VISION GRØNNE FÆRGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISION GRØNNE FÆRGER"

Transkript

1 VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase Fase Fase 3 og Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner Se også

2 Visionsgruppen Bag visionen om grønne færger står en række interessenter i form af enkeltpersoner, der alle er enige om, at Ærø mangler en solid og fremtidssikret vision for færgedriften. Samtidig mener vi, at tiden er moden til, en modernisering af den nuværende tonnage og til at tænke i energieffektive og grønne løsninger. Endelig mener vi, at det store ønske om billigere og hurtigere overfart til alle øboer, gæster og virksomheder bliver dårligt tilgodeset med de nuværende løsninger. Vi tror på, at et paradigmeskifte er muligt i dansk færgefart allerede nu. Et skifte væk fra dieseldrift og over mod eldrevne skibe, der henter energien fra moderne batterier opladet af strøm fra vindmøller på land eller til havs. I Skotland, Norge, Frankrig og Kina ses allerede færger ombygget til hel eller delvis eldrift, men på Ærø har vi muligheden for at implementere teknologien for første gang i Danmark i partnerskab med en række virksomheder, der kan drage nytte af projektet til at udvikle nye markeder. Visionsgruppen består af: Flemming Boye, Ekstern Lektor i Økonomi Roar Falkenberg, Værftdirektør Leif Jensen, Havnechef i Thorsminde, fritidshusejer Niels Aage Jensen, Skibsfører og maritim instruktør Peter Danmark Jensen, Hotelejer Jens Kristensen, Rådgivende skibsingeniør Boye Kroman, Skibsreder Henrik Hagbarth Mikkelsen, Lektor og MBA i Shipping og logistik John Strojek, beboer og pendler, MBA fra CBS Visionsgruppen vil i løbet af kort tid nedsætte en egentlig projektgruppe. Der søges derefter midler til ansættelse af egentlige projektmedarbejdere. Dermed kan der arbejdes endnu mere målrettet mod realisering af visionen om et ærøsk transportsystem helt uden udledning af CO 2 og NO x. 1

3 Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger kan forsynes af to vindmøller (2,3 MW) ved ren batteridrift, således opnås nul-udledning af CO 2 og NO x. Elfærgen tager 25 biler med en besætning på kun tre, men kan transportere mere end M/F Ærøskøbing eller Skjoldnæs på grund af højere fart (kortere overfartstid), hvis indsat fra Marstal eller Søby. Elfærgen bruger under halvt så meget energi som tvillingefærgerne ved samme fart og kan alligevel bære tre lastbilstræk. Det slanke skrog giver højere hastighed i de mange sejlrender, op til knob. Besparelser Der spares ni millioner kilo CO 2 per år i forhold til 2012-olieforbrug. Der spares 54 % på energi-/bunkeromkostninger i forhold til 2012-priser. Der spares 22 % ved at bruge el i stedet for diesel i de nye færgers motorer. Der spares 40 % på besætningshyre til trods for 65 % flere afgange. Der spares 25 % på overfartstid fra både Søby og Marstal. Der spares 15 % på overfartstid fra Ærøskøbing. Der opnås % tilskud til moderne tonnage gennem grønne fonde, EU- og statspuljer i en konstruktion som det kendes fra øens solvarmeanlæg. Perspektiver Fuldt implementeret spares driftsomkostninger på over 20 millioner kroner årligt, hvilket overstiger hele kommunens færgetilskud. Alle brugere får hurtigere overfart og flere afgange at vælge imellem. Spidskapaciteten for biler, der i dag er en flaskehals, øges 15 %. 2

4 Bevares færgetilskud, og sendes hele overskuddet tilbage til brugerne spares cirka 40 kr. på en personbillet og 80 kr. på en overført bil (retur). Visionen sikrer Ærø mod højere oliepriser og forventede fremtidige afgifter på udlendning af NO x fra diesel i millionklassen. Synergi med elbusser på en ø med korte vejdistancer er oplagt, og vil sammen med nuværende vind- og solenergi sætte Ærø helt i front på området. Indtægter vil sandsynligvis også øges, da hurtigere, billigere og mere frekvent overfart alle er parametre, der giver flere rejsende. Merindtægt er dog ikke indregnet i budgettet. Hvem skal gøre det? Efter visionsgruppens mening løftes visionen bedst af et offentligt-privat samarbejde, hvori følgende interessenter kunne tænkes at indgå: Hvorfor offentligt-privat-partnerskab? Det offentlige har pligten til servicering af øernes transportbehov i Danmark, og skal leve op til krav og mål om nedbringelse af CO 2 -udledning i den danske transportsektor. De halvoffentlige og private selskaber aflønnes for deres tjenester, men lønnes også fra samarbejdet med ny viden, der kan udnyttes kommercielt andre steder. Ved et offentligt-privat-partnerskab sikres, at så stor en del af besparelsen som muligt kommer borgerne til gode. 3

5 Hvordan skal det gøres? Visionsgruppen danner en egentlig projektgruppe. Denne søger puljemidler til forundersøgelser, herunder ansættelse af projektmedarbejdere. Visionsgruppen søger også at opnå samarbejde med en række relevante partnere som underleverandører, udstyrsproducenter, elforsyningsselskaber, forskningsenheder, værft og transportselskaber, såsom rederi og vognmænd. Visionen implementeres i flere faser, der ikke nødvendigvis er indbyrdes afhængige af hinanden: Lille hurtigfærge købes brugt og ombygges til hybriddrift. Den supplerer i V-sejladsen fra Søby. Herved spares store beløb på sejlads med M/F Skjoldnæs. Tre eldrevne færger erstatter successivt nuværende konventionel tonnage. Herved spares for hver indsat færge store beløb på omkostningerne til brændstof og bemanding. Eventuelle tab ved salg af gammel tonnage tjenes hurtigt ind gennem besparelserne. Busser omlægges til batteridrift (ikke en del af denne rapportens budget). Der opkøbes anparter i mølleparker, f.eks. i Danmark, svarende til forbruget (i denne rapports budget regnes dog med vindstrøm købt på spotmarkedet). I de følgende rapportafsnit, beskrives visionens faser, budget og forudsætninger nærmere. 4

6 Fase 1 Mindre højhastighedsfærge, cirka 10 biler og passagerer erhverves brugt og ombygges til hybriddrift (diesel og elektrisk drift kombineret) med besætning på ned til to. Ved at vælge en højhastighedsfærge (HSC-kode) øges mulighederne for at finde egnet brugt tonnage markant, da HSC-koden gør det lettere at omflage og indklasse færgen til dansk flag. Konkret tonnage er fundet, men ikke handlet på nuværende tidspunkt. Højhastighedsfærgen indsættes det eneste sted på Ærø, hvor højhastighedssejlads over 20 knob ikke kolliderer med miljømæssige restriktioner, nemlig fra Søby. Her indsættes hybridfærgen som supplement i hullerne i M/F Skjoldnæs V-sejlads til henholdsvis Fåborg og Fynshav. Eksempel: Som det fremgår af et tænkt eksempel for en V-sejlplan med to færger, kan der spares en til to daglige af de dyre dobbeltture med M/F Skjoldnæs, der sejler med en langt større besætning. Hybridfærgen passer i størrelse og omkostninger langt bedre til mange af de tynde afgange i ydersæson på V-sejladsen, mens Skjoldnæs bruges til afgange med mange lastbiler eller passagerer. Med overfartsider på ned til 30 minutter til såvel Fåborg som Fynshav vil hybridfærgen give helt nye pendlermuligheder i begge retninger, både til Fyn og Als. Samtidig vil bilister få mulighed for lynhurtig transport til og fra Ærø. Endelig afhjælpes den meget lange ventetid på over 5 timer mellem to afgange i V-sejladsen. Billetsalget sker hovedsagelig ved booking, i automater og gennem rabatkort for at sikre en så lille arbejdsbelastning for besætningen som muligt. Cateringen indgår ikke i sikkerhedsbesætning og lukker på grund af den korte sejltid. Der opsættes automater til kaffe, te, vand med videre. Hybridfærgen ligger til med agterenden i eksisterende lejer. Anlægsinvesteringer til brugt færge og ombygning til hybriddrift (delvis batteridrift) er budgetteret til 25 millioner kr. 5

7 Fase 2 Første eldrevne nybygning med en kapacitet på 25 personbiler og/eller tre lastbiltræk samt 150 passagerer. Fart 13 til 15 knob også mulig i sejlrender. Besætning 3 mand normalt, men muligt at gå helt ned på to ved meget få biler/passagerer, således at yderafgange kan opretholdes uden store tab. Færgen planlægges indsat hurtigst muligt på ruten Marstal-Rudkøbing, hvor kapacitetsudnyttelsen er bedst på grund den korte overfart og det beskyttede farvand. Der kan trods sejlrender sejles med servicefart 13 knob. Overfartstid +40 minutter. Afgang på fast klokkeslæt fra hver havn hver anden time og gratisbus direkte til/fra Svendborg, se budget. Billetsystem ændres med rabatter ved online betaling og booking for at aflaste billettering for færgens personale. Der bliver minutter i havn, hvilket giver god tid til eventuelt batteriskifte. De sene ture sejles på ruten, der giver afgang til Ærø hver anden time i stedet for hver tredje time i dag. Anlægsinvesteringer til konventionel nybygning er cirka 45 millioner kr., dertil kommer merudgifter til opbygning af batterisystem anslået til omkring 10 millioner kr., altså i alt 55 millioner kr. per elfærge. Færgen bygges, så den passer ind i eksisterende færgelejer. Figur 1 Eldrevet færge. 150 passagerer og 25 biler (3 lastbiltræk). Illustration Fjellstrand katamaran, men mere sandsynligt, at det endelige design bliver konventionelt enkeltskrogsfærge med slanke linjer. Driftsomkostningerne er væsentligt reduceret på grund af lav vandmodstand, lave vedligeholdelsesomkostninger og en besætning, som kan varieres fra 3 helt ned til 2 mand afhængig af sæson og belægning på yderafgange (mod f.eks. M/F Marstals 5 mand). 6

8 Fase 3 og 4 Anden nybygning erstatter M/F Skjoldnæs og supplerer den hurtige hybridfærge i V- sejladsen fra Søby. Overfartstid henholdsvis 45 og 50 minutter til Fåborg og Fynshav. Tvillingefærgerne udfases, når den sidste nybygning indsættes på ruten Ærøskøbing- Svendborg. Sejltiden reduceres her til 65 minutter. Reduktionen er ikke så drastisk som på de øvrige ruter, da færgerne sejler med relativt høj fart på ruten allerede i dag. Salget af tvillingefærgerne ventes at give Ærø Kommune et tab i størrelsesordnen 30 millioner kroner (afhængigt af dato for implementering af fase 3 og 4), da færgernes afskrevne værdi formodentlig ikke modsvarer salgsprisen. Dette skal dog sættes i forhold til forventet driftsbesparelse på over 20 millioner kr. årligt, altså er tabet hentet hjem igen på under to år! Der er ikke i budget indregnet øgede indtægter fra et trafikspring i passagertal trods kortere overfart, billigere overfart og flere afgange. Til gengæld regnes med mulighed for, at også en privat operatør kan besejle Ærøskøbing-Svendborg med lille hurtig passagerfærge, således at pendlere hér for 45 minutters overfart. Eksempel: Alle tre batterifærger tænkes at være af samme størrelse, således kan de frit skiftes rundt på ruterne efter behov. Med elfærgerne og hybridfærgen, indsat på nævnte ruter, øges spidskapaciteten for biler, der i dag ofte udgør en flaskehals, med 15 % i forhold til 2013 sejlplan. 7

9 Budget Budget ved fuld implementering og uden kommunalt driftstilskud i tusinde kroner (2012 priser): Budgettet udviser besparelser fra driften på over 20 millioner kr. årligt i forhold til budget. De største besparelser kommer fra olie- og hyreomkostninger, hvor der spares henholdsvis 10 og 13 millioner kr. årligt med de nedennævnte forudsætninger og en oliepris (MDO) på 1150 $/ton. Den nedlagte cateringfunktion bidrager desuden til besparelsen med knapt to millioner kr. årligt. Ved 50 % tilskud til anlægsinvesteringer fra fonde, udviklingspuljer, EU og stat, er finansieringsomkostningerne cirka to million kr. højere end nuværende leasing af tvillingefærgerne, der dog er finansieret ved en lavere fleksibel rente end brugt i budget. Ved kun 30 % anlægstilskud er meromkostningen 5,5 millioner kr. til finansiering årligt i forhold til 2012-budget. Så selv med lavere tilskud, er der stadig store besparelser ved visionen. Baseres tonnagens finansiering i stedet på kommunale lån, som det er tilfældet i dag, falder finansieringsydelsen drastisk i forhold til opstillet visionsbudget. Det forbedres i så fald med næsten tre millioner kr. årligt. 8

10 Forudsætninger Resultatbudgettet bygger på årlige overførselstal svarende til perioden Muligt trafikspring, på grund af flere afgange og hurtigere overfart, er ikke indregnet. Indtægter svarende til 2012 færgebudget på 66 kr. per overført passager og 140 kr. per overført bil. Omsætningen er eksklusive vareafgifter. Persontransporten er momsfritaget, hvorfor en del af momsen på el og andre varekøb ikke kan løftes af. Forbrug bygger på tidligere nævnte sejlplanseksempler. Der sejles 65 % flere ture end 2013 sejlplan, men naturligvis med mindre færger og mindre forbrug per tur. Elprisen er budgetteret med 60 øre per KWh for vindstrøm i spotmarked, afgiftsfritaget, som for diesel til skibsdrift, men dog inklusive offentlige forpligtelser (PSO-afgift). Den del af momsen, der ikke kan modregnes, er indeholdt i posten ikke refusionsbar moms. Der er ikke regnet med produktionspris fra egne vindmøller i budgettet. Dette forventes dog at kunne give billigere strømpris end brugt i budgettet, også når der tages højde for forrentning af mølleinvesteringer i f.eks. en vindmøllepark et sted i Danmark. Elforbruget kan dækkes af to 2,3 MW møller til 23 millioner kr. per styk, men de er, som nævnt ikke indregnet i budget. Budgettet bygger på fuld konvertering til batteridrift. Ved ren dieseldrift af nye færge bliver omkostning til bunker omkring 2,8 millioner kr. højere per år, inklusive ikke refusionsbar moms. Det antages, at den samlede virkningsgrad af elmotor, transmission og batteriop- og afladning bliver over 0,75. De bedste batterier i dag har virkningsgrader på over 0,95, og i færgedrift kan batterierne opereres indenfor deres mest effektive ladeområder. Tab ved transmission er marginal og elmotorer i denne størrelse ligger typisk mellem 0,85 og 0,92. Med en samlet virkningsgrad på 0,75, er der derfor budgetteret forholdsvis konservativt. Vedligeholdelsesomkostninger er skønnet ud fra skibsstørrelse og driftsform. Der knytter sig nogen usikkerhed til batteriernes levetid, hvorfor tallene er lagt tæt op af dieseldrift, selvom batteridrift teoretisk set kræver meget lidt vedligehold i maskinrum. Forventet levetid på batterier er p.t. 5-7 år, men udviklingen går hurtigt. Således formodes næste batterigeneration at holde længere og være endnu mere effektive. Flere batterityper konkurrerer lige nu, om at være de mest effektive i forhold til pris, ydelse og vægt. Lønomkostningerne er baseret på 3 mands besætning på alle afgange på nær hybridfærgen. Der er regnet med relativt høje lønninger til skibsførere og maskinmestre, selvom lavere certifikater er tilstrækkeligt for skibsstørrelsen. Dette for altid at kunne sikre kvalificeret arbejdskraft. Rengøring foretages af andet personale. Der regnes med tilsvarende rabatter på skibsafgifter, som indikeret i det seneste færgeforlig fra Svendborg Kommune. Ligeledes er udgifter til færgeleje reduceret for ruten Marstal-Rudkøbing, da Ærø Kommune tager et stort tab på disse i

11 Eksisterende landanlæg/færgelejer skal kun tilpasses i mindre grad, da der hovedsagelig er tale om nybygninger. De nuværende tilskud fra andre kommuner tænkes kanaliseret til Ærøs færgepassagerer via forbedringer og rabatter i infrastrukturen omkring havne og gratisbusser for færgepassagerer. Til gratisbus for færgepassagerer til/fra Rudkøbing forventes behov for tilskud til Fynbus på cirka 1,5 milloner kroner årligt (ikke i budget). Ruten rammer nu faste minuttal. Til og fra Fynshav er behovet for tilskud til Sydtrafik noget mindre (kun få gående passagerer). Administration, booking og markedsføring er på niveau med 2012-budget inklusive kommunal direktion. Der spares op mod to millioner kr. årligt ved, at cateringfunktionen på de hurtige og mindre færger erstattes af automater, da personalet ikke længere skal indgå som sikkerhedsbesætning og turerne er kortere. Hele visionen koster naturligvis mange arbejdspladser i færgerne. Dette skal dog sammenholdes med den store samlede besparelse for kommune og samfund, der giver væsentligt lavere billetpriser, hurtigere rejsetid og mulighed for at skabe nye arbejdspladser. Hybridfærge betales af over 15 år og nybyggede elfærger over 25 år, der er set bort fra restværdi i budget. I stedet benyttes fast låneydelse på 8 % for de nænvte perioder til den nødvendige kaptital på 95 millioner kr. forudsat 50 % tilskud. Ved kun 30 % tilskud er kapitalbehovet 137 millioner kr. og den årlige ydelse stiger med 3,7 millioner kr. Idet der ikke er regnet med trafikspring, trods mange forbedrede serviceparametre, er der gjort plads til indtægter for lille privat passagerfærge på ruten Ærøskøbing-Svendborg. Hverken dennes indtægter eller omkostninger fremgår af budgettet. 10

12 Forrentning og prisreduktioner Fonde samt stats- og EU-puljer Modellen kendt fra udvidelserne af Marstals store solvarmeanlæg benyttes til finansiering af visionen. Med den miljømæssige innovation og nyhedsværdi, der ligger i visionen om at gøre Ærøs offentlige transport udledningsfri, vurderes det realistisk at efterligne konstruktionen, hvor op til halvdelen af anlægsinvesteringerne til grøn teknologi kommer fra fonde, stat og EU. Hvis målet om 50 % tilskud ikke kan nås, er merudgiften ved kun 30 % tilskud, som nævnt, omkring 3,7 millioner kr. per år ved 15 henholdsvis 25 års afbetaling og ydelse ud fra fast forrentet 8 % lån over nænvte perioder. Dette giver stadig mulighed for en fornuftig forrentning af investeringen. Forrentning, driftstilskud og prisreduktioner Resultatbudgettet indikerer en god forrentning af den investerede kapital for de deltagende parter. Det skal errindres, at der, udover resultatet i budgettet, også frigøres hele det kommunale driftstilskud i dag, da budgettet opererer med den rå billetindtægt. Det forventes dog, at det frigjorte beløb fortsat anvendes som tilskud til billigere færgebilletter. Det vil forudsat de nævnte anlægstilskud give besparelser på cirka 40 kr. for en personbillet og 80 kr. for en overført bil (retur). En familie med to voksne og to børn i bil sparer dermed 200 kr. i forbindelse med et besøg på øen. Ved 50 % anlægstilskud er kapitalbehovet 95 milloner kr. til visionen. Ved 30 % er det 133 millioner kr. og tænkes det offentligt-private-partnerskab at gennemføre visionen helt uden anlægstilskud fra andre kilder, er kapitalbehovet 190 millioner kr. I de to første tilfælde giver visionsbudgettet et positivt resultat, mens det netop går i nul, hvis der ses helt bort fra anlægstilskud fra grønne fonde eller puljemidler. Men stadig vil der, så være frigjort hele det nuværende kommunale driftstilskud til prisnedsættelser. Da der på dette tidlige tidspunkt i visionsarbejdet, ikke er sat endelig dato på de forskellige implementeringsfaser, er det endnu ikke muligt at beregne nutidsværdien af investeringen eller investeringens indre forrentning. Men ovennævnte overvejelser antyder dog en endda overordenligt god forrentning af investeringen. 11

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 14.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus

Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus. Etablering af en hurtigrute mellem Samsø og Århus Århus Kommune Økonomisk Afdeling Den 3. september 2004 Notat Emne Til: Til: Kopi til: Udarbejdet af Tlf. nr: Hurtigruteforbindelse mellem Samsø og Århus Samsø Byråd mk 2.115 Etablering af en hurtigrute

Læs mere

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed

Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Frederikshavn Havn - Et eksempel på hvad den maritime forskning kan bruges til ved tæt samarbejde mellem havn og maritim forskningsenhed Jacob Kronbak

Læs mere

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet

Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Udnyttelse af vindenergi til udvikling i lokalsamfundet Hvid bog om indførelsen og finansieringen af elektriske biler og færger på Ærø gennem folkeejet vindkraft Resumé Ærø har tidligere investeret i en

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

A1 Elektrisk Transport

A1 Elektrisk Transport A1 Elektrisk Transport ChoosEV forretningsmodel Our mission. No emission. Electric cars now at choosev.com Hvad handler det om i dag? ChoosEV s målsætninger er: Tage ansvar for den samfunds- og miljømæssige

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Elektrificering af Endelavefærgen Teknisk og økonomisk evaluering af 3 scenarier

Elektrificering af Endelavefærgen Teknisk og økonomisk evaluering af 3 scenarier Elektrificering af Endelavefærgen Teknisk og økonomisk evaluering af 3 scenarier Indledning Følgende dokument er udarbejdet som en del af projektet Elektrificering af Endelavefærgen, som er støttet økonomisk

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner

Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner Beskrivelse af værktøjet: TCO beregner TCO beregneren er en hjælp til at lægge budget og beregne CO 2 udledning for en eller flere biler. Beregneren henvender sig til både privatbilister og erhverv. Dog

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening

SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening SOLCELLER en lys idé til jeres boligforening Læs her om mulighederne for at få solceller på taget med hjælp fra jeres forsyningsselskab For mange boligforeninger er det en rigtig god idé at få solceller

Læs mere

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE

CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE FINAL REPORT CO2-UDLEDNINGER FRA EN FAST FEMERN BÆLT-FORBINDELSE SUPPLERENDE UDREDNING OM BAGGRUND FOR OG KONSEKVENSER AF ÆNDREDE FORUDSÆTNINGER JANUAR 2015 UDARBEJDET FOR: FEMERN A/S AF: COWI A/S 2/23

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

LNG til Danske Færger A/S

LNG til Danske Færger A/S Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 (Omtryk - 21/06/2012 - Opdateret materiale vedlagt) ERU alm. del Bilag 292 Offentligt LNG til Danske Færger A/S Status for færgerne på Langelandsbæltet Maj

Læs mere

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Kalundborg Kommune. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Kalundborg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed

Læs mere

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 Analyse af konkurrencemæssig ligestilling af små øer og ø-kommuner Marts 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen.

Kommunalbestyrelsen har udarbejdet Planstrategi 2014 for den fysiske udvikling af kommunen. Forslag Forslag Hvad er en kommuneplanstrategi En kommuneplanstrategi er Kommunalbestyrelsens strategi for den fysiske udvikling af kommunen, så Kommunalbestyrelsens udviklingsmål kan nås. Hvad er en kommuneplan

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved

Bruges til at føre 1 krone n antal terminer tilbage i tiden ved KAPITEL 14 Investering Rentetabel 1: For mel : Anvendelse: Eksempel: (1 + r) n Bruges til at føre 1 krone n antal terminer frem i tiden ved renten r (udtrykt som decimaltal f.eks. er 8 % = 0,08) Hvis der

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.

Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13. Referat af anden workshop om Alternative Drivmidler til Godstransportsektoren. Fredag den 3. oktober 2014, klokken 9.30 13.00 TEMA: GAS 1 Deltagere: E.ON: Bent Erik Hawaleska & Derya Topcu. HTK: Arne Scholler

Læs mere

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015

IC 4. Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 IC 4 Banekonference 2015 Ove Dahl Kristensen 05.05.2015 Hvad er IC4? Et 4-vogns 200 km/h diesel togsæt, Ordret hos Ansaldo Breda i år 2000 Til levering og indsættelse frem mod 2006 Sort tekst: Fakta Blå

Læs mere

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud

Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer

Kollektiv Trafik Konference. Lidt praktik og erfaringer Kollektiv Trafik Konference Naturgasbusser Lidt praktik og erfaringer 06. 07. oktober 2014 Arriva Bus Arriva Tog Arriva Havnebus UC Plus Ejet af DB Bahn - Bus Største busoperatør i DK ca. 50% markedsandel

Læs mere

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde.

Campingpladsen ejes og drives af et ægtepar først i fyrrene, som ikke har anden form for arbejde. Projektopgave Campingpladsen "Morgenrøde" Budget 20x2 Pladsen, der er på 5,5 ha ligger i Jylland helt ned til Gudenåen. Det er en dejlig velindrettet campingplads med plads til 190 enheder ialt på hele

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007.

Samsø kommune har en målsætning om at spare på varme, el, benzin og diesel frem til 2007. Vedvarende Energi 0 I 1997 blev Samsø udpeget til Vedvarende Energi 0. Samsøs areal anvendes, som vist i tabellen. Arealanvendelse på Samsø Areal i ha Byer, landsbyer, campingpladser m.m. 1715 Fredede

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

MOLS-LINIEN PÅ RET KURS

MOLS-LINIEN PÅ RET KURS MOLS-LINIEN PÅ RET KURS Mols-Linien er nærmest blevet en flydende bro mellem Jylland og Sjælland, og det er der flere og flere passagerer, der benytter sig af. I maj 2013 blev flåden udvidet med endnu

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune

Indholdsfortegnelse. Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune. Assens Kommune Assens Kommune Udfasning af kviksølvlamper i Assens Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Baggrund for

Læs mere

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050

Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Transportens energiforbrug og udledning af CO 2 frem til 2050 Roadmap afsluttende seminar for de to følgegrupper 27. maj 2014 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Formål med referencefremskrivninger At

Læs mere

SOLEN HAR MEGET AT GI

SOLEN HAR MEGET AT GI SOLEN HAR MEGET AT GI MARSTAL FJERNVARME A.M.B.A. HISTORIEN OM ET FORSØG, DER BLEV EN FAST FORSYNINGSKILDE PÅ UDKIG EFTER MILJØVENLIG VARME Det var et sammenfald af flere omstændigheder, som tændte idéen

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

DE KONSERVATIVE PÅ ÆRØ

DE KONSERVATIVE PÅ ÆRØ KOMMUNEVALGET 2013 DE KONSERVATIVE PÅ ÆRØ Ærø i balance Forruden i en bil er større end bakspejlet og det er jo fordi, at det er vigtigere at se fremad end bagud sådan er det også i politik. Vi skal se

Læs mere

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende:

Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele modellen, men har et par kommentarer vedrørende: Kommentarer til Energistyrelsens Alternative Drivmiddel model version 3.0 Hellerup den 10. november 2014 Tillykke med et imponerende stykke arbejde. Jeg har ikke haft lejlighed til at se grundigt på hele

Læs mere

A1 ELEKTRISK TRANSPORT Anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer. Host: Foreningen Energi Horsens i Horsens 27. november 2009.

A1 ELEKTRISK TRANSPORT Anskaffelse og drift af elektriske erhvervskøretøjer. Host: Foreningen Energi Horsens i Horsens 27. november 2009. D. 27. November 2009 bød TINV og Prøv en Elbil velkommen til en fælles workshop der skulle inspirere til innovation og sætte fokus på de udviklingsmuligheder, som ligger i nye erhvervskøretøjer for danske

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling.

Byrådsindstilling. Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 5. Afdeling. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 5. Afdeling Den 7. november 2005 Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Kollektiv trafik stærkt stigende dieselpriser Resume Århus Sporvejes

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold:

I fortsættelse af behageligt møde afholdt den 20. januar 2014 følger de aftalte videre analyser af følgende forhold: Hejrevangens Boligselskab c/o Boligkontoret Danmark Holger Danskes Vej 91, 3. sal 2000 Frederiksberg Att. Projektleder Per Bager Vedr.: Hejrevangens Boligselskab afd. 6 og 5 11. februar 2014 I fortsættelse

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

KLIMAPAKKE Dit valg, din service

KLIMAPAKKE Dit valg, din service KLIMAPAKKE Dit valg, din service TELEFONISK ENERGIRÅDGIVNING OPKØB AF CO2-KVOTER ÅRLIGT ENERGITJEK FÅ KONTANTE FORDELE MED MODSTRØMS FORDELSKORT GRATIS STRØM OM NATTEN ÅRLIGT ENERGITJEK Som aktiv energiforbruger

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Investor-prospekt til etablering af rederiet

Investor-prospekt til etablering af rederiet Investor-prospekt til etablering af rederiet - til daglig besejling af Aarhusbugten Aarhus Skødshoved Tunø Samsø helt tilbage fra Vikingetiden og op til i dag - har der været behov for transport mellem

Læs mere

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager

Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013. Jonny Trapp Steffensen, senior manager Bionaturgas Danmark Præsentation til DAKOFA Biogasproduktion er vi klar? 29. januar, 2013 Jonny Trapp Steffensen, senior manager Naturgas Fyn 5,9% 25,7% 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas Fyn Distribution

Læs mere