AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet OKTOber 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013"

Transkript

1 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET oktober 2013

2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON / Lars Busk Jensen AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE ANL-ANA.R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET SAP OPGAVENR. KORTOGLAND ID NR./KONTRAKT NR. <Tilføj ID nr. eller kontraktnr.> FAKTURAREFERENCE SVE 1. PARTERNE Mellem Vejdirektoratet ANL-ANA Areal og naboer Thomas Helsteds Vej Skanderborg og <Anfør rådgiverens firmanavn og adresse> CVR nr.: < Anfør CVR nr.> i det følgende kaldet rådgiveren er der indgået følgende aftale om rådgivning og bistand (i det følgende samlet betegnet rådgivning ) under henvisning til Vejdirektoratets særlige betingelser for rådgivning (SBR) af juni RÅDGIVERENS YDELSER (OPGAVEN) a) Opgavebeskrivelse Aftalen omfatter rådgivning vedrørende: 10 RTK abonnementer til brug for geodætiske GPS/GNSS modtagere af typerne Trimble R8 og Leica 1200 serien, gerne både som NTRIP og GSM-løsninger. 2 DGPS-abonnementer, til brug i PDA-løsninger som MobileMapper og i diverse målekørtøjer, gerne både som NTRIP og GSM-løsninger. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

3 SIDE 2 af 4 Adgang til download af 1 sekunds kode og fase data til efterprocessering af opmålinger udført med Vejdirektoratets ARAN-bil. Adgang til data skal kunne ske min. 1 måned bagud. Format: RINEX. Rådgiveren skal i hele aftaleperioden opfylde følgende krav: Tjenesten skal være landsdækkende. Tjenesten skal senest på tilbudsgivningstidspunktet leve op til kravene i Norm for RTKtjenester, Kort og Matrikelstyrelsens vejledning nr. 63 af 11/ , og være registreret i Geodatastyrelsen. Tjeneste skal understøtte både GPS- og Glonass-systemet. Tjenesten skal have en hotline tilknyttet, med en SMS/RSS-feed service der kan melde om eventuelle uregelmæssigheder. På forlangende af klienten skal tjenesten kunne dokumentere og demonstrere, at GNSS korrektionerne virker funktionelt på klientens Trimble R8 og Leica serie 1200 GNSS systemer, senest ved kontrakt indgåelsen. Tjenesten skal have en let tilgængelig platform for udtræk af 1 sek. kode og fase data. b) Faseopdeling c) Kvalitetsstyring Rådgiveren skal leve op til kravene i Norm for RTK-tjenester, Geodatastyrelsens vejledning nr. 63 af 11/ AFTALEGRUNDLAGET Aftalegrundlag er i prioriteret rækkefølge: a) Nærværende aftale b) Rådgiverens tilbud inkl. tilbudsliste (TBL), dateret c) Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen d) Særlige betingelser for rådgivning (SBR), dateret juni VEJDIREKTORATETS YDELSER

4 SIDE 3 af 4 5. PARTERNES MEDARBEJDERE Opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet Opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet er: Landinspektør Lars Busk Jensen (lbje) ANL-ANA Areal og naboer med hvem bindende aftaler kan indgås inden for aftalens rammer. Projektansvarlig hos rådgiveren Projektansvarlig hos rådgiveren er: <Her anføres medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og adresse> 6. FAST PRIS Fast pris for opgaven udgør årligt kr. <Angiv beløb> ekskl. moms. 7. TIDSFRISTER OG TIDSPLAN Opgaven igangsættes den 01/ , og skal være afsluttet den 31/ AFREGNING Honorar Alle rådgivningsydelser afregnes som fast pris. Udlæg 9. BOD

5 SIDE 4 af ANSVAR Rådgiverens ansvar begrænses til 3 gange det årlige honorar. 11. FORSIKRING Rådgiveren har tegnet ansvarsforsikring i <Angiv forsikringsselskab> Rådgiverens forsikring har policenr. <Angiv policenr.> med personskadeforsikring på <Angiv beløb> kr. pr. forsikringsår og tingskadeforsikring på <Angiv beløb> kr. pr. forsikringsår. 12. SUPPLERENDE BESTEMMELSER I tilfælde af at rådgiver eller klient væsentlig misligholder sine forpligtigelser efter denne aftale, kan hver af parterne med 8 dages varsel ophæve aftalen og kræve sit tab dækket efter dansk rets almindelige regler. Ingen af parterne er ansvarlige for indirekte tab, herunder driftstab og avancetab. 13. BILAGSOVERSIGT Nedennævnte bilag udgør en integreret del af aftalen: Bilag: 14. UNDERSKRIFTER For Vejdirektoratet <Angiv sted>, den <Angiv dato> For rådgiveren....., den X... <Angiv navn på ansvarlig> <Angiv titel>... <Angiv navn i henhold til Vejdirektoratets prokuraregler> <Angiv titel>... Underskrift... Navn på underskriver

6 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk