Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Kolofon investeringer i fiskerihavne og lan- Vejledning til ansøgning om tilskud til dingssteder Marts 2008 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2008 Fotograf(er): istockphoto Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med tilskudsordningen Hvem kan søge om tilskud? Hvilke projekter er tilskudsberettigede? Betingelser for tilskud... 3 Betingelser for at opnå tilsagn...3 Betingelser for at fastholde tilsagn Hvad gives der tilskud til?... 4 Tilskudsberettigede udgifter:...4 Ikke tilskudsberettigede udgifter Prioritering af ansøgninger og afgørelse... 5 Prioritering af ansøgningerne...5 Afgørelse Tilskuddets størrelse Indsendelse af ansøgning... 6 Ansøgningsfrist...6 Påbegyndelse af projektet Vedligeholdelse af projektet... 7 Gennemførsel af projektet...7 Ændring af projektet...7 Overdragelse af projektet...7 Forlængelse af projektperioden Udbetaling af tilskud... 8 Rateudbetaling...8 Betingelser for udbetaling af tilskud Kontrol Bortfald... 9 Bortfald og tilbagebetaling af tilskud...9 Force majeure...9 Straffebestemmelser Brug af data i ansøgningsskemaet Offentliggørelse af persondata på direktoratets hjemmeside Klage Lovgrundlag Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Bilag 1: Liste over godkendte landingssteder

4 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER 1. Formålet med tilskudsordningen Formålet med ordningen er at fremme udviklingen i fiskerihavne/landingssteder og fiskerisektoren ved at forbedre faciliteter og tjenesteydelser, der tilbydes fiskerne og fiskerierhvervet. Ordningen skal særligt bidrage til at forbedre kvalitet og produktivitet i forbindelse med landing, håndtering, transport og afsætning af fangsterne, og medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i fiskerihavnene. Ordningen er en del af det danske EFF-program Hvem kan søge om tilskud? Tilskud kan ydes til ansøgere som gennemfører projekter, som er af kollektiv interesse for de fiskere og akvakulturproducenter, som bruger havnen eller landingsstedet. Ansøgere kan være: Offentlige myndigheder, der ejer fiskerihavne og landingssteder Private virksomheder/personer, der ejer eller driver fiskerihavne og landingssteder, Private aktører som organisationer, private virksomheder eller grupper af brugere inden for fiskerisektoren. 3. Hvilke projekter er tilskudsberettigede? Helt grundlæggende skal der lægges mærke til, at projektet, som der søges tilskud til, skal vedrøre investeringer i eksisterende fiskerihavne eller landingssteder. Landingsstederne skal være udpeget af Direktoratet for FødevareErhverv. I bilag 1 til denne vejledning er vedlagt en oversigt over de landingssteder, som kan søge tilskud under ordningen. For at være tilskudsberettigede skal ansøger desuden kunne godtgøre, at projektets resultater opfylder et eller flere af følgende krav: Projektet medfører en strukturel tilpasningen af fiskerihavnen, som er af væsentlig betydning for udviklingen i lokalområdet eller afgørende for at haven kan fastholde eller forøge landinger af fisk, landingernes værdi eller kvalitet. Projektet skal være hensigtsmæssigt i relation til udbuddet af service til fiskerflåden i regional sammenhæng Projektet medfører en væsentlig forbedring af de landede fisks klassifikation efter kvalitet eller værdi pr. enhed Projektet resulterer i en forøgelse af værdien eller mængden af de landede fisk Projektet medfører en forbedring af arbejdsmiljø eller sikkerhed for de beskæftigede, der arbejder med losning og omsætning af fisk i havnen Projektet vedrører en serviceforbedring for de fiskere og fiskerfartøjer, der benytter haven I ansøgningsskemaet skal ansøger oplyse, hvilke af ovennævnte krav det pågældende projekt opfylder. Ansøger skal desuden beskrive og kvantificere, hvordan projektets resultater vil leve op til kravene. Hvis projektet fx forventes at medføre en forøgelse i værdien af de landende 2

5 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER fisk, skal ansøger i ansøgningsskemaet godtgøre, hvorfor investeringen vil medføre en forøgelse af værdien og hvor stor værdiøgningen vil være. 4. Betingelser for tilskud Ud over, at projektet skal leve op til kravene nævnt under kapitel 3 i vejledningen for at være tilskudsberettiget, er der også en række andre mere generelle betingelser, som skal opfyldes, for at være tilskudsberettiget under denne ordning. Nogle af betingelserne skal ansøger opfylde før der kan gives tilsagn, imens andre betingelser vedrører forhold, som ansøger skal leve op til for at tilsagnet opretholdes. Betingelser for at opnå tilsagn De tilskudsberettigede investeringer skal udgøre mindst kr. Ansøger skal afgive de oplysninger, som direktoratet anmoder om til brug for sagsbehandlingen. Hvis ansøgningen vedrører miljøinvesteringer, skal den teknik, der indgår i projektet, være den bedst tilgængelige teknik (BAT) jf. Miljøbeskyttelseslovens 3. Ansøger skal i ansøgningen godtgøre, at dette er tilfældet. Ansøger skal påvise teknisk og økonomisk levedygtighed for fiskerihavnen og projektet, efter at projektet er gennemført. Ved vurderingen af økonomisk levedygtighed indgår følgende: o Om fiskerihavnen i seneste regnskabsår har en positiv egenkapital, eller om der er afgivet going concern forbehold. o Om fiskerihaven i de foregående 3 regnskabsår har haft positive regnskabsresultater efter skat. o Oplysninger om fiskerihavnens omsætning i de sidste 3 år. o Forventede og fremtidige omsætningsforhold, markedsudsigter og indtjening. Ansøger skal indsende en udviklingsplan for den pågældende fiskerihavn. Udviklingsplanen skal tage udgangspunkt i fremtidige behov og den forventede udvikling for danske fiskerihavne. Betingelser for at fastholde tilsagn Ansøger skal opnå de nødvendige tilladelser til projektet fra de offentlige myndigheder. Der kan ikke udbetales tilskud, før disse tilladelser foreligger. Projektet skal afsluttes senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, dog senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen. Tilsagnshaver skal indsende afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt, dvs. senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. Projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, skal opretholdes af tilsagnshaver i en periode på mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Udbetalingsanmodning og originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt indtil 31. december Tilsagnshaver er forpligtiget til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet jf. de retningsliner der fremgår af tilsagnsbrevet. Tilsagnshaver skal indsende en rapport om projektets effekter 2 og 5 år efter afsluttende udbetaling af tilskud. Det vil fremgå af tilsagnsbrevet, hvilke oplysninger, der skal gives i rapporterne. 3

6 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER 5. Hvad gives der tilskud til? Forudsat at projektet opfylder betingelserne for tilskud nævnt under kapitel 3 og 4 i denne vejledning, kan der ydes tilskud til nedenstående udgifter. Tilskudsberettigede udgifter: De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: Udgifter til investering på virksomheden, dog med en række undtagelser, se nedenfor. Udgifter til arkitekt- og ingeniørhonorar og andre udgifter til projektering, dog højst i alt 10 pct. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Udgifter til attestation af betalte udgifter. Udgifter til projektrapportering. Andre udgifter, som Direktoratet for FødevareErhverv vurderer at være nødvendige for at gennemføre investeringsprojektet. Bemærk, der gives kun tilskud til de tilskudsberettigede udgifter, som er betalt i tidsrummet efter at Direktoratet for FødevareErhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet, og indtil sluttidspunkt for projektet. Sluttidspunktet for projektet, er det tidspunkt som ansøger har anført i ansøgningen, - dog senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen, medmindre direktoratet har givet dispensation herfor. Eksempel: Direktoratet har givet tilladelse til at iværksætte et projektet , og ansøger har anført som sluttidspunkt for projektet i ansøgningen. I dette tilfælde er det kun de tilskudsberettigede udgifter, som ansøger har betalt i tidsrummet og indtil , som direktoratet udbetaler tilskud til. Dog undtaget udgifter til revisorerklæring, som kan afholdes efter afslutning af projektet. Ikke tilskudsberettigede udgifter De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte: Udgifter, hvortil der ydes tilskud efter anden lovgivning. Udgifter, som tilsagnshaver har betalt inden Direktoratet for fødevareerhverv har givet tilladelse til at iværksætte projektet. Særlige regler kan dog gøre sig gældende for ansøgninger som indsendes til første ansøgningsrunde med frist 16. maj 2008, se kapitel 8 i denne vejledning. Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning. Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed. Udgifter til køb af brugt eller renoveret udstyr. Finansierings-, revisions, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed. Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine. Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport. Moms, medmindre denne endelig bæres af tilsagnshaver. Værdien af eget arbejde. Udgifter til leasing og leje. 4

7 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER 6. Prioritering af ansøgninger og afgørelse Prioritering af ansøgningerne Ansøgninger som er tilskudsberettigede jf. kapitel 3 og 4 i vejledningen prioriteres på grundlag af projekternes indsatsområder og forventede effekter. Der er 9 indsatsområder, som fremgår nedenfor. Ansøgningerne prioriteres således, at indsatsområde 1. giver flere point end indsats område 2 etc. Hvis en ansøgning omfatter flere indsatsområder summeres de tildelte point fra hvert indsatsområde. Under hvert enkelt indsatsområde vil effekten af investeringen også indgå i vurderingen og prioriteringen af ansøgningen. 1. Landing, håndtering, midlertidig opbevaring, transport og losning af fisk og skaldyr, herunder foranstaltninger til nedbringelse af genudsætning 2. Etablering, forbedring og sikring af kølekæde, kvalitetsstyring og auktioner 3. EDB udstyr og software til elektronisk forvaltning af fiskeriaktiviteter 4. Fangsthåndtering ved landing, herunder sorterings- og rensningsanlæg 5. Miljøforbedring, herunder forbedret affalds- og spildevandshåndtering 6. Forbedring af arbejdsmiljøet 7. Sikkerhedsforanstaltninger 8. Kassevaskeanlæg, redskabsrum 9. Forsyning af fartøjer med brændstof, is, vand og elforsyning Bemærk, at direktoratet forud for en ansøgningsrunde kan udmelde særlige temaer, som vil danne grundlag for prioriteringen i ansøgningsrunden. I så fald vil ovennævnte prioritering falde bort for den pågældende ansøgningsrunde. Information herom vil fremgå af direktoratets hjemmeside. Afgørelse Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelse om tilsagn eller afslag. Direktorat kan anvende årets bevilling i én ansøgningsrunde eller fordele den på de to ansøgningsrunder. Hvis ansøgningen kan imødekommes giver direktoratet tilsagn om tilskud. Det er muligt at give helt eller delvist afslag på ansøgninger med henvisning til en prioritering af de økonomiske rammer, der er afsat til ordningen. Ansøgninger som ikke imødekommes alene som følge af, at den økonomiske ramme for ansøgningsperioden er opfyldt kan, såfremt ansøger ønsker det, overføres én gang til den næstfølgende ansøgningsrunde. Ansøger vil blive underrettet herom. Ansøgningen vil herefter indgå i den nye ansøgningsrunde på lige vilkår med de øvrige ansøgninger, der er modtaget inden for ansøgningsperioden. Afgørelse på ansøgningerne træffes som udgangspunkt senest 8 uger efter ansøgningsfristens udløb, hvorefter der meddeles tilsagn eller afslag. 5

8 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER 7. Tilskuddets størrelse Offentlige og offentligt lignende faciliteter kan opnå tilskud med op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Projektet skal finansieres med andre offentlige midler af mindst samme størrelse. Offentlige og offentligt lignende faciliteter, som ejes af en privat havn, kan få tilskud med op til 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Med investeringer i offentlige og offentligt lignede faciliteter menes investeringer i anlægsprojekter som kajer, havnebassiner og tilstødende landarealer. Der kan også være tale om investeringer i anden infrastruktur som stilles til rådighed, med henblik på at betjene de fiskere og akvakultur-producenter, som anvender fiskerihavnen. Investeringer i faciliteter, som ikke er offentlige eller offentligt lignende, kan opnå tilskud på 30 pct. Investeringer i faciliteter, som ikke er offentlige eller offentligt lignede kan eksempelvis være investeringer i kassevaskeanlæg, isværker, redskabsrum eller brændstofstationer. Direktoratet afgør, om en investering er offentlig eller offentlig lignende. 8. Indsendelse af ansøgning Ansøgning om tilskud til fiskerihavne og landingssteder skal udfærdiges på et særligt ansøgningsskema, som kan fås via Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside eller ved henvendelse til direktoratet. Ansøgningen skal indsendes til direktoratet gennem det stedlige fiskeriinspektorat, eller, gennem den stedlige fødevareregion, hvis investeringen omfatter faciliteter til håndtering eller opbevaring af fiskerivarer. Ansøgningen skal indsendes i 2 eksemplarer. I kapitel 16 i denne vejledning Sådan udfylder du ansøgningsskemaet kan du læse mere om, hvilke oplysninger ansøger skal give i ansøgningsskemaet, og hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen. Ansøgningsfrist Der er ansøgningsfrist to gange årligt, den 31. januar og den 31. juli. Ansøgningerne skal være modtaget i det stedlige fiskeriinspektorat eller den stedlige fødevareregion inden ansøgningsfristens udløb, hvis ansøgningen skal behandles under den tilhørende runde. I 2008 er ansøgningsfristerne dog 16. maj 2008 og 16. september Bemærk, at hvis ansøgningsfristen er på en lørdag, søndag eller mandag, udløber ansøgningsfristen den anden hverdag (lørdag ikke medregnet), der følger herefter. 6

9 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER Når Direktoratet for FødevareErhverv modtager ansøgning om tilskud fra fiskeriinspektoratet eller fødevareregionen, sender direktoratet en kvittering for modtagelsen til ansøger. Behandling af ansøgningen forudsætter, at ansøgningsskemaet er korrekt og fyldestgørende udfyldt. Påbegyndelse af projektet Projektet må ikke påbegyndes før Direktoratet for FødevareErhverv har kvitteret for modtagelse af ansøgningen. Når kvittering er modtaget, kan projektet iværksættes for ansøgers egen regning og risiko. Projektet anses for iværksat, når arbejdet på stedet med hensyn til jord- og anlæg, montering, indbygning og installation af materiel og inventar m.v. iværksættes. Kontrakter for arbejdet kan således godt indgås og materiel m.v. bestilles og hjemtages uden projektet anses som iværksat. Bemærk dog, at udgifter der er betalt, inden at direktoratet har givet tilladelse til iværksættelse af projektet, ikke er tilskudsberettigede. Bemærk, at der gælder særlige regler for projekter, der er påbegyndt i perioden fra 1. oktober 2007 indtil 29. marts Investeringer der er gennemført og betalt i forbindelse med disse projekter i den nævnte periode kan omfattes, hvis ansøgningen er indsendt til fiskeriinspektoratet eller fødevareregionen senest 16. maj Vedligeholdelse af projektet Gennemførsel af projektet Projektet skal gennemføres inden for den projektperiode, der fremgår af tilsagnet, evt. med godkendte forlængelser. Det betyder, at projektet er gennemført og alle udgifter skal være betalt inden for perioden. Dog undtaget udgifter til revisorerklæring, som kan afholdes efter afslutning af projektet. Ændring af projektet Hvis tilsagnshaver ønsker at ændre i tilsagnet i løbet af tilsagnsperioden, skal projekthaver ansøge direktoratet om det. Godkendelse af en ændring er betinget af, at ændringen efter direktoratets vurdering ikke ændrer på projektets formål. En ansøgning om ændring af projektet skal godkendes af direktoratet inden ændringen iværksættes, og tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændring af projektet. Overdragelse af projektet Tilsagn om tilskud kan, hvis direktoratet tillader det, overdrages til en anden aktør, der er villig til at indtræde som tilsagnshaver med de rettigheder og forpligtigelser, der fremgår af tilsagnet. Dette kan f.eks. være aktuelt, hvis det i praksis bliver en anden end ansøger, der gennemfører projektet. Det er en betingelse, at den nye aktør er tilskudsberettiget i forhold til ordningen. 7

10 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER Forlængelse af projektperioden Direktoratet kan i særlige tilfælde give dispensation for sluttidspunktet for projektet. Bemærk, at ansøgning om dispensation for tidspunkt for afslutning af projektet skal indsendes til direktoratet inden den oprindelige slutdato er overskredet. Ændringer af budgettet Hvis udgifterne på en budgetpost ændrer sig mere end 10 pct. skal tilsagnsholder søge direktoratet om tilladelse til at gennemføre ændring af budgettet. Anmodning om budgetændring skal indeholde en begrundelse. Bemærk, at det samlede tilskud ikke kan forhøjes i forbindelse med en ændring af projektet eller budgettet. 10. Udbetaling af tilskud En anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt udbetalingsanmodningsskema som udarbejdes af Direktoratet for FødevareErhverv. I skemaet skal tilsagnshaver oplyse om betalte tilskudsberettigede projektudgifter, som skal kunne dokumenteres. Sammen med udbetalingsanmodningen skal der indsendes en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Indberetningen fra revisoren skal også ske på en af direktoratet udarbejdet revisorerklæring. Skemaet og formular til revisorerklæring kan hentes på direktoratets hjemmeside eller fås via henvendelse til direktoratet. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes til det stedlige fiskeriinspektorat eller den stedlige fødevareregion, som kontrollerer projektets gennemførelse og videresender anmodningen til direktoratet. Rateudbetaling Det er muligt at få tilskuddet udbetalt i op til 3 rater. Den enkelte rate skal udgøre mindst 20 pct. af det totale tilsagnsbeløb. Når der anmodes om rateudbetaling, skal der også indsendes revisorerklæring. Betingelser for udbetaling af tilskud Der er ud over ovennævnte en række betingelser der skal være opfyldt, før direktoratet kan udbetale tilskud til ansøger: Ansøger skal have opnået de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder. Projektet skal være afsluttet senest på det tidspunkt, der er anført i ansøgningen, eller som fastsat af direktoratet. Tilsagshaver skal indsende slutudbetalingsanmodning rettidigt, dvs. at den skal være det stedlige fiskeriinspektorat eller den stedlige fødevareregion i hænde senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet. Det følger af reglerne, at projektet skal afsluttes senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen. Som udgangspunkt skal anmodning om slutudbetaling derfor være modtaget i fiskeriinspektoratet eller fødevareregionen senest 21 8

11 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER måneder efter tilsagnsdatoen. Der kan i særlige tilfælde meddeles dispensation fra denne frist. En projektrapport skal indsendes sammen med anmodning om slutudbetaling. Tilskuddet udbetales til tilsagnshavers NemKonto. Direktoratet indberetter tilskuddet til SKAT. Du kan læse mere om udbetaling af tilskud i udbetalingsvejledningen som du kan finde på direktoratets hjemmeside eller få ved henvendelse til direktoratet. 11. Kontrol Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administration af ordningen. Med henblik på at kontrollere de gennemførte projekter kan direktoratet eller andre personer, der er særligt bemyndiget dertil mod behørig legitimation og uden retskendelse få adgang til den organisation/virksomhed, hvortil der er givet tilsagn om tilskud. Dette gælder også adgang til regnskaber og anden relevant dokumentation. Den projektansvarlige skal yde fornøden vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse. 12. Bortfald Bortfald og tilbagebetaling af tilskud Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde og tilskud kan helt eller delvist kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne i bekendtgørelsen ikke overholdes. I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet og til tilbagebetaling sker, med den rentesats, der er fastsat i Renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr. Force majeure Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure: Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses ved tilsagnsperiodens start. En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilskudsmodtagers virksomhed. I særlige tilfælde kan andre begivenheder anerkendes som force majeure. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i et konkret tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvad der påberåbes force majeure for. Desuden er det en betingelse, at det ikke var muligt for projektholder, at sikre sig på rimelig vis mod de begivenheder der indtraf. Hvis tilskudsmodtager ønsker at påberåbe sig 9

12 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER force majeure, skal Direktoratet have skriftligt besked senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor projektholder er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Straffebestemmelser Hvis reglerne i bekendtgørelsen ikke overholdes kan ansøger efter fiskeriudviklingslovens 14, stk. 1 straffes med bøde. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straffeansvar efter reglerne i straffelovens kapitel Brug af data i ansøgningsskemaet Oplysningerne i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Direktoratet for FødevareErhverv til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af direktoratet og tredjemand til statistiske, forsknings-, planlægnings- og evalueringsmæssige formål. Offentliggørelse af persondata på direktoratets hjemmeside Ved ansøgning om tilskud fra direktoratet, skal du være opmærksom på følgende forhold: at Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V er dataansvarlig, at de afgivne oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive behandlet i forbindelse med direktoratets afgørelse om udbetaling af tilskud under EFF-programmet. Oplysningerne kan også behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer med henblik på at værne om EU s finansielle interesser, at oplysninger i ansøgningsskemaet om navn, evt. firmanavn, den fulde adresse, projekttitel samt størrelse af det modtagne tilsagnsbeløb og det udbetalte tilskudsbeløb som følge af EU-bestemmelser vil blive offentliggjort på direktoratets hjemmeside. Endvidere skal du være opmærksom på, at du i medfør af Persondataloven har mulighed for: at anmode om indsigt i hvilke oplysninger, der behandles i forbindelse med din ansøgning, jf. Persondatalovens 31, At du på begæring har krav på at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, eller på anden måde er behandlet i strid med lovgivningen, jf. Persondatalovens 37, Nærmere oplysninger om disse forhold og Persondataloven generelt kan fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv, Juridisk Enhed. 14. Klage Klager over afgørelser om tilskud, som træffes af Direktoratet for FødevareErhverv, kan indbringes for ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Klager indgives gennem direktoratet 10

13 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER og skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter, at ansøger har modtaget den afgørelse, der klages over. Klagen skal sendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri c/o Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Att.: Udviklingsstøttekontoret 15. Lovgrundlag Rådets Forordning (EF) nr. 1198/2006 af 27. juli Kommissionens Forordning (EF) nr. 498/2007 af 26. marts Lov nr af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven). Bekendtgørelse nr. 198 af 27. marts

14 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER 16. Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Læs vejledningen grundig inden ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaet finder du på Ansøgningsfrist Der er to årlige ansøgningsrunder om tilskud til investeringer i fiskerihavne og landingssteder. Fristen er henholdsvis 31. januar og 31. juli. I 2008 er ansøgningsfristerne dog 16. maj og 16. september. Læs mere om ansøgningsfristerne i kap. 8 i vejledningen. Pkt. 1. Projekttitel Her anføres projektets titel. Alle projekter skal have en titel. Pkt. 2. Oplysning om ansøger Her anføres oplysninger om, hvem ansøger er. Alle felter skal udfyldes. Anføre venligst det telefonnummer og den adresse, hvor ansøger er lettest at træffe i dagtimerne. Vær opmærksom på, at der skal være overensstemmelse mellem det CVR-nr., P-nr, og navn og adresse, der anføres på skemaet. Pkt. 3. Oplysninger om repræsentant for ansøger Dette felt udfyldes kun, hvis ansøger har en repræsentant. Hvis dette felt er udfyldt, vil evt. korrespondance fra direktoratet til kunden gå via repræsentanten. Hvis ansøger har en repræsentant skal alle felter udfyldes. Anfør venligst det telefonnummer og den adresse, hvor repræsentanten er lettest at træffe i dagtimerne. Pkt. 4. Projektet og de tidsmæssige rammer for projektet Alle felter skal udfyldes. Pkt Her anføres om investeringen vedrører offentlig eller offentligt lignede faciliteter eller andet end det. I vejledningens kap. 7 fremgår, hvilke faciliteter er offentlige eller offentligt lignende og hvilke er andet. Hvis der fx ansøges om tilskud til investering i et kassevaskanlæg, anføres i skemaet, at projektet vedrører en investering i andre end offentlige og offentligt lignende faciliteter. Pkt Her anføres, om investeringen gennemføres i en offentlig ejet havn, en privat ejet havn eller et landingssted. I bilag 1 til vejledningen fremgår de godkendte landingssteder, som kan opnå tilskud under denne ordning. Pkt Her anføres hvilke krav projektets resultater forventes af opfylde. Du kan læse mere om hvilke projekter er tilskudsberettigede i vejledningens kapitel 3. Investeringens resultater 12

15 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER skal opfylde mindst et af anførte krav, for at projektet er berettiget til tilskud. Der kan sættes flere kryds under dette pkt. Pkt og 4.5. Her anføres hvornår projektet forventes påbegyndt og afsluttet. Vær opmærksom på, at hvis ansøger opnår tilsagn, skal projektet afsluttes senest 18 måneder efter tilsagnsdatoen. Pkt. 5. Den økonomiske ramme for projektet, finansieringen og det ansøgte tilskud Her skal ansøger oplyse om projektudgifterne, det ansøgte tilskud og finansiering af den del af projektet, som der ikke gives tilskud til. Pkt skal udfyldes. Under pkt skal de relevante felter udfyldes. Pkt Her anføres de samlede projektudgifter, dvs. inklusiv de udgifter, som ikke er tilskudsberettigede. Pkt Her anføres de projektudgifter, der danner grundlag for ansøgningen, dvs. de projektudgifter som er tilskudsberettigede. Bemærk, at det beløb der anføres her, skal være identisk med det samlede tilskudsgrundlag, der anføres i bilag 3 til ansøgningsskemaet Budgettet over tilskudsberettigede udgifter. Bilag 3 skal også vedlægges ansøgningen i udfyldt stand. Pkt Her anføres, hvor meget tilskud der ansøges om. Det ansøgte tilskud skal anføres i Dk.kr., og i procent af de tilskudsberettigede udgifter. Bemærk, at hvis der er tale om investering i andre end offentligt lignende faciliteter, så kan procentsatsen ikke være mere end 30 %. Pkt Her anføres, hvordan ansøger vil finansiere den resterende del af projektet. Ansøger skal udfylde de felter der er relevante. Hvordan restfinansieringen skal tilvejebringes afhænger af, hvad der investeres i. Eksempel: Hvis der investeres i offentlige eller offentligt lignende faciliteter, som ejes af en offentlig myndighed, og der ansøges om et tilskud på 50 %, så skal de resterende 50 % af projektudgifterne finansieres med andre offentlige midler. Pkt. 6. Beskrivelse af projektet Det er en betingelse for tilskud under denne ordning, at der vedlægges en udviklingsplan for fiskerihavnen ved ansøgningen. Det er også nødvendigt, at ansøger indsender en projektbeskrivelse, hvor ansøger godtgør, at projektet og dets resultater vil opfylde de krav der er til tilskudsberettigede projekter jf. ordningsreglerne. Under dette pkt. skal ansøger derfor tilkendegive om udviklingsplan og projektbeskrivelse er vedlagt. I bilag 1 og 2 til ansøgningsskemaet fremgår, hvilke forhold skal beskrives i henholdsvis udviklingsplanen og projektbeskrivelsen. 13

16 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER Pkt. 7. Oplysninger om fiskerihavnens og evt. virksomhedens økonomiske forhold Pkt Det er en betingelse for tilskud, at fiskerihaven og projektet er teknisk og økonomisk levedygtigt, efter at projektet er gennemført. Ansøger skal derfor i skemaet oplyse om økonomiske forhold for fiskerihavnen for foregående år og forventninger fremadrettet. Pkt Hvis ansøger er en privat aktør fx organisation eller privat virksomhed skal de økonomiske forhold for virksomheden også anføres. Bemærk, at der samtidig også skal vedlægges årsregnskaber for de 3 foregående år ved ansøgningsskemaet. Pkt. 8. Oplysninger om havnen Til vurdering af investeringens effekt og betydning for fiskerihavnens brugere, skal direktoratet bruge oplysninger om bl.a. havnens kapacitet inden investeringsprojektet gennemføres. Ansøger skal derfor i ansøgningsskemaet anføre en række oplysninger om havnen. Alle felter skal udfyldes. Pkt Her anføres hvor mange fartøjer der er hjemmehørende i havnen i året i ansøgningsåret og det foregående år. Pkt Her anføres tallene for, hvor meget fisk til henholdsvis konsum og industri, der er landet i havnen ansøgningsåret og det foregående år. Der skal oplyses tal for antal tons landet og for landingernes værdi. Pkt Her anføres hvor stor en procentvis andel af den samlede landede fisk i havnen i henholdsvis ansøgningsåret og det foregående år var fisk i E-kvalitet. Pkt og 8.6. Her anføres oplysninger om havnens lossekapacitet, hvor meget tons fisk kan der potentielt landes pr. døgn i havnen, og oplysning om den faktiske landingstid/lossetid pr. fartøj. Pkt Her anføres oplysninger om kajanlæg. Oplys både kajareal og løbende meter. Pkt Her anføres antal fuldtids beskæftigede på haven. Deltidsbeskæftigede omregnes til heltidsbeskæftigede. Pkt. 9. Oplysninger om projektinvesteringen Direktoratet skal indberette oplysninger om forskellige programindikatorer til kommissionen. Ansøger skal derfor i skemaet under pkt. 9 oplyse, hvilken betydning projektet har for en række nævnte områder. Ansøger skal udfylde de felter, som den planlagde investering har betydning for. Hvis ansøger fx ansøger om tilskud til etablering af et kølefrysehus og en lagerhal, skal ansøger udfylde pkt og 9.2 med de relevante tal fra projektplanen. 14

17 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINSSTEDER Bemærk, at hvis ansøger vælger pkt skal der både anføres hvilken facilitet/hvilke faciliteter der er tale om, og om antallet af disse faciliteter. Pkt. 10. Forventede effekter af investeringen Ansøger skal her angive, om investeringen har betydning for 9 forskellige forhold. Alle felter skal besvares med enten ja eller nej. Hvis ansøger sætter kryds i ja under et pkt. skal det uddybes, hvad effekten forventes at være. Fx ansøger forventer at investeringen har en betydning for værdien af de landede fisk og har derfor sat kryds i ja under pkt Ansøger skal samtidig også anføre, hvor stor en procentvis forøgelse af de landede fisks værdi der forventes, set i forhold til i dag. Pkt. 11. Overførsel til ny runde Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes, alene som følge af, at den for ansøgningsrunden afsatte ramme er opbrugt, kan ansøgningen overføres én gang til den næstfølgende ansøgningsrunde. Ansøger skal her oplyse, om ansøger ønsker at ansøgningen skal overføres, hvis ovennævnte situation indtræffer. Pkt. 12. Ansøgers underskrift Ansøger bekræfter her med sin underskrift: At de afgivne oplysninger er korrekte og at der ikke er fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse. 15

18 VEJLEDNING OM TILSKUD TIL INVESTERINGER I FISKERIHAVNE OG LANDINGSSTEDER Bilag 1: Liste over godkendte landingssteder Fiskeridirektoratet har identificerede følgende eksisterende landingssteder pr. 1. januar 2008 Slette Strand Stenbjerg Nørre Vorupør Thorup Strand Lild Strand Nørre Lyngby Lønstrup Blokhus Løkken Rødhus 16

19 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade 30 Tlf.: Fax.: København V ISBN (tryk) ISBN (web)

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i eldrevne varmepumper til produktion af fjernvarme I henhold til tekstanmærkning nr. 117. ad 29.24.23 på finansloven, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015

Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 Standardvilkår for modtagelse af tilskud fra Puljen til implementering af regeringens ressourcestrategi af januar 2015 1. Generelle forpligtelser (1) Tilskuddet er ydet under en forudsætning om, at tilskudsmodtageren

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

1. Generelt om ordningen

1. Generelt om ordningen 02.05.2014 Vejledning om tilskud til energibesparende arbejder i privat udlejningsbyggeri efter bekendtgørelse om tilskud til energibesparende arbejder i private udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper

Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne. - søges gennem de lokale aktionsgrupper Vejledning om tilskud til Etablering af nye arbejdspladser og Attraktive levevilkår i landdistrikterne - søges gennem de lokale aktionsgrupper April 2009 1 Kolofon Vejledning om tilskud til projekter vedrørende

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under EFF (udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren), herunder bilagskontrol 1. juli 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 1. juli 2014 Bidragsyder: Center

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv

Kolofon. Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Vejledning om udbetaling af tilskud under LDP 8. oktober 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet 8. oktober 2014 Bidragsyder: Center for Erhverv Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet.

at virksomheden ikke i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at gennemføre projektet. Standardvilkår for tilsagn om og udbetaling af statstilskud til etablering af partnerskaber til fremme af el og plug-in hybridbiler samt gas i tung transport. Til tilsagn er knyttet en række standardvilkår,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Bæredygtig udvikling af fiskeriområder Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel

UDKAST. Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel Færdselsstyrelsen UDKAST Dato: 11. september 2007 J. nr.: FS332-000001 Bekendtgørelse om tilskud til forsøgsordning med biodiesel I medfør af aktstykke 168, af 21. juni 2007, tekstanmærkning nr. 119 Ad

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014

Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Vejledning Miljøteknologi - tilsagn 2. ansøgningsrunde 2014 Version 3 Kolofon Hovedtitel Vejledning miljøteknologi tilsagn efterårsrunde 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere