Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis?"

Transkript

1 Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Forskningsopgave i almen medicin Aarhus universitet Januar 2014 Af Ali Maghsoudi Toke Østerby Vejleder Jette Kolding Kristensen 1

2 Indholdsfortegnelse Formål...side 3 Introduktion... side 3 Metode.side 5 Resultater side 8 Diskussion..side 14 Konklusion..side 16 Noter side 17 Bilag.side 18 2

3 Formål. Formålet med denne forskningsopgave er at undersøge, om anvendelsen af mikroskopi ved udredning af urinvejsinfektion (UVI) reducerer omkostningerne i almen praksis. Ved omkostninger forstås de omkostninger, som sygesikringen har ved de ydelser, der er tilknyttet mikroskopibrug, og samtidig omkostningerne og indtægter, som lægehuset har ved brug af mikroskopi i udredningen. Hypotesen er, at mikroskopi i almen praksis er økonomisk fordelagtigt både for lægehuset og for sygesikringen. Vi har derfor sammenlignet to lægehuse, der udreder patienter, som er mistænkt for UVI, forskelligt. Det ene lægehus har et mikroskop og personale med mikroskopikompetencer til rådighed. Det har det andet lægehus ikke. Ved at sammenligne indtægterne og udgifterne i de to lægehuse ved udredning af urinprøver mistænkt for UVI, vil vi undersøge om mikroskopi reelt reducerer omkostningerne i udredningen, og om det er økonomisk rentabelt for det enkelte lægehus og sygesikringen at mikroskopi er til rådighed. Introduktion Patienter med symptomer på UVI er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis, og udgør ifølge lægehåndbogen 3.5% af alle henvendelser 1. Ved diagnosticeringen bruges ofte urinstiks, mikroskopi, dyrkning- og resistensbestemmelse (D/R). Undersøgelser har vist, at mikroskopi er velegnet til en enkelt og hurtig diagnostik med højere sensitivitet end urinstiks 2-4. Ved korrekt brug burde mikroskopi reducere mængden af urinprøver, der sættes til D/R, og samtidig kunne give en hurtig afklaring for patienten, der undgår unødig ventetid. Vores oplevelser er, at mange praktiserende læger foretager rutinemæssigt mikroskopi som led i diagnostikken, men at ikke alle lægehuse råder over et mikroskop, og derfor kan håndteringen af urinprøverne variere. 3

4 Rationel laboratoriedrift er krævende og en vigtig del af det økonomiske grundlag for klinikken. Lægen er ansvarlig for, at der er viden og procedurer til stede, som sikrer god analysekvalitet og forsvarlig behandling af biologisk materiale. Der eksisterer laboratoriekvalitetssikringsordninger i næsten alle dele af Danmark. Det er intentionen med disse ordninger, at alle parakliniske undersøgelser i almen praksis skal kvalitetssikres gennem ekstern kvalitetsvurdering. Denne eksterne kvalitetssikring er for urinprøver organiseret i Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis (MIKAP), som 2 gange årligt udsender kontrolprøver til almen praksis med det formål at vurdere evnen til at anvende og fortolke mikroskopiprøver korrekt. Der er udgifter forbundet dels med at anskaffe et mikroskop, dels ved anvendelse af mikroskopet. Omkostningerne til brugen af mikroskopet er relateret til den interne kvalitetssikring, herunder uddannelse af personale og vedligeholde af personalets kompetencer, samt personalets tidsforbrug. Mikroskopi udgør omvendt også en indtægtskilde, idet landsoverenskomsten har en ydelse for mikroskopi, og mikroskopet også kan finde anvendelse indenfor diagnosticeringen af andre lidelser, hvor ydelsen kan benyttes. Vores opgave vil belyse, om mikroskopi kan give en diagnostikmetode, der reducerer omkostninger for sygesikringen ved reduceret mængde af D/R, og samtidig vil gavne patienten ved hurtigere svarafgivelse. Omvendt mister lægehuset både ydelserne for D/R og den efterfølgende telefonkonsultation i forbindelse med svarafgivelse. Vi vil sammenligne to lægehuses forskellige håndtering af urinprøver fra patienter med symptomer på nedre UVI (dysuri, og/eller polyuri). I det ene lægehus foretages urinstiks, og urinen sættes til D/R ved positivt udslag. I det andet lægehus foretages der - som et yderligere led - en mikroskopi før eventuelt dyrkning- og resistensbestemmelse ved positiv urinstiks. 4

