gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "gilts r ttl,t Eile fn folhet o$ for lilfoftct. SANKT HANS FEST. ,, VENNESEJLADS,, 1995."

Transkript

1 Postbesorget blad 57016, (8245 ARC). :":: :t r[ ().;{(..),J gilts r ttl,t,, VENNESEJLADS,, Der returneres til ndelukket si tidligl, a,,vennerne,, kan ni at deltage i Grisefesten om aftenen, som er annonceret andetsteds i dette blad. DERFOR!! Reserve'r denne Som tidligere annonceret vil der dato i kalenderen allerede nu!! igen i flr blive arrangeret en sejlads for SMK's. venner. Tilmelding til "VENNESll.f- Det skerlsrdag d.5 august 1995' LADSEN" kan ske i klubhuset tll. med afgang fra indelukket 86826T79, eller til John tlf, 86tf 2 kt , senest d.22 Juli Herefter sejles der ud til et listigt sted, hvor den medbragte madkurv,, SKPPERE,, som kunnc tiunkc fortreres, samtidigt med, at der bliver mulighed for hyggeligt samment, er meget velk<lmnc lil slla- sig at lagge bid til dette nrrnngcv8rrest muligt at tilmelde sig tos ttrtdertegnede. Med venlig lrilserr Ullu og.lohn SANKT HANS FEST. Husk at,, VENNERNE,, igen i ir arrangerer Sankt Hans festen pe SEJSGRUNDEN' Fredag d.23juni 1995, k Mod op med godt humor, og deltag idenne traditionsrige aften Med venlig hilsen Ulla og John. a t, (f l() tl 1.1 l5 Eile fn folhet o$ for lilfoftct. lndhold rrdhold linrrrrnlrdctt utr ordcl. l)cl skcr. l)urlncl rtl' ctt ttitbo-klttb. Si lkcborg Motorbilclklub's gcrtc rrtllirrsttrttlirtg l/3 95. lhlsorkesler KVAD KAN SMK'S F'AC, 'l'tr'l'er RJGHS 1'l l.'/ 'fak til nlrunncnrc bag pig,cfcstcn Bcstvrclsctt i nformcrcr. l6 l6 l7 7 l8 l9 2l Opskrift. Dagens middag i klubhusct i.iurti. Standerhejsning. 'Arbejdsdag" pa Himmelbjcrg grunden Pigefesten. FalckdagMarkedsdag Pigefesten den 8. april 95 TAK - TAK Fra medlemtil medlem. Vennesejlads t SanlilHans Fest. Side.:24 Nr.3,3. irgang Maj tlmk ' Nyl SMK 'Nyl Nr.3,3. Argang Maj Sido.:

2 SMK - Nvt Nr.:9, 3. Argang. Oplag.: 750 Udgivet isamrad med SMK'S bestyrelse. Redigering. (ansvh.).: nger & HGnrik lbtt Svarrar Rytterholisvej 18, Svejbek 8600 Silkeborg Tr.:86S Bladudvalg.: Richard Jens6n John Sorensen nga Askov Birgit 'Gitte' Povlsen Emil Sorensen s S Formnd.: Benny B. Borko 8692 g52g Kassarer.: Leil G. Thsgerson Nasttormnd.: Knud Jensen S Sekreter.: ngertott Svaror Ovrige medlemmt Karl Bramsen 8682 TOO8 Allan Jensen /t4 Arne Sommer gg2 Udvalg.: Klubhusst.: Bonny E. Borke BOg2 gs2s Kanlineudvalg.: Allan Jensen Arne Sommor 86811,?'l,l nger Tolt Svarrer 868,150iz Broudvalg.: Knud Jenen 86&47494 Allan Jensen g6g0 1,t-14 Himrelbierggrunden.: Leit G. Thogercon e5g Kad Brarcon Sejs grunden.: Jens Hansen Allan Jensen Alriggedesl.: ngaaskov Knud Jensen S Klubattner.: Leo Nielsen Brugerredel.: Knud Jensen 868/t 7,184 Radioudvalg.: Kad Brarcen SMK venncr.: lngertolt Svarrcr tz Vigtige telsfonnr.: Kantinon Mrnllclcton 8082 O97C Oplyn ndclukkcl Voirudslgtcn,160 Lyngby Brdlo igs Silkrbory Poliil , smk - Nyt Udko.nmot- Deadline Nr.4-95 mcdpuug Nn 5-95?_-l?'t.??.gs Side.: 2 T-:t- 1 1 r r orrnanden har ordet. Nu mf, forflret da vare pi vej, hele pisken var der ikke megen liv nede ved bidene. Koldt og vidt var det da ogse men den lyse tid med megen sol og vanne ligger nok lige om hjornet. Men inden da har vi gjort vore bede klar, og vi har vel alle sammen geet rundt pe pladsen og set bundmaling pi jorden (selv under min egen) og da jeg skulle til at ferne det, var det nesten umuligt. Si tenker man lidt p6; hvad med alle de andre steder hvor der bliver fiernet bundmaling. Si derfor, til naste f,r nir du skal ordne din bund, se tenk p[ hvilken bundmaling du ksber. Der er for swigt udviklet nye bundmalinger som virker uden giftstoffer, det kunne miske v&re en id6 at bruge et af disse. Ligeledes kunne det nok v&re en id6 at lregge et stykke plastic ud under bf,den. For det er os alle der skal varne om miljo og naturen. Men alt har sin pris og hvordan finder man livets stsrste verdier? Husk at lase inde i bladet nyt fra bestyrelsen. Nr. 3,3. trgang Maj Silk6ory Med sejlerhilsen lenny Borke. TOOtrf,AADtrJUD ffmx - Nvt! 6 6 Det sker. Den 15 maj k nformation for nye medlemmer i klubhuset. Den 20 maj kl Markedsdag i ndelukket, se indleg andetsteds i bladet. Den 15 juni k. 18.fi) Dannebrogsfeste ( Valdemarsdag), afgir fra Alderslyst kirke. Den 23 juni kl. 20.fi) Sct. Hans fest pi Sejsgrunden, Den juni River boat sejlads. Den 08. juli kl. 14.fi) Skatte og naturdag, modested Sawarket. Se opslag i klubhuset. Den 5. august Vennesejlads og Grisefcst i klubhusct, se bagsiden Den august Country festival i indelukket. Den 19. august kl Frikadellckonkurrence pi Himmetbjerggrunden. rlrdn t f,ri / SMK - Nyt Hafthener rthrcrhl. ra.m r, - -, r, 6t lukftef htr. 2O.A0 - v r.r\j. mndag d4/ hl- (7u Nr.3,3. Argang Maj llido.: 3

3 Portrret af en nabo-klub. Silkeborg Kajak-klub den, hver fredag aften vil man bemerke et hold,,loppef' (det er dem )anmarks stsrste )anmarks bedste! med redningsveste) pi 6en, sammen med 2 tranere. Disse poder Stiftet; 6. juni 1940 som er ca. 8 ir, har varet igennem Medlemmer; en intens traning inden de kommer ud. De skal bestl en svomme- aktive 400 passive 75 prsve pfl min. 600 meter, og en venteliste 200 vrelteprove, alt sammen foregflr i 2/3 motionsl/3 konkurrence roer ciel bsn til r- l.e sejlere; nfir svsmmehallen. John har en spe- mgder,,loppern,:,, pas ekstra godt En pragtfuld aprildag havde vi sat pi dem. Disse unge roere vil indtil formanden John Sundby stevne i de har roet 250 km, v&re ledsaget kajak-klubben. Knapt ankommet, afovede, derefter m[ de ro pi egen lyder tilrib fra ibredden,,formanden pi vandet". John forteller at med deres traningsmetoder af hind. Silkeborg Kajak-klub har dette skyldes det enormt store administrative arbejde der er forbunridet og dannet baggrund for en,"lopperne", v&ret pionerer omden med posten som formand. lerebog om metoden. Klubbens medlemmer er srerdeles Kajakklubben er meget andet end aktive, og deltager i en rakke lopper, hvem husker ikke dragebiden! Et eksperiment som op- stavner i sivel ind/som udland. Og det er ikke resultater det skorter pi, rindelig var for sjov, men efter en mange medaljer er hentet til Silkeborg. Men det forpligter, siger kom hjem med sslvmedalje, fik deltagelse i Hamborg hvor den formanden mens man kan se at roerne blod pi tanden. Dette har tankerne allerede er ved skrivebordet igen; der er altid et hold pi en ny kano-type, og har store for- medfsrt at man er ved at udvikle vej til en konkunence, og det krever'planlagning. heri. Denne kano er let genkendeventninger til den og resultaterne lig med flad bagbord, og den karakteristiske st&ende padling. Fundamentet er bestemt ossi i or- Og sfl er den ny for roerne, - si ogsi her galder det; vis hensyn. John Sundby understreger, at han ikke er af den opfattelse at det er SMK-medlemmer, som generer roerne, tvert imod, det er primert de hurtiggiende gastebide som ikke har forstflelse for hvor levende en kajak er. Fremtiden i kajakklubben: Formanden har ikke noget snske om en stor-klub, klubben stsrrelse er rigtig. Udvidelser er der ikke de store planer om,,,det ervigtigt med en strategisk planlregning" vi har et gnske om et storre motionsrum, samt en forlrengelse af bidhallen. Vikingsalen dekker fuld ud de sociale behov, og vi har ingen planer om at udvide med spisefaciliteter - dem kan vi fr dakket p[ bedste vis hos vor naboklub, SMK. Solen begynder nu at gi ned bag tr&erne, pollen flyver i store mangder fra de lys-gronne tr&er, si vi slutter en stille stund ved ibredden med at spsrge formanden om kajakklubbens syn ogsnsker til SMK.,,At vi lytter til hinanden (og ikke til sladder), hjrelper hinanden og en generel styrkelse p[ det sociale niveau. Og tak for jeres hjrclp til vore arrangementerpi soen. nger Toft Svaner. Luk ojnene og drom s[ om alle de dejlige ture du skal ud p[. Og hvad er som en morgen med fuglekvidder, og solen stfir op over skoven og den kalige morgentige langsomt letter si fsler man at man lever og man glemmer alt det sure for man ser kun hen til de mange smi eventyr, og ikke mindst de store glader. For hvad er som at sti ud afkojen, morgenkaffen er serveret, konen eller manden har skanket kaffen op. Og si kan man fb snakket om dagens program, hvordan det skal lyde" Benny Borke. Side.: 4 Nr.3,3. irgang Maj SMK - Ny1 SMK - Nyt Nr.3,3. Argang Maj 1995 Sido.: J

4 S ilkeborg Motorbfldklub' s generalforsamlin g Benny Borke bsd de ca. 100 deltagere velkommen, herunder Ry B6dlaug, Sejlklubben, S.M.K.s venner, og gik derefter direkle over til generalforsamlingens dagsorden. Punkt l, Valg afdirigent. Bestyrelsen foreslog Svend Poulsen, der var ikke andre forslag, si dirigent blev Svend Poulsen. Der var udleveret 76 stemmesedler. Punkt 2. Formandens beretning. Benny Borke kom rundt om Aret i S.M.K regi, som jo har veret god. Der har veret sendt tilbud pa Julso Ladeplads pa k. efter samrid med en advokat. Dette er sket 2 gange. Grunden blev solgt i andet tilbud, til ejere af Svejbekgdrd for 1.2 mill. Han var ikke klar over at, S.M.K. var interesseret, sa der blev talt lidt om evt. at leje et stykke jord af ham. Frihavnsordningen kommer vi ikke ind i igen. Horsens kommune mener det er darlig okonomi. S.M.K. har dog altid betalt for alle medlemmer, skont kun ca. l0% har benyttet den. Sejsgrunden har veret godt besogt i 94. El-installationen fungere meget fint, der er ingen der misbruger det i badene. Koleskabet bliver ogsd flittigt brugt, blot glemmer brugeme, nogle gange at gore rent efter sig. Richard Jensen holder pa Sejsgrunden, efter mange Ar bag gresslamaskinen. Jens Hansen har lovet at tage over. Himmelbjerggrunden fungerer ogsa{nt. Der er lagt el ned. S.M.K. fik et godt tilbud pa kr, si det blev benyttet. Kabler ud til broerne skal medlemmeme selv grave ned. Der bliver faldet treer, sa der bliver mere lys og luft. Treet bliver solgt, resteme er til balet. Motorkapsejladsen fllr nye arrangorer. Erhardt og Bo holder efter at havde veret arrangorer i mange Ar. Palle Christensen og Jens Hansen begynder p6 en frisk. Det blev resultatet afet skippermode, hvor der var inviteret l5 skippere. 10 msdte op, Palle og Jens blev valgt for henholdsvis 3 og2 hr af gangen sa ingen kommer til at sti alene. Den kollektive ansvarsforsikring har der veret lidt problemer med, den er nu faldet pa plads, og det viser sig at S.M.K. har veret medlem hele 94, efter at have indbetalt kr. mere, s6 det nu fungerer pa sredvanlig vis. S.M.K vil prove at lll ct samarbojde med Statsskoven vedr. toiletter, og flere affaldsstativer ved broeme, mod selv at tommc posernc. Nordisk ministerrad har udarbcjdct en rapport, vedrsrende sejlads pa indsser. Den indeholder 8 forslag. S.M.K. skal taget dette op rned Miljoministeren, ellers kan vores lille sosejlads komme i fare. S.M.K. har i 94 skiftet bank til Arbcjdcrnes Landsbank. Vi har fiiet nogle gode tilbud pd sponcering ved afholdelse af arrangemcnter i S.M.K. regi. Ligeledes er kontingentindbetalingen blevet ksrt over PBS, s{ allc fllr betalt til rottc tid. Banken ibner ogsa op for nogle nye muligheder vedr. badlan. Banken patenker at oprcltc cn MLJOPRS; Den skal gives til et S.M.K. medlem. Der vil blive sat cn forslagskasse op i klubben, sa er det op til medlemmeme at finde en egnet vinder. Silkeborg Kommunc og S.M.K. er ikke altid lige enige. Vi har flere gange sogt om et lan pa kr., men lllct ncj hvcr gang. Der er igen bedt om en telefon pa pladsen, mest af hensyn til sikkerheden. Der er jo ikkc dognibent i klubhuset. Der kommer muligvis en korttelefon, her til sommer. Fritids og Kulturudvalget, er ikke nemme at arbejde sammen med. s.m.k. lllr ikke svar pa de sporgsmdl der er stillet, det er meget utilfredsstillende. Benny kom bl.a. ind pa stigningen afbidpladslejen, samt billigere priser til pensionister. Vi vil ogsa gerne have nogle borde og banke, nede ved Aen. Dette kan gores ved, at bruge de penge der kommer ind ved udlejning af gestepladser. Det er oplyst at Silkeborg Kommune erstatter hvis nogen kommer til skade pa broerne, men der gives ingen erstatning hvis der falder en gren ned gennem en kaleche. Vedr. vejen til klubhus og ophalerpladsen er der sendt forslag om ny vej bag om gollbanen, da der ferdes mange bom ved kiosken. Pladsen ved Hattenes mangler bade el og vand. Der er slet ingen faciliteter. Vi vil ogsa geme have en skiltning fra Frederiksberggade til BAdhavnen fndelukket. Hjejleselskabet fylder meget inde i havnen, gestesejlere har svert ved at legge til, nir de skal op i byen og handle. Kajakklubben begynder at fylde meget, det gir ud over parkeringspladseme. Benny Borke fik et msde med Jorgen Wtlrts. Han svarede at fritid og Kultur er enerddende vedr. pladsleje. Ligeledes blev det oplyst at Fritid og Kultur er ved at udarbejde nye regulativer for bidpladseme, sd vi horer nok fra Dem pa et tidspunkt. S.M.K. vil ansoge Ry Norreskov om tilladelse til at stille et leskur op pa Himmelbjerggrunden, det mangler vi pii regnvejrsdage. Bodil og LeifThogersen hredret for deres 25 Ar som kassererpar. Bodil fik en flot buket blomster. Leifen dejlig lampe, som han havde snsket i rnange Ar. Benny oplyste ogsi om Falck arrangementet don 20/5, hvor Falck kommer med 3 biler, og alt i redningsudstyr. Der vil blive afprovet brandslukkcrc. Svend Poulsen og Siim's Elektro vil udstille bride. Der bliver opstillet forskellige bodcr pa pladsen mcd godc tilbud. SA der bliver noget at kigge p6. RADOUDVALG. Walki-antennen pa politistationen er tagcl ncd. l)c ovrige klubber i sosystemet er kontaktet ang. en felles W.H.F antenne. KANTNEUDVALG. Birthe fortalte om de ting der var sket i Arct lob, rned nyanskaffelser til kantinen. Der er kommet ny fryser - porcelen - overskabe - bordpladcr - teppe i slyngelstuen - malet. Onsker for 95 er nye lamper. BROUDVALGET. Knud Jensen fortalte om et rigtigt godt sarnrrbcjde med de ovrige klubber. Perioden mcd solygtcr er forlenget efter aftale med lljejleselskabct. 'tilsynet fungerer godt. Batterier til lygtcrnc bliver betalt af Hjejleselskabet. Der er som sedvanlig nogle som ligger fast ved vore broer, nogle har troet det var oftcntligc broer, men misforstaelseme er rettet. Medlemmeme kan rette henvendelse til broudvalgcl, ntlr der er noget galt. Der vil blive sat fast grill op i Paradiset og Gisekogen her i for6ret. Prisen til broer er overkommelig, der har ikke veret ret meget vintervejr og is i soeme i 94. Der vil blive lavet nye broer ved SlAenso og Himmelbjerggrunden her i 95. Driftsresultatet er pi kr. Selv med de planlagte brofomyelser budgetteres der med st resultat for 95 med k. med uendret kontinsent. BLADUDVALG lnger Svarrer havde kun godt at sige om det forlsbne Ar. Dejligt med et bladudvalg. 94 udkom der 8 numre af SMK-Nyt. Der satses pa at udgive 6 numre i 95. Okonomien har veret lidt hoj i Side.: 6 Nr.3,3. Argang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.3,3. {rgang Maj Sido.: 7

5 94.Det skyldes bl.a. udsendelse af 2 programmer, samt indbetalingskort lil korrtrngont. Ligeledes mangler der ca kr. i annonceindbetalinger, der arbejdes pa hojtryk l'or tt li dem inddrevet. Chang Puggird udtreder af bladudvalget. Nye medlemmer blsv rga Askov, Emil Ssrensen og Birgit Povlsen. BRUGERRADET. Carl Molg6rd fortalte om brugenidet, som blev stiftet i 94. Det der er sket i brugerradet kan ses i SMK-Nyt maj Man arbejder pa at udferdige en folder til brug for turister. Efter afstemning ved hindsoprakning blev Formandens beretning samt Udvalgsberetninger godkendt. REGNSKABET. Leif Thogersen fremlagde regnskabet, det var der ikke de store udsving i. Kantinen har feet fryser kr Overskabe kr Teeppe kr Maling Ur Bordplader kr Porcelren kr Ekstra slamslugning kr Omkostninger ved indbrud kr Klubbens resultat Samlet resultat Gelden r nedskrevet i 94 med ca. k Sporgsmil vedr. regnskabet. Carl Molg6rd foreslir klubben indkob af computer si udgifter til revisor kan nedbringes. C.M. synes ogsa mdtterne er dyre, ligeledes avisen. Leif Thogersen svarer, at der ikke kan spares pi matteme, Avisen kommer mange til gode. S.M.K. har ikke pa nuvarendc tidspunkt r6d til at investere i en computer, da det vil belobe sig til ca kr. Carsten BjenegArd eftcrlystc ct rent kantineregnskab. C.M. mener ikke der cr slingcr i kantineregnskabet, men mener kantinen er: kokkenet. Vinduer i klubben hsrer under ct arrdct stcd. Thoger svarer at der er orden i forsikringen, klubben er ikke underforsiket. Ang. kollektiv ansvarslirrsikrirrg. mangler der kr. pa regnskabet, det er pa grund af en misforstielse med Tryg forsikring, dct er bragt i orden nu. Henrik Svarrer sporger ang. udgillcr til advokat samt Tursejleme. S.M.K. regnede med den sag der ksrte i Struer MotorbAdsklub kunnc give noget nlt ang. DMU sagen, derfor advokatsalar pk9.552 k, men der cr stadig intct rryt i l)mu sagen. 2 bestyrelsesmedlemmcr rncdlcrn il)ansk Tursejler, for at folge udviklingen. Efter nogen snak frem og tilbage, blcv rcgnskabct godkendt ved hindsoprakning. BTiDGET FOR 95 Budgettet fbr 95 blcv licrrrltgl. )cr cr en pristalsreguleret stigning pa 10,00 kr. sa kontingentet er i 95 pa 4(r0 kr. Kollcktiv unsvrrsforsikring figurerer ikke pi 95 budgettet, da den rigtige pris ikke kendcs, rttcrr dorr skonrtos til oa k. Budgettet blcv godkcrrdt vcd handsoprakning. VALG FOLGE LOVENE. Punkt 6. Valg af formand. Pi valg Benny Borkc, genvalg. Punkt 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, pa valg er Knud Jensen Birthe Olesen (trekker sig under gencralforsamlingen) Hans Juul Nielsen (onsker ikke gcnvalg) Der blev afleveret 75 stemmesedler. 7 ugyldige, 2 var blanke Resultatet blev: Carl Molgird 41 stemmer nger Svarrer 62 stemmer Ame Sommer 54 stemmer Knud Jensen 44 stemmer Punkt 8. Yalg af2 bestyrelsessuppleantcr Valgt blev Emil Ssrensen og nga Askov. Punkt 9. Yalg af 2 revisorer Valgt blev Carl Molgird og Edvirr Andcrscn Punkt 10. Yalg af 2 revisorsuppleantor Valgt blev Henning Nielsen og Knud.lcnscrr Punkt 1 l. Valg af fanebrerer og supplcant Valgt blev Johnny Lauridsen og Lcil',rrrrrscrr. Punkt 12. Valg af udvalg til irets klubarrrrrgcrncntcr Pigefesten; Chang Puggdrd - Johrrrry Lnrrridscrr Standerhejsningen; Bcstyrclscn Motorkapsejllads; Pallc Chrislcrrscrr -.L;rrs lanscn nformation til nye mcdlcrnnrcr: Jcstyrclscrr Falck; Alfred Kruse Valdemarsdag; Bestyrelscn Sankl Hans, Venneme Skatte og Naturdag, omnry Frikadellekonkurrence; Jcns lanscrr, Lurs ljlmer, Preben Vestergird. Navigation; Alex Mikkclscrr Arbejdsdag Bestyrelscn Standerstrygning; Bestyrcl scrr Afriggerfest; nga Askov - Krrrrcl Jcrrscn Klubaften; Leo Nielscn Julebanko; Bestyrelsen Juletre; nga Askov - Allarr Jcnscn Punkt 13. Eventuelt. Der var indkommet 2 forslag. Carl Molgrird har indsendt,fiellige kocr". l)ct kan leses i SMK-Nyt nr Forslaget blev diskuteret meget livligt, dcrcfter sendt til skriftlig afstemning. Resultatet bleq 23 for - 51 imod - 2 ugyldige. Forslaget hermed forkastet. Henry Knudsen har indsendt forslag om kob a[telt. Bestyrelsen har undersogt priser. Det vil koste ca kr. for et telt pi 6 gange 8 mctcr. Forslaget blev sat til afstemning ved hf,ndsoprekning. der var 4 for resten imod. Side.: 8 Nr.3,3. lrgang Maj 1995 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr.3,3. irgang Maj Sidc.: 9

6 Efter endt afstemning, beder Steen Hartman, Ry Bidlaug om ordet. Han takker for en herlig og generalforsamling, det sker ikke i Ry BAdlaug, det er noget mere kedeligt og kan ordn s pe den halve tid. Poul Fisker, Silkeborg Sejlklub. Takker ligeledes for en underholdende aften, med mange meningstilkendegivel ser. LeifThogersen takker pa Bodil's og egne vegne for de flotte gaver. nger Svarrer takker for valget. Benny takker for god ro og orden under generalforsamlingen. Msdet slut kl' afsnit 1. og 2. under punht 13. Eventuelt: shaltlyttes hen under indkomne forslag ellers oh. Dirigent Svend Poulsen. Underskrevet Benny Borke, L. GebeThogersen, KnudJensen, BirtheOlesen, AllanNygaard, Hans Juul Nielsen Husorkester SHP O-HAJ! Kunne det ikke vere skjont hvis vi havde vores egen,,lille Husorkestef'? en harmonika-spiller SOGES - ja gerne 2' og en violinist - trommeslager - flete - savblad - mundharpe - alt kan bruges til alle vore festlige alrangementer. Har lyst til at v&re med - kontakt os pa ff nga Askov Side.: l0 Nr.3,3. irgang Maj SMK - Nyt il il t r ti L KVAD KAN SMK'S FACLTE- TERBRUGES TL? Som der stir p& folderen i klubhuset er vor klub: LANDETS FORSTE LANDETS STORSTE LANDETS BEDSTE hvordan er det si muligt at bruge den? Her kort fortalt, hvordan vi kan bruge klubbens faciliteter. Vi starter ud fra ndelukket fredag aften, hvor vi ssrger for bagagen til week-enden. Derefter sejles der f. eks. til Paradiset, hvor vi finder en bro for natten. der er sikkert andre bide tilstede, som vi ffir en hyggestund med, g&r derefter til kojs for natten. Nreste morgen, lardag, tager vi til Sejsgrunden for at forfriske os med et bad og hvis vi har noget proviant der skal i ksleskab eller fryser for week-enden sorger vi for dette. Vi er nu klar til morgenmad enten i biden eller pi gresplanen, hvor der er borde og banke eller, hvis vejret ikke er godt, pe den overdakkede terrasse. Efter rnorgenmaden og hvad vi kalder hojmesse kl g&r turen se videre til en af de mange broer der er i sosystemet f. eks. sawerket, hvor vi gir en tur rundt om Slflenss og hvis vejret er specielt godt tagerhlndkladet med og tager en svsmmetur i det friske vand. Det er nu tid til frokost, som vi beslutter os for attageved en af de mange broer i bunden af Paradiset, hvor vi hygger os sammen med andre der er kommet sejlende. Vi beslutter os for aftensmad og overnatning pi Himmelbjerggrunden, men fsrst en tur omkring Sejsgrunden efter proviantering, der ligger i ksleskabet. Nu gir turen si til Himmelbjerggrunden, dette sted er specielt velegnet hvis man har bsrn med og rigtig vil hygge sig med grillen og SMK - Nyt Nr.3,3. lrgang Maj Side.:

7 S LKEBOR6 SgERNES BROSAMARBEJOE ANLgBSBiAOER. N + :"7 dt' ru RemstrupA - Brtssr Borrasr Julst S0-59 AtlingA - Birksr G0-69 H. sr.1k. ssk. RB. Sotygter Hjcjlesclskabel Silkeborg l,,lotorbldsktub Sitkeborg Sejtktub Ry Btdetaug Medstrrms udadgiende o Himmelb jergel Ry 'tarina Side.: l2 Nr. 3,3. irgang Maj SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 3,3. lrgang Maj Ry

8 senere ved fallesbilet med sang og musik. Sondag kan f. eks. bruges til giture i skoven, bl.a. op til bjerget, derefter en dejlig tur tilbage til broerne hvor bidene ligger, med eft erfolgende fortj ent frokost. Vi hygger os med de ovrige og i lsbet af eft ermiddagen gfrr turen si hjemad til klubhuset, hvor vi lige kan ni at fb aftensmad inden det gfir hjemad efter en dejlig weekend. Nu skal det lige tilfojes, vi mi ikke glemme faciliteterne i Klubhuset, hvor der altid er frisk kaffe, en kold forfriskning og frokost, samt hvis der er brug for det et dejligt varmt bad efter en varm dag pi sserne. Selv om vi er landet stsrste klub kan en god klub aldrig blive for stor, derfor hvis msder nogle bidvenner pi soerne der ikke er medlem af vor klub, fortal dem lidt om vore dejlige faciliteter og brugen afbroerne, som mfl benyttes af medlemmer. Vi har en god folder i klubhuset i ndelukket, der henviser til fordelene ved at vare medlem, samt ogsfl hvordan man bliver medlem.,thusk en god klub er en klub derflittig bruges" hilsen en bruger BPO Tak til mrennerne bag pigefesten Der er giet lys op for os - Tak for de smukke lysestager - uden jeres enorme indsats, bide foran gryderne og bag ved er det umuligt at arrangere si stor en fest som pigefesten. Tak alle sanrmen. Et lille Suk! Ulla & Emil "Din mor arbejder ikke her - si ryd op efter dig"! Det er ikke rart at komme til vaskepladsen i indelukket, og finde en vandslange der er total indsmurt i mudder. Det undgies let hvis alle, nir de er fardig med at bruge den, inden den sidste rinkel hanges op, skyller hele slangen. Pfl vegne af en laser. Henrik Tofi Svaner. Side. : l4 Nr. 3,3. irgang Maj SMK - Nyt Bestyrelsen informerer. Som lovet afformanden i efterfiret, er mig der bestemmer hvilken skal hermed informeres omkring klub-sl vi skal ha"'. Vi glader os beslutninger truffet pi bestyrelsesmsder i SMK siden generalforger tak til Hancock for godt sam- til samarbejdet med Albani og sisamlingenarbejde. Vi har fiiet en henvendelse fra et Meget snak er det blevet til, nok medlem vedrgrende den seneste primert fordi vi er 2 nye i bestyrelsen som ikke kender de sred- vore vedtegters udformning. Der- afholdte generalforsamling og vanlige forretningsgange - eller for er der besluttet at indkalde ikke forstir disse. lowdvaget til en fornyet gennemgang afvedtrcgterne. samme for- Der har pi de forlsbne msder varet folgende vasentlige punkter til bindels er det besluttet at holde behandling: et msde med alle udvalsene l-2 Udkast til nye regulativer vedrsrende bidpladser i ndelukket. De gange firligt. primere endring er p& omrader Der er indksbt nye broderede vedrgrende ventelisterne, flere stander, disse kan ksbes for 80 kr. ejere af samme bid/plads samt iklubhuset. overgang til stsrre/mindre b[d. Vi Fra broudvalget oplyses det at alle har indsendt vore kommentarer og broer, skilte og lys er opsat og klar afizenter nu nyt udspil fra kommunen. til en ny s&son. Som et nota bene til denne nye rubrik, vil jeg da ikke undlade at in- En hird nsd har vi ogsi flet knrekket - nlr sidder med dette blad, formere om, at alle medlemmer af er der hangt nye lamper op i klubhuset. og derfor er dette ikke en detalje- SMK, har ret til protokol-indsigt, ret gennemgang afreferaterne. Har Og endnu en, pr. l. juni er det besluttet at Albani er ny leverandsr skal der blot rettes henvendelse til nogen interesse i enkelte punkter, af,,altil sgens folk", som formanden diplomatisk udtrykker,,nu er nger Toft Svarrer bestyrelsen. der ikke nogen der kan plstfl at det sekrelar. SMK - Nyt Nr.3,3. irgang Maj 1995 Sida.: l5

9 Opskrift. Kunstner-sild sild Lage: 4 spsk. sukker tsk. karry 2 tsk. sennep Yztsk. peber 2 dl. eddike 2 dl. ketchup dl. olie 1-2 hakkedelag. Lagen blandes sarnmen og trakker si lange sildene steges. Skyld og tar sildene, vendes i sammenpisket eg. Derefter vendes de i rasp, torrer pi udbredt kokkenrulle. Steges gylden brune, afkoles pi fedtsugende papir. Sildene legges i et fad, lagen haldes over. Sildene skal helstrakke 3 til4 dage. Groft brgd med smor, serveres hertil og nydes sammen med sl og snaps. Velbekomme Evalil Askov. Radiolister! Deropkreves i ir ikkcgcbyrtil radiolister, til gengreld udfrrdiges der heller ikke nye lister. Listerne fra sidste f,r kan stadig afhentes i klubben. Dagens middag i klubhuset ijuni. serveres hver dag kl og /6 Lever med log og rodbeder kr Dansk bof k Helstegt kalvehojreb kr Sprrengt nakke med gemyse kr. 50 5t6 6/6 ilo 8/6 Roast Beef m. kartoffesalat kr. 45 Biksemad k.30 Fiskefilet med caperssauce kr.35 1/2 kylling med flodesauce, agurksalat 9/6 Kalvekebinet med carrysauce 10/6 Ugens overraskelse lli6 Fleskesteg med rodkal kr Hindmadder kr.35 13/6 Biksemad kr.30 14i6 Kartollelsalat med fiikadeller kr /6 Husets sorte grydc 16/6 Dansk bsf 1716 Ugens overraskelsc 18/6 Hamburgerryg rned gemyse kr. 40 t9/ v6 zzlo z3/o 24/6 25t6 Hindmadder Biksemad Forloren vildsvin Fiskefilet med caperssauce Gl. dags oksesteg Helstegt svinekam SMK-gryde 26t6 Hindmadder 27t6 Biksemad 28/6 Boller i carry 29/6 Medister med rodkal 30t6 Forloren hare med ribsgel6 kr. 30 kr. 40 kr. 40 kr. 40 kr. 40 kr. 30 Standerhej sning. En smuk aprilmorgengik vore nye standere til tops. Mere end 100 medlemmer var msdt op til denne start pi sresonen. irvar det vornastfornand Knud Jensen der bsd velkommen, (formanden var forhindret af personlige irsager). Knud bsd velkommen til de fremmodte, og rettede en speciel tak til BorgeMadsen for knob og knudeaften og til mandene bag pigefesten for deres store arbejde. Der var en kort orientering om Markedsdagen/Falckdagen, samt indstilling til Miljoprisen, som bliver uddelt pi denne dag. Der var en opfordring til at deltage i de mange aktiviteter der sker i lsbet af sommeren, specielt blev navnt trefaldningen pi Himmelbjerget og oprydning derefter. Arbejdsdagen og afriggerfesten er lagt ud pl 2 dage, si vi alle har mulighed for at v&re,,friske" til festen. Der blev fremvist den nye stander, som kan ksbes for 80 kr. i klubhuset. S.M.K. medlem Bent Kristiansen som havde malet et dejligt sommerbillede fra ssen, som blev skrenket klubben, blev bedt om at hejse vor stander. nden vi gik ind for at nyde den af Hancock sponsorerede veske, rettede Knud en tak til Silkeborg Harmonikaorkester, der igen i ir velvilligt spillede en nye s&son ind' TS. "Arbejdsdag" pe Himmelbjerggrunden Himmelbjerggrunden trenger til en overhaling, bla. er der behov for et besog med en motorsav, men ogs[ "et parpraktiske hander" til en storre oprydning mangles. Er du parat til at yde en indsats, kontakt da Leift G. Thogersen der koordinere RetL Side.: l6 Nr.3,3. irgang Maj 1995 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 3,3. Argang Maj 1995 Side.: l7

10 Pigefesten. For fsrste gang til pigefest, 100 piger og4 pirater, vi fik katre og kage, ol og vand og snakken giktil vor sidemand. De 4 pirater var en mand, ja, ikke en der er klar, men til nreste 6r de nok ssger vikar, mflske 2, de havde nok at garekan tro. Se fik vi plader og brikker til banko spil, Chang skulle rabe, Chang skulle ryste og samtidig hibe, at alt gik retfrerdigtil. Banko til hojre og banko til venstre, ja ogs& overfor, sprendingen steg, s[ sku der ryges, dsrene op dorene i, sikken bsvl menjeg vandt da en dejlig ostehsvl. DET GK STRYGENDE --ved vores bord jeg holdt da min sidemand godt med jord. Sa fik vi ol igen eller var det vin, det manglede intet, vi havde det fint. Si strakte vi benene lidt og fik os et grin. Alle skulle komme med blomster i hiret sjovt nok, blev hattene kiret. Fru Bramsens krans blev for stor i varmen men pyntede flot pi barmen. Si til amerikansk lotteri, mange farver mange numre, bundter alle vegne, man havde knap nok Side.: l8 Nr. 3,3. irgang Maj styr pi sine egne. Underholdningen den var fin, men Chang leverede nok det stsrste grin, JORK? JORK? Jok? han provede igen og igen, MEN flotte gevinster vi fik af dem. Si endelig, ja nu var vi sultne, og pist var piraterne der med brad - det vi hurtigt nsd. Si vin og fisk, det var lakkert mad, si lotteri og mere mad, en kagle - sang vi sang si glad alt imens piraterne bod mad. S[ kom borgmesterens sang, det gik ufattelig godt en god dag - - lang dag. Men en stor tak tiljer Drenge. ngaaskov. ty-lo REK,AMEBRO DTRtNC Lyrbrcrade 6 E6m SnkeborR O86somsj ce6e004el 9v-Q Broderlprogiommer Brodering of: logo- Reklome Person- og Flrmqnoyne - ogsd direkte p6 ferdige bekladningsdele ss Falck daglmarkedsdag lordag den 20. maj. kl Alle er velkommen denne dag, bide folket og bidfolket, naboklubber og andre interesserede. Falck tilbyder kontrol af ildslukkere, demonstration af ambulance-udstyr, hjertemassage, Falckbiden demonstreres, der er opstillet en bod hvor Falck fortaller om hvad de kan tilbyde dig. Vennerne har enbod, hvor der kan ksbes alt fra ost til frikadeller og laskedrikke. Sikkert er det ogs[, har du lyst til at vpre medlem af denne festlige forening, kan et medlemskab ogs8 klares. Af andre boder skal ikke glemmes, blomsterboden og honningkagehuset. Er der nogen som har lyst til at komme og prsve handelstalentet finder vi ogsi en plads til dem (Henvendelse til bestyrelsen) Siim og Svend Poulsen viser os,,bide og" Arbejdernes Landsbank forteller om bidlin. Arets Miljopris uddeles. Vil du investere i et virkeligt klenodie, slutter vi af med en rask lille auktion over klubbens gamle lamper - ja du si rigtig - vi har fiet nye. Kom og giv et bud. TS R RE]f,AR SLKEBOFG TOMMERHANDEL A/S NOFBEVANG J smk - Nyt Nr.3,3. lrgang Maj Side.: 19

11 Hnntrirrcns fi,m,in0ptidor fresten nf ssmffwren llfulililil B.m - ll.m wnilnffnr) fwunytffi B,m-22,00 ndg t ltuhftnnerdlhrcrhl.. f r t & luhher hl. 2r.40 -ru.ffi Vfru; P.Y, Danmarkl Maritim Farve & Lak Norrevanget Silkeborg Telefon OG Telefax nan;r,ibwlifvzn Regan til Gorbatjov.: Hssten kommer mere af sved end af dug! (Russisk ordsprog). Gorbatjov til Reagan.: Belonningen for at have gjort noget godt er at have giort det! (citat af den amerikanske filosof Emerson). Pigefesten den 8. april 95 Ja si oprandt dagen for irets store fest for vores piger. 95 piger havde tilmeldt sig - desvarre msdte kun 92 op, men dem var vi til gengreld glade for at se. ir skulle de verre pyntet med en blomst eller dekoration i hiret. Havde Galleri Moderne tilfeldigvis kommet forbi, havde de ksbt dem alle sammen, det var meget flot gjort piger! Vi startede kl. 14, med at vi fik en velkomstdrink,lavet og skanket af ljlla og Emil. Den mi have veret god for alle drak den. Herefter bsd Chang velkommen og fortalte at folk ili<e var tilfreds med de 4 som stod for festen, si de ville trrekke sigtilbagetil derkom 4nye. Vi gik ind og fik festtojet pi, og vi mener selv at vi var flotte. Pigerne ved selv hvordan vi s& ud. Chang bod igen velkommen og istedet for at oplase de 5 A sider som velkomsttalen bestod a{, oplaste jeg et digt, ja det vil jeg da kalde store at selv mandene ude i varkstedet kunne fi alt det de ville. Da kaffen var frerdig gik vi igang med bankospillet. 2 spilleplader til alle damerne og prremierne var som altid dem som pigerne selv havde med. Mange af gaverne var utrolig flot pakket ind. Tak for det piger. Herefter blev der solgt amerikansk lotteri- utrolig god stemning under spillet, og mange af pigerne havde ogsi den rette 6nd til det vi var igang med, som eks. da Birthe ribte banko efter der kun var ribt eet nummer op. og selvfolgelig fik hun en premie. Efter banko var fardig skulle de 3 peneste blomster have en premie og da kom vi pi arbejde, men vi fandt da 3 som vi mente var pane, sjove og hvor vi kunne se at der virkelig var gjort noget ud afdet. Herefter gik vi igang med amerikansk lotteri, og kobelysten var stor, vi mener nu ogsi vi havde det, men alle som er interesseretf[et nogle flotte pramier. Der var kan selv lase det, for det hanger i ca. indsamlet for kr.. Premierne var flot stillet op af Leif, klubhuset, ved dsren ind til kskkenet. sfrl alle kunne se dem. Sfr var der Herefter gik vi igang med kaffen, underholdning, pe [ge fod med dervar skenket 3 store kagekoner sidste 6r. Vi vil gerne takke Morten og Kent for en sjov times un- af Leon, fra Dybker og Normann Supermarked. Kagekonerne var si derholdning. Her skal ogs6 nav- Side.:20 Nr.3,3. irgang, Maj SMK - Nyt smk - Nl Nr.3,3. lrgang Maj Side.: 2l

12 nes at borgmesteren ogsfl lige nfrede at kigge forbi, med en sjov tale, hvis han holder den samme naste gang der er valg, trorjeg han f6r mange flere stemmer, isar det lille rejehop var fin, det er ikke set bedre siden Gry vandt Melodi Grandprixet. Si gik vi over til maden: Tun mousse, Husar steg med urte sauce og hertil en lille flaske vin til alle - meget meget lakkert. Det amerikanske lotteri blev gjort fardig, hvorefter hovedretten kom rundt igen. Nu var klokken ogs6 ved at vr;rc 22, si det var pi tide at slutte, med musik i hojttalerne. Jeg vil gerne til sidst takke alle som var med tll at gare denne dag til en efter vores mening, god dag. En serlig tak til vore sponsorer som var folgende: Flemmings El-service, Reimar Nielsen, Svend Poulsen, Shell Ostergade, Bilting, H.T. Defta, Benny Borke, Kongsheden WS, Helge Svendsen, Frydenlund Blomster, Preben Vestergird, BP Butikken, Salon Cherie, Schovs Bageri, Kiosk 1, Grejbiksen, Eske Msbler, Fotex Borgergade, Fotex Torvet, Dansk Farve Foto, Matas torvet, Matas vestergade, Siim El, Helseboden, Damefirssr Adam & Eva, Digmanns Boghandel, Guldbageren Borgergade, Farve &. Lak, Jaco, Fliigger, Brugsen Spettevej, Jorck og Larsen, Omss Dognbutik, Kaj Geert, Vennerne, Ulla & Emil, Ostebutikken, Karsten Bjerregflrd, Jorgen Bjenegard, Mobelpolster Leo Nielsen. Jeg hiber ikke at jeg har glemt nogen - en stor tak til alle. Her til slut skal der fra Pigefestudvalget lyde en stor tak til alle som har hjulpet os med denne dag, en stor tak til alle pigerne for deres gode humsr. Vi hiber at har v&ret tilfredse med os de 2 fu vi har stiet for det, og mener nu at vi kan takke afpfl en god mide. har nu god tid til at finde nogle nye. Tak for denne gang. Pi udvalgets vegne Chang Poul & Leif & Johnny og Chang. PS: overskuddet fra amerikansk lotteri har vi skenket til klubhuset til ksb af nye { t Baunehojvej Silkeborg Tlf KoB - SALG Side.: 22 Nr.3,3. irgang Maj SMK - Nyt, l i _l Ffl altid et tilbud fra KONGSHEDENS VVS TLF B L-TLF TAK TAK Kassereren & Kassererinden, Leif og Bodil Thogersen siger hermed rigtig mange tak for den fine minelampe og flotte buket blomster, som blev overrakt ved SMK's generalforsamling, efter 25 irs virke pi kassererposten. Mange hilsner Bodil og Leif Thogersen.,*suzuKl Hempets produkter flrsmerer <--zgoutboards Fra medlem til medlem. Billigt: {YT & BRUGT Udstyr, antenner, kabler m.v. Kort sagt; mangler du noget til VHF eller Walki Talkie - si kontakt"smk04" Leif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller klyds selges, pris 200,-, henvendelse.: Leif Birk, Havmosevej 19, Sejs, Tlf eller Husk annoncer kan indrykkes i "Fra medlem til medlem" pris kun kr pr indrykning ved 25 ord. Efterlysning,: Gl. ting og sager fra SMK's historie soges. Historieskriver Gitte Povlsen, tlf tl:tilj;',1*,:';.. Sejsllarinecenter ^ ^ l ^ ^ /. l-/-/.-l L 33, Sejs, 8600 Sitkeborg, flf t4 SMK - Nyt Nr.3,3. trgang Maj 1995 Side.: 23

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014

LYKKEBERG. Inspiration: 4 forslag til krydderiblandinger. Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 Workshop: *Lrer at filetere og lave din egen hjemmelavede sildo' pfl Fiskens Da g 2014 ved Cornelia Kaas, direktionssekretrer og webmaster hos Lykkeberg A/S.. Hvad er en saltsild? o Hvad er forskellen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter.

$nft-nut. 5Sdde for folket og for hddfolket. En sommersondag pfl soen. ,*t.u. Nr. 3/99 August. s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Postbesarget blad s7ot6, (azas Anc.; Kommende aktiviteter. Nr. 3/99 August. $nft-nut 5Sdde for folket og for hddfolket Uge 31. Silkeborg Ild regattefest Fredag den 6 august. SMK har 90 ars jubilaum, med

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften

Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat Af 39. generalforsamling Grundej erforeningen Hsj gfrrdstoften Referat af den 39. ordinrere generalforsamling afholdt den 21. april 2009 i Kulturcentret. A. Valg af dirigent og stemmetrellere.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet

silts stl,t Vennesejlads L995. o$ ior lilfolhct. Eilc for folhet Vennesejlads L995. :14r:);:{)? Velsignet af et pragtfuldt vejr, blev vennesejladsen afriklet lardag d. 5 august. Der var desverre kun tilmeldt 6 venner, hvilket mi betragte som v&- rende meget i underkanten

Læs mere

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro

Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordincer generalforsamling i A/B Golfparken Den 14. april 2011 kl. 20.00pa Hjorring Kro Dagsorden: Pkt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valg af dirigent Bestyrelsens

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening

Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Referat General forsamling Laven og omegns borgerforening Laven Børnehave 29/10-2014 Dirigent: Jakob Referent: Bodil Larsen Formandens beretning Af Bente Jensen Bestyrelsen den bedste måde et møde mennesker

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014

Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Bestyrelsesmøde D: 03-02-2014 Deltagere: Gabriele, Niels, Palle, Leif, Ingolf. Fravær: Afbud fra Lars og Mie Punkt 1 Post og mail: Post: Brev fra Aalborg Kommune om havneplan for arealet øst for broen.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049

Ejerforeningen Tuborg Havnepark C. Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Ejerforeningen Tuborg Havnepark C Regnskab for perioden Lll - 31112 2049 Indholdsfortegnelse Side 1 Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen I Anvendt regnskabspraksis 2 Ledelsespitegning 3 Den uafhrengige

Læs mere

MØDE DEN.: 27. maj 2013, kl. 19.00 21.00 hos Suna Svend Ole Mikkelsen. AFBUD FRA.: Trine Jakobsen Christina Wedel

MØDE DEN.: 27. maj 2013, kl. 19.00 21.00 hos Suna Svend Ole Mikkelsen. AFBUD FRA.: Trine Jakobsen Christina Wedel DAGSORDEN.: SIDE 1 AF 2 1. GODKENDELSE AF REFERAT DEN 4. april 2013 GODKENDELSE AF REFERAT, FORGÅENDE MØDE 2. SANKT HANS DEN 23. JUNI HVEM GØR HVAD FLYVERS 3. NY REGNSKABSMAND / KVINDE HELLE JENSEN & RASMUS

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Old Timer Træf søndag den 28. februar 2010 2 OZ6HR nyt, April 2010 OZ6HR nyt Nr. 2, April 2010 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus.

silts ttgr lu-ifu fuleftokost i lllubhusct Julefrokost i det gamle klubhus. c) q.) -v (*.: z I v (t) q-) Postbesdrget blad 57016, (3245 ARC). Julefrokost i det gamle klubhus. I-Ordag den 19. november kl. 19.00 g3r startskuddet til den traditionelle julefrokost i klubhuset. Pris

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere