Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Svinget 14, lokale 19, stuen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 12-08-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, lokale 19, stuen"

Transkript

1 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Svinget 14, lokale 19, stuen Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt Sørensen, Susanne Gustenhoff Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Budget rammebesparelser for Social - og Sundhed Budget temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område Ny lovgivning vedr. tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling Status førtidspensioner Bidrag til Byrådets kommende planstrategi Embedslæge tilsyn Projektansøgning - Idræt for personer med særlige behov Strategi for studieture for udvalget Til orientering Tillægsdagsorden - Godkendelse af ny Handicappolitik Tillægsdagsorden - Udvidelsesforslag demensby Lukket - Tillægsdagsorden - Personsag...102

2 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 2. Budget rammebesparelser for Social - og Sundhed 14/41028 Beslutningstema: Udmøntning af rammebesparelser for 2016 og frem efter høringsperiodens udløb. Indstilling: Direktionen indstiller: At forslagene til rammebesparelser prioriteres og godkendes At forslagene med høringssvar fremsendes til budgetforhandlingerne for 2016 og frem. Sagsfremstilling: Jf. budgetproceduren for 2016 skal fagudvalgene udarbejde forslag til udmøntning af rammebesparelsen på 7,3 mio. kr., hvoraf udvalgets andel udgør 2,686 mio. kr. i 2016 og frem. Forslagene til udmøntning af rammebesparelserne udarbejdes af fagudvalgene og godkendes senest på fagudvalgets møde i august. Et flertal i udvalget besluttede på mødet den 18. februar 2015, at der skulle udarbejdes et sparekatalog på 3,2 mio. kr. med henblik på en politisk prioritering af forslag til at indfri sparekravet. Efter høringsmødet den 13. maj 2015 besluttede udvalget, at sende forslagene til rammebesparelser (sparekataloget) på 3,2 mio. kr. for 2016 og frem i høring frem til den 19. juni Ved høringsfristens udløb er der indkommet 19 høringssvar, som vedlægges som bilag til dagsorden. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ifølge budgetforliget vil udmøntning af rammebesparelsen først ske, når der er kendskab til de økonomiske rammer for Hvis 90

3 Social- og Sundhedsudvalget s møde den likviditetstilskuddet i 2016 og indtægtsbudgettet i øvrigt muliggør det, vil hele eller dele af udmøntningen blive annulleret. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov. Bilag: Åben - SSU Sparekatalog til B2016 Åben - Indkomne høringssvar til Direktørområdet Social og Sundhed vedr. Budget 2016 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Et flertal bestående af Jesper Ullemose (V), Hanne Ringgaard Møller (B), Lone Juul Stærmose (Løsgænger) og Ulla Larsen (V) besluttede at udsætte behandlingen af punktet. Et mindretal bestående af Curt Sørensen (A), Susanne Gustenhoff (Ø) og Hanne Klit (A) ønskede at fastholde punktet med henblik på at annullere rammebesparelsen. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 3. Budget temaer på Social- og Sundhedsudvalgets område 14/40983 Beslutningstema: Godkendelse og fremsendelse af budgettemaer til Budget Indstilling: Direktionen indstiller: At temaerne godkendes og fremsendes til budgetforhandlingerne for Sagsfremstilling: Udvalget drøftede den 13. maj 2015 temaet vedrørende støttekontaktperson (SKP) til unge sindslidende. På mødet den 10. juni 2015 blev temaerne mødrerådgivningen M/K og tandpleje for særligt udsatte præsenteret på særskilte punkter med udvalgets beslutning om videresendelse til budgetforhandlingerne. Derudover vedlægges på foranledning af udvalgsformanden et nyt forslag til tema vedrørende weekend- og helligdagssygeplejersker på plejecentrene (to modeller). Udvidelsesforslaget vedrørende afledt drift på Sundhedshuset vil indgå som en del af anlægstemaet. Følgende driftstemaer foreligger således til Budget 2016: 91

4 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Støttekontaktperson til unge sindslidende Mødrerådgivningen Tandpleje for særligt udsatte Weekend- og helligdagssygeplejersker Afledt drift på Sundhedshuset behandles sammen med anlægssagen Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: I budgetproceduren er der lagt op til, at nye driftstemaer skal finansieres indenfor egen ramme. Såfremt udvalget ønsker at fremsætte ufinansierede udvidelsesforslag vil det efterfølgende være op til Økonomiudvalget at afgøre, om de kan indgå i den videre budgetprioritering. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov Bilag: Åben - Oversigt over temaer på SSU s område Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 4. Ny lovgivning vedr. tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling 15/12275 Beslutningstema: Orientering om ny lovgivning vedr. kommunalt tilbud om anonym behandling for stofmisbrug Indstilling: Direktionen indstiller: At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling: I maj 2015 vedtog Folketinget et lovforslag vedr. kommunal forpligtelse til at tilbyde borgere mulighed for anonym ambulant behandling for stofmisbrug. Loven er trådt i kraft med virkning fra den 1. juli Loven medfører, at alle kommuner skal tilbyde borgere, der ikke har andre sociale problemer end stofmisbrug, mulighed for anonym ambulant behandling. Det er borgere, der har en relativt tæt tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Målgruppen for anonym behandling omfatter ikke borgere, der har behov for substitutionsmedicin som metadon eller buprenorphin som del af deres behandling 92

5 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Loven fastsætter, at kommunerne skal tilbyde borgerne mulighed for anonym behandling leveret af mindst to forskellige leverandører, hvoraf mindst ét skal være beliggende udenfor kommunen. Dette indebærer, at alle kommuner skal indgå aftale med mindst én ekstern leverandør. Svendborg Kommune har på denne baggrund foreløbig valgt at indgå aftale med Odense Kommune om, at Odense fra den 1. juli 2015 på vegne af Svendborg Kommune tilbyder anonym behandling for stofmisbrug til Svendborgborgere i målgruppen. I henhold til aftalen delegeres visitationskompetencen i forhold til borgernes optagelse i behandlingstilbuddet om anonym behandling til Odense Kommune. Svendborg Kommune har i den forbindelse fortsat tilsynsforpligtelsen i forhold til delegationens udøvelse, og borgerne vil således være klageberettigede til Svendborg Kommune. Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Socialstyrelsen og KL vurderer, at målgruppen for dette behandlingstilbud på landsplan er relativt begrænset. Forsigtige estimater herfra lyder på måske borgere. På denne baggrund har begge parter meget klart opfordret kommunerne til at gå sammen i større enheder og koordinere etablering af behandlingstilbud for at sikre et tilstrækkeligt robust grundlag for driften. I Region Syddanmark pågår i forlængelse heraf et arbejde med at koordinere etablering og drift af de nye behandlingstilbud på regionalt niveau. Det forventes, at der nedsættes en arbejdsgruppe i regi af Fælleskommunalt Socialsekretariat Syddanmark, der får denne opgave. Administrationen afventer resultatet af koordination på regionalt niveau, før der tages stilling til eventuel etablering af et behandlingstilbud i Svendborg Kommune, eller der i stedet skal indgås aftale med anden leverandør. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Det skønnes, at merudgifter til borgere i anonym stofmisbrugsbehandling vil kunne holdes indenfor den afsatte statslige finansiering af de kommunale merudgifter. Lovgrundlag: Lov nr. 649 af Lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 93

6 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Status førtidspensioner 10/6780 Beslutningstema: Orientering om førtidspensionsområdet. Indstilling: Direktionen indstiller: At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling: På mødet vil administrationen orientere om status på førtidspensionsområdet. Orienteringen vil blandt andet omhandle kommunale afgørelser, Ankestyrelsens behandling af klagesager samt administrative sagsgange. Bilag: Åben - Status Førtidspensionssager efter reformen 2015 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 6. Bidrag til Byrådets kommende planstrategi 15/6883 Beslutningstema: Social og Sundhedsudvalgets bidrag til Byrådets kommende planstrategi Indstilling: Til godkendelse Sagsfremstilling: I henhold til Planloven skal Byrådet i første halvdel af hver valgperiode udarbejde en planstrategi. Planstrategien angiver kommunens overordnede mål og strategier med hensyn til kommunens fremtidige udvikling. Planstrategien danner baggrund for det videre arbejde med kommuneplanen. Fagudvalgene skal inden den 21. august 2015 tage stilling til hvilken retning, der skal tegne Byrådets strategi for udviklingen indenfor eget ressortområde. 94

7 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Social- og Sundhedsudvalget har i efteråret 2014 udpeget de politiske visioner og indsatsområder, som der skal arbejdes med på social- og sundhedsområdet i perioden Administrationen anbefaler, at udvalgets politiske visioner og indsatsområder, sammen med områdets strategier og politikker, udgør Social- og Sundhedsudvalgets bidrag til det videre arbejde med kommunens planstrategi. Der henvises til bilag 1, hvor udvalgets visioner og indsatsområder ses i sammenhæng med områdets strategier og politikker. Administrationen vil, med udgangspunkt i fagudvalgenes drøftelser, udarbejde et første udkast af planstrategien. Udkastet behandles i Udviklingsudvalget i oktober og derefter i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget i november og igen i december samt i Økonomiudvalg og Byrådet i december. En egentlig offentlig høring forventes gennemført ultimo december. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Ingen Erhvervsmæssige konsekvenser: Planstrategien er en del af kommunens strategiske udvikling og er derfor rammesættende med henblik på kommunens langsigtede udvikling og investeringspotentialer. Lovgrundlag: Lov om planlægning. Bilag: Åben - Bilag 1. Visioner, indsatsområder, strategier og politikker Åben - Planstrategi 2015 Bilag med disposition for planstrategiens allerførste udkast Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 7. Embedslæge tilsyn /5672 Beslutningstema: Redegørelse om Embedslægeinstitutionens tilsyn på plejecentre i Svendborg Kommune 2014 Indstilling: Direktionen anbefaler: at redegørelsen tages til efterretning. 95

8 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Sagsfremstilling: Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 12 uanmeldte tilsynsbesøg på plejecentrene i Svendborg Kommune. 2 af tilsynene er foretaget på samme plejecenter men fordelt på et plejeafsnit og et demensafsnit. 8 plejecentre var undtaget for tilsyn i Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 36 beboere for, at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Den generelle konklusion er, at de sundhedsfaglige forhold på plejecentrene i Svendborg Kommune i 2014 er acceptable. Der blev ved tilsynene ikke fundet nogen alvorlige fejl og mangler. Ved 11 af tilsynene blev der fundet mindre fejl og mangler omhandlende dokumentation af, og administrative forhold omkring, sygeplejefaglige optegnelser (det vi kalder borgerplaner), medicinhåndtering og patientrettigheder. På et enkelt plejecenter blev der fundet mangler, som vurderes at indebære patientsikkerhedsmæssige risici. Manglerne var der de samme som oplevet på de øvrige plejecentre, men der blev blot observeret flere på det pågældende plejecenter. I forhold til borgerplaner drejer det sig overvejende om, at beskrivelsen af opfølgning på plejen og behandlingen ikke var fyldestgørende. I forhold til medicinhåndtering drejer det sig overvejende om dokumentation og opbevaring. I forhold til patientrettigheder drejer det sig overvejende om manglende dokumentation ifht. det juridiske ansvar for varetagelse af borgernes interesser. Sundhedsstyrelsen har hvert år et årstema. I 2014 var temaet Behandling af plejehjemsbeboere med antispsykotiske lægemidler. Ifht. årstemaet blev der fundet fejl og mangler ifht. dokumentation af observation af behandlingseffekt, bivirkninger samt opfølgning. Ved 11 ud af de 12 udførte tilsyn, opfyldte plejecentrene kravene for at blive undtaget for tilsyn i Lovgrundlag: Sundhedsloven 219, ændring ved Lov nr. 538 af 17. juni 2008 samt lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Bilag: Åben - Kommunerapport Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Svendborg Kommune 2014 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 8. Projektansøgning - Idræt for personer med særlige behov 96

9 Social- og Sundhedsudvalget s møde den /14880 Beslutningstema: Godkendelse af projektansøgning til satspuljeprojekt Idræt for personer med særlige behov Indstilling: Direktionen indstiller: At projektansøgningen godkendes. Sagsfremstilling: Socialafdelingen har udarbejdet en ansøgning til satspuljeprojektet Idræt for personer med særlige behov, forankret i Kulturministeriet. Målgruppen for projektet er udsatte borgere med særlige, sociale behov som fx sindslidende, misbrugere mv., herunder personer, der opholder sig på væresteder og lignende tilbud, som ofte har svært ved at få motioneret regelmæssigt. Formålet med projektet er, at Værestedet Stenbruddet skal kunne tilbyde regelmæssige motionsaktiviteter, såsom svømning, fodbold, badminton, fitness, cykling og udendørsaktiviteter i naturen m.m. til stedets brugere. Der er allerede meget positive erfaringer med motion for brugere på Stenbruddet, og hensigten med projektet er nu at udbygge motionstilbuddet og ikke mindst at samarbejde med det lokale idrætsliv om motionstilbud til målgruppen. Projektperioden er Samlet er der søgt kr i projektperioden. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Ansøgningen har ikke økonomiske eller erhvervsmæssige konsekvenser. Lovgrundlag: Ingen relevant lovgivning. Bilag: Åben - Ansøgning til satspuljeprojekt: Idræt for personer med særlige behov Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 9. Strategi for studieture for udvalget 15/171 97

10 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Beslutningstema: Oplæg til foreløbig drøftelse Sagsfremstilling: Formanden for Social- og Sundhedsudvalget har bedt administrationen om et kort diskussionsoplæg med henblik på en drøftelse af strategi for studieture for udvalget. Hidtil har studieture været brugt med henblik på at understøtte arbejdet med visioner, strategier og politikker samt i forbindelse med større projekter og indsatsområder. Herudover til generel orientering på områder under Social- og Sundhedsudvalget. Der kan i øvrigt være en række formål med fortsat at understøtte ovenstående. Derfor ønskes en dialog med udvalget om studieturenes fokus ift. at: Blive inspireret til nye initiativer Bestemte målgrupper (fx psykiatri, stress) Bestemte temaer (fx velfærdsteknologi) Se indsatser og andet omsat til praksis Udvalget har en årlig tur til KL s Social- og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg. I 2014 havde udvalget fokus på at få kendskab til institutionerne indenfor deres område og der var en besigtigelsestur til en række forskellige institutioner, bosteder og plejecentre i Svendborg Kommune. Derudover var der fokus på sundhedshus og hvilke muligheder, der var for etablering og indhold. I 2015 har fokus foreløbigt været på sundhedshus. Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Drøftet. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 10. Til orientering 15/172 Sagsfremstilling: 1. Til orientering ved udvalgsformanden 98

11 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Til orientering ved udvalgsmedlemmerne 3. Til orientering ved administrationen a. Opgaveoverdragelse fra Borgerservice Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Taget til efterretning. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 11. Tillægsdagsorden - Godkendelse af ny Handicappolitik 14/16190 Beslutningstema: Godkendelse af forslag til ny Handicappolitik Indstilling: Direktionen indstiller, at forslag til ny Handicappolitik godkendes. Sagsfremstilling: Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. februar 2014 besluttet, at der skal udarbejdes en ny Handicappolitik. Administrationen har udarbejdet et forslag til ny Handicappolitik. Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamødet med borgere, Handicaprådet og politikere i efteråret De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicaprådet har foretaget på temamødet og derefter sat i relation til FN s Handicapkonvention. Desuden er konkrete ideer fra temamødet i politikken angivet som eksempler på ideer til handling. Handicappolitikken er overordnet, og går på tværs af kommunens organisering og indsatser. Politikken skal integreres i Svendborg Kommune som en helhed. Forslaget har været i høring. Der er indkommet 20 høringssvar. Høringssvarene er generelt set positive, og der er bred enighed om, at politikken spiller godt sammen med kommunens øvrige politikker samt at politikkens indhold er relevant og udstikker en god retning for den fremadrettede udvikling af området. 99

12 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Der er desuden indkommet flere konkrete forslag til ændringer af skrifttype, skriftsstørrelse og ændringer i politikkens layout. Der er enkelte høringssvar der udtrykker kritik af det udarbejdede forslag. For eksempel finder Familieafdelingen, at forslaget primært har fokus på voksne borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Familieafdelingen efterspørger i den sammenhæng større fokus på børn og unge med handicaps og psykiske funktionsnedsættelser generelt, som for eksempel autisme, kromosomfejl og ADHD m.fl. Pårørenderådet i Center for Handicap udtrykker ligeledes kritik af forslaget til Handicappolitik. De efterspørger en mere forpligtende politik. En forpligtigelse af de politiske udvalg, til at gennemføre indsatser der understøtter politikkens grundprincipper. Der er desuden høringssvar der udtrykker ønske om gennemførelse af konkrete initiativer. På baggrund af de indkomne høringssvar er forslag til ny Handicappolitik revideret. Der er foretaget følgende ændringer: Farvevalget er ændret Baggrundsfarverne er ændret Billeder er ændret Skriftfarven er ændret Antallet af orddelinger er reduceret Der er desuden foretaget sproglige tilretninger og omformuleringer De konkrete rettelser fremgår af bilagte oversigt over redaktionelle ændringer i forslag til ny Handicappolitik. Bilag: Åben - Oversigt over redaktionelle ændringer Åben - Oversigt incl. høringssvar vedr. ny Handicappolitik juli 2015 Åben - Udkast til handicappolitik Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Indstilles. Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 12. Tillægsdagsorden - Udvidelsesforslag demensby /

13 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Beslutningstema: Drøftelse af udvidelsesforslag omkring etablering af demensby på Bryghuset/Bryggerlunden plejecenter. Indstilling: Direktionen anbefaler: At forslaget vedr. etablering af demensby på Bryghuset/Bryggerlunden sendes i høring At sagen fremsendes til budgetforhandlingerne med forbehold for udvalgets behandling af høringssvar på møde den Sagsfremstilling: Social og Sundhedsudvalget fik på møde i marts 2015 præsentation af erfaringer fra besøg i demenslandsbyen Hogeweyk i Holland. På møde i Social- og Sundhedsudvalget godkendte Social- og Sundhedsudvalget procesplan for undersøgelse af muligheder for etablering af demensby i Svendborg. I procesplanen foreslår administrationen blandt andet, at mulighederne undersøges i forhold til at etablere en demensby i eksisterende rammer på et af Svendborg Kommunes plejecentre. På Social- og sundhedsudvalgets møde i juni blev udvalget orienteret om, at administrationen vil anbefale placering på Bryghuset/Bryggerlunden, men at det vil kræve køb af grund i området. Social- og Sundhedsudvalget bad administrationen udarbejde et udvidelsesforslag til udvalgets møde i august. Administrationen har udarbejdet vedhæftede udvidelsesforslag. Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker forslaget med i budgetforhandlingerne anbefales, at udvidelsesforslaget sendes i høring i 14 dage, til Det vil betyde, at Social- og Sundhedsudvalget kan drøfte høringssvar på udvalgets møde den Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Bilag: Åben - Udvidelsesforslag demensby Bryghuset/Bryggerlunden Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den : Godkendt. 101

14 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Gonzalo Carrillo (Ø) var fraværende. Som suppleant deltog Susanne Gustenhoff (Ø). 13. Lukket - Tillægsdagsorden - Personsag 102

15 Social- og Sundhedsudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:50 Hanne Ringgaard Møller Lone Juul Stærmose Ulla Larsen Jesper Ullemose Hanne Klit Curt Sørensen Susanne Gustenhoff 103

16 Bilag: 2.1. SSU Sparekatalog til B2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68688/15

17 Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Reduktionsforslag Ældreområdet kr CRS Plejecentre - generel lønbesparelse I alt = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver, der varetages af Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Resume: Svendborg Kommune har besluttet fra 2016 at påbegynde hjemtagelse af tilbud, der i dag varetages af Center for Rehabilitering og specialrådgivning (CRS). Forventet besparelse på ca kr./året fra og med Sagsfremstilling: CRS yder rådgivning, undervisning og specialpædagogisk bistand til borgere inden for følgende områder: Taleområdet, Høreområdet, Synsområdet, Mobilitetsområdet og IKT. Det vurderes, at Svendborg Kommune fra 2018 kan effektivisere svarende til ca kr. på at hjemtage tilbuddene. Incitamenter for en hjemtagelse er dels effektiviseringer i arbejdsgange i forhold til at der er et led mindre, både for borgere og personale, dels helhedsorienteret borgerservice i forhold til et lokalt forankret tilbud. Samtidig vil borgerne og medarbejdere spare tid og ressourcer på kørsel til CRS i Odense. Ved hjemtagelsen af tilbuddet til Svendborg Kommune lægges ikke op til ændringer i serviceniveau for borgerne. Svendborg Kommune vil i forhold til at sikrer faglighed indgå samarbejder med øvrige kommuner i Region Syddanmark, samt i sager, hvor der er brug for en ekstern vurdering, købe denne ved Odense Kommune, andre kommuner eller lokale private leverandører. Påvirkning på andre områder: Svendborg Kommune vil forankre de nye tilbud i Hjælpemiddelafdelingen i Myndighedsafdelingen. Personalemæssige konsekvenser: Det vurderes, at der skal ansættes i alt ca. 6 nye medarbejdere til opgaven, når den er fuldt implementeret. Acadre sagsnr

18 Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Reduktionsforslag 2: Generel besparelse på plejecenterområdet Resume: Svendborg Kommune har i alt 19 plejecentre med et samlet årligt lønbudget på ca kr. Plejecentrene består af ældreboliger, pleje- og demensboliger, gæsteboliger og aktivitetscentre. Sagsfremstilling: Der forslås, at plejecentrenes lønbudget reduceres med kr. om året i 2016 faldende til kr. om året fra 2018 og frem. Det svarer til ca. 4 fuldtidsstillinger eller ca. 0,5% af det samlede lønbudget. Besparelsen skal ses i sammenhæng med den generelle årlige effektivisering på 0,35% 1 for hele kommunen siden 2010, svarende til gennemsnitlig 0,8 mio. kr. om året i lønkroner på plejecentrene eller akkumuleret 4,7 mio. kr. siden Påvirkning på andre områder: Besparelsen vil være en blanding af serviceforringelser og effektiviseringer. Personalemæssige konsekvenser: Reduktion af ca. 4-5 fuldtidsstillinger. Dette forventes at kunne ske i forbindelse med normal personaleomsætning. Socialområdet kr Handicapbiler Cafe Aroma Grønnemoseværkst Voksenafdelingen I alt = udgift, - = indtægt 3: Reduktion af budget til handicapbiler og særlig indretning Resume: Reduktion af budget til handicapbiler, herunder indretning. Forventet besparelse på kr./året. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede i 2014 som led i budgetproceduren, at der årligt skal udarbejdes benchmark analyser. Hvert år udpeges områder, der skal analyseres nærmere. I 2014 blev det specialiserede socialområde for voksne udvalgt som analysefelt. Benchmark analysen viste blandt andet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau i 2013 til handicapbiler og særlig indretning af bilerne, lå over landsgennemsnittet. 1 0,25% fra 2010 til Acadre sagsnr

19 Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Reduktionsforslag Det er den administrative vurdering, at det er muligt at spare kr. på budgettet til særlig indretning. Det vil i praksis betyde, at der fremadrettet kun kan bevilliges særlig indretning i følgende tilfælde: 1. hvor det er lægeligt dokumenteret, at den særlige indretning er nødvendig, 2. hvor det vurderes nødvendigt i forbindelse med bilafprøvningen, 3. når politiet stiller krav om en særlig indretning i forbindelse med udstedelse af kørekort. Praksis i dag er, at borgernes ønsker til ekstraudstyr også indgår i vurderingen. Det søges typisk om indretning af ekstra siddepladser, fjernbetjeninger, motorkabinevarmere, ekstra spejle, flere brugbare indgange og ekstra lys. I enkelte tilfælde er det vurderet, at det er hensigtsmæssigt at bevillige dette ekstraudstyr. Denne mulighed bortfalder fremadrettet, og det vil være op til den enkelte borger om de vil betale for udstyret selv. (Tilføjet af administrationen efter udvalgsmødet: Det bemærkes dog, at bevillingen altid sker efter en individuel konkret vurdering). Da bevillinger af handicapbil og særlig indretning er en ydelsesbevilling, der kan ansøges om hvert 6 år, vil besparelsen ikke påvirke serviceniveau i eksisterende bevillinger. Der vil dog eventuelt være borgere der oplever servicefaldet i forbindelse med udskiftning af deres bil. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. 4: Flytning af kreative aktiviteter og driftsoptimering på Cafe Aroma Resume: De kreative aktiviteter på Cafe Aroma flyttes til Kursuscenter Impuls, hvor aktiviteten holdes indenfor de eksisterende rammer. Desuden driftsoptimeres Cafe Aromas budgetter. Der forventes en årlig en samlet besparelse på ca kr. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede i 2014 som led i budgetproceduren, at der årligt skal udarbejdes benchmark analyser. Hvert år udpeges områder, der skal analyseres nærmere. I 2014 blev det specialiserede socialområde for voksne udvalgt som analysefelt. Benchmark analysen viste blandt andet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau i 2013 til dagtilbud, lå over landsgennemsnittet. Acadre sagsnr

20 Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Reduktionsforslag Det foreslås, at de kreative aktiviteter på Cafe Aroma flyttes til Kursuscenter Impuls, hvor aktiviteten holdes indenfor de eksisterende rammer. Flytningen af aktiviteterne medfører en besparelse på ca kr. på Cafe Aroma. Herudover vurderes det muligt, at spare yderligere kr. på Cafe Aromas budgetter til vikar, efteruddannelse, aktiviteter m.v. uden at det påvirker serviceniveauet. Da Cafe Aroma er et takstfinansieret tilbud der sælger pladser til andre kommuner, udgør nettoprovenuet for Svendborg Kommune kr. Påvirkning på andre områder: De kreative aktiviteter flyttes til Kursuscenter Impuls, hvor udgiften skal afholdes inden for tilbuddets nuværende økonomiske ramme. Personalemæssige konsekvenser: Ingen 5: Nedlæggelse af fysioterapi på Grønnemoseværkstederne Resume: Der foreslås nedlæggelse af fysioterapien på Grønnemoseværkstederne. Forventet årlig besparelse på kr. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede i 2014 som led i budgetproceduren, at der årligt skal udarbejdes benchmark analyser. Hvert år udpeges områder, der skal analyseres nærmere. I 2014 blev det specialiserede socialområde for voksne udvalgt som analysefelt. Benchmark analysen viste blandt andet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau i 2013 til dagtilbud, lå over landsgennemsnittet. Det foreslås, at Grønnemoseværkstedets tilbud om fysioterapi nedlægges. Nedlæggelsen vil medføre en besparelse på i alt kr. Aktuelt modtager 14 borgere fysioterapi på Grønnemoseværkstederne. Det er ekstra fysioterapi i den forstand, at de alle i forvejen får vederlagsfri fysioterapi. Fysioterapien på Grønnemoseværkstederne er ikke lovpligtig, men har været et historisk bestemt servicetilbud, etableret da Fyns Amt rådede over tilbuddet. De borgerrettede konsekvenser ved ophør med fysioterapi vil være individuelle og kan få betydning for borgernes fysiske og psykiske helbredstilstand. Nedlæggelse af funktionen vil også betyde at der ikke længere kan tilbydes gruppebaserede motions og sundhedstilbud på stedet. Tilbuddet har de seneste år haft en højere indskrivning end tilbuddet er normeret til, herunder et økonomisk overskud. På den baggrund vurderes det muligt, at driftsoptimere inden for tilbuddets nuværende økonomiske ramme. Det vurderes, at der med den nuværende belægningsprocent kan spares yderligere kr. på stedet. Acadre sagsnr

21 Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Reduktionsforslag Midlerne anvendes i dag til at håndtere udsving ved ændrede indskrivninger. Ved en mindre buffer øges sårbarheden over for udsving, og kan ved nedgang i indskrivning medføre reduktion i lønbudgettet. Da Grønnemoseværkstederne er et takstfinansieret tilbud der sælger pladser til andre kommuner, udgør nettoprovenuet for Svendborg Kommune kr. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Ved vigende belægning kan det få personalemæssige konsekvenser. 6: Driftsoptimering på Behandlingscenter Svendborg Voksenafdelingen Resume: Det foreslås, at budgettet til behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen driftsoptimeres. Forventet besparelse på kr. om året. Sagsfremstilling: Økonomiudvalget besluttede i 2014 som led i budgetproceduren, at der årligt skal udarbejdes benchmark analyser. Hvert år udpeges områder, der skal analyseres nærmere. I 2014 blev det specialiserede socialområde for voksne udvalgt som analysefelt. Benchmark analysen viste blandt andet, at Svendborg Kommunes udgiftsniveau i 2013 til dagtilbud, lå over landsgennemsnittet. Den aktuelle indskrivning i afdelingen er 24 % over normeringen. Tilbuddet har generelt haft en høj belægning de sidste år, og har genereret et årligt økonomisk overskud. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med kr. årligt. Midlerne anvendes i dag til at håndtere udsving ved ændrede indskrivninger. Ved en mindre buffer øges sårbarheden over for udsving, og kan ved nedgang i indskrivning medføre reduktion i lønbudgettet. Da Behandlingscenter Svendborg voksenafdelingen er et takstfinansieret tilbud der sælger pladser til andre kommuner, udgør nettoprovenuet for Svendborg Kommune kr. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Ved vigende belægning kan det få personalemæssige konsekvenser. Acadre sagsnr

22 Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Reduktionsforslag Acadre sagsnr

23 Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Reduktionsforslag Sundhedsområdet kr Driftsbesparelse tandplejen Effektiviseringer i træningsafdelingen I alt = udgift, - = indtægt 7: Driftsbesparelse på tandplejen: Resume: Besparelse i tandplejen i form af effektiviseringer for kr./året. Sagsfremstilling: Besparelser på budgettet i tandplejen på kr. i form af effektiviseringer, svarende til 0,5 pct. af tandplejens samlede budgetramme. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Der kan forekomme reduktion i antallet af personaletimer. 8: Effektivisering af administrationen i træningsafdelingen: Resume: Effektivisering af administrationen i træningsafdelingen. Sagsfremstilling: Der findes kr. årligt ved generel effektivisering af administrationen i træningsafdelingen. Påvirkning på andre områder: Ingen. Personalemæssige konsekvenser: Der kan være en reduktion i antal af personaletimer. Acadre sagsnr

24 Bilag: 2.2. Indkomne høringssvar til Direktørområdet Social og Sundhed vedr. Budget 2016 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Bilag: 3.1. Oversigt over temaer på SSU s område Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

48 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag drift Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: kr SKP til unge sindslidende Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte borgere Weekend og helligdagssygeplejersker (Model 1) Temaer i alt = udgift, - = indtægt Acadre sagsnr

49 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag drift Opsøgende støttekontaktperson (SKP) til unge sindslidende: kr Drift Finansiering I alt Resume: Der etableres en SKP-funktion målrettet unge debuterende sindslidende borgere. Fokus er på tidligere opsporing og indsats. Sagsfremstilling: Udvidelsesforslaget har til formål gennem opsøgende arbejde at identificere, skabe kontakt til og sikre tidlig indsats overfor målgruppen af unge, som har en debuterende sindslidelse. Hensigten er at forebygge udvikling af alvorlig lidelse. Aldersgruppen tænkes at være årige. Der skønnes at være et antal unge som lever isoleret, uden tilbud og med sporadisk eller ingen kontakt til offentlige instanser. På børneområdet er der kendskab til unge, som er skrøbelige og viser tidlige tegn på psykisk sårbarhed. I voksenområdet ses et stadigt stigende antal henvendelser fra Jobcenteret om unge, som ikke reagerer på Jobcenterets kontakter. Den opsøgende indsats skal derfor gå på tværs af den kommunale organisering i et tæt samarbejde mellem direktørområderne. Det opsøgende arbejde skal desuden foregå i tæt samarbejde med PSP og private interessenter. Der skal især være fokus på ungdomsuddannelser. Organisering Der ansættes en fuldtidsmedarbejder med særlige kompetencer inden for den opsøgende og relationsskabende indsats og med særlig erfaring inden for psykiatri. Indsatsen organiseres i Afdeling for Bostøtte, Center for Socialpsykiatri. Nærmeste samarbejdspartnere er SKP-voksne, Psykiatrifagligt Team, Ungekontakt, Socialafdelingens Udsatte- og behandlingstilbud samt regionale behandlingstilbud. Medarbejderen skal i samarbejde med de unge, socialpsykiatriens tilbud, frivillige og andre ressourcepersoner i lokalsamfundet tage initiativ til at etablere og drive netværksgrupper for målgruppen med henblik på udvikling for den enkelte og skabelse af netværk. Påvirkning på andre områder: Udvidelsesforslaget vil medføre en personaleudvidelse svarende til én stilling. Økonomi: Den årlige udgift udgør kr. Acadre sagsnr

50 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag drift Forhøjelse af tilskud til Mødrerådgivningen kr Drift Finansiering I alt Resume: Mødrerådgivningen M/K ansøger Social- og Sundhedsudvalget om en forhøjelse af tilskuddet fra Svendborg Kommune gældende for Der ansøges om, at det nuværende tilskud på kr. ligesom i 2015 udvides med kr. således, at det samlede tilskud bliver kr. Sagsfremstilling: Mødrerådgivningen M/K har fremsendt ansøgning til Social- og Sundhedsudvalget om fortsat forhøjelse af tilskuddet for budget Mødrerådgivningen M/K ønsker med en fortsat forhøjelse af tilskuddet, at fastholde kvaliteten i den nuværende indsats. Forhøjelse af tilskuddet vil ligesom i 2015 gå til: Psykoterapeut kr. Sundhedsplejerske kr. Instruktør i babymassage kr. Øvrig drift og nyanskaffelser kr. Møderådgivningen M/K vurderer, at ovenstående er vigtig for fortsat at sikre helheden og tværfagligheden i indsatsen samt er nødvendig i forhold til at opnå samme kvalitet i den forebyggende indsats. Mødrerådgivnigen M/K er en frivillig forening, der drives af Foreningen Mødrerådgivningen, som også driver genbrugsbutikken Børne Bixen. På Mødrerådgivningen M/K arbejder både lønnet personale samt enkelte frivillige. Mødrerådgivningen M/K tilbyder støtte og rådgivning til gravide og unge mødre under 25 år samt til forældre med efterfødselsreaktioner. Tilbuddene omfatter fødselsforberedelse, jordemoderkonsultation, mødregrupper med deltagelse af en sundhedsplejerske, terapeutiske samtaleforløb, retshjælp samt introduktion til babymassage. Alle tilbuddene er gratis, at benytte for brugerne. Påvirkning på andre områder: - Økonomi: Mødrerådgivningen M/K ønsker, at forhøje bevillingen fra Svendborg Kommune fra kr. til kr. Acadre sagsnr

51 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag drift Videreførelse af tandpleje for særligt socialt udsatte borgere kr Drift Finansiering I alt Resume: Videreførelse af Tandpleje for særligt socialt udsatte borgere. Rehabilitering betyder mere selvtillid og øget livskvalitet og sundhed for borgeren. Herudover åbner rehabilitering af tandsættet op for muligheder for jobpraktik og fast job. Videreførelse af indsatsen koster kr. Borgeren har en egenbetaling på kr. årligt. Sagsfremstilling: Tandplejen har i samarbejde med socialafdelingen siden 2012 arbejdet med opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte borgere. Arbejdet er udført for projektmidler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Projektet slutter i Frihed fra tandsmerter har ifølge projektdeltagerne betydet, at deres misbrug er blevet mindre og mennesker, som tidligere har isoleret sig grundet udseende, har opnået selvtillid og større livskvalitet. Reducering af infektioner i mund og kæbe mindsker borgerens sygdomsrisiko og dermed sygehusindlæggelser. For nogle af projektdeltagerne har rehabilitering af tandsættet betydet, at de har taget imod jobpraktik og sidenhen fast job. Administrationen i Social og Sundhed anbefaler, at der afsættes midler til en permanent indsats for opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte i Svendborg Kommune. Tilbuddet målrettes en gruppe mennesker, der ellers ikke ville modtage tandlægehjælp og gør hjælpen tilgængelig på et sted, hvor målgruppen typisk findes. Det forventes, at 120 borgere årligt vil benytte sig af tilbuddet, 38 til 45 heraf forventes at være nye. Tilbuddet understøtter et politiske mål om at mindske ulighed i sundhed og vil blive forankret i en organisation, som i forvejen har erfaring med opsøgende og forebyggende tandpleje inden for grupper med specielle behov, så som udsatte børn og unge samt borgere med fysiske og psykiske udfordringer. Påvirkning på andre områder: For nogen af projektdeltagerne har rehabiliteringen af tandsættet betydet, at de har kunnet tage imod jobpraktik og sidenhen fast job. Økonomi: Videreførelse af indsatsen forventes af koste kr. årligt. Borgeren har en årlig egenbetaling på maksimalt kr., hvilket er samme niveau som egenbetaling i forhold til tilbud om specialtandpleje. Acadre sagsnr

52 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag drift Weekend- og helligdagssygeplejersker på plejecentre (model 1) kr Weekend og helligdagssygeplejersker Finansiering I alt = udgift, - = indtægt Resume: Der ansættes sygeplejersker til weekend og helligdagsvagter kl i hvert af de 2 plejecenterområder Svendborg Kommune. Der vil med udvidelsen være én sygeplejerske til 8-9 plejecentrene alle weekender og helligdage fra Årlig lønudgift på kr./året. Sagsfremstilling: Der er i dag 1 2 sygeplejersker på hvert af Svendborg Kommunes 17 kommunale plejecentre alle hverdage kl Ved byrådets budgetforlig for 2015 prioriteredes aftensygeplejersker på plejecentrene med 1 mio. kr./året. Dette er udmøntet således, der er 1 aftensygeplejerske i henholdsvis Plejecenter Øst og Plejecenter Vest alle hverdagsaftener mellem kl De varetager hver især sygeplejeopgaver på 8 9 plejecentre. Hverdage fra kl , weekender og helligdage varetages af sygeplejen på plejecentrene af hjemmeplejens sygeplejersker. Den demografiske udvikling, udviklingen i borgernes sygdomsbilleder samt udviklingen i det regionale sundhedsvæsen bidrager alle til, at ældreområdets sygeplejersker får flere og mere komplekse opgaver. Det skyldes opgaveglidning fra det regionale sundhedsvæsen, tidligere udskrivelser, forbedrede behandlingsmuligheder i egen bolig, herunder også plejebolig samt at borgerne udskrives med mere komplekse behov. Desuden bliver vi flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Herudover har kommunerne fået en større og mere forpligtende rolle i relation til forebyggelse af indlæggelser og til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Erfaringer fra aftensygeplejerskerne har vist, at det giver et tydeligt fagligt løft, at der er sygeplejersker i aftenvagt tilknyttet plejecentrene. 1 sygeplejerske i henholdsvis Plejecenter Øst og Plejecenter Vest weekender og helligdage fra kl vil betyde, at der er 1 sygeplejerske til 8 9 plejecentre. Ved ansættelse af sygeplejersker på plejecentre weekend og helligdage vil vi kunne imødekomme en øget kompleksitet i sygeplejen. Vi foreslår at der tilknyttes 1 sygeplejerske til henholdsvis plejecenter Øst og Plejecenter Vest weekender og helligdage fra kl Øvrig aften og nat dækkes fortsat af sygeplejersker fra hjemmeplejen. Der vil fortsat være behov for at trække på hjemmeplejens sygeplejersker til akutte og andre sygeplejeopgaver. Acadre sagsnr

53 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag drift Udgifter: Udvidelse - sygeplejersker på 17 kommunale plejecentre Udgift kr. 2 sygeplejersker alle weekender og helligdage kl I alt Påvirkning på andre områder: Det vil være en aflastning af sygeplejerskerne i hjemmeplejen. Personalemæssige konsekvenser: Sygeplejegruppen i Ældreplejen i Svendborg Kommune vil opleve en opnormering. Økonomi: Udvidelsesforslag på kr. årligt fra 2016 og fremover. Øvrig drift indeholdes i eksisterende driftsbudgetter. Aften, weekend- og helligdagssygeplejersker på plejecentre (model 2) kr Aften, weekend- og helligdagssygeplejersker (model 2) Finansiering I alt = udgift, - = indtægt Resume: Der ansættes sygeplejersker til aften og weekendvagter på Svendborg Kommunes 17 kommunale plejecentre således, at der med udvidelsen vil være én sygeplejerske til 4-5 plejecentrene alle aftener, weekender og helligdage. Årlig lønudgift på kr./året. Sagsfremstilling: Der er i dag 1 2 sygeplejersker på hvert af Svendborg Kommunes 17 kommunale plejecentre alle hverdage kl Ved byrådets budgetforlig for budget 2015 prioriteredes aftensygeplejersker på plejecentrene med 1 mio. kr./året. Dette er udmøntet således der er 1 aftensygeplejerske7 i henholdsvis Plejecenter Øst og Plejecenter Vest hverdagsaftener mellem kl De varetager hver især sygeplejeopgaver på 8 9 plejecentre. Hverdage fra kl , weekender og helligdage varetages af sygeplejen på plejecentrene af hjemmeplejens sygeplejersker. Erfaringer fra aftensygeplejerskerne har vist, at det giver et tydeligt fagligt løft, at der er sygeplejersker i aftenvagt på plejecentrene. 2 sygeplejersker i henholdsvis Plejecenter Øst og Plejecenter Vest vil betyde, at der er 1 aftensygeplejerske til 4 5 plejecentre. Acadre sagsnr

54 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag drift De vil derfor kunne varetage akutte opgaver, således kontinuiteten i plejen styrkes. Ligeledes vil de i øget grad kunne deltage ved komplekse og terminale forløb samt tættere kunne følge op på eftermiddagsudskrivelser. Den demografiske udvikling, udviklingen i borgernes sygdomsbilleder samt udviklingen i det regionale sundhedsvæsen bidrager alle til, at ældreområdets sygeplejersker får flere og mere komplekse opgaver. Det skyldes opgaveglidning fra det regionale sundhedsvæsen, tidligere udskrivelser, forbedrede behandlingsmuligheder i egen bolig, herunder også plejebolig samt at borgerne udskrives med mere komplekse behov. Desuden bliver vi flere ældre og flere borgere med kroniske sygdomme. Herudover har kommunerne fået en større og mere forpligtende rolle i relation til forebyggelse af indlæggelser og til at sikre sammenhængende patientforløb på tværs af sektorerne. Ved ansættelse af sygeplejersker på plejecentre aften, weekend og helligdage, vil vi kunne imødekomme den øgede kompleksitet i sygeplejen. Vi foreslår, at der tilknyttes 2 sygeplejersker til henholdsvis plejecenter Øst og Plejecenter Vest weekender og helligdage fra kl Øvrig aften og nat dækkes fortsat af sygeplejersker fra hjemmeplejen. Udgifter: Udvidelse - Sygeplejersker på 17 plejecentre Udgift kr. 2 aftensygeplejersker alle hverdagsaftener kl sygeplejersker alle weekender og helligdage kl I alt Påvirkning på andre områder: Det vil være en aflastning af sygeplejerskerne i hjemmeplejen. Personalemæssige konsekvenser: Sygeplejegruppen i Ældreplejen i Svendborg Kommune vil opleve en opnormering Økonomi: Udvidelsesforslag på kr. årligt fra 2016 og fremover. Øvrig drift indeholdes i eksisterende driftsbudgetter. Acadre sagsnr

55 Bilag: 5.1. Status Førtidspensionssager efter reformen 2015 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

56 Førtidspensioner status afgørelser af pensioner jf. lov efter august 2014 Førtidspension tilkendelser 15 afslag Seniorførtidspension tilkendelse 2 afslag Førtidspension tilkendelser 39 afslag Der er tale om en nedgang i antallet af afgørelser i pensionsudvalget efter førtidspensions reformens indførelse. Der kommer således færre sager til afgørelse fra jobcentret. Der gives fortsat afslag, men hovedsageligt på sager, som er rejst af borgeren selv på det foreliggende grundlag. Der er høj grad af enighed mellem pensionsudvalget og rehabiliteringsteamet. Pensionsudvalget har udsat 5 sager i 2014, hvor der ikke var enighed i rehabiliteringsteamets indstilling. Det høje antal afslag i 2013, skyldes et højt antal ansøgninger om førtidspension på det foreliggende grundlag i december 2012, før reformen trådte i kraft Afgørelser modtaget fra Ankestyrelsen hele 2014 Stadfæstet Hjemvist til fornyet afgørelse Ændret Afgørelser I alt 19 sager sager De 19 afgørelser fra Ankestyrelsen omhandler hovedsageligt afgørelser fra ultimo 2012 og Af de 19 afgørelser, omhandler de 16 pensionsansøgninger rejst på det foreliggende grundlag.

57 Bilag: 6.1. Bilag 1. Visioner, indsatsområder, strategier og politikker Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

58 Notat Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget Svendborg Planstrategi: Leverance A. Vurdering af udvikling Acadre: 15/6883 Direktørområdet Social og Sundhed. Social og Sundhedsudvalget har i efteråret 2014 udpeget de politiske visioner og indsatsområder, som der skal arbejdes med i perioden juni 2015 Ref: LISJEN Visionerne er At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg Kommune. At de grupper af borgere, der har færre ressourcer gives de bedste muligheder for at klare sig i deres eget liv. At der samarbejdes omkring sundhed på tværs i kommunen og med eksterne parter. At arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. For at understøtte visionerne er der opsat en række strategier og tiltag: 1. Der søges etableret et sundhedshus, som skal styrke borgernes adgang til differentierede og målrettede sundhedstilbud 2. Politikker og strategier under Social og Sundhedsudvalget revideres med fokus på de opstillede visioner og mål 3. Samarbejdet med uddannelsesinstitutioner, herunder UCL, udvikles og styrkes med fokus på udvikling af praksis, fremtidssikring og vækst 4. De nationale mål og den regionale sundhedsaftale sættes i fokus. 5. Samarbejdet med frivillige organisationer og foreninger styrkes med fokus på inddragelse af netværk og understøttelse af borgernes egne ressourcer. 6. Hvor det er muligt indtænkes samarbejde med private aktører for at styrke den kommunale opgaveløsning. 7. Samarbejdet med Regionen og de praktiserende læger styrkes, og der følges op på intentionerne i praksisplanen. Side 1 af 7

59 8. Personalet i kommunen har de nødvendige kompetencer til at understøtte udvalgets visioner, herunder at borgerne mødes med værdighed, at deres livskvalitet understøttes og at der arbejdes med det brede sundhedsbegreb Et særligt fokus sættes på følgende målgrupper: Borgere med kronisk sygdom/livsstilssygdom Socialt udsatte, udsatte unge og udsatte ældre Ensomme Sindslidende Demente Social- og Sundhedsområdets politikker og strategier skal således understøtte ovenstående politiske visioner, som således udgør de overordnede ledestjerner for Social og Sundhed. Sundhedsområdet Sundhed er en af bropillerne, der arbejdes med i forhold til at understøtte byrådets politiske mål for perioden I planstrategien for 2012 er et af de tre visionsområder Sundt liv, og et af de beskrevne fyrtårne er Svendborg Sund, der beskriver hvordan sundhed kan være med til at gøre Svendborg attraktivt. Sundhedsafdelingens overordnede opgave er, at understøtte sundhedsfremme på tværs i organisationen og at indgå bredt i samarbejder, der har sundhed som et element. Af konkrete tiltag kan f.eks. nævnes to aktuelle projekter i samarbejde med Socialafdelingen: Fremme af lighed i sundhed og Sund psykiatri. Med udgangspunkt i de politiske visioner, har Social- og Sundhedsudvalget anbefalet til de videre budgetdrøftelser planer om i 2019 at etablere et Sundhedshus, som skal styrke borgernes adgang til differentierede og målrettede sundhedstilbud. Social- og Sundhedsområdets gennemgående fokus på rehabilitering ses på sundhedsområdet bl.a. konkret i indsatsen Mit Liv - tilbage til hverdagen, som er et rehabiliteringstilbud til borgere med kronisk sygdom. Sundhedsområdet fylder i den kommunale debat og i de kommende år vil sundhedsområdet udvikle sig endnu mere. Den primære sundhedssektor vil forandre sig og her spiller kommunerne en stor rolle. Fokus på sundhedsområdet har flyttet sig og handler i dag mere om udviklingen af snitfladerne mellem sygehus, almen praksis og kommune. Det er en af sundhedsområdets opgaver at medvirke til udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Svendborg Kommune. Den kommende Sundhedspolitik, som forventes vedtaget ved årsskiftet 2015/2016, vil sætte en ramme for arbejdet med sundhedsområdet i Svendborg Kommune de kommende år, og vil lægge sig op af udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt understøtte Social- og Sundhedsudvalgets politiske visioner. Side 2 af 7

60 Sundhedsafdelingen har i foråret afholdt et borgermøde, hvor borgerne bidrog med deres holdninger til, hvad Svendborg Kommunes nye sundhedspolitik skal indeholde. Svendborg Kommunes overordnede sundhedspolitik medtænkes i beslutninger og tiltag på tværs i organisationen. Det fremgår f.eks. direkte af ældreområdets seniorlivspolitik, at Svendborg Kommunes overordnede sundhedspolitik medtænkes i beslutninger og tiltag for seniorer. Den overordnede sundhedspolitik, vil sætte de nationale mål og den regionale sundhedsaftale i fokus, og beskriver de overordnede rammer for kommunens indsats i forhold til kost, rygning, alkohol og motion samt ulighed i sundhed. Mad- og måltidspolitik for børn og unge 0-16 år har som mål at understøtte, at børn får en varieret kost, der lever op til kostrådene og at institutionerne skaber rammerne herfor. Politikken kan understøtte den kommende sundhedspolitik og adresserer problemstillinger, der til stadighed er til stede også om 5 år. Cykelpolitikken er et eksempel på en tværgående politik, der udsprang fra flere fagudvalg. En cykelpolitik er relevant på tværs af områder og kan også understøtte en kommende sundhedspolitik og planstrategi. Derudover harmonerer den godt med Svendborg Kommunes Cittaslow. Cykelområdet har været i fokus i en årrække, hvor sundhed, skolebørn, turisme, og pendlercyklister er tænkt sammen. Der sker således en kontinuerlig forbedring, som kan rammes ind i en cykelpolitik. Svendborg Kommune er nu nomineret til årets cykelkommune i Under bropillen Sundhed er Svendborg kommune som cykelby nævnt, som en af de politiske ideer til fremtidens forebyggende og sundhedsfremmende indsatser. Her fremhæves et tværfagligt samarbejde omkring styrkelsen af cykelmulighederne i kommunen til gavn for borgernes og miljøets sundhed. Rusmiddelpoltikken er aktuel og adresserer en af de væsentlige sundhedsudfordringer i Svendborg Kommune. Politikken er et væsentlig punkt i forebyggelsesindsatsen og politikken er relevant i de kommende år. Alkoholpolitisk strategi understøtter sundhedspolitikken og rusmiddelpolitikken. Strategien er relevant, men er udløbet for så vidt angår handleplaner. Alkoholområdet er et relevant område i Svendborg Kommune. Alkohol er en af de større sundhedsudfordringer i Svendborg Kommune. Derfor vil politikker og strategier på alkoholområdet være aktuelle i de kommende år. Bevægelsespolitik for børn og unge 0-16 år Politikken relaterede sig til de to overordnede politikker: Sundhedspolitikken 2007 og Den sammenhængende Børn og Unge politik. Politikken er gammel og er ikke opdateret. Der er sket meget nyt med både Svendborgprojektet og indførelsen af idrætsskoler og ikke mindst skolereformen, hvor der er mere bevægelse og samarbejde med civilsamfund. Side 3 af 7

61 Socialområdet Socialafdelingens rehabiliteringsstrategi Fælles afsæt tager bl.a. sit afsæt i Direktørområdets øvrige strategier og politikker. Strategien skal omsættes i praksis, og indledes med 4 projekter. Projekterne er omfattende og strækker sig over flere år. Fokus i strategien er, at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Projekt 1 understøtter et rehabiliterende fundament for hele Socialafdelingen som skal sikre, at den rehabiliterende tænkning fremover gennemsyrer Socialafdelingens indsatser. Projekt 2 understøtter at en større andel borgere bor i så selvstændig boform som muligt med den mindst indgribende støtte. Projekt 3 understøtter at en større andel af borgerne opnår et funktionsniveau, der bidrager til at gøre dem uafhængige af Socialafdelingens tilbud. Projekt 4 understøtter at borgeren får nytte af ressourcerne i netværket og indgår i civilsamfundets aktiviteter som støtte til et så selvstændigt og meningsfuld liv som muligt. Som fundament for rehabiliteringsstrategien, har der været gennemført et større analysearbejde i Socialafdelingen. Strategien er Socialafdelingens svar på de udfordringer som analysearbejdet præsenterede. Strategien lægger bl.a. op til, at der løbende skal evalueres på projekterne og indsatser generelt i afdelingen. Strategien afføder således en løbende og vedvarende planlægningsopgave i afdelingen. Som element i strategien er det bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes en ny samlet bolighandlingsplan for det sociale område. Bolighandlingsplanen forventes udarbejdet i 2015 og Handicappolitikken er en overordnet politik med målsætninger og delmål. Hvert enkelt direktørområde er ansvarlig for, at de handicappolitiske målsætninger og delmål udmøntes i konkrete handleplaner og initiativer. En gang årligt afholdes et handicappolitisk temamøde med deltagelse af byråd, direktørområderne og Handicaprådet for evaluering af de konkrete initiativer og planlægning af nye. Siden vedtagelsen af Handicappolitikken i 2007 er der gennemført en række initiativer med udgangspunkt i Handicappolitikken, blandt andet: Etablering af Tilgængelighedspuljen, hvor der årligt udloddes kr. til fremme af fysisk og digital tilgængelighed for kommunens borgere med en funktionsnedsættelse Implementering af strategi for Rekruttering og Fastholdelse på Handicaphjælperområdet Kvalitetssikring af overgange fra børne- til voksenområdet Oprettelse af dagtilbud for voksne med erhvervet hjerneskade Oprettelse af bruger- og pårørenderåd i kommunens botilbud Implementering af bolighandlingsplan for boliger til kommunens handicappede borgere Aktuelt er forslag til ny Handicappolitik i høring. Politikken tager udgangspunkt i FN s Handicapkonvention og sætter fokus på ideer til nye tiltag inden for følgende områder, som er udpeget i samråd med borgere og Svendborg Kommunes Handicapråd: Boliger, Kultur- og Side 4 af 7

62 fritidsliv, Uddannelse, beskæftigelse og læring, sundhed og forebyggelse. Handicappolitikken forventes vedtaget af Byrådet i efteråret Politik for Socialt udsatte borgere er en overordnet retningsgivende politik, der skal sikre høj kvalitet samt en målrettet og koordineret indsats over for kommunens udsatte borgere. Målet med politikken er at understøtte de udsattes muligheder for at leve en tilværelse så tæt på egne idealer som muligt, med tilbud om adgang til sociale og sundhedsmæssige hjælpeforanstaltninger. De overordnede mål er: At fremme adgang for alle til ressourcer, rettigheder, goder og tjenesteydelser, herunder også boliger og beskæftigelse At forebygge risici for social udstødelse At hjælpe de mest sårbare grupper At mobilisere relevante aktører Foruden at politikken er retningsgivende, er der i politikken fastsat en række konkrete delmål. De konkrete del er realiseret, bl.a. ved udarbejdelse af en konkret frivilligpolitik. Svendborg Kommune har etableret en række konkrete sundhedsinitiativer for socialt udsatte borgere i form af f.eks. Ombytning af brugte sprøjter Et opsøgende sundhedstilbud (udsatte sygeplejerske) Tandpleje til udsatte Nedsat et udsatteråd Vedtaget en frivilligpolitik Etableret dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere Renovering af Tvedvej og Trappebæksvej Fremadrette vil der blandt andet være særlig fokus på: Boligsituationen billige egnede boliger og hensigtsmæssige placeringer Sundhed generelt Frivilligpolitikken er vedtaget december Der er ingen udløbsdato, men Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at udarbejde en ny politik i Svendborg Kommune ville med udarbejdelsen af en overordnet retningsgivende frivilligpolitik styrke og forbedre samarbejdet med Frivilligrådet samt de enkelte frivillige organisationer og foreninger i kommunen. Politikkens overordnede mål er at styrke det fælles ansvar for den sociale indsats og skabe bedre sammenhæng mellem det kommunale og frivillige sociale arbejde - og dermed at styrke den samlede indsats over for grupper eller personer med særlige sociale behov. Det er formålet med den kommunale frivilligpolitik at fastlægge og synliggøre rammer og retning for samarbejdet mellem Svendborg Kommune og de frivillige foreninger og organisationer om den frivillige, sociale indsats. Det er med andre ord hensigten, at frivilligpolitikken skal være fundamentet for det fremtidige samarbejde mellem kommunen og de frivillige foreninger og organisationer i Svendborg. Side 5 af 7

63 Konkret er der opstillet en række delmål i politikken. De delmål, der er konkrete er implementeret. De øvrige delmål omhandler løbende samarbejde og koordinering, og her arbejdes der løbende på at udvikle samarbejdet. Svendborg Kommune har via en lang række konkrete initiativer udbygget og udviklet indsatsen for målgruppen. Som eksempler kan nævnes: Udpeget en fast kommunal kontaktperson Finansieret og etableret et frivillighus sammen med Frivilligrådet Etableret to puljer hvor frivillige foreninger kan søge om midler til forebyggelse af ensomhed og initiativer, der fremmer sundhed generelt set. Der er igangsat en proces sammen med Frivilligrådet i forhold til udarbejdelse af en ny politik for området. I processen vil fremadrettede fokusområder blive fastlagt. Ældreområdet Seniorlivspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik, der rummer flere af kommunens andre politikker, planer og standarder, herunder Sundhedspolitikken, Bolighandlingsplanen, Kommunikationspolitikken, Frivillighedspolitikken mfl. Politikken indeholder både generelle mål og visioner for sundhed og forebyggelse til seniorer i kommunen, men også specifikke mål omkring omgivelser og transport, hvor der er fokus på på aktivitetsmuligheder på fællesarealer, cykelstier, og andre sikre transportmuligheder. Ældreområdet iværksatte i 2011 et rehabiliteringsprojekt, og siden sidste planstrategi i 2014 er det vedtaget, at ældreområdets velfærdsstrategi er rehabilitering. Rehabilitering som overordnet velfærdsstrategi indebærer, at rehabilitering er den overordnede ramme for ældreområdets aktiviteter, og at rehabilitering er den tilgang, som Svendborg Kommune har til borgerne. Rehabilitering er den overordnede strategi og ramme for eksisterende og kommende projekter og tiltag på ældreområdet på kort og på lang sigt. Af projekter og tiltag, som aktuelt er en del af rehabiliteringsstrategien, kan nævnes: tidlig opsporing, færre akutte indlæggelser, den ældre medicinske patient (DÆMP), foden under eget køkkenbord, inddragelse af velfærdsteknologi, hvor der er relevant til understøttelse af rehabilitering, frivilligsamarbejdet, pårørendesamarbejde, kostpolitik og demenspolitik. Men også kommende tiltag og projekter samt revidering af eksisterende politikker mv. skal udarbejdes med rehabilitering som overordnet strategi. Den nuværende demenspolitik blev vedtaget i 2007, og der vil i 2015 blive udarbejdet en ny demenspolitik. Svendborg Kommune har underskrevet samarbejdsaftalen på demensområdet på Fyn, som naturligvis skal implementeres i den samlede demensindsats. Antallet af borgere med demens er stigende og udgør i dag et større antal end under sidste planstrategi. Demente borgere er en af de målgrupper som Social- og Sundhedsudvalget ønsker særlig fokus på. Der vil således fremadrettet være fokus på, at indfange de nye tendenser i forhold til demens, herunder har Social og Sundhedsudvalget bedt administrationen og at undersøge mulighederne for at etablere en demensby i eksisterende plejecenter i Svendborg Kommune. Denne proces vil skulle køre sideløbende med udarbejdelse af en ny demenspolitik i Svendborg Kommune. Derudover vil blikket være rettet Side 6 af 7

64 mod, at skabe demensvenlige rammer generelt, ny teknologi etc., som kan gøre hverdagen nemmere for demente. Kostpolitikken er målrettet borgere på plejecentre og borgere, der modtager hjemmepleje i eget hjem. Kostpolitikken er et element i rehabiliteringen. Området blev i 2015 opnormeret og ældreområdet har i dag ansat en kost- og ernæringsfaglig konsulent. Hvert år udarbejdes der en bolighandlingsplan for pleje- og demensboliger. Der er tale om en prognose for behovet for pleje- og demensboliger i et 5-årigt perspektiv. Udviklingen i Svendborg Kommune og på landsplan er, at andelen af ældre af en årgang, der vælger plejebolig de sidste år af deres liv, er faldende. På trods af, at antallet af ældre borgere er stigende, har behovet for pleje- og demensboliger i perioden ligget på samme niveau. Den aktuelle beregning i forhold til bolighandlingsplanen viser dog, at der forventes at mangle 25 demensboliger i Dette tal vil løbende blive kvalificeret og behovet for at ommærke plejeboliger til demensboliger følges tæt. Boligbehandlingsplanen er et vigtigt redskab til at vurdere, om det stigende antal ældre og demente vil skabe et øget pres på antallet af plejeog demensboliger, men er ikke så relevant for planstrategien. Side 7 af 7

65 Bilag: 6.2. Planstrategi 2015 Bilag med disposition for planstrategiens allerførste udkast Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

66 Bilag Planstrategi 2015: Disposition for planstrategiens allerførste udkast Kultur, Erhverv og Udvikling Udvikling Ramsherred Svendborg Følgende bilag indeholde en disposition for planstrategiens allerførste udkast. Dispositionen vedlægges fagudvalgenes dagsordenspunkter i august 2015, hvor udvalgene behandler eget input til planstrategien. Indhold Selve indholdet til planstrategien tager udgangspunkt i administrationens og udvalgenes arbejde med en vurdering af udviklingen, en strategi for udviklingen og indstilling til revision af kommuneplanen. 8. juli 2015 Afdeling: KEU OBS Dispositionen er vejledende. Overskrifterne og indholdet kan ændre sig. Side 1 af 2

67 Disposition for planstrategiens allerførste udkast Dokument Overskrift Beskrivelse af indhold Planstrategi 2015 Forord Forord fra borgmesteren 1 Vores sted Svendborgvisionen m/ kreativt liv, sundt liv og maritimt liv sider i alt De politiske mål om vækst og bosætning. (inkl. billeder) Svendborg i verden Svendborg i en global, national og lokal kontekst. Antal sider 1 Forudsætningsredegørelse Det gode liv i Svendborg Stærkt fynsk samarbejde Havn og maritime klynger Kerneydelsen på direktørområder. Vurdering af udviklingen på samarbejde. Hvad gør vi også? Hvad vil vi også? Vurdering af udviklingen med svaret på: hvad trænger sig på? - Herunder, hvad gør vi nu? Strategi for udviklingen. Hvad vil vi i fremtiden? Uddannelsesklynger Vurdering af udviklingen med svaret på: hvad trænger sig på? - Herunder, hvad gør vi nu? Strategi for udviklingen. Hvad vil vi i fremtiden? Turisme og natur Planlægning siden sidst Revision af kommuneplanen Nøgletal og andet relevant materiale B&U Beskrivelse af kerneydelser på direktørområdet med fokus på udvikling. Vurdering af udviklingen med svaret på: hvad trænger sig på? - Herunder, hvad gør vi nu? Strategi for udviklingen. Hvad vil vi i fremtiden? Planlægning siden sidst. Kommunalbestyrelsen beslutning om at revidere kommuneplanen. Analyser, rapporter mm S&S Beskrivelse af kerneydelser på direktørområdet med fokus på udvikling. ØK Beskrivelse af kerneydelser på direktørområdet med fokus på udvikling. KEU Beskrivelse af kerneydelser på direktørområdet med fokus på udvikling ¼ ¼ Ikke begrænset

68 Bilag: 7.1. Kommunerapport Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Svendborg Kommune 2014 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85 Bilag: 8.1. Ansøgning til satspuljeprojekt: Idræt for personer med særlige behov Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

86 Ansøgningsskema til satspuljeprojekter under Kulturministeriet 2015 Ansøgningen vedrører (sæt kryds ): Idræt for udsatte grupper Alternative idrætsformer for børn og unge Projektoverskrift Motionsfremmende aktiviteter på Værestedet Stenbruddet Navn og kontaktinformation på ansøger Projektejer: Centerleder for Rusmidler og Forsorg Gert Müntzberg Svendborg Kommune Rusmidler og Forsorg Svinget Svendborg Projektleder: Afdelingsleder Gitte Kromann Jacobsen Svendborg Kommune Forsorgscenter Sydfyn, Stenbruddet Svendborg Ansøgningen indsendes under forudsætning om efterfølgende politisk godkendelse. Organisering af indsatsen Projektleder Gitte Kromann Jacobsen vil i samarbejde med medarbejderne være tovholder på indsatsen. Indsatsen vil være organiseret i afdeling Værestedet Stenbruddet. Værestedet Stenbruddet er et kommunalt uvisiteret tilbud efter service loven 104 til socialt udsatte borgere over 18 år, herunder borgere som er aktive misbrugere. Der vil blive nedsat en styregruppe med deltagere fra lokale idrætsforeninger. Dok nr

87 Side 2 Beskrivelse af organisationen (-erne) bag indsatsen Tilbuddet er organisatorisk placeret under Forsorgscenter Sydfyn, Center for rusmidler og Forsorg, Social og Sundhed, Svendborg Kommune. Værestedet Stenbruddet er et tilbud, hvor borgerne kan komme frivilligt og anonymt. Stedet kan bruges som en `pause og brobygning for den videre udvikling i borgerens liv i forhold til en rehabiliterende tilgang. Der er socialfagligt personale ansat; socialrådgiver, pædagoger og sygeplejerske, hvilket giver gode muligheder for tværfaglig sparring og vejledning til borgeren med udgangspunkt i den enkeltes persons behov. Der skabes plads til aktiviteter og socialt samvær, herunder samtaler. Stedets faciliteter kan benyttes, der er forskellige aktiviteter på stedet, der er mulighed for tøjvask, brusebad, deltage i brugermøder, ture ud af huset og motionsaktiviteter m.m. Der er et særligt fokus på at motivere borgerne til at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter, såsom egen omsorg, motion og udendørsaktiviteter. Projektbeskrivelse Tidligere erfaring med motion på Værestedet Stenbruddet. En del af borgergruppen havde et ønske om at starte med spille fodbold. For ca. 2 år siden startede stedet derfor med at tilbyde fodbold træning 1 gang ugentligt. I den første periode blev der brug meget energi på at motivere gruppen til at deltage i fodboldspillet. I en lang periode kom der kun 1 4 spillere til træning. Ved at være vedholdende i motivationsarbejdet med gruppen og ved at træne hver gang selvom der ikke var mange deltagere, blev der langsomt skab et stabilt fodboldhold. Der er nu skabt grundlag for to hold som træner fast og stiller op til OMBOLD stævner rundt i Danmark med stor succes. Det er meget tydeligt at denne aktivitet skaber energi og troen på, at være god nok i deltagergruppen. Den motiverende metode tror vi på vil virke i forhold til andre motionsformer også. Overvejelser omkring motionsfremmende aktiviteter fast idrætstilbud Ideen med projektet er, at Værestedet Stenbruddet, skal kunne tilbyde gratis regelmæssige motionsaktiviteter, såsom svømning, fodbold, badminton, fitness, cykling og udendørsaktiviteter i naturen m.m. til stedets brugere som er udsatte borgere med særlige, sociale behov og borgere med misbrug mv., samt andre borgere som ønsker at deltage i motionsaktiviteter. De motionsfremmende aktiviteter, ses som planlagte aktiviteter, der kan bidrage med social træning, idrætsfællesskab, brobygning mellem mennesker, hvor

88 Side 3 aktiviteterne foregår i andre rammer end de sædvanlige. Ligeledes kan de være med til at bryde egne grænser i forhold til kropsforståelse, hygiejne, kommunikation og dannelse. Endvidere bidrager motions tilbuddene til, at borgeren lærer at tage ansvar for sig selv og egen sundhed (rehabilitering), hvor medarbejderne vil fungere som rollemodel. Disse motionsaktiviteter fremmer bl.a. en bedre sundhed og højere livskvalitet, ligeledes er de bidragende til et nyt netværk og en ny bedre tilværelse for denne gruppe. Ved tidligere nationale undersøgelser for væresteder i Danmark viser det sig, at sundhed er højt på listen over, hvad der bekymrer borgeren mest. Det har stor betydning at aktiviteten giver mening for personen selv, derfor skal der være mulighed for at forsøge forskellige motions tilbud. På denne måde kan det blive synligt, hvor den bedste effekt/gevinst for borgeren er. Der vil være fokus på at inddrage stedets brugere i denne udviklingsproces. Både for at sikre at de valgte motionstilbud giver mening, men i lige så høj grad for at arbejde med ejerskabet til videreførelse af motionstilbuddet på længere sigt. Der er et ønske om at forsøge at udvide tilbuddet til også at omhandle andre borgere som er socialt belastet. Det kan være borgere som benytter andre tilbud i Svendborg kommune eller på andre måder er socialt isoleret i hverdagen og ikke magter, at deltage i motions aktiviteter. Ved at arbejde målrettet på at skabe sammenhænge og introduktion til andre organisationer både kommunale, private og frivillige på tværs, kan der skabes mulighed for både at udvide sammenhængene mellem tilbuddene og udvide den enkeltes netværk på tværs af de forskellige motionstilbud. Helt særligt skal der arbejdes med at introducerer borgergruppen til lokale idrætsforeninger. Vi tænker at der måske kan skabes kontakter ved at indgå samarbejde med gæstetrænere/intruktører til nuværende træning. Der vil endvidere blive arbejdet på at bro til de brugere der er klar til at i foreningsidræt med henblik på deltagelse i civilsamfundet på lige fod med andre, således at der igen tænkes rehabilitering. Ved årlige Events i samarbejde med idrætsforeningerne i lokalområdet kan der dannes mulighed for netværk i civilsamfundet. Hverdagspraksis koblet på teori Teoretisk bygger aktiviteten på Aaron Antonovskys, professor i medicinsk sociologi, salutogenetiske ide, som handler om sundhed. Det vil sige læren om sundhedens opståen og udvikling. Der er især fokus på læreprocesser i det levede liv og med denne indgangsvinkel trædes nye stier i arbejdet på sundhed.

89 Side 4 Det handler om personen som benytter motionsaktiviteterne, oplever at have en følelse af sammenhæng i deres liv. Jo højere følelsen af sammenhæng en personen har i sit liv, jo sundere er man, fordi det giver er robusthed til bedre at takle de udfordringer og knubs livet kan give. Begrebet stressorer handler om de oplevelser vi dagligt bliver udsat for, hvor vi ikke automatisk har et svar. Omsat til denne kontekst betyder det i daglig praksis, at personen har tilstrækkelige resurser til at problemløse de udfordringer, krav og dermed kunne handle sig ud af situationen - håndtere denne og derved komme af med en given stressorer. Det kunne fx være sygdom (fx fysisk: KOL, hepatitis, psykisk: borderline, angst), konflikter (fx kommunen, arbejdsprøvning, uddannelse), kriser (fx skilsmisser, arbejdsløs, hård barndom/ungdom). At leve i balance med livet og sig selv er således hele tiden et dynamisk forhold der skal arbejdes på. Det handler om, hvor god personen er til at mestre sit liv. Jo bedre personen med særlige behov er til at føle tilværelsen som meningsfuld, begribelig og håndterlig på trods af modgang, traumatiske oplevelser og handicap, jo bedre præmisser gives der for følelsen af sammenhæng, hvilket er lige med bedre sundhed og højere livskvalitet. Begrebsafklaring af kernebegreberne meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed. Meningsfuldhed: Handler om, hvorvidt personen evner at deltage i motionsaktiviteterne. Nøgleordet som, personens engagement i forhold til motionhar betydning jo større engagement jo større betydning giver det personen, når det for personen både giver mening i kognitiv og følelsesmæssig forstand. Her kan forskellige barriere af forskellig karakter forhindre personen med særlige behov i at deltage. Dette skal medarbejderne være bevidste om, og derfor være klar til at handle på dette, så det sikres at personen deltager, hvilket styrker læreprocessen. På sigt engagement have en afsmittende effekt på andre sociale arenaer (fx kommunen, uddannelse, arbejde motionsklubber), fordi personen har tillært sig at mestre denne udfordring. Begribelig: Handler om, at personen kognitivt oplever aktiviteten forståeligt, ordnede, sammenhængende og struktureret. Aktiviteten skal være forudsigelig, hvilket betyder at personen forstår hvad man skal gøre i denne situation. Dette kan trænes/styrkes, ved at deltage i aktiviteten et par gange, men også at medarbejderne grundigt i talesætter processen omkring aktivitetens opstart.

90 Side 5 Håndterbarhed: Handler om, hvor meget personen tåler den belastning aktiviteten giver i forhold til de social udfordringer personen har. Her er det vigtig at medarbejderne er opmærksomme og spotter, når personen føler sig overbelastet. Dette kunne eksempelvis være, hvis personen psykisk lider af social fobi, angst, eller hvis personen fysisk bliver udmattet pga. KOL mv., hvorledes det socialfaglige team i denne kontekst vil reagere hensigtsmæssigt og omsorgsfuldt i forhold til brugeren og dennes udfordringer i aktiviteterne. Læringsprocessen opleves, hvis der er en balance af forudsigelighed, belastningsbalance, delagtighed/deltagelse, kunne medfører følelsen af sammenhæng (begribelighed, håndterbarhed, meningsfuldhed). Dette kunne være medvirkende til et nyt netværk til de andre deltagere i aktiviteten, hvilket så vil skabe en ny bedre tilværelse for personen. Budget for indsatsen, herunder ansøgt beløb (i alt og pr. år). Budget for projektperioden fra Halleje til fodbold/badminton og instruktør udgifter kr Svømmehal billetter og instruktør udgifter kr Fitness - kontingent og instruktør udgifter kr Stævner 6 gange årligt kr Events 1 gang årligt kr Diverse kr I alt kr Tids- og milepælsplan for indsatsen Motionsprojekterne løber i hele projektperioden (medio ) Aktiviteterne vil primært ligge i Værestedet Stenbruddets åbningstid. Fælles Events i samarbejde med idrætsforeninger Opstartede aktiviteter vil blive evalueret intern 2 gange årligt Brugerevaluering kan udføres ved kvalitative gruppeinterview Beskrivelse af, hvordan indsatsen tænkes forankret efter projektperioden Ved at involvere og engagere stedets brugere i udviklingsprocessen og den efterfølgende brug af motionstilbuddet tror vi på, at de motionsfremmende aktiviteter, udvikler deltagerne til selv, at kunne mestre at benytte aktiviteten sammen med andre fremover på eget selvforanstaltet initiativ med fokus på den rehabiliterende tænkning.

91 Side 6 Motionstilbuddet skal tænkes ind i eksisterende tilbud, således at der over tid kan skabes et mere inkluderende motionstilbud i civilsamfundet. Her tænkes særligt på relationer til lokale motionscentre og idrætsforeninger. Ligeledes forventes det at aktiviteterne er med til at danne nyt netværk mellem mennesker. Oplevelsen af øget livskvalitet via motion skal gerne påvirke borgerens ønske at prioriterer motion og sundhed. Projektets egne målbare succeskriterier i forbindelse med det aktuelle projekt/tiltag - at det lykkedes at skabe motionstilbud på tværs af kommunale, private og frivillige tilbud i Svendborg kommune - at der skabes mulighed for motionsnetværk for socialt udsatte borgere i Svendborg kommune - at stedets brugere oplever sig involveret og engageret i udviklingen af det fremtidige motions tilbud. - at der minimum deltager 2-10 brugere pr gang afhængig, af hvilken idræts- og motionsfremmende aktiviteter der er i spil. - socialt udsatte borgere får større indsigt i mulighederne for egen sundhedsfremme ved deltagelse i motion Overvejelser omkring udfordringer i forhold til forankring af tidligere indsatser, samt hvordan disse forventes løst fremadrettet. I det omfang ansøger tidligere har modtaget tilskud til samme typer af indsatser.

92 Bilag: Oversigt over redaktionelle ændringer Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

93 Oversigt over redaktionelle ændringer i forslaget til ny Handicappolitik Følgende ændringer er foretaget på baggrund af de indkomne høringssvar: - Ændret baggrundsfarve (fra orange til grøn) - Ændret tekstfarve (fra hvid til sort) - Ændret skrifttype på post-it -sedlerne - De fleste orddelinger er fjernet - Sidetal påført - Billeder ændret på følgende 3 sider: o Side 4-5 o Side 6-7 o Side Dér, hvor FN s Handicapkonvention citeres, er citaterne fra den originale konvention ændret til citater fra Socialministeriets udgave af konventionen Rettigheder for personer med handicap - på let dansk : Oprindelig tekst Side 2 - Indledningen afsnit 3: Personer med handicap omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage på lige fod med andre (artikel 1) Side 8 - Afsnittet om boliger: personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og er ikke forpligtet til at leve i en bestemt boform Side 10 - Afsnittet om kultur- og fritidsliv: Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at tage del i kulturlivet på lige fod med andre Side 12 - Afsnittet om uddannelse, beskæftigelse og læring: Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til uddannelse Deltagerstaterne anerkender retten for personer med handicap til at arbejde på lige fod med andre. Side 14 - Afsnittet om sundhed og forebyggelse: Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand uden diskrimination på grund af handicap Ændret til Konventionen omfatter alle personer med handicap, der har svært ved at være med i samfundet på samme måde som andre. personer med handicap skal have mulighed for at vælge, hvor de vil bo på samme måde som andre. Personer med handicap skal have mulighed for at vælge, hvem de vil bo sammen med på samme måde som andre. De kan ikke tvinges til at leve i en bestemt boform eller bo på et bestemt bosted Personer med handicap har ret til at være med i kulturlivet som alle andre. Personer med handicap har samme ret til uddannelse som alle andre. Personer med handicap har samme ret til at arbejde som alle andre. Personer med handicap har ret til at være så sunde som muligt. De skal ikke diskrimineres på grund af deres handicap.

94 Bilag: Oversigt incl. høringssvar vedr. ny Handicappolitik juli 2015 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119 Bilag: Udkast til handicappolitik Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

120 Forslag Handicappolitik 1

121 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne Handicappolitik fra Handicappolitikken tager afsæt i FN s Handicapkonvention samt i de fire handicappolitiske grundprincipper, som er grundlaget for dansk lovgivning og politik på handicapområdet. Socialministeriets udgave Rettigheder for personer med handicap - på let dansk Konventionen omfatter alle personer med handicap, der har svært ved at være med i samfundet på samme måde som andre. Handicappolitikken er inspireret af drøftelser og ideer fra temamøde med borgere og politikere i efteråret De centrale temaer i handicappolitikken er valgt ud fra den prioritering, som borgere og Handicapråd har foretaget på temamødet og derefter sat i relation til FN s handicapkonvention og kriterierne i den internatinale Cittaslow. Desuden er konkrete ideer fra temamødet her i politikken angivet som eksempler på ideer til handling. 2

122 Det er ønsket, at handicappolitikken er formuleret kortfattet, og at den sætter rammer for retning og mål for indsatser på området indenfor alle sektorer i kommunen. Handicappolitikken skal medvirke til, at Svendborg Kommunes medarbejdere har fokus på tiltag og indsatser, som betyder at mennesker med funktionsnedsættelser kan leve på lige vilkår med andre. En gang årligt gøres der status over Handicappolitikken, hvor Byrådet, Handicaprådet og administrationen orienteres om de initiativer, de enkelte sektorer har sat i værk på handicapområdet. Her drøftes desuden ideer til nye tiltag for det kommende år. Lars Erik Hornemann borgmester Hanne Ringgaard Møller formand for Social- og Sundhedsudvalget 3

123 Overordnet mål Det er et overordnet mål med handicappolitikken, at der sættes fokus på at tilvejebringe muligheder for, at mennesker med en funktionsnedsættelse kan leve en tilværelse med lige muligheder og ud fra egne præmisser så nær det normale som muligt. Det sker ved at styrke ansvaret i de enkelte sektorer i kommunen, den tværfaglige indsats og koordinering på handicapområdet. FN konventionen tydeliggør, at mennesker med en funktionsnedsættelse skal kunne deltage på lige fod med andre i samfundslivet og beskyttes mod udelukkelse. Det er derfor et mål for Svendborg Kommune at fremme medborgerskab, inklusion og deltagelse i samfundet for mennesker med en funktionsnedsættelse. Det enkelte menneske skal have indflydelse på og ansvar for egen tilværelse. Selvbestemmelse, medbestemmelse og ansvar for eget liv er derfor nøgleord. Svendborg Kommune ønsker at fremme og udvikle (re)habiliterende indsatser, der medvirker til at skabe afsæt for et selvstændigt, aktivt og deltagende liv. Inklusion handler om det enkelte menneskes oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig. Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte menneske til fokus på det fælles. 4

124 Vision Alle skal have mulighed for at leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, med lige muligheder for at deltage aktivt og bidrage på egne præmisser. Svendborg Kommune giver plads til forskellighed og mangfoldighed. Svendborg Kommune giver plads til alle ved at have fokus på helhedstænkning. Det gælder kommunens arbejdspladser, men også i forhold samarbejdet med det private arbejdsmarked, det frivillige område og det øvrige samfund. Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. 5

125 Handicappolitikken tager udgangspunkt i fire handicappolitiske grundprincipper, som er grundlaget for dansk lovgivning og politik på handicapområdet, nemlig: Ligebehandling handler ikke om at behandle alle ens. Lige muligheder forudsætter en forskelligartet og individuel tilpasset indsats. Herved sikres mennesker med en funktionsnedsættelse reel og lige adgang til at deltage i samfundslivets aktiviteter, selvom udgangspunktet er forskelligt. Kompensation gives for at overvinde de barrierer, som forhindrer mennesker med en funktionsnedsættelse i at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. 6

126 Solidaritetsprincippet indebærer, at de handicapkompenserende ydelser finansieres solidarisk via skattesystemet. Det betyder, at tildeling af kompensation/ydelser principielt er gratis for den enkelte og dermed uafhængig af indkomst og formue. Sektoransvar handler om ansvarsfordelingen på handicapområdet. Alle offentlige myndigheder har et ansvar for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse. 7

127 Boliger FN s handicapkonvention artikel 19a: personer med handicap skal have mulighed for at vælge, hvor de vil bo på samme måde som andre. Personer med handicap skal have mulighed for at vælge, hvem de vil bo sammen med på samme måde som andre. De kan ikke tvinges til at leve i en bestemt boform eller bo på et bestemt bosted Svendborg Kommune sikrer - både i planlægningsfasen og i praksis - at der er mulighed for at etablere en bred vifte af boformer i Svendborg Kommune. Boligudbuddet skal sikre borgerne mulighed for at leve i og omkring deres bolig uanset funktionsniveau. I kommunalt ejede boliger tænkes teknologi og hjælpemidler ind som en del af boligerne for at mindske barrierer for mennesker med nedsat funktionsniveau. Der sikres brugerinddragelse i planlægning af byggeri af kommunalt opførte boliger. Ikke kun omkring de fysiske rammer i og omkring boligen, men også med tanke på netværk og godt naboskab. Ved udarbejdelse af lokalplaner vurderes der som standard på muligheden for øget tilgængelighed 8

128 Eksempler på ideer til handling: Initiativer, der understøtter, at boliger til mennesker med en funktionsnedsættelse integreres i bysamfundet Fremme respektfuld dialog om udfordringer i by og rum for mennesker med funktionsnedsættelse Initiativer, der forebygger, at mennesker med en funktionsnedsættelses isoleres fra eller udskilles af samfundet Gode P-forhold for borgere med en funktionsnedsættelse, herunder tydelig skiltning 9

129 Kultur- og fritidsliv FN s handicapkonvention artikel 30: Personer med handicap har ret til at være med i kulturlivet som alle andre. Kulturelle aktiviteter og fritidsliv kan give den enkelte gode oplevelser, udfordringer og mulighed for at udvikle sig som menneske og samfundsborger. Det er derfor vigtigt, at alle har adgang til at kunne deltage aktivt i sådanne fællesskaber. Svendborg Kommune tænker tilgængelighed i offentlige aktiviteter ind, så alle har mulighed for at deltage i videst mulig udstrækning. Formidling af offentlige arrangementer skal ske på en måde, så alle har mulighed for at få informationen. Det skal fremgå af annonceringen, om der er den fornødne tilgængelighed. Frivillige foreninger ses som en stor ressource i samfundet. Svendborg Kommune skal understøtte foreningernes arbejde og netværksdannelsen mellem mennesker med og uden funktionsnedsættelser. Frivillige foreninger og private arrangører skal tilskyndes til at tænke tilgængelighed ind i deres aktiviteter. Initiativer der fremmer, at mennesker med en funktionsnedsættelse skal have mulighed for at deltage i frivilligt arbejde Fokus på værdighed fx offentlige toiletter 10

130 Eksempler på ideer til handling: Kommunens kulturinstitutioner bør i højere grad inddrage borgere med funktionsnedsættelser i udviklingen af arrangementer og aktiviteter. Fremme etablering af teleslynge i offentlige lokaler Gode omklædningsfaciliteter m/k for mennesker med en funktionsnedsættelse i forbindelse med sports- og fritidsaktiviteter Brandsikkerhed tilpasset begrænsninger for mennesker med en funktionsnedsættelse Stier med asfalt i flere skove Initiativer der sikrer god adgang i byens butikker for mennesker med funktionsnedsættelser 11

131 Uddannelse, beskæftigelse og læring FN s handicapkonvention artikel 24 og 27: Personer med handicap har samme ret til uddannelse som alle andre. Personer med handicap har samme ret til at arbejde som alle andre. Svendborg Kommune skaber et inkluderende miljø, hvor mennesker med funktionsnedsættelse har mulighed for deltagelse, læring og udvikling både i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Foruden et fokus på generel tilgængelighed sikres den fornødne adgang til hjælpemidler og tilbud om støtte til at kunne indgå på uddannelsessteder og på arbejdsmarkedet. Støtte kan eksempelvis være revalidering, løntilskud og kompensation i form af arbejdspladsindretning eller personlig assistance. Svendborg kommune forpligter sig til at skabe en tværgående og koordinerende indsats, så borgeren oplever helhed og sammenhæng i de kommunale sagsgange. Svendborg Kommune understøtter, at der skabes muligheder for at ansætte mennesker med en funktionsnedsættelse såvel på kommunale som private arbejdspladser. Svendborg Kommune prioriterer at fastholde medarbejdere med en funktionsnedsættelse på kommunens arbejdspladser. 12

132 Eksempler på ideer til handling: Tidlig koordinering ved overgange fra fx. ung til voksen Øget antal mentorer til rådighed Tiltag iværksættes for at udbrede handicapforståelse Øget samarbejde med private virksomheder om ansættelse af borgere med en funktionsnedsættelse Brugerstyret app-udvikling 13

133 Sundhed og forebyggelse FN s handicapkonvention art. 25: Personer med handicap har ret til at være så sunde som muligt. De skal ikke diskrimineres på grund af deres handicap. Svendborg Kommune har fokus på det brede sundhedsbegreb, på forebyggende tiltag og tidlige indsatser og på borgernes egne evner til at handle i forhold til deres sundhed. Rehabilitering og habilitering er her omdrejningspunkter. Svendborg kommune ønsker at understøtte mennesker med funktionsnedsættelses deltagelse og inklusion i de tilbud, der er på sundhedsområdet. Kommunen tilrettelægger tiltag til fremme af sundhed og trivsel, så borgere med en funktionsnedsættelse også kan deltage. Svendborg Kommune prioriterer inddragelse af civilsamfundet og foreninger i arbejdet med sundhed og trivsel. Svendborg Kommune arbejder efter Cittaslows kriterier for at fremme det gode og sunde liv. Kommunen understøtter hjælp til selvhjælp, dialog og råd og vejledning for at øge borgernes muligheder for at styrke deres sundhed. Øget efteruddannelse og kompetenceudvikling for fagfolk og personale, der arbejder med rehabilitering og habilitering Fremme fagfolks kendskab til hjælpemidler og hjælpemiddelteknologi 14

134 Eksempler på ideer til handling: Udvikling af aktivitets- og sundhedstilbud i botilbud for mennesker med en funktionsnedsættelse Motionstilbud som forebyggelse målrettet mennesker med en funktionsnedsættelse Kommunen indgår et samarbejde med frivillige sociale foreninger om undervisningstilbud om sund mad, målrettet mennesker, der på grund af funktionsnedsættelse har særlige udfordringer 15

135 svb

136 Bilag: Udvidelsesforslag demensby Bryghuset/Bryggerlunden Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Mødedato: 12. august Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /15

137 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag anlæg 1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter Byen i byen kr Flytning af områdekontor 200 Etablering af P-pladser Tilkørselsforhold 300 Indretning af butikker+indgang 240 Køb af grund - Indretning arealer Rådgivning/uforudset 530 I alt* Resume: Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at administrationen skal undersøge muligheder for at etablere en demensby på et eksisterende plejecenter i Svendborg Kommune. På udvalgsmødet i juni 2015 blev det aftalt, at administrationen skal fremkomme med et udvidelsesforslag i forhold til en demensby på Bryghuset/Bryggerlunden og området omkring disse to plejecentre. Anlægsbudget udgør 8,370 mio. kr. fordelt på årene 2016 til og Driftsudgifterne er indeholdt i det eksisterende driftsbudget for Bryghuset/Bryggerlunden. Sagsfremstilling: Baggrund for etablering af demensby Statistisk set er der i dag ca borgere med demens i Svendborg Kommune - et tal der forventes at stige til ca i Det forventes der vil blive brug for flere demenspladser og anderledes demenspleje. Vi har i Svendborg Kommune 155 demensboliger. Der bor også demente borgere i Svendborg Kommunes 365 plejeboliger og 540 ældreboliger. Ældreområdet i Svendborg Kommune har i mange år arbejdet med udvikling af demensområdet, både i forhold til fysiske rammer og pædagogik omkring borgere med demens. Erfaringen viser, at gode fysiske rammer, både ude og inde, kombineret med høj faglighed omkring demens, har afgørende betydning for demente borgeres livskvalitet. Inspireret af demenslandsbyen Hogeweyk i Holland, har Social- og Sundhedsudvalget i maj 2015 besluttet, at administrationen skal undersøge muligheder for at etablere en demensby på et eksisterende plejecenter i Svendborg Kommune, samt sikre implementering af gode erfaringer fra demensbyen på øvrige plejecentre. 1

138 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag anlæg Konceptet fra Hogeweyk er optimalt for de fleste demente borgere, fordi det giver mulighed for, at borgerne kan færdes frit, uden at skulle guides og korrigeres. Det er trygt for både borgere og pårørende. Samtidig giver det mulighed for, at de demente borgere kan gøre noget af det, de normalt ville gøre, før de fik sygdommen, eksempelvis sætte sig på en pub, handle, være med i en forening, selv om de ikke kan finde ud af ting som tilmeldinger, betaling o.l. En demensby i Svendborg vil således skulle fungere som En by i byen. Den vil skulle indeholde borgerens bolig, velfungerende udefaciliteter med aktivitetsmuligheder for demente borgere, velfungerede fællesområder med cafe, restaurant, wellness, mindre forretninger o.l. Demensbyen skal være en lukket by, hvor demente borgere trygt kan gå rundt, og gøre mange af de ting, de normalt har gjort inden de blev demente. I Byen i byen vil demente borgere således få rammer, hvor de med deres demenssygdom får mulighed for, at bevare størst mulig selvbestemmelse og livskvalitet. Forslag om Plejecenter Administrationen har i første omgang valgt at undersøge mulighederne for etablering af demensby i rammerne af Plejecenter Bryghuset og Bryggerlunden beliggende i Svendborg. Bryghuset/Bryggerlunden har nogle oplagte fordele i forhold til at omdanne stedet til en demensby: 1) Bryghuset/Bryggerlunden har en god størrelse der er 125 beboere 2) Bryghuset/Bryggerlunden har i forvejen 5 demensafsnit og flere demente borgere i ældreboliger. Store dele af personalet på Bryghuset/Bryggerlunden har således gode kompetencer i forhold til, at arbejde med demente borgere. 3) Det vil være muligt at foretage udvidelser. 4) Bryghuset/Bryggerlunden er placeret centralt i Svendborg by og i kommunen som helhed. Der er gode tilgangsmuligheder både i bil og med offentlig transport. 5) Bryghuset/Bryggerlunden har allerede i dag attraktive fælles udemiljøer. I dag ligger disse hver for sig og en kobling af disse to separate udemiljøer vil være oplagt til at skabe rammen for en demensby. 6) Situationsplanen for området giver god mulighed for at skabe et naturligt afgrænset område, som kan udgøre demensbyen. 7) I Bryghuset har Svendborg Kommune et forholdsvist stort kommunalt område, som i dag benyttes til områdekontor, afdelingschefkontor og mødelokale. Dette areal vil kunne benyttes i forbindelse med demensby til butikscenter. Administrationen vil kunne flyttes til andet kommunalt område. 8) I tilknytning til Bryghuset og Bryggerlunden er der en byggegrund ejet af Skanska, som ved inddragelse i projektet giver muligheder for et levende udemiljø mv. Desuden vil det på lang sigt give mulighed for etablering af 2

139 Budget 2016 Udvidelsesforslag anlæg Udvalget for Social og Sundhed flere boliger, enten som en udvidelse af antallet af demensboliger og/eller som pårørendeboliger. Indretning af demensby For at indrette demensby på arealet vil det kræve at Svendborg kommune tilkøber Skanskagrunden, for at der er relevante udearealer tilstede, og der skabes sammenhæng mellem de to grunde, idet dele af arealet mellem de to bygninger ejes af Skanska (Se foto). Desuden skal der sikres ændret adgang til lejeboliger og brandvej. Der er undersøgt Lokalplan Vejmyndighed Brandmyndighed Domea ejer bygningerne der har været afholdt møde med Domeas forretningsbestyrer og bestyrelsesformand for afdelingen, som er positive i forhold til at indgå i samarbejdet omkring demensby, og ikke har forbehold for hvilke borgere der indvisiteres til boligerne. Der vil blive behov for etablering af ny vej ift tilkørsel til P-pladser og sikring af tilkørsel i forhold til brand. Den ændrede vejadgang er således afgørende for projektet. Aftaler i forhold til dette er ikke på plads på grund af ferieafholdelse. Dette forsøges afklaret inden udvalgsmøde

140 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag anlæg Proces vedr. etablering af demensby Vi foreslår at en demensby etableres og udvikles over flere år, og at der i første omgang etableres: Hegn omkring byen Ny hovedindgang Flytning af administrationen på Bryghuset og indretning af butiksarealer i disse lokaler Indretning af restaurant og foreninger i nuværende lokaler Etablering af de væsentligste veje og stier i byen Oprettelse af støtteforening Oprettelse af frivilliggruppe Med dette udvidelsesforslag skabes de grundlæggende rammer for at etablere demensbyen og for arbejdet med videreudviklingen af konceptet i forhold til form og indhold. I takt med vores erfaringer med demensbyen, vil vi løbende arbejde med udviklingen af såvel ude- som indearealer i samarbejde med demente borgere, pårørende og frivilliggrupper. Derfor ansøges om anlægsudgifter over flere budgetår. Ligesom støtteforeningen er tænkt til at skulle rejse midler via fonde. Støtteforeningen vil i arbejdet med at søge om fondsmidler lægge vægt på, at Svendborgs Demensby bliver en af de første i Danmark. Formentlig den første demensby. Frivilliggruppen er tænkt til at støtte de demente borgere både i forhold til indretning af aktivitetsområder og gennemførsel af aktiviteter. Beboere på Bryghuset og i Bryggerlunden Aktuelt er der på Bryghuset og i Bryggerlunden 5 demensafsnit med 42 demensboliger 2 plejeboligafsnit med 14 plejeboliger 2 afsnit for udviklingshæmmede borgere, i alt 19 boliger 43 ældreboliger 1 afsnit med 7 gæsteboliger Samt 1 aktivitets- og træningscenter. Alle beboere vil sikres mulighed for indflydelse i udviklingen af byen. I forhold til ændringer i ovenstående, som har konsekvenser for beboere i støttecentrene Bryghuset og Bryggerlunden, vil der arbejdes ud fra en inkluderende tilgang for beboere, pårørende og medarbejdere. Der skal sikres mulighed for, at alle herfra også får en aktiv rolle i etableringen af demensbyen, hvor der også tages højde for deres ønsker. Principper for ændring af status på boligerne 4

141 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag anlæg Ingen nuværende beboere skal flytte fra deres bolig. Beboere, pårørende og medarbejdere vil blive inddraget og inkluderet i etableringen af demensbyen, som vil ske i respekt for beboernes ønsker. Beboere der ønsker at flytte, som konsekvens af etablering af demensbyen, vil blive tilbudt tilsvarende bolig andet sted i Svendborg Kommune. Støttecentret for udviklingshæmmede på Bryghuset kommer til at ligge med udgang i demensbyens indgangsparti. Disse borgere vil således få nye adgangsforhold. Beboernes brug af de nuværende faciliteter vil bestå uændret, og beboerne vil få støtte til at lære ny adgang og betjening af øvrige udgange fra demensbyen. Støttecentret for udviklingshæmmede på Bryggerlunden vil ikke blive direkte påvirket af etableringen af demensbyen, da beboerne i forvejen benytter udgang mod Skovvej. Muligheden for udvidelse af brandtrappe vil blive undersøgt. Støttecentrets skur vil blive flyttet til hovedindgangen mod Skovvej og fortsat kunne benyttes uden at skulle ind i demensbyen. Administrationen vil fremadrettet visitere borgere med demens til ældre, plejeog demensboligerne i demensbyen. Nogle borgere vil være i et stadie af demens hvor de vil kunne bo alene i en ældrebolig, andre vil være demente i en sådan grad, at de har brug for en demensbolig med tættere personalestøtte. Gæsteboligerne vil blive brugt til borgere med demenssymptomer og demente borgere. Aktivitetscentret vil fortsat være åbent for borgere udefra, og de borgere udefra der kommer i aktivitetscentret nu, vil fortsat have mulighed for at komme i aktivitetscentret. Borgere der ønsker et andet aktivitetscenter, vil kunne visiteres til det. Vi vil i processen få erfaringer med, og forholde os til, hvilke demente borgergrupper der med fordel kan bo i demensbyen, samt undersøge behov og muligheder for pårørendeboliger. Normering Det forudsættes at i forhold til nuværende fordeling af borgere i forhold til ældre/demensboliger, vil borgerne kunne få hjælp med nuværende normering på plejecentret og i aktivitetscentret. Økonomi: Anlægsbudget: Den samlede anlægsudvidelse udgør 8,370 mio. kr., hvoraf de 6,370 mio. kr. ligger i 2016, og de resterende 2,0 mio. kr. fordeler sig i årene 2017 til Sidstnævnte skyldes, at der i takt med erfaringer med demensbyen, vil arbejdes løbende med udviklingen af såvel ude- som indearealer i samarbejde med demente borgere, pårørende og frivilliggrupper. Der ansøges derfor om anlægsmidler over flere budgetår. 5

142 Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed Udvidelsesforslag anlæg Der er tænkt, at støtteforeningen skal rejse midler via fonde. Støtteforeningen vil i arbejdet med at søge om fondsmidler lægge vægt på, at Svendborgs Demensby bliver en af de første i Danmark. Formentlig den første demensby. Frivilliggruppen er tænkt til at støtte de demente borgere både i forhold til indretning af aktivitetsområder og gennemførsel af aktiviteter. Driftsbudget: Det nuværende antal borgere på Bryghuset/Bryggerlunden forbliver uændret med etablering af demensby, hvorved driften, herunder normeringen, kan rummes indenfor det eksisterende driftsbudget til plejecenteret. Tilsvarende forventes etableringen af demensby ikke at påvirke aktivitetscenterets driftsbudget. Tidsplan Såfremt det politisk besluttes at demensbyen skal på anlægsbudgettet fra 2016, vil vi arbejde ud fra følgende tidsplan: 6

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 02-09-2015 Kl. 15:00 Vestereng, Vestereng 2, 5881 Skårup Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Budget 2015 Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2015 Udvalget for Social og Sundhed Rehabilitering 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Rehab. i Socialafd. 900 900 900 0 Velfærdsteknologi 450 450 450 450 SKP til unge sindslidenden 525 500 500 500 I alt 1.875 1.850 1.850 950 + = udgift, - = indtægt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 18-02-2015 Kl. 15:00 Caroline Amalielund, Caroline Amalie Vej 13 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 06-05-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 11-10-2007 Kl. 16:00 Svinget 14, mødelokale 138, 1. sal Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen,

Læs mere

At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune. At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg Kommune.

At skabe øget sundhed blandt borgerne i Svendborg Kommune. At øge ligheden i borgernes sundhed i Svendborg Kommune. Notat Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Planstrategi: Leverance A. Vurdering af udvikling www.svendborg.dk Acadre: 15/6883 Direktørområdet Social og Sundhed. Social og Sundhedsudvalget

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 07-09-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Mads Fredeløkke, Flemming Madsen, Søren

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed Temaforslag drift

Udvalget for Social og Sundhed Temaforslag drift Samlet oversigt over SSU s drifts temaer: 1. Sund lejerøkonomi 330 330 330 330 2. Sundhedshus 1.769 1.828 1.888 1.968 3. Mødrerådgivning 160 160 160 160 4. Brobygger frivilligområdet 365 365 365 365 5.

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 13-01-2016 Kl. 15:00 Gudbjerg Plejecenter, Byvej 27, Gudbjerg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 16:00 Gæstekantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 07-09-2016 Kl. 15:00 Hesselager Plejecenter, Langgade 2, Hesselager Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Svendborg kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 13/1347 Dato: 18. juli 2014 Udarbejdet af: Arne Vesth Pedersen E-mail: Arne.Vesth.Pedersen@rsyd.dk Telefon: 29201104 Mødereferat

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1

Referat med temadrøftelserne er publiceret. 1. Godkendelse af dagsorden...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 12. august 2015 - kl. 16:00 Sted Mødelokale 1 Bemærkning Referat med temadrøftelserne er publiceret Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Tirsdag den 13. januar 2015 kl. 16.00 i F 6 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A) Kristian

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

FURESØ KOMMUNE REFERAT

FURESØ KOMMUNE REFERAT FURESØ KOMMUNE Børneudvalg 7. februar 2007, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Mødelokale 14 F, (mødelokalet ved det tidligere borgmesterkontor) Administrationsbygning 2, Rådhustorvet 2, Farum Medlemmerne mødte. Berit

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden - Kl. 13:00 2

1 Godkendelse af dagsorden - Kl. 13:00 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 21. juni 2016 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden - Kl. 13:00 2 2 Orientering om "Effektiviseringsdagsordenen i

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 07-06-2007 Kl. 16:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete Schødts, Curt Sørensen, Arne Ebsen

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-02-2010 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Masoum Moradi, Bo Hansen, Ulla Larsen, Torben Frost Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 10. september 2009 Side:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 04-02-2013 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Svinget 14, st., l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den Kl. 15:00 Svinget 14, st., l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 03-02-2014 Kl. 15:00 Svinget 14, st., l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit, Curt Sørensen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-09-2008 Kl. 16:00 Svinget 14, 1. sal, Mødelokale 138/139 Deltagere: Ulrik Sand Larsen, Medhat Khattab, Jesper Ullemose, Jørgen Pless, Grete

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 13-09-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Gæstekantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget

Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra Socialudvalget Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 - Socialudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. FORANDRINGER, DER SØGES FORLÆNGET TIL

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Handicaprådet Beslutningsprotokol

Handicaprådet Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol 17-09-2015 16:00 Medborgerhuset Bindslevs Plads Afbud fra: Mia Schmidt Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 07. september 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:30 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere