Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Kolofon investeringer i fiskerihavne og lan- Vejledning til ansøgning om tilskud til dingssteder Marts 2008 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008 Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med tilskudsordningen Hvem kan søge om tilskud? Hvilke projekter er tilskudsberettigede? Betingelser for tilskud... 3 Betingelser for at opnå tilsagn...3 Betingelser for at fastholde tilsagn Hvad gives der tilskud til?... 4 Tilskudsberettigede udgifter:...4 Ikke tilskudsberettigede udgifter Prioritering af ansøgninger og afgørelse... 5 Prioritering af ansøgningerne...5 Afgørelse Tilskuddets størrelse Indsendelse af ansøgning... 6 Ansøgningsfrist...6 Påbegyndelse af projektet Vedligeholdelse af projektet... 7 Gennemførsel af projektet...7 Ændring af projektet...7 Overdragelse af projektet...7 Forlængelse af projektperioden Udbetaling af tilskud... 8 Rateudbetaling...8 Betingelser for udbetaling af tilskud Kontrol Bortfald... 9 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud...9 Force majeure...9 Straffebestemmelser Brug af data i ansøgningsskemaet Offentliggørelse af persondata på direktoratets hjemmeside Klage Lovgrundlag Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Bilag 1: Liste over godkendte landingssteder

4 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER 1. Formålet med tilskudsordningen Formålet med ordningen er at fremme udviklingen i fiskerihavne/landingssteder og fiskerisektoren ved at forbedre faciliteter og tjenesteydelser, der tilbydes fiskerne og fiskerierhvervet. Ordningen skal særligt bidrage til at forbedre kvalitet og produktivitet i forbindelse med landing, håndtering, transport og afsætning af fangsterne, og medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i fiskerihavnene. Ordningen er en del af det danske EFF-program Hvem kan søge om tilskud? Tilskud kan ydes til ansøgere som gennemfører projekter, som er af kollektiv interesse for de fiskere og akvakulturproducenter, som bruger havnen eller landingsstedet. Ansøgere kan være: Offentlige myndigheder, der ejer fiskerihavne og landingssteder Private virksomheder/personer, der ejer eller driver fiskerihavne og landingssteder, Private aktører som organisationer, private virksomheder eller grupper af brugere inden for fiskerisektoren. 3. Hvilke projekter er tilskudsberettigede? Helt grundlæggende skal der lægges mærke til, at projektet, som der søges tilskud til, skal vedrøre investeringer i eksisterende fiskerihavne eller landingssteder. Landingsstederne skal være udpeget af Direktoratet for FødevareErhverv. I bilag 1 til denne vejledning er vedlagt en oversigt over de landingssteder, som kan søge tilskud under ordningen. For at være tilskudsberettigede skal ansøger desuden kunne godtgøre, at projektets resultater opfylder et eller flere af følgende krav: Projektet medfører en strukturel tilpasningen af fiskerihavnen, som er af væsentlig betydning for udviklingen i lokalområdet eller afgørende for at haven kan fastholde eller forøge landinger af fisk, landingernes værdi eller kvalitet. Projektet skal være hensigtsmæssigt i relation til udbuddet af service til fiskerflåden i regional sammenhæng Projektet medfører en væsentlig forbedring af de landede fisks klassifikation efter kvalitet eller værdi pr. enhed Projektet resulterer i en forøgelse af værdien eller mængden af de landede fisk Projektet medfører en forbedring af arbejdsmiljø eller sikkerhed for de beskæftigede, der arbejder med losning og omsætning af fisk i havnen Projektet vedrører en serviceforbedring for de fiskere og fiskerfartøjer, der benytter haven I ansøgningsskemaet skal ansøger oplyse, hvilke af ovennævnte krav det pågældende projekt opfylder. Ansøger skal desuden beskrive og kvantificere, hvordan projektets resultater vil leve op til kravene. Hvis projektet fx forventes at medføre en forøgelse i værdien af de landende 2

5 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER fisk, skal ansøger i ansøgningsskemaet godtgøre, hvorfor investeringen vil medføre en forøgelse af værdien og hvor stor værdiøgningen vil være. 4. Betingelser for tilskud Ud over, at projektet skal leve op til kravene nævnt under kapitel 3 i vejledningen for at være tilskudsberettiget, er der også en række andre mere generelle betingelser, som skal opfyldes, for at være tilskudsberettiget under denne ordning. Nogle af betingelserne skal ansøger opfylde før der kan gives tilsagn, imens andre betingelser vedrører forhold, som ansøger skal leve op til for at tilsagnet opretholdes. Betingelser for at opnå tilsagn De tilskudsberettigede investeringer skal udgøre mindst kr. Ansøger skal afgive de oplysninger, som direktoratet anmoder om til brug for sagsbehandlingen. Hvis ansøgningen vedrører miljøinvesteringer, skal den teknik, der indgår i projektet, være den bedst tilgængelige teknik (BAT) jf. Miljøbeskyttelseslovens 3. Ansøger skal i ansøgningen godtgøre, at dette er tilfældet. Ansøger skal påvise teknisk og økonomisk levedygtighed for fiskerihavnen og projektet, efter at projektet er gennemført. Ved vurderingen af økonomisk levedygtighed indgår følgende: o Om fiskerihavnen i seneste regnskabsår har en positiv egenkapital, eller om der er afgivet going concern forbehold. o Om fiskerihaven i de foregående 3 regnskabsår har haft positive regnskabsresultater efter skat. o Oplysninger om fiskerihavnens omsætning i de sidste 3 år. o Forventede og fremtidige omsætningsforhold, markedsudsigter og indtjening. Ansøger skal indsende en udviklingsplan for den pågældende fiskerihavn. Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i fremtidige behov og den forventede udvikling for danske fiskerihavne. Betingelser for at fastholde tilsagn Ansøger skal opnå de nødvendige tilladelser til projektet fra de offentlige myndigheder. Der kan ikke udbetales tilskud, før disse tilladelser foreligger. Projektet skal afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen. Tilsagnshaver skal indsende afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, dvs. senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. Projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, skal opretholdes af tilsagnshaver i en periode på mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Udbetalingsanmodning og originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt indtil 31. december Tilsagnshaver er forpligtiget til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet jf. de retningsliner der fremgår af tilsagnsbrevet. Tilsagnshaver skal indsende en rapport om projektets effekter 2 og 5 år efter afsluttende udbetaling af tilskud. Det vil fremgå af tilsagnsbrevet, hvilke oplysninger, der skal gives i rapporterne. 3

6 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER 5. Hvad gives der tilskud til? Forudsat at projektet opfylder betingelserne for tilskud nævnt under kapitel 3 og 4 i denne vejledning, kan der ydes tilskud til nedenstående udgifter. Tilskudsberettigede udgifter: De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: Udgifter til investering på virksomheden, dog med en række undtagelser, se nedenfor. Udgifter til arkitekt- og ingeniørhonorar og andre udgifter til projektering, dog højst i alt 10 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Udgifter til attestation af betalte udgifter. Udgifter til projektrapportering. Andre udgifter, som Direktoratet for FødevareErhverv vurderer at være nødvendige for at gennemføre investeringsprojektet. Bemærk, der gives kun tilskud til de tilskudsberettigede udgifter, som er betalt i tidsrummet efter at Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, og indtil sluttidspunkt for projektet. Sluttidspunktet for projektet, er det tidspunkt som ansøger har anført i ansøgningen, - dog senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen, medmindre direktoratet har givet dispensation herfor. Eksempel: Direktoratet har givet tilladelse til at iværksætte et projektet , og ansøger har anført som sluttidspunkt for projektet i ansøgningen. I dette tilfælde er det kun de tilskudsberettigede udgifter, som ansøger har betalt i tidsrummet og indtil , som direktoratet udbetaler tilskud til. Dog undtaget udgifter til revisorerklæring, som kan afholdes efter afslutning af projektet. Ikke tilskudsberettigede udgifter De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte: Udgifter, hvortil der ydes tilskud efter anden lovgivning. Udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden Direktoratet for fødevareerhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Særlige regler kan dog gøre sig gældende for ansøgninger som indsendes til første ansøgningsrunde med frist 16. maj 2008, se kapitel 8 i denne vejledning. Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed. Udgifter til køb af brugt eller renoveret udstyr. Finansierings-, revisions, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed. Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine. Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport. Moms, medmindre denne endelig bæres af tilsagnshaver. Værdien af eget arbejde. Udgifter til leasing og leje. 4

7 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER 6. Prioritering af ansøgninger og afgørelse Prioritering af ansøgningerne Ansøgninger som er tilskudsberettigede jf. kapitel 3 og 4 i vejledningen prioriteres på grundlag af projekternes indsatsområder og forventede effekter. Der er 9 indsatsområder, som fremgår nedenfor. Ansøgningerne prioriteres således, at indsatsområde 1. giver flere point end indsats område 2 etc. Hvis en ansøgning omfatter flere indsatsområder summeres de tildelte point fra hvert indsatsområde. Under hvert enkelt indsatsområde vil effekten af investeringen også indgå i vurderingen og prioriteringen af ansøgningen. 1. Landing, håndtering, midlertidig opbevaring, transport og losning af fisk og skaldyr, herunder foranstaltninger til nedbringelse af genudsætning 2. Etablering, forbedring og sikring af kølekæde, kvalitetsstyring og auktioner 3. EDB udstyr og software til elektronisk forvaltning af fiskeriaktiviteter 4. Fangsthåndtering ved landing, herunder sorterings- og rensningsanlæg 5. Miljøforbedring, herunder forbedret affalds- og spildevandshåndtering 6. Forbedring af arbejdsmiljøet 7. Sikkerhedsforanstaltninger 8. Kassevaskeanlæg, redskabsrum 9. Forsyning af fartøjer med brændstof, is, vand og elforsyning Bemærk, at direktoratet forud for en ansøgningsrunde kan udmelde særlige temaer, som vil danne grundlag for prioriteringen i ansøgningsrunden. I så fald vil ovennævnte prioritering falde bort for den pågældende ansøgningsrunde. Information herom vil fremgå af direktoratets hjemmeside. Afgørelse Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn eller afslag. Direktorat kan anvende årets bevilling i én ansøgningsrunde eller fordele den på de to ansøgningsrunder. Hvis ansøgningen kan imødekommes giver direktoratet tilsagn om tilskud. Det er muligt at give helt eller delvist afslag på ansøgninger med henvisning til en prioritering af de økonomiske rammer, der er afsat til ordningen. Ansøgninger som ikke imødekommes alene som følge af, at den økonomiske ramme for ansøgningsperioden er opfyldt kan, såfremt ansøger ønsker det, overføres én gang til den næstfølgende ansøgningsrunde. Ansøger vil blive underrettet herom. Ansøgningen vil herefter indgå i den nye ansøgningsrunde på lige vilkår med de øvrige ansøgninger, der er modtaget inden for ansøgningsperioden. Afgørelse på ansøgningerne træffes som udgangspunkt senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb, hvorefter der meddeles tilsagn eller afslag. 5

8 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER 7. Tilskuddets størrelse Offentlige og offentligt lignende faciliteter kan opnå tilskud med op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Projektet skal finansieres med andre offentlige midler af mindst samme størrelse. Offentlige og offentligt lignende faciliteter, som ejes af en privat havn, kan få tilskud med op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Med investeringer i offentlige og offentligt lignede faciliteter menes investeringer i anlægsprojekter som kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Der kan også være tale om investeringer i anden infrastruktur som stilles til rådighed, med henblik på at betjene de fiskere og akvakultur-producenter, som anvender fiskerihavnen. Investeringer i faciliteter, som ikke er offentlige eller offentligt lignende, kan opnå tilskud på 30 pct. Investeringer i faciliteter, som ikke er offentlige eller offentligt lignede kan eksempelvis være investeringer i kassevaskeanlæg, isværker, redskabsrum eller brændstofstationer. Direktoratet afgør, om en investering er offentlig eller offentlig lignende. 8. Indsendelse af ansøgning Ansøgning om tilskud til fiskerihavne og landingssteder skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, som kan fås via Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til direktoratet. Ansøgningen skal indsendes til direktoratet gennem det stedlige fiskeriinspektorat, eller, gennem den stedlige fødevareregion, hvis investeringen omfatter faciliteter til håndtering eller opbevaring af fiskerivarer. Ansøgningen skal indsendes i 2 eksemplarer. I kapitel 16 i denne vejledning Sådan udfylder du ansøgningsskemaet kan du læse mere om, hvilke oplysninger ansøger skal give i ansøgningsskemaet, og hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist to gange årligt, den 31. januar og den 31. juli. Ansøgningerne skal være modtaget i det stedlige fiskeriinspektorat eller den stedlige fødevareregion inden ansøgningsfristens udløb, hvis ansøgningen skal behandles under den tilhørende runde. I 2008 er ansøgningsfristerne dog 16. maj 2008 og 16. september Bemærk, at hvis ansøgningsfristen er på en lørdag, søndag eller mandag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. 6

9 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER Når Direktoratet for FødevareErhverv modtager ansøgning om tilskud fra fiskeriinspektoratet eller fødevareregionen, sender direktoratet en kvittering for modtagelsen til ansøger. Behandling af ansøgningen forudsætter, at ansøgningsskemaet er korrekt og fyldestgørende udfyldt. Påbegyndelse af projektet Projektet må ikke påbegyndes før Direktoratet for FødevareErhverv har kvitteret for modtagelse af ansøgningen. Når kvittering er modtaget, kan projektet iværksættes for ansøgers egen regning og risiko. Projektet anses for iværksat, når arbejdet på stedet med hensyn til jord- og anlæg, montering, indbygning og installation af materiel og inventar m.v. iværksættes. Kontrakter for arbejdet kan således godt indgås og materiel m.v. bestilles og hjemtages uden projektet anses som iværksat. Bemærk dog, at udgifter der er betalt, inden at direktoratet har givet tilladelse til iværksættelse af projektet, ikke er tilskudsberettigede. Bemærk, at der gælder særlige regler for projekter, der er påbegyndt i perioden fra 1. oktober 2007 indtil 29. marts Investeringer der er gennemført og betalt i forbindelse med disse projekter i den nævnte periode kan omfattes, hvis ansøgningen er indsendt til fiskeriinspektoratet eller fødevareregionen senest 16. maj Vedligeholdelse af projektet Gennemførsel af projektet Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, der fremgår af tilsagnet, evt. med godkendte forlængelser. Det betyder, at projektet er gennemført og alle udgifter skal være betalt inden for perioden. Dog undtaget udgifter til revisorerklæring, som kan afholdes efter afslutning af projektet. Ændring af projektet Hvis tilsagnshaver ønsker at ændre i tilsagnet i løbet af tilsagnsperioden, skal projekthaver ansøge direktoratet om det. Godkendelse af en ændring er betinget af, at ændringen efter direktoratets vurdering ikke ændrer på projektets formål. En ansøgning om ændring af projektet skal godkendes af direktoratet inden ændringen iværksættes, og tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud kan, hvis direktoratet tillader det, overdrages til en anden aktør, der er villig til at indtræde som tilsagnshaver med de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af tilsagnet. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis det i praksis bliver en anden end ansøger, der gennemfører projektet. Det er en betingelse, at den nye aktør er tilskudsberettiget i forhold til ordningen. 7

10 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER Forlængelse af projektperioden Direktoratet kan i særlige tilfælde give dispensation for sluttidspunktet for projektet. Bemærk, at ansøgning om dispensation for tidspunkt for afslutning af projektet skal indsendes til direktoratet inden den oprindelige slutdato er overskredet. Ændringer af budgettet Hvis udgifterne på en budgetpost ændrer sig mere end 10 pct. skal tilsagnsholder søge direktoratet om tilladelse til at gennemføre ændring af budgettet. Anmodning om budgetændring skal indeholde en begrundelse. Bemærk, at det samlede tilskud ikke kan forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet eller budgettet. 10. Udbetaling af tilskud En anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt udbetalingsanmodningsskema som udarbejdes af Direktoratet for FødevareErhverv. I skemaet skal tilsagnshaver oplyse om betalte tilskudsberettigede projektudgifter, som skal kunne dokumenteres. Sammen med udbetalingsanmodningen skal der indsendes en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Indberetningen fra revisoren skal også ske på en af direktoratet udarbejdet revisorerklæring. Skemaet og formular til revisorerklæring kan hentes på direktoratets hjemmeside eller fås via henvendelse til direktoratet. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes til det stedlige fiskeriinspektorat eller den stedlige fødevareregion, som kontrollerer projektets gennemførelse og videresender anmodningen til direktoratet. Rateudbetaling Det er muligt at få tilskuddet udbetalt i op til 3 rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det totale tilsagnsbeløb. Når der anmodes om rateudbetaling, skal der også indsendes revisorerklæring. Betingelser for udbetaling af tilskud Der er ud over ovennævnte en række betingelser der skal være opfyldt, før direktoratet kan udbetale tilskud til ansøger: Ansøger skal have opnået de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Projektet skal være afsluttet senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, eller som fastsat af direktoratet. Tilsagshaver skal indsende slutudbetalingsanmodning rettidigt, dvs. at den skal være det stedlige fiskeriinspektorat eller den stedlige fødevareregion i hænde senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. Det følger af reglerne, at projektet skal afsluttes senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen. Som udgangspunkt skal anmodning om slutudbetaling derfor være modtaget i fiskeriinspektoratet eller fødevareregionen senest 21 8

11 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER måneder efter tilsagnsdatoen. Der kan i særlige tilfælde meddeles dispensation fra denne frist. En projektrapport skal indsendes sammen med anmodning om slutudbetaling. Tilskuddet udbetales til tilsagnshavers NemKonto. Direktoratet indberetter tilskuddet til SKAT. Du kan læse mere om udbetaling af tilskud i udbetalingsvejledningen som du kan finde på direktoratets hjemmeside eller få ved henvendelse til direktoratet. 11. Kontrol Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administration af ordningen. Med henblik på at kontrollere de gennemførte projekter kan direktoratet eller andre personer, der er særligt bemyndiget dertil mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til den organisation/virksomhed, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Dette gælder også adgang til regnskaber og anden relevant dokumentation. Den projektansvarlige skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. 12. Bortfald Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde og tilskud kan helt eller delvist kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne i bekendtgørelsen ikke overholdes. I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet og til tilbagebetaling sker, med den rentesats, der er fastsat i Renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Force majeure Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure: Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens start. En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilskudsmodtagers virksomhed. I særlige tilfælde kan andre begivenheder anerkendes som force majeure. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i et konkret tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvad der påberåbes force majeure for. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for projektholder, at sikre sig på rimelig vis mod de begivenheder der indtraf. Hvis tilskudsmodtager ønsker at påberåbe sig 9

12 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER force majeure, skal Direktoratet have skriftligt besked senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor projektholder er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Straffebestemmelser Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes kan ansøger efter fiskeriudviklingslovens 14, stk. 1 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Direktoratet for FødevareErhverv til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af direktoratet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Offentliggørelse af persondata på direktoratets hjemmeside Ved ansøgning om tilskud fra direktoratet, skal du være opmærksom på følgende forhold: at Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig, at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med direktoratets afgørelse om udbetaling af tilskud under EFF-programmet. Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser, at oplysninger i ansøgningsskemaet om navn, evt. firmanavn, den fulde adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb som følge af EU-bestemmelser vil blive offentliggjort på direktoratets hjemmeside. Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af Persondataloven har mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med din ansøgning, jf. Persondatalovens 31, At du på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37, Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv, Juridisk Enhed. 14. Klage Klager over afgørelser om tilskud, som træffes af Direktoratet for FødevareErhverv, kan indbringes for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Klager indgives gennem direktoratet 10

13 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER og skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter, at ansøger har modtaget den afgørelse, der klages over. Klagen skal sendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri c/o Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Att.: Udviklingsstøttekontoret 15. Lovgrundlag Rådets Forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli Kommissionens Forordning (EF) nr. 498/2007 af 26. marts Lov nr af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven). Bekendtgørelse nr. 198 af 27. marts

14 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER 16. Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Læs vejledningen grundig inden ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaet finder du på Ansøgningsfrist Der er to årlige ansøgningsrunder om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder. Fristen er henholdsvis 31. januar og 31. juli. I 2008 er ansøgningsfristerne dog 16. maj og 16. september. Læs mere om ansøgningsfristerne i kap. 8 i vejledningen. Pkt. 1. Projekttitel Her anføres projektets titel. Alle projekter skal have en titel. Pkt. 2. Oplysning om ansøger Her anføres oplysninger om, hvem ansøger er. Alle felter skal udfyldes. Anføre venligst det telefonnummer og den adresse, hvor ansøger er lettest at træffe i dagtimerne. Vær opmærksom på, at der skal være overensstemmelse mellem det CVR-nr., P-nr, og navn og adresse, der anføres på skemaet. Pkt. 3. Oplysninger om repræsentant for ansøger Dette felt udfyldes kun, hvis ansøger har en repræsentant. Hvis dette felt er udfyldt, vil evt. korrespondance fra direktoratet til kunden gå via repræsentanten. Hvis ansøger har en repræsentant skal alle felter udfyldes. Anfør venligst det telefonnummer og den adresse, hvor repræsentanten er lettest at træffe i dagtimerne. Pkt. 4. Projektet og de tidsmæssige rammer for projektet Alle felter skal udfyldes. Pkt Her anføres om investeringen vedrører offentlig eller offentligt lignede faciliteter eller andet end det. I vejledningens kap. 7 fremgår, hvilke faciliteter er offentlige eller offentligt lignende og hvilke er andet. Hvis der fx ansøges om tilskud til investering i et kassevaskanlæg, anføres i skemaet, at projektet vedrører en investering i andre end offentlige og offentligt lignende faciliteter. Pkt Her anføres, om investeringen gennemføres i en offentlig ejet havn, en privat ejet havn eller et landingssted. I bilag 1 til vejledningen fremgår de godkendte landingssteder, som kan opnå tilskud under denne ordning. Pkt Her anføres hvilke krav projektets resultater forventes af opfylde. Du kan læse mere om hvilke projekter er tilskudsberettigede i vejledningens kapitel 3. Investeringens resultater 12

15 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER skal opfylde mindst et af anførte krav, for at projektet er berettiget til tilskud. Der kan sættes flere kryds under dette pkt. Pkt og 4.5. Her anføres hvornår projektet forventes påbegyndt og afsluttet. Vær opmærksom på, at hvis ansøger opnår tilsagn, skal projektet afsluttes senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen. Pkt. 5. Den økonomiske ramme for projektet, finansieringen og det ansøgte tilskud Her skal ansøger oplyse om projektudgifterne, det ansøgte tilskud og finansiering af den del af projektet, som der ikke gives tilskud til. Pkt skal udfyldes. Under pkt skal de relevante felter udfyldes. Pkt Her anføres de samlede projektudgifter, dvs. inklusiv de udgifter, som ikke er tilskudsberettigede. Pkt Her anføres de projektudgifter, der danner grundlag for ansøgningen, dvs. de projektudgifter som er tilskudsberettigede. Bemærk, at det beløb der anføres her, skal være identisk med det samlede tilskudsgrundlag, der anføres i bilag 3 til ansøgningsskemaet Budgettet over tilskudsberettigede udgifter. Bilag 3 skal også vedlægges ansøgningen i udfyldt stand. Pkt Her anføres, hvor meget tilskud der ansøges om. Det ansøgte tilskud skal anføres i Dk.kr., og i procent af de tilskudsberettigede udgifter. Bemærk, at hvis der er tale om investering i andre end offentligt lignende faciliteter, så kan procentsatsen ikke være mere end 30 %. Pkt Her anføres, hvordan ansøger vil finansiere den resterende del af projektet. Ansøger skal udfylde de felter der er relevante. Hvordan restfinansieringen skal tilvejebringes afhænger af, hvad der investeres i. Eksempel: Hvis der investeres i offentlige eller offentligt lignende faciliteter, som ejes af en offentlig myndighed, og der ansøges om et tilskud på 50 %, så skal de resterende 50 % af projektudgifterne finansieres med andre offentlige midler. Pkt. 6. Beskrivelse af projektet Det er en betingelse for tilskud under denne ordning, at der vedlægges en udviklingsplan for fiskerihavnen ved ansøgningen. Det er også nødvendigt, at ansøger indsender en projektbeskrivelse, hvor ansøger godtgør, at projektet og dets resultater vil opfylde de krav der er til tilskudsberettigede projekter jf. ordningsreglerne. Under dette pkt. skal ansøger derfor tilkendegive om udviklingsplan og projektbeskrivelse er vedlagt. I bilag 1 og 2 til ansøgningsskemaet fremgår, hvilke forhold skal beskrives i henholdsvis udviklingsplanen og projektbeskrivelsen. 13

16 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER Pkt. 7. Oplysninger om fiskerihavnens og evt. virksomhedens økonomiske forhold Pkt Det er en betingelse for tilskud, at fiskerihaven og projektet er teknisk og økonomisk levedygtigt, efter at projektet er gennemført. Ansøger skal derfor i skemaet oplyse om økonomiske forhold for fiskerihavnen for foregående år og forventninger fremadrettet. Pkt Hvis ansøger er en privat aktør fx organisation eller privat virksomhed skal de økonomiske forhold for virksomheden også anføres. Bemærk, at der samtidig også skal vedlægges årsregnskaber for de 3 foregående år ved ansøgningsskemaet. Pkt. 8. Oplysninger om havnen Til vurdering af investeringens effekt og betydning for fiskerihavnens brugere, skal direktoratet bruge oplysninger om bl.a. havnens kapacitet inden investeringsprojektet gennemføres. Ansøger skal derfor i ansøgningsskemaet anføre en række oplysninger om havnen. Alle felter skal udfyldes. Pkt Her anføres hvor mange fartøjer der er hjemmehørende i havnen i året i ansøgningsåret og det foregående år. Pkt Her anføres tallene for, hvor meget fisk til henholdsvis konsum og industri, der er landet i havnen ansøgningsåret og det foregående år. Der skal oplyses tal for antal tons landet og for landingernes værdi. Pkt Her anføres hvor stor en procentvis andel af den samlede landede fisk i havnen i henholdsvis ansøgningsåret og det foregående år var fisk i E-kvalitet. Pkt og 8.6. Her anføres oplysninger om havnens lossekapacitet, hvor meget tons fisk kan der potentielt landes pr. døgn i havnen, og oplysning om den faktiske landingstid/lossetid pr. fartøj. Pkt Her anføres oplysninger om kajanlæg. Oplys både kajareal og løbende meter. Pkt Her anføres antal fuldtids beskæftigede på haven. Deltidsbeskæftigede omregnes til heltidsbeskæftigede. Pkt. 9. Oplysninger om projektinvesteringen Direktoratet skal indberette oplysninger om forskellige programindikatorer til kommissionen. Ansøger skal derfor i skemaet under pkt. 9 oplyse, hvilken betydning projektet har for en række nævnte områder. Ansøger skal udfylde de felter, som den planlagde investering har betydning for. Hvis ansøger fx ansøger om tilskud til etablering af et kølefrysehus og en lagerhal, skal ansøger udfylde pkt og 9.2 med de relevante tal fra projektplanen. 14

17 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER Bemærk, at hvis ansøger vælger pkt skal der både anføres hvilken facilitet/hvilke faciliteter der er tale om, og om antallet af disse faciliteter. Pkt. 10. Forventede effekter af investeringen Ansøger skal her angive, om investeringen har betydning for 9 forskellige forhold. Alle felter skal besvares med enten ja eller nej. Hvis ansøger sætter kryds i ja under et pkt. skal det uddybes, hvad effekten forventes at være. Fx ansøger forventer at investeringen har en betydning for værdien af de landede fisk og har derfor sat kryds i ja under pkt Ansøger skal samtidig også anføre, hvor stor en procentvis forøgelse af de landede fisks værdi der forventes, set i forhold til i dag. Pkt. 11. Overførsel til ny runde Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes, alene som følge af, at den for ansøgningsrunden afsatte ramme er opbrugt, kan ansøgningen overføres én gang til den næstfølgende ansøgningsrunde. Ansøger skal her oplyse, om ansøger ønsker at ansøgningen skal overføres, hvis ovennævnte situation indtræffer. Pkt. 12. Ansøgers underskrift Ansøger bekræfter her med sin underskrift: At de afgivne oplysninger er korrekte og at der ikke er fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse. 15

18 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER Bilag 1: Liste over godkendte landingssteder Fiskeridirektoratet har identificerede følgende eksisterende landingssteder pr. 1. januar 2008 Slette Strand Stenbjerg Nørre Vorupør Thorup Strand Lild Strand Nørre Lyngby Lønstrup Blokhus Løkken Rødhus 16

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 Tlf.: Fax.: København V ISBN (tryk) ISBN (web)

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Vejledning om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg

Vejledning om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg Vejledning om tilskud til etablering og modernisering af akvakulturanlæg Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til etablering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv UDKAST Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, 4,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omstrukturering af erhvervsfiskeriet

Bekendtgørelse om tilskud til omstrukturering af erhvervsfiskeriet BEK nr 399 af 26/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin. FødevareErhverv, j.nr. 3701-08-58 Senere ændringer til forskriften BEK nr

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Januar 2001 Vejledning til ansøgning Tilskud til kollektive foranstaltninger inden for fiskerisektoren Directorate for Food,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning Vejledning til ansøgning Tilskud Vejledning til investeringer til ansøgning vedrørende forarbejdning, opbevaring og afsætning af fisk og fiskerivarer Tilskud til investeringer vedrørende forarbejdning,

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013 Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren Maj 2013 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning

Bekendtgørelse om tilskud til netværksaktiviteter og tilskud til fremme af afsætning af fødevarer omfattet af en EU-kvalitetsordning BEK nr 397 af 02/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-11-35 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til af forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om ansøgning om tilskud til

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012

Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Juni 2012 Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juni 2012 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen Tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning BEK nr 177 af 28/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 2012-0074871 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Juli 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale vådområdeprojekter BEK nr 951 af 30/07/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-112 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Juli 2012

Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Juli 2012 Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og akvakultursektoren Juli 2012 Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af kompetenceudviklende aktiviteter inden

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Netværksordningen. Information og markedsføring

Netværksordningen. Information og markedsføring Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1)

Bekendtgørelse om skolefrugtordningen 1) BEK nr 522 af 26/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80616-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden1) Lov om Hav- og Fiskerifonden1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere