Faglig og Økonomisk Afrapportering. Regnskabsåret 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig og Økonomisk Afrapportering. Regnskabsåret 2009"

Transkript

1 Faglig og Økonomisk Afrapportering Regnskabsåret 2009 Miljøportalsekretariatet DMP j.nr. Ref.: lohkr/bipah April 2010

2 1 FAGLIGE OG ØKONOMISKE RESULTATER Indledning Faglige resultater Økonomiske resultater Forventninger til REGNSKABSTAL Bidrag og mellemværende Årets omkostninger KL OG DANSKE REGIONER - MELLEMVÆRENDE Kort om finansieringsprincipper Anlægsaktiver pr Forudbetaling pr Anvendelse af nettoforudbetalingen PÅTEGNING

3 Økonomisk Afrapportering er en årsopgørelse for Danmarks Miljøportals økonomiske og faglige resultater og er udgangspunktet for Danmarks Miljøportals bestyrelses godkendelse af sekretariats økonomiske dispositioner i regnskabsåret I rapporten redegøres for Danmarks Miljøportals ressourceforbrug og finansiering. I rapporten vil der blive fokuseret på de økonomiske såvel som de faglige resultater. I forhold til sidstnævnte er der taget udgangspunkt i indsatserne, som er defineret i Danmarks Miljøportals strategi , som bestyrelsen godkendte ved afslutningen af Desuden redegør rapporten for størrelsen og fordelingen af det økonomiske mellemværende mellem Danmarks Miljøportal og portalens bidragydende partnere, ved udgangen af regnskabsåret. Bestyrelsen har i 2009 godkendt en ny model for finansiering, hvor det ikke er omkostninger men bidragene der fordeles. Dette er beskrevet i en allonge til samarbejdsaftalen. Med udgangspunkt i tal fra Årsrapport 2009, den ovenfor nævnte nye finansieringsmetode og principper for den økonomiske afrapportering skitseret i notatet Principper for Årsopgørelse af DMP s Regnskab 1 - præsenteres i denne rapport en økonomisk redegørelse, der tydeliggør over for bestyrelsen for Danmarks Miljøportal, hvordan de indskudte midler forvaltes af portalsekretariatet, og hvordan størrelserne af de tre økonomisk bidragende parters indbetalte midler relaterer sig til den i samarbejdsaftalen fastsatte fordeling af finansieringen af portalens aktiviteter. 1 Notat. Principper for årsopgørelse af DMP s regnskab. Danmarks Miljøportal, Miljøportalsekretariatet, 29. januar

4 1 Faglige og økonomiske resultater 1.1 Indledning Danmarks Miljøportal er et partnerskab mellem KL, Danske Regioner og Miljøministeriet. Det er etableret med det overordnede formål at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden. Det er Danmarks Miljøportals bestyrelse der fastlægger sekretariatets aktiviteter i overensstemmelse med partnerskabets samarbejdsaftale. Som et led i denne planlægning har bestyrelsen for Danmarks Miljøportal i 2009 vedtaget en strategi for I den forbindelse er der gjort status for resultater og mål i 2009 i relation til strategiens fem indsatsområder, hvilket har dannet baggrund for denne rapports faglige resultater. Strategien er defineret ved følgende fem indsatsområder: Datagrundlag System- og driftsmiljø Indsatserne Datagrundlag og System- og driftsmiljø er forudsætninger for, at missionen kan gennemføres og visionen opfyldes. Nye fagområder Digital effektivisering af arbejdsgange Offentlighedens informationsbehov. Digital effektivisering af arbejdsgange og Offentlighedens informationsbehov opfatter Danmarks Miljøportal som den egentlige vision altså Danmarks Miljøportals ledestjerne og mål. Sekretariatet opfatter i udgangspunktet indsatsen Nye fagområder som en metodisk og ensartet proces for hurtigere at kunne optage nye fagområder i Danmarks Miljøportal. Sekretariatet har valgt at beskrive indsatsen, både i forhold til udvikling af eksisterende fagområder såvel som optag af helt nye fagområder som eksempelvis kunne være VVM data, Støj, Affald o.m.a. 1.2 Faglige resultater Datagrundlag I 2009 er der konstateret en fremgang på ajourføring på alle fagområder: Natur, Grundvand, Overfladevand og Arealinformation. Af indsatser kan nævnes at der er blevet udarbejdet analyser af status på 4

5 ajourføring af data - aktuelle som historiske data, at der er aflagt besøg i ca. 20 kommuner og miljøcentre., at der er afholdt workshop med repræsentanter for partnerskabet, at ajourføringsstatistikker nu udarbejdes systematisk hver 3. måned samt at der er blevet udarbejdet præsentationsmateriale af visionen. Danmarks Miljøportal vurderer at de iværksatte indsatser i 2009 har haft en effekt. Data i Danmarks Miljøportal er dog stadig på forskellige udviklingsstadier og det kræver en kontinuerlig indsats, at ensarte data samt at motivere og fremme miljømyndighedernes indberetning af data. Målrettet kommunikation og fokus på standardisering er en indsats i 2010 med henblik på at fortsætte den positive udvikling fra System- og driftsmiljø I 2009 er der skabt overblik over alle eksisterende kontrakter og forhandling med driftsleverandører om forlængelse af Service Level Agreement (SLA) er gennemført. I den forbindelse er der indgået aftale med to fagdatacentre henholdsvis DMU og GEUS om afrapportering af supporthenvendelser vedrørende Danmarks Miljøportal. Det skal medvirke til et bedre overblik over system- og driftssituationen i Danmarks Miljøportal. I overensstemmelse med samarbejdsaftalen for Danmarks Miljøportal vil der også i 2010 være fokus på konkurrenceudsættelse af driften med henblik på bedre og mere omkostningseffektiv drift af portalens systemer. Nye fagområder På Danmark Miljøportal er der miljødata fra fire fagområder: Natur, Overfladevand, Grundvand, Punktkilder. En del af disse data er offentlig tilgængelige på danmarkskortet Arealinformation. På Arealinformation er der i 2009 optaget en række nye temaer: ortofoto 2008, fredninger og temaer på fagområdet natur. Der er udarbejdet en proof of concept (POC) på en ny punktkildedatabase, der skal udstille data om regnbetingede udledninger på Arealinformation. I 2009 er der arbejdet målrettet på idriftsættelse af en helt ny jordforureningsdatabase. Systemet er klar til at modtage data, men idriftsættelsesprøven udestår. Udstilling af jordforureningsdata på Arealinformation er en indsats i 2010 til glæde for myndigheder og borgere og ejendomsmæglere. Digitalisering af effektive arbejdsgange Udvikling af fælles digitale arbejdsgange skal gøre miljømyndighedernes arbejde med miljødata nemt og nyttigt. Med udgangspunkt i myndighedernes behov for at anvende data og integrere til Danmarks Miljøportals systemer er der i 2009 gennemført en evaluering af it-arkitekturen - Service Orienteret Arkitektur (SOA). Evalueringen har allerede i 2009 kastet den første succes af sig med en ny service på fagområdet Natur, som med succes benyttes af Miljøministeriet i projekt Digitalisering i felten til ud- 5

6 vikling af en håndholdt enhed. Den håndholdte enhed betyder at feltmedarbejdere kan foretage registreringer mobilt i felten. Data trækkes automatisk via webservices og lægger de nye data tilbage i naturdatabasen. Dette forventes at få positiv betydning for ajourføring af data på Naturområdet. Danmarks Miljøportal betragter den nye service som et gennembrud og forventer at flere systemleverandører vil samarbejde med Danmarks Miljøportal og benytte services til udvikling af løsninger til nytte for miljømyndighederne. I 2009 er der registreret logins på systemerne på Danmarks Miljøportal via brugerstyringen. Brugerstyringen er altså identiteten, der giver miljømyndighederne direkte adgang til Danmarks Miljøportals systemer og beskytter de data, som registreres i de fællesoffentlige databaser. Der er i 2009 arbejdet målrettet på at sikre en opgradering af brugerstyringsløsningen til en forbedret version, som gør myndighederne i stand til at leve op til alle offentlige standarder. Danmarks Miljøportal har udarbejdet en proof of concept (POC), som levede op til alle forventningerne. Der har vist sig stor opbakning fra myndighederne og et væsentligt indsatsområde i 2010 er opgradering af brugerstyringen. Danmarks Miljøportal vil således være på forkant og klar til at kunne integrere til andre dataområder via fællesoffentlige standarder, herunder BorgerDK og NemLogin. Offentlighedens informationsbehov Danmarks Miljøportals ansigt udadtil er danmarkskortet Arealinformation på hjemmesiden miljoeportal.dk. Fra miljoeportal.dk der er desuden adgang til miljøportalens 14 systemer som indeholder naturog miljødata fra hele landet. Miljoeportal.dk har i 2009 gennemsnitlig haft unikke brugere om måneden og andre centrale hjemmesider henviser til miljøportalen bl.a. Virk.dk, Borger.dk og husdyrsgodkendelser.dk. Danmarks Miljøportal vurderer, at hjemmesiden har et større potentiale og forventer i 2010 med målrettet indsats på webkommunikation at øge kendskabet og dermed anvendelsen af miljoeportal.dk. I 2009 var hovedparten af miljødata på Arealinformation relateret til landbrug og indsatser vil medvirke til at flere relevante miljødata udstilles i Danmarks Miljøportal har indgået samarbejde med projekt DIADEM (Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel), hvor den overordnede projektledelse er placeret i Erhvervs- og Byggestyrelsen. Danmarks Miljøportal skal lave en delservice, der skal give ejendomsmæglere nem adgang til relevante oplysninger ved ejendomshandler. Til projektet skal Danmarks Miljøportal levere en service til online konfliktsøgning på en given matrikel. Konfliktsøgningen kan også benyttes af andre interessenter. 6

7 1.3 Økonomiske resultater Med udgangen af 2008 var en række emner uafklaret i forhold til økonomien i Danmarks Miljøportal. Sekretariatet arbejdede i 2008 med en masterplan, som omfattede de projekter, der skulle igangsættes i de kommende år. Bestyrelsen blev i slutningen af 2008 gjort opmærksom på, at denne masterplan ikke indeholdte afledte omkostninger (kodevedligehold, support, serverdrift mv.) samt en række øvrige økonomiske forhold. Bestyrelsen modtog i 2008 forslag til afværgeforanstaltninger. Afledt heraf var der i bestyrelsen usikkerhed om økonomien for I januar 2009 blev der ansat en ny sekretariatschef, der som følge af usikkerheden iværksatte en række tiltag på det administrative område for at sikre overblik og styring af økonomien. Det omfattede blandt andet omlægning af økonomistyringen, kortlægning af kontraktlandskabet samt governance. Der blev tilendebragt en kortlægning af anlægsaktiverne i 1. halvår Efter involvering fra departementet endte kortlægningen med begrænsede nedskrivninger af anlægsaktiverne. Øvrige usikkerheder vedrørende åbningsbalancen fra 2007 blev ligeledes endeligt afklaret i 1. halvår 2009 men uden yderligere ændringer til regnskabet. I slutningen af 2009 godkendte bestyrelsen endvidere en ny bidragsbaseret model for finansiering af Danmarks Miljøportal i stedet for den tidligere omkostningsbaserede model. Den bidragsbaserede model medfører, at bidraget fra KL og Danske Regioner opgøres på basis af finanslovsbevillingerne mod tidligere at være opgjort på basis af årets realiserede omkostninger. Der er realiseret et lønforbrug på 4,9 mio. kr. i 2009 sammenholdt med et lønsumsloft på 5,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2009 har været tre opsigelser uden, at en efterfølgende nyansættelse er sket i umiddelbar forlængelse heraf. Den manglende bemanding er i et vist omfang kompenseret ved hjælp af vikarer på konsulentbasis. Årets resultat udgør et overskud på 1,5 mio. kr. og vedrører primært et mindreforbrug på afskrivninger og renter. Årsagen til mindreforbruget kan primært tilskrives forsinkelser i planlagte projekter og investeringer som har været en naturlig følge af, at flere medarbejdere har været nye. Endvidere har der i lyset af de økonomiske usikkerheder været vist tilbageholdenhed med omprioriteringer og igangsættelse af projekter for at sikre en forsvarlig drift uden underskud. I lyset af dette vurderes resultatet tilfredsstillende og årets resultat i 2009 vil sikre realisering af planlagte projekter i Økonomien har således vist sig ikke at være så anstrengt som præsenteret for bestyrelsen i Det overførte overskud i 2009 forventes anvendt i 2010 til udbedring af de gamle amtskommunale vandsystemer, it-sikkerhed og datamodel herunder standardisering. I 2010 udmøntes den vedtagne strategi i delstrategier og de projekter, der blev sat på hold i 2009 genoptages. Det drejer sig blandt anden om overfladevand, videreudvikling af DKjord, services til grundvand, infrastrukturprojekt på Danmarks Arealinformation samt implementering af standard for itsikkerhed. Endvidere skal der fokus på support og kundehenvendelser til glæde for myndigheder og andre interessenter i Forventninger til 2010 Danmarks Miljøportal forventer i løbet af 2010 at implementere strategien i praksis med delstrategier på alle fagområder. 7

8 I overensstemmelse med det offentliges digitaliseringsstrategi, Grøn vækst og bestyrelsens vedtagne strategi skal der fortsat fokuseres på at styrke og videreudvikle dataindholdet samt fremme og smidiggøre indberetningen af data. System- og driftsmiljøet skal konkurrenceudsættes og optimeres, så Danmarks Miljøportal fremstår som en seriøs og professionel samarbejdspartner, der kan sikre et ensartet og højt serviceniveau. Disse indsatser vurderer sekretariatet er forudsætninger for, at der kan udvikles omkostningseffektive digitale løsninger, der skaber værdi for miljømyndighederne. Danmarks Miljøportal skal således fortsat understøtte myndighedernes opgaveløsning på miljøområdet gennem fælles digitale løsninger, der styrker tværfaglighed og samarbejde på tværs af myndighedsgrænser. Med udgangspunkt i behovet for at kunne se og aktivt anvende data på tværs af myndigheder og geografiske områder skal Danmarks Miljøportal facilitere deling af data og give let adgang til anvendelse og behandling af miljødata. Det skal opnås ved at sætte myndighederne i centrum og sætte fokus på udvikling af flere digitale services med respekt for lokale såvel som fælles arbejdsgange og processer decentralt såvel som centralt. Ifølge Århus-konventionen medvirker viden om miljøet til værn om miljøet. Som fællesoffentlig indgang til miljødata har Danmarks Miljøportal en opgave i at formidle miljødata til offentligheden og understøtte myndighederne i deres arbejde med formidling af miljøsituationen i Danmark. I årene frem til 2012 vil der være fokus på målsætningerne for edag3 på miljøområdet. Myndigheder, systemleverandører, samarbejdspartnere, interesseorganisationer, presse, borgere o.a. er brugere af Danmarks Miljøportal. De er alle online og forventer at modtage information, der passer til deres situation og kontekst. Danmarks Miljøportal vil arbejde for at brugernes forventning om information honoreres og vil være på forkant med mulighederne for at udstille og distribuere miljødata til andre hjemmesider, webfællesskaber og online medier. Det er Danmarks Miljøportals hensigt at bringe langt flere offentlige data i spil for at skabe større viden og bevågenhed om miljøet og naturtilstanden i offentligheden. 8

9 Figur 1 Prioritering af indsatsområder fra Danmarks Miljøportals Strategi Overordnet betragtes indsatserne Digital effektivisering af arbejdsgange og Offentlighedens informationsbehov, som Danmarks Miljøportals egentlige vision altså Danmarks Miljøportals ledestjerne og mål. Indsatserne Datagrundlag, System- og driftsmiljø og nye fagområder vurderer Danmarks Miljøportal er forudsætninger for, at visionen kan gennemføres. 9

10 2 Regnskabstal I dette afsnit præsenteres Bidrag og mellemværende Årets omkostninger Tallene i afsnittets oversigter stammer fra afsnittene 3.2, 3.3 og i Danmarks Miljøportals Årsrapport Bidrag og mellemværende I henhold til samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce (er udtrådt som partner) om fællesoffentligt partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet er der fastsat en række bestemmelser vedrørende finansieringen af partnerskabets aktiviteter. Bestyrelsen har i 2009 godkendt en ny model for finansiering, hvor det er bidragene og ikke omkostningerne der fordeles. Dette er beskrevet i en allonge til samarbejdsaftalen. Hovedreglen er fortsat, at fordelingen skal være følgende med mindre anden fordelingsnøgle specifikt er aftalt: Miljøministeriet, 45 % KL, 45 % Danske regioner, 10 % Nedenstående oversigt viser hvorledes Miljøministeriets bidrag er opgjort i mkr. MIM s nettoudgiftsbevilling (Finanslov 2009) 23,0 Tillægsbevilling ,6 Afskrivninger vedrørende aktiver fra 2007, betales af staten -5,5 Statens årsværksomkostninger 2,6 AMP-midler betales af staten -5,5 Miljøministeriet, 45% 15,2 Tabel 1 Bidrag fra Miljøministeriet 10

11 På basis af beregningen af Miljøministeriets bidrag til Danmarks Miljøportal er KL s og Danske Regioners bidrag beregnet og vises i nedenstående oversigt mkr. KL, 45% 15,2 Danske Regioner, 10% 3,4 Tabel 2 KL og Danske Regioners bidrag I nedenstående oversigt er vist udviklingen i KL s og Danske Regioners mellemværende (forudbetalt bidrag) i mkr. KL DR Mellemværende ,3 3,1 Indbetalt bidrag i år ,2 3,4 Indtægtsført bidrag i år ,2-3,4 Mellemværende ,3 3,1 Tabel 3 Udvikling i mellemværende (forudbetalt bidrag) med KL og Danske Regioner. 2.2 Årets omkostninger Nedenstående oversigt viser samlede omkostninger i resultatopgørelsen (jf. Årsrapport 2009) OMKOSTNINGER BEMÆRKNING mkr. mkr. Husleje m.v. Husleje, kantinedrift 1.4 1,0 Personaleomkostninger Løn, pension, regulering af feriepengehensættelse mv. 5,2 4,9 Af- og nedskrivninger* Af- og nedskrivninger ,9 Andre ordinære driftsomkostninger Konsulenthonorarer/driftsaftaler med leverandører mv. 19,4 19,6 Indkøb ved statsinstitutioner Driftsaftaler/projekter/ydelser indkøbt hos statsinstitutioner 3,7 4,6 Finansielle poster netto Renter af lånerammeudnyttelse, rente af indestående 1,5 1,1 OMKOSTNINGER i alt 41,6 40,1 Tabel 4 Samlede omkostninger i resultatopgørelsen. 11

12 3 KL og Danske Regioner - mellemværende Miljøministeriet, KL og Danske Regioner (DR) finansierer Danmarks Miljøportal i forholdet I 2007 og 2008 har der været anvendt en forbrugsbaseret model og for 2009 har bestyrelsen vedtaget en bidragsbaseret model som omtalt ovenfor. 3.1 Kort om finansieringsprincipper Finansieringsmodellen er konstrueret således at staten, KL og DR skal bidrage til finansiering af DMP s driftsomkostninger i forholdet Investeringer i nye it-projekter afskrives normalt over en 5-årig periode. De i fællesskab foretagne investeringer finansieres over afskrivningsperioden af alle tre parter. DMP er en statsinstitution under Miljøministeriet og det er således DMP der via en statslig kredit i første omgang finansierer investeringen mens de tre parter efterfølgende finansierer de afledte afskrivninger i takt med at DMP s lån tilbagebetales. Rent formelt hæfter MIM, KL og DR således for de i fællesskab foretagne investeringer i forholdet KL og DR s andel af denne hæftelse skal over tid sigte mod at svare til den forudbetaling disse to parter har foretaget. 3.2 Anlægsaktiver pr Anlægsaktiverne udgør pr i alt 21,8 mio. kr. Heraf vedrører 7,3 mio. kr. MIM anlægsaktiver som kun MIM skal dække afskrivningerne på. Restværdien af de i fællesskab foretagne investeringer udgør således 14,5 mio. kr. Denne restværdi skal parterne dække i forholdet Forudbetaling pr Som det er vist i tabel 3 udgjorde KL s forudbetaling 16,3 mio. kr. og Danske Regioners forudbetalinger 3,1 mio. kr. pr Forudbetalingen er delvist reserveret til afskrivninger på de i fællesskab foretagne afskrivninger. Dette er vist i nedenstående tabel mkr. Forudbetaling, brutto Andel af anlæg Forudbetaling, netto KL 16,3 6,5 9,8 Danske Regioner 3,1 1,5 1,6 I alt pr ,4 8,0 11,4 Tabel 5 Specifikation af mellemværende (forudbetalt bidrag) med KL og Danske Regioner. 12

13 KL og DR har således pr henholdsvis 9,8 mio. kr. og 1,6 mio. kr. til rådighed for afvikling af projekter mv. udover hvad der finansieres af alle tre parters ordinære bidrag. 3.4 Anvendelse af nettoforudbetalingen De to parter har mulighed for at afvikle særlige projekter for deres nettoforudbetaling. Da det skal ske i regi af Danmarks Miljøportal kræver dette en særlig vedtagelse i bestyrelsen. 13

14 4 Påtegning Det tilkendegives hermed, at omtalen i afsnittene om faglige resultater og regnskabstal er i overensstemmelse med Årsrapport København, den København, den Helle Pilsgaard Danmarks Miljøportal Bestyrelsesformand Birgitte Pahl Danmarks Miljøportal Sekretariatsleder 14

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2011

Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2011 Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2011 Faglige og økonomiske resultater... 4 Indledning... 4 Faglige resultater... 7 Forventninger til 2012... 9 Uddybende analyser og vurderinger...

Læs mere

Økonomisk Afrapportering. Regnskabsåret 2008

Økonomisk Afrapportering. Regnskabsåret 2008 Økonomisk Afrapportering Regnskabsåret 2008 Miljøportalsekretariatet DMP j.nr. 079-00209 Ref.: thten/bipah Maj 2009 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 LEDELSESBERETNING 4 3 REGNSKABSTAL 5 4 PÅTEGNING 10 5 BILAG

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Torben Eriksen Projektleder Naturdatabasen Projektmedarbejder Arealinformation 28. maj 2008 Miljoeportal.dk 1 Danmarks Miljøportals opgave Give myndighederne adgang

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Én indgang til data om natur og miljø

Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Strategi. Danmarks Miljøportal. Vedtaget den

Strategi. Danmarks Miljøportal. Vedtaget den Strategi Danmarks Miljøportal Vedtaget den 15.09.2016 Forord Danmarks Miljøportal er et fællesoffentligt partnerskab mellem KL, Danske Regioner og Staten repræsenteret ved Miljø- og Fødevareministeriet.

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce

Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce om fællesoffentligt partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal

Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal 2 Agenda Hvem står bag Miljøportalen? Miljøportalens opgaver Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi miljøområdet Hvordan kan Videnscenter for Landbrug

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE

IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE IT PÅ TVÆRS OG TIL FÆLLES GAVN FOR STAT, REGION OG KOMMUNE Afdelingschef Lars Kaalund Orbicon A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 6. - 7. marts 2007 IT PÅ TVÆRS OG

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Danmarks Miljøportal, den 7.februar ATV Jord og Grundvand. Gå-hjem-møde: Miljødata i Danmark

Danmarks Miljøportal, den 7.februar ATV Jord og Grundvand. Gå-hjem-møde: Miljødata i Danmark Danmarks Miljøportal, den 7.februar 2013 ATV Jord og Grundvand Gå-hjem-møde: Miljødata i Danmark 2 DKjord og PULS 1. DKjord fællesoffentlig jordforureningsdatabase Introduktion Jordforureningsattest Trin

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE

SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE SAMSPILLET MELLEM DIGITALISERINGS- STRATEGIERNE v/ Anne Kathrine Fjord-Marschall, specialkonsulent, KL KL S DIALOGFORUM FOR IT-LEVERANDØRER OG KONSULENTHUSE

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering af digitalisering

Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering af digitalisering Bilag 4.1.2.e Udkast til brugerundersøgelse (fremlagt 11102013 som bilag 7.2.2 Udkast til brugerundersøgelse) Bestyrelsesmøde den 24. september 2014 Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum

Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum Regeringens svar på fem forslag fra Virksomhedsforum der gennemføres Én indgang til det offentlige på miljøområdet (Miljøministeriet) Én indgang er særlig relevant på miljøområdet, idet virksomheder blandt

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

DANMARKS AREALINFORMATION

DANMARKS AREALINFORMATION DANMARKS AREALINFORMATION DATA OM MILJØET I DANMARK INTRODUKTION TIL DANMARKS AREALINFORMATION Danmarks Arealinformation 1 er en digital platform, der viser et bredt udvalg af fællesoffentlige stedbestemte

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Tættere offentligt, digitalt samarbejde

Tættere offentligt, digitalt samarbejde Agenda Den fælles offentlige digitaliserings strategi Grunddataprogrammet Standardisering af vej- og trafikdata Ny model for vejreference Stigruppens arbejde Resultat i relation til vejman.dk Tættere

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2013

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2013 ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2013 Udgivet af Danmarks Miljøportal og Miljøministeriet Årsrapport Regnskabsåret 2013 Tryk af tekst og omslag: Danmarks Miljøportal Marts 2014 Danmarks Miljøportal Rentemestervej

Læs mere

Indhold. Aktuelt. > Opdatering af kodeliste i overfladevandsystemerne

Indhold. Aktuelt. > Opdatering af kodeliste i overfladevandsystemerne Februar 2014 Danmarks Miljøportal kunne fra 1. januar 2014 kalde sig for Danmarks autoritative register på jordforureningsområdet. Det betyder at regionernes indberetning af jordforureningsdata alene opbevares

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Statistik på ajourføring juli - september 2016

Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0

Holbæk Kommune. Digitaliseringsstrategi Version 1.0 Holbæk Kommune Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Version 1.0 Indhold 1. Baggrund og resume... 3 2. Forretningsmæssige målsætninger... 5 3. Vision, pejlemærker, principper og målsætninger... 5 3.1 Vision...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer

Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2010 og 2011 Tillæg for historiske investeringer Bilag E I Vejledning Prisloft 2013 er de overordnede principper for de tre tillæg for investeringer under prisloftet blevet gennemgået. De tre tillæg for investeringer under prisloftet er: Tillæg for planlagte

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor Samarbejde om nytænkning og effektivisering Viden er grundlaget Flere fælles løsninger Principper for kommunal-statsligt samarbejde Principper for kommunal-statsligt samarbejde I aftalen om kommunernes økonomi for 2008 indgik en række principper for god decentral styring, der tager afsæt

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD)

Styregruppen for data og arkitektur. Reviewrapport for: Referencearkitektur for deling af data og dokumenter (RAD) Styregruppen for data og arkitektur Reviewrapport for: data og dokumenter (RAD) Indhold Arkitekturreview (scopereview) af referencearkitektur for deling af data og dokumenter 2 Reviewgrundlag 2 Projektresume

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Statistik på ajourføring for juli - august 2013

Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Statistik på ajourføring for marts - april 2013

Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere