Ændringer af Kommuneplan for Fredericia Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer af Kommuneplan 2013 25 for Fredericia Kommune"

Transkript

1 Ændringer af Kommuneplan for Fredericia Kommune Hovedstruktur 2.3. Byudvikling, omdannelse og rækkefølgebestemmelser Følgende afsnit slettes: Tilbageførsel til landzone Et areal på næsten 4 ha i hjørnet ved Egeskovvej og Ryttergrøftvejen tilbageføres til landzone, da arealet på den måde vil komme til at danne en naturlig afgrænsning af landzonen. Der ønskes ikke byudvikling på arealet, der i forvejen er rammelagt til landbrugsformål. Ændringen slettes også på kortbilag 2.3. (Administrationen) Detailhandel Redegørelsen rettes, så det fremgår, at der på sigt bliver mulighed for at planlægge for tre store dagligvarebutikker på mere end m 2 i bymidten og FrederciaC (Aftalenotat, NST). Afsnittet om Aflastningscentret i Fredericia Vest rettes til følgende: Det maksimalt tilladte areal til detailhandel i aflastningscentret Fredericia Vest blev reguleret i Regionplan Fredericia Kommune har siden haft mulighed for at bygge i alt m 2 nyt butiksareal i aflastningscentret. Primo 2013 er der lokalplanlagt for hele denne kvote, men m 2 er ikke bygget endnu. (Aftalenotat, NST). Muligheden for planlægning af store udvalgsvarebutikker fjernes fra retningslinjen. Der indsættes en henvisning i redegørelsen, som omhandler muligheden for store udvalgsvarebutikker, når indbyggertallet opfylder planlovens krav. (Aftalenotat, NST). Retningslinjetabellen, figur 2.4.2: Note 2 og note 3 i figur rettes i retningslinjetabellen for detailhandel, da det ikke er muligt at placere store udvalgsvarebutikker i bydelscentre. (Aftalenotat, NST): Note ** rettes til: Angiver rummeligheden for udbygning, når det maksimale bruttoetageareal trækkes fra det registrerede bruttoetageareal i (Procesnotat, NST) Følgende slettes (note ***): I Fredericia bymidte, incl. FredericiaC kan der etableres tre store udvalgsbutikker med mere end m 2. Disse kan dog først etableres når indbyggertallet når Der laves en ny note *** der knytter sig til maks. bruttoareal tilbage for området ved Vejlevej. Ny note ***: Eksisterende lokalplaner kan dog udnyttes. (Procesnotat, NST). Tabellen rettes så kolonnen Ny ramme omdøbes til Etageareal tilbage. 1. række i tabellen rettes, så kolonnen vedr. maks. Butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper rettes til m række i tabellen (Området ved Vejlevej) rettes, så kolonnen der angiver hvor meget bruttoetageareal der er tilbage rettes til 0. Samtidig sættes fodnote *** ind her. I samme række rettes kolonnen der angiver maks. Butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper til m 2. (Procesnotat, NST). 1

2 Vedrørende aflastningsområdet ved Vejlevej har Naturstyrelsen fremsat indsigelse mod kommuneplanens retningslinje for det maksimale bruttoetageareal, idet det inden høringsfristen ikke var muligt at få foretaget en afklaring af i hvilket omfang bruttoetagearealet dækker over særligt pladskrævende varer, der ikke skal medregnes som en del af rammen for aflastningsområdet. (Indsigelse, NST). Følgende slettes fra afsnittet om omtalen af butikker med særligt pladskrævende varer i bymidten og i aflastningscentret ved Vejlevej: Der må opføres yderligere m² bruttoetageareal udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet Fredericia Vest. Derudover må der opføres butikker, der udelukkende forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Disse må have et areal på max m² pr. butik. (Indsigelse, NST). Afsnittet Øvrige bindinger rettes, så det fremgår, at der i FredericiaC kan planlægges for tre store udvalgsvarebutikker, når indbyggertallet når op over Naturbeskyttelse Listen over relevante bilag IV-arter suppleres med skimmelflagermus, løgfrø og grøn mosaikguldsmed. (Administrationen) Landskab Tilføjelse til redegørelse til retningslinjen for (afsnit om retningslinjernes baggrund og betydning): Retningslinjerne opfylder kravet i planlovens 11 a om udpegning af større uforstyrrede landskaber (Aftalenotat, NST) 3.5. Vandløb, søer og kystvande I Redegørelsen foretages tekstmæssig ajourføring af omtalen af Statens Vandplan for Jylland/Lillebælt, idet det fortsat er regionplanretningslinjerne der er gældende ind til vandplanerne er gældende (Administrationen) Skov og skovrejsning Følgende redegørelse for eventuelle konflikter mellem nye skovrejsningsområder og landskabelige interesser indarbejdes i redegørelsen for afsnit 3.6. (Aftalenotat, NST): Kommunens erfaring er, at skovrejsning sker pletvis og ikke massivt inden for skovrejsningsområder. Kommunen finder det derfor ikke sandsynligt at der vil blive rejst skov i det store område ved Herslev, hvorfor der er gode muligheder for at friholde områder ind mod de værdifulde landskaber for skovrejsning. Samtidig er skovrejsning med 100% træer ikke aktuelt. I dag foretages det med en bred variation af naturtiltag (søer, lysåbne arealer, mv). Ovenstående bevirker at de landskabelige strøg inden for udpegningen ikke bliver en grøn mur. Tværtimod kan skovområder fremhæve visse af de landskabelige værdier i området. Udpegning af nye skovrejsningsområder i Kommuneplanforslag 2013 er foretaget ud fra en vurdering af de overordnede landskabelige forhold og snittet med andre udpegninger og der også konkret vurderet på. Nye skovrejsningsområder er ved hhv.: Follerup, Herslev, nord for Kongsted, nord for Taulov og vest for Erritsø. Follerup 2

3 Området ved Follerup ligger mellem Smidstrup Nederskov, Velling Sønderskov og Follerupgårds Skov. Området udpeget til skovrejsning udgør et ubebygget landbrugsområde i tilknytning til Follerupgård. Området er ikke pålagt landskabsinteresser. Herslev Området udlagt til skovrejsning er bortset fra et lille område omkring Øsdal Bæk ikke pålagt landskabsinteresser. Øsdal Bæk udgør en geomorfologisk veldefineret sidedal til Elbodalen. Dalen ligger vinkelret på Elbodalen hvilket er karakteristisk for de smeltevandsdale der blev dannet senere i forhold til de store smeltevandssystemer som Elbodalen er en del af. Elbodalen er en tunneldal der kan følges til hhv. Kolding i syd og Odder i nord. Dalen omkring Øsdal Bæk vil blive friholdt for skovrejsning på lige fod med den udpegning der allerede gælder for den centrale del af Øsdal Bæk, hvor skovrejsning er uønsket. Nord for Kongsted Ingen landskabsinteresser. Skovrejsning skal dog foretages under hensyntagen til Elbodalen der ligger umiddelbart vest herfor. Nord for Taulov Der er udlagt et mindre skovrejsningsområde nord for Taulov omkring Gammelmose. Der er ingen landskabsinteresser i området. Skovrejsning skal dog foretages under hensyntagen til Elbodalen der ligger umiddelbart vest herfor. Vest for Erritsø Området ligger umiddelbart vest for Erritsødalen der udgør et markant landskabselement. Området rummer imidlertid ingen landskabelige interesser Kystnærhedszonen Der indarbejdes følgende redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i kystnærhedszonen (aftalenotat, NST): Den fremtidige udvikling i kystnærhedszonen vil foregå i allerede udlagte byområder og i eksisterende byzone blandt andet gennem byfornyelse, omdannelse og fortætning. Fredericia Kommune lægger vægt på at beskytte landskabelige bevaringsværdier og naturområder i kystnærhedszonen, som derfor ikke ibrugtages til hverken bebyggelse eller rekreative anlæg. Samtidig gør kommunen en indsats for at øge befolkningens afgang til kysten via forbedrede stiadgange Kulturhistorie Følgende tilføjes til afsnittet om Kirker og kirkeomgivelser: Stiftsøvrigheden over Haderslev Stift er myndighed. (Procesnotat, NST) 4.4. Stilleområder Til retningslinje F tilføjes følgende fodnoter for præcisering af hvilke støjgrænser der gælder for stilleområderne: *Støjgrænserne for det åbne land skal dokumenteres for de virksomheder og aktiviteter der etableres eller udvides indenfor stilleområderne eller i en 1000 meter konsekvenszone udenom områderne. *Støjgrænserne for bynære områder skal dokumenteres overholdt for aktiviteter der etableres eller udvides indenfor området og for aktiviteter eller virksomheder, der etableres eller udvides i naboområderne til de bynære stilleområder Trafik og veje 3

4 Følgende rettes: Vejudlæg for vestvendte ramper ved Vejle Landevej ved Fredericia udtages af planforslaget og signaturen for de vestvendte ramper fjernes på hovedstrukturkortet. Følgende slettes: Derudover ønsker Fredericia Kommune, at der på sigt bliver tale om anlæg af vestvendte ramper ved Vejle Landevej i Fredericia. (procesnotat, NST). Under afsnittet Det overordnede vejnet, præciseres det, at der etableres én rampe ved motorvejsafkørsel 59 på E20. (administrationen) Grundvand og drikkevand Tekstmæssig ajourføring af omtalen af Statens Vandplan for Jylland/Lillebælt. I redegørelsesteksten tilføjes at det i perioden, indtil vandplanerne er gældende, er regionplanretningslinjerne, som er gældende. Dog ikke de regionplanretningslinjer, som ophæves med ikrafttrædelsen af bekendtgørelse om Bekendtgørelse om udpegning og administration mv. af drikkevandsressourcer, der træder i kraft snart. (Administrationen) Erhverv, miljø og risikovirksomheder Henvisning til retningslinjen for risikovirksomheder rettes, så der henvises til den korrekte retningslinje (F6.4.1.). (administrationen). Der foretages tekstmæssige justeringer af redegørelsesdelen, så den er i overensstemmelse med retningslinjen; Afsnittet om risikovirksomheder rettes, så det tydeligt fremgår at for alle risikovirksomheder (nye som eksisterende) fastlægges sikkerhedszoner og planlægningszoner. (Administrationen). Afsnittet Redegørelse til retningslinje for områder omkring risikovirksomheder suppleres med dette: Omkring de risikovirksomheder, der fik accept af risikoforholdene før denne praksis blev indført, er der udlagt foreløbige sikkerhedszoner og fastsat retningslinjer for disse. Dette afsnit slettes, idet ovenstående er retvisende; Der er dog ikke sikkerhedszoner omkring de risikovirksomheder som fik accept af sikkerhedsforholdene før denne praksis blev indført. Der er derfor for disse virksomheder, efter aftale med risikomyndighederne, udlagt foreløbige sikkerhedszoner og fastsat retningslinjer for disse. (Administrationen). Derudover indsættes et nyt afsnit om VVM i kommuneplanen med henblik på at oplyse om to VVMkommuneplantillæg der er vedtaget siden Der er tale om: Tillæg nr. 18 om Bymidten og FredericiaC og Udvidelse af DONG Olierør A/S Råolieterminal og øget udskibning på Shell Havneterminal. Tillæg nr. 18 er indarbejdet i Kommuneplan i bymidtehæftet og kommuneplanretningslinjen er fastholdt som retningslinje F Tillægget om at udvide DONG Råolieterminal er udarbejdet af Naturstyrelsen og overføres som tillæg til Kommuneplan og fastholder dermed sin gyldighed. (Administrationen). Afsnittet om virksomheder med store mængder spildevand slettes, da det er faktuelt forkert. (Administrationen) Tilpasning til klimaændringer Der er foretaget en opdatering af redegørelsesteksten, på grund af Byrådets vedtagelse af en klimatilpasningsstrategi. Derudover er det tilføjet, at Skærbækværket nu indgår i Statens udpegning af risikoområder for oversvømmelse. (Administrationen). Generelle rammer for lokalplanlægning Anvendelsestyper: 4

5 Der er lavet en konsekvensrettelse af beskrivelsen af de erhvervstyper, der kan tillades i blandede bolig- og erhvervsområder i byområder, idet disse skal ligge i miljøklasse 1-2 (tidligere var det 1 3). Det medfører også at afsnittet Erhverv rettes til: Ikke boliger i erhvervsområder klasse 3-7. Det er ikke tilladt at opføre boliger i erhvervsområder, heller ikke erhvervstilknyttede med mindre det klart fremgår af rammebestemmelserne for det enkelte erhvervsområde. (Administrationen). Detailhandel: Tabellen rettes så kolonnen Ny ramme omdøbes til Etageareal tilbage. 1. række i tabellen rettes, så kolonnen vedr. maks. Butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper rettes til m række i tabellen (Området ved Vejlevej) rettes, så kolonnen der angiver hvor meget bruttoetageareal der er tilbage rettes til 0. Samtidig sættes fodnote *** ind her. I samme række rettes kolonnen der angiver maks. Butiksstørrelse for butikker med særligt pladskrævende varegrupper til m 2. (Procesnotat, NST). Note ** rettes til: Angiver rummeligheden for udbygning, når det maksimale bruttoetageareal trækkes fra det registrerede bruttoetageareal i (Procesnotat, NST) Note *** slettes. (Procesnotat, NST). Der laves en ny note *** der knytter sig til maks. bruttoareal tilbage for området ved Vejlevej. Ny note ***: Eksisterende lokalplaner kan dog udnyttes. (Procesnotat, NST). Risikovirksomheder og virksomheder med særlige beliggenhedskrav: Retningslinjen for risikovirksomheder fremgår af afsnit 6.4. retningslinje F Rettet, da der henvises til en forkert retningslinje ( og 2.8.1). (Procesnotat, NST) Solcelleanlæg: Afsnittet om solanlæg (enkeltanlæg) tilpasses i overensstemmelse med Naturstyrelsens vejledende udtalelse af juni 2013, her særligt i forhold til kravene vedr. placering af anlæg i landzone, så følgende fremgår (Aftalenotat, NST): Opsætning af solceller sker med udgangspunkt i Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg, juni Ved opsætning af solenergianlæg i landzone, skal det vurderes, om det konkrete anlæg udgør ny bebyggelse eller ændret anvendelse, og dermed kræver landzonetilladelse, og om undtagelserne i planlovens finder anvendelse. Hvis ingen af undtagelserne finder anvendelse, kræves der landzonetilladelse. Kommunen træffer herefter afgørelse om, hvorvidt en sådan tilladelse kan meddeles efter et konkret skøn på grundlag af de planlægningsmæssige og landskabelige hensyn, som ifølge planlovens formål skal varetages ved administrationen af landzonebestemmelserne. Bilag 1: I forbindelse med det administrative arbejde med Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia er der fremkommet ny arkitektur- og kulturhistorisk viden. Den nye viden har medført, at der nu er udpeget flere bevaringsværdige bygninger og helheder inden for bymidten. Bilag 1 opdateres således med følgende adresser: Gothersgade 30 Danmarksgade 3 Danmarksgade 21b Danmarksgade 26 Danmarksgade 62 Sjællandsgade 40 Sjællandsgade 70 Prinsessegade 35 forhus 5

6 Prinsessegade 35 baghus De 8 bydelshæfter Der er foretaget en generel opdatering og justering af de indledende afsnit ( Karakter og struktur og Planer og fokusområder ) i alle bydelshæfterne (administrationen). I de rammer som indeholder et afsnit om risikoforhold, er der henvist til en forkert retningslinje. Denne henvisning rettes, så der henvises til retningslinje F (administrationen). Erritsø: Matr. nr. 12 c og 12 g Erritsø By, Erritsø (Gl. Færgevej 61) slettes af E.B.9., hvorved området lægges ind i E.R.1. (Indsigelse, NST) E.B.1. Boligområde ved Sandalhus: Det er en fejl, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser ikke er i overensstemmelse med de generelle rammer; Bebyggelsespct. rettes til 40. Derudover må der ved åben-lav kun være en bolig pr. grund. (administrationen). E.E.6B. - Erhvervsområde ved Snoghøj Landevej og Strevelinsvej Til afsnittet om støj, tilføjes at grænseværdierne også gælder for områder til offentlige formål. (Menighedsrådet v. Lyng Kirke) E.E.6C. Erhvervsområde ved Snoghøj Landevej og Strevelinsvej: Der medtages samme planlægningsbestemmelse for område E.E.6C som den, der er medtaget for område E.E.7. Herved tilføjes det at: Planlægning og bebyggelse af området skal ske i overensstemmelse med kirkeomgivelseslinjen for Lyng Kirke. (Haderslev Stift). Til afsnittet om støj tilføjes at grænseværdierne også gælder for områder til offentlige formål. (Menighedsrådet v. Lyng Kirke) E.E.7. - Erhvervsområde ved Snoghøj Landevej og Strevelinsvej Til afsnittet om støj, tilføjes at grænseværdierne også gælder for områder til offentlige formål. (Menighedsrådet v. Lyng Kirke). E.O.4. - Område til offentlige formål, Erritsø Fællesskole, Afdeling Højmosevej, Lyng Kirke, daginstitutioner mv.: Menighedsrådet ved Lyng Kirke arbejder med et projekt der går ud på at indpasse en skovkirkegård (for nedsættelse af urner) i området. I sognet er der et stort ønske om at der etableres en begravelsesplads i tilknytning til kirken. Anvendelsesbestemmelsen udvides således: Offentlige formål, skole, daginstitutioner og kirke samt lignende funktioner, herunder skovkirkegård, der kan indpasses uden at ændre områdets karakter og i respekt for områdets helhed og arkitektur. Bymidten: Afsnittet om detailhandel udbygges med denne tekst: På sigt vil der blive skabt mulighed for 3 store butikker over m 2. Det vil dog først være muligt i forhold til planloven, når indbyggertallet i Fredericia by kommer op over indbyggere. (Aftalenotat, NST). Retningslinje F rettes, og følgende slettes: Der kan desuden opføres i alt 3 udvalgsvarebutikker i bymidten på over m 2 bruttoetageareal. Disse butikker kan dog først etableres når indbyggertallet når op over (Aftalenotat, NST). 6

7 B.BE.1. Blandet bolig og erhverv nord og syd for Sjællandsgade: Der er foretaget en præcisering af anvendelsesbestemmelserne, hvorved det fremgår at området kan anvendes til offentlig og privat service herunder cafeer, restauranter. (administrationen) B.BE.2. Blandet bolig og erhverv syd for Oldenborggade: Der er foretaget en mindre opdatering af tabellen over bebyggelsesregulerende bestemmelser for karré nr Derudover er der foretaget en præcisering af anvendelsesbestemmelserne, hvorved det fremgår at området kan anvendes til offentlig og privat service herunder cafeer, restauranter. (administrationen) B.C.1. Centerområde, Bymidten: Der er foretaget en præcisering af anvendelsesbestemmelserne for centerområdet, hvorved det fremgår at området også kan anvendes til cafeer, restauranter og hoteller. (administrationen). B.C.2. Centerområde syd for Oldenborggade, øst for Gl. Havn: Der er foretaget en præcisering af anvendelsesbestemmelserne for centerområdet, hvorved det fremgår at området også kan anvendes til cafeer, restauranter og hoteller. (administrationen). B.C.3. Centerområde syd for Oldenborggade, Fisketorvet: Der er foretaget en præcisering af beskrivelse af målet for centerområdet, hvorved det fremgår at området også kan anvendes til cafeer, restauranter og hoteller. (administrationen) Fredericia Vest Afsnittet Planer og fokusområder rettes så følgende fremgår i afsnittet om Detailhandel (2. afsnit): Rammen for nybyggeri af butikker til daglig- og udvalgsvarer i aflastningscentret Fredericia Vest er opbrugt i eksisterende lokalplaner. Der er dog stadig m 2 der endnu ikke er bygget. Størrelsen på den enkelte butik må ikke overstige m 2 for dagligvarebutikker og m 2 for udvalgsvarebutikker. (Aftalenotat, NST). I samme afsnit slettes følgende: Den samlede ramme for nybyggeri af butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, er m 2. Den maksimale butiksstørrelse fastsættes til m 2. (Aftalenotat, NST). V.C.1. Aflastning Vejlevej, Vestcentret: Der er foretaget en præcisering af beskrivelsen af anvendelsesbestemmelsen, hvorved det fremgår, at der indenfor området kan etableres butikker, restauranter, offentlig og privat service og virksomheder. (administrationen) Fredericia Nord N.R.2. - Rekreativt område ved Randal Skov og Nyskov: Ændring af afgrænsningen af N.R.2. hvorved boligen Randalsvej 29 indgår i N.B.4 - Boligområde ved Randalsvej. (Forslag fra ejer). Taulov og DanmarkC TD.E.1.C Erhverv, Taulov D: Miljøklassen er forkert i forhold til kommuneplantillæg nr. 14. Rettes til miljøklasse 3 6. TD.E.1.D Erhverv, Taulov D: Miljøklassen er forkert i forhold til kommuneplantillæg nr. 14. Rettes til miljøklasse 3 6. Skærbæk S.B.3, S.E.3A, B og C rettes, så områderne bliver i overensstemmelse med forslag til lokalplan 308A, når denne er vedtaget. Sker angiveligt den

8 Kort: Fredericia Kommune medtager kortmateriale i en kvalitet svarende til de til Naturstyrelsen fremsendte prøvekort i af 5. august 2013 fra Fredericia Kommune til Naturstyrelsen. (Aftalenotat, NST). Fredericia Kommune medtager detaljerede kort over afgrænsninger af bymidter, bydelscentre, lokalcentre samt aflastningsområde, jf. detaljeringsniveauet i det til Naturstyrelsen fremsendte kort over Fredericia bymidte i af 23. august 2013 til Naturstyrelsen. (Aftalenotat, NST) Kort over bymidter, bydelscentre, lokalcentre er rettet, da der var vist tre bymidter i Taulov. De to sydligste bymidter i Taulov er rettet til lokalcentre, da de to arealer fremgår korrekt som lokalcentre i kortbilag 1 i den fælles hovedstruktur og i Fredericia Kommuneplan i afsnittet Detailhandel, underafsnittet Centerstruktur. Indsat kort er fra Kortbilag 1 i den fælles hovedstruktur. (Aftalenotat, NST) Lyng Kirke: Efter aftale med Haderslev Stift opdeles kirkeomgivelser yderligere i et særligt kirkeområde. Der er udarbejdet en afgrænsning af særligt kirkeområde og kirkens fjernomgivelser samt indtegnet kirkehøjdebyggelinje på kortet over kirkeomgivelserne omkring Lyng kirke. Det særlige kirkeområde omfatter de arealer som Lyng kirkeembede ejer. (Haderslev Stift). Kortbilag 2.3. rettes, hvorved Tilbageførsel af byzone til landzone slettes. (administrationen). Kort over infrastruktur: Vestvendte ramper på Vejle Landevej fjernes fra kortbilag 5.1. (Aftalenotat, NST) Kort over det af Staten udpegede risikoområde i Fredericia (kapt. 7.) udbygges med angivelse af Skærbækværket (administrationen). Kort, afsnit 6.4.: Risikotemaerne fra afsnit 6.4. lægges ind. Derudover rettes signaturforklaringen på samme kort, idet denne ikke er fyldestgørende, da signaturen for de foreløbige sikkerhedszoner ikke er vist. (administrationen). 8

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017

Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 7. december 2016 Sag nr.: 2016-10545 /lismol + majbag Notat om aftalte ændringer og suppleringer i Herning Kommunes forslag til Kommuneplan 2017 Herning Kommune har sendt forslag til kommuneplan nr. 2017

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge

Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Ændring af Nordmarken lokalcenter, Jyllinge Tillæg 5 til Roskilde Kommuneplan 2013 8.B.8 8.CL.1 8.B.13 Forord Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025

Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Sammenfattende redegørelse vedr. miljøvurdering af Kommuneplan 2013 2025 Kolding Kommune December 2013 Trekantområdet Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet

Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast-Brande Kommune ønsker ophævet Oversigtsskema over hvilke regionplanretningslinjer, Ikast- Kommune ønsker ophævet Regionplan Regionplan Regionplan - Tekst Ny plan Ny retningslinje Planlov 11a 1knr Bymønster.1 Byområdernes nye roller

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens rammer

Læs mere

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at;

Byrådscentret Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; NOTAT Byrådscentret 09-04-2014 Redaktionel justering af detailhandelstabeller til Kommuneplan 2014 Naturstyrelsen har i sit høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2014 bemærket, at; Den samlede eksisterende

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015

Forslag til Ændring 2014.06. Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Februar 2015 Forslag til Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra d. 4. juli 2012 til d. 29. august 2012 TILLÆG 29 Silkeborg Kommune offentliggør hermed forslag til tillæg nr.29 til Kommuneplan 2009-2020, rammeområde 10-C-15 Karré

Læs mere

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015

Ændring Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted. Maj 2015 Ændring 2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted Maj 2015 Ændring 2014.06 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.06 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 19-02-2015 Forslag til

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016

Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amt Sagsnr. 04/2640 Teknik og Miljøområdet 19. april 2006 Eventuelle ændringer af det offentliggjorte forslag til Regionplan 2016 Ribe Amtsråds økonomiudvalg har på møde den 5. april 2005 behandlet

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2013

Forslag til Kommuneplan 2013 Bilag 4 Forslag til Kommuneplan 2013 Udkast til høringsmateriale. Fornyet offentlig høring. Bilag til indstilling: Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplan 2013 Endelig vedtagelse og fornyet offentlig

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 1 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 1 Centerområde ved Nyborgvej / Ejbygade Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-03 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 26. MARTS 2014 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - etablering af et nyt rammeområde 12.E.03 omfattende erhvervsejendomme

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark

Tillæg nr. 44. til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til blandet bolig- og erhvervsformål ved Adelvej, Højmark Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 2. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej

Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej Forslag til Ændring 2011.23 i Kommuneplan 2010-2022 Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej December 2011 Esbjerg Kommune Forslag til Ændring 2011.23 side 2 Kommuneplan 2010-2022 Forslag til Ændring 2011.23

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026

Ændring 2014.09. side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Ændring 2014.09 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde den 28-05-2014 Forslag til Ændring 2014.09 i kommuneplan 2014-2026, Havnen nord for Molevej. Byrådet

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording

Kommuneplantillæg nr. 3 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Kommuneplantillæg nr. 3 Erhvervsområde, Fabriksvej, Bording Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen.

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

forslag til kommuneplan 2013

forslag til kommuneplan 2013 forslag til kommuneplan 2013 fornyet offentlig høring fornyet offentlig fremlæggelse af fire ændringer til det offentligt fremlagte forslag juli 2013 Ændring 1 kulturmiljøet; Skovvejen 21-51 På grund af

Læs mere

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 54. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 54 til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern 2013-2025 for et område til sommerhusformål, Klydevænget ved Falen, Bork Ortofoto Ringkøbing- Ortofoto@Ringkøbing- Ringkøbing- 3. november 2015 FORORD TIL

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr. 541 for tre områder i Kirke Helsinge 1. Indledning Ejendommen Østergade

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande

Tillæg nr. 19. Til Kommuneplan 2000, tidligere Holmsland Kommune Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Tillæg nr. 19 Til Kommuneplan 2000, tidligere Område til ferie- og fritidsformål ved Karen Brands Vej, Hvide Sande Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. marts

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013 FORNYET OFFENTLIG HØRING FORNYET OFFENTLIG FREMLÆGGELSE AF FIRE ÆN- DRINGER TIL DET OFFENTLIGT FREMLAGTE FORSLAG JULI 2013 Ændring 1 KULTURMILJØET; SKOVVEJEN 21-51 På grund

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 004

Kommuneplantillæg nr. 004 Kommuneplantillæg nr. 004 Cleantech Erhvervsområde Ny By (etape 1 - syd for Strandvangen) Vedtaget af Frederikssund Byråd den xx. xxxx 2011 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 Redegørelse Kommuneplantillæggets

Læs mere

Ikke noget aktuelt men se på det i forhold til f.eks. Ølsted Nord 5.6 Fremtidige udviklingsbehov for havnedrift og havnevirksomheder

Ikke noget aktuelt men se på det i forhold til f.eks. Ølsted Nord 5.6 Fremtidige udviklingsbehov for havnedrift og havnevirksomheder Notat Sagsnr.: 2011/0002276 Dato: 9. februar 2012 Titel: Oversigt over temaer til Kommuneplan 2013 Sagsbehandler: Jørgen Krog Planlægger Kommuneplanrevisionen skal indeholde en række punkter, som er meldt

Læs mere

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper

Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 8. april 2015 Sødalsparken 24 i Brabrand mulig omdannelse til virksomhed med særlig pladskrævende varegrupper Aarhus Kommune planlægger at give mulighed for

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016

Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Hashøj Kommune Rammer for vindmølleområder Kommuneplan 2005-2016 Rammer for lokalplanlægningen Kommuneplanen 2005-2016 indeholder følgende dele: Planstrategi Hovedstruktur Rammer for Dalmoseområdet Rammer

Læs mere

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012

TIL VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 VEJLE KOMMUNEPLAN PLAN2012 K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.21 TIL PLAN PLAN2012 V E J L E K O M M U N E PLAN PLAN2012 Endelig godkendt d. 10.10.2007 Offentliggjort d. 20.10.2007 BAGGRUND PLAN 2012-TILLÆG NR.21 I LOKALPLAN

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164

SLAGELSE KOMMUNE. Rådhuspladsen. Nytorv BYMIDTENS ANVENDELSE LOKALPLAN NR 164 SLAGELSE KOMMUNE Torvegade Jernbanegade Smedegade Sct.Mikkelsgade Rådhuspladsen Skolegade Løvegade Stenstuegade Schweizerpladsen Rosengade Gl.Torv Nytorv Fisketorvet Langes Gård Skovsøgade H.P.Hansens

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 1 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Tillæg til Kommuneplan 1998-2009 Ballerup Idrætsby Ballerup Kommunalbestyrelse juni 2004 Forslag til Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 1998-2009 2 Dette forslag til Tillæg

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820

Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 Tønder Kommune 22. juni 2009 Teknisk Forvaltning Jnr. 2001947 dl12bn Dok.nr. 2154820 N O T A T Emne: Oversigt over korttemaer Kilde: Baggrund: De eksisterende kort i kommune og regionplan Der gives her

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 018 Tillæg til Kommuneplan 2009 2021 for Frederikssund Kommune For rammeområde E 3.6 Offentligt fremlagt i perioden den xxx til og med den xxxx Rammeområde E 3.6 Redegørelse

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og Rammebestemmelser for VIBS.B4.01_T1, VIBS.B4.03_T1, VIBS.A1.01_T1, VIBS.C1.01_T1, VIBS.R1.01_T1, VIBS.R1.02_T1 Tillæggets område

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 Bilag 7 BILAG 7 Lokalplan nr. 1100 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13-17 KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 Forslag til offentlig debat i perioden 6. maj 2015 til 3. juli 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer.

rammeområde under ét Detailhandel: dagligvarer, tekstil og beklædning og øvrige udvalgsvarer. 6.1.01 Eremitageparken Plannummer 6.1.01 Plannavn Anvendelse generelt Anvendelse specifik Fremtidig zonestatus Zonestatus Plandistrikt Eremitageparken Centerområde Mindre butiksområder Hjortekær bydel

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html

file:///c:/users/rvs/documents/sbsysnetdrift/temp/rvs/dagsorden/preview.html Side 1 af 5 Ellen T. Schmidt Peter Sørensen Andreas Boesen Susan Gyldenkilde Kristian Dyhr Hans Bang-Hansen Ole Pilgaard Andersen Betina Steufer Bjarne Sørensen 8. ØK Kommuneplan 2013 - Tillæg 7 for byvækst

Læs mere

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST

ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST 0 50 100 150 200 250 Meters Målestok 1:7.500 ved print i A4 ETAGEBOLIGOMRÅDE MELLEM JYLLANDSGADE OG NORGESGADE, IKAST Tillæg nr. 37 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endeligt vedtaget den 21. maj 2012

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere