Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd"

Transkript

1 Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 1.1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Referat: 2.1. Godkendelse af referat fra MBA er kommet med indsigelser mod punkt 8.2 Dugfriske nyheder? omkring Kulturnatten, hvor MBA mener, der bør stå: at menighedsrådet besluttede, at der ikke skulle være andagt. Godkendt med kommentarer: MBA s indsigelse taget til efterretning. Pkt. 7.4 Debitornumre hos Fynske Medier: Et nummer til TS og et nummer til øvrige. 3. Godkendelse af: 3.1. JRP ønsker at udtræde af kirkegårdsudvalget p.g.a. stort arbejdspres i Aktivitetsudvalget JRP udtræder af kirkegårdsudvalget. 4. Valg af: 4.1. Valg af nyt medlem til kirkegårdsudvalget Kirkegårdsudvalget fortsætter med de nuværende 3 medlemmer.

2 Blad nr Opfølgning: 5.1. Sognedag v/jrp 5.2. Samarbejde med biblioteket i efterårsferien v/jrp 5.3. Hvilke planer har MR for eftermiddagskaffe til efteråret? v/ Aktivitetsudvalget 5.4. Opgave i forbindelse med Natkirke i efteråret v/ Aktivitetsudvalget /VW 5.5. Hvordan gik kirkekaffe v/mba Torben Jørgensen, Ryslinge, er inviteret til søndag d. 26. oktober. - TH står for højmessen i Rudkøbing. TH aftaler med Torben Jørgensen ang. deltagelse i prædikenen. Aktivitetsudvalget står for arrangementet resten af dagen. Erstattes af arrangement med museet i vinterferien. Punktet udgår. Se pkt. 5.5 Behandles på lukket møde MBA og TH deltog i et velbesøgt arrangement med eftermiddagskaffe i konfirmandstuen tirsdag d. 16. september. MBA talte om livshistorier, herunder egen livshistorie. Et tema som vil gå igen i de planlagte arrangementer i oktober og november. 6. Regnskab/Budget: 6.1. Årsregnskab 2013 Endelig godkendelse af det reviderede årsregnskab inkl. revisionspåtegning, samt behandling af revisionsprotokol forsynet med evt. bemærkninger. (Provstirevisor fremsender revisionspåtegning og revisionsprotokollat via Den Digitale Arbejdsplads senest 15. september 2014) Revisionsprotokollatet til årsregnskab 2013 blev gennemgået. De særlige bemærkninger blev drøftet, uden at give anledning til større debat. De afgivne bemærkninger har ingen eller kun uvæsentlig betydning for årsregnskabets rigtighed. Regnskabet er både retvisende og uden forbehold. For fuldstændighedens skyld skal dog anføres: Ad 7: De negative frie midler på kr forventes på baggrund af styring og besparelser at være reduceret væsentligt ved udgangen af Ad 8: Arbejdsmarkedsbidragsoversigten (lønoversigt) for 2013 har været til rådighed for PwC, men uden de ønskede underskrifter. Oversigten er nu udleveret til

3 Blad nr. 89 formand og valgt kasserer og taget til efterretning. Ad 9: Brugen af gavekort har været begrænset til 2, men er taget til efterretning. Ad 10: Vi er uenige i konklusionerne under protokollens pkt. 10. Det i revisionsprotokollen anførte overskud på afsluttede anlægsarbejder, kr er forkert og er ikke tillagt de frie midler som anført, idet der reelt har været et underskud på kr Fejlkonklusionen har dog ingen betydning for regnskabet i øvrigt. Ad 11: Momsfradragsprocenten er beregnet til 50 % ud fra faktuelle oplysninger vedr. arealer. Der er korrekt, at de anførte procenter er i underkanten, men ændring heri beror på et skøn, som menighedsrådet ikke ser sig i stand til at udøve. En problematik, som ifølge PwC er et problem i stort set alle menighedsråd. Beløbsmæssigt vil der være tale om et uvæsentlig beløb. Revisors erklæring vedr. årsregnskab 2013 blev gennemgået. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller kommentarer i øvrigt Budget 2015 Er der ændringer til budget 2015 i forhold til budgetudkast, der blev fremsendt 14. juni Den endelige driftsramme er uændret. (Endeligt budget skal godkendes/underskrives på mødet d. 29. oktober 2014). Budget 2015: Ingen væsentlige ændringer.

4 Blad nr Indkomne emner: 7.1. Kirkebladet indhold og deadlines v/vw 7.2. Spørgsmål til transport og medhjælp til juniorkonfirmanderne til efteråret v/th tilbud om kirkekoncerter v/vw Bilag vedhæftet Deadlines kan ikke ændres (p.g.a. Postvæsenet). Hold for juniorkonfirmander er lagt sammen med Longelse. Ingen tranportudgifter i Medhjælp bliver formentlig ikke aktuelt i ) Cash i kirken, kr transport. 2) Elvis i kirken, kr transport. 3) Den danske Guitarkvartet. 4) Landscapes, kr Forslag til julekoncert, mandag d. 1. dec. med Brassbandet og Ringe kirkes Pigekor. Ja fra MR, hvis evt. udgifter til pigekoret kan holdes indenfor budgettet. Udgifter til lignende arrangementer skal fremover godkendes fra gang til gang. JRP giver besked til de involverede. 8. Orientering fra formanden: 8.1. Nyt fra DAP* Landemode lørdag d. 27. september Dugfriske nyheder?? Orientering om mødet d med APM-fonden 8.4. Indlæg til avisen om Det gl. Rådhus?? Det oplystes, at VW og BR deltager i mødet med direktør Henrik Tvarnø og arkitekt Peter Poulsen fra APM-fonden. Øboen. - Oplæg fra VW udsendes til MR.

5 Blad nr Nyt fra: 9.1. Kassereren: Kirkeværge - Rudkøbing: Hoveddør + 2 døre i præstegården males. LF Kirkeværge - Simmerbølle: Kontaktperson: Præster: Udvalg: 9.7. Byggeudvalg: Opfølgning på Det gl. Rådhus 9.8. Kirkeudvalg: Nyt fra kirkesyn 9.9. Kirkegårdsudvalg: Nyt fra kirkegårdssyn - LF udsender mail når prøver af farveforlag er opsat på rådhuset. Hurtig tilbagemelding. Kirkesyn og kirkegårdssyn tirsdag d. 23. september. Renovering af oplagsplads ved Rudkøbing kirkegård godkendes og igangsættes ifølge indhentet tilbud. TVS. Skiltning ved Rudkøbing kirke blev diskuteret Næstformanden: Priser på fjernvarme i Simmerbølle til næste møde onsdag d. 29. oktober. 10.Hvem deltager i: 11. Ansøgninger: 11. Næste møde Aftenens sang ved HJ foreslår sang Hvem sørger for LF tager kage med.

6 Blad nr Berammede møder Næste ordinære MR-møde Onsdag d. 29. oktober 2014 kl i konfirmandstuen i Rudkøbing. 14.Eventuelt Janne Peitersen Jens Christian Bay Åse Lyhne Skov Kirsten Warming Kjeld Madsen Lars Faartoft Mai Bjerregaard Andersen Helle Jørgensen Thomas Hårbøl Vibeke Westphal Formand