Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler."

Transkript

1 Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-16 gælder fra maj 2011 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på eller besøg

2 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel Ia om regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. samt som supplement til tilbud og/eller forsikringsbetingelser skal vi oplyse følgende: hvornår kan jeg fortryde min forsikring? Når du køber en forsikring hos os, har du selvfølgelig altid ret til at fortryde købet - bare du overholder fortrydelsesfristen. Vi skelner imellem om din forsikring, træder ikraft senere eller den træder ikraft med det samme. min forsikring træder ikraft senere Hvis du køber en forsikring som fx træder ikraft om 4 måneder, kan du fortryde købet af forsikringen: I indtil 14 dage fra forsikringen træder ikraft. min forsikring træder ikraft med det samme Hvis du køber en forsikring, som skal træde ikraft med det samme, kan du fortryde købet af forsikringen: I indtil 14 dage efter du har modtaget policen. sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked enten pr. brev eller via mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: If Stamholmen o Hvidovre Mail: Telefon: 7o hvis du fortryder Hvis du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, beder vi dig eventuelt oplyse dit policenummer.

3 Almindelige forsikringsvilkår indholdsfortegnelse Fællesbestemmelser Hvem er dækket I hvilke lande dækker forsikringen Præmiebetaling, gebyr m.v Indeksregulering af præmie Præmieændring m.v Opsigelse Flytning og risikoforandring Salg eller afmelding af køretøjet; genanskaffelse af køretøj Motorløb o.l Forsikringen dækker ikke Skadeanmeldelse m.v Klagemuligheder...6 Ansvarsforsikring Dækningsomfang Erstatning Regres...7 Kasko- og Delkaskoforsikring Dækningsomfang Nyværdierstatning for personbiler Transportomkostninger Forsikringen dækker ikke Redningsforsikring i udlandet Retshjælpsforsikring...9 Tilvalgsdækninger: A Bil Super...10 A 1. Dækningsomfang...10 A 1.1 Totalskade...10 A 1.2 Maskin- og Motorskadeforsikring...10 A 1.3 Erstatningsbilforsikring...10 A 1.4 Forsikringen dækker ikke...10 A 2 Anvisning af værksted...10 A 3 Ophør af Bil Super...10 B Kasko Plus...11 B 1. Dækningsomfang...11 B 1.1 Førerpladsdækning...11 B 1.2 Friskade og reduktion af selvrisiko ved påkørsel af dyr...12 Skadens regulering Reparation eller kontant beløb Kontant erstatning Reparation Merværdiafgift Selvrisiko...13 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16 3

4 Motorforsikringens dækningsomfang fremgår af policen samt evt. policetillæg. forsikringsvilkår for motorforsikring Fællesbestemmelser For forsikringen gælder nedennævnte betingelser samt dansk lov om Forsikringsaftaler og Finansiel virksomhed i det omfang, de nævnte loves bestemmelser ikke er fraveget. 1. Hvem er dækket Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. Værksteder og andre, som har køretøjet til reparation, service og lignende. Skader, der sker under kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i forsikringstagerens interesse, fx prøvekørsel. Ny ejer af køretøjet dækkes indenfor policens omfang i maksimalt 21 dage fra salgstidspunktet, medmindre den nye ejer selv har tegnet en forsikring. Omfatter forsikringen tilvalgsdækningerne Bil Super og/eller Kasko Plus, er en ny ejer ikke dækket af denne forsikring. 2. I hvilke lande dækker forsikringen Forsikringen dækker i Danmark og i de lande der er tilsluttet grønt kort-ordningen. Omfatter forsikringen Bil Super, begrænser dækningen erstatningsbil sig til skader sket i Danmark. 2.1 køretøjer med totalvægt over 3 ton samt busser Forsikringen dækker kun udenfor Danmark, hvis der er truffet aftale herom med selskabet. 2.2 med hvilke summer dækkes I Danmark dækkes med de summer der er fastsat i Færdselsloven. I EU og EØS-området dækkes med de i området gældende summer, dog minimum de i Danmark gældende summer. I det øvrige dækningsområde dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande. Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring i det omfang, den anden forsikring ikke dækker. 2.3 skade på transporteret gods Udenfor Danmark dækkes ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra personlig rejsebagage tilhørende andre end forsikringstageren og føreren. 2.4 opsigelse af udlandsdækning Udlandsdækningen og redningsforsikringen i ud - landet kan, uanset tidspunktet, opsiges eller ændres med 14 dages varsel uden at dette får retsvirkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen. 3. Præmiebetaling, gebyr m.v. 3.1 præmiebetaling m.v. Præmien betales forud. Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Betales præmien ikke i henhold til 1. påkrav, sender selskabet et skriftligt varsel om forsikringens ophør. Dette varsel vil indeholde oplysninger om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den anførte tidsfrist. Hvis præmien ikke betales rettidigt, opkræves et rykkergebyr. Hvis præmien først betales efter, at dækningen er ophørt, og forsikringstageren kan genantages af selskabet, opkræves et rykkergebyr til dækning af de udgifter, der er forbundet med udsendelse og håndtering af ekstraopkrævning, herunder porto. 3.2 gebyr I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er If berettiget til at opkræve et gebyr til dækning af administrations- og ekspeditionsomkostninger for opkrævninger, porto, inkasso og dokumenter af enhver art. Størrelsen af Ifs gebyrer fremgår af præmieopkrævningen og kan i øvrigt altid oplyses på forespørgsel. 4. Indeksregulering af præmie Præmien indeksreguleres i overensstemmelse med løn- og prisudviklingen, der hvert år offentliggøres af Danmarks Statistik. I overensstemmelse hermed reguleres præmien fra førstkommende forfaldsdag i efterfølgende år. Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har selskabet ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks Statistik. 4 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16

5 5. Præmieændring m.v. Hvis der ud over bestemmelserne i punkt 4 sker ændring i selskabets præmie eller forsikringsbetingelser, foretages tilsvarende ændring for den bestående forsikring med mindst 1 måneds varsel til en forfaldsdato. Hvis forsikringstageren ikke accepterer en forhøjelse af præmien eller en skærpelse af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstageren inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse om ændringen, forlange forsikringen ophævet fra ændringsdatoen. 6. Opsigelse Forsikringen kan tidligst opsiges til en hovedforfaldsdag og med mindst en måneds varsel forud for denne. 6.1 forkortet opsigelsesvarsel Forsikringstager kan opsige forsikringen med 3o dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr. Hvis forsikringen opsiges inden for det første forsikringsår opkræves et supplerende administrationsgebyr. Gebyrets størrelse kan ses på Ifs hjemmeside eller oplyses ved henvendelse. 6.2 efter skade Efter enhver skade kan såvel forsikringstageren som selskabet senest 14 dage efter skadens afslutning, opsige forsikringen med 14 dages varsel. 6.3 skærpede betingelser Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, fx efter gentagne skadetilfælde eller præmierestance, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, kan der ske registrering til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering, modtager forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i: Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister Philip Heymans Allé 1 29oo Hellerup Telefon sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Registertilsynet på en række vilkår. 7. Flytning og risikoforandring Såfremt forsikringstageren eller brugeren skifter fast bopæl, eller hvis der sker forandring i den i policen beskrevne risiko, skal dette straks meddeles skriftligt til selskabet, og forsikringen vil blive forandret i overensstemmelse med den nye ændring og til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet. 8. Salg eller afmelding af køretøjet; genanskaffelse af køretøj Sælges eller afmeldes det forsikrede køretøj, skal forsikringstageren straks underrette selskabet. Se i øvrigt punkt 1 om ny ejer. Hvis forsikringstageren inden forsikringsperiodens udløb, anskaffer sig andet køretøj i stedet for det forsikrede, ændres policens i overensstemmelse med det nye køretøj til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet. Selskabet forbeholder sig ret til at opstille skærpede vilkår i forbindelse med ændringen. Hvis dette ikke kan accepteres, er punkt 5. Præmieændring m.v., 2. afsnit gældende. 9. Motorløb o.l. Forsikringen dækker skader opstået under danske orienteringsløb samt rallies, under forudsætning af at: a. Kørslen foregår i Danmark. b. Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis sådan kræves. c. De foreskrevne regler overholdes. Bemærk undtagelser i punkt 1o øvelseskørsel o.l. Forsikringen dækker skader opstået ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- samt skolekørsel etc.), der foregår under behørig instruktion af motororganisation eller lignende på afspærret område. 10. Forsikringen dækker ikke 10.1 kørsel på bane Skade i forbindelse med motorløb, prøvekørsel og lign. på bane eller på andet afspærret område samt terrænkørsel, se dog punkt Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16 5

6 10.2 udlejning uden fører m.v. Mens køretøjet benyttes til anden kørsel end i policen anført, herunder i strid med Justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører, se dog punkt bøder m.v. Bøder og omkostninger ved straffesager dækningsundtagelser som følge af gyldige sanktioner og opsigelsesesklausul Uanset evt. modstående aftale kan denne forsikring aldrig give dækning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sådan dækning vil kunne udsætte forsikringsgiver for nogen som helst sanktion, forbud eller anden retsfølge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsfølger besluttet af den Europæiske Union eller af Storbritannien eller USA naturforstyrrelser, krig m.v. Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, samt skade der er følge af enhver form for udløsning af atomenergi eller radioaktivitet. Skade sket under de nævnte omstændigheder er dog dækket, såfremt sikrede godtgør, at forholdet har været uden betydning for den indtrufne skade. 11. Skadeanmeldelse m.v. Ved enhver skade omfattet af forsikringen, skal forsikringstager hurtigst muligt efter skadens opståen informere selskabet. Dette kan ske på vores hjemmeside under Anmeld skade. Der er også mulighed for at kontakte os på 7o Ved tyveri elle røveri skal dette tillige straks anmeldes til politiet. Du kan henvende dig direkte til Kundeombudet via vores hjemmeside Du er også velkommen til at ringe direkte til Kundeombudet på 7o 22 o kundepanelet hos if Hvis du ikke er enig i Kundeombudets afgørelse kan du i de fleste tilfælde, inden 3 måneder fra sagens afslutning i Kundeombudet, bringe sagen videre til vores Kundepanel. I Kundepanelet er kunderne i flertal. Panelet kan dog ikke behandle sager om personskader, når der er tale om erstatningens størrelse, skyldsspørgsmål ved trafikuheld, sager, der vedrører arbejdsskade, krav fra andre selskaber, sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel, sager, der kan forelægges Stormrådet og sager, som allerede er bragt ind for eksterne klageinstanser eller domstolene. Du kan henvende dig til Kundepanelet hos If ved at skrive til: If Stamholmen o Hvidovre att.: Kundepanelets sekretariat 12.4 ankenævnet for forsikring Hvis du efter din fornyede henvendelse til If fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon oo En klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan få hos If eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen. 12. Klagemuligheder 12.1 Hvis du ikke er tilfreds med en afgørelse, som If har truffet, skal du kontakte den afdeling, som har behandlet din sag kundeombudet hos if Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du inden 6 måneder fra sagens afslutning henvende dig til vores Kundeombud, som uden omkostninger behandler din klage. 6 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16

7 Dækningsskema vedrørende Motorforsikring Ansvarforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke 13. Dækningsomfang Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade, forvoldt ved motorkøretøjets brug som motorkøretøj, efter Færdselslovens bestemmelser. Endvidere dækkes ansvar for skade på forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af motorkøretøjet. Ved øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- samt skolekørsel etc.) der foregår under behørig instruktion af motororganisation eller lignende på afspærret område, dækker ansvarsforsikringen de personskader, føreren måtte blive påført. Skade på førerens person, bortset fra bestemmelserne vedr. øvelseskørsel. Skade på ting tilhørende forsikringstageren, bruger eller fører. Skade på tilkoblede køretøjer. Skade der er omfattet af lov om Fragtaftaler ved international vejtransport. 14. Erstatning Selskabet er berettiget til at indgå forlig om erstatningsspørgsmålet. 15. Regres Selskabet kan i henhold til Færdselslovens 108 stk. 2 gøre regres mod enhver, der efter Færdselslovens 104 (Grønlands lov 48) er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt eller grov hensynsløshed. Selskabet har pligt til at gøre regres gældende mod forsikringstageren for alle skader, der opstår mens motorkøretøjet er udlejet uden fører i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse herom. Selskabet har endvidere regres for beløb, det har betalt i erstatning for skadestilfælde, der ikke er dækket under forsikringen. dækker dækker ikke Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16 7

8 Dækningsskema vedrørende Motorforsikring Kasko- og Delkaskoforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke 16. Dækningsomfang 16.1 Kaskoforsikringen Kaskoforsikringen dækker skade, der påføres det forsikrede køretøj, samt tab af køretøj ved tyveri og røveri Delkaskoforsikringen Delkaskoforsikringen dækker kun skade, der påføres det forsikrede køretøj ved tyveriforsøg, samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri. Endvidere dækkes kortslutning, eksplosion, lynnedslag og brand. Skade på køretøjets ruder er endvidere dækket ved stenslag og nedstyrtning af genstande. Delkaskoforsikringen dækker ikke skader sket ved hærværk samt væltning eller anden kørsels- og påkørselsskade Musikanlæg m.v. Dækningen omfatter ud over selve køretøjet, tillige musik anlæg, specialfælge med dæk og bagageboks med indtil kr. i alt. Er værdien af dette udstyr højere, kan tillægsforsikring tegnes mod merpræmie, og den ønskede sum vil i så fald fremgå af policen Afmonteret biltilbehør Afmonteret biltilbehør er dækket, forudsat at det udelukkende er beregnet til brug i forbindelse med det forsikrede køretøj Standardværktøj m.v. Standardværktøj, indtil 3 stk. CD-disk/kassettebånd og køretøjstilbehør, såsom cykelstativ, startkabler, advarselstrekant, lygtebom og barnestole dækkes Opbevaring i forsvarligt aflåst lokale Afmonteret udstyr/tilbehør nævnt i pkt. 16.3, 16.4 og 16.5 er kun meddækket, hvis det opbevares i forsvarligt aflåst lokale. 17. Nyværdierstatning for personbiler Køretøjer registreret som personbil, erstattes med nyværdi, hvis den skaderamte bil: a. var fabriksny, da du tegnede eller ændrede forsikringen for den, og b. skaden sker inden for et år efter første indregistrering, og c. reparationsudgifterne vil overstige 50% af personbilens nyværdi på skadetidspunktet. Nyværdierstatningen svarer til den kontante købspris på skadetidspunktet for en fabriksny bil af samme mærke, model og type. Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede personbil. Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. Bestemmelserne om nyværdierstatning bortfalder, hvis: a. personbilen benyttes til udlejning. b. personbilen er en leasingbil. 18. Transportomkostninger I tilfælde af én dækningsberettiget skade, betaler selskabet nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri til veje, betaler selskabet nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til dettes hjemsted. Transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften omfattes af anden forsikring, abonnement eller lignende. 19. Forsikringen dækker ikke 19.1 Forsæt eller grov uagtsomhed Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18, se dog punkt Spiritus eller narkotika Skade forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. Forsikringsaftalelovens 20, se dog punkt Ikke lovbefalet kørekort Skade der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort for knallerter, såfremt knallerten blev ført af en person som ikke opfyldte Færdselslovens krav, se dog punkt Fabrikationsfejl m.v. Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbygningsfejl. dækker dækker ikke 8 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16

9 Dækningsskema vedrørende Motorforsikring Kasko- og Delkaskoforsikring Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke 19.5 Mekanisk skade De mekaniske skader omfattes af kasko- og brand forsikringen, hvis de er overgået køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk, eller hvis skaden sker under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Skade opstået som følge af manglende vand, olie og brændstof. Mekanisk skade i øvrigt Elektrisk system Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i el-drevne køretøjer Bearbejdning eller behandling Skade der påføres køretøjet eller dele heraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede køretøj fra lift Biltelefon, navigationsudstyr (elektronisk vejsøgning) og indbygget DVD til TV/Spil m.v. Navigationsudstyr og indbygget DVD der er tegnet mod merpræmie jf. policen. Biltelefon, walkie-talkies og andet sender-/modtagermateriale Tyveri af brændstof m.v. Tyveri af brændstof eller forbrugt brændstof i forbindelse med tyveri Vejrlig m.v. Skade der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af slitage, herunder stenslag i lak, ridser og lignende Manglende vedligeholdelse m.v. Skade der opstår som følge af slitage eller manglende vedligeholdelse Ikke forvoldt af forsikringstager med flere. Med hensyn til undtagelserne i punkt 19.1, 19.2, 19.3 samt 10.1 og 10.2 gælder følgende: Hvis skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren, dennes ægtefælle eller samlever samt fast bruger, er forsikringstageren dog dækket af forsikringen, såfremt det godtgøres, a. at forsikringstageren ikke var vidende om, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller b. at ukendskab hertil ikke skyldes grov uagtsomhed. Hvis selskabet er pligtigt til at udrede erstatning for en sådan skade, har selskabet regres mod den for skaden ansvarlige Udgifter til lån og leje af andet køretøj m.v. Udgifter til lån og leje af andet køretøj i en reparationsperiode, medmindre andet er aftalt. Dette skal i så fald fremgå af policen. 20. Redningsforsikring i udlandet SOS International, Kortfattet vejledning. De komplette betingelser vil fremgå af det røde SOSkort, som kan rekvireres hos selskabet. Redningsforsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3,5 tons, påhængs-/campingvogne til disse, samt motorcykler og scootere. Redningsforsikringen dækker fx merudgifter til hjemtransport eller merudgifter til uforudset hotelophold på uheldsstedet, bugsering, fremskaffelse af reservedele, ud lejningskøretøj m.v. Forsikringen dækker dog ikke, såfremt rejsens formål er godstransport. For køretøjer med totalvægt over 3 tons, dækkes ikke udlejningskøretøj. 21. Retshjælpsforsikring Kortfattet vejledning. De komplette betingelser kan rekvireres hos selskabet. Der er til kasko- og delkaskoforsikringen knyttet retshjælpsforsikring. Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger i tvister (dog ikke straffesager), hvori sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det forsikrede køretøj. Det er en betingelse, at det forsikrede køretøj er et privat køretøj undtaget er dog tvister i forbindelse med førerens personskade. Selskabets dækning er begrænset til kr. for en forsikringsbegivenhed og forsikredes selvrisiko er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr. dækker dækker ikke Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16 9

10 Dækningsskema vedrørende Motorforsikring Tilvalgsdækning Hvis denne dækning er valgt fremgår det af policen. Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke A Bil Super A 1. Dækningsomfang Bil Super er en tilvalgsdækning til køretøjets kaskoforsikring og dækker Totalskade (A 1.1), Maskin- og motorskade (A 1.2) og Erstatningsbil (A 1.3). Hvis: a. personbilen benyttes til udlejning. b. personbilen er en leasingbil. c. personbilen tidligere har været benyttet til erhvervs mæssig personbefordring (fx taxa). A 1.1 Totalskade A Køretøjer registreret som personbil, som er indtil 3 år gamle på skadestidspunktet (jf. første indregistreringsdato): I tillæg til punkt 17 vedr. nyværdierstatning gælder følgende særlige regler: a. Ved en dækningsberettiget skade på kaskoforsikringen (se dog særlige regler for tyveri eller røveri under pkt. b) betaler If en erstatning, der svarer til køretøjets købspris ved første indregistreringsdato, hvis - reparationsudgiften overstiger 50 % af denne værdi, eller - køretøjet erklæres totalskadet jf. Toldvæsenets gældende regler. b. Er der tale om tyveri eller røveri, og køretøjet ikke er fundet inden 28 dage efter at If har modtaget en skriftlig anmeldelse, tillægges erstatningen (handelsprisen jf. punkt 23) 15%. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige køretøjets købspris ved første indregistreringsdato. Skader omfattet af punkt 17. A Et køretøj registreret som personbil, som er over 3 år gammel på skadestidspunktet (jf. første indregistreringsdato): A 1.2 Maskin- og Motorskadeforsikring If betaler 15 % i tillæg til handelsprisen jvf. punkt 23, hvis: a. Reparationsudgifterne overstiger toldvæsenets grænse for totalskade. b. Bilen er forsvundet ved tyveri eller røveri og ikke er fundet inden 28 dage efter at If har modtaget en skriftlig meddelelse. Maskin- og Motorskadeforsikringen dækker pludselig opstået og uforudset skade på motor eller mekaniske dele, der medfører at, køretøjet ikke kan køre. Dækningen omfatter motor inkl. elektronisk styring, gearkasse/transmission, brændstofsystem, bremser samt det komplette styretøj. Skader eller fejl: a. på køretøjer der er ældre end 7 år, eller har kørt mere end km. b. der dækkes af køretøjets kaskoforsikring. c. på kølesystem, som skyldes korrosion eller anden form for tæring. d. som skyldes fejlagtig reparation. e. som skyldes frostsprængning. f. som er opstået pga. tuning af motoren. g. på komponenter der afviger fra køretøjets seriemæssige udformning eller som er opstået pga. anvendelse af en sådan komponent. h. på køretøjet, som fabrikant/importør/leverandør/reparatør kan gøres ansvarlig for i henhold til afgivet garanti eller andet retsgrundlag. Den normale garanti bestemmelse på markedet gøres gældende. i. hvor fabrikantens anvisninger vedrørende brændstof, service, vedlige holdelse m.m. ikke er fulgt. j. som følge af manglende vand, olie eller brændstof. k. som er dækket af anden forsikring. A 1.3 Erstatningsbilforsikring Ved en dækningsberettiget skade på kasko- eller maskin- og motorskadeforsikringen stilles der en erstatningsbil til rådighed. Forbrug af brændstof. Selskabet kan ikke garantere samme fabrikat, model og udstyr som det forsikrede køretøj. A Ved reparation Ved reparation af køretøjet, stilles erstatningsbil til rådighed i hele reparationsperioden. A Ved kontanterstatning Hvis køretøjet ikke kan repareres, stilles erstatningsbil til rådighed indtil nyt køretøj anskaffes. Erstatningsbilen er maksimalt til rådighed i 14 dage. A Ved tyveri eller røveri: Ved tyveri eller røveri af bilen, stilles erstatningsbil til rådighed indtil køretøjet kommer tilveje. Erstatningsbilen er maksimalt til rådighed i 35 dage efter, at tyveriet er anmeldt til If. Såfremt der er skader på køretøjet, så det skal repareres, stilles erstatningsbil til rådighed i hele reparationsperioden. A 1.4 Forsikringen dækker ikke Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. Forsikringsaftalelovens 18, se dog punkt Skade forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus eller narkotika, jf. Forsikringsaftalelovens 20, se dog punkt A 2. Anvisning af værksted Det er en forudsætning for dækning på Bil Super-forsikringen, at køretøjet bliver repareret på et værksted anvist af If. A 3. Ophør af Bil Super Bil Super ophører ved 1. forfald efter køretøjet er blevet 7 år (beregnet efter første indregistreringsdato) eller når køretøjet har kørt mere end km. dækker dækker ikke 10 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16

11 Dækningsskema vedrørende Motorforsikring Tilvalgsdækning Hvis denne dækning er valgt fremgår det af policen. Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke B Kasko Plus B 1. Dækningsomfang B 1.1 Førerpladsdækning Kasko Plus består af en Førerpladsdækning (punkt B 1.1), der er en ulykkesforsikring, og en Friskadedækning ved påkørsel af dyr (punkt B 1.2). Førerpladsdækningens formål er at sikre den tilskadekomne fører en vis erstatning/godtgørelse i det omfang, den tilskadekomne ikke er berettiget til erstatning/godtgørelse fra en ansvarlig skadevolder eller fra en arbejdsskadeforsikring. Førerpladsdækningen kan ikke give dobbelterstatning/-godtgørelse. Den er subsidiær og giver kun dækning, hvis forsikrede ikke kan få erstatning fra en anden ansvars- eller arbejdsskadeforsikring. B Hvem dækker forsikringen Føreren af det forsikrede køretøj. B Hvornår og hvad dækker forsikringen Forsikringen dækker føreren af køretøjet når denne befinder sig i køretøjet under et færdselsuheld. Forsikringen dækker i ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse som forårsager personskade. Desuden dækkes: - ulykkestilfælde, der skyldes besvimelse eller ildebefindende. - ulykkestilfælde, der sker under forsøg på at afværge skade på andre personer eller ejendom. B I hvilke lande dækker forsikringen Se fællesbestemmelserne punkt 2. B Hvad betales der erstatning/godtgørelse for Førerpladsdækningen kan som følge af en dækningsberettiget skade yde erstatning/godtgørelse for: - tabt arbejdsfortjeneste - udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse med behandling - andet tab - svie og smerte - varigt mén, dog mindst 5 % - tab af erhvervsevne, dog mindst 15 % når skaden har medført en varig nedsættelse af den forsikredes evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde - tab af forsørger samt begravelseshjælp. B Hvorledes beregnes erstatningen/godtgørelsen Erstatningen bliver opgjort efter de gældende regler og satser i lov om erstatningsansvar. Hvis den tilskadekomne kan få erstatning/godtgørelse fra en ansvarlig skadevolder, eller er omfattet af en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. reduceres erstatningen fra førerpladsdækningen med et tilsvarende beløb. Beregningen af det beløb erstatningen/ godtgørelsen i givet fald reduceres med, sker for hver enkelt dækning under forsikringen, dvs. post for post. Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra andre ulykkesforsikringer, bliver der ikke modregnet i det beløb, førerpladsdækningen giver. Begge forsikringer vil yde fuld erstatning efter gældende regler. B Forsikringen dækker ikke Skade forvoldt: - med forsæt eller grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens mens køretøjet blev ført af en person der var påvirket af spiritus eller narkotika jf. Forsikringsaftalelovens mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort. - skade der skyldes eller forværres af en allerede eksisterende sygdom, sygelig tilstand, invaliditet, legemsfejl eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger. - når skaden er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art. - når skaden er sket, mens køretøjet: - benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje - benyttes til person- eller varetransport mod betaling - er udlejet - er overgivet til tredje mand med henblik på: salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende. dækker dækker ikke Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16 11

12 Dækningsskema vedrørende Motorforsikring Tilvalgsdækning B 1.2 Friskade og reduktion af selvrisiko ved påkørsel af dyr Dækker/omfatter Dækker/omfatter ikke Skade som følge af påkørsel af dyr som ikke omgående er anmeldt til politiet eller Falck på stedet. B Friskade Der er ikke bonusregulering og præmiestigning ved skade som følge af påkørsel af større pattedyr (eksempelvis ræve, hunde, råvildt og andre større dyr) anmeldt og dækket på kaskodækningen. Skade som følge af påkørsel af fugle er ikke dækket. B Reduktion af selvrisiko Ved ovennævnte skader er der desuden en selvrisikoreduktion på kr. Hvis der på policen fremgår en højere selvrisiko end nævnt ovenfor, reduceres denne selvrisiko med kr. i det pågældende tilfælde. Selvrisikoreduktionen kan ikke overstige den på policen valgte selvrisiko. dækker dækker ikke 12 Motorforsikring, forsikringsvilkår nr. A-16