Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by"

Transkript

1 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39

2 1 UDBUDSBETINGELSER Indledning Den ordregivende myndighed Kontaktperson Beskrivelse af opgaven Delaftaler Optioner Krav til samarbejdet i kontraktperioden Kontraktperioden Udbudsbetingelser Udbudsprocedure Udvælgelseskriterier Den juridiske person Tilbud afgivet af konsortium Anvendelse af underleverandører Betingelser for at deltage Tilbudsgivers tekniske og/eller faglige egnethed Tilbudsvurdering Tildelingskriterium Delkriterier Tilbudsbetingelser Tilbudsfrist mv Minimumskrav til tilbuddets indhold, udformning mv Sprog Aftalegrundlag Annullation Omkostninger ved deltagelse Alternative tilbud Forbehold Spørgsmål og rettelser Tavshedspligt, fortrolighed og aktindsigt Tidsplan Bilag 1: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige KONTRAKT KONTRAKTENS OMFANG KONTRAKTPERIODE OG FORLÆNGELSE LEVERINGSTID OG LEVERANCER KVALITETSSIKRING DOKUMENTATION FOR LEVERET YDELSE VEDERLAG OG PRISREGULERING BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING OPSIGELSE AF KONTRAKTEN KONTRAKTGRUNDLAG Side 2/39

3 KONTRAKTFORTOLKNING ÆNDRINGER AFVIGELSER FRA ALMINDELIGE BESTEMMELSER BILAGSLISTE UNDERSKRIFT MILJØMINISTERIETS ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE TJENESTEYDELSESKONTRAKTER ALMENT FORBEHOLD FOR BEVILLINGSÆNDRINGER/FINANSLOVSÆNDRINGER KRAV TIL LEVERANDØRENS YDELSER, LEVERANDØRENS FORPLIGTELSER LEVERANDØRENS ERSTATNINGSANSVAR M.V KRAV TIL ORDREGIVER, ORDREGIVERS FORPLIGTELSER FORSINKELSE OG BOD MANGLER MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT UNDERLEVERANDØRER HABILITET MYNDIGHEDSKRAV M.V IMMATERIELRETTIGHEDER M.V FORSIKRING FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE TVISTIGHEDER Side 3/39

4 1 UDBUDSBETINGELSER 1.1 Indledning Dette udbudsmateriale uddyber annoncen på Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud i overensstemmelse med reglerne om annoncering i Tilbudslovens kapitel 2. Alle interesserede opfordres herved til at afgive tilbud på udførelsen af opgaven i overensstemmelse med specifikationerne i nærværende udbudsmateriale. 1.2 Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Naturstyrelsen. Naturstyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af denne udbudsforretning. I nærværende udbudsbetingelser vil den ordregivende myndighed være benævnt ordregiver Kontaktperson Alle henvendelser forud for tilbudsafgivelsen skal rettes til: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade Kbh. Ø Att.: Svend Otto Ott Alle henvendelser skal ske skriftligt og skal være affattet på dansk. Opstår der uoverensstemmelser mellem ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, skal de skriftlige angivelser til enhver tid gælde forud. 1.3 Beskrivelse af opgaven Nærværende udbud omfatter: Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Projektet skal belyse væsentlige barrierer for at indpasse flere byintergrerbare virksomheder i de centrale dele af byerne og samtidigt pege på, hvordan disse barrierer kan overkommes. Side 4/39

5 Projektet skal desuden udvikle redskaber, som kommunerne kan anvende til en mere nuanceret tilgang til erhvervsplanlægningen, hvor placeringen af byintegrerbare erhverv tænkes sammen med udviklingen af funktionsblandede og levende bymiljøer samtidigt med, at kvaliteterne i de eksisterende erhvervsområder fastholdes for de øvrige erhverv, som ikke kan integreres i byen. Miljøstyrelsen har afsat kr. af Virksomhedsordningens midler til gennemførelse af projektet. Opgaven skal være afsluttet 31. december Selve beskrivelsen og kravene til den udbudte opgave fremgår af vedlagte kravspecifikationer for opgaven jf. bilag Delaftaler Aftalen er ikke opdelt i delaftaler. Der skal give tilbud på den samlede opgave Optioner Ingen optioner Krav til samarbejdet i kontraktperioden Det forudsættes, at tilbudsgiver indgår i et fleksibelt og smidigt samarbejde med ordregiver. Det er derfor en forudsætning, at tilbudsgiver er indstillet på at bidrage med egenudvikling og tilpasning af sin organisation, herunder anvendelsen af og samarbejdet med underleverandører, som følge af eventuelt ændrede krav fra ordregiver. Det er endvidere en forudsætning, at tilbudsgiver deltager i relevante samarbejder og tværgående fora i det omfang ordregiver ønsker dette. Tilbudsgivers deltagelse heri vil ikke blive særskilt honoreret. Endeligt forudsættes tilbudsgiver at indgå i en kontinuerlig dialog om kvalitet og kvalitetsudvikling Kontraktperioden Kontrakten træder i kraft 1.juli 2013 og ophører uden yderligere varsel 31. december Udbudsbetingelser Udbudsprocedure Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud. Ved et offentligt udbud kan alle interesserede leverandører afgive tilbud. Vurderingen af de indkomne tilbud vil ske i to faser: udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet med egnethedsvurderingen er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, som er egnede til at varetage den Side 5/39

6 udbudte opgave. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de oplysninger, der efterspørges i afsnittet Udvælgelseskriterier. I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering af de indkomne tilbud, og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske ud fra det angivne tildelingskriterium, der fremgår af afsnittet Tildelingskriterium Udvælgelseskriterier Den juridiske person Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive, hvilken juridisk person der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig over for ordregiver Tilbud afgivet af konsortium Hvis tilbud afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles befuldmægtiget, som ordregiver med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftale med. Deltagerne hæfter solidarisk. Såfremt et konsortium får tildelt kontrakten, skal hvert medlem af konsortiet afgive skriftlig erklæring om solidarisk hæftelse for kontraktens opfyldelse. I det omfang tilbudsgiver er et konsortium, skal de nedenfor angivne erklæringer og oplysninger under Betingelser for at deltage, Tilbudsgivers finansielle og økonomiske egnethed og Tilbudsgivers tekniske og/eller faglige egnethed opfyldes og afleveres for samtlige konsortiedeltagere Anvendelse af underleverandører Hvis tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse eller dele heraf, skal navnene på underleverandørerne angives klart og entydigt i tilbuddet, samt til hvilke dele af opgaven disse anvendes. De nedenfor angivne erklæringer og oplysninger skal ikke afleveres for underleverandører, da leverandøren er ansvarlig og hæfter for eventuelle underleverandørers arbejde Betingelser for at deltage Ordregiver vil foretage en bedømmelse af ansøgers egnethed til at opfylde den udbudte kontrakt. Egnethedsbedømmelsen vil omfatte ansøgers egne forhold, økonomisk egnethed og teknisk egnethed. Tilbudsgiver kan udelukkes fra deltagelse i udbudsforretningen på grund af egne forhold. Tilbudsgiver skal desuden underskrive en tro- og love erklæring på, at tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger jf. LBK nr. 336 af 13/05/1997 om begrænsning af skyldners muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Erklæringen er vedlagt i bilag 1. Side 6/39

7 Tilbudsgivers tekniske og/eller faglige egnethed Tilbudsgiver skal som dokumentation for den tekniske og faglige egnethed vedlægge følgende: 1. Liste over de betydeligste leverancer eller ydelser, som tilbudsgiver har udført inden for det udbudte område i de seneste 3 år, hvis det er muligt. Der skal angives kontaktperson på referencen. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremskaffe oplysninger 3 år tilbage, skal en gyldig eller rimelig årsag hertil oplyses. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer direkte. Såfremt tilbudsgiver af gyldig grund, f.eks. at virksomheden er ny aktør på området, ikke kan fremlægge den krævede dokumentation for reference, skal tilbudsgiver søge sin tekniske kapacitet godtgjort på anden vis ved at fremsende dertil egnede dokumenter. I så fald skal tilbudsgiver også henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste referencer for at berigtige indholdet af de oplyste referencer Tilbudsvurdering Tilbudsvurderingen vil ske på grundlag af det nedenfor angivne tildelingskriterium med henblik på at identificere det vindende tilbud. Det er et krav, at tilbudsgiver opfylder de i kravspecifikationen anførte krav til opgavens løsning, medmindre andet er angivet. Gentagelse af kravspecifikationens indhold i tilbuddet tillægges derfor ikke vægt i tilbudsvurderingen. Som grundlag for vurderingen indgår alle de efterspurgte oplysninger under Delkriterier, der modtages fra tilbudsgiveren i forbindelse ved afgivelse af tilbuddet Tildelingskriterium Valg af leverandører sker på baggrund af tildelingskriteriet: det økonomisk mest fordelagtige tilbud, jf Delkriterier Delkriterier Vurderingen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud vil ske på baggrund af nedenstående kriterier med den angivne vægtning: Delkriterium Vægt Kvaliteten af den tilbudte ydelse 50 % Kvalifikationerne af det tilbudte team 40 % Pris 10 % 1. Kvaliteten af den tilbudte ydelse (50 %) Tilbudgivers redegørelse for, hvorledes tilbudsgiver vil løse opgaven og tilrettelægge denne vurderet ud fra, i hvor høj grad tilbudsgivers løsningsforslag vurderes på Side 7/39

8 fyldestgørende måde at ville opfylde alle forhold i det samlede udbudsmateriale. Dette vil blive bedømt ud fra tilbudsgivers udfyldte bilag 3 og 4. Om tilbuddet vurderes at indeholde en organisation, som vil sikre den fornødne koordination mellem medarbejdere designeret opgaven, eventuelle underleverandører eller eventuelle deltagere i et konsortium, således at dobbeltarbejde undgås, og det sikres, at leverancen lever op til beskrivelsen i det samlede udbudsmateriale. Dette vil blive bedømt ud fra tilbudsgivers udfyldte bilag 3. Om den eller de tilbudte metoder/organisation er egnet til at sikre, at der vil ske den fornødne inddragelse af fornøden ekspertise på de forskellige områder, som opgaven dækker. Dette vil blive bedømt ud fra tilbudsgivers udfyldte bilag 3, 4 og 5. Tilbudsgivers projektspecifikke kvalitetssikring med henblik på sikring af rettidig og korrekt opfyldelse af kontrakten. Dette vil blive bedømt ud fra tilbudsgivers udfyldte bilag Kvalifikationerne af det tilbudte team (40 %) Kriteriet vil blive bedømt på grundlag af kvalifikationerne, herunder relevant erfaring for løsning af opgaven, hos det samlede team hos tilbudsgiveren samt eventuelle underleverandører. Der vil blive lagt vægt på, at det samlede team/konstortie/virksomhed har en stærk byplanfaglig profil, samtidigt med at de nødvendige tværfaglige kompetencer (erhverv, miljø, trafik m.v.) er repræsenteret. Fordelingen af timer på de relevante medarbejdere vil indgå i vurderingen af kvalifikationer. Der vil endvidere blive lagt vægt på kvalifikationerne hos den af tilbudsgiver tilbudte projektleder. Vurderingen vil ske ud fra oplysningerne i tilbudsgivers udfyldte bilag 4 og Pris (10 %) Kriteriet vil blive bedømt på grundlag af det af tilbudsgiver tilbudte faste vederlag ekskl. moms, jf. det af tilbudsgiver udfyldte bilag 5. Det fremhæves, at tilbuddet skal oplyse det samlede økonomiske tilbud. Tilbuddet anses for at omfatte alle udgifter forbundet med opgavens udførelse, som ikke er specificerede som andre udgifter. Tilbuddet skal være i danske kroner, eksklusive moms, i prisniveau Endelig skal overhead dække kvalitetssikringsaktiviteterne. 1.5 Tilbudsbetingelser Tilbudsgiver skal afgive tilbud på baggrund af nærværende udbudsmateriale. Endelig aftale indgås på baggrund af det vedlagte udkast til kontrakt med bilag Tilbudsfrist mv. Tilbud skal være den ordregivende myndighed i hænde senest 21. juni 2013 kl Side 8/39

9 Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning, og vil blive returneret uåbnet. Tilbud skal sendes eller indleveres til: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade Kbh. Ø Att.: Svend Otto Ott Tilbud kan ikke sendes elektronisk, men sendes eller indleveres til den ovenfor angivne adresse. Tilbud mærkes: Udbud af: Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by og med tydelig angivelse Må ikke åbnes i postmodtagelsen. Tilbud skal afleveres i 2 papireksemplarer samt en elektronisk udgave (Cd-rom eller USB stik) af hele det afleverede tilbudsmateriale. Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 3 måneder regnet fra tilbudsfristens udløb. Ordregiver anser ikke udbudsforretningen for afsluttet, før kontrakten er underskrevet Minimumskrav til tilbuddets indhold, udformning mv. Ved fremsendelse af tilbud skal disse indeholde de nødvendige bilag og dokumentation som beskrevet i udbudsannoncen og nærværende udbudsbetingelser. Tilbud skal indeholde følgende: 1. Følgebrev, hvoraf det entydigt fremgår, hvilken juridisk person eller sammenslutning der afgiver tilbud samt evt. anvendelse af underleverandører mv. jf Den juridiske person og Tilbud afgivet af konsortium 2. Tro og love erklæring vedr. om gæld til det offentlige jf. bilag Dokumentation for de efterspurgte oplysninger vedr. tilbudsgivers økonomiske egnethed jf "Tilbudsgivers finansielle og økonomiske egnethed" 4. Dokumentation for de efterspurgte oplysninger vedr. tilbudsgivers faglige og tekniske egnethed jf "Tilbudsgivers tekniske og/eller faglige egnethed 5. Beskrivelser samt dokumentation for de angivne delkriterier i den specificerede form jf Delkriterier 6. To papireksemplarer, hvoraf ét skal være underskrevet, mærkning af forsendelsen og korrekt adressering jf Tilbudsfrist mv. Side 9/39

10 Det afleverede tilbud skal indeholde alle de efterspurgte oplysninger og dokumentation. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at berigtige eller afhjælpe formelle fejl og mangler ved de modtagne tilbud under iagttagelse af ligebehandlingsprincippet. Indeholder det afleverede tilbud flere referencer end det anførte maksimum, forbeholder ordregiver sig ret til at tage kontakt til tilbudsgiver, men henblik på fremsendelse af korrekt referenceliste indenfor en af ordregiver fastsat kort frist. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den underskrevne originale papirudgave og den elektroniske kopi, er den underskrevne originale papirudgave gældende. Dette afskærer dog ikke ordregiver fra at tage hensyn til oplysninger, dokumenter mv. der måtte mangle i den originale papirudgave, men som forefindes i det øvrige materiale indleveret med tilbuddet, herunder i den elektroniske kopi Sprog Tilbuddet med tilhørende bilag skal være affattet på dansk Aftalegrundlag Kontrakten indgås på baggrund af det vedlagte kontraktudkast jf. Bilag 7. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med levering af de ydelser, der er omfattet af nærværende udbud. Det bemærkes, at kontraktudkastets grundlæggende vilkår ikke kan ændres. Tilbudsgivers standardvilkår vil ikke være en del af aftalegrundlaget. Dette gælder uanset om tilbudsgiver ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering mv. vedlægger sine egne betingelser Annullation Ordregiver forbeholder sig ret til, indtil udbudsforretningen er afsluttet med endelig indgåelse af kontrakt, at annullere udbuddet og herefter evt. gennemføre nyt udbud, såfremt der foreligger en ikke usaglig begrundelse for at annullere. Som eksempel på en ikke usaglig begrundelse kan nævnes manglende bevillingsmæssig dækning. En evt. annullation vil blive ledsaget af et brev til alle tilbudsgiverne indeholdende årsagen til annullationen Omkostninger ved deltagelse Deltagelse i udbudsforretningen sker for tilbudsgivers egen regning og risiko, og omkostninger eller tab, som tilbudsgiver måtte pådrage sig i forbindelse med deltagelse i udbudsforretningen, er ordregiver uvedkommende. Tilbudsmateriale vil ikke blive returneret til tilbudsgiver Alternative tilbud Der er ikke mulighed for at afgive alternative tilbud. Side 10/39

11 1.5.8 Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage væsentlige forbehold vedrørende grundlæggende elementer i det samlede udbudsmateriale. Forbeholdenes væsentlighed vurderes af ordregiver. Forbehold angående pris og/eller tidsfrister og tidsplaner er altid væsentlige. Ordregiver er forpligtet til at se bort fra tilbud, der indeholder væsentlige forbehold for grundlæggende elementer. Disse tilbud betragtes som ukonditionsmæssige. Forbehold vedrørende den afgivne pris, fastsatte tidsfrister, tidsplaner mv. betragtes altid som væsentlige forbehold. Eventuelle forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i det samlede udbudsmateriale, vil blive prissat af ordregiver og denne pris lagt til tilbudsgivers tilbudspris. Ordregiver har ret til ikke at tage disse tilbud i betragtning. Eventuelle forbehold skal tydeligt angives. 1.6 Spørgsmål og rettelser Såfremt tilbudsgiver opfatter elementer i materialet som uklare eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille uddybende spørgsmål. Ordregiver skal som følge af ligebehandlingsprincippet behandle alle tilbudsgivere lige. Dette indebærer bl.a. at ordregiver skal give alle tilbudsgivere samme informationer under udbudsforretningen. Tilbudsgiver kan skriftlig stille spørgsmål til udbudsbetingelserne og udbudsforretningen i øvrigt. Alle spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før tilbudsfristen, kan ikke forventes besvaret, medmindre spørgsmålene er uvæsentlige og ikke angår opgavens udførelse. Spørgsmål vil blive besvaret skriftligt. Spørgsmål, svar og eventuelle rettelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Naturstyrelsens hjemmeside: Det er tilbudsgivers ansvar, at spørgsmål og svar samt eventuelle rettelsesblade er modtaget, idet ansvar for eventuelt mangelfuldt tilbud som følge af manglende rettelsesblade alene påhviler tilbudsgiver. 1.7 Tavshedspligt, fortrolighed og aktindsigt Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, der måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med tilbudsgivning. Tilbudsgivers opmærksomhed henledes på, at dokumenterne, herunder de indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt fra andre virksomheder, der også deltager i udbudsprocessen, skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud afhængig af omstændighederne imødekommes af ordregiver. Det indgår dog bl.a. i denne Side 11/39

12 bedømmelse, om den virksomhed, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbuddet behandles fortroligt, og har indikeret, hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet, det drejer sig om. Såfremt der er oplysninger eller elementer i tilbuddet, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiveren derfor angive dette i sit tilbud. Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, som følger af lovgivningen. 1.8 Tidsplan Udbudsforretningen gennemføres i overensstemmelse med følgende tidsplan: 3. juni 2013 Annoncering på 13.juni 2013 Frist for modtagelse af skriftlige spørgsmål 21. juni 2013 kl. 12 Tilbudsfrist 28. juni 2013 Underretning om valg af leverandører Uge 27 Underskrivelse af kontrakt 1. juli 2013 Kontraktens ikrafttræden Side 12/39

13 Bilag 1: Tro og love erklæring om gæld til det offentlige I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love (Effektivisering af inddrivelsen af restancer til det offentlige), skal offentlige myndigheder skal ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt indkøb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. I overensstemmelse med den ovenfor nævnte lovs bestemmelser afgiver undertegnede herved på tro og love nedenstående erklæring. Virksomhedens navn, adresse, telefon og CVR nr.: Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds): 1 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 2 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 3 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). Efterstående punkt 4 eller 5 og 6 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3 4 Der er over for inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) Der vil over for inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 5 Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, forfalden gæld, og denne ordning er overholdt. 6 Dato for sikkerhed/ordningens etablering: År: Måned: Dag: Inddrivningsmyndighed Navn Gade/vej: Post nr: By: Underskrift: Dato: Virksomhedens ledelses underskrift samt firmastempel: Side 13/39

14 Bilag 2 : Kravspecifikationer Tværgående planlægning J.nr. NST Ref. soo, jka Den 31. maj 2013 Byliv og erhvervsliv i fremtidens planlægning Vækst, dynamik og udvikling er centrale temaer i samfundsudviklingen i disse år. Der skal skabes bedre rammer for vækst, øget produktivitet ligesom konkurrenceevnen skal forbedres. Kommuneplanerne sætter rammerne for udvidelse af erhvervsvirksomheder og for lokalisering af nye virksomheder. Det er en central udfordring for kommunerne at skabe lokal vækst og tiltrække virksomheder, blandt andet ved at sikre at tilbyde attraktive lokaliseringsmuligheder. I takt med at virksomhederne globaliseres, bliver der en stærkere konkurrence mellem kommunerne om at tiltrække investeringer. For virksomhederne er det ikke mindst udbuddet af kvalificeret arbejdskraft, der afgør om de placerer sig i den ene eller den anden by. Derfor arbejder flere kommuner med at tiltrække attraktiv arbejdskraft. Konkurrencen om at tiltrække virksomheder handler derfor også om at skabe attraktive byer, der kan tiltrække attraktiv arbejdskraft. Udviklingen i erhvervsstrukturen gør, at færre virksomheder har behov for at ligge i egentlige erhvervsområder. Langt hovedparten af dagens virksomheder kan placeres i bymæssig sammenhæng, og mange af dem ønsker at være placeret tæt på andre byfunktioner 1. Derfor handler fremtidens erhvervsplanlægning ikke kun om udvikling af erhvervsområder, men i høj grad også om at indpasse erhverv i den eksisterende by. Naturstyrelsen har fokus på byliv og bykvalitet i arbejdet med bæredygtige byplanlægning. I den sammenhæng er blanding af byfunktioner et muligt element, bl.a. fordi det kan give liv i byen og skaber nærhed mellem byens mange forskellige funktioner. Erhverv i byerne kan bidrage til øget funktionsblanding i den eksisterende by og udgør et potentiale i forhold til at udvikle bykvalitet, attraktive byrum og levende byområder. Bymidterne under pres Mange kommuner arbejder på at tiltrække erhverv inden for mere videnstunge brancher. Her kan attraktive og levende bymiljøer være med til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, som er afgørende for virksomhedernes lokalisering. 1 Afdækning af lokaliseringspræferencer for danske virksomheder delprojekt under erhvervsprojekt I. Alle delprojekter kan findes på : Side 14/39

15 I disse år sker der store forandringer i de centrale dele af byen. Det skyldes blandt andet, at byfunktioner - herunder byerhverv i stigende grad flyttes ud af de centrale dele af byerne. Det er en problemstilling, som mange kommuner arbejder med, og som rummer både udfordringer og dilemmaer. Det gælder fx i Østjylland, hvor der er udlagt betydelige arealer langs motorvejene de senere år, arealer som bl.a. anvendes af byintegrerbare erhverv. Samtidigt arbejder en del af kommunerne med omdannelse og fortætning af de eksisterende byområder. Det er to hensyn, der er svære af forene, fordi udflytningen af byintegrerbare virksomheder er med til at funktionstømme de centrale dele af byerne. Muligheder og barrierer i planlægningen I praksis viser det sig sværere at indpasse erhverv i den eksisterende by end at placere nye virksomheder på bar mark i randen af byen eller i de eksisterende erhvervsområder. Når virksomheder specielt de store skal tænkes ind i den eksisterende by, er der mange forhold, der skal tages stilling til: adgangsforhold, ventilationsstøj, parkering (bil, cykel), kulturmiljø og bygningsbevaring m.v. Oftest er der omkostninger forbundet med at genbruge eksisterende bygninger og byområder og dermed et økonomisk incitament til i stedet at vælge byggemuligheder på bar mark. Også ejerforhold kan vanskeliggøre en omdannelse. Mange kommuner oplever dilemmaer i forhold til at tiltrække nye virksomheder inden for handel, service og videnstunge erhverv og samtidigt fastholde placeringsmuligheder for traditionelle erhverv inden for fremstilling og transporttunge virksomheder. Det er et dilemma, der bl.a. ses i forbindelse med havneomdannelser. Erhvervsprojekterne Naturstyrelsen har de senere år gennemført projekterne Serviceeftersyn af erhvervsområder og virksomhedslokalisering og Erhvervslokalisering - transportbehov og tilgængelighed, der har kortlagt en række grundlæggende forhold omkring virksomhedernes lokaliseringspræferencer, lokalisering og transportbehov, udbuddet af erhvervsarealer, arealernes tilgængelighed samt kommunernes planpraksis på området. Tilsammen giver disse projekter et overblik over forholdende i de eksisterende erhvervsområder og nogle bud på, hvordan planlægningen for erhverv kan tilpasses en erhvervsstruktur med flere byintegrerbare virksomheder. Nyt projekt: Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Mens de hidtidige projekter har haft fokus på erhvervsområder og omdannelse af nogle af dem, er der brug for også at fokusere på, hvordan erhverv kan indpasses i de centrale dele af byerne. Der er i flere kommuner ønske om, at planlægge for fremtidens erhverv ved nyudlæg såvel som ved integration i den eksisterende by. Det bliver stadigt vigtigere at kunne matche de kvalitative krav, som virksomhederne stiller til placeringen af deres virksomhed. Men kommunerne mangler konkrete værktøjer til en mere nuanceret planlægning, der både sikrer flere erhverv i bymidterne og samtidigt sikrer placeringsmuligheder for de erhverv, der ikke kan eller ønsker at placere sig i bymæssig sammenhæng. Side 15/39

16 Derfor vil Naturstyrelsen indgå et samarbejde med relevante parter om udvikling af nye redskaber, som kommunerne kan anvende til at planlægge for erhverv som en del af den funktionsblandede og bæredygtige by samtidigt med, at kvaliteterne i nogle af de traditionelle erhvervsområder fastholdes. Formål Projektet skal kortlægge mulighederne for at indpasse flere byintergrerbare virksomheder i de centrale dele af byerne. Samtidigt skal projektet pege på hvordan eventuelle barrierer kan overkommes. Projektet skal desuden udvikle redskaber, som landets kommuner kan anvende til en mere nuanceret tilgang til erhvervsplanlægningen, hvor placeringen af byintegrerbare erhverv tænkes sammen med udviklingen af funktionsblandede og levende bymiljøer samtidigt med, at kvaliteterne i de eksisterende erhvervsområder fastholdes for de øvrige erhvervsvirksomheder, som ikke kan eller ønsker at integreres i byen. Metode Projektet tager udgangspunkt i 5 konkrete kommuner, deres erhvervsarealer og omdannelsesmodne byarealer. Kommunerne vælges, så de repræsenterer byer med forskellig regional betydning og udviklingsdynamik. Desuden skal forskellige egne af landet så vidt muligt være repræsenteret. Beskrivelsen af bytyper kan fx tage udgangspunkt i de 9 byregioner, som blev anvendt i erhvervsprojekt-i. Projektet gennemføres som et partnerskab mellem de deltagende kommuner og Naturstyrelsen. De deltagende kommuner forpligter sig til at udarbejde en samlet strategi for udvikling af erhvervsområder, omdannelse og lokalisering af virksomheder. Strategien skal indeholde differentierede målsætninger for kommunens erhvervsarealer, der beskriver eksisterende kvaliteter og ønskværdige udviklingsmuligheder for områderne. Det kan indebære, at nogle erhvervsområder omdannes til andre formål. Desuden skal strategien indeholde en kortlægning af mulige omdannelsesområder i byen, hvor der kan skabes plads til byintegrerbare virksomheder. Naturstyrelsen finansierer konsulentbistand til de enkelte kommuner og til udvikling af et værktøj, der kan anvendes af landets kommuner til at udvikle tilsvarende strategier. På baggrund af processerne i de enkelte kommuner udvikler konsulenten en vejledning, der indeholder forslag til proces og samtidigt giver svar på, hvordan konkrete barriere kan overvindes. Delprojekter Projektet deles i to dele, som i videst muligt omfang bør forløbe parallelt. Det er således tanken, at udviklingen af værktøjer og begreber i del 2 i videst muligt omfang sker i sammenhæng med de problemstillinger, der viser sig i del 1. Side 16/39

17 Del 1: Kvaliteter i eksisterende erhvervsarealer og kortlægning af potentielle omdannelsesområder i byen De eksisterende erhvervsområder gennemgås med henblik på at beskrive deres nuværende kvaliteter og de udviklingsdynamikker de rummer. For mange af disse områder vil der være en omdannelsesproces i gang, som er mere eller mindre planlagt. Derfor skal der laves en målsætning for en ønskelig udvikling i de enkelte områder. I den sammenhæng vil der ikke mindst være fokus på ikke-byintegrerbare virksomheder, som risikerer at blive presset ud af erhvervsområderne. Der skal i den forbindelse udvikles konkrete metoder til at beskrive både arealernes kvaliteter og de anvendelsesbestemmelser, der sikrer rette virksomhed på rette sted. Her kan tages udgangspunkt erhvervsprojektets forsøg på at finde nye virksomhedskategorier. 2 For arealernes vedkommende skal der udvikles en typologi, der baserer sig på områdernes særlige kvaliteter. Typologien kan tage udgangspunkt tilgængelighed, grundstørrelser, bygningstyper, tæthed, placering i bystrukturen m.v. typlogien udvikles i forhold til de deltagende kommuners erhvervsarealer, men generaliseres, så den metodemæssigt kan anvendes af alle landets kommuner. For hver kommune/by foretages en kortlægning af omdannelsesmodne områder i byerne. Kortlægningen er tænkt som en slags omvendt kommuneatlas, dvs. et overblik over steder, hvor der er mulighed for forandring, som supplement til kortlægningen af bevaringshensyn. Kortlægningen gælder ikke kun større byområder, men kan også omfatte enkelte grunde i bymidterne, hvor hver byggemulighed tæller. Den konkret anvendte metode søges i del 2 udviklet til et værktøj, som vil kunne bruges af en bred kreds af kommuner. I hver kommune skal udpeges konkrete arealer, hvor der kan placeres byintegrerbare virksomheder af en vis størrelse. Der opstilles et mål for hvor stort areal, der skal findes gennem omdannelse i hver kommune. Konsulenter og kommunerne kortlægger muligheder og evt. konkrete barrierer for at udnytte disse arealer. Del 2: Udvikling af værktøjer til erhvervsplanlægning Med udgangspunkt i erfaringerne fra arbejdet i de 5 kommuner udvikles en række værktøjer, som kan anvendes af kommunale planlæggere. Værktøjerne skal fokusere på byintegrerbare virksomheder og på udvikling af funktionsblandede byområder. Udgangspunktet er således behovet for at udpege virksomheder, som med fordel kan placeres i bymæssige sammenhænge. Værktøjer er dermed et supplement til eksisterende vejledninger for virksomhedslokalisering, der tager udgangspunkt i behovet for afstand til beboelse. 3 2 Erhvervsprojektet udviklede begreberne funktionsklasser og fokusvirksomheder, der tog udgangspunkt i virksomhedernes byintegrerbarhed. Tankesættet viste sig brugbart, mens udgangspunktet i branchekoder viste sig problematisk. 3 Her tænkes især på Miljøministeriets Håndbog i miljø og planlægning fra Side 17/39

18 Værktøjerne skal indeholde en klassificering af virksomheder efter deres byintegrerbarhed, herunder den forventelige afledte trafik. Men virksomhedsklassificeringen kan også indeholde andre forhold som fx muligheden for at indgå i industrielle symbioser, energi eller andre forhold, der er væsentlige for en optimal indpasning af virksomheden i byens struktur. (Virksomheder og byens ressourcer). Værktøjet skal være en hjælp i forhold til kommunens strategiske arbejde med erhvervsområder og virksomhedslokalisering. I udviklingen af værktøjet vil der blive lagt vægt på principper og metoder i planlægningen og veje til konkret vurdering af virksomheder frem for facitlister. Del 1 og 2 afsluttes med en konference/workshop, hvor projektets anbefalinger og værktøjer afprøves i forhold til praktikere og videnspersoner. Projektet afrapporteres i form af en håndbog, der beskriver, hvordan kommuner kan arbejde strategisk med deres erhvervsplanlægning og præsentere de konkrete værktøjer, som er udviklet i projektet. Side 18/39

19 Økonomi Naturstyrelsen bidrager med kr. til projektet. Desuden forudsættes, at hver af de 5 deltagende kommuner leverer arbejde svarende til ca kr. Budget Pr. I alt kommune Del 1 Konsulentbistand til kommunerne kortlægning Del 2 Udvikling af værktøjer til erhvervsplanlægning Formidling Layout til netpublicering Workshop for kommuner I alt Skitsering af mulig tidsplan Projektet igangsættes 1.juli 2013 og afsluttes december juli aug. sept. okt. nov. dec. Kvaliteter i eksisterende erhvervsområder Målsætninger for erhvervsområder Kortlægning af omdannelsesmuligheder Muligheder og barriere Udvikling af metoder til arealbeskrivelse/områdetyper Udvikling af metoder til virksomhedsklassificering udfra "byintegrerbarhed" Virksomheder og byens ressourcer Udvikling af anvendelsesbestemmelser m.v. Workshop for kommuner Afrapportering: Vejledning til kommuner Side 19/39

20 Bilag 3: Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse Vejledning til tilbudsgiverne: Dette bilag skal udarbejdes af tilbudsgiver som en del af tilbuddet. Tilbudsgiver skal i bilaget give en fuldstændig og dækkende beskrivelse af tilbuddets indhold på alle punkter, der ikke er dækket af tilbudsgivers udfyldning af udkastene til de øvrige bilag. Tilbudsgiver skal således ved udarbejdelsen forholde sig til alle relevante punkter, og det anbefales, at tilbudsgiver gennemgår det samlede udbudsmateriale meget nøje med henblik på at identificere de punkter, hvor det er forudsat, at tilbudsgiver ved sit tilbud konkretiserer ydelsernes indhold, omfang, udførelsesmåde eller lignende. Bilaget skal således navnlig indeholde en besvarelse af kravspecifikationen i bilag 2, herunder: Fremgangsmåde/metode En beskrivelse af fremgangsmåde og metode ved gennemførelsen af den samlede udbudte opgave, herunder en beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil sikre, at alle forhold i kravspecifikationen belyses på fyldestgørende måde. Tilbudsgiver skal tillige oplyse, hvilket værktøj, materiel og teknisk udstyr der disponeres over til opfyldelse af kontrakten. Organisation m.v. Tilbudsgiver skal beskrive sin organisation, herunder hvorledes det vil blive sikret, at der sker den fornødne koordination mellem medarbejdere designeret opgaven, eventuelle underleverandører eller eventuelle deltagere i et konsortium, således at dobbeltarbejde undgås, og at det sikres, at leverancen lever op til beskrivelsen i det samlede udbudsmateriale. Herunder skal det angives, hvilken underleverandør der på baggrund af det samlede udbudsmateriale forventes anvendt, og karakteren af dennes ydelser. Kvalitetssikring Tilbudsgiver skal beskrive sin projektspecifikke kvalitetssikring med henblik på sikring af rettidig og korrekt opfyldelse af kontrakten. Tilbudsgiver skal tillige beskrive, hvilke foranstaltninger tilbudsgiver har truffet til sikring af kvaliteten. De krævede oplysninger skal tillige meddeles vedrørende eventuelle underleverandører og disses underleverandører tillige med oplysning om karakteren af disse ydelser. Side 20/39