Resume af evalueringsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume af evalueringsrapport"

Transkript

1 Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt'

2 Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer Resultater i prjektet Erfaringer fra prjektet

3 Frrd Dette er et resume af slutevalueringen i Prjekt Flere førtidspensinister i jb 4 kmmuneprjekt. Evalueringsrapprten i sin fulde længde kan dwnlades på Prjektet blev igangsat i april 2008 med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen g er afsluttet nvember Prjektet er fregået i samarbejde med fire kmmuner: Ballerup, Gentfte, Odense g Århus. Desuden har der været indgået en aftale med et landsdækkende vikarbureau (Vikargruppen Danmark) g en anden aktør (Ramsdal) m jbfrmidling til målgruppen. DISCUS har varetaget den verrdnede prjektledelse g har evalueret prjektet. Frmålet med prjektet var at afprøve frskellige muligheder fr mest effektfuldt at verkmme barriererne fr at øge førtidspensinisternes tilknytning til arbejdsmarkedet, primært på rdinære vilkår. I dette resume præsenteres de vigtigste resultater g erfaringer fra de afprøvede initiativer til fremme af førtidspensinisters tilknytning til arbejdsmarkedet. Prjektet viser bl.a., at: en øget infrmatinsindsats m muligheden fr jb ved siden af pensinen skaber interesse fr jb blandt førtidspensinister, både på ny g gammel rdning førtidspensinister har brug fr afklaring af egne ressurcer g jbønsker sammenhldt med krav g muligheder på det aktuelle arbejdsmarked førtidspensinisternes behv fr en indsats er frskelligt ngle er meget aktive g finder selv jbbet ngle har brug fr en jbfrmidlingsindsats en del jb skræddersyes via dialg mellem jbknsulent, den enkelte g virksmheden andre har så begrænsede ressurcer g/eller urealistiske jbønsker, at der er behv fr en længere afklaringsprces der kan skabes jb til førtidspensinister med de nødvendige hensyn - både hvad angår deltid g hvad angår øvrige skånehensyn gså under finanskrisen det lykkes fr de mest aktive g selvhjulpne førtidspensinister at finde g bestride rdinære deltidsjb de øvrige har behv fr jb med løntilskud den bedste g mest effektive indsats i en kmmune sker gennem en mdel med plitisk fkus med inddragelse af LBR g Handicapråd samt med en øknmisk priritering af indsatsen ledelsesmæssigt fkus med måltal i jbcentrets virksmhedsplan, ledelsespbakning i de kmmunale afsnit, der har kntakt med målgruppen m.m. praktisk niveau med en kvalificeret jbknsulent/tvhlder frankret i jbcentret, der står fr udbredelse af kendskab til indsatsen i rganisatinen, fr en infrmatinsindsats g fr tilbud til førtidspensinister m øknmisk rådgivning, afklaringssamtale, jbsøgningsstøtte g samarbejdet med anden aktør m særlig afklaring

4 1. Indledning Prjekt Førtidspensinister i jb 4 kmmuneprjekt blev igangsat i april 2008 med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen g er afsluttet nvember 2009 med en slutevaluering. Prjektets praksisperide med målrettet infrmatinsindsats g jbfrmidlingsaktiviteter fr førtidspensinister er frløbet henver et år fra 1. september 2008 til 31. august Prjektets frmål var at afprøve initiativer til fremme af førtidspensinisters tilknytning til arbejdsmarkedet med fkus på rdinære deltidsjb g på målgruppen af yngre førtidspensinister. I samarbejde med 4 kmmuner (Ballerup, Gentfte, Odense g Århus) har prjektet afprøvet effekten af følgende: En generel infrmatinsindsats til førtidspensinister m de nye regler på mrådet 1 g m jbmuligheden sm førtidspensinist En specifik infrmatin m muligheder fr afklaring g knkret jbsøgningsstøtte fr førtidspensinister i de fire kmmuner Nye afklarings- g jbfrmidlingsmetder (bl.a. brug af vikarbureau g anden aktør) Nye samarbejdsflader såvel internt i kmmunerne sm eksternt ifht. rganisatiner.a. Frskellige mdeller fr en jbindsats fr førtidspensinister. Prjektets t centrale mål har været, at der i prjektperiden samlet set blev frmidlet mindst 150 jb til førtidspensinister blev givet infrmatin m jbmuligheden sm førtidspensinist g de nye regler på mrådet til mindst førtidspensinister. De førtidspensinister svarer til det samlede antal førtidspensinister i de fire kmmuner. Fruden midler til den generelle infrmatinsindsats g prjektstyring er hvedparten af prjektmidlerne frdelt til de fire kmmuner, sm har afprøvet frskellige mdeller fr infrmatin g jbfrmidling til førtidspensinister. Den væsentligste frskel på mdellerne er, m kmmunen har valgt at frikøbe en kmmunal prjektknsulent g krdinatr (herefter kaldet prjektknsulent) med placering i jbcentret - eller m der er valgt en udliciteringsmdel, hvr en anden aktør er købt til at varetage jbfrmidlingspgaven. En del af midlerne i prjektet er desuden gået til frsøg med at anvende et landsdækkende vikarbureau (Vikargruppen Danmark) til direkte jbfrmidling af vikarjb g rdinære deltidsjb til interesserede førtidspensinister. Alle fire kmmuner har valgt at indgå aftale med vikarbureauet i første halvdel af praksisperiden. 1 Regeringens Jbplan (gældende fra 1. juli 2008) indehlder bl.a. nye regler fr førtidspensinister på gammel rdning (dvs. førtidspensinister, der har fået pensin efter de regler, der var før 1. januar 2003). Lven giver førtidspensinister på gammel rdning sikkerhed fr retten til pensin, uanset m de i en årrække skifter pensinen ud med en arbejdsindtægt

5 2. Resumé af resultater g erfaringer I dette afsnit præsenteres først resultaterne dernæst erfaringerne fra de afprøvede initiativer til fremme af førtidspensinisters tilknytning til arbejdsmarkedet Resultater i prjektet I dette afsnit sammenfattes prjektets resultater hvad angår: Infrmatinsindsatsen Henvendelser fra førtidspensinister Jb til førtidspensinister Om førtidspensinisterne Infrmatinsindsatsen De fire kmmuner har sammensat en infrmatinsstrategi med infrmatin til førtidspensinister gennem en række frskellige initiativer ngle direkte til førtidspensinisterne i kmmunen (pstmdelt) andre mere indirekte, sm førtidspensinisten har haft mulighed fr at se eller få fra medier g aktører mkring dem førtidspensinister har mdtaget persnligt infrmatinsbrev fra deres kmmune I Gentfte, Odense g Århus er der sendt persnlige breve ud til hele gruppen eller delgrupper af kmmunens førtidspensinister. I alle tre kmmuner har første sending været pririteret unge førtidspensinister under 40 år. I Odense g Gentfte har øvrige sendinger været målrettet førtidspensinister ver 40 år førtidspensinister (i 3 kmmuner) har i kmmunale blade til førtidspensinister haft mulighed fr at læse m prjektet g andre førtidspensinister i jb I tre kmmuner (Ballerup, Gentfte g Århus) pstmdeles kvartalsvis et blad til alle kmmunens førtidspensinister. De tre kmmuner har en eller flere gange i prjektperiden annnceret m prjektet g/eller bragt artikler m førtidspensinister, der er kmmet i jb, i disse blade. De fire kmmuners gdt førtidspensinister har haft mulighed fr at se prjektets annncer i gratis husstandsmdelte ugeaviser I annncerne er der infrmeret generelt m muligheden fr jb sm førtidspensinist g specifikt m kmmunens tilbud m afklaringssamtaler g jbsøgningsstøtte. Dette infrmatinsinitiativ får budskabet spredt bredt ud på krt tid

6 Førtidspensinister har mdtaget infrmatin m prjektet via nøglepersner i kmmunen Bl.a. har støttekntaktpersner, sagsbehandlere g kntaktpersner i lkalpsykiatrien infrmeret m prjektet g uddelt materiale til interesserede førtidspensinister. Dette gælder især i de tre kmmuner (Ballerup, Gentfte g Århus), hvr der har været en frikøbt prjektknsulent i jbcentret g i mindre mfang i Odense, hvr kmmunen har udliciteret hele jbindsatsen til anden aktør. Der har i prjektperiden været 8415 besøg på I al skriftlig infrmatin til de fire kmmuners førtidspensinister er der blevet henvist til websiden De 8415 besøg er fratrukket besøgende, der er lgget ind på prjektets registreringssider g tæller derfr ikke prjektknsulenternes brug af siden Henvendelser fra førtidspensinister Førtidspensinister er interesserede i jb En væsentlig erfaring fra prjektet er, at mange førtidspensinister har vist sig interesserede i jb. I prjektet har ca. 3 % af kmmunernes førtidspensinister henvendt sig sm jbinteresserede i prjektets praksisperide på et år (svarende til 634 henvendelser). Dette tal skal ses i lyset af, at 2,5-3 % af førtidspensinisterne i de fire deltagende kmmuner før prjektstart var ansat i skånejb (hvilket ligger ver landstallet på 2,2 %). Prjektets grundlæggende antagelse m, at der i målgruppen af førtidspensinister findes ønsker g drømme m at udfylde en plads på arbejdsmarkedet, har således vist sig at hlde stik. 634 førtidspensinister har henvendt sig til prjektet På baggrund af infrmatinsindsatsen har 634 interesserede førtidspensinister henvendt sig i kmmunerne. Der kan være gengangere. Halvdelen (308 svarende til 49 %) har i første mgang ønsket infrmatin m mulighederne fr jb sm førtidspensinist. Den anden halvdel (299 svarende til 47 %) har gså ønsket hjælp til jbsøgning. 4 % (27) ønskede en beregning af en lønindtægts betydning fr deres pensin. 330 førtidspensinister har ved første henvendelse tilmeldt sig prjektet sm jbsøgende 330 har ønsket at få afklaret deres jbmuligheder g har tilmeldt sig prjektet sm jbsøgende. Der er udarbejdet en prfil af de 330 tilmeldte førtidspensinister. Se mere m prfilen længere fremme i dette resume. Overraskende mange førtidspensinister på ny rdning har henvendt sig På baggrund af de nye regler i Jbplanen fra juli 2008, der giver førtidspensinister på gammel rdning sikkerhed fr retten til pensin, var frventningen ved prjektets start, at flere førtidspensinister på gammel rdning ville være interesserede i jb end førtidspensinister på ny rdning. Blandt de 330 førtidspensinister, sm har tilmeldt sig prjektet, har - 6 -

7 der været en næsten ligelig frdeling mellem førtidspensinister på henhldsvis ny g gammel rdning. Samme frdeling gælder fr de førtidspensinister, der er kmmet i jb Jb til førtidspensinister Det er lykkedes at etablere 174 jb til førtidspensinister Dermed er prjektets målsætning m etablering af 150 jb til førtidspensinister nået, g gdt halvdelen (52 %) af de 330 tilmeldte førtidspensinister er kmmet i jb. Undervejs i prjektet blev 2 kmmuners måltal pjusteret, da ekstra prjektmidler blev verført til en ekstrardinær indsats. Disse mål blev gså nået. Se prfil af de 174 førtidspensinister i jb længere fremme i dette resume. Kmmune Måltal 2 Resultater Antal førtidspensinister 3 Ballerup 25 (30) 31 Ca Gentfte Ca Odense Ca Århus 50 (90) 102 Ca I alt 155 (200) 174 Ca Hvert femte jb er et rdinært deltidsjb I prjektet har der været fkus på muligheden fr rdinære deltidsjb til førtidspensinister, g de 174 etablerede jb i prjektet frdeler sig med 75 % (129) skånejb, 20 % (35) rdinære deltidsjb g 5 % (10) vikarjb. En førtidspensinist er i prjektperiden blevet gdkendt til fleksjb. I en fjerdedel af jbbene er der etableret virksmhedspraktik frud fr ansættelsen Over halvdelen af virksmhedspraktikkerne har varet under en måned (typisk p til 14 dage) g halvdelen ver en måned (typisk 1-2 måneder). Mentrrdningen g de handicapkmpenserende rdninger er kun lidt brugt i prjektet Mentrrdningen har været anvendt i 12 tilfælde g de handicapkmpenserende rdninger i et tilfælde. Langt hvedparten af jbbene er etableret i private virksmheder 62 % af førtidspensinisterne er blevet ansat i private virksmheder. Jbbene er spredt på mange brancher. De typiske er: handel, htel restauratin g sciale g pædaggiske institutiner. 2 Tal i parentes hs Ballerup g Århus angiver et pjusteret måltal efter tilførsel af ekstra prjektmidler til ekstra jbknsulenter g frløb hs anden aktør. 3 Tal fra

8 - 8 -

9 Halvdelen af førtidspensinisterne arbejder timer m ugen 49 % af førtidspensinisterne arbejder timer m ugen. 40 % arbejder under 10 timer m ugen g 10 % ver 20 timer m ugen. Langt størstedelen af førtidspensinisterne i jb har gså skånehensyn i jbbet (fx hvilepauser, fritagelse fr stressende arbejdsfunktiner eller tunge løft). Op md halvdelen af førtidspensinisterne arbejder 3-4 dage m ugen 43 % af førtidspensinisterne arbejder 3-4 dage m ugen g 28 % 1-2 dage m ugen. Det tyder altså på, at en eller flere ugentlige fridag(e) er vigtige fr de fleste førtidspensinister i jb. Førtidspensinister på gammel rdning arbejder flere timer m ugen end førtidspensinister på ny rdning Blandt førtidspensinister på gammel rdning er det 14 %, der arbejder timer m ugen, mens det kun gælder fr 5 % af førtidspensinisterne på ny rdning. Lønniveauet fr førtidspensinister i jb frdeler sig ligeligt på 3 niveauer Timelønnen fr førtidspensinister i jb frdeler sig med ca. en tredjedel på tre lønniveauer: Under 50 kr./time. Mellem kr./time. Og 100 krner eller mere i timen. Sm frventeligt er lønniveauet højere i de rdinære deltidsjb end i skånejb Om førtidspensinisterne Både blandt alle de tilmeldte førtidspensinister g førtidspensinisterne i jb har p md halvdelen fået pensin pga. en psykisk lidelse 46 % af de 330 tilmeldte førtidspensinister har plyst, at de har fået pensin pga. en psykisk lidelse. 47 % blandt førtidspensinisterne, der er kmmet i jb, har fået pensin pga. en psykisk lidelse. 4 Førtidspensinister med en psykisk lidelse kmmer ftere i skånejb end i rdinære deltidsjb 38 % af førtidspensinisterne i rdinære deltidsjb har fået pensin pga. en psykisk lidelse. 48 % af førtidspensinisterne i skånejb har fået pensin pga. en psykisk lidelse. Det er vervejende enlige førtidspensinister, der ønsker jb 68 % af de tilmeldte førtidspensinister er enlige. Samme tendens er gældende blandt førtidspensinisterne, sm er kmmet i jb (64 %). Dette understøtter viden fra interview med førtidspensinister i prjektet g fra tidligere undersøgelser, der viser, at de sciale aspekter ved at have et jb vægtes højt. Flest førtidspensinisterne mellem 40 g 60 år har tilmeldt sig prjektet 4 Der er udarbejdet en tillægsundersøgelse i tilknytning til prjektet blandt 37 tilmeldte førtidspensinister, sm har fået pensin efter de nye regler (efter 2003) g på baggrund af en psykisk lidelse. Denne undersøgelse kan dwnlades på www. discus.dk - 9 -

10 Prjektet har primært haft fkus på de unge førtidspensinister (under 40 år). 2/3 af de tilmeldte førtidspensinister er ml. 40 g 60 år - kun 1/3 er under 40 år. Samme frdeling ses blandt de førtidspensinister, sm er kmmet i jb. På landsplan er 14 % af alle førtidspensinister under 40 år g 86 % er ver 40 år. Set i frhld til aldersfrdelingen blandt førtidspensinister på landsplan, er prjektet nået ud til en pæn andel af de unge under 40 år Erfaringer fra prjektet Her sammenfattes erfaringer fra prjektet hvad angår: Infrmatinsindsats g henvendelser, her under generel infrmatin m de nye regler fr førtidspensinister på gammel rdning g m jbmuligheden sm førtidspensinist specifik infrmatin m muligheder i prjektet fr afklaring g jbsøgningsstøtte Afklaring g samtaler Jbfrmidling g jbmatch Udvikling af samarbejdsflader Variatin i resultaterne Infrmatinsindsats (generelt g specifikt) g henvendelser Erfaringen fra tidligere undersøgelser på dette mråde er, at en infrmatinsindsats via web, trykte medier g pstmdelte fldere når bredt ud, samt at den bedste infrmatin sker drypvis eller på lige nøjagtig det tidspunkt, hvr mdtageren af infrmatinen er mdtagelig fr budskabet. Derfr har strategien i alle fire kmmuner været at supplere en generel infrmatinsindsats med en række mere specifikke, lkale infrmatinsinitiativer i prjektperiden. Både infrmatin direkte til den enkelte førtidspensinist g indirekte via aktører, der er i kntakt med førtidspensinister g kan give infrmatinen, når det vurderes relevant. Annncering i gratis, husstandsmdelte ugeaviser kmmer bredt ud g giver mange henvendelser Infrmatinen har både mfattet generel infrmatin m de nye regler på mrådet (Jbplanen) g m jbmuligheden fr førtidspensinister, såvel sm specifik infrmatin m muligheder fr afklaring g knkret jbsøgningsstøtte i kmmunen eller hs anden aktør. Kmmunale blade målrettet førtidspensinister er et plagt medie til infrmatin m førtidspensinister g jb I tre af de fire kmmuner (Ballerup, Gentfte g Århus) findes der kmmunale blade målrettet førtidspensinister, sm pstmdeles hvert kvartal eller halvår. I prjektperiden har alle tre kmmuner annnceret g/eller bragt artikler m prjektet g førtidspensinister, der er kmmet i jb. Annncerne har givet mange henvendelser til prjektknsulenten, g disse blade har været et vigtigt medie til udbredelse af den gde histrie, m førtidspensinister i jb

11 Breve g pjecer sendt direkte til førtidspensinister første sending til de yngre I tre kmmuner er der sendt persnlige infrmatinsbreve vedlagt infrmatinspjecer ud til større eller mindre grupper af førtidspensinister i kmmunen. I brev g pjece infrmeres generelt m mulighederne fr jb g specifikt m prjektets tilbud. De første sendinger var målrettet de yngre førtidspensinister (under 40 år). Den direkte infrmatinsindsats har haft psitiv effekt i Gentfte g Århus kmmune, mens det i Odense kun gav få henvendelser til den anden aktør, sm havde jbfrmidlingspgaven i kmmunen. Pjecer tilgængelige, hvr førtidspensinister færdes I supplement til den direkte udsendelse af pjecer sammen med infrmatinsbreve er pjecerne endvidere mdelt til freninger, praktiserende læger, væresteder, kmmunens ydelseskntr, bibliteker mm. Hensigten har været at gøre infrmatin m prjektet tilgængelig fr både de prfessinelle, der arbejder der, g førtidspensinisterne, der kmmer på disse steder. Persnbåret infrmatin har str betydning I de tre kmmuner, hvr prjektknsulenten har været frikøbt i jbcentret (Ballerup, Gentfte g Århus) har der været lagt en str indsats i at inddrage kmmunale nøglemedarbejdere, der har kntakt til førtidspensinisterne, fr at disse kunne infrmere de relevante førtidspensinister m prjektets tilbud. Disse nøglemedarbejdere har fx været sagsbehandlere, støttekntaktpersner, bstøtter, hjemmevejledere, medarbejdere i distriktspsykiatri g på dagtilbud g væresteder. I den fjerde kmmune (Odense), hvr der ikke har været en prjektknsulent i jbcentret, har der ikke været det samme fkus på samarbejde med disse nøglepersner i kmmunen, hvilket har betydet, at der ikke har været så mange henvendelser fra jbinteresserede førtidspensinister. Der er senere i frløbet gjrt frsøg på at skabe ngle frbindelser mellem prjektknsulenten hs anden aktør g relevante medarbejdere i kmmunen, men samarbejdet har aldrig nået samme niveau sm i de tre øvrige kmmuner Afklaring g samtaler Et vigtigt mdrejningspunkt i prjektet har været afklaringssamtalerne fr førtidspensinister hs de tre frikøbte kmmunale prjektknsulenter, hs prjektknsulenten hs anden aktør g hs vikarbureauet. Undervejs i prjektet er der gjrt mange nye erfaringer med førtidspensinisters behv fr afklaring, g hvad det kræver at hjælpe førtidspensinister til en afklaring m jbønsker g muligheder. Åben samtalefrm, med fkus på det jbrettede virker bedst Afklaringssamtalen er et afgørende redskab i indsatsen fr at få flere førtidspensinister i jb. Her viser prjektet, at det er vigtigt hurtigt i samtalen at få skabt et tillidsfuldt samtalefrum, hvr førtidspensinisten tør frtælle åbent m sin situatin, men hvr der til stadighed primært er fkus på det jbrettede indhld. Der, hvr denne balance lykkes, plever såvel prjektknsulenterne i kmmunerne sm hs anden aktør, at samtalen både giver et gdt billede af såvel førtidspensinistens arbejdsevne sm kmpetencer, skånebehv g jbønsker g sætter en prces i gang hs den enkelte førtidspensinist

12 - 12 -

13 Prjektknsulenternes erfaringsbaggrund er væsentlig Det har vist sig, at en afgørende faktr i prjektets resultater med afklaring g jbfrmidling fr førtidspensinister er prjektknsulenternes kendskab til målgruppen g evner til at kmmunikere med g vejlede persner med meget varierende behv fr afklaring g støtte til jbfrmidling. Prjektknsulenterne i de tre kmmuner (Ballerup, Gentfte g Århus) g hs anden aktør (i Odense) har haft den nødvendige erfaringsbaggrund, hvrimd vikarbureauet ikke har haft tilsvarende frudsætninger g kmpetencer til at gå ind i pgaven. Frventningsafstemning er i ngle tilfælde nødvendigt Ngle førtidspensinister har manglende sygdmserkendelse g urealistiske frventninger til egen frmåen eller til mulighederne på arbejdsmarkedet. Derfr kan det være nødvendigt at sætte en prces i gang ver flere afklaringssamtaler, hvr førtidspensinisten gså får hjemmepgaver (fx at verveje alternative jbønsker samt søge i jbpslag i trykte g elektrniske medier). I ngle tilfælde kan afklaringen gså føre til, at det ikke er muligt at finde et jb, selvm førtidspensinisten ønsker det. I de tilfælde kan frivilligt arbejde eller beskyttet beskæftigelse være en mulighed. Førtidspensinister har frskellige behv i afklaringsfasen Gruppen af jbsøgende førtidspensinister er meget uhmgen g førtidspensinister har meget frskellige behv fr støtte i afklarings- g jbsøgningsfasen. Prjektet har identificeret tre grupper 1. Selvfindere : har strt drive g høj grad af egen-aktivitet g behøver kun en smule infrmatin eller sparring. 2. Samspillere : har jbfrudsætninger, men begrænset erfaring med jbsøgning g svært ved at tage teten. De har brug fr i samspil med jbknsulenten at finde inspiratin til jbsøgningen. 3. Støttekrævende : har svage jbfrudsætninger, få ressurcer g begrænset erfaring med jbsøgning. De har brug fr et længere tilløb til jb med en tæt g intensiv afklaring på både fagligt g scialt plan Jbfrmidling g jbmatch Frsøgsprjektet blev igangsat under en højknjunktur. En antagelse i prjektet var, at førtidspensinister i en tid med mangel på arbejdskraft kunne være en ekstra ressurce fr virksmhederne. Undervejs i prjektperiden vendte den øknmiske situatin. Alligevel er 174 jb blevet etableret i de fire kmmuner gennem hele prjektperiden, heraf er størstedelen (128) etableret i periden 1. februar september 2009 under finanskrisen. Det betyder, at ver halvdelen (52 %) af de 330 tilmeldte førtidspensinister er kmmet i jb. Den anden halvdel er enten frtsat jbsøgende eller har freløbig pgivet at finde et jb. Jbindsats fr førtidspensinister skal løbes i gang ver en længere peride Det har vist sig, at det tager ngen tid, inden indsatsen fr førtidspensinister giver resultater i frm af jb. Dels skal rganiseringen af indsatsen falde på plads, så arbejdsgange er tydelige fr alle invlverede i kmmunen. Dels skal mange førtidspensinister gennem en afklaringsfase, inden de kmmer i jb. Og sidst, men ikke mindst skal der pbygges et pas

14 sende virksmhedsnetværk g/eller jbmulighederne fr førtidspensinister skal afdækkes blandt jbknsulentens eksisterende virksmhedskntakter. Førtidspensinister efterspørger typisk skånejb Erfaringen er, at førtidspensinister selv er mest indstillede på at finde et jb med løntilskud. Mange er usikre på, m de kan leve p til kravene fra arbejdsgiver i et rdinært deltidsjb fx arbejdstempet eller kmpetenceniveauet. Ordinære deltidsjb er fr de mest selvstændige førtidspensinister Erfaringen er, at de førtidspensinister der kmmer i rdinære deltidsjb er meget selvstændige i jbsøgningsprcessen g at prjektknsulenten sjældent er direkte invlveret i virksmhedskntakten. Prjektknsulenterne plever, at er de først kmmet på banen verfr virksmhederne i en jbfrmidlingskntakt, pstår der en frventning m, at jbbet kan etableres med løntilskud, g det bliver en frhindring fr at etablere jbbet sm rdinært deltidsjb. Jbfrmidling til førtidspensinister adskiller sig fra tilgangen til andre målgrupper Virksmhedskntakten angående førtidspensinister, der ønsker jb, adskiller sig på mange punkter ikke fra anden psøgende virksmhedskntakt. Når det gælder jbfrmidlingen til førtidspensinister, er der især t punkter, hvr tilgangen adskiller sig fra tilgangen til andre målgrupper i jbcentret: Ingen pligt til at tage et rimeligt tilbud m jb Den vigtigste frskel er, at der ikke gælder de samme pligt- g rettighedskrav i beskæftigelsesindsatsen fr førtidspensinister. Førtidspensinister har fx ikke pligt til at tage et rimeligt tilbud m jb g sanktineres ikke, hvis de afslår. Det betyder, at mtivatinen er det bærende, g der skal arbejdes med andre tilpassede prcedurer g metder. Brug fr kreativ g individuel hensyntagen i jbskabelsen Førtidspensinisters interesse fr jb er baseret på en meget persnlig mtivatin g frivillighed, hvilket kræver høj grad af individuel hensyntagen i jbskabelsen. Jb til førtidspensinister skal fte skræddersyes, så der er gså fte behv fr kreativ tænkning i jbmatchningen. De kmmunale prjektknsulenter har vist sig at være gde til at tænke i individuelle g kreative løsninger. En del af frklaringen på kmmunernes gde resultater skal derfr gså findes i det frhld, at det er de rigtige knsulenter, man har sat på pgaven (med indsigt i målgruppen, i mulighederne på arbejdsmarkedet g med det rette systemkendskab). Vikarbureau sm jbfrmidler til førtidspensinister har kun givet få jbmatch I første halvdel af prjektet er der gjrt frsøg med et vikarbureau sm jbfrmidler til førtidspensinister. Frestillingen m, at der kunne fretages umiddelbart jbmatch mellem førtidspensinister g et vikarbureaus eksisterende jbprtefølje, har kun i ganske få tilfælde vist sig realistisk. Der har i prjektet vist sig tre barrierer:

15 1. Vikarbureauet har ikke haft det nødvendige frhåndskendskab til målgruppen g har derfr haft svært ved at gå ind i den nødvendige afklaringsprces med den enkelte førtidspensinist

16 2. Samtidig har de førtidspensinister, sm har henvendt sig til vikarbureauet, haft meget snævre g specifikke jbønsker, der ligger uden fr det pågældende vikarbureaus traditinelle virksmhedsnetværk (fx blmsterbinding, undervisning) g jbtyper (fx når det gælder den daglige arbejdstid - g mødetid). 3. Det ligger ikke inden fr et vikarbureaus kmpetence eller frretningsgrundlag at skræddersy jbbet til vikaren. Ptentiale i at fremme førtidspensinisters selvstændige jbsøgning Prjektet viser, at der ligger et ptentiale i at understøtte g fremme førtidspensinisters selvstændige jbsøgningsaktiviteter fx ved at pfrdre førtidspensinister til at bruge eget netværk, søge upfrdret g til at bruge de almindelige jb-databaser med fkus på pslåede rdinære deltidsjb eller fleksjb. Egen jbsøgning har indgået i alle afklaringssamtaler hs både prjektknsulenter i kmmunerne g hs anden aktør. Brug fr mere fkus på mentrrdning g handicapkmpenserende rdninger Generelt kender prjektknsulenterne i kmmunen til rdningerne, men flere erkender, at de ikke har været tilstrækkelig pmærksmme på mulighederne. I prjektet har rdningerne været et tema på et af erfa-seminarerne fr prjektknsulenterne. Derefter km der lidt mere gang i anvendelsen af mentrrdningen (anvendt i 12 jb), mens de handicapkmpenserende rdninger kun har været anvendt i et jb (persnlig assistance). Gde erfaringer med virksmhedspraktik, men usikkerhed m muligheden Det er muligt at etablere virksmhedspraktik fr førtidspensinister sm en del af en frrevalidering, når betingelserne fr revalidering i øvrigt er pfyldt (jf. Lv m en aktiv scialplitik). Trds gentagne frsøg på at klarlægge denne lvhjemmel fr kmmunerne, har der i flere kmmuner været sået tvivl m muligheden fr virksmhedspraktik fr førtidspensinister. Derfr har virksmhedspraktik kun været anvendt i en kmmune. Virksmhedspraktikkerne er kun anvendt i Århus, hvr der er gde erfaringer med en krt praktikperide frud fr etablering af jb (typisk p til 14 dage eller en måned). En ulønnet praktikperide betyder meget fr arbejdsgiveren sm et redskab til at fjerne den sidste usikkerhed. Men det betyder gså meget fr førtidspensinisten, sm gså kan være usikker på, m jbbet er det rigtige, g m arbejdspgaverne er til at håndtere. Efterværn kan være nødvendigt g kan frebygge afbrudte jb Ligesm alle andre jb, ændrer skånejb sig gså, g førtidspensinister kan ligesm andre medarbejdere få brug fr nye udfrdringer i deres arbejde. Mange førtidspensinister finder selv ud af i en snak med deres arbejdsgiver at aftale sig frem til det, der er behv fr, fr at arbejdsfrhldet kan frtsætte til alles tilfredsstillelse. Men ngle førtidspensinister har brug fr, at jbknsulenten deltager, rådgiver eller mægler, når det gælder m at finde en løsning. Udver den lvpligtige pfølgning på skånejb kan der derfr være behv fr at følge ngle jb særlig tæt i frm af efterværn eller anden pfølgning Udvikling af interne g eksterne samarbejdsflader En vigtig prjekterfaring er, at det er helt afgørende, at der bruges tid g ressurcer i en kmmune/jbcenter på at sikre et hensigtsmæssigt samarbejde mellem de relevante afde

17 linger g aktører i kmmunen, før selve jbfrmidlingsindsatsen fr førtidspensinister går i gang. Samtidig kan der være stre frdele ved at infrmere eller inddrage eksterne aktører, der er tæt på førtidspensinister. De følgende interessenter g aktører har hver fr sig spillet en rlle ved jbfrmidlingen g infrmatinsindsatsen. Ydelsescenter - en vigtig samarbejdspartner i en jbrettet indsats fr førtidspensinister Afklaring af en arbejdsindtægts betydning fr førtidspensinen samt førtidspensinistens samlede øknmi er væsentlige elementer i afklaringen af førtidspensinistens mulighed g mtivatin fr at tage et jb. Derfr er det væsentligt i en jbrettet indsats fr førtidspensinister at få etableret ngle klare snitflader g samarbejdsaftaler til kmmunens ydelsescentre. Dette er sket i alle fire kmmuner, g mange førtidspensinister har undervejs i frløbet fået assistance fra ydelsescentret i deres kmmune. Samarbejde mellem scialcenter g jbcenter er vigtigt I mange kmmuner ligger myndighedsansvaret fr g dermed kntakten til førtidspensinister i scialcentret, adskilt fra jbcentret, sm varetager hele beskæftigelsesindsatsen. I de tre kmmuner (Ballerup, Gentfte g Århus) er der derfr i prjektet etableret tættere samarbejde mellem disse afdelinger på initiativ af jbcentret. Dette har betydet, at der har været en samstemmende infrmatin til førtidspensinister m muligheden fr jb. Samarbejde med privat anden aktør m jbfrmidling til førtidspensinister Fr ngle førtidspensinister er der behv fr et længere afklarings- g jbsøgningsfrløb før jb er en mulighed her kan et frløb hs en privat anden aktør være relevant. I prjektet er der samarbejdet med flere private aktører m jbfrmidling til førtidspensinister(ramsdal A/S, Huset Venture, Jbcenter Marselis g Gallhuset). Samarbejdet bygger grundlæggende på t samarbejdsmdeller en mdel med fuld udlicitering af pgaven g førtidspensinisters direkte henvendelse til anden aktør, g en mdel med delvis udlicitering g visitatin gennem jbcentrets prjektknsulent. Fr nuværende ser det ud til, at mdellen, hvr en prjektknsulent i jbcentret fretager den første srtering eller visitatinssamtale betyder, at de private aktører får en målgruppe at arbejde med, sm passer til deres kncept g kernekmpetencer. Mdellen med direkte henvendelse har vist sig at kste meget tid g ressurcer hs de private aktører, g fr førtidspensinisterne har det i ngle tilfælde medført frustratiner ver tilbagevisitatin eller ver at deltage i et frløb, der ikke matcher deres behv. Vigtigt at infrmere lkale handicaprganisatiner via LBR g Handicapråd I flere kmmuner har der været en strategi fr primært via kmmunernes LBR eller Handicapråd at infrmere lkale handicaprganisatiner m prjektet med tilbud m jbsøgningsstøtte til førtidspensinister. Især i Ballerup g Gentfte, hvr LBR har bevilget supplerende midler til prjektet, er der gjrt meget ud af løbende at rientere LBR, g i Ballerup gså Handicaprådet, m udviklingen i prjektet. Opbakning fra lkale førtidspensinistfreninger bør sikres

18 I Odense g Århus har man valgt at rientere den lkale afdeling af Førtidspensinistfreningen m prjektet. Primært fr at sikre en psitiv hldning til kmmunens tilbud m jbsøgningsstøtte til interesserede førtidspensinister. Her såvel sm i al anden infrmatin er der lagt vægt på, at det er et frivilligt tilbud. Freningen har efterfølgende frmidlet infrmatin m prjektet Vellykkede mdeller fr en jbindsats fr førtidspensinister I prjektet har der været afprøvet frskellige mdeller fr en jbindsats fr førtidspensinister. Den væsentligste frskel går på, m der er valgt en mdel med frikøb af en jbknsulent/tvhlder med rganisatrisk frankring i jbcentret eller en mdel med fuld udlicitering af pgaven til anden aktør. Den bedste mdel bygger på frikøb af en jbknsulent i jbcentret Det har tydeligt vist sig, at mdellen med frikøb af en jbknsulent/tvhlder rganisatrisk frankret i jbcentret er den bedste mdel. Det skyldes primært at jbknsulenten får sin daglige gang g tilknytning til jbcentret g den øvrige beskæftigelsesrettede indsats g samtidig har jbknsulenten adgang til et tæt samarbejde med relevante kmmunale afdelinger g nøglepersner. Udliciteringsmdel giver udfrdringer med ffentlig/privat krdinering af pgaven Odense Kmmunes prjektmdel med fuld udlicitering af jbindsatsen fr førtidspensinister til privat anden aktør har på ngle mråder vldt prblemer, især når det gælder den målrettede infrmatin til førtidspensinister. Fraværet af en prjektknsulent internt i jbcentret har medført, at der ikke er sket den samme persnbårne infrmatinsindsats til kmmunens sagsbehandlere i fleks- g skånejbafsnit i jbcentret, til scialcenter g ydelsescenter g til Ældre Handicap frvaltningen, sm det er tilfældet i de øvrige tre kmmuner. Den største udfrdring har derfr hidtil været at få et tilstrækkeligt antal henvendelser fra interesserede førtidspensinister til anden aktør. Desuden taler resultaterne hs anden aktør, set ifht. de kmmunale prjektknsulenters resultater, ikke fr fuld udlicitering af pgaven (se skema under punkt ). Ballerup-mdellen (små kmmuner) g Århus-mdellen (stre kmmuner) er gde g velafprøvede mdeller fr en jbindsats fr førtidspensinister Begge mdeller bygger på frikøb af en jbknsulent/tvhlder med rganisatrisk frankring i jbcentret. Derudver er en væsentlig del af succesen i både Århus-mdellen g Ballerup-mdellen et strt ledelsesmæssigt g plitisk fkus på mrådet. Det er kendetegnende fr begge mdeller, at der er taget initiativer på tre niveauer fr at sikre den bedste indsats: 1. Plitisk niveau: Flerårig traditin fr scialplitisk hldning til at priritere mrådet Betragtning af jbindsats fr førtidspensinister sm investering på sigt frem fr her g nu Plitisk fkus på prjektet i LBR g Handicapråd g på m hensigterne udmøntes

19 2. Ledelsesmæssigt niveau: Tvhlder/inspiratr på strategisk niveau eller ledelsesniveau Førtidspensinister g jb sm indsatsmråde i jbcentrets virksmhedsplan. (fx med måltal fr skånejb i jbcentret) Fkus på brug af anden aktør til etablering af skånejb til specifikke målgrupper. Synliggørelse af jb sm mulighed fr førtidspensinister af frskellige infrmatinskanaler Etablering af ubureaukratisk sagsgang ved visitatin fra sagsbehandlere til indsatsen hs jbknsulenten (kun Århus) Tværgående indsatsgruppe i prjektperiden med ledelsespersner fra relevante afdelinger sikrer krdinering på tværs i kmmunen. 3. Praktisk niveau: Engageret jbknsulent/tvhlder med frankring i jbcentret Specialiseret indsats samlet på en persn/et team med særlige kmpetencer på mrådet (Indsigt i målgruppen g i mulighederne på arbejdsmarkedet samt systemkendskab) Udbredelse af kendskabet til indsatsen i rganisatinen (jbcentret g andre afdelinger i kmmunen, sm har kntakt til førtidspensinister) Tilbud til førtidspensinister m: øknmisk rådgivning, afklaringssamtaler, jbsøgningsstøtte, frløb hs anden aktør g efterværn/pfølgning efter etablering af jb

20 Nvember 2009 Prjekt blev igangsat i april 2008 med støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen g er afsluttet nvember 2008 med denne slutevaluering. Prjektets frmål var at afprøve frskellige initiativer til fremme af førtidspensinisters tilknytning til arbejdsmarkedet, primært på rdinære vilkår, sekundært i skånejb g med fkus på yngre førtidspensinister (under 40 år). Prjektet er fregået i samarbejde med fire kmmuner: Ballerup, Gentfte, Odense g Århus. Desuden er der indgået aftale med et landsdækkende vikarbureau (Vikargruppen Danmark) g en anden aktør (Ramsdal) m jbfrmidling til målgruppen. Prjektets praksisperide med infrmatinsindsats g jbfrmidlingsaktiviteter er frløbet henver et år fra til DISCUS har varetaget den verrdnede prjektledelse g har evalueret prjektet. I evalueringen knkluderes bl.a. følgende: en øget infrmatinsindsats m mulighed fr jb ved siden af pensinen skaber interesse fr jb hs førtidspensinister førtidspensinister har brug fr afklaring af egne ressurcer g jbønsker sammenhldt med krav g muligheder på arbejdsmarkedet førtidspensinisternes behv fr en indsats er frskelligt ngle er meget aktive g finder selv jbbet ngle har brug fr en jbfrmidlingsindsats andre har behv fr en længere afklaringsprces der kan skabes jb til førtidspensinister med de nødvendige hensyn det lykkes fr aktive g selvhjulpne førtidspensinister at finde g bestride rdinære deltidsjb de øvrige har behv fr jb med løntilskud den bedste g mest effektive indsats i en kmmune sker via plitisk fkus bl.a. med inddragelse af LBR g Handicapråd samt med en øknmisk priritering af indsatsen ledelsesmæssigt fkus bl.a. med måltal i jbcentrets virksmhedsplan samt ledelsespbakning bredt i kmmunen praktisk niveau med en jbknsulent/tvhlder i jbcentret, der står fr infrmatinsindsats g tilbud til førtidspensinister m øknmisk rådgivning, afklaringssamtale, jbsøgningsstøtte g samarbejde med anden aktør m særlig afklaring. Dette resumé g/eller evalueringsrapprten i sin fulde længde kan rekvireres hs DISCUS på eller tlf eller dwnlades på

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Målstyringsaftaler Uddannelse og job

Målstyringsaftaler Uddannelse og job Målstyringsaftale fr Uddannelse g jb 2017 Evaluering Målstyringsaftaler Uddannelse g jb Mål g resultatkrav. Aktivitetsparate kntanthjælpsmdtagere /30 år samt brgere i ressurcefrløb. Med baggrund i kernepgaverne

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel

Screening i Jobcenter Esbjergs virksomhedspanel Screening i Jbcenter Esbjergs virksmhedspanel September 2016 Esbjerg, september 2016 Side 1 af 8 1. Indledning Jbcenter Esbjerg har etableret et virksmhedsnetværk, hvr interesserede ledere g nøglemedarbejdere

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp.

Målstyringsaftale: Indsatsen for unge på uddannelseshjælp. Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling af antallet af unge der påbegynder rdinær uddannelse følges via løbende rapprt/pgørelse hvert halve år. Månedlig status g pgørelse på antallet af unge

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Fire services med tilhørende indsatser

Fire services med tilhørende indsatser Fire services med tilhørende indsatser Opkvalifi-cering Rekrutteringsservice Fasthldelse g frebyggelse Støttet (Omvendt frmidling & udplacering) 1 Rekrutteringsservice Fem indsatser 1. Afdækning af g sparring

Læs mere

HUSET VENTURE SERVICE

HUSET VENTURE SERVICE MIDTVEJSEVALUERING HUSET VENTURE SERVICE Virksmhed, jbcenter g scialøknmi 0 Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Evalueringens frmål, fkus g metde... 3 Virkningsevaluering sm metde... 4 Datagrundlag...

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt November 2009 Slutevaluering Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Sammenfatning af resultater og erfaringer 4 2.1. Resultater i projektet... 5 2.2. Erfaringer

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2015 Jbcenter Vibrg Side 1 Beskæftigelsesplan 2015 Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 Beskæftigelsesplitiske udfrdringer... 3 Generelle udfrdringer... 3 Udfrdringer i frhld til ministermål...

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt

November 2009. Slutevaluering. Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt November 2009 Slutevaluering Flere førtidspensionister i job - 4 kommune projekt Indholdsfortegnelse 1. FORORD 3 2. SAMMENFATNING AF RESULTATER OG ERFARINGER 4 2.1. Resultater i projektet... 5 2.2. Erfaringer

Læs mere

Målstyringsaftale: Integration

Målstyringsaftale: Integration Handleplan Mål g resultatkrav Evaluering: Udvikling i antallet af ydelsesmdtagere følges via løbende rapprt. Status på udvikling i antallet af rdinære jbs via halvårlige pgørelser. Udvikling i antallet

Læs mere