ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl Godkendelse af dagsorden & valg af referent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISAFJORD. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 5. marts 2014 kl. 19.00. 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent"

Transkript

1 ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse at referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Økonomi. Indeståender. Restancer. Meddelelser. Valuar 4. Meddelelser fra Claus. Siden sidst. 5. Lejlighedsoverdragelser, fremleje mm. Færdig afsluttede sager. Sager undervejs. Fremlejere. Forslag til procedure til lejllghedsoverdragelser udarbejdet afjari 6. Siden sidst. Post - Behandling af modtaget post siden sidste bestyrelsesmøde. Møntvaskeriet, fly lejer Møntvaskeriet, krav mod gammel. Trappevask, JR-servicefirma 7. Nyt fra udvalg. Kælderrenovering / Ramper, status på byggetilladelse TV udvalg nyt. s. Ekstra ordinær generalforsamling den 27/2 Opfølgning og eflerbehandling Byggeregnskab og budgetter Opslag og forslag til regnskabskyndig/statsautoriseret revisor til ekstra uvildig gennemgang Procedurer for udlevering og kopiering af akter og juridisk vurdering ifl. bestyrelsesansvarlighedsloven 9. Generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling 2014, byggeregnskab mm. Ordinær generalforsamling, regnskaber, budget, beretning forslag til GF fra andelshavere, indstillinger fra best, gårdudvalg mm. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 10. Eventuelt. Bilag til denne indkaldelse: ingen. ens Brenner Larsen Kim Møller

2 onsdag den 5. marts 2014 kl. I 9.00 AND ELSSELSKAB M. B. A. Njalsgade 30A, sttv. Dagsorden: fremmødte: Kim M, Peter, Jan (alle punkter), Claus (alle punkter) Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent Dagsorden godkendt. Valuar udgår. Varmemester og bogholder er med til hele mødet Kim M er referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde Referat for 5. februar 2014 tilgår snarest 3. Økonomi. Indeståender. Engagement i Danske Bank: ,35 kr. Deponeringer vedr, lej lighedsoverdragelser: ,00 kr. I beløbet indgår deponeringer for 2 overdragelser. Der er i øvrigt ikke indgået boligafgifi for marts Restancer. Meddelelser. Kommer under nedenstående punkter Valuar Udgår 4. Meddelelser fra Claus. Siden sidst. facade på vaskeriet er færdig, vi har modtaget en regning på knap ,- inkl. moms ifølge tilbud. Elektriker kommer på mandag og ordner el i selve vaskeriet. Kælderen under vaskeriet gennemgåes efterfølgende. 5. Lejlighedsoverdragelser, fremleje mm. Færdig afsluttede sager - ingen Sager undervejs -lejl Fremlejere - lejl 18 er fortsat udlejet. Forslag til procedure til lejligliedsoverdragelser udarbejdet af Jan Der er kommet nye krav til nøgletal og beskrivelser af foreningens økonomi. Jan følger udviklingen gennem ABF. Dette indarbejdes i overdragelsesafialen. Når denne er på plads, betragter bestyrelsen den nye procedure som godkendt. Fremover vil proceduren blive opdateret, når vi støder på spørgsmål ved fremtidiei overdragelser. ens renn Larsen Peter CtLarsen

3 I Referat af ordinært bestyrelsesmøde ANDELSSELSKAB M. B. A. 6. Siden sidst. Post (behandling af modtaget post siden sidste bestyrelsesmøde). - tilbud på facade på vasken modtaget og udført - tilbudpå trapper på ramperne ,- eksi moms, godt ,-. Tilbudet omfatter 14 trin pr rampe, 60 cm bredde trin Tilbudet afventer afidaring med CASA Udformningen skal godkendes af Københavns Kommune inden udførelse - tilbudpå slidske til kant ved rampen opkørelse på begge ramper 7.985,- ex mom. Tilbudet afventer afldaring med CASA - 3 forslag til generalforsamlingen Behandles under punktet - Klage vedr kattes skideri og tisseri i gården En beboer har klaget 3 gange over kattenes sidderi og tisseri fra en andeishavers 2 løsgående katte. Jens skriver til andelshaveme at ifølge ordensreglementet skal husdyr holdes så de ikke er til gene for de øvrige andelshavere. Bestyrelsen har modtaget flere klager over efterladenskaber i gården. Montvaskeriet, ny lejer Kontrakten er underskrevet d. 19 februar Udlejer fik 3 måneders lej efri periode til istandsættelse. Kontrakten træder til 1. marts Deposition betales i flere rater. En måneds depositum nu og efter 1 måneds depositum d. 1. januar i de næste 5 år. Der er ikke afståelseret. BS Isafjord må ikke udleje til samme formål i 10 år. Lejemålet er uopsigeligt i 7 år fra BS Isafjords side. Bestyrelsen laver en tilstandsrapport, når lej ers renovering er færdiggjort. Bestyrelsen finder en ekstern rådgiver til at lave rapporten. Montvaskeriet, krav mod gammel. Der er ikke noget nyt i sagen. Jens rykker advokaten med henblik på at søge et forlig med modparten. Trappevask, JR-servicefirma Der er underskrevet med JR-servicefirma. Trappevasken er startet pr 5. februar. Der er ingen tilbagemeldinger på kvaliteten. Rengøring afkontoret. Omfanget vurderes til 1-1 ½ time pr. uge. Der laves et opslag i opgangene. Peter laver et opslag ala Vi søger rengøringshjælp til kontoret, godt 8 timer om månden, ca. 1 gang om ugen. Løn: 800,- Qlus feriepenge) pr. mdr. Henvendelse på ens Btenner Larsen

4 Referat af ordïnært bestyrelsesmøde ANDELSSELSKAB M. BA. 7. Nytfra udvalg. Kælderrenovering / Ramper, status på byggetilladelse Der har været kontakt til CASA. CASA har tilbudt at dække ,- i kompensation ved udbedring. Kim M har meddelt CASA at tilbudet ikke er accpetablet med cc: til forenigens advokat. Hvis ikke CASA er imødekommende, overdrages sagen til foreningens advokat. TV udvalg nyt. Der har været afholdt møde 5. marts. ComX er kommet med et nyt tilbud, hvor kablingen fra filterbokse til de enkelte lejligheder udføres af Joost-El. TV-udvalget er forundret over det nyeste tilbud og prøver at få afholdt et møde med ComX inden de næste par uger. Gårdudvalg opstart Der har været afholdt møde 5. marts. Der var 5 fremmødte. Der kom en masse forslag til udvikling af gården, både på kort og lang sigt. Der ligger et udkast til en gårdplan udarbejdet af Claus. Der er afsat foreløbigt til primært sandkasse og gynge. (Under gennemgangen af budgettet blev beløbet hævet til ,- alene til gårdudvalget og de normale ,- til havemand og gartnerarbejde) 8. Ekstra ordinær generalforsamling den 2712 Opfølgning og efterbehandling Bestyrelsens indtryk af den ekstraordinære generalforsamling blev diskuteret og processen blev evalueret. Byggeregnskab og budgetter Bestyrelsens opfattelse af byggeregnskabet og de tilhørende budgetter blev diskuteret. Opslag og forslag til regnskabskyndig/statsautoriseret revisor til ekstra uvildig gennemgang Jan tager kontakt til Jacob H, Rene B og Tue B for en gennemgang af de faktuel tal i regnskaber med videre. Bestyrelsen stiller med en referent til mødet. formålet med mødet er at få identificeret de centrale twister i sagen for at kunne skrive et kommisorium til den eksteme rådgiver. Bestyrelsen finder en revisor fra en af vores naboforeninger. Procedurer for udlevering og kopiering af akter og juridisk vurdering ift. bestyrelsesansvarlighedsloven Bestyrelsen mener der bør laves en skriftlig aftale omkring udlevering af materiale. Punktet behandles efter generalforsamlingen. rle

5 AND ELSSELSKAB M. B. A. 9. Generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling 2014, byggeregnskab mm. Ordinær generalforsamling, regnskaber, budget, beretning forslag til GF fra andelsliavere, indstillinger fra best, gårdudvalg mm. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Indkaldelsen skal være ude senest 14 dage før, søndag d. 16. marts. Regnskabet skal være ude 5 dage før. Udsendelsen skal indeholde: - formandens beretning (Jens) - Indkomne forslag, 3 stk. Det ene forslag bør muligvis deles op. (Jan) - Kommisorium til gårdudvalg (Kim) - Regnskab (udkast tilgår i uge 11, underskrives mandag d. 11 eller tirsdag d. 12, uddeles i uge 13) - Budgettet (Jan) - Dagsorden (Kim) - Valg af bestyrelsesmedlem - Jens, på valg genopstiller - Peter, på valg genopstiller -Best medl4 - Best medl 5 - Suppleant 1 - Suppleant 2 - følgebrev - Adgangskort - Fletteliste (Jan) 10. Eventuelt. Intet. Dog var der kaffe og kage. Mødet slut: 22:18 J /t2 9L-4_-