Studieordning for logistikøkonom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for logistikøkonom"

Transkript

1 Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistic Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef Susanne Rievers Uddannelsesdirektør Gregers Christensen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Studieordningens rammer Uddannelsens formål Titulatur, varighed og bevis Ikrafttrædelsesdato og overgangsbestemmelser Studieordningens lovmæssige rammer 5 2. Optagelse på uddannelsen Adgangskrav Optagelsesbetingelser 6 3. Uddannelsens indhold Uddannelsens opbygning Kerneområder og obligatoriske uddannelseselementer Valgfrie uddannelseselementer: Valgfag Praktik Regler for praktikkens gennemførelse Undervisnings- og arbejdsformer Studiesprog Internationalisering Uddannelse i udlandet Prøver og eksamen på uddannelsen Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter Bundne forudsætninger: Deltagelsespligt og aflevering Studiestartprøven Studieaktivitetskrav: Førsteårsprøven Krav til det afsluttende projekt Andre regler for uddannelsen Merit og studieskift Dispensationsregler 21 1 af 21

3 1. STUDIEORDNINGENS RAMMER Denne studieordning for erhvervsakademiuddannelsen inden for logistik og transport (logistikøkonom AK), herefter benævnt logistikøkonomuddannelsen, er udarbejdet iht. BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser af de institutioner, som er godkendt til udbud af uddannelsen. Fællesdel og institutionsdel Studieordningen består af en fællesdel, der er vedtaget i Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk for uddannelsen, samt en institutionsdel, der fastsættes af den enkelte uddannelsesinstitution. Fællesdelen er indarbejdet i dette dokument og udgøres af pkt. 3.2, 3.4.0, 5.2 og 6.1. Resten af studieordningen udgør institutionsdelen. Den fælles del er udarbejdet i fællesskab af nedenstående institutioner, som i et tæt samarbejde har forpligtet sig på at sikre national kompetence og fælles dispensationspraksis. Denne studieordnings fællesdel er fastlagt af følgende institutioner: Erhvervsakademi Copenhagen Business Academy Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademiet Lillebælt Erhvervsakademi Sjælland Fællesdelen er godkendt af Erhvervsakademiernes uddannelsesnetværk i sommeren Studieordningen i sin helhed er godkendt af Cphbusiness i henhold til institutionens interne godkendelsesprocedurer d. 25/ af 21

4 1.1. Uddannelsens formål Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for logistik og transport er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at varetage arbejde med at planlægge, organisere, realisere og styre komplekse logistik- og transportløsninger både nationalt og internationalt. Mål for læringsudbytte Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en logistikøkonom skal opnå i uddannelsen, jf. BEK nr. 699 af 03/07/2009: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport, bilag 1. Viden Den uddannede har viden om: indkøbs-, produktions- og distributionsstyring samt sammenhængen til værdikæden og dertil knyttede begreber, herunder logistikservice transportformerne, forskellige logistiksystemer og virksomhedens interne informationsteknologi virksomhedens interne processer og mål, herunder økonomistyring, ledelse samt organisation nationale og internationale samfundsøkonomiske forhold og de forskellige markedsformer samt deres betydning for virksomheder transportjura, herunder begreberne værneting, lovvalg, kreditorsikring samt principal ansvar forskellige finansieringsformer, omkostningstyper og kalkulationstyper Færdigheder Den uddannede kan: anvende analysemodeller i forbindelse med virksomhedens konkurrencestrategi samt vurdere risici og muligheder på de forskellige markedsniveauer vurdere virksomhedens indkøbsaftaler på baggrund af nationale og internationale regler anvende statistiske værktøjer til kvalitetskontrol og prognoseudarbejdelse udarbejde investeringskalkuler, herunder relevante nøgletal vurdere sammenhængen mellem købsaftale og transportaftale samt anvende transportansvarets regulering og Inco-terms på praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder anvende transportplanlægningsmetoder og modeller til analyse af virksomhedens logistikopgave 3 af 21

5 Kompetencer Den uddannede kan: deltage i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellige uddannelsesmæssige, sproglige og kulturelle baggrund håndtere forhandlinger i virksomhedens logistikproces mundtligt og skriftligt på engelsk håndtere virksomhedens forsynings- og distributionssystem i et fagligt og tværfagligt samarbejde i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervet optimere logistisk effektivitet via produktions- og lagerstyringen 1.2. Titulatur, varighed og bevis Titel Den, der har gennemført uddannelsen, har ret til at betegne sig logistikøkonom AK. På engelsk anvendes titlen AP Graduate in Logistic Management. Erhvervsakademigraden er i henhold til Kvalifikationsrammen for livslang læring indplaceret på niveau 5. Varighed og maksimal studietid Uddannelsen er normeret til 120 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til ét års fuldtidsstudier, jf. 9 i BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEPbekendtgørelsen). Uddannelser skal, jf. LEP-bekendtgørelsen 5, stk. 2, senest være afsluttet inden for et antal år, der svarer til det dobbelte af den normerede uddannelsestid. Det vil sige, at den maksimale studietid for uddannelsen er fire år. Cphbusiness kan dispensere fra seneste afslutningstidspunkt, hvis dette er begrundet i usædvanlige forhold. Bevis Cphbusiness udsteder eksamensbevis for logistikøkonomuddannelsen, når uddannelsen er bestået Ikrafttrædelsesdato og overgangsbestemmelser Denne studieordning træder i kraft den 1. august 2014 og har virkning for studerende, som optages og er indskrevet på uddannelsen med studiestart fra og med efteråret På samme tid ophører tidligere Cphbusiness offentliggjorte studieordninger for denne uddannelse og erstattes af nærværende. Studerende, der er optaget på tidligere studieordninger, kan ansøge om at færdiggøre uddannelsen efter disse, såfremt det kan lade sig gøre inden for uddannelsens maksimale ECTS- 4 af 21

6 point, jf. stk og 3.1. Cphbusiness kan under særlige omstændigheder dispensere fra denne studieordnings stk Ved fremtidig udstedelse af en ny studieordning, eller ved væsentlige ændringer i denne studieordning, fastsættes overgangsordninger i den nye studieordning Studieordningens lovmæssige rammer For uddannelsen gælder seneste version af følgende love og bekendtgørelser: LBK nr. 214 af 27/02/2013: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser LBK nr. 467 af 08/05/2013: Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven). BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 223 af 11/03/2014: Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Adgangsbekendtgørelsen) BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (Karakterbekendtgørelsen) BEK nr. 699 af 03/07/2009: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Gældende love og bekendtgørelser offentliggøres på 2. OPTAGELSE PÅ UDDANNELSEN 2.1. Adgangskrav Adgang til uddannelsen forudsætter en adgangsgivende eksamen samt opfyldelse af bestemte område- og uddannelsesspecifikke krav. Alle adgangskrav er fastlagte i den aktuelle adgangsbekendtgørelse. Ved tvivl om informationerne i dette afsnit er det således adgangsbekendtgørelsens fremstilling af adgangskravene, der er gældende. Følgende eksaminer er umiddelbart adgangsgivende: En gymnasial eksamen (som defineret i adgangsbekendtgørelsen 3) Erhvervsuddannelse: Handelsuddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer Lager- og terminaluddannelsen (trin 3) Personbefordringsuddannelsen (trin 3) Postuddannelsen (trin 3) 5 af 21

7 Vejgodstransportuddannelsen Kørselsdisponent Relevant erhvervsuddannelse De område- og uddannelsesspecifikke adgangskrav for ansøgere med enten en gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse er engelsk på B-niveau og matematik på C-niveau, jf. bilag til adgangsbekendtgørelsen Optagelsesbetingelser Opfyldelse af adgangskravene i stk. 2.1 er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse. Cphbusiness kan fastsætte og offentliggøre nærmere regler for, hvilke kriterier ansøgere optages ud fra, hvis der er flere kvalificerede ansøgere, jf. stk. 2.1., end der er studiepladser til rådighed. Cphbusiness offentliggør sådanne kriterier for udvælgelse på erhvervsakademiets hjemmeside under hensyntagen til frister krævet af Uddannelses- og Forskningsministeriet. 3. UDDANNELSENS INDHOLD 3.1. Uddannelsens opbygning Uddannelsen kræver beståede uddannelseselementer svarende til en arbejdsbelastning på 120 ECTS. Et fuldtidsstudium i et semester består af uddannelseselementer, herunder praktikophold, svarende til 30 ECTS. Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer svarende til 85 ECTS, valgfri uddannelseselementer til 10 ECTS, praktik til 15 ECTS og et afsluttende eksamensprojekt på 10 ECTS. Uddannelseselementer 1. studieår 2. studieår Kerneområder Virksomhedens interne processer og mål (15 ECTS) 15 ECTS Markedet og dets indvirkning på virksomheden (15 ECTS) 15 ECTS Indkøbets forskellige processer (15 ECTS) 15 ECTS Produktionens forskellige processer (15 ECTS) 15 ECTS Distribution, varernes bevægelse (15 ECTS) 15 ECTS Informationsstyring (10 ECTS) 10 ECTS Valgfri uddannelseselementer 10 ECTS Praktik 15 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 10 ECTS I alt ECTS (85 ECTS) 60 ECTS 60 ECTS 6 af 21

8 Den studerende må ikke gennemføre studieaktiviteter på mere end de normerede 120 ETCS-point. Alle uddannelseselementer, inklusiv det afsluttende eksamensprojekt, evalueres og bedømmes jf. afsnittet om prøver og eksamen på uddannelsen i kapitel 5. Når bedømmelsen bestået eller karakteren 02 som minimum er opnået, anses uddannelseselementet for bestået. Læs mere om uddannelsens eksaminer i kapitel 5: Prøver og eksamen på uddannelsen Kerneområder og obligatoriske uddannelseselementer Uddannelsen dækker seks kerneområder, jf. stk. 3.1., der tilsammen udgør 85 ECTS. Fordelingen af ECTS-point samt kerneområdernes indhold er fastlagte af udbyderinstitutionerne i fællesskab. Kerneområderne dækkes af en række uddannelseselementer, der ligeledes svarer til 85 ECTS-point. Denne del af studieordningen er fastlagt af udbyderinstitutionerne i fællesskab, og disse uddannelseselementer er obligatoriske. De obligatoriske uddannelseselementer afsluttes alle med en prøve og fordeles som følger: Semesterinddelt oversigt over ECTS-fordeling på de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer Uddannelseselementer fordelt på semestre 1. studieår 2. studieår Kerneområder og obligatoriske elementer (temaer) 85 Virksomhedens interne processer og mål 15 Virksomheden (tema 1/2) Markedet og dets indvirkning på virksomheden 15 Markedet (tema 3) Indkøbets forskellige processer 15 Indkøb (tema 4) Produktionens forskellige processer 15 Produktion i virksomheden (tema 5) Distribution, varernes bevægelse 15 Distribution (tema 6) Informationsstyring 10 Informationsstyring (tema 7) Valgfrie uddannelseselementer 10 Valgfag Praktik og afsluttende eksamensprojekt 30 Praktikforløb og projekt Afsluttende eksamensprojekt I alt E C T S 7 af 21

9 Læringsmålene for kerneområderne er identiske med læringsmål for de obligatoriske elementer, og gennemgås i det følgende derfor samlet. Uddannelseselementerne afvikles som temabaseret undervisning opdelt i flere fag. Sammenhængen mellem kerneområder, temaer og fag gennemgås efter beskrivelsen af læringsmål for uddannelseselementer/kerneområder. Tema 1/2: Virksomheden Kerneområde: Virksomhedens interne processer og mål Tidsmæssig placering: 1. semester Omfang: 15 ECTS Indhold: I første del af temaet (introduktion) er det overordnede formål, at den studerende bliver i stand til at udføre de indledende faser i problemorienteret projektarbejde og præsentere de resultater, der findes frem til. Derudover skal den studerende danne sig et overordnet overblik over logistik- og transportområdets mangfoldighed. Temaet skal give den studerende en god start på studiet, således at den studerende derigennem kan udvikle de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at få det optimale ud af studiet. Endvidere er det overordnede formål med temaet at give den studerende en forståelse for virksomhedens interne processer og mål samt deres indbyrdes sammenhæng. Mål: Viden Den studerende har viden om: de forskellige fagområder inden for logistik- og transportområdet problemorienteret projektarbejde virksomhedens økonomistyring, budgetproces og regnskabsbegreber organisationsstrukturer, virksomhedens styrings- og beslutningsprocesser og medarbejdere forretningskorrespondance på engelsk de logistiske arbejdsområder, såsom indkøbs-, produktions-, og distributionsstyring, samt sammenhængen til værdikæden og de dertil knyttede begreber transportformerne og virksomhedens interne informationsteknologi Færdigheder identificere et problem og derefter udarbejde en problemformulering anvende strategiske analysemodeller i forbindelse med virksomhedens konkurrencestrategi for at kunne træffe logistisk relevante beslutninger udtrykke sig mundtlig og skriftlig i forhold til modtageren på engelsk for at kunne operere i den globale forretningsverden Kompetencer 8 af 21

10 foretage en præsentation med hjælp af it-værktøjer blive en mere effektiv studerende både fagligt og socialt Udprøves: Efter 2. semester: 1. årsprøve udprøver logistik, økonomi, organisation, jura og statistik (tema 1-5) Efter 2. semester: Prøve i øvrige elementer udprøver engelsk (tema 1-4) Uddannelsen kortlægger den detaljerede sammenhæng mellem læringsmål og eksamen for de studerende i uddannelsens eksamenskatalog. Tema 3: Markedet Kerneområde: Markedet og dets indvirkning på virksomheden Tidsmæssig placering: 1. semester Omfang: 15 ECTS Indhold: Det overordnede formål med tema 3 er at give den studerende et indblik i de omgivelser, en virksomhed kan operere under, samt hvilken indvirkning disse omgivelser kan have på virksomheden. Mål: Viden Den studerende har viden om: den nationale og internationale samfundsøkonomiske udvikling og de forskellige markedsformer samt deres betydning for virksomheder og forståelse for de forskellige overordnede og funktionelle strategimuligheder ud fra virksomhedens placering i værdikæden internationale organisations opbygning, funktion og betydning for virksomheder Færdigheder anvende kulturforståelsen i virksomhedsmæssige og personlige relationer anvende relevant præsentationsteknik nationalt og internationalt og gennemføre forhandlinger på et funktionelt engelsk vurdere trusler og muligheder på de forskellige markedsniveauer foretage kundeanalyse og segmentering Kompetencer indgå i tværfagligt samarbejde i virksomhed med henblik på udarbejdelse af strategiske analyser og beslutninger Udprøves: Efter 2. semester: 1. årsprøve udprøver logistik, økonomi, organisation, jura og statistik (tema 1-5) Efter 2. semester: Prøve i øvrige elementer udprøver engelsk (tema 1-4) 9 af 21

11 Uddannelsen kortlægger den detaljerede sammenhæng mellem læringsmål og eksamen for de studerende i uddannelsens eksamenskatalog. Tema 4: Indkøb Kerneområde: Indkøbets forskellige processer Tidsmæssig placering: 2. semester Omfang: 15 ECTS Indhold: Det overordnede formål med tema 4 er at give den studerende et indblik i indkøbets forskellige processer samt en forståelse for effekten af indkøbsbeslutningen på virksomhedens videre arbejde. Mål: Viden Den studerende har viden om: begreberne værneting og lovvalg og viden om kreditorsikring Færdigheder anvende nationale og internationale regler om virksomhedens aftale om indkøb anvende og vurdere Inco-terms på praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder foretage kvalitetskontrol med brug af statistiske teknikker vurdere de forskellige indkøbsstrategier og relationer Kompetencer gennemføre forhandlingen i virksomhedens indkøbsproces mundtligt og skriftligt på engelsk håndtere virksomhedens forsyningssystem i et fagligt og tværfagligt samarbejde Udprøves: Efter 2. semester: 1. årsprøve udprøver logistik, økonomi, organisation, jura og statistik (tema 1-5) Efter 2. semester: Prøve i øvrige elementer udprøver engelsk (tema 1-4) Uddannelsen kortlægger den detaljerede sammenhæng mellem læringsmål og eksamen for de studerende i uddannelsens eksamenskatalog. Tema 5: Produktion i virksomheden Kerneområde: Produktionens forskellige processer Tidsmæssig placering: 2. semester Omfang: 15 ECTS Indhold: Det overordnede formål med tema 5 er at give den studerende et indblik i 10 af 21

12 produktionens forskellige processer fra råvarerne kommer ind på lageret, til færdigvarerne er på lager. Mål: Viden Den studerende har viden om: ledelsesformens betydning for virksomhedens processer forskellige finansieringsformer, omkostningstyper og kalkulationstyper forskellige metoder til analyse af virksomhedens materialestrøm Færdigheder forstå og anvende tekniske beskrivelser på engelsk mundtligt og skriftligt udarbejde investeringskalkuler udarbejde prognoser med forskellige statistiske værktøjer Kompetencer optimere produktions- og lagerstyringen mestre evnen til nytænkning inden for eget arbejdsområde Udprøves: Efter 2. semester: 1. årsprøve udprøver logistik, økonomi, organisation, jura og statistik (tema 1-5) Uddannelsen kortlægger den detaljerede sammenhæng mellem læringsmål og eksamen for de studerende i uddannelsens eksamenskatalog. Tema 6: Distribution Kerneområde: Distribution, varernes bevægelse Tidsmæssig placering: 3. semester Omfang: 15 ECTS Indhold: Det overordnede formål med tema 6 er at give den studerende et indblik i, hvordan færdigvarens bevægelse fra virksomhedens lager og frem til kunden kan foregå, herunder også de udfordringer der er, hvis varer/emballage skal retur fra kunden. Mål: Viden Den studerende har viden om: principal ansvar og transportjuraens karakteristika transportformer ved forsynings- og distributionsplanlægning begrebet logistikservice Færdigheder 11 af 21

13 vælge, hvilke transportdokumenter, der skal bruges i en given situation vurdere sammenhængen mellem købsaftale og transportaftale samt anvende transportansvarets regulering anvende transportplanlægningsmetoder Kompetencer håndtere virksomhedens distributionssystem i et fagligt og tværfagligt samarbejde Udprøves: Efter 3. semester: Fællesdeleksamen udprøver logistik, jura, statistik, økonomi og organisation Uddannelsen kortlægger den detaljerede sammenhæng mellem læringsmål og eksamen for de studerende i uddannelsens eksamenskatalog. Tema 7: Informationsstyring Kerneområde: Informationsstyring Tidsmæssig placering: 3. semester Omfang: 10 ECTS Indhold: Det overordnede formål med tema 7 er at give den studerende et indblik i, hvilken information, der kan anvendes, og hvorledes den styres for at kunne danne grundlag for en optimering af den logistiske effektivitet. Mål: Viden Den studerende har viden om: strategiske, taktiske og operationelle mål og styringsværktøjer og forståelse for integrationen mellem de forskellige logistiske systemer og virksomhedernes informationssystemer Færdigheder lede og/eller deltage i projekter og anvende projektstyringsværktøjer udregne og vurdere nøgletal anvende modeller til analyse af virksomhedens logistikopgave Kompetencer anvende edb-baserede logistikværktøjer til planlægning og løsning af de logistiske problemstillinger optimere den logistiske effektivitet udarbejde en handlingsplan til løsning af virksomhedens logistikopgaver Udprøves: 12 af 21

14 Efter 3. semester: Fællesdeleksamen udprøver logistik, jura, statistik, økonomi og organisation Uddannelsen kortlægger den detaljerede sammenhæng mellem læringsmål og eksamen for de studerende i uddannelsens eksamenskatalog. Sammenhæng mellem uddannelsens temaer og fag Semester Tema Fag ECTS 1. Tema 1 og 2: - Logistik - 5 Virksomhedens interne - Økonomi - 4 processer og mål - Engelsk - 3 Tema 3: Markedet og dets indvirkning på virksomheden 2. Tema 4: Indkøbets forskellige faser Tema 5: Produktionens forskellige processer 3. Tema 6: Distribution, varernes bevægelse Tema 7: Informationsstyring - Organisation - Logistik - Økonomi - Engelsk - Organisation - Statistik - Logistik - Jura - Engelsk - Statistik - Logistik - Økonomi - Organisation - Statistik - Logistik - Jura - Organisation - Logistik - Økonomi Valgfrie uddannelseselementer: Valgfag Uddannelsens valgfri uddannelseselementer består af studieaktiviteter svarende til 10 ECTS. De valgfrie elementer placeres på andet uddannelsesår og inden praktikken påbegyndes. Elementerne kan være placeret parallelt med temaerne på uddannelsen eller som selvstændige elementer mellem temaerne. Cphbusiness udbyder på 3. semester valgfag, hvoraf den studerende skal vælge to valgfag. Hvert valgfag dækker 5 ECTS. Gennemførelse af et valgfrit uddannelseselement kræver tilmelding på mindst 15 studerende. Cphbusiness vil senest 5 måneder inden tredje semester påbegyndes, udbyde et valgfagskatalog, der beskriver de udbudte valgfag, herunder beskrivelser af eksamen. Beskrivelser af de udbudte valgfag offentliggøres i det aktuelle valgfagskatalog, herunder beskrivelser af eksamen i de udbudte valgfag. 13 af 21

15 3.4. Praktik Logistikøkonomuddannelsen er et selvstændigt afrundet forløb, der omfatter både teori og praktik. Praktikken skal i samspil med uddannelsens teoretiske dele styrke den studerendes læring og bidrage til opfyldelsen af uddannelsens mål for læringsudbytte. I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Den studerende søger selv aktivt praktikplads hos en eller flere private eller offentlige virksomheder, og Cphbusiness sikrer rammerne om praktikforløbet. Praktikopholdet er ulønnet. Praktik Tidsmæssig placering: 4. semester Omfang: 15 ECTS Indhold: I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Formålet med praktikdelen er således at bibringe den studerende erhvervskompetencer, at bidrage til den personlige udvikling samt at skabe sammenhæng i uddannelsesforløbet ved at sikre integration mellem teori og praksis. Mål: Viden Den studerende skal: gennem et praktikophold i en virksomhed opnå viden om dens forretningsområde samt interne processer i praksis have viden om, hvordan man begår sig/samarbejder på en arbejdsplads Færdigheder Den studerende skal kunne: identificere, analysere og opstille løsningsforslag for mindre, praksisnære problemstillinger i virksomheden Kompetencer Den studerende skal kunne: deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i virksomheden fungere som medarbejder i en virksomhed forbinde teori og praksis Bedømmelse: Intern prøve, mundtlig eksamen, karakter efter 7-trinsskalaen Om eksamen: Den mundtlige eksamen varer 30 minutter. Bedømmelsen er vægtet (skriftlig, vægt 70 % og mundtlig, vægt 30 %). Den studerende får kun oplysning om den samlede bedømmelse. Detaljer om udprøvning og bedømmelse af praktikken kan findes under eksamensafsnittet i denne studieordning og i uddannelsens 14 af 21

16 eksamenskatalog Regler for praktikkens gennemførelse Krav til de involverede parter Praktikvirksomheden stiller en kontaktperson til rådighed for den studerende i praktikperioden. Kontaktpersonen udformer i samarbejde med den studerende en praktikaftale, hvoraf det fremgår, hvilke opgaver den studerende skal arbejde med i praktikperioden. Opgaverne skal tilgodese læringsmålene for praktikken. Ved tilrettelæggelsen af praktikken skal der tages hensyn til den studerendes forudsætninger og forkundskaber. Praktikaftalen fremsendes til uddannelsesinstitutionen til godkendelse. Den studerende udformer en skriftlig rapport over praktikperioden, hvoraf det fremgår, hvorledes læringsmålene for praktikken er opfyldt. Cphbusiness har for uddannelsen udpeget et antal praktikvejledere, hvoraf en fungerer som sparringspartner for den studerende under hele praktikforløbet, og som endvidere også fungerer som eksaminator på praktikrapporten. Cphbusiness udgiver inden tredje semester påbegyndes en vejledning til den studerende med de helt aktuelle forhold, der gør sig gældende for praktikforløbet og udprøvningen heraf. Efter praktikopholdet er afsluttet afvikler Cphbusiness en elektronisk evaluering af praktikforløbet, som både den studerende og virksomheden deltager i. Den studerende skal deltage i denne evaluering for at kunne gå til eksamen i praktikprojektet. Skematisk fremstilling af krav til de involverede parter Studerende Virksomhed Cphbusiness Ansøger om praktikplads Stiller kontaktperson til rådighed for praktikant Sikrer rammer Udpeger praktikvejleder Studerende og virksomhed udarbejder en uddannelsesaftale, der tager højde for læringsmålene Drøfter aftalen med studerende Godkender indsendte praktikaftaler, der opfylder krav Studerende og virksomhed samarbejder under praktikopholdet Kontaktperson og praktikvejleder bistår den studerende undervejs i praktikopholdet 15 af 21

17 (Udarbejder praktikrapport) Deltager i evaluering Deltager i evaluering af praktikanten og praktikopholdet (Deltager i eksamen) (Afvikler eksamen) 3.5. Undervisnings- og arbejdsformer Der er flere forskellige undervisnings- og arbejdsformer på Cphbusiness, eksempelvis forelæsninger, casearbejde, mindre opgaver, praktiske og teoretiske øvelser, laboratoriearbejde, mundtlige oplæg, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende. Formålet med arbejdsformerne er, at den studerende, gennem den af uddannelsen valgte fremgangsmåde, tilegner sig og anvender viden, færdigheder og kompetencer inden for uddannelsens kerneområder i overensstemmelse med læringsmålene for uddannelsen Studiesprog Logistikøkonomuddannelsen er en dansksproget uddannelse, hvorfor hovedparten af undervisningen udbydes på dansk. Nogle uddannelsesmoduler eller dele heraf gennemføres muligvis på engelsk, og der stilles krav om, at de studerende ligeledes kan gennemføre disse. Det vil sige, at de studerende skal kunne læse tekster på engelsk, deltage aktivt i engelsksproget undervisning, samt skrive og fremlægge opgaver og projekter på engelsk. Uddannelseselementer, der udbydes på engelsk, eksamineres på engelsk. 4. INTERNATIONALISERING 4.1. Uddannelse i udlandet Alle fuldtidsuddannelser på Cphbusiness skal være tilrettelagt, så en studerende inden for den normerede studietid har mulighed for at gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. På logistikøkonomuddannelsen kan følgende uddannelseselementer gennemføres i udlandet: Hele 3. semester Valgfag Praktikophold Uddannelseselementer taget som del af et udlandsophold kan meriteres til uddannelsen, såfremt de opfylder de indholdsmæssige og niveaumæssige krav 16 af 21

18 beskrevet i denne studieordning. Cphbusiness skal modtage og nå at godkende ansøgningen om forhåndsgodkendelse af udlandsopholdets uddannelseselementer, inden udlandsopholdet påbegyndes. Afgørelsen træffes på baggrund af en faglig vurdering. Den studerende forpligter sig ved forhåndsgodkendelsen af et studieophold til at kunne dokumentere de gennemførte uddannelseselementer efter endt studieophold. Den studerende skal i forbindelse med forhåndsgodkendelsen give samtykke til, at institutionen efter endt studieophold kan indhente de nødvendige oplysninger. Et meriteret uddannelseselement anses for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne for den pågældende uddannelse. 5. PRØVER OG EKSAMEN PÅ UDDANNELSEN 5.1. Generelle regler for eksamen For prøver og eksamen på Cphbusiness gælder reglerne i BEK nr af 16/12/2013: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser og BEK nr. 262 af 20/03/2007: Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. Derudover gælder den senest offentliggjorte version af Cphbusiness eksamensreglement, Katalog for eksaminer og andre prøver på logistikøkonom (også kaldet eksamenskatalog) og eksamensmanualer Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer I det følgende gives et overblik over prøver og eksaminer på logistikøkonomuddannelsen. Krav til og detaljer om de enkelte prøver, herunder eksamensperiode, formalia og anvendelse af hjælpemidler, offentliggøres ved semesterstart og kan findes i Katalog for eksaminer og andre prøver ved logistikøkonom. Den studerende udprøves i flere uddannelseselementer ved samme prøve. Hver enkelt prøve vil fremgå med en samlet karakter på eksamensbeviset. Se nedenstående skema for prøvernes tidsmæssige placering. Skematisk fremstilling af sammenhæng mellem prøver, uddannelsens bestanddele og deres tidsmæssige placering Semester Prøvens navn (ekstern/intern) Uddannelseselement Anføres på eksamensbevis ECTS årsprøve (ekstern) Tema 1-5: - Logistik - Økonomi En karakter af 21

19 - Organisation - Jura - Statistik Øvrige elementer (intern) Tema 1-4: - Engelsk En karakter valgfag (intern) Valgfag En karakter 5 Fællesdelseksamen (ekstern) Tema 6-7: - Logistik - Jura - Statistik - Økonomi En karakter valgfag (intern) Valgfag En karakter 5 Praktikprøve (intern) Praktikforløb En karakter 15 Afsluttende eksamensprojekt (ekstern) Afsluttende eksamensprojekt En karakter Øvrige krav om gennemførsel af aktiviteter Ud over førnævnte eksaminer stilles der på uddannelsen en række krav om gennemførsel af obligatoriske aktiviteter, som den studerende skal indfri for at kunne gå til eksamen og fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 9 og 5. stk Bundne forudsætninger: Deltagelsespligt og aflevering Det er et krav på flere uddannelseselementer, at den studerende skal have godkendt en række obligatoriske læringsaktiviteter, også kaldet bundne forudsætninger, for at kunne gå til eksamen. Er de bundne forudsætninger ikke godkendt, kan den studerende ikke gå til eksamen og har brugt et eksamensforsøg. Den studerende er automatisk tilmeldt den næste eksamen og skal fortsat opfylde betingelserne for at kunne gå til eksamen. De bundne forudsætninger varierer fra uddannelseselement til uddannelseselement og kan eksempelvis bestå i deltagelsespligt, præsentationer eller afleveringer. De bundne forudsætninger på logistikøkonomuddannelsen er beskrevet som adgangskrav til eksamen og fremgår af eksamensafsnittet afsnit 5.2 ovenfor, og er yderligere beskrevet i Katalog for eksaminer og andre prøver på logistikøkonom. 18 af 21

20 Studiestartsprøven Cphbusiness afvikler studiestartsprøver på alle uddannelser. En studerende skal bestå studiestartsprøven for at kunne fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 9. Studiestartsprøven Tidsmæssig placering: Studiestartsprøven afholdes senest to måneder efter uddannelsens start Form: Studiestartsprøven er beskrevet i Katalog for eksaminer og andre prøver på logistikøkonom Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt. Adgangsgrundlang: Intet Konsekvenser af manglende beståelse: Er prøven ikke bestået efter første forsøg, har den studerende mulighed for at deltage i en omprøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Bestås omprøven ikke, kan den studerende ikke fortsætte på uddannelsen og udmeldes, jf. eksamensbekendtgørelsens 9. Særligt for studiestartsprøven: Studiestartsprøven er ikke omfattet af reglerne om klager over prøver, jf. eksamensbekendtgørelsen 9. stk. 4. Cphbusiness kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå studiestartsprøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Disse forhold skal være dokumenterede Studieaktivitetskrav: Førsteårsprøven Studerende på logistikøkonomuddannelsen skal opfylde et særligt studieaktivitetskrav kaldet førsteårsprøven. For at leve op til førsteårsprøvekravet skal den studerende bestå eksamen i en række uddannelseselementer inden udgangen af første studieår. Førsteårsprøven på uddannelsen består i krav om at alle eksaminer på første studieår skal være bestået inden udgangen af første studieår. Konsekvensen af ikke at bestå førsteårsprøven Hvis en studerende ikke består eksamen i de pågældende uddannelseselementer inden udgangen af første studieår efter studiestart, vil den studerende blive udmeldt af uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen 8. stk. 2 og adgangsbekendtgørelsen 36, stk. 1, nummer Krav til det afsluttende projekt Det afsluttende projekt på logistikøkonomuddannelsen skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og centralt anvendt teori og metode i relation til en 19 af 21

21 praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område. Problemstillingen, der således skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Cphbusiness godkender problemstillingen. Eksamen i det afsluttende projekt afvikles som en ekstern prøve, der sammen med prøven efter praktikken og uddannelsens øvrige prøver skal dokumentere, at uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Prøven består i et skriftligt projekt og en mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. For yderligere information om det afsluttende eksamensprojekt henvises til studieordningens afsnit 5.1.: Beskrivelse af udprøvning af uddannelseselementer og i uddannelsens eksamenskatalog Afsluttende projekt Tidsmæssig placering: Efter fjerde semester Omfang: 10 ECTS Eksamensform: Mundtlig eksamen på baggrund af afsluttende projekt Indhold: Det overordnede formål med det afsluttende eksamensprojekt er at give den studerende mulighed for både skriftligt og mundtligt at dokumentere evnen til systematisk og analytisk at gennemføre en problemløsning samt til at forbinde teori og praksis i et bredt sammenhængende fagligt perspektiv. Problemstillingen, som skal være tværfaglig og falde inden for uddannelsen fagområder, formuleres af den studerende i samråd med skolen og i samarbejde med en virksomhed, idet problemet skal være praksisnært. Erhvervsakademiet godkender opgavens formulering. Den studerende skal i det afsluttende eksamensprojekt dokumentere vedkommendes evne til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks problemstilling i relation til en konkret opgave inden for logistik- og transportområdet. Projektet skal tage udgangspunkt i centrale problemstillinger i uddannelsen og kan indeholde elementer fra de valgfrie uddannelseselementer. Mål: Viden Den studerendende skal have viden om: hvordan man systematisk og analytisk arbejder med en konkret problemstilling Færdigheder Den studerende skal kunne: anvende nødvendig teori og metoder til at identificere, analysere og opstille løsningsforslag for en kompleks, praksisnær problemstilling i en virksomhed Kompetencer Den studerende skal kunne: forbinde teori og praksis i et bredt sammenhængende fagligt perspektiv 20 af 21

22 kommunikere på en for virksomheden relevant måde om både proces og produkt Bedømmelse: Ekstern prøve. 7-trinsskalabedømmelse. Der gives en samlet karakter efter 7-trins skalaen for den skriftlige (vægt: 70 %) og den mundtlige (vægt: 30 %) del. Den studerende får kun oplysning om den samlede karakter. 6. ANDRE REGLER FOR UDDANNELSEN 6.1. Merit og studieskift Det er muligt at få meriteret uddannelsesdele fra andre institutioner eller lignende til en uddannelse på Cphbusiness. Cphbusiness godkender i hvert enkelt tilfælde merit på baggrund af gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse, der står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele på uddannelsen på Cphbusiness. Afgørelsen træffes på baggrund af en faglig vurdering. Et meriteret uddannelseselement fra et udlandsophold anses for gennemført, hvis det er bestået efter reglerne for den pågældende uddannelse. Den studerende har pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der er relevant for en meritvurdering. Cphbusiness behandler endvidere denne ansøgning om merit efter disse bestemmelser. Studieskift mellem udbyderinstitutionerne De uddannelsesinstitutioner, der er omfattet af denne studieordning, har aftalt, at studerende kan overføres fra en uddannelsesinstitution til en anden. Indskrivning sker efter reglerne for den nye uddannelse/uddannelsesinstitution. Studieskift og overflytning kan tidligst finde sted, når den studerende har bestået prøver svarende til første studieår på den modtagende uddannelse, jf. adgangsbekendtgørelsen 35, stk Dispensationsregler Cphbusiness kan fravige, hvad institutionen eller institutionerne har fastsat i denne studieordning, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. En studerende skal søge om dispensation og dokumentere de særlige forhold, der er årsag til behovet for dispensation. Cphbusiness vil behandle sagen og meddele afgørelsen, når den foreligger. 21 af 21

Studieordning for logistikøkonom

Studieordning for logistikøkonom Studieordning for logistikøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for logistik og transport (logistikøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Logistics Management Godkendt 24.august 2015 Områdechef

Læs mere

Studieordning for Logistikøkonom uddannelsen 2012-2014. Logistikøkonomuddannelsen AP Degree in Logistic Management

Studieordning for Logistikøkonom uddannelsen 2012-2014. Logistikøkonomuddannelsen AP Degree in Logistic Management Studieordning for Logistikøkonom uddannelsen 2012-2014 Logistikøkonomuddannelsen AP Degree in Logistic Management Der tages forbehold for eventuelle trykfejl og ændringer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i webudvikling

Studieordning for professionsbachelor i webudvikling Studieordning for professionsbachelor i webudvikling Professionsbacheloruddannelsen i webudvikling Bachelor s Degree Programme in Web Development Godkendt den 24. august 2015 Områdechef Lars Bogetoft Uddannelsesdirektør

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning for datamatiker

Studieordning for datamatiker Studieordning for datamatiker Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi (datamatiker AK) Academy Profession Degree Programme in Computer Science Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning for serviceøkonom

Studieordning for serviceøkonom Studieordning for serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management Godkendt den 1/9-2017 Områdechef

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 25. august

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28

6.1 Merit og studieskift Meritaftaler ved overflytning Dispensationsregler Orlov 28 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 5 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til LOGISTIKØKONOM (AK) Erhvervsakademierne

Studieordning for uddannelsen til LOGISTIKØKONOM (AK) Erhvervsakademierne Studieordning for uddannelsen til LOGISTIKØKONOM (AK) Erhvervsakademierne Copenhagen Business, Niels Brock Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiet Lillebælt August 2010 Studieordning for uddannelsen

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Studieordning for softwareudvikling

Studieordning for softwareudvikling Studieordning for softwareudvikling Professionsbachelor i softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Godkendt 25. august 2014 Områdechef Lars Bogetoft Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 24. august 2015 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Studieordning for International Hospitality Management

Studieordning for International Hospitality Management Studieordning for International Hospitality Management Professionsbachelor i International Hospitality Management Bachelor s Degree Programme in International Hospitality Management Godkendt 15. september

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business, Erhvervsakademi Sjælland og Erhvervsakademiet

Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business, Erhvervsakademi Sjælland og Erhvervsakademiet Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business, Erhvervsakademi Sjælland og Erhvervsakademiet Lillebælt Gældende pr. 1. august 2013. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for miljøteknolog

Studieordning for miljøteknolog Erhvervsakademiuddannelse inden for miljøteknologi (miljøteknolog AK) Academy Profession Degree Programme in Environmental Technology Godkendt 25. august 2014, beskrivelse af studiestartsprøven revideret

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning for handelsøkonom

Studieordning for handelsøkonom Studieordning for handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Commerce Management Godkendt 24. august 2015 Områdechef Susanne Rievers

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

september 2014 revideret 31 August 2014

september 2014 revideret 31 August 2014 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af uddannelsen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning for handelsøkonom

Studieordning for handelsøkonom Studieordning for handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Commerce Management Godkendt 25. august 2014 Områdechef Susanne Rievers

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

I medfør af 22 og 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 715 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 172.80C.021 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Studieordning for serviceøkonom

Studieordning for serviceøkonom Studieordning for serviceøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Service, Hospitality and Tourism Management Godkendt

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22 og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

STUDIEORDNING. Logistik og transport (AK)

STUDIEORDNING. Logistik og transport (AK) STUDIEORDNING Logistik og transport (AK) 2014-2016 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

1. Studieordningens rammer

1. Studieordningens rammer Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 3 1.1 Uddannelsens formål 4 1.2 Titulatur, varighed og bevis 5 1.3 Ikrafttrædelsesdato 6 1.4 Overgangsbestemmelser 6 1.5 Studieordningens lovmæssige rammer

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

STUDIEORDNING. Logistik og transport (AK)

STUDIEORDNING. Logistik og transport (AK) STUDIEORDNING Logistik og transport (AK) 2015-2017 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK), Erhvervsakademi Sjælland Gældende pr. 1. september 2015. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til LOGISTIKØKONOM (AK) Erhvervsakademierne

Studieordning for uddannelsen til LOGISTIKØKONOM (AK) Erhvervsakademierne Studieordning for uddannelsen til LOGISTIKØKONOM (AK) Erhvervsakademierne Copenhagen Business College Erhvervsakademi Dania Erhvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiet Lillebælt August 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning del 1-2015

Studieordning del 1-2015 Studieordning del 1-2015 Fællesdel Professionsbachelor i webudvikling Bachelor of Web Development Version 1.0 Revideret august 2015 Side 0 af 10 1. Indhold fælles del 1. Indhold fælles del...1 1. Uddannelsens

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Studieordning for handelsøkonom

Studieordning for handelsøkonom Studieordning for handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Commerce Management Godkendt 11. august 2017 Områdechef Susanne Rievers

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Studieordning del 3 - valgfag

Studieordning del 3 - valgfag Studieordning del 3 - valgfag Automationsteknolog (AK), Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automation Engineering Ikrafttrædelsesdato: 1. januar 2017 Revideret 6. april 2017 Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Studieordning for handelsøkonom

Studieordning for handelsøkonom Studieordning for handelsøkonom Erhvervsakademiuddannelse inden for handel (handelsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Commerce Management Godkendt 24. august 2016 Områdechef Susanne Rievers

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer 5 2.1. Service & Oplevelser 5 2.2. Forretningsforståelse 6 2.3. Samarbejde & Relationer 7 2.4. Forretningsudvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder... 1 3.1 Kerneområdet Webudvikling

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen) BEK nr 597 af 08/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling

STUDIEORDNING. professionsbachelor i softwareudvikling STUDIEORDNING for professionsbachelor i softwareudvikling Revideret 9. juni 2017 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 2 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Udvikling

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor International Hospitality Management Godkendt d. Uddannelseschef Jane Hansen

Studieordning. Professionsbachelor International Hospitality Management Godkendt d. Uddannelseschef Jane Hansen Studieordning Professionsbachelor International Hospitality Management 2016 2018 Godkendt d. Uddannelseschef Jane Hansen Uddannelsesdirektør Mette Greisen Rektor Jens Mejer Pedersen Studieordning for top-up

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole

UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole UDKAST til Bekendtgørelse om uddannelse af skuespillere ved Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole I medfør af 10, stk. 1 og 5, og 15, stk. 2, i lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner,

Læs mere