Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt til at udbyde fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik, og er godkendt til at udbyde følgende erhvervsuddannelser der er henført til denne indgang: Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 (Social- og sundhedshjælperuddannelsen) og trin 2 (Social- og sundhedsassistentuddannelsen) og Den pædagogiske assistentuddannelse. Vedr. praktiske oplysninger og ordensregler henvises til skolens hjemmeside under Uddannelser - Uddannelsesbog og fanebladet Praktiske oplysninger og ordensregler Fastsættelse af den lokale undervisningsplan: Undervisningsplanen til hovedforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse er blevet fastsat af skolen i et samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg vedr. Socialog sundhedsuddannelserne juli Undervisningsplanen vil senest blive revideret maj Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Skolens værdigrundlag har fokus på Respekt, Åbenhed og Kvalitet, og er bærende i såvel tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning som i skolens hverdag. Skolens pædagogiske grundlag bygger på, at vi sætter elever og kursister i centrum. Vi mener at alle som eleven møder i forbindelse med sin uddannelse, har betydning for elevens gennemførelse og oplevelse af succes i uddannelse. Vi vægter en anerkendende tilgang og pædagogik, og mener at et møde mellem skole og elev der er præget af høje forventninger, er forudsætningen for elevens succes i uddannelsen. Vores udgangspunkt er, at elever og kursister i læring er aktive deltagere som indgår i sociale relationer og medvirker til at udvikle læringsmiljøer, der er præget af gensidig respekt, tillid og mangfoldighed. Vores udgangspunkt er også at alle elever har udviklingspotentiale og har brug for forskellige udfordringer og former for støtte i forhold til at udvikle personlige og faglige kompetencer, opnå større og større nysgerrighed og selvstændighed August Side 1 af 13

2 samspil være i en vekseluddannelse Den individuelle tilrettelæggelse af elevens uddannelsesforløb udmøntes i elevens personlige uddannelsesplan, som tager udgangspunkt i vurderinger af den enkelte elevs kompetencer. Der lægges vægt på, at realkompetencevurderingen sker i et samarbejde med eleven, hvor eleven er aktiv og gennem processen også selv bliver afklaret om egne styrker, læringsbehov og læringsstil. Endvidere lægges der vægt på at afklaringen, vurderingen og udmøntningen af den personlige uddannelsesplan sker i et samarbejde mellem elev, skole og praktik. Skolen lægger vægt på skiftet i fokus fra lærerens undervisning til elevens læring. Med fokus på ordet læring henvises til: resultaterne af de læreprocesser der finder sted hos den enkelte hvor læring betegner det der er lært eller den ændring der har fundet sted de psykiske processer der finder sted i den enkelte og som kan føre frem til resultaterne. Ordet Læring og læreprocesser henviser til de samspilsprocesser mellem den enkelte og dennes materielle og sociale omgivelser, der direkte eller indirekte er forudsætninger for de indre læreprocesser og muligheden for læring. Dette er illustreret i følgende figur 1 INDHOLD tilegnelse DRIVKRAFT INDIVID OMVERDEN Skolen ønsker også at understrege, at læring er en både kropslig, følelsesmæssig og kognitiv proces. Den skitserede læringsforståelse danner grundlag for, og afspejles i, skolens pædagogiske tilgang og praksis. 1 Fra Illeris Læring August Side 2 af 13

3 Læring finder sted i forskellige læringsrum, både i hverdagslivet, i skole- og uddannelsessammenhæng, i arbejdslivet, i fritidslivet og kan være netbaseret. Læringsrum i skole- og uddannelsessammenhæng skal primært opfattes som en metafor. I skolen arbejdes der med forskellige læringsrum der hver især frembyder forskellige læringsmuligheder, stiller forskellige krav til elevernes måde at deltage på, ligesom det betyder at lærerne varetager forskellige lærerroller. Læringsmuligheder og situationer etableres i åbne lærings miljøer omkring klynger af elever og et lærerteam. Grupperne er organiseret i forpligtende praksisfællesskaber, der hver har tilknyttet en tutor, der har fokus på den enkelte og klyngens kompetenceudvikling og på praksisfællesskabet mellem eleverne i klyngen. Skolen støtter at eleverne deltager i praksisfællesskaberne gennem hele uddannelsen. Skolen vægter at eleverne arbejder praksisnært og med problemstillinger og situationer fra det kommende arbejdsområde. Skolen kvalificerer eleverne til erhvervslivet gennem en 37 timers ugentlig tilrettelæggelse af forskellige former for læringsaktiviteter. Skolen stiller faciliteter i det åbne læringscenter til rådighed for eleverne alle hverdage i tidsrummet mellem klokken 7 og Overordnet bedømmelsesplan. Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt jf. hovedbekendtgørelse. Formålet med den løbende bedømmelse er at vejlede eleven og give grundlag for udstedelse af skolebevis, som udstedes til eleven når grundforløbet er gennemført. Det er hensigten med den løbende bedømmelse at eleven bliver aktiv i afklaring af eget niveau og læringsbehov at eleven får feed-back og inspiration og støtte til at formulere nye læringsmål og indsatser at udpege områder hvor der er behov for en forstærket indsats Bedømmelsesplanen indgår som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der arbejdes med en løbende evaluering af elevens udvikling af de faglige og personlige kompetencer hvor både eleven og tutor er aktive i den proces. På skolen opfatter vi evaluering som en kilde til refleksion i og refleksion over praksis. Bevidst og målrettet brug af evaluering og feedback ses som en kilde til læring og udvikling af praksis. I forhold til elevernes læring arbejdes der i videst muligt omfang med en dynamisk tilgang kaldet SMTTE, som står for Sammenhæng, Mål, Tegn, Tiltag, Evaluering. Der henvises til skolens hjemmeside i Uddannelsesbogen. August Side 3 af 13

4 Skolebedømmelsesplanen består af tre dele som er beskrevet konkret på indgangsniveau eller uddannelsesniveau. Den løbende evaluering Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakter) Prøver 1.4. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering. 1 Vurdering af elevens reelle kompetencer det eleven kan (en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer hvad enten de er erhvervet i det formelle uddannelsessystem, i arbejdslivet eller i andre sammenhænge) Formelle kompetencer defineret som det eleven har papir på Ikke formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres f.eks. i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig i andre sammenhænge og som man ikke nødvendigvis har papir på. Denne realkompetencevurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortning af uddannelsen og på fastsættelse af et evt. højere niveau for f.eks. grundfag. 2. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid ved prøver, tilvalg af anden støtte, behov for lektiecafe og evt. tilbud om mentor eller kontakt til fastholdelseskonsulent. Denne vurdering har primært sigte på, at afklare om eleven har behov for støtte for at gennemføre uddannelsen. Realkompetencevurderingen sker inden for de første 2 uger af uddannelsesforløbet og munder ud i formuleringen af den personlige uddannelsesplan. Der lægges vægt på at gennemførelsen af realkompetencevurderingen sker i et samarbejde med praktikvirksomhederne for så vidt angår vurdering af de kompetencer der er knyttet til praktikuddannelsen. Endvidere lægges der vægt på at eleven er aktiv gennem processen og selv bliver afklaret om egne styrker, læringsstil og lærings- og særlige behov for støtte. Ligeledes lægges der vægt på, at afklaringen og vurderingen munder ud i at den personlige uddannelsesplan udformes i et samarbejde mellem elev, skole og praktik, og at der er truffet aftale om, hvornår der evt. skal foretages en planlagt revurdering af den personlige uddannelsesplan. 1.5 Eksamensregler I eksamenskriterier for prøver der udarbejdes efter skolens bestemmelser, lægges der vægt på at prøverne afspejler de metoder, som eleven er bekendt med fra daglige læringsaktiviteter. Der lægges vægt på at prøver har til formål at skabe læring. I de sammenhænge hvor der medvirker censorer i grund- og områdefag, vil det være lærere fra andre uddannelsesinstitutioner. I den afsluttende prøve på grundforløbet vil det August Side 4 af 13

5 være lærere fra andre uddannelsesinstitutioner, og i forhold til den afsluttende prøve på hovedforløbene indstiller skolen til undervisningsministeriet censorer fra praktikområdet. Eksamensregler for område/grundfag og afsluttende prøver fremgår af skolens hjemmeside i Uddannelsesbogen for de forskellige uddannelser. August Side 5 af 13

6 2. Hovedforløbet Pædagogisk assistent uddannelse (PAU) 2.1. Praktiske oplysninger Medarbejdere: Eleverne på hovedforløbet er knyttet til et lærerteam. Lærerne i teamet vil også være tutor for den enkelte og for en klynge af elever. Eleven kan kontakte sin tutor og teamets øvrige lærere i hverdagen i de åbne læringsmiljøer og på mail og efter aftale på telefon. Til hovedforløbet er der knyttet uddannelsesvejledere, der udover samarbejde med tutor også har et udvidet samarbejde med ungdommens uddannelsesvejledning i forhold til elever som er under 25 år. Eleven kan kontakte skolens uddannelsesvejledning ved personlig henvendelse, på mail eller pr. telefon. Skolen har endvidere en fastholdelseskonsulent, der samarbejder med lærere og elever. Eleven kan kontakte fastholdelseskonsulenten ved personlig henvendelse i uddannelsesvejledningen, på mail eller pr. telefon. Der er et samarbejde mellem uddannelsesadministration, serviceafdelingen, skolens ledelse, lærere og elever om elevens uddannelse og hverdag på skolen. Uddannelsesadministrationen kan kontaktes ved personlig henvendelse, på mail eller pr. telefon. Endvidere vil der på hovedforløbet være et samarbejde med bl.a. repræsentanter fra praktikvirksomheder. 2.2 Didaktiske og metodiske overvejelser Uddannelsen er tilrettelagt i (tema)moduler. Temaerne er relateret til hverdagslivsperspektivet som referenceramme. En illustration af hverdagslivsperspektivet fremgår af Uddannelsesbogen. I hverdagslivsperspektivet i uddannelsesmæssig sammenhæng er der fokus på tilværelsessiden, på arbejdspraksissiden og på mødet mellem tilværelsessiden og arbejdspraksissiden og den samfundsmæssige kontekst mødet foregår i. Hverdagslivsperspektivet er både en tilgang til det indholdsmæssige fokus i temaerne og en tilgang der sætter fokus på det enkelte menneskes muligheder og betingelser for at håndtere hverdagslivet. Endvidere er det en tilgang der åbner muligheder for at få øje på de mange hverdagsliv og en tilgang der sætter fokus på læringsmuligheder i mødet mellem mennesker i forskellige sammenhænge. Uddannelserne på hovedforløbet er opdelt i moduler kaldet læringsaktiviteter, som er knyttet til hver sit tema. Den bærende struktur i opbygningen af modulerne er som nævnt August Side 6 af 13

7 indholdsmæssigt knyttet til hverdagslivsperspektivet. Temaerne vil som et perspektiv have fokus på børn, unge og voksne og på tilværelsessiden og mødet med de(n) professionelle. Som et andet perspektiv vil temaerne have fokus på arbejdspraksissiden og eleven som professionel i et arbejdspraksisfællesskab. Desuden perspektiveres mødet mellem børn, unge, voksne og de professionelle, i forhold til de samfundsmæssige betingelser og rammer for dette møde. Modulerne er indholdsmæssigt bygget op over en fortælling, hvortil der er knyttet læringselementer, der både kan være opgaver, øvelser og mange andre forskellige aktiviteter. På alle moduler er kompetencemålene i fokus, og det fremgår af de enkelte moduler hvilke mål der kan være i spil. Mål fra område- og grundfag er integreret i de enkelte moduler, men på en måde, så målene også kan vælges fra, for de elever der har fået dem godskrevet. Eleverne vælger moduler efter læringsbehov, interesse og uddannelsesfokus jf. den personlige uddannelsesplan. Et grundlag i de didaktiske og metodiske overvejelser er fokus på at etablere et læringsmiljø, som imødekommer de særlige udfordringer og behov, som en meget differentieret elevgruppe repræsenterer. Et andet grundlag i de didaktiske og metodiske overvejelser er fokus på, at uddannelserne er en vekseluddannelse, hvor elevens samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem elevens læring i såvel skole som praktikperioder. Læringssyn i en vekseluddannelse fremgår af skolens hjemmeside i Uddannelsesbogen under de enkelte uddannelser i faneblad 2 Om pædagogisk assistent uddannelse. Metodisk lægges der i tilrettelæggelsen vægt på, at eleverne er aktive og får mulighed for at inddrage egne erfaringer, reflektere, give og modtage konstruktiv feed-back. Eleverne kan arbejde individuelt og i grupper med opgaverne. Opgaverne kan være tilrettelagt som projektarbejde eller mere styrede forløb, og der vil være mulighed for, at eleverne kan arbejde virtuelt. Planlægningsprincipper for undervisningen Princippet i undervisningen bygger på at støtte eleverne og give dem betingelser for at være aktive og udvikle deres personlige og faglige kompetencer. Der lægges vægt på, at læring er en individuel proces, der udfoldes i samspil med andre. Planlægningen har fokus på at kunne imødekomme forskellige læringsstile og medvirke til, at respekt, tillid og mangfoldighed bliver til praksis i samværet og samspillet mellem eleverne. Der lægges vægt på, at læring sker i et miljø, der er præget af og som udvikler en anerkendende tilgang. Der lægges vægt på, at læring også er en kropslig, følelsesmæssig og kreativ proces. August Side 7 af 13

8 Uddannelsen i skoleperioderne tilrettelægges: så eleven får støtte til selv at udvikle viden og færdigheder og gøre nye erfaringer gennem arbejde og oplevelser med at løse og bearbejde opgaver, situationer og problemstillinger som er sagsorienterede /praksisnære (tværfaglig og helhedsorienteret) så der er nærhed og genkendelighed for eleverne i forhold til de beskæftigelsesområder som uddannelsen retter sig mod, og som i uddannelsessammenhæng er praktikpladser for eleverne så det er tydeligt for eleven, hvilke kompetencemål, der er i fokus så der er fokus på refleksion og en løbende fremadrettet evaluering af elevens kompetenceudvikling så eleven får støtte til at skabe sammenhæng mellem uddannelse i skole og uddannelse i praktik så den understøtter integration af it og innovative kompetencer så den understøtter, at eleven er i uddannelse med fokus på livslang læring. Organisering af undervisningen Modulerne følger en planlagt struktur i forhold til den enkelte elevs uddannelsesforløb og efterfølgende praktikperioder og konkrete uddannelseslængde. På uddannelsen er der i modulerne sammentænkning mellem udviklingen af de faglige og personlige kompetencer og målene for område- og grundfag integreres i modulerne med mulighed for, at de elever, der har godskrivning, ikke arbejder med det, de har godskrivning for. Valgfrie specialefag planlægges, så der er en kort introduktion i skoleperioden, dernæst mulighed for at arbejde med foluspunkter i praktikperioden før det valgfrie specialefag afholdes som en samlet periode umiddelbart i starten af følgende skoleperiode. Valgfag planlægges som samlede forløb af 1 uges varighed og udbydes i et valgfagskatalog, Undervisningsdifferentiering Differentiering etableres både gennem uddannelsesplanlægningen og i relation til den enkelte elevs læringsbehov og standpunkt. I forhold til uddannelsesplanlægningen er differentiering muliggjort gjort gennem: modulstruktur med mulighed for at uddannelseslængde kan variere toning af uddannelse i form af valg af læringsaktiviteter (moduler), design af læringsmiljø og muligheder, der støtter op omkring forskellige læringsstile mulighed for, at der kan arbejdes i forskelligt tempo og i forskelligt omfang med forskellige læringselementer fokus på tilegnelsesprocessen og kompetencer August Side 8 af 13

9 fokus på den løbende opfølgning af elevens kompetenceudvikling og feedback til eleven I forhold til den enkelte elev sætte ovenstående muligheder i spil sammen med den enkelte elev i forhold til dennes behov, forventninger og standpunkt være opmærksom på samt etablere og inddrage forskellige former for støtte som den enkelte elev har behov (f.eks. mentor, it, lektiehjælp etc.) udfolde refleksionsmuligheder gennem brug af logbog, der kan rumme forskellige udtryksformer. Fx tegninger, tabeller, oversigter, interviews, udklip, digte ligesom lyd og billeder m.m. kan indgå i logbogen i elektronisk form. inddrage og anerkende elevens erfaringer, forventninger og udviklingspotentiler Elevindflydelse Lærerne og primært tutorer på hovedforløbet sikrer eleverne indflydelse på egen uddannelse ved at støtte op om elevens opgave i forbindelse med planlægningen af sit uddannelsesforløb. Eleverne har i de forskellige moduler mulighed for at arbejde med forskellige læringselementer, hvor forskellige metoder sættes i spil. Lærerrolle Lærerne har forskellige funktioner og opgaver bl.a. at være designer af læringsmuligheder at være tutor at være vejleder at være facilitator for elevernes motivation og læreprocesser 2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger Kompetencevurdering foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. På baggrund af elevens forudsætninger og behov udarbejdes den personlige uddannelsesplan. Kompetencevurderingen indebærer evt. godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af Elevernes skolebaggrund og evt. anden uddannelse Elevernes praktiske erfaring Afklaringen resulterer i en individuel uddannelsesplan med eksempelvis Fritagelse for undervisning (fx dansk, samfundsfag) Fritagelse for standpunktskarakterer i grundfag Forskellige former for støtte f.eks. lektiehjælp, mentorordning Afkortning eller forlængelse i forhold til uddannelsernes normale varighed August Side 9 af 13

10 Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens planlagte uddannelsesforløb. 2.4 Uddannelsen i hovedforløbet. Der bliver løbende udbudt blokke af 4 lektioners varighed med elementær førstehjælp og brandbekæmpelse. Nedenfor er et eksempel på uddannelsesforløbet på den pædagogiske assistentuddannelse. Den pædagogiske assistentuddannelse har en normal varighed på 2 år og 3½ måned. Intromodul med realkompetencevurdering Skoleperiode med temamoduler 1 uges valgfri specialefag 1 uges valgfag Praktikperiode Normalområdet Skoleperiode med temamoduler 1 uges valgfri specialefag 1 uges valgfag Praktikperiode Normal eller specialområdet Afsluttende modul med Projektopgave der danner udgangspunkt for den afsluttende prøve 2 uger 26 uger Ca. 26 uger 18 uger Ca. 26 uger 8 uger Oversigt over læringsaktiviteter Udover ovenstående forløbsoversigt fremgår den konkrete beskrivelse af læringsaktiviteter af uddannelsesbogen som er på skolens hjemmeside. Elevens arbejdstid Skoleperioderne gennemføres, så elevens arbejdstid incl. forberedelse, hjemmearbejde og arbejde med projekter, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Der vil som hovedregel være krav om 30 timers tilstedeværelse på skolen og/eller med planlagte aktiviteter. 2.5 Bedømmelsesplan Løbende bedømmelse Der lægges vægt på, at bedømmelsen sker med en anerkendende tilgang og med et fremadrettet perspektiv. Den løbende bedømmelse med elevens aktive medvirken er et centralt element i skolens kvalitetssikring og har fokus på opnåelse af faglige og personlige kompetencer. Faglige og personlige kompetencer: For hver læringsaktivitet udarbejder eleven en læringsaftale (se uddannelsesbogen ). Af læringsaftalen fremgår det, hvilke faglige og personlige mål eleven har for den kommende periode. Der kan evt. udarbejdes flere læringsaftaler i de enkelte moduler. Udarbejdelse af August Side 10 af 13

11 læringsaftaler sker i et samarbejde mellem elev og tutor. Ved afslutningen af et modul evalueres læringsaftalen, og der formuleres nye mål for den kommende periode. Ved afslutningen af hvert modul formulerer de lærere, der er tilknyttet elevens læring og uddannelsesforløb skriftligt en kompetenceprofil, som viser elevens progression i forhold til kompetenceudviklingen. Denne kompetenceprofil er synlig for eleven, så eleven løbende kan følge lærernes vurdering, og så det kan indgå i planlægning af næste periode. Denne kompetenceprofil udformes, så det svarer til kravene i skolevejledningen jf. hovedbekendtgørelsen. Ved formulering af læringsaftaler tages der endvidere udgangspunkt i praktikerklæringer, der jf. hovedbekendtgørelsen bl.a. kan indeholde institutionens vurdering af elevens særlige behov med hensyn til efterfølgende uddannelse i skole og praktik. August Side 11 af 13

12 Oversigt over bedømmelsesformer Fag Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Trin 1 Uddannelsesniveau mellem. Dansk Niveau C Samfundsfag Niveau C Engelsk Niveau E Engelsk kan fravælges og erstattes med et andet fag fra fagrækken Områdefag Valgfrit specialefag Valgfag bedømmes ikke Kompetenceprofil Skolevejledning Afsluttende projekt Bedømmelsesformer Når eleven har gennemført undervisningen udstedes rådets førstehjælpsbevis for de førstehjælpsmoduler, der er gennemført på tilfredsstillende vis jævnfør Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger og retningslinjer. Standpunktskarakter eller prøve Standpunktskarakter eller prøve Standpunktskarakter i engelsk Standpunktskarakter eller prøve Bedømmes Bestået/Ikke bestået Bedømmes efter hvert modul ud fra målene i læringsaftalerne og i forhold til modulets læringsmuligheder og hvor eleven er i sit uddannelsesforløb På baggrund af kompetenceprofilerne udformes skolevejledninger (efter hver skoleperiode) med brug af taksonomi fra 7-trinsskalaen Hovedforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for en prøve, hvor formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere eksaminandens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsernes formål ( 1 i hovedbekendtgørelsen og formålet for social og sundhedsuddannelsernes bekendtgørelse og uddannelsesordning for Den pædagogiske assistentuddannelse). 7-trinsskalaen anvendes August Side 12 af 13

13 2.6 Eksamensregler Prøve vedr. grund- og områdefag og det afsluttende projekt fremgår af Uddannelsesbogen på skolens hjemmeside. 2.7 Overgangsordninger Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder hovedforløbet efter den 1. juli Den lokale undervisningsplan revideres løbende i forhold til resultater af løbende evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisionerne drøftes på møder med de lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i Elevplan. 3.0 Læringsaktiviteter Læringsaktiviteter fremgår af Uddannelsesbogen på skolens hjemmeside. August Side 13 af 13

Lokal undervisningsplan for grundforløb.

Lokal undervisningsplan for grundforløb. Lokal undervisningsplan for grundforløb. 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt til at udbyde fællesindgangen Sundhed,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik

Undervisningsplan for fællesindgangen. Sundhed, omsorg og pædagogik Undervisningsplan for fællesindgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Juli 2011 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence.

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence. Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen De faglige og personlige kompetencemål er styrende for, hvordan skoleuddannelsen er tilrettelagt. Skoleuddannelsen organiseres i temaer, og i moduler.

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesbog. Min personlige. assistent. Her skriver du dit navn: uddannelse: August 2010

Uddannelsesbog. Min personlige. assistent. Her skriver du dit navn: uddannelse: August 2010 Min personlige Uddannelsesbog Her skriver du dit navn: uddannelse: August 2010 Social og Sundhedsskolen København Vognmagergade 8 1120 København K Velkomstbrev til elever på sosu-assistentuddannelsen 1

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015

UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 UDDANNELSESHÅNDBOG SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSEN September-optag 2015 Forord Den foreliggende uddannelseshåndbog indeholder den lokale undervisningsplan og anden udbygning af lov, bekendtgørelser

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor.

Udmøntningen af dogmerne i forhold til rammer for elever over og under 25 samt talentspor beskrives nedenfor. Den pædagogiske erhvervsuddannelsesreform SOPU har valgt at fokusere på fire særlige indsatsområder i forbindelse med EUD reformen. Dogmerne har sit udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Fagretninger: Sundhed & Udvikling Læring & Leg Innovation, sundhed & pædagogik 1 Indhold Grundforløbets første del... 3 Fagretninger på SOPU...

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

hjælper Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence.

hjælper Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence. Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen De faglige og personlige kompetencemål er styrende for, hvordan skoleuddannelsen er tilrettelagt. Skoleuddannelsen organiseres i temaer, og i moduler.

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Lokale uddannelsesplaner

Lokale uddannelsesplaner Lokale uddannelsesplaner For social- og sundhedsuddannelserne 2013 KURSER AKADEMIUDDANNELSE N Socia l- og sundh ed hjælp ser Social- og sundhedsassistent Ambulancebehandler Grundforløbet Pædagogisk assistent

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik

Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Lokal Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Indhold 1. Indledning... 4 1.1. Praktiske oplysninger... 6 1.1.1. Det lokale uddannelsesudvalg - i daglig tale: LUU er opdelt i to udvalg:...

Læs mere

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser

1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser 1. Generelt for Hotel- og Restaurantskolens erhvervsuddannelser Hotel- og Restaurantskolen Vigerslev Allé 18 2500 Valby tlf. 3386 2200 Hotel-og Restaurantskolen er en uddannelsescampus, der udbyder uddannelser

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015

Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 Generel information til Social- og Sundhedsskolens Lokale Undervisningsplaner (LUP er) August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Præsentation af skolen og praktiske oplysninger... 2 Skolens udbud af uddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1

SOSU Nykøbing Falster Undervisningsplan afsnit 1 Indholdsfortegnelse: Ikke hj 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser.... 2 1.3 Lærerkompetencer samt ressourcer og udstyr.... 3 1.4 Principper for uddannelsernes tilrettelæggelse....

Læs mere

Erhvervsuddannelsesreform

Erhvervsuddannelsesreform Erhvervsuddannelsesreform 2014-2015 Ursula Dybmose, KL Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner, PASS 1. september 2014 Indhold Reformens mål Grundforløbet Flytning af 7 uger Adgangskrav til hovedforløbet

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Navn: Studienummer Klynge: Tutor: Denne side afrives og afleveres til uddannelsesadministrationen, sidste dag på det valgfri specialefag

Navn: Studienummer Klynge: Tutor: Denne side afrives og afleveres til uddannelsesadministrationen, sidste dag på det valgfri specialefag Mit valgfrit specialefag er: Navn: Studienummer Klynge: Tutor: Denne side afrives og afleveres til uddannelsesadministrationen, sidste dag på det valgfri specialefag Bestået: Den: Lærers underskrift: Ikke

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) EUV Hovedforløb, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College

Lokal Undervisningsplan (LUP) EUV Hovedforløb, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College VIA University College Lokal Undervisningsplan (LUP) EUV Hovedforløb, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College Vedtaget på møde i det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) den 27. august 2015 og

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2016 Sidst redigeret juni 2016 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Hovedforløbet Godschauffør LUP

Hovedforløbet Godschauffør LUP Hovedforløbet Godschauffør LUP EUC Sjælland Køge, Haslev, Næstved Administrativ adresse: Jagtvej 2, 4700 Næstved Telefon 55 75 33 00. Fax 55 75 33 50 E-mail eucsj@eucsj.dk Undervisningsplanen er fastsat

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Generelle Undervisningsplan

Generelle Undervisningsplan Generelle Undervisningsplan fælles for Grundforløbene (GF1 + GF2) Social- og Sundhedsuddannelsens trin 1 + 2 Den Pædagogiske Assistentuddannelse Erhvervsuddannelse for unge(eud) Erhvervsuddannelse for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Social- og Sundhedsuddannelsen

Indholdsfortegnelse. 2. Social- og Sundhedsuddannelsen Lokal Undervisningsplan for hovedforløbet: Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 1 (Social- og sundhedshjælperuddannelsen) og Trin 2 (Social- og sundhedsassistentuddannelsen) Indholdsfortegnelse 1. Generelt

Læs mere

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb

General beskrivelse. Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb General beskrivelse Tekniske grundforløb Merkantile grundforløb Indholdsfortegnelse 1.0 Generelt for skolen 3 1.1 Praktiske oplysninger 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 3 1.3 Overordnet

Læs mere

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever

Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Rammekontraktbilag K Uddannelse af elever Tolstrup & Hvilsted ApS Myntevej 3 8920 Randers NV www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 1 1 Indledning Nærværende rammekontraktbilag indeholder følgende forpligtende

Læs mere

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole

Levendegørelse af. Pædagogisk grundlag for Selandia. i form af Den Gode Erhvervsskole Levendegørelse af Pædagogisk grundlag for Selandia i form af Den Gode Erhvervsskole FKHA 02122014 FORKLARING - Dette materiale er udarbejdet af uddannelseslederne d. 1.12.2014 og er tænkt som et bidrag

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere