transferaktivitet Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat før skat Økonomisk tilbageblik Fodboldforretningens omsætning ekskl. transfer er i første halvår steget fra DKK 30.0 mio. til DKK 38.5 mio.. Selskabets resultat før skat er i samme periode ændret til et underskud på DKK -9.6 mio. fra et overskud på DKK 5.1 mio. Underskuddet og resultatforringelsen skyldes primært et forringet transfer-resultat fra DKK 19.9 mio. til DKK 0.3 mio. Det forringede transferresultat var budgetteret. Der har i 1. halvår været et skuffende resultat af salg af sponsorater. De offensive forventninger er slået fejl, og der er en tilbagegang på -5,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede.. Udviklingen i FCM Håndbold Sportsligt tilbageblik 1. juli 31. december: Den nye sportslige ledelse tiltrådte umiddelbart efter regnskabsårets start. Hans Peter Riis, som siden 2004 har været salgschef i klubben, er ny sportschef, imens Ryan Zinglersen blev cheftræner. Helle Thomsen fortsætter som assistenttræner og bliver samtidig talentchef. Ydermere tilknyttes Bent Nyegaard som sportslig rådgiver Som forsvarende dansk mester og med adskillelige landsholdsprofiler er målet mindst en finaleplads om DMguldet og at spille med blandt de sidste otte i Champions League. De nykårede danske mestre og EHF Cup-vindere meldte sig for alvor meldt ind i kampen om at være med i den absolutte top af international håndbold, da holdet og trænerteamet anført af den nye cheftræner Ryan Zinglersen og spillertruppen tog fat på sæsonen 2011/2012. I sommerpausen sagde klubben farvel til de norske profiler Isabel Blanco, Tonje Nøstvold og Alette Stang. Malene Dalgaard meddelte at hun var gravid, og som erstatning blev fløjspilleren Maibritt Kviesgaard hentet i SK Aarhus, hvor også Gitte Brøgger Led kom fra. Louise Svalastog Spellerberg kom fra KIF Vejen. Alle danske profiler i overensstemmelse med klubbens nye strategi. Fra Team Tvis-Holstebro kom Nycke Groot og i vinterpausen Debbie Bont som erstatning for langtidsskadede Maibrit Kviesgaard. FCM Håndbold er i gang med en sæson, hvor alle modstandere vil gøre alt for at slå mestrene. Modstanderne har derfor været ekstra opsatte, når de mødte FCM. Holdet kunne gå på juleferie med en placering som nummer 5. Det er vigtigt for klubben at slutte i top 6, som giver adgang til slutspillet. I Champions League lagde FCM ud med to sejre, men kom så under pres, særligt efter et hjemmebanenederlag mod norske Byåsen. Men trænerteamet og spillerne stod for presset, da det blev til en sejr hjemme over Budocnost. Dermed var avancement til Champions Leagues andet gruppespil sikret som eneste danske hold blandt de otte bedste hold i verden. FCM er et hold, som ønsker at udvikle og råde over de allerbedste danske håndboldspillere. Og at FCM er storleverandør til landsholdet fik man bevis for, da det danske kvindelandshold rejste til VM i Brasilien med hele fem FCM-spillere: Trine Troelsen, Louise Svalastog Spellerberg, Line Jørgensen, Maibritt Kviesgaard og Susan Thorsgaard. Lærke Møller var udtaget som sjette FCM-spiller, men hun måtte melde afbud på grund af en skade. Sabine Englert deltog for Tyskland og Linnea Torstenson for Sverige. Med hensyn til skader, så har FCMs profiler erfaret, at risikoen for skader er en uundgåelig konsekvens af de mange kampe i ligaen, pokalturneringen, Champions League og med landsholdet. Dermed måtte FCM med stor ærgrelse konstatere, at en af holdets profiler blev skadet under VM. Majbritt Kviesgaard fik revet sit korsbånd over, og der venter hende nu en lang pause. Nøjagtig samme skade fik U19-spilleren Anne Mette Pedersen i august, da hun ligeledes i en landskamp fik revet korsbåndet over. De ærgerlige skader til trods er FCM stolt hver gang, at en spiller udtages til landsholdet. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 7 af 13

8 Begivenheder efter 31. december: FCM Håndbold er startet 2012 med 7 sejre og 2 nederlag. Blandt sejrene var en over guldaspiranterne fra Viborg. FCM møder de regerende CL-mestre Larvik fra Norge, sidste års finalister Itxako fra Spanien, og forhåndsfavoritterne Györi fra Ungarn i Champions Leagues andet gruppespil. Vore internationale modstandere kan ikke komme på et højere niveau, og vore unge spillere høster erfaringer i hver eneste kamp, hvilket styrker os på den lange bane. I den 3. kamp i gruppen mod Itxako kom første sejr efter en forrygende indsats af holdet i Ikast-Brande Arena mod sidste års CLfinalister. Tilgang: Gitte Brøgger Led fra SK Aarhus Nycke Groot fra Team Tvis Holstebro Louise Svalastog Spellerberg fra KIF Vejen Maibritt Kviesgaard fra SK Aarhus Debbie Bont fra VOC Amsterdam (skiftet i vinterpausen 2011 pga. Kviesgaards skade) FC Midtjylland Håndbold DKK H 2011/12 1H. 2010/11 Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat før skat Økonomisk tilbageblik Håndboldforretningens omsætning er i første halvår faldet fra DKK 5.4 mio. til DKK 4.8 mio. Selskabets resultat før skat er i samme periode ændret til DKK fra DKK Omsætningsnedgangen og den forringede resultat kan relateres til den forringede TV-aftale, som er markant dårligere end den forrige aftale. Derudover har salg af sponsorater været skuffende og er DKK 1.0 mio. efter budgettet. FCM Holding: Økonomiske forventninger 2011/12 Den ved årsskiftet udnævnte ledelse har ved gennemgang af virksomheden konstateret, at indtægtsbudgettet ikke var blevet realiseret i første halvår. Da det er ledelsens vurdering, at budgettet heller ikke kan realiseres for andet halvår, nedjusteres resultatet. Den samlede budgetafvigelse på sponsorindtægter for regnskabsåret forventes at blive DKK 12 mio., hvilket er den primære grund til nedjusteringen fra et resultat på mellem 0 og minus kr. 15 mio. til et resultat på mellem minus 19 til minus 29 mio. Spændet på DKK 10 mio. skyldes primært usikkerhed omkring transfer-indtægter i andet halvår. Forventninger til Fremadrettet skal der sikres en drift i balance. For at opnå dette vil der ske markante besparelser i både fodbold- og håndboldforretningen. Det er primært på løn og afskrivninger besparelserne vil finde sted. Klubben vil styrke sin position som regionens hold og førende talentudvikler, og vil fortsat arbejde langsigtet med strategien om at bygge fodbold- og håndboldholdet op, omkring egne talenter kombineret med få profiler af høj klasse. En kombination af økonomisk stram styring og en forsigtig positiv udvikling i nettoomsætning takket være bl.a. de nye tiltag med Mega LED-bander og FCM Connect skal skabe de rette forudsætninger for at skabe en forretning i økonomisk balance. FINANSKALENDER 29. februar 2012 Halvårsregnskab inkl. insideres beholdning af aktier 11. maj 2012 Kvartalsmeddelelse 3. kvartal inkl. insideres beholdning af aktier Årsregnskabsmeddelelse og indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. oktober /12 Begivenheder efter periodens afslutning FCM Håndbold har efter periodens slutning forlænget hovedsponsoraftalen med ALPI og eksterne investorer har sikret at der kunne forlænges med en af verdens bedste målvogtere Sabine Inglert. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 8 af 13

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2011 for FCM Holding A/S. 31. december Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 31. december Delårsrapporten er ikke revideret. Herning, den 29. februar 2012 Direktion Jens Ørgaard Pedersen Claus Steinlein Søren Plougsgaard Sportsdirektør Akademidirektør Økonomidirektør Bestyrelse Bo Olesen Shrinivas Dempo Carsten Christensen Formand Næstformand Carsten Christiansen Orla Dahl Jepsen Rene Juul Jørgensen Ganapathy Balasubramanian FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 9 af 13

10 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN DKK halvår 2011/12 1. halvår 2010/11 Entre- og turneringsindtægter Sponsor- og reklameindtægter Andre indtægter Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af og nedskrivninger Bruttotab/-Fortjeneste Resultat af tranferaktivitet Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) a 25 kr. Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D) a 25 kr. -5,7-5,7 0,7 0,7 FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 10 af 13

11 BALANCE AKTIVER OG PASSIVER FOR KONCERNEN DKK / / /6-10 Aktiver Langfristede aktiver: Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Ophørte aktiviteter Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 11 af 13

12 EGENKAPITALUDVIKLING FOR KONCERNEN DKK Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1. juli Aktieemission Periodens resultat 1. juli december Egenkapital pr. 31. december DKK Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1. juli Reserve for opskrivning Periodens resultat 1. juli december Totalindkomst i alt Egenkapital pr. 31. december PENGESTRØMSOPGØRELSE for koncernen DKK halvår 2011/12 1. halvår 2010/11 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider (inkl. Kassekredit) 1. juli Likvider (inkl. Kassekredit) 31. december FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 12 af 13

13 NOTER Anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2010/11. Årsrapporten for 2010/11 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Skøn og estimater Udarbejdelse af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtigelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne halvårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. juni Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for FCM Holdings kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i markedsforholdene, produktporteføljen, kundeporteføljen, valutakurserne eller virksomhedskøb eller -frasalg Segmentoplysninger DKK Fodbold Håndbold Holding Koncern i alt 2011/12 1. halvår Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat DKK Fodbold Håndbold Holding Koncern i alt 2010/11 1. halvår Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 13 af 13

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport 2015 (1. januar 30. juni 2015) CVR-nr. 89943728

Delårsrapport 2015 (1. januar 30. juni 2015) CVR-nr. 89943728 Delårsrapport 2015 (1. januar 30. juni 2015) CVR-nr. 89943728 Bestyrelsen for koncernen Fodboldalliancen AC Horsens A/S har godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2015. Resume: Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 13. maj 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 for perioden 1. januar - 31. marts 2009

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. juli 2010 30. juni 2011. FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11

ÅRSRAPPORT 2010/11 1. juli 2010 30. juni 2011. FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 ÅRSRAPPORT 2010/11 1. juli 2010 30. juni 2011 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2010/11 INDHOLD 2010/11 i hovedtræk 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning 6 Koncernoversigt 19 Aktionærinformation 20 Ledelsespåtegning

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125.

I forhold til samme periode for sidste år, udviser regnskabet ligeledes en forbedring på tkr. 3.125. Københavns Fondsbørs Århus den 28. februar 2007 Meddelelse nr. 01/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2006/07 Halvårsrapporten for Moderselskabet Århus Elite A/S samt fodbolddivisionen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12 1. juli 2011 30. juni 2012. FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2011/12 cvr-nr. 83 56 74 14

ÅRSRAPPORT 2011/12 1. juli 2011 30. juni 2012. FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2011/12 cvr-nr. 83 56 74 14 ÅRSRAPPORT 2011/12 1. juli 2011 30. juni 2012 FCM HOLDING A/S l Årsrapport 2011/12 cvr-nr. 83 56 74 14 INDHOLD Ledelsens beretning 3 Koncernoversigt 19 Aktionærinformation 20 Ledelsespåtegning 23 Revisionspåtegning

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013

FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013 FORMANDSBERETNING 2012 17. APRIL 2013 2012 har været et spændende år for AaB A/S både på og uden for banen. På banen blev det til en 7. plads i Superligaen i sæsonen 2011/2012 og en flot 3. plads efter

Læs mere

SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT (01.01.2015 30.06.2015)

SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT (01.01.2015 30.06.2015) SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT (01.01.2015 30.06.2015) Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2015 Delårsrapport 1. januar 2015 30. juni 2015 Side 1 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse.

Der henvises til hovedtallene for selskabet, som fremgår sidst i denne meddelelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2011 Årsrapport for 2010/11 i KIF Håndbold Elite A/S. KIF Håndbold Elite A/S reviderede årsrapport for året 2010/11 (01.07.10 30.06.11) viser en omsætning på 19.132

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S 83 93 34 10 16. 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 1 Brøndby, den 16. maj 211 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 7/212 Delårsrapport 1. kvartal 212 for perioden 1. januar - 31. marts 212 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1 af 1 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 1. kvartalsrapport Brøndby IF offentliggør i dag selskabets første kvartalsrapport siden noteringen på Københavns Fondsbørs i 1987. - Politikken med at udsende kvartsrapporter

Læs mere