5 Metode Vi arbejder i to lægehuse, som håndterer urin fra patienter mistænkt for en nedre UVI forskelligt, det ene lægehus bruger et mikroskop som led i diagnosticeringen, og det andet har ikke et mikroskop til rådighed. Med udgangspunkt i disse to lægehuse blev lægehusene bedt om at registrere 20 på hinanden følgende urinprøver, som blev undersøgt på mistanke om nedre UVI. Lægehusene skulle samtidig registrere hvilke undersøgelser, der blev foretaget, for hver urinprøve. Vi satte ingen restriktioner på urinprøverne udover, at prøverne skulle være fra patienter, der var mistænkt for en nedre UVI, og at sygeplejersken skulle håndtere urinen som sædvanligt. Således blev der ikke skelnet mellem hverken køn, alder eller kompleksitet af cystit i de urinprøver, der blev registreret. Dog var der var et felt på registreringsskemaet, hvor urinprøven kunne registreres som kompliceret eller ukompliceret. De ukomplicerede er defineret som en nedre UVI hos en fertil kvinde, og resten blev registreret som kompliceret. Lægehus A Sædvanlig praksis i lægehus A er, at ved patienter med dysuri eller pollakisuri, efterspørger man en urinprøve med henblik på urinstiks. I tilfælde af at patienten har ladet vandet indenfor 2-4 timer, bedes patienten komme igen senere samme dag. Der er en vejledning på toilettet, hvoraf fremgår både med tekst og billeder, hvordan man foretager en midtstråleurin. Alle patienter bliver informeret om, at de skal læse vejledningen igennem, før de laver urinprøven. Efterfølgende bliver urinen undersøgt, og sygeplejersken informeres mundtligt ved oplæring om anvendelse og fortolkning af urinstiksen. I tilfælde af at en blank urinstiks, eller ved under 2+ leukocytter bliver urinen kasseret og prøven vurderes negativ. Hvis urinstiksen viser 2+ leukocytter eller er positiv for nitrit, bliver urinen dyrket, og der udføres resistensbestemmelse selv ved ukompliceret cystit med positiv urinstiks. Retningslinjen i lægehuset er, at alle komplicerede urinvejsinfektioner skal sættes til D/R, og der foretages alligevel rutinemæssigt en stiks ved modtagelse af urinprøven. Det personalemedlem, der har sekretærfunktionen den pågældende dag, modtager, stikser og sætter urinprøverne til D/R. Det personalemedlem, som har sekretærfunktionen 5

6 den næste dag, aflæser dyrkningsresultatet og afgiver svaret. Ved bakteriel UVI laves en recept på det relevante antibiotika, som lægges til godkendelse hos lægen. Ved negativt fund anbefales patienten at tage kontakt til læge. Personalet ved skranken er skiftevist sekretær og sygeplejerske, og det kan også skifte over dagen, hvem der varetager denne funktion. Lægehus B Sædvanlig praksis for lægehus B er det samme som for lægehus A med den undtagelse, at man i lægehus B udfører mikroskopi efter en positive stiks. Denne praksis har ingen retningslinjer for anvendelse og fortolkning af urinstiks, hvilket de facto medfører, at alle urinstiks, som ikke er blanke, bliver vurderet som positive. Ved mikroskopien undersøges for bakterier, blod og leukocytter. Hvis der ikke ses bakterier ved mikroskopien, bliver prøven afsluttet, men ved fund af bakterier bliver urinen sat til D/R. Alle patienter, der er mistænkt for at have en kompliceret UVI, skal have foretaget D/R uanset resultatet af urinstiks og/eller mikroskopi. I lægehus B modtages alle urinprøverne af sygeplejersker, som stikser, mikroskoperer, opsætter D/R, aflæser og afgiver svar. Ved bakteriel UVI laver sygeplejersken en recept på det relevante antibiotika, som lægges til godkendelse hos lægen. Ved negativ fund anbefales patienten at tage kontakt til læge. Sygeplejersken har været på et kursusforløb ved MIKAP og er under løbende kvalitetskontrol af MIKAP. I vores projekt blev alle urinprøverne undersøgt af den samme sygeplejerske, da den anden var på ferie. Alle de registrerede prøver blev skrevet i en skema (Bilag A, B), hvor det fremgår hvilke undersøgelser, der er lavet for den enkelte patient. Af skemaet fremgår, hvem der har fået foretaget urinstiks, mikroskopi, D/R samt totale ydelsesindtægter for de tests, der var udført for den enkelte patient. Feltet for ydelsesindtægt skulle ikke udfyldes af undersøgeren, men alene bruges af os efterfølgende, hvilket dog viste sig overflødigt. Efter at alle prøverne var registreret, lavede vi et samlet beregningsskema, som ses under afsnittet Resultater, med samtlige indtægter og udgifter. I dette beregningsskema de to lægehuses forskellige måder at håndtere urinprøverne sammelignes. 6

7 Ved beregning af udgifterne til forbrugsmateriale har vi taget udgangspunkt i priser oplyst på hjemmesiden da begge lægehuse foretager deres indkøb her. Sammen med en sygeplejerske fra praksis B, der foretager mikroskopi, gennemgik vi hvilke forbrugsmaterialer, der bruges, og priserne for disse. Samme sygeplejerske har oplyst, at praksis påregner, at mikroskopet holder i mindst 20 år, og at der er indgået en ikke-obligatorisk serviceaftale for mikroskopet med Olympus Danmark. Serviceaftalen koster 2000 kr. årligt og indebærer, at der en gang årligt kommer en servicetekniker der renser, justerer og kontrollerer mikroskopet. Forbrugsmateriale, som går udover dette, er ikke inkluderet, for eksempel hvis en pære sprænger. Lægehuset prioriterer denne serviceaftale, fordi det er deres opfattelse, at løbende vedligeholdelse forlænger mikroskopets levetid, og fordi der er mulighed for akut-udrykning af servicetekniker ved nedbrud. Der er MIKAP-kvalitetskontrol to gange hvert år, og sygeplejersken anslår, at der samlet bruges 2 timer på kvalitetssikring årligt. Anskaffelsespris for et mikroskop af mærket Olympus CX31 fremgår af bilag C, og prislejet vurderes at være gennemsnitligt for er standard fasekontrastmikroskop. I begge lægehuse findes et varmeskab, type Melag, Incubat 85. Det er vanskeligt at anslå levetiden for varmeskabet, men i beregningen har vi valgt 20 år ligesom mikroskopet. Udgifterne til varmeskab og elforbrug fremgår af bilag D. Personalets tidsforbrug til urinstiks, mikroskopi, opsætning og aflæsning ved D/R samt svarafgivelse ved telefonkonsultation, er anslået af den ovenfor omtalte sygeplejerske til 2 minutter til hver opgave. Udgifter relateret til personalets arbejdskraft og kompetenceudvikling er estimeret ved hjælp af oplysninger fra overenskomsten for konsultationssygeplejersker (PLA), kontakt til MIKAP, som afholder kurser for personale, og Dansk sygeplejeråd (DSR). Beregning af lønnen fremgår af bilag E Uddannelsen ved MIKAP består af 3 aftenkurser og afholdes i Region Midt på Skejby sygehus. Sygeplejersken oplyser, at kursustid og transport blev afspadseret 1:1. Beskrivelse af kurserne og pris fremgår af hjemmesiden 7

8 Vi har forespurgt dansk sygeplejeråd, hvor længe en uddannet sygeplejerske gennemsnitligt bliver i praksis. De oplyser, at en DSR analyse fra 2012 viser, at en konsultationssygeplejerske i gennemsnit har 7,4 års praksiserfaring 5. I beregningen er der ikke taget højde for, at man ansætter en sygeplejerske, der allerede har mikroskopikompetence. Ydelserne til beregningen er brugt den nyeste honorartabel fra oktober Resultater Vi har til denne opgave samlet resultatet af 20 urinundersøgelser fra dels praksis A, som ikke råder over mikroskop og dels praksis B, som har mulighed for at mikroskopere, når de finder det relevant. 7 patienter ud af 20 patienter (35%) blev afsluttet på baggrund af negativ urinstiks i praksis A. Alle 7 tilfælde var potentielt ukomplicerede urinvejsinfektioner, og man fandt ikke indikation for yderligere udredning, så længe urinstiksen ikke har vist mere ned 2+ leukocytter eller positivt udslag for nitrit. Tilsvarende fandt vi, at man i praksis B afslutter 5 patienter ud af 20 patienter (25%), hvor man finder helt blank urinstiks. I tilfælde af at der var 1+ for blod eller leukocytter, udredte man yderligere med mikroskopi. Herefter blev yderligere 5 patienter (25%) afsluttet grundet blank mikroskopi. I Denne gruppe fik man ikke bemærket, at en af patienterne er mand og dermed er et kompliceret tilfælde, hvorfor det var relevant med yderligere udredning i form af D+R. Vi fandt også at man i praksis A har haft 6 komplicerede urinvejsinfektioner, som berettiger udredning med D+R som minimum. Tilsvarende har man i praksis B haft 8 komplicerede urinvejsinfektioner, her bliver en afsluttet efter normal mikroskopi, hvor anbefalingerne er, at man også foretager D + R. 8

9 Fordelingen I praksis A blev, at 7 ud af 20 (35%)patienter bliver afsluttet efter en negativ urinstiks undersøgelse, 6 ud af 20 (30%) med negativ urinstiks blev sat til D+R grundet kompliceret UVI og de øvrige 7 patienter (35%) med positiv urinstiks blev også udredt med D+R. Resultatet af urindyrkningen var vækst af patologiske bakterier i alle tilfælde, og behandlingen blev iværksat efter dyrkningsvar. I praksis B var der strengere krav for at afslutte udredningen for UVI med blot urinstiks undersøgelse. Her var proceduren at der skulle være en helt blank urinstiks hvis patienten skulle afsluttes uden yderligere undersøgelse. I praksis B var der blot 5 patienter ud af 20 patienter (25%) blevet afsluttet, med blank urinstiks og som derfor blevet afsluttet. 3 patienter (15%) havde ukompliceret UVI og kunne havde været afsluttet efter udført mikroskopi, de blev dog for alle 3 patienters vedkomne alligevel udredt med D+R. 8 patienter (40%) er komplicerede tilfælde, her bør urinerne også mikroskoperes uanset resultat af urinstiks, og kun i 7 tilfælde blev urinen udredt yderligere med D+R. I alt er 10 patienter (50%) blevet undersøgt med D+R, heraf 3 patienter unødigt og 1 patient blev ikke undersøgt trods anbefaling herom. 9

10 I det følgende ser vi næremere på det samlede omkostninger i både praksis A og B. Nedenstående skema viser udgifter der er forbundet ved henholdsvis urinstiks, mikroskopi og D+R for både praksis A og B, Praksis A Stiks + Mik. + D+R Stiks 3,93-3,93 Flixicult ,08 Agar ,29 Neotabs - - 4,18 Handsker - - 0,39 Træpind - - 0,65 2min løn stiks 9,68-9,68 2min løn D+R - - 9,68 2min løn svar - - 9,68 Varmeskab + el - - 3,20 I alt 13, ,76 Praksis B Stiks + Mik +D+R Stiks 3,93 3,93 3,93 Flixicult ,08 Agar ,29 Neotabs - - 4,18 Handsker - - 0,39 Træpind - - 0,65 Pipette - 0,36 0,36 Objektglas - 0,77 0,77 Dækglas - 0,15 0,15 Mikroskop - 8,32 6,27 2min løn stiks 9,68 9,68 9,68 2min løn mik - 9,68 9,68 2min løn D+R - - 9,68 2min løn svar - - 9,68 Varmeskab + el - - 3,20 I alt 13,61 32,89 78,99 Oversigten viser både materialeudgifter samt aflønning for det tidsforbrug der er forbundet med undersøgelserne. Samlede udgift for Praksis A, hvor 7 patienter blev undersøgt med blot urinstiks og 13 patienter blev yderligere udredt med D+R: 10

11 (13pt. x 61,76kr) + (7pt. x 13,61kr.) = 898,15kr Samlede udgift for Praksis B, hvor 5 patienter blev undersøgt med urinstiks, 5 patienter blev yderligere udredt med mikroskopi og 10 patienter som blev videre udredt med D+R: (10pt. x 78,99kr) + (5pt. x 32,89kr) + (5pt. x 13,61kr) = 1022,40kr Vi vil senere sammenholde det samlede udgifter med honorar indtjeningen. De samlede indtægter, hvilket er det honorar som klinikken er sikret i henhold til landsoverenskomsten beregnes nedenunder. Nedenstående skema viser det honorar klinikken modtager for henholdsvis urinstiks, mikroskopi og D+R for hver patient Praksis A Praksis B Stiks Mik. D+R Konsultation 133,46-133,46 Stiks 12,48-12,48 Dyrkning ,76 Resistent ,43 Tlf kons ,13 I alt 145, ,26 Stiks Mik. D+R Konsultation 133,46 133,46 133,46 Stiks 12,48 12,48 12,48 Mikroskopi - 49,91 49,91 Dyrkning ,76 Resistent ,43 Tlf kons ,13 I alt 145,94 195,85 334,17 11

12 Det samlede honorar efter 20 UVI udredninger i praksis A, hvor 7 patienter blev undersøgt med urinstiks og 13 fik yderligere udredning med D+R: (13pt. x 284,26kr) + (7pt.x 145,94kr) = 4716,96kr Hvilket svarer til indtægt på 235,85 kr pr patient. Det samlede honorar i praksis B, hvor 5 patienter blev udredt med urinstiks, 5 patienter blev yderligere udredt med mikroskopi og 10 patienter fik derudover dyrkning af urin med resistentbestemmelse: (10pt.x 334,17kr) + (5pt.x195,85kr) + (5pt. x 145,94kr) = 5050,65kr Hvilket svarer til indtægt på 252,53kr pr patient. I lægehus B, hvor der bliver udført mikroskopi, er honorar indtægten en anelse højere. Højere honorar omregnet i procent: (252,53kr 235,85kr) / 252,53kr x 100 = 6,60% Dette betyder at omkostning for regionen er 6,6% højere når praksis B benytter mikroskopi til udredning for UVI i forhold til praksis A, hvor man blot benytter urinstiks og supplere med D+R. Med henblik på at vurdere om det er rentabelt for lægehus B at udføre mikroskopi, har vi allerede beregnet udgifterne for begge lægehuse og kan derfor sammenholde dette med honorar indtjeningen. 12

13 Tidligere kom vi frem til en samlet udgift på 898,15kr efter 20 UVI udredninger i praksis A og regnede os frem til en honorar indtjening på 4716,96kr. Fortjenesten i praksis A efter 20 UVI udredninger: 4716,96kr. 898,15kr. = 3818,81kr Svarende til 190,94kr pr pt. I praksis B regnede vi os frem til en samlede udgift på 1022,40kr og en honorar indtjening på 5050,65kr. Fortjenesten i praksis B efter 20 UVI udredninger: 5050,65kr 1022,40kr = 4028,25kr Svarende til 201,41kr pr pt. Praksis B har derfor en højere fortjeneste pr patient: (201,41kr- 190,94kr =) 10,47kr Hvilket svarende til øget fortjeneste på 5,48%. 13

14 Diskussion Opgaven er begrænset af, at vi har arbejdet med et sparsomt materiale på kun 20 urinprøver fra hver praksis. Dettte giver en høj grad af usikkerhed i de samlede beregninger og kan dermed ikke med sikkerhed beskrive ressourceforbruget i forhold til økonomi og personaletimer på de to arbejdspladser eller i almen praksis generelt. Vi vurderer dog alligevel, at vores resultater kan give en indikation af, hvorvidt brug af mikroskopi i udredningen i UVI i praksis kan betale sig for sygesikringen og for den enkelte praksis som et led i udredningen af UVI. Baseret på resultatet af 40 urinundersøgelser medfører anvendelsen af mikroskopi som led i udredningen af UVI en højere udgift for sygesikringen og en højere indtægt i den praksis, der råder over et mikroskop. Det er svært at finde epidemiologiske undersøgelser, der viser hvor mange henvendelser vedrørende UVI, der finder sted i almen praksis, statens serum institut skønner, at personer har cystitis i Danmark årligt 7. Hvis det koster regionen 16,68 kr mere per UVI udredning ved brug af mikroskopi, vil det koste kr kr mere årligt for sygesikringen. Den udgift kan retfærdiggøres, hvis mikroskopi øger den diagnostiske sikkerhed, giver højere patienttilfredshed og kunne reducere mængden af udskrevet antibiotika. Om mikroskoperingen medfører bedre diagnostik falder udenfor vores undersøgelse, men i praksis B, hvor man har benyttet mikroskopi, er der flere episoder, hvor man har udeladt D+R for kompliceret UVI på bagrund af negativ mikroskopering. Her har vi kun materiale fra en enkelt sygeplejerskes adfærd. Man kan overveje, om flere redskaber til diagnosticering af UVI vil øge risikoen for forkert eller mangelfuld udredning, men ansvaret for dette ligger hos lægerne i lægehuset og understreger vigtigheden af klare og enkle vejledninger til personalet. En undersøgelses kvalitet afhænger af dens sensibilitet og specificitet. Derfor kan mikroskopering forsvares fordi, at mikroskopering i forening med urinstiks øger den samlede sensitivitet for diagnosticeringen af en urinprøve. 14

15 I de to praksis er der forskellig adfærd i tolkningen af urinstiks. Praksis A har en præcis vejledning for, hvornår en urin skal sættes til D/R, i modsætning til praksis B. Denne fejlkilde burde vi måske have elimineret ved forsøges start, således at håndteringen af hvilke uriner, der blev undersøgt nærmere, havde været ens i de to grupper. Praksis B følger ikke de generelle vejledninger ved flere prøver. Nogle urinprøver bliver vurderet som muligt komplicerede og afsluttes efter en normal mikroskopi. Andre gange mikroskoperes komplicerede UVI, selvom anbefalingerne i lægehuset foreskriver, at disse skal sættes til D/R, og mikroskopien her antages at være overflødig. Igen mener vi, at ansvaret for dette kan føres tilbage på manglende vejledninger i lægehusene. Ingen af de to lægehuse havde skriftelige vejledninger eller flowcharts, og ingen af lægehusene havde rutiner med intern undervisning eller supervision. Vi mener, at der er en risiko for, at der kan danne sig en personlig håndteringsprocedure blandt plejepersonalet, hvis der ikke med mellemrum blive undervist eller gennemgået korrekt håndtering og diagnosticering. Vi ser i praksis B, at alle urinprøver, selv de ukomplicerede med positiv urinstiks og mikroskopi bliver sat til D/R. Det ville have været interessant, hvis praksis B havde brugt urinstiks og mikroskopi til at diagnosticere ukomplicerede UVI og opstartet behandling uden samtidig at foretage D/R. Udgiften i sådan en beregning ville være den laveste for sygesikringen, men samtidig også give den laveste indtægt for lægehuset. Der kunne således opnås en besparelse for sygesikringen, hvis ydelsen for mikroskopi ikke kunne opkræves sammen med ydelsen for D/R. Det bør dog bestemmes internt i lægehuset, hvordan de diagnostiske redskabe skal bruges. Ved en usikker urinstiks eller en mikroskopi med blandingsflora vil D/R stadig være relevant og derfor bør begge ydelser kunne bruges samtidig. Mikroskopi for urin har en ekstra ydelse på 49,91 kr. Dette kan tilskynde til at undersøge med mikroskopi af urin udover hvad der reelt er behov for. I vores undersøgelse blev 15 patienter ud af 20 (75%) udredt med mikroskopi i praksis B. Dette tal kunne være højere andre steder, helt op på 100%, da man fagligt godt kan argumentere for behovet for mikroskopi hos alle UVI patienter, eftersom urinstiks er en usikkert screening. Det vil i så 15

16 fald medføre højere udgift til sygesikringen, og spørgsmålet er om de ekstra omkostninger ikke kunne blive brugt på andre områder til gavn for bedre sundhed. Vi skal til sidst ikke glemme, at der er en ressourcebesparelse for klinikken ved at undgå mikroskopering, idet sygeplejersken vil få frigjort tid til at udføre andre opgaver til gavn for klinikken. Ydelsen udgør kun en lille del af de samlede indtægter ved udredningen, og vi har set, at det er forbundet med udgifter, hvis man vælger at investere i mikroskop i almen praksis. I vores undersøgelse har vi valgt at fordele udgifterne på investeringen til udredningen af UVI. I praksis vil man anvende mikroskopet til udredning af en række andre lidelser end urinvejsinfektioner, hvorfor de faktiske udgifter til mikroskopet er fordelt over flere patientgrupper. Udgiftsdelen i vores beregning vil derfor være mindre. Det betyder, at nettoindtjeningen i de klinikker, der anvender mikroskopi, reelt er højere end de 10,47 kr pr urinprøve, som vi har regnet med. For patienten vil fordelen ved et mikroskop i lægehuset primært være serviceniveauet. Hvis mikroskopien bruges konklusivt ved diagnostik af ukompliceret UVI, vil resultatet opnås, mens patienten stadig er i konsultationen, og behandling kan opstartes samme dag. Konklusion Hypotesen var, at mikroskopi i almen praksis er økonomisk fordelagtigt både for lægehuset og for sygesikringen. Vi har fundet, at det ikke er fordelagtigt for sygesikringen, men rentabelt for lægehuset. Vi fandt, at i lægehuse, hvor man anvender mikroskopi til UVI-udredning, er omkostningerne 6,6% større i forhold til lægehuse, som ikke råder over et mikroskop. Teoretisk set er der en besparelse ved anvendelse af mikroskopi, hvis man samtidig kan undgå at udføre D/R. 16

17 Referencer 1 : 2 : Bjerrum, Grinsted & Søgaard; Kan man stole på urinmikroskopi og dyrkning, der er udført i almen praksis ; Ugeskrift for Læger : Quantitative unspun-urine microscopy as a quick, reliable examination for bacteriuria, Hiraoka et al, Scand J Clin Lab Invest. 2005;65(2): : Predicting urine culture results by dipstick testing and phase contrast microscopy, Smith et al., Pathology Apr;35(2): : DSR analyse, konsultationssygeplejersker i almen praksis, juni : abel/honorartabel% : ownloads/downloads%20dk/brochurer/brochureflexicult% %20ver%202%20hig h ashx 17

18 Bilag A Praksis A Mand/Kvinde U/K Urinstiks MIK Dyrkning Resistens Pris Kvinde U +3B,2P,2L E.coli Følsom alt Kvinde U +2L E.coli Følsom - ampi Mand K +3L Enterococ Følsom - ampi Kvinde K +1L Enterococ Følsom for sulfa,selexid,trim, og cipro Kvinde U +1P,3L Ingen Ingen Kvinde U +1L Ingen Ingen Kvinde K +2P Enterococ Selexid,sulfa,trim, Amp,cipro Kvinde U +4L Ingen Ingen Kvinde U +1B,2L E.coli Selexid,sulfa,trim, Amp, nitro Kvinde U Ingen Ingen Ingen symp Kvinde U +1L E.coli Selexid,sulfa,trim, nitro,cipro Kvinde U +2B,4L,N E.coli Selexid,sulfa,trim, Amp,cipro,nitro Kvinde U +2B,3L Klebsiella Selexid,sulfa,trim, Cipro Mand K +3L,N E.coli Selexid,sulfa,trim, Amp,cipro, nitro Kvinde U +2L Ingen Ingen Kvinde U +1B,3L Ingen Ingen Kvinde K +1B,4L,N Coliforme Selexid,sulfa,trim, nitro,cipro Mand K +3L E.coli Selexid,sulfa,trim, Amp,cipro, nitro Kvinde U +2L Ingen Ingen Kvinde U +4L Enterococ Sulfa, cipro 18

19 Bilag B Praksis B Mand/Kvinde U/K Urinstiks MIK Dyrkning Resistens Pris Kvinde U +3L Kokker i Ja Ja kæder Mand K +3L3P1B L,B,stave Ja Ja Kvinde K +3L i.a. Mand U i.a. Kvinde U i.a. Mand,barn K +1B i.a. Ja Ja Mand K +3L,3P,1B L, Stave Ja Ja Kvinde U (+)L i.a. Kvinde U +2L i.a. Kvinde U +1B i.a. Kvinde,barn K +1L I.a. Ja Ja Mand U i.a. Kvinde U i.a. Kvinde U i.a. Kvinde U +2L Stave Ja ja Kvinde,gravid K 1S,1B i.a. Ja Ja Mand K (+)L I.a. Ja Ja Kvinde U (+)B Stave Ja Ja Mand K (+)B i.a. Ja Ja Mand U i.a. i.a. 19

20 Bilag C - Samlet udgifter ved et mikroskop. Indkøb af mikroskop kr Levetid på 20 år svarer til årlig udgift på kr/20år = Årlig service. I alt. 1050kr 2000kr 3050 kr. pr år Prisen for Mikroskopiuddannelse: - Kurset er fordelt over 3 dage og varer 3 timer pr dag. - Sygeplejerskerne får løn for det antal timer de bruger på kurset og på transport: - 3 timers kursus + 2 timers transport = 5 timers løn pr kursusdag - 5 timer x 3 kursus dage = 15 timer - 15 timer x 290,34kr (timeløn) = 4356,45kr - Kursus afgift 3 x 125kr. = 375kr - Omkostninger i alt = 4731,45kr I gennemsnit beholder man en sygeplejeske i 7,4 år Hvilket medfører en årlig udgift på: 4731,45kr/7,4år = 639,39kr pr år 20

21 Årlig kontrol via MIKAB hvor en sygeplejerske bruger 2 timer på undersøgelsen: 2 timer x 290,43kr = 580,86kr Udgifter for uddannelsen for mikroskopi udgør 639,39kr ,86kr = 1220,25kr Vi regner med at man som minimum uddanner 2 sygeplejersker 1220,25kr x 2 = 2440,50kr Udgifter på uddannelse og mikroskopet udgør 3050kr ,50kr = 5490,50kr Vi regner med årligt 220 arbejdsdage og at man i gennemsnit ser 3 UVI patienter dagligt 5490,50kr /220dage/3= 8,32kr Den samlede udgifter ved at investere i mikroskop er derfor beregnet til 8,32kr pr patient 21

22 Bilag D - Udgifter på varmeskab og el forbrug. Varmeskab Melag, Incubat 85 (150W) = 4058,05kr Forventet levetid på 20år 4058,05/20år = 202,90kr pr år Vi regner med årlig arbejdsdage udgør 220 dage Hvilket medfører dgl udgift på 202,90kr/ 220dage = 0,92kr pr dag Elforbruget: 150W/1000= 0,15kWh I følge elpristavlen aflæst 5.dec koster 1kWh 2,04081kr Det medfører daglig udgift på 0,15kWh X 24timer x 2,4081kr = 8,67kr pr dag Udgifter i alt: 8,67kr + 0,92kr = 9,59 kr pr dag Med 3 UVI patienter dagligt svarer det til 9,59kr/3 = 3,2 kr pr patient 22

23 Bilag E - Lønberegning Beregning af Sygeplejerskernes løn. I følge PLA's overenskomst får sygeplejersker med 2 års erfaring = 34201,00kr/md Kontant erstatning for fri tjenestedragt: = 250,00kr/ md 12% i pension svarende til = 4104,12kr/md 12,95% feriepenge svarende til = 4429,04kr/md I alt. = 42984,16kr/md Timeløn: 42984,16/(4 x 37timer) = 290,43kr 2 min løn: 290,43/60 min x 2min= 9,68 kr 23

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG FORÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis. Kurset

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2011 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Velegnet til praksispersonale Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Af Lars Bjerrum, Per Grinsted og Tove Højbjerg Biografi Lars Bjerrum er praktiserende læge og professor ved Københavns Universitet,

Læs mere

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis 1 Kolofon: Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Udgivet af: Audit Projekt

Læs mere

Dyrkning og Resistens

Dyrkning og Resistens Mikrobiologi i LKO Dyrkning og Resistens Per Søgaard og Pia Steinicke LeoPharma Dennis Nielsen tlf 40562569, lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark. http://www.mikapnord.dk/vejled ninger/mikrobiologiskdiagnostik-i-almen-praksis-enpraktisk-vejledning.aspx

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Urinvejsinfektioner i almen praksis

Urinvejsinfektioner i almen praksis Undersøgelser for urinvejslidelser ligger oftest hos praksispersonalet. Af en eller anden grund har det i mange praksis været rutine, at patienterne ved symptomer bare kan komme og aflevere en urinprøve

Læs mere

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013

Diagnostik af ukompliceret nedre UVI i almen praksis! Forskningsopgave i Almen Medicin. Aarhus Universitet Januar 2013 Forskningsopgave i Almen Medicin Aarhus Universitet Januar 2013 Af Læge Maja Løvgreen Læge Kasper Hyldgaard Poulsen Læge Thomas Hjertholm Vejleder Læge, phd. Tomas Holm 1 Indholdsfortegnelse: Formål...Side

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre MADS ONLINE MANUAL: RAPPORT -> STATISTIK -> STATISTIKUDTRÆK: AFGRÆNSNINGSPARAMETRE (D.4.1.) - Revideret 26-03-08 - SIDE 1 Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre *-mark: Bruges til at markere, at der alene

Læs mere

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland

Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser. Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Standard 2.3 Parakliniske undersøgelser Ved parakliniske undersøgelser forstås billeddiagnostiske undersøgelser og undersøgelse af biologisk materiale udtaget fra

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis

Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis NOTAT DSR Analyse Konsultationssygeplejerskernes arbejdsområde og vilkår ansat i en almen lægepraksis Dansk Sygeplejeråd (DSR) har i perioden fra den 11-29. august 2008 gennemført en undersøgelse af konsultationssygeplejerskers

Læs mere

Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Indstillinger Konsultation Undervisning/rådgivning

Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Indstillinger Konsultation Undervisning/rådgivning Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af Tina Jensen, Lene Storgaard og Bo Smith er Konsultation Sygeplejerskerne har den koordinerende

Læs mere

Lægedage. Velkommen til Lægedage

Lægedage. Velkommen til Lægedage Velkommen til Ydelser anvend overenskomsten korrekt v/ Bodil Johnsen Bruno Melgaard Jensen Dagens program 9.00-10.30: Konsultation, Tk, E-K 10.30-11.00: Pause 11.00-12.00 : Årskontrol, Tillægs, P- markering,

Læs mere

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus Projekt vedr. sygeplejerskers overtagelse af udførelse af knoglemarvsundersøgelser Hæmatologisk Ambulatorium, Vejle Sygehus 1. Titel Reorganisering i Hæmatologisk Ambulatorium; Sygeplejersker overtager

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Urologi i almen praksis -plan

Urologi i almen praksis -plan Urologi i almen praksis -plan UVI Inkontinens/LUTS /Overaktiv blære Prostata-cancer Hæmaturi Erektil dysfunktion Nyrebækkenbetændel se Uretetrit/epididymit Sten Børn, kirurgiske emner Gen. Ext. Opsamling

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN.

INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. INTRODUKTION FOR UDDANNELSESLÆGEN. Velkommen til praksis LÆGERNE MARGRETHEVEJ 6 6500 VOJENS telefon 7454 1735 / fax 7459 1735 Vi glæder os til at se dig. Vi er en klinik der har haft uddannelseslæger alle

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret

Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Dokumentation af brugen af psykolog i Sygesikringsregisteret Generelt Det er ikke sjældent, at man ønsker at udføre et studie, hvor man tæller kontakthyppigheden til f.eks. psykologer eller almen praksis

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

CiPoc Symposium. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse

CiPoc Symposium. Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse CiPoc Symposium Flemming Skovsgaard Praktiserende læge (Nørrebro) Medlem af PLO s bestyrelse 1 POC i almen praksis Point Of Care analyser i almen praksis vi stige: Centralisering -> større afstande til

Læs mere

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype

Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 Registreringsvejledning Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype 1. Indledning

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie

Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studie Deltagerinformation til forældre I er netop blevet spurgt om jeres barn må deltage i studiet: Metronidazol til behandling af dientamoebiasis hos børn i Danmark - Et randomiseret, placebo-kontrolleret,

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland

Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland Nyt om ACCESS Projektet starter 4. november Underskrevet 2-aftale Godkendelser i hus Hvilke patienter skal inkluderes? De 4 trin for almen praksis

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKSIS

BESKRIVELSE AF PRAKSIS BESKRIVELSE AF PRAKSIS Lokalisation Lægerne Eithz og Væsel JC Stillingsvej 37 7800 Skive Tlf: 97521088, 26751088 Ydernr:070734 E-mail: klinik@etihz-vaesel.dk Internet adresse: www.eithz-vaesel.dk By praksis

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Skemaer for afdelingsindikatorer (testversion 1) Før test.

Skemaer for afdelingsindikatorer (testversion 1) Før test. Bilag 8. Skema til afdelingerne før test for face validity Skemaer for afdelingsindikatorer (testversion 1) Før test. Ud fra gennemførte interview med ansatte og patienter har der tegnet sig nogle strukturelle

Læs mere

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse

Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Kursusforløb for bioanalytikere med funktion i akutafdelinger Kursus- og formålsbeskrivelse Olof Palmes Allé 26, 8200 Aarhus N INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 1. Introduktion... 2 2. Organisering af akutområdet...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis Sengepladser på offentlige sygehuse Indlæggelsestid i dage PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. marts 27 Sagsnr. 27-72 Aktid. 425539 PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen).

Vi er i samarbejde med Lægerne Venusvej afd. Øst. (Marianne Bendtsen og Troels Kjær Hansen). PRAKSIS HISTORIE Tidligere Lægepraksis : Gothersgade 57, 7000 Fredericia. Periode: 1917-2003 Nu Lægekompagniet Tina Asp Hansen, Maribel Kjærhus, Lis Thomsen, Mogens Zarling Venusvej 2, 7000 Fredericia.

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav. til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis

Kvalitetssikring og kvalitetskrav. til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) 2010 Kvalitetssikring og kvalitetskrav

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark.

Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark. Kvalitetssikring af laboratorieydelser Region Syddanmark Til praktiserende læger i Region Syddanmark 2017. Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark. I henhold til protokollat til 60 i overenskomst

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES

BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES GRAKOM ANALYSE 11.5.16 BLANKBÅNDSVEDERLAG BØR AFSKAFFES Blankbåndsvederlaget er en anakronistisk og unødvendig afgift, hvis afskaffelse bør være en selvfølgelig konsekvens af regeringens ønske om at sanere

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Vision og værdier for SydPOL

Vision og værdier for SydPOL Vision og værdier for SydPOL Vision Vi skal gøre det sjovt og attraktivt at udvikle praksis! Værdigrundlag Arbejdsglæde og engagement Åbenhed og holdånd Troværdighed og kompetence Tre overordnede indsatsområder

Læs mere

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor & Jacob Dvinge Redder, Ph.d.-studerende, cand.scient.med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt,Vejle

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

RESISTENS-REGEL for Nitrofurantoin - et eksempel i MADS

RESISTENS-REGEL for Nitrofurantoin - et eksempel i MADS RESISTENS-REGEL for Nitrofurantoin - et eksempel i MADS 1 Reglens formål: 1. For alle bakterier (tilhørende bestemte gruppemasker) fundet i urinprøver skal Nitrofurantoin 0 (resistent) eller 2 (fuldt følsom)

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Klinisk Mikrobiologisk Afdeling er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling under Odense Universitetshospital. Vi betjener sygehusafdelinger på OUH (Odense

Læs mere

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr

Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr KAMPAGNER OG PROJEKTER SLUTRAPPORT til DDD Screening for regeloverholdelse hos 50 smådyrspraktiserende dyrlæger med fokus på anvendelse og udlevering af receptpligtige lægemidler til dyr J. nr.: 2013-13-795-00007

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

Tidlig diagnostik

Tidlig diagnostik Hvilke behov har almen praksis i fremtidens diagnostik, og hvordan kan arbejdsdelingen mellem almen praksis og sygehusene optimeres. v. Roar Maagaard, formand for DSAM, praktiserende læge & lektor, Skødstrup

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne

Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Samarbejde mellem psykiatri og somatik - set med psykiatriens øjne Hvorfor er samarbejdet med de somatiske afdelinger sås vigtigt? Patienter med psykiatrisk lidelse har væsentlig kortere levetid end andre

Læs mere

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow

Forskningsopgave. Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis. Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Forskningsopgave Mycoplasma genitalium ved akut urethritis hos mænd i almen praksis Trine Overgaard og Lisa Videbæk Gow Marts 2011 Introduktion. Mænd, der henvender sig hos praktiserende læge med urethritissymptomer;

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg Svarprocent: 53 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført

Læs mere

Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder.

Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder. Forslag til etablering af MR-scannerfunktion ved Sygehus Sønderjylland, Tønder. Baggrund. Ved ændringen af Sygehus Sønderjylland Tønder til et sammedagssygehus har Regionsrådet besluttet, at sammedagssygehusets

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72

MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 MÅLING AF PATIENTOPLEVET KVALITET 2017 Morten Ring ApS. Svarprocent: 72 Læsevejledning Her er dine resultater fra målingen af patientoplevet kvalitet i speciallægeklinik, som blev gennemført i perioden

Læs mere

Integration følge hjem og følge op

Integration følge hjem og følge op Integration følge hjem og følge op a m Glostrup PKO træf 19 april 2012 Lars Rytter Praksiskonsulentordningen (PKO) Rammen er Region hovedstadens ældreplan Region H s ældreplan 2010 flg aktiviteter: Følge

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere