gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995."

Transkript

1 Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er annonceret andetsteds i dette blad. DERFOR!! Reserve'r denne Som tidligere annonceret vil der dato i kalenderen allerede nu!! igen i flr blive arrangeret en sejlads for SMK's. venner. Tilmelding til "VENNESll.f- Det skerlsrdag d.5 august 1995' LADSEN" kan ske i klubhuset tll. med afgang fra indelukket 86826T79, eller til John tlf, 86tf 2 kt , senest d.22 Juli Herefter sejles der ud til et listigt sted, hvor den medbragte madkurv,, SKPPERE,, som kunnc tiunkc fortreres, samtidigt med, at der bliver mulighed for hyggeligt samment, er meget velk<lmnc lil slla- sig at lagge bid til dette nrrnngcv8rrest muligt at tilmelde sig tos ttrtdertegnede. Med venlig lrilserr Ullu og.lohn SANKT HANS FEST. Husk at,, VENNERNE,, igen i ir arrangerer Sankt Hans festen pe SEJSGRUNDEN' Fredag d.23juni 1995, k Mod op med godt humor, og deltag idenne traditionsrige aften Med venlig hilsen Ulla og John. a t, (f l() tl 1.1 l5 Eile fn folhet o$ for lilfoftct. lndhold rrdhold linrrrrnlrdctt utr ordcl. l)cl skcr. l)urlncl rtl' ctt ttitbo-klttb. Si lkcborg Motorbilclklub's gcrtc rrtllirrsttrttlirtg l/3 95. lhlsorkesler KVAD KAN SMK'S F'AC, 'l'tr'l'er RJGHS 1'l l.'/ 'fak til nlrunncnrc bag pig,cfcstcn Bcstvrclsctt i nformcrcr. l6 l6 l7 7 l8 l9 2l Opskrift. Dagens middag i klubhusct i.iurti. Standerhejsning. 'Arbejdsdag" pa Himmelbjcrg grunden Pigefesten. FalckdagMarkedsdag Pigefesten den 8. april 95 TAK - TAK Fra medlemtil medlem. Vennesejlads t SanlilHans Fest. Side.:24 Nr.3,3. irgang Maj tlmk ' Nyl SMK 'Nyl Nr.3,3. Argang Maj Sido.:

2 SMK - Nvt Nr.:9, 3. Argang. Oplag.: 750 Udgivet isamrad med SMK'S bestyrelse. Redigering. (ansvh.).: nger & HGnrik lbtt Svarrar Rytterholisvej 18, Svejbek 8600 Silkeborg Tr.:86S Bladudvalg.: Richard Jens6n John Sorensen nga Askov Birgit 'Gitte' Povlsen Emil Sorensen s S Formnd.: Benny B. Borko 8692 g52g Kassarer.: Leil G. Thsgerson Nasttormnd.: Knud Jensen S Sekreter.: ngertott Svaror Ovrige medlemmt Karl Bramsen 8682 TOO8 Allan Jensen /t4 Arne Sommer gg2 Udvalg.: Klubhusst.: Bonny E. Borke BOg2 gs2s Kanlineudvalg.: Allan Jensen Arne Sommor 86811,?'l,l nger Tolt Svarrer 868,150iz Broudvalg.: Knud Jenen 86&47494 Allan Jensen g6g0 1,t-14 Himrelbierggrunden.: Leit G. Thogercon e5g Kad Brarcon Sejs grunden.: Jens Hansen Allan Jensen Alriggedesl.: ngaaskov Knud Jensen S Klubattner.: Leo Nielsen Brugerredel.: Knud Jensen 868/t 7,184 Radioudvalg.: Kad Brarcen SMK venncr.: lngertolt Svarrcr tz Vigtige telsfonnr.: Kantinon Mrnllclcton 8082 O97C Oplyn ndclukkcl Voirudslgtcn,160 Lyngby Brdlo igs Silkrbory Poliil , smk - Nyt Udko.nmot- Deadline Nr.4-95 mcdpuug Nn 5-95?_-l?'t.??.gs Side.: 2 T-:t- 1 1 r r orrnanden har ordet. Nu mf, forflret da vare pi vej, hele pisken var der ikke megen liv nede ved bidene. Koldt og vidt var det da ogse men den lyse tid med megen sol og vanne ligger nok lige om hjornet. Men inden da har vi gjort vore bede klar, og vi har vel alle sammen geet rundt pe pladsen og set bundmaling pi jorden (selv under min egen) og da jeg skulle til at ferne det, var det nesten umuligt. Si tenker man lidt p6; hvad med alle de andre steder hvor der bliver fiernet bundmaling. Si derfor, til naste f,r nir du skal ordne din bund, se tenk p[ hvilken bundmaling du ksber. Der er for swigt udviklet nye bundmalinger som virker uden giftstoffer, det kunne miske v&re en id6 at bruge et af disse. Ligeledes kunne det nok v&re en id6 at lregge et stykke plastic ud under bf,den. For det er os alle der skal varne om miljo og naturen. Men alt har sin pris og hvordan finder man livets stsrste verdier? Husk at lase inde i bladet nyt fra bestyrelsen. Nr. 3,3. trgang Maj Silk6ory Med sejlerhilsen lenny Borke. TOOtrf,AADtrJUD ffmx - Nvt! 6 6 Det sker. Den 15 maj k nformation for nye medlemmer i klubhuset. Den 20 maj kl Markedsdag i ndelukket, se indleg andetsteds i bladet. Den 15 juni k. 18.fi) Dannebrogsfeste ( Valdemarsdag), afgir fra Alderslyst kirke. Den 23 juni kl. 20.fi) Sct. Hans fest pi Sejsgrunden, Den juni River boat sejlads. Den 08. juli kl. 14.fi) Skatte og naturdag, modested Sawarket. Se opslag i klubhuset. Den 5. august Vennesejlads og Grisefcst i klubhusct, se bagsiden Den august Country festival i indelukket. Den 19. august kl Frikadellckonkurrence pi Himmetbjerggrunden. rlrdn t f,ri / SMK - Nyt Hafthener rthrcrhl. ra.m r, - -, r, 6t lukftef htr. 2O.A0 - v r.r\j. mndag d4/ hl- (7u Nr.3,3. Argang Maj llido.: 3

3 Portrret af en nabo-klub. Silkeborg Kajak-klub den, hver fredag aften vil man bemerke et hold,,loppef' (det er dem )anmarks stsrste )anmarks bedste! med redningsveste) pi 6en, sammen med 2 tranere. Disse poder Stiftet; 6. juni 1940 som er ca. 8 ir, har varet igennem Medlemmer; en intens traning inden de kommer ud. De skal bestl en svomme- aktive 400 passive 75 prsve pfl min. 600 meter, og en venteliste 200 vrelteprove, alt sammen foregflr i 2/3 motionsl/3 konkurrence roer ciel bsn til r- l.e sejlere; nfir svsmmehallen. John har en spe- mgder,,loppern,:,, pas ekstra godt En pragtfuld aprildag havde vi sat pi dem. Disse unge roere vil indtil formanden John Sundby stevne i de har roet 250 km, v&re ledsaget kajak-klubben. Knapt ankommet, afovede, derefter m[ de ro pi egen lyder tilrib fra ibredden,,formanden pi vandet". John forteller at med deres traningsmetoder af hind. Silkeborg Kajak-klub har dette skyldes det enormt store administrative arbejde der er forbunridet og dannet baggrund for en,"lopperne", v&ret pionerer omden med posten som formand. lerebog om metoden. Klubbens medlemmer er srerdeles Kajakklubben er meget andet end aktive, og deltager i en rakke lopper, hvem husker ikke dragebiden! Et eksperiment som op- stavner i sivel ind/som udland. Og det er ikke resultater det skorter pi, rindelig var for sjov, men efter en mange medaljer er hentet til Silkeborg. Men det forpligter, siger kom hjem med sslvmedalje, fik deltagelse i Hamborg hvor den formanden mens man kan se at roerne blod pi tanden. Dette har tankerne allerede er ved skrivebordet igen; der er altid et hold pi en ny kano-type, og har store for- medfsrt at man er ved at udvikle vej til en konkunence, og det krever'planlagning. heri. Denne kano er let genkendeventninger til den og resultaterne lig med flad bagbord, og den karakteristiske st&ende padling. Fundamentet er bestemt ossi i or- Og sfl er den ny for roerne, - si ogsi her galder det; vis hensyn. John Sundby understreger, at han ikke er af den opfattelse at det er SMK-medlemmer, som generer roerne, tvert imod, det er primert de hurtiggiende gastebide som ikke har forstflelse for hvor levende en kajak er. Fremtiden i kajakklubben: Formanden har ikke noget snske om en stor-klub, klubben stsrrelse er rigtig. Udvidelser er der ikke de store planer om,,,det ervigtigt med en strategisk planlregning" vi har et gnske om et storre motionsrum, samt en forlrengelse af bidhallen. Vikingsalen dekker fuld ud de sociale behov, og vi har ingen planer om at udvide med spisefaciliteter - dem kan vi fr dakket p[ bedste vis hos vor naboklub, SMK. Solen begynder nu at gi ned bag tr&erne, pollen flyver i store mangder fra de lys-gronne tr&er, si vi slutter en stille stund ved ibredden med at spsrge formanden om kajakklubbens syn ogsnsker til SMK.,,At vi lytter til hinanden (og ikke til sladder), hjrelper hinanden og en generel styrkelse p[ det sociale niveau. Og tak for jeres hjrclp til vore arrangementerpi soen. nger Toft Svaner. Luk ojnene og drom s[ om alle de dejlige ture du skal ud p[. Og hvad er som en morgen med fuglekvidder, og solen stfir op over skoven og den kalige morgentige langsomt letter si fsler man at man lever og man glemmer alt det sure for man ser kun hen til de mange smi eventyr, og ikke mindst de store glader. For hvad er som at sti ud afkojen, morgenkaffen er serveret, konen eller manden har skanket kaffen op. Og si kan man fb snakket om dagens program, hvordan det skal lyde" Benny Borke. Side.: 4 Nr.3,3. irgang Maj SMK - Ny1 SMK - Nyt Nr.3,3. Argang Maj 1995 Sido.: J

4 S ilkeborg Motorbfldklub' s generalforsamlin g Benny Borke bsd de ca. 100 deltagere velkommen, herunder Ry B6dlaug, Sejlklubben, S.M.K.s venner, og gik derefter direkle over til generalforsamlingens dagsorden. Punkt l, Valg afdirigent. Bestyrelsen foreslog Svend Poulsen, der var ikke andre forslag, si dirigent blev Svend Poulsen. Der var udleveret 76 stemmesedler. Punkt 2. Formandens beretning. Benny Borke kom rundt om Aret i S.M.K regi, som jo har veret god. Der har veret sendt tilbud pa Julso Ladeplads pa k. efter samrid med en advokat. Dette er sket 2 gange. Grunden blev solgt i andet tilbud, til ejere af Svejbekgdrd for 1.2 mill. Han var ikke klar over at, S.M.K. var interesseret, sa der blev talt lidt om evt. at leje et stykke jord af ham. Frihavnsordningen kommer vi ikke ind i igen. Horsens kommune mener det er darlig okonomi. S.M.K. har dog altid betalt for alle medlemmer, skont kun ca. l0% har benyttet den. Sejsgrunden har veret godt besogt i 94. El-installationen fungere meget fint, der er ingen der misbruger det i badene. Koleskabet bliver ogsd flittigt brugt, blot glemmer brugeme, nogle gange at gore rent efter sig. Richard Jensen holder pa Sejsgrunden, efter mange Ar bag gresslamaskinen. Jens Hansen har lovet at tage over. Himmelbjerggrunden fungerer ogsa{nt. Der er lagt el ned. S.M.K. fik et godt tilbud pa kr, si det blev benyttet. Kabler ud til broerne skal medlemmeme selv grave ned. Der bliver faldet treer, sa der bliver mere lys og luft. Treet bliver solgt, resteme er til balet. Motorkapsejladsen fllr nye arrangorer. Erhardt og Bo holder efter at havde veret arrangorer i mange Ar. Palle Christensen og Jens Hansen begynder p6 en frisk. Det blev resultatet afet skippermode, hvor der var inviteret l5 skippere. 10 msdte op, Palle og Jens blev valgt for henholdsvis 3 og2 hr af gangen sa ingen kommer til at sti alene. Den kollektive ansvarsforsikring har der veret lidt problemer med, den er nu faldet pa plads, og det viser sig at S.M.K. har veret medlem hele 94, efter at have indbetalt kr. mere, s6 det nu fungerer pa sredvanlig vis. S.M.K vil prove at lll ct samarbojde med Statsskoven vedr. toiletter, og flere affaldsstativer ved broeme, mod selv at tommc posernc. Nordisk ministerrad har udarbcjdct en rapport, vedrsrende sejlads pa indsser. Den indeholder 8 forslag. S.M.K. skal taget dette op rned Miljoministeren, ellers kan vores lille sosejlads komme i fare. S.M.K. har i 94 skiftet bank til Arbcjdcrnes Landsbank. Vi har fiiet nogle gode tilbud pd sponcering ved afholdelse af arrangemcnter i S.M.K. regi. Ligeledes er kontingentindbetalingen blevet ksrt over PBS, s{ allc fllr betalt til rottc tid. Banken ibner ogsa op for nogle nye muligheder vedr. badlan. Banken patenker at oprcltc cn MLJOPRS; Den skal gives til et S.M.K. medlem. Der vil blive sat cn forslagskasse op i klubben, sa er det op til medlemmeme at finde en egnet vinder. Silkeborg Kommunc og S.M.K. er ikke altid lige enige. Vi har flere gange sogt om et lan pa kr., men lllct ncj hvcr gang. Der er igen bedt om en telefon pa pladsen, mest af hensyn til sikkerheden. Der er jo ikkc dognibent i klubhuset. Der kommer muligvis en korttelefon, her til sommer. Fritids og Kulturudvalget, er ikke nemme at arbejde sammen med. s.m.k. lllr ikke svar pa de sporgsmdl der er stillet, det er meget utilfredsstillende. Benny kom bl.a. ind pa stigningen afbidpladslejen, samt billigere priser til pensionister. Vi vil ogsa gerne have nogle borde og banke, nede ved Aen. Dette kan gores ved, at bruge de penge der kommer ind ved udlejning af gestepladser. Det er oplyst at Silkeborg Kommune erstatter hvis nogen kommer til skade pa broerne, men der gives ingen erstatning hvis der falder en gren ned gennem en kaleche. Vedr. vejen til klubhus og ophalerpladsen er der sendt forslag om ny vej bag om gollbanen, da der ferdes mange bom ved kiosken. Pladsen ved Hattenes mangler bade el og vand. Der er slet ingen faciliteter. Vi vil ogsa geme have en skiltning fra Frederiksberggade til BAdhavnen fndelukket. Hjejleselskabet fylder meget inde i havnen, gestesejlere har svert ved at legge til, nir de skal op i byen og handle. Kajakklubben begynder at fylde meget, det gir ud over parkeringspladseme. Benny Borke fik et msde med Jorgen Wtlrts. Han svarede at fritid og Kultur er enerddende vedr. pladsleje. Ligeledes blev det oplyst at Fritid og Kultur er ved at udarbejde nye regulativer for bidpladseme, sd vi horer nok fra Dem pa et tidspunkt. S.M.K. vil ansoge Ry Norreskov om tilladelse til at stille et leskur op pa Himmelbjerggrunden, det mangler vi pii regnvejrsdage. Bodil og LeifThogersen hredret for deres 25 Ar som kassererpar. Bodil fik en flot buket blomster. Leifen dejlig lampe, som han havde snsket i rnange Ar. Benny oplyste ogsi om Falck arrangementet don 20/5, hvor Falck kommer med 3 biler, og alt i redningsudstyr. Der vil blive afprovet brandslukkcrc. Svend Poulsen og Siim's Elektro vil udstille bride. Der bliver opstillet forskellige bodcr pa pladsen mcd godc tilbud. SA der bliver noget at kigge p6. RADOUDVALG. Walki-antennen pa politistationen er tagcl ncd. l)c ovrige klubber i sosystemet er kontaktet ang. en felles W.H.F antenne. KANTNEUDVALG. Birthe fortalte om de ting der var sket i Arct lob, rned nyanskaffelser til kantinen. Der er kommet ny fryser - porcelen - overskabe - bordpladcr - teppe i slyngelstuen - malet. Onsker for 95 er nye lamper. BROUDVALGET. Knud Jensen fortalte om et rigtigt godt sarnrrbcjde med de ovrige klubber. Perioden mcd solygtcr er forlenget efter aftale med lljejleselskabct. 'tilsynet fungerer godt. Batterier til lygtcrnc bliver betalt af Hjejleselskabet. Der er som sedvanlig nogle som ligger fast ved vore broer, nogle har troet det var oftcntligc broer, men misforstaelseme er rettet. Medlemmeme kan rette henvendelse til broudvalgcl, ntlr der er noget galt. Der vil blive sat fast grill op i Paradiset og Gisekogen her i for6ret. Prisen til broer er overkommelig, der har ikke veret ret meget vintervejr og is i soeme i 94. Der vil blive lavet nye broer ved SlAenso og Himmelbjerggrunden her i 95. Driftsresultatet er pi kr. Selv med de planlagte brofomyelser budgetteres der med st resultat for 95 med k. med uendret kontinsent. BLADUDVALG lnger Svarrer havde kun godt at sige om det forlsbne Ar. Dejligt med et bladudvalg. 94 udkom der 8 numre af SMK-Nyt. Der satses pa at udgive 6 numre i 95. Okonomien har veret lidt hoj i Side.: 6 Nr.3,3. Argang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.3,3. {rgang Maj Sido.: 7

5 94.Det skyldes bl.a. udsendelse af 2 programmer, samt indbetalingskort lil korrtrngont. Ligeledes mangler der ca kr. i annonceindbetalinger, der arbejdes pa hojtryk l'or tt li dem inddrevet. Chang Puggird udtreder af bladudvalget. Nye medlemmer blsv rga Askov, Emil Ssrensen og Birgit Povlsen. BRUGERRADET. Carl Molg6rd fortalte om brugenidet, som blev stiftet i 94. Det der er sket i brugerradet kan ses i SMK-Nyt maj Man arbejder pa at udferdige en folder til brug for turister. Efter afstemning ved hindsoprakning blev Formandens beretning samt Udvalgsberetninger godkendt. REGNSKABET. Leif Thogersen fremlagde regnskabet, det var der ikke de store udsving i. Kantinen har feet fryser kr Overskabe kr Teeppe kr Maling Ur Bordplader kr Porcelren kr Ekstra slamslugning kr Omkostninger ved indbrud kr Klubbens resultat Samlet resultat Gelden r nedskrevet i 94 med ca. k Sporgsmil vedr. regnskabet. Carl Molg6rd foreslir klubben indkob af computer si udgifter til revisor kan nedbringes. C.M. synes ogsa mdtterne er dyre, ligeledes avisen. Leif Thogersen svarer, at der ikke kan spares pi matteme, Avisen kommer mange til gode. S.M.K. har ikke pa nuvarendc tidspunkt r6d til at investere i en computer, da det vil belobe sig til ca kr. Carsten BjenegArd eftcrlystc ct rent kantineregnskab. C.M. mener ikke der cr slingcr i kantineregnskabet, men mener kantinen er: kokkenet. Vinduer i klubben hsrer under ct arrdct stcd. Thoger svarer at der er orden i forsikringen, klubben er ikke underforsiket. Ang. kollektiv ansvarslirrsikrirrg. mangler der kr. pa regnskabet, det er pa grund af en misforstielse med Tryg forsikring, dct er bragt i orden nu. Henrik Svarrer sporger ang. udgillcr til advokat samt Tursejleme. S.M.K. regnede med den sag der ksrte i Struer MotorbAdsklub kunnc give noget nlt ang. DMU sagen, derfor advokatsalar pk9.552 k, men der cr stadig intct rryt i l)mu sagen. 2 bestyrelsesmedlemmcr rncdlcrn il)ansk Tursejler, for at folge udviklingen. Efter nogen snak frem og tilbage, blcv rcgnskabct godkendt ved hindsoprakning. BTiDGET FOR 95 Budgettet fbr 95 blcv licrrrltgl. )cr cr en pristalsreguleret stigning pa 10,00 kr. sa kontingentet er i 95 pa 4(r0 kr. Kollcktiv unsvrrsforsikring figurerer ikke pi 95 budgettet, da den rigtige pris ikke kendcs, rttcrr dorr skonrtos til oa k. Budgettet blcv godkcrrdt vcd handsoprakning. VALG FOLGE LOVENE. Punkt 6. Valg af formand. Pi valg Benny Borkc, genvalg. Punkt 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, pa valg er Knud Jensen Birthe Olesen (trekker sig under gencralforsamlingen) Hans Juul Nielsen (onsker ikke gcnvalg) Der blev afleveret 75 stemmesedler. 7 ugyldige, 2 var blanke Resultatet blev: Carl Molgird 41 stemmer nger Svarrer 62 stemmer Ame Sommer 54 stemmer Knud Jensen 44 stemmer Punkt 8. Yalg af2 bestyrelsessuppleantcr Valgt blev Emil Ssrensen og nga Askov. Punkt 9. Yalg af 2 revisorer Valgt blev Carl Molgird og Edvirr Andcrscn Punkt 10. Yalg af 2 revisorsuppleantor Valgt blev Henning Nielsen og Knud.lcnscrr Punkt 1 l. Valg af fanebrerer og supplcant Valgt blev Johnny Lauridsen og Lcil',rrrrrscrr. Punkt 12. Valg af udvalg til irets klubarrrrrgcrncntcr Pigefesten; Chang Puggdrd - Johrrrry Lnrrridscrr Standerhejsningen; Bcstyrclscn Motorkapsejllads; Pallc Chrislcrrscrr -.L;rrs lanscn nformation til nye mcdlcrnnrcr: Jcstyrclscrr Falck; Alfred Kruse Valdemarsdag; Bestyrelscn Sankl Hans, Venneme Skatte og Naturdag, omnry Frikadellekonkurrence; Jcns lanscrr, Lurs ljlmer, Preben Vestergird. Navigation; Alex Mikkclscrr Arbejdsdag Bestyrelscn Standerstrygning; Bestyrcl scrr Afriggerfest; nga Askov - Krrrrcl Jcrrscn Klubaften; Leo Nielscn Julebanko; Bestyrelsen Juletre; nga Askov - Allarr Jcnscn Punkt 13. Eventuelt. Der var indkommet 2 forslag. Carl Molgrird har indsendt,fiellige kocr". l)ct kan leses i SMK-Nyt nr Forslaget blev diskuteret meget livligt, dcrcfter sendt til skriftlig afstemning. Resultatet bleq 23 for - 51 imod - 2 ugyldige. Forslaget hermed forkastet. Henry Knudsen har indsendt forslag om kob a[telt. Bestyrelsen har undersogt priser. Det vil koste ca kr. for et telt pi 6 gange 8 mctcr. Forslaget blev sat til afstemning ved hf,ndsoprekning. der var 4 for resten imod. Side.: 8 Nr.3,3. lrgang Maj 1995 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.3,3. irgang Maj Sidc.: 9

6 Efter endt afstemning, beder Steen Hartman, Ry Bidlaug om ordet. Han takker for en herlig og generalforsamling, det sker ikke i Ry BAdlaug, det er noget mere kedeligt og kan ordn s pe den halve tid. Poul Fisker, Silkeborg Sejlklub. Takker ligeledes for en underholdende aften, med mange meningstilkendegivel ser. LeifThogersen takker pa Bodil's og egne vegne for de flotte gaver. nger Svarrer takker for valget. Benny takker for god ro og orden under generalforsamlingen. Msdet slut kl' afsnit 1. og 2. under punht 13. Eventuelt: shaltlyttes hen under indkomne forslag ellers oh. Dirigent Svend Poulsen. Underskrevet Benny Borke, L. GebeThogersen, KnudJensen, BirtheOlesen, AllanNygaard, Hans Juul Nielsen Husorkester SHP O-HAJ! Kunne det ikke vere skjont hvis vi havde vores egen,,lille Husorkestef'? en harmonika-spiller SOGES - ja gerne 2' og en violinist - trommeslager - flete - savblad - mundharpe - alt kan bruges til alle vore festlige alrangementer. Har lyst til at v&re med - kontakt os pa ff nga Askov Side.: l0 Nr.3,3. irgang Maj SMK - Nyt il il t r ti L KVAD KAN SMK'S FACLTE- TERBRUGES TL? Som der stir p& folderen i klubhuset er vor klub: LANDETS FORSTE LANDETS STORSTE LANDETS BEDSTE hvordan er det si muligt at bruge den? Her kort fortalt, hvordan vi kan bruge klubbens faciliteter. Vi starter ud fra ndelukket fredag aften, hvor vi ssrger for bagagen til week-enden. Derefter sejles der f. eks. til Paradiset, hvor vi finder en bro for natten. der er sikkert andre bide tilstede, som vi ffir en hyggestund med, g&r derefter til kojs for natten. Nreste morgen, lardag, tager vi til Sejsgrunden for at forfriske os med et bad og hvis vi har noget proviant der skal i ksleskab eller fryser for week-enden sorger vi for dette. Vi er nu klar til morgenmad enten i biden eller pi gresplanen, hvor der er borde og banke eller, hvis vejret ikke er godt, pe den overdakkede terrasse. Efter rnorgenmaden og hvad vi kalder hojmesse kl g&r turen se videre til en af de mange broer der er i sosystemet f. eks. sawerket, hvor vi gir en tur rundt om Slflenss og hvis vejret er specielt godt tagerhlndkladet med og tager en svsmmetur i det friske vand. Det er nu tid til frokost, som vi beslutter os for attageved en af de mange broer i bunden af Paradiset, hvor vi hygger os sammen med andre der er kommet sejlende. Vi beslutter os for aftensmad og overnatning pi Himmelbjerggrunden, men fsrst en tur omkring Sejsgrunden efter proviantering, der ligger i ksleskabet. Nu gir turen si til Himmelbjerggrunden, dette sted er specielt velegnet hvis man har bsrn med og rigtig vil hygge sig med grillen og SMK - Nyt Nr.3,3. lrgang Maj Side.:

7 S LKEBOR6 SgERNES BROSAMARBEJOE ANLgBSBiAOER. N + :"7 dt' ru RemstrupA - Brtssr Borrasr Julst S0-59 AtlingA - Birksr G0-69 H. sr.1k. ssk. RB. Sotygter Hjcjlesclskabel Silkeborg l,,lotorbldsktub Sitkeborg Sejtktub Ry Btdetaug Medstrrms udadgiende o Himmelb jergel Ry 'tarina Side.: l2 Nr. 3,3. irgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 3,3. lrgang Maj Ry

8 senere ved fallesbilet med sang og musik. Sondag kan f. eks. bruges til giture i skoven, bl.a. op til bjerget, derefter en dejlig tur tilbage til broerne hvor bidene ligger, med eft erfolgende fortj ent frokost. Vi hygger os med de ovrige og i lsbet af eft ermiddagen gfrr turen si hjemad til klubhuset, hvor vi lige kan ni at fb aftensmad inden det gfir hjemad efter en dejlig weekend. Nu skal det lige tilfojes, vi mi ikke glemme faciliteterne i Klubhuset, hvor der altid er frisk kaffe, en kold forfriskning og frokost, samt hvis der er brug for det et dejligt varmt bad efter en varm dag pi sserne. Selv om vi er landet stsrste klub kan en god klub aldrig blive for stor, derfor hvis msder nogle bidvenner pi soerne der ikke er medlem af vor klub, fortal dem lidt om vore dejlige faciliteter og brugen afbroerne, som mfl benyttes af medlemmer. Vi har en god folder i klubhuset i ndelukket, der henviser til fordelene ved at vare medlem, samt ogsfl hvordan man bliver medlem.,thusk en god klub er en klub derflittig bruges" hilsen en bruger BPO Tak til mrennerne bag pigefesten Der er giet lys op for os - Tak for de smukke lysestager - uden jeres enorme indsats, bide foran gryderne og bag ved er det umuligt at arrangere si stor en fest som pigefesten. Tak alle sanrmen. Et lille Suk! Ulla & Emil "Din mor arbejder ikke her - si ryd op efter dig"! Det er ikke rart at komme til vaskepladsen i indelukket, og finde en vandslange der er total indsmurt i mudder. Det undgies let hvis alle, nir de er fardig med at bruge den, inden den sidste rinkel hanges op, skyller hele slangen. Pfl vegne af en laser. Henrik Tofi Svaner. Side. : l4 Nr. 3,3. irgang Maj SMK - Nyt Bestyrelsen informerer. Som lovet afformanden i efterfiret, er mig der bestemmer hvilken skal hermed informeres omkring klub-sl vi skal ha"'. Vi glader os beslutninger truffet pi bestyrelsesmsder i SMK siden generalforger tak til Hancock for godt sam- til samarbejdet med Albani og sisamlingenarbejde. Vi har fiiet en henvendelse fra et Meget snak er det blevet til, nok medlem vedrgrende den seneste primert fordi vi er 2 nye i bestyrelsen som ikke kender de sred- vore vedtegters udformning. Der- afholdte generalforsamling og vanlige forretningsgange - eller for er der besluttet at indkalde ikke forstir disse. lowdvaget til en fornyet gennemgang afvedtrcgterne. samme for- Der har pi de forlsbne msder varet folgende vasentlige punkter til bindels er det besluttet at holde behandling: et msde med alle udvalsene l-2 Udkast til nye regulativer vedrsrende bidpladser i ndelukket. De gange firligt. primere endring er p& omrader Der er indksbt nye broderede vedrgrende ventelisterne, flere stander, disse kan ksbes for 80 kr. ejere af samme bid/plads samt iklubhuset. overgang til stsrre/mindre b[d. Vi Fra broudvalget oplyses det at alle har indsendt vore kommentarer og broer, skilte og lys er opsat og klar afizenter nu nyt udspil fra kommunen. til en ny s&son. Som et nota bene til denne nye rubrik, vil jeg da ikke undlade at in- En hird nsd har vi ogsi flet knrekket - nlr sidder med dette blad, formere om, at alle medlemmer af er der hangt nye lamper op i klubhuset. og derfor er dette ikke en detalje- SMK, har ret til protokol-indsigt, ret gennemgang afreferaterne. Har Og endnu en, pr. l. juni er det besluttet at Albani er ny leverandsr skal der blot rettes henvendelse til nogen interesse i enkelte punkter, af,,altil sgens folk", som formanden diplomatisk udtrykker,,nu er nger Toft Svarrer bestyrelsen. der ikke nogen der kan plstfl at det sekrelar. SMK - Nyt Nr.3,3. irgang Maj 1995 Sida.: l5

9 Opskrift. Kunstner-sild sild Lage: 4 spsk. sukker tsk. karry 2 tsk. sennep Yztsk. peber 2 dl. eddike 2 dl. ketchup dl. olie 1-2 hakkedelag. Lagen blandes sarnmen og trakker si lange sildene steges. Skyld og tar sildene, vendes i sammenpisket eg. Derefter vendes de i rasp, torrer pi udbredt kokkenrulle. Steges gylden brune, afkoles pi fedtsugende papir. Sildene legges i et fad, lagen haldes over. Sildene skal helstrakke 3 til4 dage. Groft brgd med smor, serveres hertil og nydes sammen med sl og snaps. Velbekomme Evalil Askov. Radiolister! Deropkreves i ir ikkcgcbyrtil radiolister, til gengreld udfrrdiges der heller ikke nye lister. Listerne fra sidste f,r kan stadig afhentes i klubben. Dagens middag i klubhuset ijuni. serveres hver dag kl og /6 Lever med log og rodbeder kr Dansk bof k Helstegt kalvehojreb kr Sprrengt nakke med gemyse kr. 50 5t6 6/6 ilo 8/6 Roast Beef m. kartoffesalat kr. 45 Biksemad k.30 Fiskefilet med caperssauce kr.35 1/2 kylling med flodesauce, agurksalat 9/6 Kalvekebinet med carrysauce 10/6 Ugens overraskelse lli6 Fleskesteg med rodkal kr Hindmadder kr.35 13/6 Biksemad kr.30 14i6 Kartollelsalat med fiikadeller kr /6 Husets sorte grydc 16/6 Dansk bsf 1716 Ugens overraskelsc 18/6 Hamburgerryg rned gemyse kr. 40 t9/ v6 zzlo z3/o 24/6 25t6 Hindmadder Biksemad Forloren vildsvin Fiskefilet med caperssauce Gl. dags oksesteg Helstegt svinekam SMK-gryde 26t6 Hindmadder 27t6 Biksemad 28/6 Boller i carry 29/6 Medister med rodkal 30t6 Forloren hare med ribsgel6 kr. 30 kr. 40 kr. 40 kr. 40 kr. 40 kr. 30 Standerhej sning. En smuk aprilmorgengik vore nye standere til tops. Mere end 100 medlemmer var msdt op til denne start pi sresonen. irvar det vornastfornand Knud Jensen der bsd velkommen, (formanden var forhindret af personlige irsager). Knud bsd velkommen til de fremmodte, og rettede en speciel tak til BorgeMadsen for knob og knudeaften og til mandene bag pigefesten for deres store arbejde. Der var en kort orientering om Markedsdagen/Falckdagen, samt indstilling til Miljoprisen, som bliver uddelt pi denne dag. Der var en opfordring til at deltage i de mange aktiviteter der sker i lsbet af sommeren, specielt blev navnt trefaldningen pi Himmelbjerget og oprydning derefter. Arbejdsdagen og afriggerfesten er lagt ud pl 2 dage, si vi alle har mulighed for at v&re,,friske" til festen. Der blev fremvist den nye stander, som kan ksbes for 80 kr. i klubhuset. S.M.K. medlem Bent Kristiansen som havde malet et dejligt sommerbillede fra ssen, som blev skrenket klubben, blev bedt om at hejse vor stander. nden vi gik ind for at nyde den af Hancock sponsorerede veske, rettede Knud en tak til Silkeborg Harmonikaorkester, der igen i ir velvilligt spillede en nye s&son ind' TS. "Arbejdsdag" pe Himmelbjerggrunden Himmelbjerggrunden trenger til en overhaling, bla. er der behov for et besog med en motorsav, men ogs[ "et parpraktiske hander" til en storre oprydning mangles. Er du parat til at yde en indsats, kontakt da Leift G. Thogersen der koordinere RetL Side.: l6 Nr.3,3. irgang Maj 1995 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 3,3. Argang Maj 1995 Side.: l7

10 Pigefesten. For fsrste gang til pigefest, 100 piger og4 pirater, vi fik katre og kage, ol og vand og snakken giktil vor sidemand. De 4 pirater var en mand, ja, ikke en der er klar, men til nreste 6r de nok ssger vikar, mflske 2, de havde nok at garekan tro. Se fik vi plader og brikker til banko spil, Chang skulle rabe, Chang skulle ryste og samtidig hibe, at alt gik retfrerdigtil. Banko til hojre og banko til venstre, ja ogs& overfor, sprendingen steg, s[ sku der ryges, dsrene op dorene i, sikken bsvl menjeg vandt da en dejlig ostehsvl. DET GK STRYGENDE --ved vores bord jeg holdt da min sidemand godt med jord. Sa fik vi ol igen eller var det vin, det manglede intet, vi havde det fint. Si strakte vi benene lidt og fik os et grin. Alle skulle komme med blomster i hiret sjovt nok, blev hattene kiret. Fru Bramsens krans blev for stor i varmen men pyntede flot pi barmen. Si til amerikansk lotteri, mange farver mange numre, bundter alle vegne, man havde knap nok Side.: l8 Nr. 3,3. irgang Maj styr pi sine egne. Underholdningen den var fin, men Chang leverede nok det stsrste grin, JORK? JORK? Jok? han provede igen og igen, MEN flotte gevinster vi fik af dem. Si endelig, ja nu var vi sultne, og pist var piraterne der med brad - det vi hurtigt nsd. Si vin og fisk, det var lakkert mad, si lotteri og mere mad, en kagle - sang vi sang si glad alt imens piraterne bod mad. S[ kom borgmesterens sang, det gik ufattelig godt en god dag - - lang dag. Men en stor tak tiljer Drenge. ngaaskov. ty-lo REK,AMEBRO DTRtNC Lyrbrcrade 6 E6m SnkeborR O86somsj ce6e004el 9v-Q Broderlprogiommer Brodering of: logo- Reklome Person- og Flrmqnoyne - ogsd direkte p6 ferdige bekladningsdele ss Falck daglmarkedsdag lordag den 20. maj. kl Alle er velkommen denne dag, bide folket og bidfolket, naboklubber og andre interesserede. Falck tilbyder kontrol af ildslukkere, demonstration af ambulance-udstyr, hjertemassage, Falckbiden demonstreres, der er opstillet en bod hvor Falck fortaller om hvad de kan tilbyde dig. Vennerne har enbod, hvor der kan ksbes alt fra ost til frikadeller og laskedrikke. Sikkert er det ogs[, har du lyst til at vpre medlem af denne festlige forening, kan et medlemskab ogs8 klares. Af andre boder skal ikke glemmes, blomsterboden og honningkagehuset. Er der nogen som har lyst til at komme og prsve handelstalentet finder vi ogsi en plads til dem (Henvendelse til bestyrelsen) Siim og Svend Poulsen viser os,,bide og" Arbejdernes Landsbank forteller om bidlin. Arets Miljopris uddeles. Vil du investere i et virkeligt klenodie, slutter vi af med en rask lille auktion over klubbens gamle lamper - ja du si rigtig - vi har fiet nye. Kom og giv et bud. TS R RE]f,AR SLKEBOFG TOMMERHANDEL A/S NOFBEVANG J smk - Nyt Nr.3,3. lrgang Maj Side.: 19

11 Hnntrirrcns fi,m,in0ptidor fresten nf ssmffwren llfulililil B.m - ll.m wnilnffnr) fwunytffi B,m-22,00 ndg t ltuhftnnerdlhrcrhl.. f r t & luhher hl. 2r.40 -ru.ffi Vfru; P.Y, Danmarkl Maritim Farve & Lak Norrevanget Silkeborg Telefon OG Telefax nan;r,ibwlifvzn Regan til Gorbatjov.: Hssten kommer mere af sved end af dug! (Russisk ordsprog). Gorbatjov til Reagan.: Belonningen for at have gjort noget godt er at have giort det! (citat af den amerikanske filosof Emerson). Pigefesten den 8. april 95 Ja si oprandt dagen for irets store fest for vores piger. 95 piger havde tilmeldt sig - desvarre msdte kun 92 op, men dem var vi til gengreld glade for at se. ir skulle de verre pyntet med en blomst eller dekoration i hiret. Havde Galleri Moderne tilfeldigvis kommet forbi, havde de ksbt dem alle sammen, det var meget flot gjort piger! Vi startede kl. 14, med at vi fik en velkomstdrink,lavet og skanket af ljlla og Emil. Den mi have veret god for alle drak den. Herefter bsd Chang velkommen og fortalte at folk ili<e var tilfreds med de 4 som stod for festen, si de ville trrekke sigtilbagetil derkom 4nye. Vi gik ind og fik festtojet pi, og vi mener selv at vi var flotte. Pigerne ved selv hvordan vi s& ud. Chang bod igen velkommen og istedet for at oplase de 5 A sider som velkomsttalen bestod a{, oplaste jeg et digt, ja det vil jeg da kalde store at selv mandene ude i varkstedet kunne fi alt det de ville. Da kaffen var frerdig gik vi igang med bankospillet. 2 spilleplader til alle damerne og prremierne var som altid dem som pigerne selv havde med. Mange af gaverne var utrolig flot pakket ind. Tak for det piger. Herefter blev der solgt amerikansk lotteri- utrolig god stemning under spillet, og mange af pigerne havde ogsi den rette 6nd til det vi var igang med, som eks. da Birthe ribte banko efter der kun var ribt eet nummer op. og selvfolgelig fik hun en premie. Efter banko var fardig skulle de 3 peneste blomster have en premie og da kom vi pi arbejde, men vi fandt da 3 som vi mente var pane, sjove og hvor vi kunne se at der virkelig var gjort noget ud afdet. Herefter gik vi igang med amerikansk lotteri, og kobelysten var stor, vi mener nu ogsi vi havde det, men alle som er interesseretf[et nogle flotte pramier. Der var kan selv lase det, for det hanger i ca. indsamlet for kr.. Premierne var flot stillet op af Leif, klubhuset, ved dsren ind til kskkenet. sfrl alle kunne se dem. Sfr var der Herefter gik vi igang med kaffen, underholdning, pe [ge fod med dervar skenket 3 store kagekoner sidste 6r. Vi vil gerne takke Morten og Kent for en sjov times un- af Leon, fra Dybker og Normann Supermarked. Kagekonerne var si derholdning. Her skal ogs6 nav- Side.:20 Nr.3,3. irgang, Maj SMK - Nyt smk - Nl Nr.3,3. lrgang Maj Side.: 2l

12 nes at borgmesteren ogsfl lige nfrede at kigge forbi, med en sjov tale, hvis han holder den samme naste gang der er valg, trorjeg han f6r mange flere stemmer, isar det lille rejehop var fin, det er ikke set bedre siden Gry vandt Melodi Grandprixet. Si gik vi over til maden: Tun mousse, Husar steg med urte sauce og hertil en lille flaske vin til alle - meget meget lakkert. Det amerikanske lotteri blev gjort fardig, hvorefter hovedretten kom rundt igen. Nu var klokken ogs6 ved at vr;rc 22, si det var pi tide at slutte, med musik i hojttalerne. Jeg vil gerne til sidst takke alle som var med tll at gare denne dag til en efter vores mening, god dag. En serlig tak til vore sponsorer som var folgende: Flemmings El-service, Reimar Nielsen, Svend Poulsen, Shell Ostergade, Bilting, H.T. Defta, Benny Borke, Kongsheden WS, Helge Svendsen, Frydenlund Blomster, Preben Vestergird, BP Butikken, Salon Cherie, Schovs Bageri, Kiosk 1, Grejbiksen, Eske Msbler, Fotex Borgergade, Fotex Torvet, Dansk Farve Foto, Matas torvet, Matas vestergade, Siim El, Helseboden, Damefirssr Adam & Eva, Digmanns Boghandel, Guldbageren Borgergade, Farve &. Lak, Jaco, Fliigger, Brugsen Spettevej, Jorck og Larsen, Omss Dognbutik, Kaj Geert, Vennerne, Ulla & Emil, Ostebutikken, Karsten Bjerregflrd, Jorgen Bjenegard, Mobelpolster Leo Nielsen. Jeg hiber ikke at jeg har glemt nogen - en stor tak til alle. Her til slut skal der fra Pigefestudvalget lyde en stor tak til alle som har hjulpet os med denne dag, en stor tak til alle pigerne for deres gode humsr. Vi hiber at har v&ret tilfredse med os de 2 fu vi har stiet for det, og mener nu at vi kan takke afpfl en god mide. har nu god tid til at finde nogle nye. Tak for denne gang. Pi udvalgets vegne Chang Poul & Leif & Johnny og Chang. PS: overskuddet fra amerikansk lotteri har vi skenket til klubhuset til ksb af nye { t Baunehojvej Silkeborg Tlf KoB - SALG Side.: 22 Nr.3,3. irgang Maj SMK - Nyt, l i _l Ffl altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF B L-TLF TAK TAK Kassereren & Kassererinden, Leif og Bodil Thogersen siger hermed rigtig mange tak for den fine minelampe og flotte buket blomster, som blev overrakt ved SMK's generalforsamling, efter 25 irs virke pi kassererposten. Mange hilsner Bodil og Leif Thogersen.,*suzuKl Hempets produkter flrsmerer <--zgoutboards Fra medlem til medlem. Billigt: {YT & BRUGT Udstyr, antenner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walki Talkie - si kontakt"smk04" Leif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller klyds selges, pris 200,-, henvendelse.: Leif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller Husk annoncer kan indrykkes i "Fra medlem til medlem" pris kun kr pr indrykning ved 25 ord. Efterlysning,: Gl. ting og sager fra SMK's historie soges. Historieskriver Gitte Povlsen, tlf tl:tilj;',1*,:';.. Sejsllarinecenter ^ ^ l ^ ^ /. l-/-/.-l L 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, flf t4 SMK - Nyt Nr.3,3. trgang Maj 1995 Side.: 23

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Oktober 2015. Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Oktober 2015 1 Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Oktober 2015 OZ6HR nyt Nr. 4, Oktober 2015 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø.

Laugposten. Pinseturen 2014, gik til Orø. Laugposten 23. årgang nr. 01 2014 Indhold: Pinseturen 2014 Columbus & Stegt Flæsk Standerhejsning Generalforsamling Vinsmagning Sømandsaften Stormflod 5.-6. december Julefrokost Orkanen 28. oktober Kontakter

Læs mere

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse.

Ad 3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2011 til godkendelse. Referat af generalforsamling i Tange Roklub onsdag den 8. februar 2012 i klubhuset DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG

SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG 52. Årgang April 2013 Nr.2 SKYTTELAUGETS 71 ÅRS FØDSELSDAG Fødselsdagskagen skæres for i lige store stykker. Portvinen åbnes med sikker hånd og så TILLYKKE Den 25. februar fyldte Skyttelauget 71 år, hvilket

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG

NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG NR. 5 JUNI 2015 41. ÅRGANG Standerhejsning 2015 Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50 materiel@assens-sejlklub.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00

Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 Generalforsamlingsreferat 2014 Ulstrup Forsamlingshus 24. maj kl. 10.00 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. a. Bestyrelsen foreslog John Westhausen som blev valgt b. Stemmetællere: Bente Jensen og

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset.

Reception. lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Nr. 172 november 2011 Reception lørdag d.5.november kl.09.00 i Borgerhuset. Vi ved ikke om der måske skal klippes en snor over? Vi ved heller ikke om den nordfynske verdenspresse kommer? Men vi ved alle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2016

Nyhedsbrev uge 14 2016 Nyhedsbrev uge 14 2016 Side 1 God weekend Side 7 Filur Side 2 Nyt fra Allan Side 8-11 Børnehaven Side 3 Generalforsamling Side 12-13 Vuggestue Side 4-5 Generalforsamling, Side 14 Kalender, rengøring &

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen

Maj og juni 2011. Ta med en tur på BAKKEN - - for nu er foråret kommet. Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Maj og juni 2011 Krumtap Nyt er for medlemmer, personale og andre med interesse for Krumtappen Ta med en tur på BAKKEN - Ishøj - for nu er foråret kommet Adresse: Krumtappen Østerhøj Bygade 48 2750 Ballerup

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang

Vise Nyt. Visens venner i Randers. www.visensvenneriranders.dk. Januar 2015. 26. årgang Vise Nyt Januar 2015 26. årgang Visens venner i Randers www.visensvenneriranders.dk Huskelisten Formand : Henne Buch, Saxofonvej 14, 8940-Randers SV 86410633 el.41586480 Program for 1. halvår 2015. Hulemøde:

Læs mere

Hilsen fra kassereren

Hilsen fra kassereren Godt nytår Så er vi i gang med 2009, godt i gang endda. Vi vil fra bestyrelsens side sige stor tak til alle hjælpere som har brugt kostbar fritid på at hjælpe med at holde klubben i gang. Det sætter vi

Læs mere

Sønderjyland/Sydslesvig

Sønderjyland/Sydslesvig Sønderjyland/Sydslesvig 2. årg. nr. 2 1 5. maj 201 3 GE ERALFORSAMLI G SØ DERJYSK HUSFLID DE 18. APRIL 2013, REFERAT FRA GE ERALFORSAMLI GE : 1. Dirigent - Margit Sørensen 2. Referent - Gerd Bargum Petersen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2013 Fælles info Indsamling. I aften kulminerer de mange indsamlingsaktiviteter når DR åbner op for tvshowet den store Danmarksindsamling. Et af de fremstød vi lavede var salg af brød & kaffe i vores morgenåbning.

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 11. februar 2013, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

Laugposten. Træskibe til Lynæs Havn

Laugposten. Træskibe til Lynæs Havn Laugposten 22. årgang nr. 02 2013 Indhold: Træskibe til Lynæs Standerhejsning Generalforsamling Påskefrokost Lynæs Fiskebutik Pinsetur 2013 Skt. Hans Aften Standernedhaling Afrigger fest Nyt toilet Træskibe

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 02. 2009.

Nyhedsbrev nr. 02. 2009. Generalforsamling. Dagsorden: søndag den 29-03- 09 1. Valg af ordstyrer.: Søren Torense Nyhedsbrev nr. 02. 2009. 2. Valg af referent.: Henrik Rasmussen 2. Beretning ved formanden, (er vedlagt). Godkendt.

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016

NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES. VELKOMMEN TIL Februar 2016 Åbningstider i Ruder Es Mandag: 14 21 Tirsdag: 14 21 Torsdag: 14 21 Fra 1. januar 2016: Åbent hver anden fredag! NYHEDSBREVET TEGLPORTEN- RUDER ES Februar 2016 VELKOMMEN TIL Februar 2016 Så kom februar,

Læs mere

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior

Nielsens Fødselsdagsturnering. Giv en ven en gratis golfoplevelse. FritspilsAftale med Korsør. SuperSenior MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Nielsens Fødselsdagsturnering Giv en ven en gratis golfoplevelse FritspilsAftale med Korsør Hvordan gør du når du kommer til Korsør? SuperSenior 9. NYHEDSBREV

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner.

Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Nr.2 2015/16 Ohøj, kære sejlervenner. Sommeren i år var typisk dansk sommer, lidt af hvert det kan kun blive bedre næste år!. Men nu er bådene på land igen og der er tid til indendørs aktiviteter. Gitte

Læs mere

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer

Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer Referat af generalforsamlingen den 19. november 2015 Til stede fra bestyrelsen: Mikael Andersen (MA), Freddy Johansen (FJ) og Jesper Kristiansen (JK) Øvrige: 24 personer 1. Valg af dirigent Johnny Eriksen

Læs mere

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum.

MANDAG DEN 3.MARTS 2014 KL 19:30 i VATELUNDEN, Sandskrænten, 2850 Nærum. VATELUINDEN 4Ø 2d-22~ København, den 6Sebruar 2014 Hej venner, Så er det atter tid til repræsentantskabsmøde i Vatelunden Divisionschefer, suppleanter. hvtteråd m.fl. til: - REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Arbejdsplan til Kajfest 2016

Arbejdsplan til Kajfest 2016 Arbejdsplan til Kajfest 2016 Ansvarsområder... 4 Mødeindkaldelse. - Henrik... 4 Telte på mole og ved havnebakken. - Henrik... 4 Bestil Læsø teltet, scene, bænke, toiletvogn. - Gregers... 4 Musikprogram.

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Frederiksberg den 13. marts 27 Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksbere C Dagsorden til ordinrr generalforsamling tirsdag den 2. marts 27 kl. 19.3 Generalforsamlingen afholdes i Frsbels

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990

1990 Bestyrelsesmøde. Sødring d. 14 april 1990 1990 Sødring d. 14 april 1990 Møde hos Sv. Erik. Angående salg af grund skal vedtægter afleveres til den nye ejer, det kan ikke passe bestyrelsen skal lave nye vedtægter ved salg. Ang. vejføring til grund

Læs mere

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010

Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 Referat af Generalforsamling den 4. november 2010 LMU/04-11-2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent: 2. Protokollen: 3. Formandens beretning 4. Regnskabsorientering 5. Budget og fastsættelse af kontingent samt

Læs mere