Bemærkninger til lovforslaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslaget"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag) 1 I lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, som ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 og 106 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således: Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. 2. I 1 udgår samt opkrævning af skrotningsbidrag fra bilimportører m.v. 3. 2, stk. 4, ophæves. 4. I 3 ændres»60 kr.«til:»96 kr.«. 5. I 3 indsættes efter 1. pkt.: Miljøbidraget reguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb. 6. Kapitel 3 a ophæves a, stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og I 8 a, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres stk. 3 til: stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets hovedindhold Lovforslagets baggrund Formålet med skrotningsgodtgørelsen Baggrund for fastsættelse af størrelsen på miljøbidraget Hovedpunkter i lovforslaget... 4

2 2.1. Forhøjelse af miljøbidraget Gældende ret Lovforslaget Ophævelse af kapitel 3 a om skrotningsbidrag Gældende ret Lovforslaget Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Hørte myndigheder og organisationer m.v Sammenfattende skema Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold Der er behov for at sikre balance mellem udgifter og indtægter i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse for udtjente person- og varebiler, idet antallet af skrotbiler er steget markant de seneste år. Hovedformålet med lovforslaget er derfor at foreslå en forhøjelse af miljøbidraget fra 60 til 96 kr. og at indføre en pristalsregulering heraf. Det foreslås desuden at ophæve lovens kapitel 3 a om producenternes betaling af skrotningsbidrag for biler markedsført i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2006, da disse bestemmelser ikke længere finder anvendelse Lovforslagets baggrund I 1999 vedtog Folketinget lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med skrotning af biler. Den er senere ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 og lov nr. 428 af 6. juni Loven indførte en ordning, hvorefter alle ejere af en person- eller varebil skal betale et årligt miljøbidrag til brug for finansiering af en skrotningsgodtgørelse, som udbetales til bilejeren, når denne afleverer sit udtjente køretøj (skrotbil) til en godkendt ophugger. Loven suppleres af bekendtgørelse nr af 1. november 2010 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. I denne bekendtgørelse fastsættes bl.a. skrotningsgodtgørelsens størrelse. Bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra regulerer affaldshåndteringen af skrotbiler, herunder hvordan affaldet skal håndteres, godkendelse af ophuggere, udstedelse af skrotningsattest, samt producentansvaret for biler. Skrotningsgodtgørelsen finansieres af bilejerne, som i dag årligt betaler et miljøbidrag på 60 kr. via den lovpligtige ansvarsforsikring, dvs. miljøbidraget opkræves af forsikringsselskaberne. Der er i lovens 6, stk. 4, hjemmel til, at miljøministeren kan fastsætte størrelsen af skrotningsgodtgørelsen. Skrotningsgodtgørelsen er reguleret i 8, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og udgør i dag kr. For at sikre den nødvendige balance i ordningen 2

3 ændres bekendtgørelsen samtidigt, så skrotningsgodtgørelsen nedjusteres fra kr. til kr Formålet med skrotningsgodtgørelsen Formålet med skrotningsgodtgørelsen er at give den enkelte bilejer et økonomisk incitament til at aflevere sin skrotbil hos en godkendt og miljø- eller kvalitetscertificeret autoophugger med henblik på at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af skrotbiler. Ved ordningens etablering i 2000 blev en skrotningsgodtgørelse på kr. pr. skrotbil indført. Skrotningsgodtgørelsen skulle dengang finansiere omkostningen ved at aflevere sin bil hos en miljøgodkendt certificeret autoophugger, samt give bilejeren en mindre kontant præmie. I 2000 udgjorde den gennemsnitlige omkostning ved at aflevere sin skrotbil ca kr., hvilket betyder, at der ved ordningens start gennemsnitligt var en økonomisk præmie på ca. 500 kr. for at aflevere sin bil hos en godkendt ophugger. I 2007 blev der som følge af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer indført producentansvar for både nye og gamle biler. Det betyder, at enhver bilproducent/importør skal sikre, at en bilejer kan aflevere sin skrotbil uden omkostninger til godkendt ophugger. De danske bilimportører har til dette formål etableret en kollektiv ordning (Refero), som omfatter ca. 40 ophuggere ud af de ca. 220 godkendte ophuggere. Hos de ophuggere, som indgår i Refero-ordningen, kan bilejere aflevere skrotbiler uden omkostninger. Ophuggere, der ikke er en del af denne ordning, kan tage penge for at modtage skrotbiler. Producentansvaret omfatter kun selve miljøbehandlingen og dækker derfor ikke omkostninger til transport til ophuggeren og administration i forhold til afmelding i motorregisteret m.v. I dag koster det typisk 500 kr. for transport af en skrotbil til nærmeste ophugger og 250 kr. for administration i forhold til afmelding i motorregisteret, indsendelse af anmodning om skrotningsgodtgørelse m.v. Desuden kan ophuggeren opkræve betaling for affaldshåndteringen, hvis væsentlige dele mangler på skrotbilen. Dette følger af EU-direktivet om udtjente køretøjer, og er reguleret i 18 i bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. Af bestemmelsen fremgår det, at beløbet højst må svare til materialeværdien af de manglende komponenter, og at det højst må udgøre 300 kr. for en manglende motor, 100 kr. for en manglende gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator. Bilejeren kan vælge selv at varetage administrationen samt selv at transportere sin skrotbil til ophuggeren. Som følge af det producentansvar, der trådte i kraft i 2007, fungerer ordningen med skrotningsgodtgørelse i dag som supplerende incitament til at aflevere skrotbiler hos godkendte ophuggere, fordi der oveni muligheden for at aflevere sin skrotbil uden omkostninger gives en økonomisk præmie, som kan dække eventuelle omkostninger til transport m.v. Den nuværende skrotningsgodtgørelse på kr. indebærer, at der efter de ovenfor beskrevne typiske omkostninger til ophuggeren er mellem kr. tilbage til bilejeren i såkaldt præmie, hvis bilen afleveres hos en ophugger omfattet af producentansvarsordningen. Ved at reducere skrotningsgodtgørelsen til kr. vil dette beløb udgøre mellem kr. afhængigt af skrotbilens stand Baggrund for fastsættelse af størrelsen på miljøbidraget Ordningen er statsfinansiel neutral og skal balancere over en fireårig periode, jf. Finansministeriets budgetvejledning. Der er derfor behov for at justere satserne i ordningen, idet et tidligere overskud på ordningen (200 mio. kr.) ved udgangen af 2012 er nedbragt til et underskud på ca. 5 mio. kr. Den hurtige afvikling af overskuddet skyldes en markant stigning i antallet af udbetalte skrotningsgodtgørelser siden 2010, hvor antallet er steget med ca. 10 % om året, så der nu udbetales skrotningsgodtgørelse på omkring biler om året. Hvis 10 %- stigningen fortsætter, vil der ved udgangen af 2013 være et underskud på ordningen på ca. 83 mio. kr. Ved udgangen af maj måned 2013 ses en stigning på 9,4 % i forhold til samme periode det foregående år. Miljøbidraget udgjorde oprindeligt 90 kr., men blev ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (se L 132, FT , 2. samling) nedjusteret til 60 kr. i 2002 for at bidrage til at afvikle overskuddet på omkring 200 mio. kr. På samme tidspunkt blev skrotningsgodtgørelsen desuden opjusteret fra kr. til kr., idet omkostningerne til affaldsbehandling blev øget som følge af skærpede EU-krav til genanvendelse af glas og plast fra skrotbiler. I 2002 havde skrotningsgodtgørelsen 3

4 fortsat til formål at finansiere affaldshåndteringen. Da der blev indført producentansvar i 2007 ændrede ordningen karakter og fungerede derfra som supplerende incitament til at aflevere skrotbiler hos godkendte ophuggere. Skrotningsgodtgørelsen blev i forbindelse med indførsel af producentansvar i 2007 fastholdt på kr. Som et yderligere bidrag til at sikre balancen vil bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler samtidig blive ændret, så skrotningsgodtgørelsen nedjusteres fra kr. til kr. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 4, kan der dog senere ske en regulering af skrotningsgodtgørelsens størrelse, hvis udviklingen i bilbestand og antal skrotbiler bliver anderledes end forudsat. Det er forbundet med relativ stor usikkerhed at vurdere, hvordan udviklingen i antallet af skrottede biler vil være fremadrettet. De foreslåede satser forventes at gøre ordningen robust overfor en fortsat stigning i antallet af skrotbiler. 2. Hovedpunkter i lovforslaget 2.1. Forhøjelse af miljøbidraget Gældende ret Ifølge lovens 3, stk. 1, udgør miljøbidraget, som ejeren af en person- og varebil opkræves årligt via den lovpligtige ansvarsforsikring, 60 kr. Miljøbidraget er fast og bliver ikke løbende reguleret som følge af den generelle pris- og lønudvikling. Det følger af lovens 6, stk. 4, at ministeren fastsætter størrelsen af godtgørelsen. Beløbet er i dag fastsat til kr. i 8, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler Lovforslaget Det foreslås, at miljøbidraget øges fra 60 kr. til 96 kr. Forslaget skal sikre, at der opnås balance mellem indtægterne i form af miljøbidrag og udgifterne i form af godtgørelse og administration af ordningen. For at bidrage yderligere til at sikre den nødvendige balance på ordningen, vil bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler samtidig blive ændret, så skrotningsgodtgørelsen nedjusteres fra kr. til kr. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 4, kan der dog senere ske en regulering af skrotningsgodtgørelsens størrelse, hvis udviklingen i bilbestand og antal skrotbiler bliver anderledes end forudsat. I årene blev der oparbejdet et overskud på ordningen (ca. 200 mio. kr.), idet der ikke blev skrottet så mange biler, som forventet ved indførsel af ordningen. Miljøbidraget var 90 kr. årligt, og skrotningsgodtgørelsen kr. Miljøbidraget blev derfor i 2002 nedjusteret til 60 kr., ligesom skrotningsgodtgørelsen blev forhøjet til kr. Siden 2010 er der sket en markant stigning i antallet af skrottede biler på ca. 10 % om året, så der nu udbetales skrotningsgodtgørelse for omkring biler om året. Indtægter på ordningen stiger ikke i samme omfang, og det forventes derfor, at ordningen ved udgangen af 2013 vil være i underskud med ca. 83 mio. kr. Det er derfor forudsat, at der også i 2013 vil være en stigning på 10 % i antallet af udbetalte skrotningsgodtgørelser svarende til ca stk. Selvom der siden toppunktet i 2011 kan iagttages en aftagende stigning i antallet af udbetalte skrotningsgodtgørelser, er der antaget en fortsat kraftig stigning i antallet af skrotbiler. Der antages på den baggrund en gennemsnitlig årlig stigning på 8 % fra 2014 til Det forventes, at antallet af skrotbiler vil falde lidt som følge af den midlertidige forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler i 2014 og 2015, der fremgår af Vækstplan Danmark. Skatteministeriet vurderer, at dette vil berøre omkring køretøjer pr. år. Ved forhøjelse af miljøbidraget og samtidig nedsættelse af skrotningsgodtgørelsen til kr. tilstræbes det, at det akkumulerede underskud gradvis afvikles frem til udgangen af 2017, hvor det vurderes, at ordningen vil være i balance. De foreslåede satser forventes desuden at gøre ordningen robust overfor en fortsat stigning i antallet af skrotbiler. 4

5 Ordningen vil blive evalueret 1 år efter lovens ikrafttræden. Evalueringen vil blive finansieret over miljøbidraget. For at bidrage til at sikre robustheden foreslås det desuden, at miljøbidraget reguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Miljøbidraget opkræves af forsikringsselskaberne via den lovpligtige ansvarsforsikring, jf. lovens 4. Øvrige bestemmelser vedr. opkrævning af miljøbidraget fremgår af 1 i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Nærmere bestemmelser om den årlige prisregulering vil blive udmøntet i denne bekendtgørelse. En ændring af miljøbidraget kræver ændringer i forsikringsselskabernes databaser og faktureringssystemer. Med henblik på at minimere de administrative omkostninger knyttet til dette, oplyser brancheforeningen Forsikring & Pension, at det i forbindelse med den løbende prisregulering, er nødvendigt med et varsel på 4 mdr. I forbindelse med udmøntningen af de nærmere bestemmelser for prisreguleringen, vil det blive sikret, at forsikringsselskaberne får oplyst det kommende kalenderårs sats for miljøbidraget (i kronebeløb) senest 4 måneder før opreguleringen skal finde sted Ophævelse af kapitel 3 a om skrotningsbidrag Gældende ret I 2002 blev der som følge af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer indført producentansvar for nye biler, hvilket betød, at bilproducenter eller de bilimportører, der markedsførte et køretøj efter 1. juli 2002, skulle afholde alle eller en betydelig del af udgifterne til affaldshåndteringen. Som følge af at Danmark allerede på dette tidspunkt havde indført ordningen med skrotningsgodtgørelse som en finansiering af affaldshåndtering, blev bestemmelsen i direktivet implementeret ved at producenterne/bilimportørerne bidrog til finansiering af denne ordning ved at indbetale et skrotningsbidrag pr. indregistreret motorkøretøj. Der blev således ved lov nr. 385 af 6. juni 2006 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (L 132, FT , 2. samling) bl.a. indsat et nyt kapitel i loven med reglerne herom. Producenters og importørers pligt til betaling af skrotningsbidrag er, jf. lovens 7 b, gældende i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2006, idet forventningen var, at der ville blive indført producentansvar for alle biler fra 1. januar Dette skete ved en ændring af miljøbeskyttelsesloven, jf. lov nr. 508 af 7. juni 2006 om ændring af miljøbeskyttelsesloven (producentansvar for person- og varebiler), se L 214, FT ) Lovforslaget Det foreslås, at lovens kapitel 3 a om producenternes indbetaling af skrotningsbidrag (og andre bestemmelser med tilknytning hertil) ophæves, idet indbetaling af skrotningsbidrag ikke længere er nødvendigt. Dette skyldes, at der pr. 1. januar 2007 i miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 508 af 7. juni 2006) blev indført producentansvar for alle biler, og at producenterne derfor fra dette tidspunkt har fået det fulde ansvar for at afholde udgifterne til affaldshåndtering, dvs. at sikre, at en bilejer kan aflevere sin skrotbil uden omkostninger til godkendt ophugger. Behovet for at indbetale skrotningsbidrag er derfor bortfaldet, idet producenterne/bilimportørerne i stedet for at medfinansiere skrotningsgodtgørelsesordningen nu stiller mulighed for gratis aflevering af skrotbiler til rådighed igennem den kollektive ordning Refero. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Ændringen af miljøbidragets størrelse og de øvrige forslag til ændringer af loven vil ikke have hverken positive eller negative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at miljøbidraget skal dække udgifterne til en godtgørelsesordning, herunder omkostninger til administration af og information om ordningen. Administration af udbetalingen af skrotningsgodtgørelse varetages fortrinsvis af den af miljøministeren udpegede eksterne administrator, jf. lovens 7 og 8. Det er i dag Miljøordning for Biler, som er en selvejende institution, der er udpeget af ministeren, jf. 7, stk. 1, i 5

6 bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Miljøstyrelsen varetager også administrative opgaver i forbindelse med ordningen, herunder sagsbehandling af dispensationssager, samt træffer afgørelser i de sager, hvor Miljøordning for Biler ikke finder betingelserne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse opfyldt, eller hvor der opstår tvivl, om betingelserne er opfyldt, jf. 13, stk. 3, i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Miljøbidraget forudsættes at skulle dække offentlige myndigheders omkostninger til opkrævning af bidraget. Det er således forudsat, at miljøbidraget skal finansiere både omkostninger hos den udpegede administrator, som i dag er Miljøordning for Biler, samt omkostninger til Miljøstyrelsens administration. Siden ordningens etablering har Miljøstyrelsen været kompenseret med kr. årligt inden for ordningen. Dette modsvarer imidlertid ikke styrelsens anvendte tid. Det forudsættes derfor, at styrelsen fremover bliver kompenseret årligt med et beløb, der svarer til styrelsens anvendte tid. Der forventes en stigning i kompensation på mellem og Hertil kommer et forventet årligt budget til informationskampagner på kr., som også finansieres af miljøbidraget. Hertil kommer et forventet årligt budget til informationskampagner på kr., som også finansieres af miljøbidraget. Administrationsomkostningerne har og vil fortsat have marginal betydning for miljøbidragets størrelse. Hvis Miljøstyrelsens kompensation forhøjes med kr. pr. år svarer det til 0,40 kr. pr. indregistreret person- og varebiler årligt. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljøbidraget opkræves af forsikringsselskaberne via den lovpligtige ansvarsforsikring, jf. lovens 4. Forsikringsselskaberne vil derfor have administrative omkostninger knyttet til at ændre satsen på miljøbidraget, idet der årligt skal ændres i selskabernes databaser og faktureringssystemer. For at sikre at administrationsomkostningerne til dette er minimale, vil det blive sikret, at forsikringsselskaberne får oplyst det kommende kalenderårs sats for miljøbidrag (i kronebeløb) senest 4 måneder før opreguleringen skal finde sted. Lovforslaget skønnes ikke i øvrigt at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Skrotningsgodtgørelsen vil fortsat være af en sådan størrelse, at incitamentet til at aflevere sin skrotbil hos godkendte ophuggere bevares. De godkendte ophuggere kan således fastholde, at bilejerne afleverer deres skrotbil hos dem og der sker dermed ikke ændring i forretningsgrundlaget. Udover de miljømæssige fordele ved at fastholde, at skrotbiler afleveres hos godkendte ophuggere, er der også tale om at fastholde arbejdspladser i en branche, der i høj grad beskæftiger ufaglærte. Branchen vurderer, at godkendt autoophug i dag beskæftiger omkring 700 ansatte. Varebiler og firmabiler er også omfattet af reglerne for skrotningsgodtgørelse. En forøgelse af miljøbidraget vil derfor betyde en økonomisk konsekvens for den del af erhvervslivet, som anvender firma- og varebiler. En forøgelse af miljøbidraget på 36 kr. pr. varebil pr. år giver merudgifter på i alt 20,7 mio. kr. i Denne merudgift er estimeret under antagelse af, at samtlige varebiler er indregistreret af virksomheder. Der vil desuden også ske en forøgelse af miljøbidraget på 36 kr. pr. firmabil. Samlet set vurderes det dog, at omfanget af disse forøgede omkostninger er minimalt set i forhold til øvrige udgifter til vare- og firmabiler, f.eks. brændstof, vægtafgift m.v. Virksomheder, der skrotter deres varebiler, modtager desuden skrotningsgodtgørelse, hvilket vurderes at øge brugtsalgs-værdien af varebiler. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Det vurderes, at lovforslaget vil sikre en velfungerende ordning. Skrotningsgodtgørelsen anses fortsat at være i en størrelsesorden, som gør det attraktivt for bilejeren at aflevere sin skrotbil fremfor at henstille den enten på privat grund, offentlig vej eller i naturen. Ophugning og miljøbehandling hos godkendte og miljø- eller kvalitetsledelsescertificerede ophuggere betyder, 6

7 at der føres tilsyn med virksomheden via miljøgodkendelsen, samt årlige audits foretaget af uafhængig tredjepart. Desuden sikrer ordningen, at genanvendelses- og nyttiggørelsesmål i EUdirektiv 2000/53/EF af 18. september om udrangerede køretøjer overholdes. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen direkte EU-retlige aspekter. Loven understøtter dog en efterlevelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, EF-Tidende 2000, nr. L 269, side 34, idet skrotningsgodtgørelsen giver bilejerne yderligere incitament til at anvende de miljøgodkendte og certificerede autoophuggere. Det betyder, at lovforslaget således giver incitamenter til, at direktivets miljømålsætninger efterleves og til, at der i overensstemmelse med direktivet udstedes en skrotningsattest, når et udtjent køretøj afleveres til miljøbehandling, idet dette bl.a. er forudsætningen for, at der kan udbetales en skrotningsgodtgørelse. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Udfyldes efter høring 9. Sammenfattende skema Positive Negative konsekvenser/mindre udgifter konsekvenser/merudgifter Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen. Certificerede og godkendte autoophuggere fastholder deres forretning. Ingen Mindre årlige administrative omkostninger for forsikringsselskaberne i forbindelse med løbende ændring af miljøbidragets størrelse. For virksomheder med vare- og firmabiler: årlig merudgift pr. bil på 36 kr. I alt for erhvervslivet udgør dette en årlig udgift på 20,7 mio. kr. i 2014 for varebiler. Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Ingen Fastholdelse af incitamentet til at aflevere skrotbiler hos godkendte ophuggere vil sikre fortsat miljøbehandling af farlige stoffer og væsker, samt sikre genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcerne i skrotbiler. Ingen Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 7

8 Til 1 Til nr. 1 Det foreslås at udelade ordet skrotningsbidrag i lovens titel, da kapitel 3 a om producenternes betaling af skrotningsbidrag for køretøjer markedsført i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2006, (og andre bestemmelser i tilknytning hertil) foreslås ophævet, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 2 Det foreslås at ændre formålsbestemmelsen i lovens 1, stk. 1, således at opkrævning af skrotningsbidrag fra bilimportører m.v. ikke længere indgår i formålet. Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ophævelse af lovens kapital 3 a om bilimportørernes og producenternes betaling af skrotningsbidrag, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 3 Det foreslås, at 2, stk. 4, der indeholder henvisninger til bestemmelser i kapitel 3 a om skrotningsbidrag, ophæves. Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ophævelse af lovens kapitel 3 a om bilimportørernes og producenternes betaling af skrotningsbidrag for køretøjer markedsført i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2006, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 4 Beløbet i lovens 3 foreslås forhøjet fra 60 kr. til 96 kr. Ved denne forhøjelse af miljøbidraget og samtidige ændring af 8, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, således at skrotningsgodtgørelsen nedsættes fra kr. til kr. tilstræbes det, at det akkumulerede underskud gradvist kan afvikles frem til udgangen af 2017, hvor det vurderes, at ordningen vil være i balance. De foreslåede satser forventes desuden at gøre ordningen robust overfor en fortsat stigning i antallet af skrotbiler. Baggrunden for de foreslåede satser er en forventet fortsat stigning i antallet af skrotbiler, jf. afsnit i de almindelige bemærkninger. Der er desuden antaget, at bestanden af person- og varebiler (og dermed indtægten fra miljøbidraget) vil stige med 1 % årligt, idet der har været stigning i bilbestanden de sidste fem år. Såfremt udviklingen i bilbestand og antallet af skrotbiler bliver anderledes end forudsat, vil der kunne skabes balance på ordningen ved at regulere skrotningsgodtgørelsens størrelse med hjemmel i bemyndigelsen i den gældende lovs 6, stk. 4. Det er vanskeligt at vurdere præcis, hvor høj skrotningsgodtgørelsen skal være for, at der er det rette incitament for bilejeren. Det vurderes, at en skrotningsgodtgørelse på kr. vil kunne sikre en fortsat velfungerende ordning. Incitamentet til at aflevere skrotbilen til en godkendt ophugger mindskes en smule, men vurderes fortsat at være i en størrelsesorden, som gør det attraktivt for bilejeren at aflevere sin skrotbil frem for at henstille den enten på privat grund, offentlig vej eller i naturen eller aflevere den til en autoophugger uden godkendelse. Det er planlagt, at ordningen evalueres 1 år efter lovens ikrafttræden. Evalueringen vil omfatte såvel beskæftigelseseffekt som miljøeffekt. Evalueringen vil blive finansieret som en del af ordningen. For at modvirke eventuelle negative konsekvenser af at nedsætte skrotningsgodtgørelsen vil der desuden fremadrettet blive afholdt jævnlige informationskampagner om ordningen, så det sikres, at borgerne er informeret om korrekt adfærd i forhold til håndtering af skrotbiler, herunder muligheden for at få udbetalt skrotningsgodtgørelse. Til nr. 5 8

9 Det foreslås at indsætte et 2. pkt. i lovens 3 med henblik på at regulere miljøbidraget årligt - med virkning for de miljøbidrag, der opkræves fra og med den 1. januar det pågældende år - med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb foreslås afrundet opad til nærmeste hele kronebeløb. Dette foreslås for at bidrage til at sikre robustheden i ordningen. Nærmere bestemmelser om den årlige prisregulering vil blive udmøntet i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. I forbindelse med udmøntningen vil det blive sikret, at forsikringsselskaberne får oplyst det kommende kalenderårs sats for miljøbidrag (i kronebeløb) senest 4 måneder før opreguleringen skal finde sted. Det kommende kalenderårs miljøbidrag vil blive reguleret på grundlag af det på det tidspunkt seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Til nr. 6 Det foreslås at ophæve lovens kapitel 3 a om bilimportørers og producenters betaling af skrotningsbidrag for køretøjer markedsført i perioden 1. juli 2002 til 31. december Kapitel 3 a kan ophæves, idet pligten for bilimportører og producenter til at indbetale skrotningsbidrag ophørte med udgangen af 2006, jf. den gældende lovs 7 b. Dette skyldes, at der pr. 1. januar 2007 blev indført producentansvar for alle biler, og at producenterne derfor fra dette tidspunkt har fået det fulde ansvar for at afholde udgifterne til affaldshåndtering, dvs. at sikre at en bilejer kan aflevere sin skrotbil uden omkostninger til godkendt ophugger. Behovet for at indbetale skrotningsbidrag er derfor bortfaldet, idet producenterne/bilimportørerne i stedet for at medfinansiere skrotningsgodtgørelsesordningen, nu stiller mulighed for gratis aflevering af skrotbiler til rådighed igennem den kollektive ordning Refero. Til nr. 7 Det foreslås at ophæve 8 a, stk. 1 og 2, som en konsekvens af den foreslåede ophævelse af lovens kapitel 3 a, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 8 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at det foreslås at ophæve lovens 8 a, stk. 1 og 2, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til 2 Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. april Forsikringsselskaberne har behov for 3 måneder fra Folketingets vedtagelse til ændringen af miljøbidraget fra 60 kr. til 96 kr. administrativt kan være på plads. Den efterfølgende regulering af miljøbidraget efter Finansministeriets generelle pris- og lønindeks, vil ske første gang pr. 1. januar Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende ret Lovforslaget 1 I lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, som ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 og 106 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 9

10 1. Lovens titel affattes således: Lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. 1. Loven har til formål at sikre finansieringsgrundlaget for udbetaling af en godtgørelse ved aflevering af affald i form af motorkøretøjer til affaldshåndtering samt opkrævning af skrotningsbidrag fra bilimportører m.v. 2. Loven omfatter følgende motorkøretøjer: Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. 2. I 1 udgår samt opkrævning af skrotningsbidrag fra bilimportører m.v. 1) Biler, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet (personbil M1), og 2) biler, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg (varebil N1). Stk. 2. Ved forsikringsselskaber forstås i denne lov de forsikringsselskaber eller disses repræsentanter, jf. 2, stk. 1, i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., der tegner ansvarsforsikring for motorkøretøjer. Stk. 3. Loven gælder ikke for motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselslovens bestemmelser om selvforsikrede køretøjer og som følge heraf ikke er dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab. Stk. 4. Dog gælder 7 a, 7 b og 7 c for de i stk. 3 nævnte køretøjer. 3. 2, stk. 4, ophæves. 3. Ejeren af en bil, der er omfattet af 2 og indregistreret i Danmark, skal årligt betale et miljøbidrag på 60 kr. 4. I 3 ændres»60 kr.«til:»96 kr.«. 5. I 3 indsættes efter 1. pkt.: Stk. 2. Miljøbidraget reguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Kapitel 3 a - Skrotningsbidrag 6. Kapitel 3 a ophæves. 7 a. Den, der erhvervsmæssigt importerer 10

11 eller i Danmark fremstiller motorkøretøjer i form af personbiler (M1) eller varebiler (N1) skal, medmindre motorkøretøjet ikke bliver indregistreret i Danmark, betale et skrotningsbidrag, jf. 7 b, til skrotning af udtjente motorkøretøjer. 7 b. Det i 7 a nævnte bidrag udgør: 1) 1,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2002, 2) 3,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i 2003, 3) 7,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i 2004, 4) 10,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i 2005 og 5) 15,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i Stk. 2. Skrotningsbidraget indbetales til miljøministeren. Stk. 3. Betales skrotningsbidraget ikke rettidigt, skal der betales rente herfor. Forrentning sker fra forfaldsdato for skrotningsbidraget. Skrotningsbidraget forrentes med 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdato. 7 c. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af skrotningsbidraget, herunder om opkrævning og indbetaling. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at administrationen af skrotningsbidraget henlægges til private organisationer, foreninger, virksomheder eller lignende. Miljøministeren kan herunder fastsætte regler om 1) kontrol og tilsyn med private organisationer, foreninger, virksomheder eller lignende, som administrerer skrotningsbidraget, herunder om regnskab, regnskabsinstruks og beretning samt revision i henhold til en af miljøministeren fastsat revisionsinstruks, 2) private organisationers, foreningers, virksomheders eller lignendes opbevaring af materiale om administration af skrotningsbidraget, herunder om opkrævning og indbetaling, og 3) tilvejebringelse og videregivelse af oplysninger og dokumentation af enhver art om administration af skrotningsbidraget, herunder om opkrævning og indbetaling, til 11

12 brug for myndighedernes kontrol med ordningen. Stk. 3. Miljøministeren kan i forbindelse med, at administrationen af skrotningsbidraget henlægges til private organisationer, foreninger, virksomheder eller lignende, fastsætte regler om, at den, der erhvervsmæssigt importerer eller i Danmark fremstiller motorkøretøjer i form af personbiler eller varebiler, jf. 7 a, skal lade sig registrere hos de private organisationer, foreninger, virksomheder eller lignende, der administrerer skrotningsbidraget.«8 a. Miljøministeren fører tilsyn med, at reglerne i kapitel 3 a om skrotningsbidraget og de regler, der er fastsat med hjemmel i 7c, overholdes a, stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 2. Afgørelser, der træffes i henhold til reglerne i kapitel 3 a om skrotningsbidrag og de regler, der er fastsat med hjemmel i 7c, kan påklages til miljøministeren. Stk. 3. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der er tillagt ministeren. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2. Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 3, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren. 8. I 8 a, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres stk. 3 til: stk Loven træder i kraft den 1. april

Forslag. til. Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (nedsættelse af miljøbidrag)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (nedsættelse af miljøbidrag) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (nedsættelse af miljøbidrag) 1 I lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning

Læs mere

Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2013-14 Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning

Læs mere

2013/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til

2013/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken) Forslag. til 2013/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 1. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j,nr. MST-7012-00011 Fremsat den 3. oktober 2013 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

2016/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. (Nedsættelse af miljøbidrag)

2016/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Forslag. til. (Nedsættelse af miljøbidrag) 2016/1 LSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j. nr. MST-7012-00039 Fremsat den 10. november

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 77 Folketinget 2016-17 Fremsat den 10. november 2016 af miljø- og fødevareministeren Esben Lunde Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) BEK nr 1394 af 24/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7012-00036 Senere ændringer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Udkast til lovforslaget blev sendt i ekstern høring den 2. juli Høringsfristen udløb den 6. august 2012 kl

Udkast til lovforslaget blev sendt i ekstern høring den 2. juli Høringsfristen udløb den 6. august 2012 kl Miljøudvalget 2013-14 L 31 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00021 Ref. ahl/melga Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag

Læs mere

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg.

Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. J.nr. 764-00065 Den Miljøministerens svar på spørgsmål nr. 143 (alm. del) stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Spørgsmål 143 Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. januar 2008

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag og ændring af bekendtgørelse om bilskrot.

Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag og ændring af bekendtgørelse om bilskrot. NOTAT Jord og Affald Ref. BIKOP Den 7. oktober 2016 Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag og ændring af bekendtgørelse om bilskrot. Problemstilling Udkast til lovforslag og bekendtgørelsesændring

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 291 Offentligt Ministeren J.nr. MST-705-00066 Den 22. april 2009 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. J, stillet af Nick Hækkerup i Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget L 190 Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 190 Bilag 5 Offentligt 19. maj 2015 J.nr. 15-0510314 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 190 - Forslag til Lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven (Ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for

Forslag. Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2016-17 Fremsat den 6. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019 1. Staten yder for 2016

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Lovforslag nr. L 56 Folketinget 2014-15 Fremsat den 6. november 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Finansiering

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget Lovforslag nr. L 53 Folketinget 2009-10 Fremsat den 30. oktober 2009 af Thor Pedersen (V), Mogens Lykketoft (S), Søren Espersen (DF), Holger K. Nielsen (SF) og Helge Adam Møller (KF) Forslag til Lov om

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25.

Hermed sendes udkast til bekendtgørelsen om gebyrer for vejtransportområdet i høring med frist for bemærkninger senest den 25. Til høringsparterne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Høring over udkast til bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer for vejtransportområdet

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane

Forslag. Lov om ophævelse af lov om Banedanmark og ændring af lov om jernbane 2009/1 LSF 214 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin. Fremsat den 29. april 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Bilag 125 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Administrative bøder og påbud om aflevering af nummerplader) I lov nr. 473

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4.

Skatteministeriet J. nr Udkast. 1. I 2, stk. 1, nr. 7, 1. pkt.,indsættesefter vedrører :, jf. dog stk. 4. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt (02) Skatteministeriet J. nr. 13-0578850 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere