VISION GRØNNE FÆRGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION GRØNNE FÆRGER"

Transkript

1 VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase Fase Fase 3 og Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner Se også

2 Visionsgruppen Bag visionen om grønne færger står en række interessenter i form af enkeltpersoner, der alle er enige om, at Ærø mangler en solid og fremtidssikret vision for færgedriften. Samtidig mener vi, at tiden er moden til, en modernisering af den nuværende tonnage og til at tænke i energieffektive og grønne løsninger. Endelig mener vi, at det store ønske om billigere og hurtigere overfart til alle øboer, gæster og virksomheder bliver dårligt tilgodeset med de nuværende løsninger. Vi tror på, at et paradigmeskifte er muligt i dansk færgefart allerede nu. Et skifte væk fra dieseldrift og over mod eldrevne skibe, der henter energien fra moderne batterier opladet af strøm fra vindmøller på land eller til havs. I Skotland, Norge, Frankrig og Kina ses allerede færger ombygget til hel eller delvis eldrift, men på Ærø har vi muligheden for at implementere teknologien for første gang i Danmark i partnerskab med en række virksomheder, der kan drage nytte af projektet til at udvikle nye markeder. Visionsgruppen består af: Flemming Boye, Ekstern Lektor i Økonomi Roar Falkenberg, Værftdirektør Leif Jensen, Havnechef i Thorsminde, fritidshusejer Niels Aage Jensen, Skibsfører og maritim instruktør Peter Danmark Jensen, Hotelejer Jens Kristensen, Rådgivende skibsingeniør Boye Kroman, Skibsreder Henrik Hagbarth Mikkelsen, Lektor og MBA i Shipping og logistik John Strojek, beboer og pendler, MBA fra CBS Visionsgruppen vil i løbet af kort tid nedsætte en egentlig projektgruppe. Der søges derefter midler til ansættelse af egentlige projektmedarbejdere. Dermed kan der arbejdes endnu mere målrettet mod realisering af visionen om et ærøsk transportsystem helt uden udledning af CO 2 og NO x. 1

3 Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger kan forsynes af to vindmøller (2,3 MW) ved ren batteridrift, således opnås nul-udledning af CO 2 og NO x. Elfærgen tager 25 biler med en besætning på kun tre, men kan transportere mere end M/F Ærøskøbing eller Skjoldnæs på grund af højere fart (kortere overfartstid), hvis indsat fra Marstal eller Søby. Elfærgen bruger under halvt så meget energi som tvillingefærgerne ved samme fart og kan alligevel bære tre lastbilstræk. Det slanke skrog giver højere hastighed i de mange sejlrender, op til knob. Besparelser Der spares ni millioner kilo CO 2 per år i forhold til 2012-olieforbrug. Der spares 54 % på energi-/bunkeromkostninger i forhold til 2012-priser. Der spares 22 % ved at bruge el i stedet for diesel i de nye færgers motorer. Der spares 40 % på besætningshyre til trods for 65 % flere afgange. Der spares 25 % på overfartstid fra både Søby og Marstal. Der spares 15 % på overfartstid fra Ærøskøbing. Der opnås % tilskud til moderne tonnage gennem grønne fonde, EU- og statspuljer i en konstruktion som det kendes fra øens solvarmeanlæg. Perspektiver Fuldt implementeret spares driftsomkostninger på over 20 millioner kroner årligt, hvilket overstiger hele kommunens færgetilskud. Alle brugere får hurtigere overfart og flere afgange at vælge imellem. Spidskapaciteten for biler, der i dag er en flaskehals, øges 15 %. 2

4 Bevares færgetilskud, og sendes hele overskuddet tilbage til brugerne spares cirka 40 kr. på en personbillet og 80 kr. på en overført bil (retur). Visionen sikrer Ærø mod højere oliepriser og forventede fremtidige afgifter på udlendning af NO x fra diesel i millionklassen. Synergi med elbusser på en ø med korte vejdistancer er oplagt, og vil sammen med nuværende vind- og solenergi sætte Ærø helt i front på området. Indtægter vil sandsynligvis også øges, da hurtigere, billigere og mere frekvent overfart alle er parametre, der giver flere rejsende. Merindtægt er dog ikke indregnet i budgettet. Hvem skal gøre det? Efter visionsgruppens mening løftes visionen bedst af et offentligt-privat samarbejde, hvori følgende interessenter kunne tænkes at indgå: Hvorfor offentligt-privat-partnerskab? Det offentlige har pligten til servicering af øernes transportbehov i Danmark, og skal leve op til krav og mål om nedbringelse af CO 2 -udledning i den danske transportsektor. De halvoffentlige og private selskaber aflønnes for deres tjenester, men lønnes også fra samarbejdet med ny viden, der kan udnyttes kommercielt andre steder. Ved et offentligt-privat-partnerskab sikres, at så stor en del af besparelsen som muligt kommer borgerne til gode. 3

5 Hvordan skal det gøres? Visionsgruppen danner en egentlig projektgruppe. Denne søger puljemidler til forundersøgelser, herunder ansættelse af projektmedarbejdere. Visionsgruppen søger også at opnå samarbejde med en række relevante partnere som underleverandører, udstyrsproducenter, elforsyningsselskaber, forskningsenheder, værft og transportselskaber, såsom rederi og vognmænd. Visionen implementeres i flere faser, der ikke nødvendigvis er indbyrdes afhængige af hinanden: Lille hurtigfærge købes brugt og ombygges til hybriddrift. Den supplerer i V-sejladsen fra Søby. Herved spares store beløb på sejlads med M/F Skjoldnæs. Tre eldrevne færger erstatter successivt nuværende konventionel tonnage. Herved spares for hver indsat færge store beløb på omkostningerne til brændstof og bemanding. Eventuelle tab ved salg af gammel tonnage tjenes hurtigt ind gennem besparelserne. Busser omlægges til batteridrift (ikke en del af denne rapportens budget). Der opkøbes anparter i mølleparker, f.eks. i Danmark, svarende til forbruget (i denne rapports budget regnes dog med vindstrøm købt på spotmarkedet). I de følgende rapportafsnit, beskrives visionens faser, budget og forudsætninger nærmere. 4

6 Fase 1 Mindre højhastighedsfærge, cirka 10 biler og passagerer erhverves brugt og ombygges til hybriddrift (diesel og elektrisk drift kombineret) med besætning på ned til to. Ved at vælge en højhastighedsfærge (HSC-kode) øges mulighederne for at finde egnet brugt tonnage markant, da HSC-koden gør det lettere at omflage og indklasse færgen til dansk flag. Konkret tonnage er fundet, men ikke handlet på nuværende tidspunkt. Højhastighedsfærgen indsættes det eneste sted på Ærø, hvor højhastighedssejlads over 20 knob ikke kolliderer med miljømæssige restriktioner, nemlig fra Søby. Her indsættes hybridfærgen som supplement i hullerne i M/F Skjoldnæs V-sejlads til henholdsvis Fåborg og Fynshav. Eksempel: Som det fremgår af et tænkt eksempel for en V-sejlplan med to færger, kan der spares en til to daglige af de dyre dobbeltture med M/F Skjoldnæs, der sejler med en langt større besætning. Hybridfærgen passer i størrelse og omkostninger langt bedre til mange af de tynde afgange i ydersæson på V-sejladsen, mens Skjoldnæs bruges til afgange med mange lastbiler eller passagerer. Med overfartsider på ned til 30 minutter til såvel Fåborg som Fynshav vil hybridfærgen give helt nye pendlermuligheder i begge retninger, både til Fyn og Als. Samtidig vil bilister få mulighed for lynhurtig transport til og fra Ærø. Endelig afhjælpes den meget lange ventetid på over 5 timer mellem to afgange i V-sejladsen. Billetsalget sker hovedsagelig ved booking, i automater og gennem rabatkort for at sikre en så lille arbejdsbelastning for besætningen som muligt. Cateringen indgår ikke i sikkerhedsbesætning og lukker på grund af den korte sejltid. Der opsættes automater til kaffe, te, vand med videre. Hybridfærgen ligger til med agterenden i eksisterende lejer. Anlægsinvesteringer til brugt færge og ombygning til hybriddrift (delvis batteridrift) er budgetteret til 25 millioner kr. 5

7 Fase 2 Første eldrevne nybygning med en kapacitet på 25 personbiler og/eller tre lastbiltræk samt 150 passagerer. Fart 13 til 15 knob også mulig i sejlrender. Besætning 3 mand normalt, men muligt at gå helt ned på to ved meget få biler/passagerer, således at yderafgange kan opretholdes uden store tab. Færgen planlægges indsat hurtigst muligt på ruten Marstal-Rudkøbing, hvor kapacitetsudnyttelsen er bedst på grund den korte overfart og det beskyttede farvand. Der kan trods sejlrender sejles med servicefart 13 knob. Overfartstid +40 minutter. Afgang på fast klokkeslæt fra hver havn hver anden time og gratisbus direkte til/fra Svendborg, se budget. Billetsystem ændres med rabatter ved online betaling og booking for at aflaste billettering for færgens personale. Der bliver minutter i havn, hvilket giver god tid til eventuelt batteriskifte. De sene ture sejles på ruten, der giver afgang til Ærø hver anden time i stedet for hver tredje time i dag. Anlægsinvesteringer til konventionel nybygning er cirka 45 millioner kr., dertil kommer merudgifter til opbygning af batterisystem anslået til omkring 10 millioner kr., altså i alt 55 millioner kr. per elfærge. Færgen bygges, så den passer ind i eksisterende færgelejer. Figur 1 Eldrevet færge. 150 passagerer og 25 biler (3 lastbiltræk). Illustration Fjellstrand katamaran, men mere sandsynligt, at det endelige design bliver konventionelt enkeltskrogsfærge med slanke linjer. Driftsomkostningerne er væsentligt reduceret på grund af lav vandmodstand, lave vedligeholdelsesomkostninger og en besætning, som kan varieres fra 3 helt ned til 2 mand afhængig af sæson og belægning på yderafgange (mod f.eks. M/F Marstals 5 mand). 6

8 Fase 3 og 4 Anden nybygning erstatter M/F Skjoldnæs og supplerer den hurtige hybridfærge i V- sejladsen fra Søby. Overfartstid henholdsvis 45 og 50 minutter til Fåborg og Fynshav. Tvillingefærgerne udfases, når den sidste nybygning indsættes på ruten Ærøskøbing- Svendborg. Sejltiden reduceres her til 65 minutter. Reduktionen er ikke så drastisk som på de øvrige ruter, da færgerne sejler med relativt høj fart på ruten allerede i dag. Salget af tvillingefærgerne ventes at give Ærø Kommune et tab i størrelsesordnen 30 millioner kroner (afhængigt af dato for implementering af fase 3 og 4), da færgernes afskrevne værdi formodentlig ikke modsvarer salgsprisen. Dette skal dog sættes i forhold til forventet driftsbesparelse på over 20 millioner kr. årligt, altså er tabet hentet hjem igen på under to år! Der er ikke i budget indregnet øgede indtægter fra et trafikspring i passagertal trods kortere overfart, billigere overfart og flere afgange. Til gengæld regnes med mulighed for, at også en privat operatør kan besejle Ærøskøbing-Svendborg med lille hurtig passagerfærge, således at pendlere hér for 45 minutters overfart. Eksempel: Alle tre batterifærger tænkes at være af samme størrelse, således kan de frit skiftes rundt på ruterne efter behov. Med elfærgerne og hybridfærgen, indsat på nævnte ruter, øges spidskapaciteten for biler, der i dag ofte udgør en flaskehals, med 15 % i forhold til 2013 sejlplan. 7

9 Budget Budget ved fuld implementering og uden kommunalt driftstilskud i tusinde kroner (2012 priser): Budgettet udviser besparelser fra driften på over 20 millioner kr. årligt i forhold til budget. De største besparelser kommer fra olie- og hyreomkostninger, hvor der spares henholdsvis 10 og 13 millioner kr. årligt med de nedennævnte forudsætninger og en oliepris (MDO) på 1150 $/ton. Den nedlagte cateringfunktion bidrager desuden til besparelsen med knapt to millioner kr. årligt. Ved 50 % tilskud til anlægsinvesteringer fra fonde, udviklingspuljer, EU og stat, er finansieringsomkostningerne cirka to million kr. højere end nuværende leasing af tvillingefærgerne, der dog er finansieret ved en lavere fleksibel rente end brugt i budget. Ved kun 30 % anlægstilskud er meromkostningen 5,5 millioner kr. til finansiering årligt i forhold til 2012-budget. Så selv med lavere tilskud, er der stadig store besparelser ved visionen. Baseres tonnagens finansiering i stedet på kommunale lån, som det er tilfældet i dag, falder finansieringsydelsen drastisk i forhold til opstillet visionsbudget. Det forbedres i så fald med næsten tre millioner kr. årligt. 8

10 Forudsætninger Resultatbudgettet bygger på årlige overførselstal svarende til perioden Muligt trafikspring, på grund af flere afgange og hurtigere overfart, er ikke indregnet. Indtægter svarende til 2012 færgebudget på 66 kr. per overført passager og 140 kr. per overført bil. Omsætningen er eksklusive vareafgifter. Persontransporten er momsfritaget, hvorfor en del af momsen på el og andre varekøb ikke kan løftes af. Forbrug bygger på tidligere nævnte sejlplanseksempler. Der sejles 65 % flere ture end 2013 sejlplan, men naturligvis med mindre færger og mindre forbrug per tur. Elprisen er budgetteret med 60 øre per KWh for vindstrøm i spotmarked, afgiftsfritaget, som for diesel til skibsdrift, men dog inklusive offentlige forpligtelser (PSO-afgift). Den del af momsen, der ikke kan modregnes, er indeholdt i posten ikke refusionsbar moms. Der er ikke regnet med produktionspris fra egne vindmøller i budgettet. Dette forventes dog at kunne give billigere strømpris end brugt i budgettet, også når der tages højde for forrentning af mølleinvesteringer i f.eks. en vindmøllepark et sted i Danmark. Elforbruget kan dækkes af to 2,3 MW møller til 23 millioner kr. per styk, men de er, som nævnt ikke indregnet i budget. Budgettet bygger på fuld konvertering til batteridrift. Ved ren dieseldrift af nye færge bliver omkostning til bunker omkring 2,8 millioner kr. højere per år, inklusive ikke refusionsbar moms. Det antages, at den samlede virkningsgrad af elmotor, transmission og batteriop- og afladning bliver over 0,75. De bedste batterier i dag har virkningsgrader på over 0,95, og i færgedrift kan batterierne opereres indenfor deres mest effektive ladeområder. Tab ved transmission er marginal og elmotorer i denne størrelse ligger typisk mellem 0,85 og 0,92. Med en samlet virkningsgrad på 0,75, er der derfor budgetteret forholdsvis konservativt. Vedligeholdelsesomkostninger er skønnet ud fra skibsstørrelse og driftsform. Der knytter sig nogen usikkerhed til batteriernes levetid, hvorfor tallene er lagt tæt op af dieseldrift, selvom batteridrift teoretisk set kræver meget lidt vedligehold i maskinrum. Forventet levetid på batterier er p.t. 5-7 år, men udviklingen går hurtigt. Således formodes næste batterigeneration at holde længere og være endnu mere effektive. Flere batterityper konkurrerer lige nu, om at være de mest effektive i forhold til pris, ydelse og vægt. Lønomkostningerne er baseret på 3 mands besætning på alle afgange på nær hybridfærgen. Der er regnet med relativt høje lønninger til skibsførere og maskinmestre, selvom lavere certifikater er tilstrækkeligt for skibsstørrelsen. Dette for altid at kunne sikre kvalificeret arbejdskraft. Rengøring foretages af andet personale. Der regnes med tilsvarende rabatter på skibsafgifter, som indikeret i det seneste færgeforlig fra Svendborg Kommune. Ligeledes er udgifter til færgeleje reduceret for ruten Marstal-Rudkøbing, da Ærø Kommune tager et stort tab på disse i

11 Eksisterende landanlæg/færgelejer skal kun tilpasses i mindre grad, da der hovedsagelig er tale om nybygninger. De nuværende tilskud fra andre kommuner tænkes kanaliseret til Ærøs færgepassagerer via forbedringer og rabatter i infrastrukturen omkring havne og gratisbusser for færgepassagerer. Til gratisbus for færgepassagerer til/fra Rudkøbing forventes behov for tilskud til Fynbus på cirka 1,5 milloner kroner årligt (ikke i budget). Ruten rammer nu faste minuttal. Til og fra Fynshav er behovet for tilskud til Sydtrafik noget mindre (kun få gående passagerer). Administration, booking og markedsføring er på niveau med 2012-budget inklusive kommunal direktion. Der spares op mod to millioner kr. årligt ved, at cateringfunktionen på de hurtige og mindre færger erstattes af automater, da personalet ikke længere skal indgå som sikkerhedsbesætning og turerne er kortere. Hele visionen koster naturligvis mange arbejdspladser i færgerne. Dette skal dog sammenholdes med den store samlede besparelse for kommune og samfund, der giver væsentligt lavere billetpriser, hurtigere rejsetid og mulighed for at skabe nye arbejdspladser. Hybridfærge betales af over 15 år og nybyggede elfærger over 25 år, der er set bort fra restværdi i budget. I stedet benyttes fast låneydelse på 8 % for de nænvte perioder til den nødvendige kaptital på 95 millioner kr. forudsat 50 % tilskud. Ved kun 30 % tilskud er kapitalbehovet 137 millioner kr. og den årlige ydelse stiger med 3,7 millioner kr. Idet der ikke er regnet med trafikspring, trods mange forbedrede serviceparametre, er der gjort plads til indtægter for lille privat passagerfærge på ruten Ærøskøbing-Svendborg. Hverken dennes indtægter eller omkostninger fremgår af budgettet. 10

12 Forrentning og prisreduktioner Fonde samt stats- og EU-puljer Modellen kendt fra udvidelserne af Marstals store solvarmeanlæg benyttes til finansiering af visionen. Med den miljømæssige innovation og nyhedsværdi, der ligger i visionen om at gøre Ærøs offentlige transport udledningsfri, vurderes det realistisk at efterligne konstruktionen, hvor op til halvdelen af anlægsinvesteringerne til grøn teknologi kommer fra fonde, stat og EU. Hvis målet om 50 % tilskud ikke kan nås, er merudgiften ved kun 30 % tilskud, som nævnt, omkring 3,7 millioner kr. per år ved 15 henholdsvis 25 års afbetaling og ydelse ud fra fast forrentet 8 % lån over nænvte perioder. Dette giver stadig mulighed for en fornuftig forrentning af investeringen. Forrentning, driftstilskud og prisreduktioner Resultatbudgettet indikerer en god forrentning af den investerede kapital for de deltagende parter. Det skal errindres, at der, udover resultatet i budgettet, også frigøres hele det kommunale driftstilskud i dag, da budgettet opererer med den rå billetindtægt. Det forventes dog, at det frigjorte beløb fortsat anvendes som tilskud til billigere færgebilletter. Det vil forudsat de nævnte anlægstilskud give besparelser på cirka 40 kr. for en personbillet og 80 kr. for en overført bil (retur). En familie med to voksne og to børn i bil sparer dermed 200 kr. i forbindelse med et besøg på øen. Ved 50 % anlægstilskud er kapitalbehovet 95 milloner kr. til visionen. Ved 30 % er det 133 millioner kr. og tænkes det offentligt-private-partnerskab at gennemføre visionen helt uden anlægstilskud fra andre kilder, er kapitalbehovet 190 millioner kr. I de to første tilfælde giver visionsbudgettet et positivt resultat, mens det netop går i nul, hvis der ses helt bort fra anlægstilskud fra grønne fonde eller puljemidler. Men stadig vil der, så være frigjort hele det nuværende kommunale driftstilskud til prisnedsættelser. Da der på dette tidlige tidspunkt i visionsarbejdet, ikke er sat endelig dato på de forskellige implementeringsfaser, er det endnu ikke muligt at beregne nutidsværdien af investeringen eller investeringens indre forrentning. Men ovennævnte overvejelser antyder dog en endda overordenligt god forrentning af investeringen. 11

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 14.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet

Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith. Transportministeriet Færgesejladsens rolle i fremtidens infrastruktur v/ Mikkel Sune Smith Samfundsbegrundede ruter Staten () er ansvarlig for de samfundsbegrundede færgeruter: Rønne-Ystad og Rønne-Køge Samsø-Kalundborg Bøjden-Fynshav

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Ærø. Hovedrapport

Den fremtidige færgebetjening af Ærø. Hovedrapport Den fremtidige færgebetjening af Ærø Hovedrapport Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune Juni 2005 Den fremtidige færgebetjening af Ærø Facts og udviklingstendenser Sammenlægningsudvalget for Ærø Kommune

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Opdateret Projektbeskrivelse

Opdateret Projektbeskrivelse Opdateret Projektbeskrivelse 1. Projekttitel E-bus KBH 2. Resumé Københavns Kommune har en målsætning om at 33% af alle kommunens busser kører på CO 2 -neutral el i 2025. Sker dette vil CO 2 -reduktionen

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

ELFÆRGEDRIFT MED NYT KONCEPTDESIGN

ELFÆRGEDRIFT MED NYT KONCEPTDESIGN ELFÆRGEDRIFT MED NYT KONCEPTDESIGN Resumé af feasibility-studiet: Green Ferry Vision, case Ærø, efterår 2014 Version 05112014 Side 1 Formålet med vision grønne færger feasibility-studiet er at udvikle

Læs mere

Udbuddet er nu afsluttet, hvorfor der ikke længere er behov for at holde beregningen fortrolig.

Udbuddet er nu afsluttet, hvorfor der ikke længere er behov for at holde beregningen fortrolig. PRESSEMEDDELELSE Samsø Kommune offentliggør kontrolbud. Samsø Kommune havde ved udløb af budfristen på færgeruten Samsø Jylland kun modtaget et tilbud på besejling af ruten, der ville medføre en femdobling

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2011 Ærø CO 2 -opgørelse 2011 Juni 2012 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011

Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Partnerskab for Renere Skibsfart Handlingsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse Partnerskab for Renere Skibsfart Indledning Miljøstyrelsen og Danmarks Rederiforening Baggrund for partnerskabet Nye IMO regler

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter

1. Introduktion. Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Indledende undersøgelse Vindmøller på Orø Forslag til projekter Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 12. juni 2016. 1. Introduktion Dette papir har

Læs mere

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6)

Spildevandscenter Avedøre I/S Bilag til bestyrelsesmøde 16. november 2012 (pkt.6) Budget 2013-1 Side 1 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0130-0019 2. november 2012 SH/JMP Det er tidligere besluttet at udsætte godkendelse af budget 2013-1 til november måned, da det var forventningen, at Forsyningssekretariatet

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen (tidligere NFS) sætter i andet halvår af 2011 en ny færge ind på overfarten til Samsø fra Jyllandssiden. I begyndelsen

Læs mere

Nye færger til nye tider

Nye færger til nye tider Nye færger til nye tider Bedre miljø, høj stabilitet og god komfort Rederiet Færgen sætter i 20 to nye færger i drift på ruten Spodsbjerg Tårs. Skibene er bygget i Tyskland, og den nyeste teknologi er

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 03-10-2012 GRØNNE BUSSER I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Kristiana Stoyanova Kontrakter og miljø 03-10-2012 Grønne busser i den kollektive trafik 2 TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK Varetager planlægning, udbud, kundeservice,

Læs mere

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86

Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg. Vedr. Husstandsmøller L 86 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Kære medlemmer af Klima-, energi- og bygningsudvalget samt Skattepolitiske udvalg 10. december 2012 Vedr. Husstandsmøller L 86 Som opfølgning

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.

Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring

Læs mere

Budget Enhedslistens forslag til budget

Budget Enhedslistens forslag til budget Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Olieprisen er faldet kraftigt siden 2014, hvilket for en familie med bil frigiver

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S

KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS FÆRGEN A/S FÆRGEN A/S SKIBSTEKNISK VURDERINGER AF MOLS LINIENS TILBUD FOR FÆRGEBETJENING AF BORNHOLM KNUD E. HANSEN A/S NAVAL ARCHITECTS DESIGNERS MARINE ENGINEERS Lundegaarden Claessensvej 1 DK-3000 Helsingor Denmark

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt. Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 278 Offentligt Deputation i Miljøudvalget 3. April 2014 Scandlines miljøagenda Agenda - vi har 3 budskaber i dag Miljølovkrav 2015 - vi har investeret et stort beløb

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark

Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark Til Energinet.dk Markedets aktører Baggrundsnotat omhandlende metode for Energinet.dk's forventninger til kraftværksudviklingen i Danmark 1. Indledning Dette notat redegør for den bagvedliggende analyse

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

Opgaver til kort 152

Opgaver til kort 152 Opgaver til kort 152 Søren Toftegaard Olsen Søren Toftegaard Olsen Skovvænget 16-B 7080 Børkop www.studienoter.dk Opgaver til kort 152 2. udgave 1. oplag Denne bog må ikke sælges eller ændres; men kan

Læs mere

Orientering om forløbet for Mols-Linien A/S i 1. -3. kvartal 2004. Mols-Liniens samlede overførsler i perioden 01.01. - 30.09.04

Orientering om forløbet for Mols-Linien A/S i 1. -3. kvartal 2004. Mols-Liniens samlede overførsler i perioden 01.01. - 30.09.04 1 Ebeltoft, den 24. november 2004 Sideantal: 5 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 1007 København K Elektronisk indberettet Fondsbørsmeddelelse nr. 96 (Findes på Internettet under www.mols-linien.dk)

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Enmandsbetjent færge betinger følgende bevillinger (pr. kommune):

Enmandsbetjent færge betinger følgende bevillinger (pr. kommune): Notat vedrørende Kabelfærgen enmandsbetjent automatisk billetanlæg. Det vedtagne budget for 2010 for udgør: 3.268.000 kr. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel 1.634.000 kr. Budgetteret er baseret på enmandsbetjent

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000

Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Energiforbrug og emissioner fra skibe i farvandene omkring Danmark 1995/1996 og 1999/2000 Maskinmester Tom Wismann dk-teknik ENERGI & MILJØ 1. INDLEDNING Baggrunden for indlægget er 2 projekter udført

Læs mere

Præsentation og Emne

Præsentation og Emne Præsentation og Emne Jeg er: Michael Wengel-Nielsen (Sekretariatschef) (færger) og (fragtskibe) Jeg skal tale om : Konkurrence på fremtidens godstransport Afgrænsning og konkurrence Ser alene på markedet

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar september 2008

Delårsrapport for 1. januar september 2008 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 2008 til 30. september 2008.

Læs mere

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt)

Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Selskabsmeddelelse - Offentliggørelse af Årsrapport 2011 (vedlagt) Resumé 2011: Svært år for branchen med nødvendige omstruktureringer hos Mols-Linien 2011 var et udfordrende år for den maritime branche,

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S December 2007 Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for Mols-Linien A/S Storebæltsforlig Med udgangspunkt i Storebæltsforliget besluttede Mols-Linien at investere i det nye færgekoncept på

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 37 Offentligt Til Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen Udvalget for Landdistrikter

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Notat Behandling af høringssvar Der har i forbindelse med behandling af projektforslag for fjernvarme i Glamsbjerg, været to fokusområder Den samfundsøkonomiske beregning og Det økonomiske forhold, hvilket

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015

TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 TEMA2015 v/ Emil Hausgaard (Transport- og Bygningsministeriet) Trafikdage 2015 Aalborg, d. 24. august 2015 Introduktion Formålet med dette oplæg: Hvad er TEMA? Hvad kan TEMA bruges til? Opdatering af TEMA

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future.

NOTAT. Indsatsen sker under overskriften Green Ship of the Future. NOTAT 7. april 2008 Vores reference: Sag 200802581 Arkivkode Green Ship of the Future Skibsfart er en klimavenlig transportform, som løbende forbedres gennem udvikling af skibstyper, motorer og driftsformer.

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

Mindre CO2 og mindre trafik

Mindre CO2 og mindre trafik Mindre CO2 og mindre trafik Samkørsel vil spare 480.000 tons CO2 om året! Søren Have Juni 2010 soren.have@paconsulting.com Samkørsel kan sænke CO2 emissionen Samkørsel kan betale sig for miljøet og for

Læs mere

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB

Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB Læsøfærgen Kapacitets behov for ny færge til den fremtidige færgebetjening af Læsø Præsentation KB 5.10.2017 Side 1 1 Erfaringer andre steder fra Side 2 Trafikspring og årlig vækst Storebælt 12.000.000

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE

vejen til en grøn BilPaRk DAnSK elbil AlliAnCE Vejen til en grøn bilpark dansk elbil alliance 1 En grøn forandring af bilparken Dansk Energi har skabt en grøn model for bilbeskatning, der baner vejen ud af olieafhængigheden og knækker biltransportens

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033

pwc Budget/Prognose for perioden januar 2015-31. december 2033 pwc Morsø Vind I/S Budget/Prognose for perioden januar 215-31. december 233 Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Resenvej Postboks 19, 78 Skive T: 9615 49, F: 9615 499, pwc.dk Budgetberetning Omstående budget/prognose

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva

Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vi skal frem i bussen Jonas Permin Kommerciel Chef Arriva Vejen til mere miljøvenlig kollektiv trafik Arriva pionerer nye energiformer i kollektiv trafik med miljøet på første række operation af biogas

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Slagelse Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Slagelse Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Elektrificering af Endelavefærgen Teknisk og økonomisk evaluering af 3 scenarier

Elektrificering af Endelavefærgen Teknisk og økonomisk evaluering af 3 scenarier Elektrificering af Endelavefærgen Teknisk og økonomisk evaluering af 3 scenarier Indledning Følgende dokument er udarbejdet som en del af projektet Elektrificering af Endelavefærgen, som er støttet økonomisk

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm

NOTAT. Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm NOTAT Dato J. nr. 18. december 2014 2014-5371 Svar på opfølgende spørgsmål fra Bornholms Regionskommune og Kontaktrådet vedr. aftale om færgebetjeningen af Bornholm Transportministeriet har i forlængelse

Læs mere

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. april 2006 Århus Kommune Århus Sporveje Teknik og Miljø Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik 1. Resume Over en

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere