Bemærkninger til lovforslaget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til lovforslaget"

Transkript

1 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag) 1 I lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, som ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 og 106 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 1. Lovens titel affattes således: Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. 2. I 1 udgår samt opkrævning af skrotningsbidrag fra bilimportører m.v. 3. 2, stk. 4, ophæves. 4. I 3 ændres»60 kr.«til:»96 kr.«. 5. I 3 indsættes efter 1. pkt.: Miljøbidraget reguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb. 6. Kapitel 3 a ophæves a, stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og I 8 a, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres stk. 3 til: stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets hovedindhold Lovforslagets baggrund Formålet med skrotningsgodtgørelsen Baggrund for fastsættelse af størrelsen på miljøbidraget Hovedpunkter i lovforslaget... 4

2 2.1. Forhøjelse af miljøbidraget Gældende ret Lovforslaget Ophævelse af kapitel 3 a om skrotningsbidrag Gældende ret Lovforslaget Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Hørte myndigheder og organisationer m.v Sammenfattende skema Indledning 1.1. Lovforslagets hovedindhold Der er behov for at sikre balance mellem udgifter og indtægter i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse for udtjente person- og varebiler, idet antallet af skrotbiler er steget markant de seneste år. Hovedformålet med lovforslaget er derfor at foreslå en forhøjelse af miljøbidraget fra 60 til 96 kr. og at indføre en pristalsregulering heraf. Det foreslås desuden at ophæve lovens kapitel 3 a om producenternes betaling af skrotningsbidrag for biler markedsført i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2006, da disse bestemmelser ikke længere finder anvendelse Lovforslagets baggrund I 1999 vedtog Folketinget lov nr. 372 af 2. juni 1999 om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med skrotning af biler. Den er senere ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 og lov nr. 428 af 6. juni Loven indførte en ordning, hvorefter alle ejere af en person- eller varebil skal betale et årligt miljøbidrag til brug for finansiering af en skrotningsgodtgørelse, som udbetales til bilejeren, når denne afleverer sit udtjente køretøj (skrotbil) til en godkendt ophugger. Loven suppleres af bekendtgørelse nr af 1. november 2010 om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. I denne bekendtgørelse fastsættes bl.a. skrotningsgodtgørelsens størrelse. Bekendtgørelse nr af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra regulerer affaldshåndteringen af skrotbiler, herunder hvordan affaldet skal håndteres, godkendelse af ophuggere, udstedelse af skrotningsattest, samt producentansvaret for biler. Skrotningsgodtgørelsen finansieres af bilejerne, som i dag årligt betaler et miljøbidrag på 60 kr. via den lovpligtige ansvarsforsikring, dvs. miljøbidraget opkræves af forsikringsselskaberne. Der er i lovens 6, stk. 4, hjemmel til, at miljøministeren kan fastsætte størrelsen af skrotningsgodtgørelsen. Skrotningsgodtgørelsen er reguleret i 8, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og udgør i dag kr. For at sikre den nødvendige balance i ordningen 2

3 ændres bekendtgørelsen samtidigt, så skrotningsgodtgørelsen nedjusteres fra kr. til kr Formålet med skrotningsgodtgørelsen Formålet med skrotningsgodtgørelsen er at give den enkelte bilejer et økonomisk incitament til at aflevere sin skrotbil hos en godkendt og miljø- eller kvalitetscertificeret autoophugger med henblik på at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af skrotbiler. Ved ordningens etablering i 2000 blev en skrotningsgodtgørelse på kr. pr. skrotbil indført. Skrotningsgodtgørelsen skulle dengang finansiere omkostningen ved at aflevere sin bil hos en miljøgodkendt certificeret autoophugger, samt give bilejeren en mindre kontant præmie. I 2000 udgjorde den gennemsnitlige omkostning ved at aflevere sin skrotbil ca kr., hvilket betyder, at der ved ordningens start gennemsnitligt var en økonomisk præmie på ca. 500 kr. for at aflevere sin bil hos en godkendt ophugger. I 2007 blev der som følge af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer indført producentansvar for både nye og gamle biler. Det betyder, at enhver bilproducent/importør skal sikre, at en bilejer kan aflevere sin skrotbil uden omkostninger til godkendt ophugger. De danske bilimportører har til dette formål etableret en kollektiv ordning (Refero), som omfatter ca. 40 ophuggere ud af de ca. 220 godkendte ophuggere. Hos de ophuggere, som indgår i Refero-ordningen, kan bilejere aflevere skrotbiler uden omkostninger. Ophuggere, der ikke er en del af denne ordning, kan tage penge for at modtage skrotbiler. Producentansvaret omfatter kun selve miljøbehandlingen og dækker derfor ikke omkostninger til transport til ophuggeren og administration i forhold til afmelding i motorregisteret m.v. I dag koster det typisk 500 kr. for transport af en skrotbil til nærmeste ophugger og 250 kr. for administration i forhold til afmelding i motorregisteret, indsendelse af anmodning om skrotningsgodtgørelse m.v. Desuden kan ophuggeren opkræve betaling for affaldshåndteringen, hvis væsentlige dele mangler på skrotbilen. Dette følger af EU-direktivet om udtjente køretøjer, og er reguleret i 18 i bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra. Af bestemmelsen fremgår det, at beløbet højst må svare til materialeværdien af de manglende komponenter, og at det højst må udgøre 300 kr. for en manglende motor, 100 kr. for en manglende gearkasse og 100 kr. for en manglende katalysator. Bilejeren kan vælge selv at varetage administrationen samt selv at transportere sin skrotbil til ophuggeren. Som følge af det producentansvar, der trådte i kraft i 2007, fungerer ordningen med skrotningsgodtgørelse i dag som supplerende incitament til at aflevere skrotbiler hos godkendte ophuggere, fordi der oveni muligheden for at aflevere sin skrotbil uden omkostninger gives en økonomisk præmie, som kan dække eventuelle omkostninger til transport m.v. Den nuværende skrotningsgodtgørelse på kr. indebærer, at der efter de ovenfor beskrevne typiske omkostninger til ophuggeren er mellem kr. tilbage til bilejeren i såkaldt præmie, hvis bilen afleveres hos en ophugger omfattet af producentansvarsordningen. Ved at reducere skrotningsgodtgørelsen til kr. vil dette beløb udgøre mellem kr. afhængigt af skrotbilens stand Baggrund for fastsættelse af størrelsen på miljøbidraget Ordningen er statsfinansiel neutral og skal balancere over en fireårig periode, jf. Finansministeriets budgetvejledning. Der er derfor behov for at justere satserne i ordningen, idet et tidligere overskud på ordningen (200 mio. kr.) ved udgangen af 2012 er nedbragt til et underskud på ca. 5 mio. kr. Den hurtige afvikling af overskuddet skyldes en markant stigning i antallet af udbetalte skrotningsgodtgørelser siden 2010, hvor antallet er steget med ca. 10 % om året, så der nu udbetales skrotningsgodtgørelse på omkring biler om året. Hvis 10 %- stigningen fortsætter, vil der ved udgangen af 2013 være et underskud på ordningen på ca. 83 mio. kr. Ved udgangen af maj måned 2013 ses en stigning på 9,4 % i forhold til samme periode det foregående år. Miljøbidraget udgjorde oprindeligt 90 kr., men blev ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (se L 132, FT , 2. samling) nedjusteret til 60 kr. i 2002 for at bidrage til at afvikle overskuddet på omkring 200 mio. kr. På samme tidspunkt blev skrotningsgodtgørelsen desuden opjusteret fra kr. til kr., idet omkostningerne til affaldsbehandling blev øget som følge af skærpede EU-krav til genanvendelse af glas og plast fra skrotbiler. I 2002 havde skrotningsgodtgørelsen 3

4 fortsat til formål at finansiere affaldshåndteringen. Da der blev indført producentansvar i 2007 ændrede ordningen karakter og fungerede derfra som supplerende incitament til at aflevere skrotbiler hos godkendte ophuggere. Skrotningsgodtgørelsen blev i forbindelse med indførsel af producentansvar i 2007 fastholdt på kr. Som et yderligere bidrag til at sikre balancen vil bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler samtidig blive ændret, så skrotningsgodtgørelsen nedjusteres fra kr. til kr. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 4, kan der dog senere ske en regulering af skrotningsgodtgørelsens størrelse, hvis udviklingen i bilbestand og antal skrotbiler bliver anderledes end forudsat. Det er forbundet med relativ stor usikkerhed at vurdere, hvordan udviklingen i antallet af skrottede biler vil være fremadrettet. De foreslåede satser forventes at gøre ordningen robust overfor en fortsat stigning i antallet af skrotbiler. 2. Hovedpunkter i lovforslaget 2.1. Forhøjelse af miljøbidraget Gældende ret Ifølge lovens 3, stk. 1, udgør miljøbidraget, som ejeren af en person- og varebil opkræves årligt via den lovpligtige ansvarsforsikring, 60 kr. Miljøbidraget er fast og bliver ikke løbende reguleret som følge af den generelle pris- og lønudvikling. Det følger af lovens 6, stk. 4, at ministeren fastsætter størrelsen af godtgørelsen. Beløbet er i dag fastsat til kr. i 8, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler Lovforslaget Det foreslås, at miljøbidraget øges fra 60 kr. til 96 kr. Forslaget skal sikre, at der opnås balance mellem indtægterne i form af miljøbidrag og udgifterne i form af godtgørelse og administration af ordningen. For at bidrage yderligere til at sikre den nødvendige balance på ordningen, vil bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler samtidig blive ændret, så skrotningsgodtgørelsen nedjusteres fra kr. til kr. Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 4, kan der dog senere ske en regulering af skrotningsgodtgørelsens størrelse, hvis udviklingen i bilbestand og antal skrotbiler bliver anderledes end forudsat. I årene blev der oparbejdet et overskud på ordningen (ca. 200 mio. kr.), idet der ikke blev skrottet så mange biler, som forventet ved indførsel af ordningen. Miljøbidraget var 90 kr. årligt, og skrotningsgodtgørelsen kr. Miljøbidraget blev derfor i 2002 nedjusteret til 60 kr., ligesom skrotningsgodtgørelsen blev forhøjet til kr. Siden 2010 er der sket en markant stigning i antallet af skrottede biler på ca. 10 % om året, så der nu udbetales skrotningsgodtgørelse for omkring biler om året. Indtægter på ordningen stiger ikke i samme omfang, og det forventes derfor, at ordningen ved udgangen af 2013 vil være i underskud med ca. 83 mio. kr. Det er derfor forudsat, at der også i 2013 vil være en stigning på 10 % i antallet af udbetalte skrotningsgodtgørelser svarende til ca stk. Selvom der siden toppunktet i 2011 kan iagttages en aftagende stigning i antallet af udbetalte skrotningsgodtgørelser, er der antaget en fortsat kraftig stigning i antallet af skrotbiler. Der antages på den baggrund en gennemsnitlig årlig stigning på 8 % fra 2014 til Det forventes, at antallet af skrotbiler vil falde lidt som følge af den midlertidige forhøjelse af reparationsgrænsen for totalskadede biler i 2014 og 2015, der fremgår af Vækstplan Danmark. Skatteministeriet vurderer, at dette vil berøre omkring køretøjer pr. år. Ved forhøjelse af miljøbidraget og samtidig nedsættelse af skrotningsgodtgørelsen til kr. tilstræbes det, at det akkumulerede underskud gradvis afvikles frem til udgangen af 2017, hvor det vurderes, at ordningen vil være i balance. De foreslåede satser forventes desuden at gøre ordningen robust overfor en fortsat stigning i antallet af skrotbiler. 4

5 Ordningen vil blive evalueret 1 år efter lovens ikrafttræden. Evalueringen vil blive finansieret over miljøbidraget. For at bidrage til at sikre robustheden foreslås det desuden, at miljøbidraget reguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Miljøbidraget opkræves af forsikringsselskaberne via den lovpligtige ansvarsforsikring, jf. lovens 4. Øvrige bestemmelser vedr. opkrævning af miljøbidraget fremgår af 1 i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag og udbetaling af skrotningsgodtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Nærmere bestemmelser om den årlige prisregulering vil blive udmøntet i denne bekendtgørelse. En ændring af miljøbidraget kræver ændringer i forsikringsselskabernes databaser og faktureringssystemer. Med henblik på at minimere de administrative omkostninger knyttet til dette, oplyser brancheforeningen Forsikring & Pension, at det i forbindelse med den løbende prisregulering, er nødvendigt med et varsel på 4 mdr. I forbindelse med udmøntningen af de nærmere bestemmelser for prisreguleringen, vil det blive sikret, at forsikringsselskaberne får oplyst det kommende kalenderårs sats for miljøbidraget (i kronebeløb) senest 4 måneder før opreguleringen skal finde sted Ophævelse af kapitel 3 a om skrotningsbidrag Gældende ret I 2002 blev der som følge af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer indført producentansvar for nye biler, hvilket betød, at bilproducenter eller de bilimportører, der markedsførte et køretøj efter 1. juli 2002, skulle afholde alle eller en betydelig del af udgifterne til affaldshåndteringen. Som følge af at Danmark allerede på dette tidspunkt havde indført ordningen med skrotningsgodtgørelse som en finansiering af affaldshåndtering, blev bestemmelsen i direktivet implementeret ved at producenterne/bilimportørerne bidrog til finansiering af denne ordning ved at indbetale et skrotningsbidrag pr. indregistreret motorkøretøj. Der blev således ved lov nr. 385 af 6. juni 2006 om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (L 132, FT , 2. samling) bl.a. indsat et nyt kapitel i loven med reglerne herom. Producenters og importørers pligt til betaling af skrotningsbidrag er, jf. lovens 7 b, gældende i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2006, idet forventningen var, at der ville blive indført producentansvar for alle biler fra 1. januar Dette skete ved en ændring af miljøbeskyttelsesloven, jf. lov nr. 508 af 7. juni 2006 om ændring af miljøbeskyttelsesloven (producentansvar for person- og varebiler), se L 214, FT ) Lovforslaget Det foreslås, at lovens kapitel 3 a om producenternes indbetaling af skrotningsbidrag (og andre bestemmelser med tilknytning hertil) ophæves, idet indbetaling af skrotningsbidrag ikke længere er nødvendigt. Dette skyldes, at der pr. 1. januar 2007 i miljøbeskyttelsesloven (lov nr. 508 af 7. juni 2006) blev indført producentansvar for alle biler, og at producenterne derfor fra dette tidspunkt har fået det fulde ansvar for at afholde udgifterne til affaldshåndtering, dvs. at sikre, at en bilejer kan aflevere sin skrotbil uden omkostninger til godkendt ophugger. Behovet for at indbetale skrotningsbidrag er derfor bortfaldet, idet producenterne/bilimportørerne i stedet for at medfinansiere skrotningsgodtgørelsesordningen nu stiller mulighed for gratis aflevering af skrotbiler til rådighed igennem den kollektive ordning Refero. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Ændringen af miljøbidragets størrelse og de øvrige forslag til ændringer af loven vil ikke have hverken positive eller negative konsekvenser for stat, regioner og kommuner. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at miljøbidraget skal dække udgifterne til en godtgørelsesordning, herunder omkostninger til administration af og information om ordningen. Administration af udbetalingen af skrotningsgodtgørelse varetages fortrinsvis af den af miljøministeren udpegede eksterne administrator, jf. lovens 7 og 8. Det er i dag Miljøordning for Biler, som er en selvejende institution, der er udpeget af ministeren, jf. 7, stk. 1, i 5

6 bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Miljøstyrelsen varetager også administrative opgaver i forbindelse med ordningen, herunder sagsbehandling af dispensationssager, samt træffer afgørelser i de sager, hvor Miljøordning for Biler ikke finder betingelserne for udbetaling af skrotningsgodtgørelse opfyldt, eller hvor der opstår tvivl, om betingelserne er opfyldt, jf. 13, stk. 3, i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. Miljøbidraget forudsættes at skulle dække offentlige myndigheders omkostninger til opkrævning af bidraget. Det er således forudsat, at miljøbidraget skal finansiere både omkostninger hos den udpegede administrator, som i dag er Miljøordning for Biler, samt omkostninger til Miljøstyrelsens administration. Siden ordningens etablering har Miljøstyrelsen været kompenseret med kr. årligt inden for ordningen. Dette modsvarer imidlertid ikke styrelsens anvendte tid. Det forudsættes derfor, at styrelsen fremover bliver kompenseret årligt med et beløb, der svarer til styrelsens anvendte tid. Der forventes en stigning i kompensation på mellem og Hertil kommer et forventet årligt budget til informationskampagner på kr., som også finansieres af miljøbidraget. Hertil kommer et forventet årligt budget til informationskampagner på kr., som også finansieres af miljøbidraget. Administrationsomkostningerne har og vil fortsat have marginal betydning for miljøbidragets størrelse. Hvis Miljøstyrelsens kompensation forhøjes med kr. pr. år svarer det til 0,40 kr. pr. indregistreret person- og varebiler årligt. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljøbidraget opkræves af forsikringsselskaberne via den lovpligtige ansvarsforsikring, jf. lovens 4. Forsikringsselskaberne vil derfor have administrative omkostninger knyttet til at ændre satsen på miljøbidraget, idet der årligt skal ændres i selskabernes databaser og faktureringssystemer. For at sikre at administrationsomkostningerne til dette er minimale, vil det blive sikret, at forsikringsselskaberne får oplyst det kommende kalenderårs sats for miljøbidrag (i kronebeløb) senest 4 måneder før opreguleringen skal finde sted. Lovforslaget skønnes ikke i øvrigt at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Skrotningsgodtgørelsen vil fortsat være af en sådan størrelse, at incitamentet til at aflevere sin skrotbil hos godkendte ophuggere bevares. De godkendte ophuggere kan således fastholde, at bilejerne afleverer deres skrotbil hos dem og der sker dermed ikke ændring i forretningsgrundlaget. Udover de miljømæssige fordele ved at fastholde, at skrotbiler afleveres hos godkendte ophuggere, er der også tale om at fastholde arbejdspladser i en branche, der i høj grad beskæftiger ufaglærte. Branchen vurderer, at godkendt autoophug i dag beskæftiger omkring 700 ansatte. Varebiler og firmabiler er også omfattet af reglerne for skrotningsgodtgørelse. En forøgelse af miljøbidraget vil derfor betyde en økonomisk konsekvens for den del af erhvervslivet, som anvender firma- og varebiler. En forøgelse af miljøbidraget på 36 kr. pr. varebil pr. år giver merudgifter på i alt 20,7 mio. kr. i Denne merudgift er estimeret under antagelse af, at samtlige varebiler er indregistreret af virksomheder. Der vil desuden også ske en forøgelse af miljøbidraget på 36 kr. pr. firmabil. Samlet set vurderes det dog, at omfanget af disse forøgede omkostninger er minimalt set i forhold til øvrige udgifter til vare- og firmabiler, f.eks. brændstof, vægtafgift m.v. Virksomheder, der skrotter deres varebiler, modtager desuden skrotningsgodtgørelse, hvilket vurderes at øge brugtsalgs-værdien af varebiler. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Det vurderes, at lovforslaget vil sikre en velfungerende ordning. Skrotningsgodtgørelsen anses fortsat at være i en størrelsesorden, som gør det attraktivt for bilejeren at aflevere sin skrotbil fremfor at henstille den enten på privat grund, offentlig vej eller i naturen. Ophugning og miljøbehandling hos godkendte og miljø- eller kvalitetsledelsescertificerede ophuggere betyder, 6

7 at der føres tilsyn med virksomheden via miljøgodkendelsen, samt årlige audits foretaget af uafhængig tredjepart. Desuden sikrer ordningen, at genanvendelses- og nyttiggørelsesmål i EUdirektiv 2000/53/EF af 18. september om udrangerede køretøjer overholdes. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen direkte EU-retlige aspekter. Loven understøtter dog en efterlevelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer, EF-Tidende 2000, nr. L 269, side 34, idet skrotningsgodtgørelsen giver bilejerne yderligere incitament til at anvende de miljøgodkendte og certificerede autoophuggere. Det betyder, at lovforslaget således giver incitamenter til, at direktivets miljømålsætninger efterleves og til, at der i overensstemmelse med direktivet udstedes en skrotningsattest, når et udtjent køretøj afleveres til miljøbehandling, idet dette bl.a. er forudsætningen for, at der kan udbetales en skrotningsgodtgørelse. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Udfyldes efter høring 9. Sammenfattende skema Positive Negative konsekvenser/mindre udgifter konsekvenser/merudgifter Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen. Certificerede og godkendte autoophuggere fastholder deres forretning. Ingen Mindre årlige administrative omkostninger for forsikringsselskaberne i forbindelse med løbende ændring af miljøbidragets størrelse. For virksomheder med vare- og firmabiler: årlig merudgift pr. bil på 36 kr. I alt for erhvervslivet udgør dette en årlig udgift på 20,7 mio. kr. i 2014 for varebiler. Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Ingen Fastholdelse af incitamentet til at aflevere skrotbiler hos godkendte ophuggere vil sikre fortsat miljøbehandling af farlige stoffer og væsker, samt sikre genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcerne i skrotbiler. Ingen Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 7

8 Til 1 Til nr. 1 Det foreslås at udelade ordet skrotningsbidrag i lovens titel, da kapitel 3 a om producenternes betaling af skrotningsbidrag for køretøjer markedsført i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2006, (og andre bestemmelser i tilknytning hertil) foreslås ophævet, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 2 Det foreslås at ændre formålsbestemmelsen i lovens 1, stk. 1, således at opkrævning af skrotningsbidrag fra bilimportører m.v. ikke længere indgår i formålet. Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ophævelse af lovens kapital 3 a om bilimportørernes og producenternes betaling af skrotningsbidrag, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 3 Det foreslås, at 2, stk. 4, der indeholder henvisninger til bestemmelser i kapitel 3 a om skrotningsbidrag, ophæves. Forslaget er en konsekvens af den foreslåede ophævelse af lovens kapitel 3 a om bilimportørernes og producenternes betaling af skrotningsbidrag for køretøjer markedsført i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2006, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 4 Beløbet i lovens 3 foreslås forhøjet fra 60 kr. til 96 kr. Ved denne forhøjelse af miljøbidraget og samtidige ændring af 8, stk. 1, i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, således at skrotningsgodtgørelsen nedsættes fra kr. til kr. tilstræbes det, at det akkumulerede underskud gradvist kan afvikles frem til udgangen af 2017, hvor det vurderes, at ordningen vil være i balance. De foreslåede satser forventes desuden at gøre ordningen robust overfor en fortsat stigning i antallet af skrotbiler. Baggrunden for de foreslåede satser er en forventet fortsat stigning i antallet af skrotbiler, jf. afsnit i de almindelige bemærkninger. Der er desuden antaget, at bestanden af person- og varebiler (og dermed indtægten fra miljøbidraget) vil stige med 1 % årligt, idet der har været stigning i bilbestanden de sidste fem år. Såfremt udviklingen i bilbestand og antallet af skrotbiler bliver anderledes end forudsat, vil der kunne skabes balance på ordningen ved at regulere skrotningsgodtgørelsens størrelse med hjemmel i bemyndigelsen i den gældende lovs 6, stk. 4. Det er vanskeligt at vurdere præcis, hvor høj skrotningsgodtgørelsen skal være for, at der er det rette incitament for bilejeren. Det vurderes, at en skrotningsgodtgørelse på kr. vil kunne sikre en fortsat velfungerende ordning. Incitamentet til at aflevere skrotbilen til en godkendt ophugger mindskes en smule, men vurderes fortsat at være i en størrelsesorden, som gør det attraktivt for bilejeren at aflevere sin skrotbil frem for at henstille den enten på privat grund, offentlig vej eller i naturen eller aflevere den til en autoophugger uden godkendelse. Det er planlagt, at ordningen evalueres 1 år efter lovens ikrafttræden. Evalueringen vil omfatte såvel beskæftigelseseffekt som miljøeffekt. Evalueringen vil blive finansieret som en del af ordningen. For at modvirke eventuelle negative konsekvenser af at nedsætte skrotningsgodtgørelsen vil der desuden fremadrettet blive afholdt jævnlige informationskampagner om ordningen, så det sikres, at borgerne er informeret om korrekt adfærd i forhold til håndtering af skrotbiler, herunder muligheden for at få udbetalt skrotningsgodtgørelse. Til nr. 5 8

9 Det foreslås at indsætte et 2. pkt. i lovens 3 med henblik på at regulere miljøbidraget årligt - med virkning for de miljøbidrag, der opkræves fra og med den 1. januar det pågældende år - med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb foreslås afrundet opad til nærmeste hele kronebeløb. Dette foreslås for at bidrage til at sikre robustheden i ordningen. Nærmere bestemmelser om den årlige prisregulering vil blive udmøntet i bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. I forbindelse med udmøntningen vil det blive sikret, at forsikringsselskaberne får oplyst det kommende kalenderårs sats for miljøbidrag (i kronebeløb) senest 4 måneder før opreguleringen skal finde sted. Det kommende kalenderårs miljøbidrag vil blive reguleret på grundlag af det på det tidspunkt seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Til nr. 6 Det foreslås at ophæve lovens kapitel 3 a om bilimportørers og producenters betaling af skrotningsbidrag for køretøjer markedsført i perioden 1. juli 2002 til 31. december Kapitel 3 a kan ophæves, idet pligten for bilimportører og producenter til at indbetale skrotningsbidrag ophørte med udgangen af 2006, jf. den gældende lovs 7 b. Dette skyldes, at der pr. 1. januar 2007 blev indført producentansvar for alle biler, og at producenterne derfor fra dette tidspunkt har fået det fulde ansvar for at afholde udgifterne til affaldshåndtering, dvs. at sikre at en bilejer kan aflevere sin skrotbil uden omkostninger til godkendt ophugger. Behovet for at indbetale skrotningsbidrag er derfor bortfaldet, idet producenterne/bilimportørerne i stedet for at medfinansiere skrotningsgodtgørelsesordningen, nu stiller mulighed for gratis aflevering af skrotbiler til rådighed igennem den kollektive ordning Refero. Til nr. 7 Det foreslås at ophæve 8 a, stk. 1 og 2, som en konsekvens af den foreslåede ophævelse af lovens kapitel 3 a, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til nr. 8 Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at det foreslås at ophæve lovens 8 a, stk. 1 og 2, jf. lovforslagets 1, nr. 6. Til 2 Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. april Forsikringsselskaberne har behov for 3 måneder fra Folketingets vedtagelse til ændringen af miljøbidraget fra 60 kr. til 96 kr. administrativt kan være på plads. Den efterfølgende regulering af miljøbidraget efter Finansministeriets generelle pris- og lønindeks, vil ske første gang pr. 1. januar Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende ret Lovforslaget 1 I lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler, som ændret ved lov nr. 385 af 6. juni 2002 og 106 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændringer: 9

10 1. Lovens titel affattes således: Lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. 1. Loven har til formål at sikre finansieringsgrundlaget for udbetaling af en godtgørelse ved aflevering af affald i form af motorkøretøjer til affaldshåndtering samt opkrævning af skrotningsbidrag fra bilimportører m.v. 2. Loven omfatter følgende motorkøretøjer: Lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler. 2. I 1 udgår samt opkrævning af skrotningsbidrag fra bilimportører m.v. 1) Biler, der er indrettet til at benyttes til befordring af højst 9 personer føreren medregnet (personbil M1), og 2) biler, der er indrettet til at benyttes til godsbefordring, og som har en tilladt totalvægt på ikke over 3500 kg (varebil N1). Stk. 2. Ved forsikringsselskaber forstås i denne lov de forsikringsselskaber eller disses repræsentanter, jf. 2, stk. 1, i lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., der tegner ansvarsforsikring for motorkøretøjer. Stk. 3. Loven gælder ikke for motordrevne køretøjer, der er omfattet af færdselslovens bestemmelser om selvforsikrede køretøjer og som følge heraf ikke er dækket af en forsikring i et ansvarsforsikringsselskab. Stk. 4. Dog gælder 7 a, 7 b og 7 c for de i stk. 3 nævnte køretøjer. 3. 2, stk. 4, ophæves. 3. Ejeren af en bil, der er omfattet af 2 og indregistreret i Danmark, skal årligt betale et miljøbidrag på 60 kr. 4. I 3 ændres»60 kr.«til:»96 kr.«. 5. I 3 indsættes efter 1. pkt.: Stk. 2. Miljøbidraget reguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb. Kapitel 3 a - Skrotningsbidrag 6. Kapitel 3 a ophæves. 7 a. Den, der erhvervsmæssigt importerer 10

11 eller i Danmark fremstiller motorkøretøjer i form af personbiler (M1) eller varebiler (N1) skal, medmindre motorkøretøjet ikke bliver indregistreret i Danmark, betale et skrotningsbidrag, jf. 7 b, til skrotning af udtjente motorkøretøjer. 7 b. Det i 7 a nævnte bidrag udgør: 1) 1,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i perioden 1. juli 2002 til 31. december 2002, 2) 3,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i 2003, 3) 7,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i 2004, 4) 10,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i 2005 og 5) 15,00 kr. pr. motorkøretøj indregistreret i Stk. 2. Skrotningsbidraget indbetales til miljøministeren. Stk. 3. Betales skrotningsbidraget ikke rettidigt, skal der betales rente herfor. Forrentning sker fra forfaldsdato for skrotningsbidraget. Skrotningsbidraget forrentes med 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned fra forfaldsdato. 7 c. Miljøministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af skrotningsbidraget, herunder om opkrævning og indbetaling. Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at administrationen af skrotningsbidraget henlægges til private organisationer, foreninger, virksomheder eller lignende. Miljøministeren kan herunder fastsætte regler om 1) kontrol og tilsyn med private organisationer, foreninger, virksomheder eller lignende, som administrerer skrotningsbidraget, herunder om regnskab, regnskabsinstruks og beretning samt revision i henhold til en af miljøministeren fastsat revisionsinstruks, 2) private organisationers, foreningers, virksomheders eller lignendes opbevaring af materiale om administration af skrotningsbidraget, herunder om opkrævning og indbetaling, og 3) tilvejebringelse og videregivelse af oplysninger og dokumentation af enhver art om administration af skrotningsbidraget, herunder om opkrævning og indbetaling, til 11

12 brug for myndighedernes kontrol med ordningen. Stk. 3. Miljøministeren kan i forbindelse med, at administrationen af skrotningsbidraget henlægges til private organisationer, foreninger, virksomheder eller lignende, fastsætte regler om, at den, der erhvervsmæssigt importerer eller i Danmark fremstiller motorkøretøjer i form af personbiler eller varebiler, jf. 7 a, skal lade sig registrere hos de private organisationer, foreninger, virksomheder eller lignende, der administrerer skrotningsbidraget.«8 a. Miljøministeren fører tilsyn med, at reglerne i kapitel 3 a om skrotningsbidraget og de regler, der er fastsat med hjemmel i 7c, overholdes a, stk. 1 og 2, ophæves. Stk. 2. Afgørelser, der træffes i henhold til reglerne i kapitel 3 a om skrotningsbidrag og de regler, der er fastsat med hjemmel i 7c, kan påklages til miljøministeren. Stk. 3. Miljøministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet styrelse eller tilsvarende institution til at udøve de beføjelser, der er tillagt ministeren. Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2. Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 3, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren. 8. I 8 a, stk. 4, der bliver stk. 2, ændres stk. 3 til: stk Loven træder i kraft den 1. april

Samråd den 22.04.2009

Samråd den 22.04.2009 Samråd den 22.04.2009 Skatteministeren og jeg besvarer de to samrådsspørgsmål som i kan stille spørgsmål til selvfølgelig Samrådsspørgsmålet er jo også formuleret på den måde, som også [ ] har fremstillet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. marts 2012 Sag 139/2010 (1. afdeling) Danish Car Service ApS (advokat Niels Lomborg) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen) I tidligere

Læs mere

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,.

3. I 6, stk. 5, nr. 1, ændres Centralregisteret for Motorkøretøjer til Køretøjsregistret og og ændres til:,. Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation, betingelser for udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven) 1) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv. (registreringsloven)

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Genanvendelse i bilindustrien

Genanvendelse i bilindustrien Genanvendelse i bilindustrien Tejs Laustsen Jensen Skibsteknisk Selskab 12. September 2011 Konsumprodukt Ved skrotningstidspunkt helt primært private ejere 2.1 millioner personbiler i Danmark Gennemsnitlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Det Systemiske Risikoråd) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, som ændret ved 2 i lov nr. 512 af 16.

Læs mere

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 9 q, stk. 3, 4, og 6, 9 r, 9 s, 9 t, 9 u, stk. 1 og 4, 44, stk. 1 og

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 14 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 19. december 2003 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Skrivelse med orientering om ændringer af lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid.

Aktuelle forsikringer indgår i bonusopgørelsen med ændringer for så vidt angår dækningens størrelse og løbetid. Forende Gruppeliv - BONUSREGULATIV pr. 1. januar 2013 6.0 Kapitalforsikringer og eventuelle rente- og rateforsikringer 6.1 Overskuddet ved gruppelivsforsikring tilfalder de enkelte gruppelivsordninger

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Evaluering af bilskrotordningen

Evaluering af bilskrotordningen Miljøprojekt Nr. 660 2002 Evaluering af bilskrotordningen Grethe Føns Hjortbak, Stig Hirsbak og Niels Juul Busch Rambøll A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love

Forslag. Lov om ændring af forskellige love Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 Forslag til Lov om ændring af forskellige love ( dagsbeviser ) 11 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere