Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):"

Transkript

1 METROPOL FREDERIKSBERGGADE KØBENHAVN K TELEFON: TELEFAX: OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK PEYTZ, MBA MICHAEL S. WIISBYE MARIANNE KJÆR STOLT JAN PRESFELDT, MCL JAKOB JUUL BERGENDORFF, MBA THOMAS WEISBJERG JAKOB MOSEGAARD LARSEN HALFDAN KRAG JESPERSEN, DR. JUR. HASTER PR FAX OG Radio- og TV-Nævnet att. formand Christian Scherfig og nævnssekretær Christina Sigvardt Vognmagergade 10, 1. sal 1120 København K 1. marts 2005 hp/hp TV Danmark TV Danmark, Kanal 60 A/S har anmodet mig om at rette henvendelse til nævnet i anledning af den i fredags trufne afgørelse vedrørende TV Danmarks angivne reklameafbrydelser i programmerne Drømmekvinden sendt den 6. januar Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"): "Der er i afsnit tre og fire af Drømmekvinden sendt den 6. januar 2005 sket en overtrædelse af radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1. På baggrund af gentagne overtrædelser af 73, stk. 1, og en forudgående advarsel den 8. november 2004 inddrager Radio- og tv-nævnet i henhold til 66, stk. 3, nr. 1, TV Danmark, Kanal 60 A/S programtilladelse i 1 time, idet denne tilladelseshaver er angivet som den ansvarlige for overholdelse af bestemmel-serne i radio- og fjernsynsloven, og idet sanktioner i henhold til 66 skal pålægges denne, jf. 62, stk. 3. Efter en samlet vurdering og under henvisning til proportionalitetshensyn skal denne times inddragelse af programtilladelsen placeres lørdag den 5. marts 2005 kl til For god ordens skyld skal Radio- og tv-nævnet understrege, at

2 inddragelsen indebærer, at der ikke kan udsendes programmer fra andre radio- og fjernsynsforetagender i denne time, ligesom der heller ikke må udsendes tekst-tv-udsendelser i inddragelsesperioden." Det gøres gældende, at Afgørelsen er truffet uden forudgående høring af mine klienter i strid med bl.a. 11 i den gældende forretningsorden for nævnet, ifølge hvilken vedkommende tilladelseshaver, før Radio- og TV-nævnet træffer afgørelser i henhold til bl.a. 5, skal gives adgang til at gøre sig bekendt med det foreliggende materiale og afgive en udtalelse i sagen. Det fremgår af Afgørelsen, at Radio- og TV-nævnet i fortsættelse af drøftelser på nævnets møde den 15. december 2004 af egen drift besluttede at optage en sag om eventuel overtrædelse af 73, stk. 1, i radio- og fjernsynsudsendelsen om reklameafbrydelser i programmerne "Drømmekvinden" sendt den 6. januar 2005 på TV Danmark. Denne beslutning er mine klienter ikke gjort bekendt med, før Afgørelsen blev truffet og meddelt. Jeg har forstået det faktiske forløb således, at advokat Jan Christiansen 6. januar 2005 blev kontaktet telefonisk af nævnssekretær Christina Sigvardt vedrørende indsendelse af et bånd med udsendelserne "Drømmekvinden". Under den pågældende telefonsamtale oplyste Christina Sigvardt, at baggrunden for henvendelsen var, at man ønskede at vise de pågældende udsendelser til nævnets nye medlemmer, således at disse kunne sætte sig ind i problematikken vedrørende reklameudsendelser mellem udsendelser af denne type. Der blev ikke i samtalen oplyst noget om, at nævnet havde besluttet at optage en sag vedrørende de konkrete programmer. Jan Christiansen måtte forstå henvendelsen som en naturlig fortsættelse af det møde, der blev afholdt mellem mine klienter og nævnet den 8. november 2004, hvor nærmere retningslinjer for denne type situationer blev drøftet, herunder vedrørende sammenhængen mellem afsnit i en serie og fremgangsmåden ved afslutningen af én udsendelse og påbegyndelsen af den næste. 2

3 Mine klienter mente og mener at have overholdt de aftalte retningslinjer med de pågældende udsendelser, og havde derfor ingen forventning om, at der uden yderligere varsel ville blive truffet en afgørelse af den foreliggende karakter. Herefter har der ikke været kontakt mellem nævnet eller sekretariatet og mine klienter om sagen, før Afgørelsen blev meddelt og pressemeddelelse udsendt, bortset fra en yderligere telefonsamtale, hvor Christine Sigvardt ønskede at modtage kopi af udsendelserne på dvd, så de var lettere at kopiere til nævnsmedlemmerne. Denne fremgangsmåde synes ikke at være i overensstemmelse med god forvaltningsskik eller forvaltningslovens regler om høring og kontradiktion, hvorved jeg bemærker, at advokat Jan Christiansens fremsendelsesskrivelse af 13. januar 2005 ikke kan træde i stedet for en høring, allerede fordi han ikke blev gjort bekendt med, at der var rejst en sag. Dette er i særlig grad væsentligt, fordi nævnet med Afgørelsen for første gang i praksis anvender den i loven forudsatte sanktion om midlertidig inddragelse af sendetilladelsen, såkaldt "sort skærm", hvilket er en meget indgribende og bebyrdende afgørelse for en medievirksomhed, som også i lyset af nævnets pressemeddelelse - har medført betydelig presseomtale. Afgørelsen vil endvidere påføre mine klienter et økonomisk tab. Afgørelsen burde derfor allerede af disse grunde ikke være truffet, uden at mine klienter var blevet orienteret om nævnets beslutning om at optage en sag af egen drift, og var givet lejlighed til at afgive en udtalelse, før nævnet traf afgørelse. Mine klienter anser endvidere Afgørelsen for materielt urigtig. Jeg har på grund af sagens hastende karakter ikke mulighed for at give en udtømmende redegørelse herfor ved dette brev, men skal blot anføre, at det gøres gældende, at det forhold, at tredje afsnit af Drømmekvinden afsluttes med nogle åbentstående spørgsmål i handlingen, ikke begrunder, at tredje afsnit ikke 3

4 kan anses for et selvstændigt program i radio- og tv-lovens forstand, at fjerde afsnit udmærket kunne ses separat, og at tilsvarende programmer ofte sendes separat, hvilket kan dokumenteres over for nævnet. Det gøres endvidere gældende, at den omstændighed, at flere programmer udsendes i forlængelse af hinanden, ikke betager de enkelte udsendelsers karakter af programmer, men er et udtryk for programplanlægning. Mine klienter anser derfor nævnets afgørelse for et utilstrækkeligt begrundet indgreb i mine klienters redaktionelle frihed i programplanlægningen og som en uhjemlet ændring af praksis i bebyrdende retning, der som minimum burde have været varslet ved indførelse af offentliggjorte retningslinjer. Det bestrides, at udsendelserne ikke skulle overholde de retningslinjer, der uformelt blev drøftet på mødet 8. november Endelig bemærkes, at Afgørelsen ikke ses at indeholde nogen afvejning af de relevante interesser som det kunne forventes ved indgreb af denne karakter. Jeg er på denne baggrund instrueret om at udtage stævning mod Radio- og TVnævnet i anledning af det passerede med påstand om bl.a. ugyldighed støttet på de ovennævnte forvaltningsretlige mangler og på det forhold, at Afgørelsen som anført anses for materielt forkert. Da mine klienter dog ikke ønsker at iværksætte retlige skridt af denne karakter, uden at nævnet har haft mulighed for at drøfte de retlige spørgsmål på baggrund af alle relevante forhold, skal jeg ved nærværende principalt anmode nævnet om at tilbagekalde, subsidiært suspendere, Afgørelsen i sin helhed, indtil der af nævnet er givet adgang til kontradiktion og herefter foretaget en fornyet vurdering, i hvilken forbindelse, jeg anmoder om adgang til dels at afgive et uddybende skriftligt indlæg, dels mundtlig forhandling for nævnet. Mere subsidiært skal jeg anmode om, at nævnet blandt andet for at forebygge yderligere tab - træffer beslutning om, at inddragelsen af sendetilladelsen udsættes fra 5. marts 2005, indtil et senere af nævnet fastsat tidspunkt, efter at 4

5 Afgørelsen er opretholdt ved endelig dom, idet jeg herefter uden unødigt ophold vil indgive stævning til Østre Landsret. Da inddragelsen er forudsat at få virkning nu på lørdag den 5. marts 2005, kl. 20, skal jeg naturligvis anmode om omgående behandling af denne begæring. Jeg anmoder endelig om aktindsigt i referatet af mødet 8. november 2004, idet mine klienter ikke er i besiddelse af nævnets referat heraf. Med venlig hilsen Henrik Peytz 5