Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S"

Transkript

1 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF Cvr-nr København

2 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 3 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 18. marts 2014, kl , i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København. Dørene til generalforsamlingen i Tivoli Congress Center åbner kl , hvor der vil være mulighed for at få en kop kaffe eller te indtil kl Bestil adgangskort og stemmesedler For at kunne deltage i generalforsamlingen skal man have adgangskort, som kan bestilles på selskabets hjemmeside, via InvestorPortalen, eller hos VP Investor Services A/S på telefon eller fax Adgangskort kan også bestilles til en rådgiver. Sidste frist for bestilling af adgangskort er fredag den 14. marts 2014 ved midnat. Adgangskort bliver sendt med almindelig post. Danske Bank er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser ved fremsendelsen. Adgangskort, der er bestilt rettidigt men senere end fredag den 14. marts 2014, kl , bliver udleveret ved indgangen til generalforsamlingen. Dagsorden a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 b) Forelæggelse af årsrapport for 2013 til godkendelse c) Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport d) Valg af medlemmer til bestyrelsen e) Valg af ekstern revision f) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Forslag om: 1. at årsrapporter fremover udarbejdes og aflægges på engelsk, 2. at norsk og svensk - udover dansk og engelsk også kan anvendes på generalforsamlinger, 3. sletning af 4, stk. 4, sidste punktum, vedr. navnenotering, 4. sletning af 10, stk. 1, sidste punktum, vedr. bestyrelsesmedlemmers ret til at kræve skriftlig afstemning, 5. sletning af 12, sidste punktum, vedr. krav til fuldmagter, og 6. optagelse af Danske Invest A/S som nyt binavn. g) Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier h) Bestyrelsens forslag til bestyrelseshonorarer for 2014 i) Bestyrelsens forslag til aflønningspolitik j) Forslag fra aktionær Kjeld Beyer En aktionær Kjeld Beyer har fremsat følgende forslag: 1. Generalforsamlingsindkaldelser skal indeholde visse specifikke regnskabsmæssige oplysninger. 2. Årsrapporter, beretninger og selskabsmeddelelser skal altid være tilgængelige på dansk i mindst 5 år. 3. Adgang til kvartals- og årsrapporter på hjemmesiden skal forenkles. 4. Servering i forbindelse med den ordinære generalforsamling skal stå i forhold til forventningerne for det kommende år. k) Forslag fra aktionær Tommy Jonasson En aktionær Tommy Jonasson har fremsat forslag om, at bestyrelsen skal tage initiativ til etablering af et institut for integration mellem København og Landskrona. l) Forslag fra aktionær Jørgen Dahlberg En aktionær Jørgen Dahlberg har fremsat følgende beslutnings- og vedtægtsforslag, hvorom der er begæret skriftlig afstemning: 1. Bestyrelsen pålægges at sikre, at banken altid oplyser sidste kurs fra reguleret marked, også ved depotopgørelser i netbank. 2. Bestyrelsen pålægges at sikre, at banken aldrig selv fastsætter handelskurser på egne aktier (kan misforstås som forsøg på kurspåvirkning). 3. Bestyrelsen pålægges at sikre, at banken ikke opkræver generelle gebyrer, uden at disse fremgår af bankens prisbog. Gebyrer opkrævet i strid med dette skal tilbagebetales for 2013/ Bestyrelsen pålægges at sikre, at kundernes sager ekspederes så billigt som muligt, uden at dette medfører en langsommelig sagsbehandling. 5. I selskabets vedtægter 3, stk. 1, tilføjes norsk og svensk som koncernsprog. Ved en vedtagelse konsekvensrettes vedtægternes 17, stk. 2, således, at møder i bestyrelsen tillige kan afholdes på svensk og norsk. 6. I selskabets vedtægter 3, stk. 2, tilføjes, at også norsk og svensk kan anvendes på generalforsamlingen. 7. Bestyrelsen pålægges at sikre kontant indfrielse af hybrid kernekapital optaget maj 2009 snarest muligt, jf. vedtægternes 6, III, stk I vedtægternes 9, stk. 4 (om aktionærforslag) foreslås tilføjet: Rettidigt modtagne aktionærforslag kan ikke afvises af bestyrelsen eller dirigenten eller sammenlægges med andre forslag. 9. I vedtægternes 10, stk. 1, om afstemninger foreslås tilføjet: Hverken dirigenten eller bestyrelsen kan nægte at efterkomme et ønske om skriftlig afstemning. m) Forslag fra aktionær Carl Valentin Lehrmann En aktionær Carl Valentin Lehrmann, landsformand for SFU og talsmand for initiativet Danske Banks samvittighed har fremsat følgende forslag: 1. Bestyrelsen pålægges at tilsikre, at banken tager afstand fra alle former for benyttelse af skattely. 2. Generalforsamlingen vedtager en udtalelse om støtte til udlevering af bankoplysninger. n) En aktionær Egon Geertsen har fremsat følgende forslag: Ole Andersen foreslås at udtræde af Danske Banks bestyrelse. o) Eventuelt Ad punkt b Forelæggelse af årsrapport for 2013 til godkendelse Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for Ad punkt c Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport Årets resultat i Danske Bank A/S er på millioner kr. Bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således: 1. Udbetaling af udbytte på 2,00 kr. pr. aktie á nominelt 10 kr. svarende til millioner kr. eller 28 % af årets resultat i Danske Bank koncernen 2. Overførsel af 613 millioner kr. til Reserve efter indre værdis metode 3. Overførsel af millioner kr. til Overført overskud Der henvises i øvrigt til Årsrapport 2013 inklusive moderselskab, side 167. Ad punkt d Valg af medlemmer til bestyrelsen Ole Andersen, Urban Bäckström, Lars Förberg, Jørn P. Jensen, Carol Sergeant, Jim Hagemann Snabe

3 4 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 5 og Trond Ø. Westlie stiller op til genvalg og foreslås genvalgt. Niels B. Christiansen stiller ikke op til genvalg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Rolv Erik Ryssdal til nyvalg til bestyrelsen. Bilag 1 indeholder nærmere information om kandidaterne, ligesom man kan læse mere om de nuværende medlemmer på Danske Banks hjemmeside og i Koncernårsrapport 2013, side Ad punkt e Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr , som selskabets revisor. Ad punkt f Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 1. Ændring af vedtægterne vedr. sprog for årsrapporter Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres således, at årsrapporter med virkning fra regnskabsåret 2014 udarbejdes og aflægges på engelsk. Såfremt forslaget vedtages, og årsrapporten fremover alene udarbejdes på engelsk, er det bestyrelsens hensigt tillige at få udarbejdet en kondenseret dansksproget udgave af den fulde engelsksprogede årsrapport. Det foreslås som følge heraf at indsætte et nyt stk. 3 i vedtægternes 3 med følgende formulering: Årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk. 2. Tilføjelse til vedtægterne vedr. sprog på generalforsamlinger Bestyrelsen foreslår, at vedtægterne ændres således, at norsk og svensk udover dansk og engelsk kan anvendes på generalforsamlinger. Det foreslås som følge heraf, at vedtægternes 3, stk. 2, 1. punktum, får følgende formulering: Udover dansk kan engelsk, norsk og svensk også anvendes på generalforsamlingen. 3. Sletning af vedtægternes 4, stk. 4, sidste punktum, vedr. navnenotering Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes 4, stk. 4, sidste punktum, slettes, idet bestemmelsen er historisk begrundet og ikke længere relevant. Vedtægternes 4, stk. 4, sidste punktum, (der foreslås slettet) har følgende ordlyd: Danske Bank kapitalandele (aktier), der er eller bliver indlagt til forvaltning, opbevaring eller pant i depot i Danske Bank A/S, vil automatisk blive noteret på depotejers navn i ejerbogen (aktiebogen), medmindre Danske Bank A/S modtager anden besked. 4. Sletning af vedtægternes 10, stk. 1, sidste punktum, vedr. bestyrelsesmedlemmers ret til at kræve skriftlig afstemning Bestyrelsen foreslår at slette vedtægternes 10, stk. 1, sidste punktum, der indebærer en ret for bestyrelsens medlemmer til at kræve skriftlig afstemning på generalforsamlingen. Bestemmelsen er historisk begrundet og ikke længere relevant i lyset af, at Danske Bank er overgået til elektronisk afstemning. Vedtægternes 10, stk. 1, sidste punktum, (der foreslås slettet) har følgende ordlyd: Et bestyrelsesmedlem kan dog altid forlange skriftlig afstemning. 5. Sletning af vedtægternes 12, sidste punktum, vedr. krav til fuldmagter Bestyrelsen foreslår at slette vedtægternes 12, sidste punktum, idet kravet, der tidligere fulgte af selskabsloven, er ophævet med virkning fra 1. januar Vedtægternes 12, sidste punktum, (der foreslås slettet) har følgende ordlyd: Fuldmagt til bankens bestyrelse kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på afgivelsestidspunktet kendt dagsorden. 6. Optagelse af Danske Invest A/S som nyt binavn Bestyrelsen foreslår, at Danske Invest A/S (Danske Bank A/S) optages som nyt binavn i vedtægternes 23. Ad punkt g Forslag om fornyelse og forlængelse af den eksisterende bemyndigelse til at erhverve egne aktier Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i tiden indtil den 1. marts 2019 at lade banken og koncernen erhverve egne aktier til eje eller pant svarende til i alt 10% af bankens aktiekapital, dog således at bankens beholdning af egne aktier ikke må overstige 10% af bankens aktiekapital. I forbindelse med køb af egne aktier må prisen ikke afvige mere end 10% fra den på NASDAQ OMX Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Ad punkt h Bestyrelsens honorar for 2014 Bestyrelsen foreslår, at basishonoraret bliver forhøjet fra kr. til kr. svarende til en justering på 5%. Derudover foreslås det, at næstformandens honorar nedsættes fra 2 gange til 1,5 gange basishonoraret. Set under et vil de foreslåede ændringer indebære en marginal reduktion af de samlede honorarer til bestyrelsen i Honorarstrukturen vil herefter være følgende: Basishonorar Formandens honorar Næstformandens honorar Udvalgshonorar Udvalgsformandshonorar kr. 3 x basishonorar 1,5 x basishonorar kr kr. I tillæg til ovenstående kan banken betale sociale afgifter og tilsvarende afgifter, der opkræves af udenlandske myndigheder i relation til bestyrelsesmedlemmernes honorar. Selskabet kan endvidere betale eventuelle udlæg og rejseomkostninger, der måtte være forbundet med bestyrelsesmedlemmernes arbejde i bestyrelsen. Ad punkt i Aflønningspolitik Bestyrelsen foreslår en række ændringer i selskabets aflønningspolitik. Ændringerne indebærer bl.a.: at de variable løndele fortsat kan udgøre op til 200% af den faste grundløn, inklusive pension. Folketinget har fremsat forslag om ændring af 77a, stk. 1 i lov om finansiel virksomhed. Lovforslaget indebærer, at generalforsamlingen fremover skal træffe beslutning herom, hvis de variable løndele skal kunne overstige 100 procent af den faste grundløn, inklusive pension. Ifølge lovforslaget kan de variable løndele højst udgøre 200 procent af den faste grundløn, inklusive pension. Efter den gældende aflønningspolitik har det været overladt til bestyrelsen at fastsætte en øvre grænse for variable løndele. For væsentlige risikotagere har bestyrelsen fastsat den øvre grænse til 200 procent af den faste grundløn, inklusive pension. Forslaget medfører således ingen realitetsændringer. Rammen vil som hidtil alene blive anvendt fuldt ud for medarbejdere, der alle er beskæftiget i kapitalmarkedsfunktioner, og kun i den udstrækning det skønnes påkrævet for at kunne tilbyde en markedskonform aflønning. Banken har etableret en governance struktur, der sikrer, at størrelsen af de variable løndele nøje modsvarer de resultater, de pågældende medarbejdere skaber. Da forslaget er en videreførelse af hidtidig praksis, vil det ikke påvirke bankens kapitalgrundlag. Bilag 2 indeholder bestyrelsens forslag til aflønningspolitik Ad punkt j Forslag fra aktionær Kjeld Beyer En aktionær, Kjeld Beyer, har fremsat følgende forslag blandt andet med den begrundelse, at selskabsloven ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser alle aktionærers behov for information forud for en ordinær generalforsamling:

4 6 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 7 1. Krav om regnskabsoplysninger i indkaldelsen til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling skal vedhæftes en sammenstillet kopi af følgende regnskabssider fra det reviderede regnskab: 5 års oversigt, herunder resultatopgørelse og balance med noter samt en kapitalforklaring. Femårsoversigten skal desuden suppleres med oplysning om følgende for hvert år: Aktiernes indre værdi, aktiekapital, aktiernes stykstørrelse, samlet antal aktier, udbytte pr. aktie, rentebærende gæld over 1 år og antal egne aktier. For optioner og warrants skal følgende oplyses: Tildeling i året i stk. og værdistigning i forhold til tildelingskurs på regnskabstidspunktet. Krav til indkaldelsen skal optages i vedtægterne, og en vedtagelse af forslaget vil således indebære, at ovenstående indsættes som nyt 9, stk. 3, idet det nuværende 9, stk. 3 herefter bliver til 9, stk. 4, og så fremdeles. Bestyrelsen kan ikke støtte det indkomne forslag. Danske Banks hjemmeside indeholder under InvestorRelations en lang række oplysninger, der supplerer årsrapporten. 2. Tilgængelighed og sprog for visse dokumenter Aktionæren foreslår, at årsrapport, beretning og selskabsmeddelelser, herunder kvartalsmeddelelser, altid skal være tilgængelige på dansk i mindst 5 år. Bestyrelsen foreslår i punkt f.1, at årsrapporter med virkning fra regnskabsåret 2014 udarbejdes og aflægges på engelsk. 3. Adgang til dokumenter på hjemmesiden Aktionæren foreslår, at der højst må bruges 2-3 menuer på hjemmesiden for at komme til kvartals- og årsrapporter, og at menuerne skal være let tilgængelige og på dansk. Der skal endvidere være link til hvor den officielle reviderede årsrapport ligger. Bestyrelsen deler ønsket om at gøre relevant information let tilgængelig. 4. Servering i forbindelse med den ordinære generalforsamling Aktionæren foreslår, at servering i forbindelse med den ordinære generalforsamling skal stå i et rimeligt forhold til forventningerne for det kommende år. Ad punkt k Forslag fra aktionær Tommy Jonasson En aktionær, Tommy Jonasson, har fremsat forslag om, at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at tage initiativ til etablering af et institut for integration mellem København og Landskrona samt til i denne forbindelse på passende vis at medvirke til at skabe et grundlag herfor. Bestyrelsen anser det ikke for at være Danske Banks opgave at tage et sådant initiativ. Ad punkt l Forslag fra aktionær Jørgen Dahlberg En aktionær Jørgen Dahlberg har fremsat følgende beslutnings og vedtægtsforslag, hvorom der er begæret skriftlig afstemning: 1. Bestyrelsen pålægges at sikre, at banken altid oplyser sidste kurs fra reguleret marked, også ved depotopgørelser i netbank. Forslaget er motiveret med, at kunden døgnet rundt skal kunne se depotværdi i netbank på baggrund af sidst noterede børskurs. Aktie- og obligationshandler skal uanset størrelse indberettes straks efter handel og være offentligt tilgængelige, herunder i netbank. Bestyrelsen vil fortsat have et skarpt fokus på at opfylde kundernes behov, forenkle forretningen og blive en mere effektiv bank. Sammensætning af produkter og services vil finde sted efter tilsvarende principper. 2. Bestyrelsen pålægges at sikre, at banken aldrig selv fastsætter handelskurser på egne aktier (kan misforstås som forsøg på kurspåvirkning). Bestyrelsen har fastsat retningslinjer for handel med egne aktier i overensstemmelse med gældende regler, herunder fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. Bestyrelsen pålægges at sikre, at banken ikke opkræver generelle gebyrer, uden at disse fremgår af bankens prisbog. Gebyrer opkrævet i strid med dette skal tilbagebetales for 2013/14. Danske Bank efterlever love og aftaler. 4. Bestyrelsen pålægges at sikre, at kundernes sager ekspederes så billigt som muligt, uden at dette medfører en langsommelig sagsbehandling. Bestyrelsen vil fortsat have et skarpt fokus på at opfylde kundernes behov, forenkle forretningen og blive en mere effektiv bank. 5. I selskabets vedtægter 3, stk. 1, tilføjes norsk og svensk som koncernsprog. Ved en vedtagelse konsekvensrettes vedtægternes 17, stk. 2, således, at møder i bestyrelsen tillige kan afholdes på svensk og norsk. Bestyrelsens møder foregår på engelsk, hvilket er nødvendiggjort af den internationale sammensætning af bestyrelse og direktion. 6. I selskabets vedtægter 3, stk. 2, tilføjes, at også norsk og svensk kan anvendes på generalforsamlingen. Bestyrelsen henviser til forslaget under dagsordenens punkt f Bestyrelsen pålægges at sikre kontant indfrielse af hybrid kernekapital optaget maj 2009 snarest muligt, jf. vedtægternes 6, III, stk. 9. Bestyrelsen støtter ikke forslaget, men oplyser, at det fremgår af Koncernårsrapport 2013, at bestyrelsen planlægger at tilbagebetale lånet fra staten på 24 mia. kr. optaget i 2009 i 2. kvartal I vedtægternes 9, stk. 4, (om aktionærforslag) foreslås tilføjet: Rettidigt modtagne aktionærforslag kan ikke afvises af bestyrelsen eller dirigenten eller sammenlægges med andre forslag. Bestyrelsen kan ikke støtte det indkomne forslag, idet ikke alle aktionærforslag er egnede til at blive behandlet på en generalforsamling, og idet selskabsloven fastsætter afbalancerede regler herfor. 9. I vedtægternes 10, stk. 1, om afstemninger foreslås tilføjet: Hverken dirigenten eller bestyrelsen kan nægte at efterkomme et ønske om skriftlig afstemning. Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Danske Bank har anvendt elektronisk afstemning på de senere års generalforsamling og finder det ikke ønskeligt at muliggøre krav om skriftlighed. Derudover giver selskabsloven enhver aktionær mulighed for at kræve en fuldstændig redegørelse for afstemningsresultater. Ad punkt m Forslag fra aktionær Carl Valentin Lehrmann 1. Det foreslås, at bestyrelsen pålægges at tilsikre, at banken tager afstand fra alle former for benyttelse af skattely og herudover undlader at rådgive kunder om brugen af skattely. 2. Det foreslås, at banken tager principiel stilling til bankhemmelighed samt, at banken lægger afstand til selv at hemmeligholde oplysninger om bankens kunder, hvis dette bliver aktuelt. Det foreslås herunder, at generalforsamlingen vedtager følgende udtalelse: Generalforsamlingen beslutter, at Danske Bank skal støtte bilateral udlevering af bankoplysninger, og at banken ikke selv vil holde oplysninger om kunder skjult for skattemyndigheder, omend

5 8 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 9 dette måtte være muligt i lande med bankhemmelighed. Bestyrelsen kan ikke støtte forslagene. Det følger af lovgivningen på de markeder, hvor Danske Bank er etableret eller udøver forretning, at bankfortroligheden er et bærende fundament for virksomheden. Bankhemmeligheden kan have varierende udformning på de forskellige markeder, men har det til fælles, at der er restriktioner for videregivelse af oplysninger uden hjemmel. Bestyrelsen anser ikke generalforsamlingen for et velegnet forum for samfundspolitiske drøftelser og vedtagelser. Ad punkt n Forslag fra aktionær Egon Geertsen En aktionær, Egon Geertsen, har fremsat forslag om, at Ole Andersen foreslås at udtræde af Danske Banks bestyrelse blandt andet med den begrundelse, at Danske Bank fortsat har en dårlig omsætning og en fortsat meget stor kundeflugt, et stadig stærkt nedadgående image i Danmark, en gennemsnitlig meget lav aktiekurs og ikke har udbetalt udbytte siden 2007 samt alene foreslår et ubetydeligt udbytte for Aktionæren henviser endvidere til Ole Andersens manglende vurderingsevne i forbindelse med udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer og direktører, herunder beslutning om at ansætte Eivind Kolding som direktør, og Ole Andersens medvirken til strategiplanen New Standards og imagekampagnen New Normal. Ole Andersen stiller op til genvalg til bestyrelsen, jf. punkt d. Øvrige oplysninger Aktiekapital og stemmeret Danske Banks aktiekapital udgør nominelt kr. Hver aktie à 10 kr. giver én stemme. Oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen af generalforsamlingen kan findes på selskabets hjemmeside, På hjemmesiden kan man også finde dagsorden for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag, årsrapporten for 2013 samt de formularer, som kan anvendes til at afgive brevstemme eller fuldmagt. Brevstemme Brevstemme kan enten afgives elektronisk på InvestorPortalen, eller printes fra selskabets hjemmeside, Aktionaer, og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes. Såfremt man ønsker at afgive brevstemme, skal denne være modtaget af VP Investor Services A/S senest mandag den 17. marts 2014, kl Elektronisk afstemning Der vil blive anvendt elektronisk afstemning e-voter når der skal stemmes på generalforsamlingen. E-voter udleveres ved indgangen. Deltagerne på generalforsamlingen modtager fortsat stemmesedler og adgangskort fra VP Investor Services A/S, idet der kan være situationer, hvor stemmesedlerne skal bruges i stedet for e-voter. Husk derfor at medbringe både stemmesedler og adgangskort til generalforsamlingen. Fuldmagt Alle aktionærer har ret til at give fuldmagt og til at tage en rådgiver med. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. Fuldmagt kan enten afgives elektronisk på Investor- Portalen, eller printes fra selskabets hjemmeside, Aktionaer, og sendes til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S. Hvis man ønsker at give en fuldmagt til tredjemand, skal der bestilles adgangskort til vedkommende senest fredag den 14. marts Alternativt skal fuldmagten sendes i så god tid, at den er modtaget af VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København, senest fredag den 14. marts Danske Banks bestyrelse opfordrer aktionærerne til at brevstemme frem for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller bestyrelsens formand. Krav til vedtagelse af vedtægtsændringer Forslagene under dagsordenspunkterne f.3-f.6 vedrørende vedtægtsændringer skal godkendes af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Tilsvarende gælder forslag til vedtægtsændringer under dagsordenspunkterne j.1, l.5, l.8 og l.9. De øvrige forslag kan vedtages med simpel majoritet. Registreringsdatoen er tirsdag den 11. marts 2014 Registreringsdatoen er 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er således tirsdag den 11. marts 2014, på hvilken dato hver aktionærs ejerforhold og stemmeret opgøres på baggrund af, hvad VP Securities A/S har noteret i Danske Banks ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som banken og/eller VP Investor Services A/S har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne. Det er kun aktionærer, der er registreret i ejerbogen på denne dato, eller som har meddelt og dokumenteret deres adkomst, som har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, herunder til at brevstemme eller meddele fuldmagt. For at kunne deltage i og udøve sine rettigheder på generalforsamlingen skal aktionæren endvidere sørge for at anmode om adgangskort senest fredag den 14. marts Spørgeret Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen sende spørgsmål til bestyrelsen om årsrapporten for 2013, selskabets stilling i øvrigt eller om dagsordenens punkter. Spørgsmål skal sendes til Danske Bank via til eller med almindelig post til Danske Bank A/S, att. Bestyrelsessekretariatet, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K. Transport til Tivoli Congress Center Bus 11A har stoppested ud for Tivoli Congress Center og ud for Hovedbanegårdens hovedindgang på Bernstorffsgade. Fra Dybbølsbro station er afstanden ca. 0,6 km. Det vil tage ca. 8 minutter at gå fra Dybbølsbro station til Tivoli Congress Center. Der er et begrænset antal parkeringspladser i parkeringskælderen under Tivoli Congress Center. Indkørslen til P-huset ligger i Kristian Erslevs Gade. Der skal betales en parkeringsafgift. Parkeringsbilletten kan ombyttes med en betalt billet ved udgangen fra generalforsamlingen. Der er ingen refusion af parkeringsafgift på andre parkeringspladser end i parkeringskælderen under Tivoli Congress Center. Udbetaling af udbytte Såfremt generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om udbetaling af udbytte, forventes dette udbytte at være til disposition på aktionærernes afkastkonti mandag den 24. marts Webcast Generalforsamlingen vil blive webcastet live på selskabets hjemmeside, hvor den også efterfølgende vil kunne ses. Årsrapport 2013 Koncernårsrapport 2013 sammen med dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets adresse, Holmens Kanal 2-12, København. Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen. Danske Bank A/S 18. februar 2014 Bestyrelsen

6 10 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 11 Kandidater til bestyrelsen Bilag 1 OLE ANDERSEN Formand for bestyrelsen Født den Nationalitet: Dansk Senest genvalgt i 2013 Formand for Aflønningsudvalget og Nomineringsudvalget. Medlem af Kredit- og risikoudvalget. Professionel erfaring med ledelse og udvikling af større finansielle og ikke-finansielle internationale virksomheder Udarbejdelse af forretningsstrategier, budgetter og målsætninger Finansiel og økonomisk ekspertise Generel erfaring med risikostyring Statsautoriseret revisor, 1989 Cand.merc.aud., 1988 HD, 1985 Bang & Olufsen A/S (formand) Chr. Hansen Holding A/S (formand) Zebra A/S (formand) EQT Partners (Senior Adviser) NASDAQ OMX Nordic (medlem af Nomineringskomiteen) URBAN BÄCKSTRÖM Verkställande direktör i Svenskt Näringsliv Født den Nationalitet: Svensk Senest genvalgt i 2013 Medlem af Kredit- og risikoudvalget og Nomineringsudvalget. Bred og dybtgående erfaring med økonomiske og finansielle forhold Ledelse af større finansielle virksomheder og almennyttige institutioner Indsigt i svensk erhvervsliv og den internationale indflydelse herpå Erfaring med og viden om avancerede risikomodeller Civilekonom, Stockholms Universitet, 1979 Business Sweden Institutet för Näringslivsforskning LARS FÖRBERG Managing Partner, Cevian Capital Født Nationalitet: Svensk Medlem af Revisionsudvalget Bred erfaring med bestyrelsesarbejde og investeringer fra en lang række brancher (herunder den finansielle sektor) og geografiske områder, specielt fra virksomheder, der arbejder med styring af strategiske, operationelle og organisatoriske forandringer Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm, år af MBA program, University of Michigan, USA, 1990 Alent Plc (medlem af bestyrelsen) Metso Oy (formand for nomineringskomiteen) Tieto Oy (formand for nomineringskomiteen) AB Volvo (medlem af nomineringskomiteen) JØRN P. JENSEN Deputy CEO og Chief Financial Officer i Carlsberg Breweries A/S og Carlsberg A/S Født den Nationalitet: Dansk Senest genvalgt i 2013 Formand for Revisionsudvalget Bred erfaring med international virksomhedsdrift og god forståelse for dansk og international regnskabspraksis Finansiering af internationale virksomheder med behov for betydelige investeringer via kapital- og aktiemarkeder Viden om kulturelle og økonomisk-politiske forhold på Danske Banks markeder Generel erfaring med risikostyring Cand.merc., Copenhagen Business School, 1988 Carlsberg Group (formand eller medlem af bestyrelsen for 17 dattervirksomheder) Carlsberg Byen P/S og seks datterselskaber (næstformand eller medlem af bestyrelsen) DONG Energy A/S Komitéen for god Selskabsledelse

7 12 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 13 CAROL SERGEANT Født Nationalitet: Britisk Formand for Kredit-og risikoudvalget, medlem af Revisionsudvalget Ledelseserfaring på højt niveau fra den offentlige og private finansielle sektor i Storbritannien, Bredt og dybtgående kendskab til kredit- og risikostyring og tilsynsforhold på området i Storbritannien og det øvrige Europa, Omfattende erfaring med forandringsledelse MBA, Cass Business School, England, 1979 Modern Languages, Newnham College, Cambridge University, England, 1974 Bestyrelseshverv i den private sektor: Secure Trust Bank plc. Martin Currie Holdings Limited Offentlige hverv: Medlem af High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector (Liikanen-gruppen) Formand for Simple Financial Products Steering Group, HM Treasury, UK Medlem af UK Steering Committee on Internal Audit guidance for financial services Almennyttige og akademiske hverv: Formand for Public Concern at Work (UK Whistleblowing charity) Cass Business School (medlem af rådgivende udvalg) Newnham College, Cambridge (medlem af bestyrelsen) Formand for Standards Policy and Strategy Committee (British Standards Institution advisory committee) Trustee of The Lloyds Register Foundation Medlem af Governing Council of the Centre for the Study of Financial Innovation(CSFI) Formand for Independent Project Board on audit of high cost and legacy defined contribution workplace pension schemes, UK Office of Fair Trading JIM HAGEMANN SNABE Co-CEO, SAP AG Født Nationalitet: Dansk Medlem af Aflønningsudvalget Dybtgående kendskab til it-systemer og løsninger, Ledelseserfaring på højt niveau fra stor international organisation, Erfaring med strategiudvikling og gennemførelse, Forståelse af bankvirksomhed og den finansielle sektor PhD Introduction Study, Operational Research, Mathematical Optimisation, Aarhus School of Business, 1990 MA i Operational Research and Finance, Aarhus School of Business, 1989 Bang & Olufsen A/S (næstformand for bestyrelsen) Siemens AG (medlem af bestyrelsen) Snabe ApS (direktion) TROND Ø. WESTLIE Group Chief Financial Officer og medlem af Executive Board i A.P. Møller - Mærsk A/S og Firmaet A.P. Møller Født den Nationalitet: Norsk Senest genvalgt i 2013 Trond Ø. Westlie er Group Chief Financial Officer og medlem af direktionen i A.P. Møller - Mærsk A/S. A.P. Møller - Mærsk A/S ejer 20,0 pct. af aktierne i Danske Bank A/S. Medlem af Revisionsudvalget. Lang ledelseserfaring med styring af generelle virksomhedsøkonomiske forhold Finansiering af internationale virksomheder med behov for betydelige investeringer via kapital- og aktiemarkeder Strategi- og forretningsudviklingsekspertise Erfaring med ledelse af betydelige internationale aktiviteter Generel erfaring med risikostyring Statsautoriseret revisor, Norges Handelshøyskole, 1987 A.P. Møller - Mærsk Gruppen (næstformand eller medlem af bestyrelsen for 11 dattervirksomheder) Danmarks Skibskredit A/S (medlem af bestyrelse og revisionsudvalg) Pepita AS, Norge Shama A/S, Norge (direktør) Tønsberg Delikatesse AS, Norge ROLV ERIK RYSSDAL Konsernsjef, Schibsted Media Group Født den Nationalitet: Norsk Omfattende erfaring med virksomhed rettet mod forbrugere herunder erfaring med kommunikationsstrategier samt dybtgående viden om digitale forretningsmodeller og forandringsprocesser. MBA, INSEAD 1991 Siviløkonom, Handelshøyskolen BI, 1987 Sjøkrigsskolen, 1982 Schibsted Media Group (formand for 3 dattervirksomheder) J.E. Pedersen & Co., (medlem af bestyrelsen) Tidligere ansættelser Administrerende direktør, Schibsted Classified Media, Administrerende direktør, VG, Administrerende direktør, Aftonbladet, Assistant Vice President, ABN Amro Bank,

8 14 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 15 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Bilag 2 Formål Danske Bank-koncernens ( koncernens ) aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter indstilling fra aflønningsudvalget. Politikken skal godkendes af generalforsamlingen i 2014, men når den er godkendt, gælder den for løn optjent fra 1. januar Med henblik på overholdelse af lokal lovgivning har nogle af koncernens enheder politikker og retningslinier, som gælder i tillæg til koncernes aflønningspolitik. Politikken afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende og langsigtet værdiskabelse for koncernens aktionærer. Den sikrer herudover, at - koncernen kan tiltrække, udvikle og fastholde højt performende og motiverede medarbejdere i et konkurrencepræget internationalt marked - medarbejderne tilbydes en konkurrencedygtig og markedstilpasset aflønning, hvoraf den faste løn udgør en væsentlig del - medarbejderne tilskyndes til at skabe holdbare resultater, og at der er sammenhæng mellem interesserne hos aktionærerne/de alternative investeringsfonde administreret af forvaltere af alternative investeringsfonde inden for koncernen, interesserne hos kunderne og medarbejderne. Politikken sigter særligt mod at sikre en sund og effektiv risikostyring ved at - fastholde en stringent governance-struktur for at sætte mål og kommunikere disse til medarbejderne - sikre overensstemmelse med koncernens forretningsstrategi, værdier, vigtigste prioriteringer og langsigtede mål - sikre overensstemmelse med princippet om at beskytte kunder, investorer og alternative investeringsfonde administreret af forvaltere af alternative investeringsfonde inden for koncernen for derved at sikre, at interessekonflikter undgås - sikre at den samlede bonuspulje ikke underminerer koncernens kapitalgrundlag Corporate governance Bestyrelsen har udarbejdet retningslinier for gennemgang af aflønningspolitikken og kontrol med overholdelsen heraf. Bestyrelsen har endvidere nedsat et aflønningsudvalg. Aflønningsudvalget forbereder bestyrelsens arbejde i forbindelse med aflønningsspørgsmål. En beskrivelse af aflønningsudvalgets sammensætning, opgaver og beføjelser findes i kommissoriet for aflønningsudvalget på Når bestyrelsen finder det passende, dog mindst en gang om året, kontrollerer den, at aflønningspolitikken overholdes. Dersom det er påkrævet på grund af ændringer eller udviklingen i koncernens virksomhed, forelægger bestyrelsen efter indstilling fra aflønningsudvalget forslag til relevante ændringer i politikken til vedtagelse på generalforsamlingen. Inden for koncernen indgår forskellige kontrol- og compliance-funktioner i processen med at implementere incitamentsstrukturer for at sikre, at grænserne for risici, kapital og likviditet ikke overskrides. Koncernens kredit- og risikoudvalg vurderer, om incitamentsstrukturen står i rimeligt forhold til koncernens risici, kapital og likviditet, og kredit- og risikoudvalget evaluerer endvidere, hvorvidt og i givet fald hvornår aflønningen skal udbetales. Efter indstilling fra aflønningsudvalget skal bestyrelsen træffe beslutning om det beløb, der skal afsættes til resultatafhængige aflønningspuljer. Bonuspuljen godkendes en gang om året af bestyrelsen efter aflønningsudvalgets indstilling. Den samlede øvre grænse i et enkelt år for resultatafhængig løn til direktionen og andre væsentlige risikotagere er 3 % af koncernens resultat før nedskrivninger på udlån. Lønkomponenter Ved den årlige udviklingssamtale mellem medarbejder og leder evalueres og dokumenteres medarbejderens resultater i det forløbne år samtidig med, at nye mål fastsættes. Beslutninger om eventuelle justeringer i den faste løn og tildeling af resultatafhængig løn træffes på baggrund af denne samtale. Der tilstræbes en passende balance i lønpakkens sammensætning, som består af følgende fem komponenter: - fast løn (inkl. faste tillæg) - resultatafhængig løn (variabel løn) - eventuelle pensionsordninger - øvrige personalegoder - eventuel fratrædelsesgodtgørelse Den faste løn fastsættes på baggrund af den enkelte medarbejders rolle og stilling, herunder erfaring, ansvar, kompleksitet i jobbet og lokale markedsforhold. Resultatafhængig løn motiverer og belønner medarbejdere, som leverer en høj performance, der i væsentlig grad bidrager til holdbare resultater, som opfylder forventningerne til medarbejderen, styrker langsigtede kunderelationer og skaber indtjening for koncernen og værdi for aktionærerne/de alternative investeringsfonde administreret af forvaltere af alternative investeringsfonde inden for koncernen. Bestyrelsen har fastsat en øvre grænse for, hvor stor en procentdel den resultatafhængige løn må udgøre af den faste løn. Denne procentdel varierer afhængigt af den stilling, medarbejderen bestrider, af forretningsområdet og af lokale forhold. Den variable del af lønnen må fortsat højst udgøre 200 procent af den faste løn inklusive pensionsbidrag. I praksis vil kun en lille gruppe medarbejdere få en variabel løn på dette niveau, og dette vil udelukkende være for at sikre, at koncernens lønniveau matcher markedsvilkårene. Den øvre grænse vil blive nedsat, hvis lovgivningen kræver det. Resultatafhængig løn kan udbetales i form af kontant bonus, aktier, aktiebaserede instrumenter, herunder betingede aktier og andre almindeligt godkendte finansielle instrumenter, på grundlag af gældende lokal lovgivning. Hvor det er relevant og hensigtsmæssigt, har bestyrelsen fastsat visse nedre grænser, der, når disse overskrides, betyder, at bonusbeløb skal udbetales som en kombination af kontanter og aktier eller andre passende finansielle instrumenter, og bestyrelsen har også bestemt, hvordan fordelingen skal være mellem kontanter og aktier og andre passende finansielle instrumenter. Der er fastsat forskellige grænser og fordelingsnøgler for de forskellige forretningsområder og stillinger, og de er fastsat på baggrund af markedspraksis for det pågældende forretningsområde og med henblik på at tilbyde konkurrencedygtige lønpakker, dog således at det sikres, at der er overensstemmelse mellem interesserne hos medarbejderne, koncernen og dets aktionærer/de alternative investeringsfonde administreret af forvaltere af alternative investeringsfonde inden for koncernen. Pensionsordningerne sikrer, at medarbejderne har en basisdækning i tilfælde af kritisk sygdom og død, samt at der er en pensionsudbetaling ved alderspensionering. Som hovedregel anvendes bidragsbaserede ordninger i et pensionsforsikringsselskab. For overenskomstansatte medarbejdere er pensionsbidragene reguleret via overenskomsten. Endelig vil pensionsordninger blive tilbudt medarbejderne på baggrund af lokal praksis og fortolket i overensstemmelse med lokal lovgivning. Øvrige personalegoder tildeles på baggrund af individuelle ansættelsesaftaler og lokal kutyme. Fratrædelsesgodtgørelser udbetales i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning og gældende overenskomster. Efter individuel aftale har visse nøglemedarbejdere ved opsigelse foranlediget af koncernen ret til maksimalt 12 måneders løn, mens visse aftaler med medlemmer af den øverste ledelse kan udløse op til 24 måneders løn. Resultatafhængig løn Resultatafhængig løn tildeles på en måde, som fremmer sund risikostyring og ikke tilskynder til overdreven risikotagning. I tilfælde hvor den resultatafhængige del af lønnen overstiger de af bestyrelsen fastsatte nedre grænser, vil man udbetale en del af den resultatafhængige løn i form af udskudte aktier, og for væsentlige risikotageres vedkommende er der desuden mulighed for udbetaling af udskudt kontant vederlag. Ikke-udbetalte resultatafhængige lønkomponenter er genstand for backtesting (gælder som minimum for medarbejdere, der er udpeget som væsentlige risikotagere) og vil helt eller delvis bortfalde, såfremt de resultater, der ligger til grund for tildelingen, ikke

9 16 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 17 viser sig at være holdbare, eller hvis koncernens økonomiske situation er væsentligt forringet. For væsentlige risikotagere gælder endvidere, at udskudte bonusudbetalinger er betinget af, at den pågældende medarbejder ikke har gjort sig skyldig i eller medvirket til handlinger, som har påført koncernen, aktionærerne og/eller de alternative investeringsfonde administreret af forvaltere af alternative investeringsfondsforvaltere inden for koncernen betydelige tab, og af at medarbejderen har vist sig at være egnet og hæderlig (fit and proper). For alle ansatte gælder, at såvel udbetalte som ikkeudbetalte lønkomponenter er genstand for claw back, hvis de er udbetalt på grundlag af oplysninger, som efterfølgende har vist sig at være åbenlyst fejlagtige eller unøjagtige. Resultatafhængig løn tildeles endvidere, så det sikres, at: - der er en passende balance mellem fast og resultatafhængig løn - den faste løn er tilstrækkelig høj til, at man kan undlade at udbetale den resultatafhængige del af aflønningen - der ikke afdækkes risiko på udskudte aktier for medarbejdere, som er udpeget som væsentlige risikotagere - væsentlige risikotagere i et passende tidsrum efter overdragelsen af de aktiebaserede instrumenter ikke kan råde over disse. Resultatafhængig løn (puljer eller udbetaling) fastsættes med udgangspunkt i en vurdering af koncernens resultater samt en række målepunkter (Key Performance Indicators), som afspejler koncernens vigtigste strategiske prioriteringer. Følgende målepunkter indgår i vurderingen: resultat før skat vurdering af risikojusteret afkast omkostninger kundetilfredshed overholdelse af interne forretningsgange forventet tab Resultatafhængig aflønning fastsættes på grundlag af koncernens finansielle resultater, medarbejderens egne resultater og den pågældende afdelings finansielle resultater. Dette gælder som minimum for væsentlige risikotagere. Endvidere indgår såvel finansielle som ikke-finansielle kriterier i vurderingen af medarbejderens bonus, f.eks. overholdelse af interne retningslinier og procedurer samt retningslinier vedrørende kunder og investorer. Der foretages altid en skønsmæssig vurdering for at sikre, at andre også ikke direkte målbare forhold tages i betragtning. Resultatafhængig løn tildeles medarbejdere med særlig indflydelse på koncernens resultat og værdiskabelse for aktionærerne. Helt overordnet bestræber koncernen sig på at sikre, at der er en fornuftig balance mellem faste og variable lønkomponenter. I de kapitalmarkedsvendte funktioner udgør den resultatafhængige løn til udvalgte medarbejdere imidlertid en væsentlig del af den samlede lønpakke, således at man kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere på disse områder. Fast nyansættelsesgodtgørelse, fastholdelsesbonus og garanteret variabel bonus Fast nyansættelsesgodtgørelse, fastholdelsesbonus og garanteret variabel bonus tildeles kun i helt særlige tilfælde og vil blive vurderet af det pågældende forretningsområde i samråd med Group HR. De nævnte komponenter vil kun blive anvendt for at tiltrække og fastholde højt specialiserede medarbejdere. Sådanne udbetalinger må ikke overstige et års bruttoløn inklusive pensionsbidrag, personalegoder og faste tillæg. Fast nyansættelsesgodtgørelse kan udbetales kontant eller som en kombination af kontanter og aktier og vil i henhold til gældende lovgivning være betinget af, at medarbejderen ikke fratræder inden for et nærmere angivet tidsrum efter udbetalingen. Eventuel nyansættelsesgodtgørelse til væsentlige risikotagere aftales ved den pågældende medarbejders ansættelse. Nyansættelsesgodtgørelse, fastholdelsesbonus og garanteret variabel bonus fastsættes og udbetales i overensstemmelse med gældende lovgivning på området. Væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner Væsentlige risikotagere og medarbejdere med kontrolfunktioner aflønnes efter særlige bestemmelser fastsat i gældende nationale love, EU-regler og relevante retningslinier. I overensstemmelse med de relevante retningslinier og politikken om at foretage en årlig vurdering udpeger bestyrelsen en gang om året medarbejdere med kontrolfunktioner og medarbejdere som væsentlige risikotagere. I henhold til den til enhver tid gældende lovgivning skal væsentlige risikotagere udpeges på baggrund af interne kriterier opstillet af bestyrelsen samt andre kvalitative og kvantitative lovgivningsmæssige kriterier. Koncernen fører en fortegnelse over resultaterne af den årlige vurdering. Aflønning omfattet af særlige lovregler Forvaltere af alternative investeringsfonde i koncernen er omfattet af særlige lovregler. Resultatafhængig løn til ansatte inden for dette segment skal sikre, at aflønningen er i overensstemmelse med politikkerne for porteføljeaktiviteter og risikostyring i alternative investeringsfonde, som er administreret af forvaltere af alternative investeringsfonde i koncernen. Under visse omstændigheder er incitamentsaflønning, som for eksempel præferenceafkast fra sådanne alternative investeringsfonde til forvaltere af alternative investeringsfonde, herunder Danske Private Equity, ikke underlagt denne aflønningspolitik og vil blive udbetalt i henhold til gældende lovgivning. Med undtagelse af præferenceafkast er koncernens forvaltere af alternative investeringsfonde omfattet af denne aflønningspolitik. Vurderingen af de resultater, forvaltere af alternative investeringsfonde har opnået, sker inden for en flerårig ramme, der passer til livscyklussen for de alternative investeringsfonde, som forvalterne af de alternative investeringsfonde administrerer, for at sikre, at vurderingen kommer til at gå på resultaterne set over en længere periode, og at udbetalingen af resultatdelen af aflønningen spredes over en periode, der tager hensyn til indløsningspolitikken i de administrerede alternative investeringsfonde. De investeringsrisici, de påtager sig, tages også med i betragtning. Koncernen har fastsat procedurer og indgået aftaler med de relevante parter for at sikre, at selskaber, hvortil en forvalter af en alternativ investeringsfond i koncernen har delegeret visse porteføljeaktiviteter og/eller risikostyringsopgaver, har fastlagt aflønningspolitikker, som opfylder kravene i den for forvaltere af alternative investeringsfonde gældende lovgivning. For nogle funktioner i koncernen gælder andre særlige regler, herunder MiFID-reglerne, og performanceaftaler, som gælder for ansatte i sådanne funktioner, udarbejdes i overensstemmelse med de relevante ufravigelige krav indeholdt i sådanne lovregler. Aflønning af direktionen Direktionens honorering skal sikre koncernens fortsatte mulighed for at tiltrække og fastholde de bedst kvalificerede direktionsmedlemmer og tilstedeværelsen af et godt grundlag for succession. I forbindelse med den årlige vurdering af direktionsmedlemmernes honoreringsstruktur foretages en systematisk vurdering af udviklingen i markedspraksis. Aflønningsudvalget forelægger anbefalinger om ændringer i aflønningen af direktionens medlemmer for bestyrelsen til godkendelse. Direktionens honorering kan bestå af fast løn og diverse tillæg, incitamentsaflønning og pensionsordninger. På grundlag af individuelle aftaler har medlemmer af direktionen også ret til firmabil, fri telefon og andre faste personalegoder. Fratrædelsesgodtgørelser kan maksimalt udgøre to års løn inklusive værdien af den variable del af aflønningen, pensionsbidrag og andre personalegoder. Direktionsmedlemmernes resultater evalueres en gang om året på baggrund af skriftlige performanceaftaler udformet i henhold til ovenstående kriterier, bestående af såvel finansielle som ikkefinansielle målepunkter (KPI er). KPI erne afspejler koncernens målsætninger for værdiskabelse på

10 18 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 19 kort og langt sigt. Direktionsmedlemmers resultatafhængige løn kan ikke overstige 50 % af deres bruttoårsløn inklusive pensionsbidrag på årsbasis, dog med forbehold for gældende lovgivning. Oplysninger om bestyrelseshonorarer og aflønning af direktionen samt væsentlige risikotagere offentliggøres én gang om året på koncernens hjemmeside. Direktionsmedlemmernes aflønning fremgår af årsrapporten. Yderligere oplysninger om direktionens aflønning findes på Honorering af bestyrelsen Bestyrelsesmedlemmer aflønnes med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen former for incitamentsaflønning eller resultatafhængig løn. Nedenstående honorarer er fastsat på et niveau, som er tilpasset markedet og som afspejler de kvalifikationer og kompetencer, som det i betragtning af koncernens størrelse og kompleksitet er nødvendigt for bestyrelsesmedlemmer at besidde samt det ansvar, de påtager sig og den tid, de forventes at afsætte for at opfylde deres forpligtelser som bestyrelsesmedlemmer. Der betales ikke pensionsbidrag af bestyrelseshonorarer. De enkelte bestyrelsesmedlemmers honorarer fremgår af årsrapporten og kan ses i bestyrelsesmedlemmernes CV på Honorering af bestyrelsen Basishonorar DKK Formanden oppebærer 3 x basishonoraret Næstformanden oppebærer 1,5 x basishonoraret Udvalgshonorar DKK Udvalgsformandens honorar (tillægshonorar) DKK Bestyrelsen forelægger på baggrund af aflønningsudvalgets indstillinger forslag til ændringer i honoreringen af bestyrelsens medlemmer og af de af bestyrelsen nedsatte udvalg til generalforsamlingens godkendelse. Diverse Bestyrelsen har mulighed for inden for lovens rammer at afvige fra politikken i individuelle tilfælde, såfremt ekstraordinære og exceptionelle forhold kan begrunde dette.

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Formål Danske Bank-koncernens ("koncernens") aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2016 Dette er en oversættelse af Danske Bank Group's Remuneration Policy, March 2016. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den engelske version gældende. Danske Bank-koncernens

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Kontroller i relation til aflønning herunder udbetaling af variabel løn for Realkredit Danmark indeholdes i en fælles kontrol på koncernniveau.

Kontroller i relation til aflønning herunder udbetaling af variabel løn for Realkredit Danmark indeholdes i en fælles kontrol på koncernniveau. Direktionen Lersø Parkallé 100 2100 København Ø Telefon 7012 5300 Telefax 4514 9624 25. januar 2016 Aflønningspolitik 2016 Realkredit Danmarks bestyrelse har d.d. tiltrådt vedlagte Danske Bank-koncernens

Læs mere

I N T E R N T B R E V

I N T E R N T B R E V Til Bestyrelsen Bestyrelsen i Realkredit Danmark godkendte Danske Bank koncernens Aflønningspolitik 2017 sammen med dette følgebrev på møde den 6. marts 2017. Direktionen Lersø Parkallé 100 2100 København

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GN STORE NORD A/S Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S til ordinær generalforsamling torsdag den

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Dagsorden til ordinær generalforsamling

Dagsorden til ordinær generalforsamling Dagsorden til ordinær generalforsamling Vedlagt fremsendes indkaldelse og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Jeudan A/S, der afholdes 16. april 2015, kl. 16.30. Yderligere oplysninger: Bestyrelsesformand

Læs mere

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S

INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S 9. oktober 2014 Meddelelse nr. 216 INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i SSBV-Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Santa Fe Group A/S. torsdag den 7. april 2016 kl. 16:00 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, Santa Fe Group A/S East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 E-mail: sfg@santaferelo.com Web: www.santaferelo.com CVR.nr.: 26 04 17 16 9. marts 2016 Indkaldelse til

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling GN Store Nord A/S Ordinær generalforsamling Fredag den 21. marts 2014, kl. 10.00 CVR-nr. 24257843 2 / ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Med henvisning til vedtægternes pkt. 11 indkalder GN Store Nord A/S

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/S Det Østasiatiske Kompagni. Selskabsmeddelelse nr. 5/2014. Aktionærsekretariatet A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Telefon: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet: www.eac.dk CVR nr. : 26 04 17 16 Indkaldelse

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER

30. juni Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr VEDTÆGTER 30. juni 2016 Scandinavian Private Equity A/S CVR-nr. 29824088 VEDTÆGTER Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Scandinavian Private Equity A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under navnet

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK0010274414 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S

I overensstemmelse med vedtægternes 8 indkaldes herved til. ordinær generalforsamling i SimCorp A/S Til aktionærerne Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 I overensstemmelse med vedtægternes

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN

Fredag, den 11. marts 2016, kl hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg, med følgende DAGSORDEN NNIT A/S Østmarken 3A DK-2860 Søborg Denmark tel:+45 7024 4242 www.nnit.com CVR-nummer: 21 09 31 06 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NNIT A/S Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Mandag den 5. december 2016 kl Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mandag den 5. december 2016 kl. 15.30 Holtedam 3 (Aage Louis-Hansen Auditoriet), Humlebæk Til aktionærerne i Coloplast A/S 10. november 2016 Indkaldelse til ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl

Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl Indkaldelse til Dampskibsselskabet NORDEN A/S ordinære generalforsamling mandag den 11. april 2011 kl. 15.00 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S mandag den 11.

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone no. [45] 96 84 11 22, Fax [45] 96 84 53 33, CVR-no. 41257911 www.bang-olufsen.dk Til aktionærerne i Bang & Olufsen a/s Struer,

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013

Danske Bank koncernen. ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 Danske Bank koncernen ordinær GeneralForsamlInG I Danske Bank a/s 2013 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSKE BANK A/S DANSKE BANK A/S AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl

Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling. tirsdag den 26. november 2013 kl Til aktionærerne i Chr. Hansen Holding A/S Dagsorden: Bestyrelsen har herved fornøjelsen af at indkalde til ordinær generalforsamling tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 på selskabets adresse, Bøge

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s, Peter Bangs Vej 15, P.O. box 40, DK-7600 Struer Main phone No. [45] 9684 1122, CVR-NR 4125 7911, www.bang-olufsen.com Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Generalforsamling

Læs mere