STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK"

Transkript

1 18. december 2003 STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HOLDNING TIL SPØRGSMÅL I RELATION TIL TILTRÆDELSESLANDENES VALUTAKURSPOLITIK I. GENERELLE PRINCIPPER Ved tiltrædelse af Den Europæiske Union forpligter nye medlemsstater sig til at behandle valutakurspolitikken som et spørgsmål af fælles interesse og til som det primære mål med pengepolitikken at fastholde prisstabilitet. De økonomiske politikker omfattes endvidere af en række multilaterale overvågningsprocedurer inden for EU s politiske rammer. Når der ses bort fra disse forpligtelser, der er fastlagt i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (traktaten), er valget af strategi for penge- og valutakurspolitikken efter EU-tiltrædelsen dog først og fremmest den pågældende medlemsstats ansvar og ansvarsområde. De 10 nye medlemsstater indtræder alle i Den Europæiske Union som medlemsstater med dispensation. Det betyder, at de, selv om de ikke indfører euroen endnu, er forpligtede til at arbejde for at indføre euroen, når de opfylder traktatens konvergenskriterier. I henhold til traktaten skal nye medlemsstater a) på et tidspunkt efter deres tiltrædelse af Den Europæiske Union indtræde i den europæiske valutakursmekanisme, ERM2, og b) indføre euroen, når de vurderes at have opfyldt konvergenskriterierne i Maastricht-traktaten. Ensidig indførelse af den fælles valuta gennem såkaldt "euroisering", der sker uden for traktatens rammer, ville være i modstrid med den underliggende økonomiske tankegang i ØMU-bestemmelserne, hvoraf det fremgår, at euroindførelsen er afslutningen på en struktureret konvergensproces. En ensidig "euroisering" kan derfor ikke anvendes til at omgå de faser, som er fastlagt i traktaten for indførelse af euroen. 1 Da tiltrædelseslandene er meget forskellige med hensyn til økonomisk struktur, valutakursordning, pengepolitisk system og allerede opnået nominel og real konvergens, findes der ikke kun én vej frem mod ERM2, som kan anbefales alle. Det skal bemærkes, at der heller ikke kun fandtes én vej for de nuværende medlemmer af euroområdet. Landenes forskellige forhold og strategier vil derfor blive bedømt individuelt gennem hele det forløb, der skal føre frem til indførelse af euroen. Styrelsesrådet for ECB kan i denne 1 Rapport fra Rådet (ØKOFIN) til Det Europæiske Råd i Nice om valutaaspekterne af udvidelsen, Bruxelles, 8. november 2000, Rådet for Den Europæiske Union, pressemeddelelse nr /00.

2 sammenhæng give specifikke anbefalinger til de enkelte lande. Som det har været tilfældet hidtil, gælder princippet om ligebehandling fortsat gennem hele den monetære integrationsproces. II. ERM2 ERM2 blev oprettet i henhold til Det Europæiske Råds resolution af 16. juni 1997 (resolutionen) 2 for at forbinde valutaer i de EU-medlemsstater, der er uden for euroområdet, med euroen. ERM2 afløste Det Europæiske Monetære System, der var blevet indført i Inden for rammerne af ERM2 er valutakursstabiliteten for alle deltagende valutaer udtrykkeligt underordnet det primære mål om prisstabilitet. ERM2 har to opgaver i henhold til resolutionen. Den ene er at virke som valutakursordning mellem valutaerne i de medlemsstater, der deltager i valutakursmekanismen, og euroen. Den anden er at spille en rolle i forbindelse med konvergenskriterierne for at indføre euroen. Den første af de to opgaver bygger på to centrale bestemmelser i resolutionen. Det fremgår af den første af disse bestemmelser, at det er "en forudsætning for vedvarende valutakursstabilitet, at der til stadighed er konvergens med hensyn til de grundlæggende økonomiske forhold", mens det i den anden understreges, at "valutakursmekanismen vil bidrage til at sikre, at medlemsstater uden for euroområdet, der deltager i mekanismen, lægger deres politik an på stabilitet, vil skabe konvergens og vil dermed styrke deres bestræbelser på at indføre euroen". 3 Bestemmelserne illustrerer, hvordan valutakursmekanismen er udformet til at behandle komplekse sammenhænge mellem de grundlæggende økonomiske faktorer og valutakursstabilitet. ERM2 s anden opgave fremgår af traktatens artikel 121 og den protokol, der er knyttet til traktaten, om konvergenskriterierne. ERM2 tjener således som en testfase for både centralkursen og konvergensens varige karakter generelt. Hovedelementer ERM2 er en multilateral ordning med faste, men justerbare kurser, dvs. med en centralkurs og et standardudsvingsbånd på +/- 15 pct. De deltagende medlemsstaters økonomiske politik skal føres med henblik på at fastholde centralkursen, hvorved valutakursuligevægte kan undgås. Interventioner på udsvingsgrænserne vil i princippet være automatiske og ubegrænsede, medmindre de er i modstrid med den primære målsætning om opretholdelse af prisstabilitet i euroområdet. Meget kortfristet finansiering kan stilles til rådighed for at understøtte sådanne interventioner. ERM2 bygger på en multilateral aftale mellem den pågældende medlemsstat, landene i euroområdet, ECB og andre medlemsstater, der deltager i valutakursmekanismen. Beslutninger om centralkurser og eventuelt 2 3 Det Europæiske Råds resolution om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union, Amsterdam, den 16. juni 1997 (EFT C 236, 2. august 1997, s. 5-6). Som det fremgår af resolutionen, blev de operationelle procedurer for ERM2 fastlagt i aftalen af 1. september 1998 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle procedurer for en valutamekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (EFT C 345, 13. november 1998, s. 6-12). Henholdsvis stk. 1.1 og 1.3 i resolutionen. 2

3 snævrere udsvingsbånd træffes ved fælles overenskomst mellem de deltagende medlemmer, herunder ECB. Alle deltagende medlemmer i valutakursmekanismen, herunder ECB, har ret til at indlede en fortrolig procedure med henblik på eventuel ændring af centralkurserne. De nuværende medlemsstaters tidligere erfaringer har vist, at sådanne kursjusteringer kan blive nødvendige, hvis fx ligevægtskurserne med tiden udvikler sig. ERM2 er forenelig med en række af de valutakursordninger, der for tiden anvendes i tiltrædelseslandene. De ordninger, der er uforenelige med ERM2, er fx fri flydning (eller styret flydning uden en gensidigt aftalt centralkurs), crawling pegs og fastkursarrangementer over for andre valutaer end euroen. 4 ECB betragter ikke currency boards som en erstatning for deltagelse i ERM2. Lande med et currency board skal således deltage i ERM2 i mindst to år inden den konvergensvurdering, der foretages, før et land endeligt kan indføre euroen. Lande med et eurobaseret currency board, der skønnes at være holdbart, behøver måske ikke at skifte valutakursordning to gange, dvs. lade valutaen flyde inden for ERM2 for derefter igen at knytte den til euroen på et senere tidspunkt. Disse lande kan deltage i ERM2 med et currency board som en ensidig forpligtelse, hvorved disciplinen i ERM2 forbedres. ECB har imidlertid understreget, at sådanne ordninger vil blive vurderet individuelt, og at centralkursen over for euroen skal fastsættes ved fælles overenskomst. I henhold til resolutionen kan der efter anmodning fra en medlemsstat uden for euroområdet fastlægges formelt aftalte udsvingsbånd, der er snævrere end standardudsvingsbåndet. Sådanne beslutninger træffes fra sag til sag, og vil, som det også tidligere var tilfældet, blive anset for exceptionelle, idet standardudsvingsbåndet er hensigtsmæssigt for medlemsstater i begyndelsen af konvergensprocessen. Multilaterale aftaler om snævre bånd kan kun komme på tale i en meget fremskreden fase af konvergensprocessen, som det er tilfældet for Danmark. 5 Indtræden i valutakursmekanismen Det er frivilligt for medlemsstater uden for euroområdet at deltage i ERM2. Da medlemskab af ERM2 imidlertid er en forudsætning for indførelse af euroen, forventes nye medlemsstater før eller senere at indtræde i valutakursmekanismen. Deltagelsen i ERM2 kan begynde når som helst efter tiltrædelse af EU. Selv om proceduren vedrørende indtræden i ERM2 ikke afhænger af en fast tidsplan og kan indledes når som helst af en medlemsstat, der ønsker at indtræde i valutakursmekanismen, skal hovedelementerne, herunder især centralkursen og udsvingsbåndets bredde, dog aftales med alle involverede parter i ERM2. Deltagelsen i ERM2 er ikke underlagt en række forud fastlagte kriterier, og der er ingen forudsætninger, der skal opfyldes for at indtræde i valutakursmekanismen. For at sikre en gnidningsløs deltagelse er det imidlertid nødvendigt, at der foretages en omfattende økonomisk-politisk tilpasning fx hvad angår 4 5 Rapport fra Rådet (ØKOFIN) til Det Europæiske Råd i Nice om valutaaspekterne af udvidelsen, Bruxelles, 8. november 2000, Rådet for Den Europæiske Union, pressemeddelelse nr /00. Danmark deltager i ERM2 med multilateralt aftalte udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. 3

4 prisliberalisering og finanspolitik inden deltagelse i ERM2, og at den finanspolitiske konsolideringsproces er troværdig. Det samme princip gælder i øvrigt for ERM2 som for alle andre valutakurssystemer, nemlig at deltagelse i et sådant system kun er en del af den samlede økonomiskpolitiske ramme og derfor ikke bør betragtes isoleret. Den skal være i overensstemmelse med andre dele af de overordnede rammer for den økonomiske politik, og især med penge-, finans- og strukturpolitikken. Den valgte centralkurs skal afspejle den bedst mulige vurdering af ligevægtskursen på indtrædelsestidspunktet i ERM2. Vurderingen skal baseres på en lang række økonomiske indikatorer og udviklingstendenser, samtidig med at der også tages højde for markedsrenten. Ingen af aftalens parter kan på forhånd bestemme resultatet af en sådan vurdering. Beslutninger vedrørende centralkursen skal træffes ved fælles overenskomst mellem de forskellige deltagere i ERM2. Derfor er ensidige bekendtgørelser af de tilsigtede centralkurser ikke i overensstemmelse med ordningens multilaterale karakter og bør undgås. Sådanne bekendtgørelser vil dog under ingen omstændigheder påvirke det endelige valg af centralkurs. Centralkursjusteringer bør ske rettidigt. ERM2-resolutionen fastsætter i den forbindelse, at alle parter har ret til at indlede en procedure med henblik på ændring af centralkurserne. En sådan justering af centralkurserne kan fx blive nødvendig, hvis ligevægtskurserne med tiden udvikler sig, som erfaringen har vist for de nuværende medlemsstater. En sådan udvikling er dog sandsynligvis mere relevant i sammenhæng med real konvergens, i tilfælde af betydelige ændringer i konkurrenceevnen over for udlandet eller inkonsekvens i de makroøkonomiske politikker. Deltagelsens varighed Mindsteperioden for deltagelse i ERM2 inden indførelse af euroen er fastlagt i traktaten. 6 Traktaten uddyber kriteriet for deltagelse i valutakursmekanismen i en protokol knyttet til traktaten, hvoraf det fremgår, at medlemsstaten skal have overholdt de normale udsvingsmargener i valutakursmekanismen uden alvorlige spændinger i mindst de seneste 2 år før vurderingen. Medlemsstaten må navnlig ikke i samme periode på eget initiativ have devalueret sin valutas centralkurs over for euroen. 7 Det forventes derfor, at mindsteperioden for deltagelse i valutamekanismen inden konvergensvurderingen, der fører til den endelige indførelse af euroen, bliver 2 år. Ud over mindsteperioden for ERM2-medlemskab på 2 år inden konvergensvurderingen er der ingen begrænsninger for, hvor længe nye medlemsstater kan blive i ERM2. Selv om alle nye medlemsstater forventes at indgå i eurosamarbejdet før eller senere, er der ikke fastlagt nogen tidsplan for dette, og der kan ikke på forhånd gives nogen garanti med hensyn til ERM2-medlemsskabets varighed. Varigheden af 6 7 Jf. EF-traktatens artikel 121, stk. 1, tredje led. I artikel 121, stk. 1, fjerde led, der indeholder rentekriteriet, findes også følgende henvisning til deltagelse i ERM2: "den varige karakter af den konvergens, medlemsstaten har opnået, samt af dens deltagelse i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme, som afspejlet i de langfristede rentesatser". Protokol om konvergenskriterierne som nævnt i artikel 121 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. 4

5 medlemskabet bør derfor vurderes i forhold til de fremskridt, der sker i konvergensprocessen, og ikke i forhold til mindsteperioden på to år. Der er ingen grund til at antage, at den første centralkurs bliver den endelige omregningskurs ved indførelsen af euroen. Dette skyldes ikke blot den kendsgerning, at det kan blive nødvendigt at foretage kursjusteringer, men også institutionelle bestemmelser på området. Beslutningerne om centralkurser og omregningskurser er således særskilte beslutninger, der træffes på forskellige tidspunkter og på baggrund af forskellige beslutningsprocesser. Grundlæggende overvejelser i forbindelse med medlemskab Beslutninger om ERM2-medlemskabets start og varighed bør træffes ud fra en betragtning om, i hvor høj grad deltagelse i valutakursmekanismen forbedrer udsigterne til at opnå vedvarende konvergens med hensyn til de grundlæggende økonomiske forhold. Det bør være det overordnede mål med processen at skabe makroøkonomisk stabilitet i de nye medlemsstater. Herved opnås det bedst mulige bidrag til en bæredygtig vækst og real konvergens. Nye medlemsstater bør endvidere overveje, i hvor høj grad en mindre fleksibel valutakurs vil kunne bidrage til at stabilisere forventningerne og fremme sunde makroøkonomiske og strukturelle politikker, således at der skabes real og nominel konvergens. Mens deltagelse i ERM2 ikke i sig selv er en garanti for understøttende og konsekvente makroøkonomiske og strukturelle politikker, kan ERM2-deltagelsen have en katalysatorfunktion, som bevirker, at disse politikkers disciplinerende effekt øges. For at fastlægge den optimale strategi for deltagelse i ERM2 og den senere indførelse af euroen, bliver de nye medlemsstater nødt til at tage højde for specifikke forhold i deres land, herunder den overordnede strategi for monetær integration, rammerne for penge- og valutapolitikken og budgetstillingen. De bliver endvidere nødt til at tage højde for den betydning, som transitionsprocessen og de fremskridt, der er gjort med hensyn til indkomstkonvergens, kan få for den ønskede fleksibilitet i valutakursen. På grund af den risiko, som en for tidlig fastlåsning af valutakursen indebærer, kan det måske være hensigtsmæssigt for nogle af de nye medlemsstater først at ansøge om deltagelse i ERM2, efter at de har opnået en højere grad af konvergens. Dette kan især tilrådes i tilfælde, hvor en for tidlig fastlåsning af valutakursen kunne give anledning til pludselige kursjusteringer med potentielt ødelæggende økonomiske konsekvenser, herunder for troværdigheden af hele valutakursmekanismen. Andre nye medlemsstater, der har gennemført betydelige strukturreformer og har vist, at de evner at fremme konvergens gennem en sund økonomisk politik og et valutakurssystem, der i princippet er foreneligt med ERM2, kan indtræde i valutakursmekanismen umiddelbart efter EU-tiltrædelsen, hvis der er indgået en fælles overenskomst om centralkursen. I nogle tilfælde kan det måske være en fordel for de nye medlemsstater at overveje et mere længerevarende medlemskab af ERM2, mens konvergensprocessen skrider frem. Yderligere fremskridt i retning af vedvarende konvergens med hensyn til de grundlæggende økonomiske forhold, 5

6 strukturreformer og indkomstkonvergens vil desuden kunne føre til ændringer i den reale ligevægtskurs, som kan være sværere at opnå udelukkende gennem indenlandske prisændringer. Et sådant scenario ville kræve et længere medlemskab af ERM2 og i givet fald en centralkursjustering, før valutakursen kan fastlåses permanent, og euroen indføres. II. INDFØRELSE AF EUROEN Alle nye medlemsstater forventes at indføre euroen, når det vurderes, at de opfylder de betingelser, der er fastlagt i traktaten. Disse betingelser omfatter en vurdering af, om den opnåede konvergens er vedvarende. I henhold til traktatens artikel 121, stk. 1, skal vurderingen også omfatte situationen for og udviklingen i betalingsbalancens løbende poster og udviklingen i enhedslønomkostninger og andre prisindeks. Som det har været tilfældet hidtil, vil hvert land blive vurderet enkeltvist, så der kan tages højde for landets særlige forhold. Vurderingen skal foretages på baggrund af princippet om lige behandling i forhold til de nuværende medlemsstater. Der bliver derfor ikke indført yderligere kriterier for indførelse af euroen i de nye medlemsstater, og de kriterier, der er fastlagt i traktaten, vil ikke blive lempet, herunder kriteriet vedrørende holdbarheden af den nominelle konvergens. Hvad angår valutakursstabiliteten, refererer kriteriet vedrørende deltagelse i ERM2 til en periode på mindst to år uden alvorlige spændinger og især uden devaluering over for euroen inden konvergensvurderingen. I overensstemmelse med tidligere praksis vil der ved vurderingen af en valutakurs stabilitet over for euroen blive fokuseret på, om valutakursen ligger tæt på centralkursen. Vurderingen vil dog også tage højde for faktorer, der kan have ført til en appreciering. Det skal i denne forbindelse nævnes, at udsvingsbåndets bredde inden for ERM2 ikke påvirker vurderingen af kriteriet vedrørende valutakursstabilitet. Endvidere belyses spørgsmålet om "alvorlige spændinger" normalt: a) ved at undersøge, hvor meget valutakurserne har afveget fra centralkurserne i ERM2 i forhold til euroen, b) ved hjælp af indikatorer som fx korte rentespænd til euroområdet og disse indikatorers udvikling og c) ved at vurdere den rolle, som valutainterventioner har spillet. 6

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0690 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 690 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2004 (udarbejdet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 345/6 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 1. september 1998 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

K NV O E NV R E G R E G N E C N E R SR A EPPO POR T JAN UJARY U NI

K NV O E NV R E G R E G N E C N E R SR A EPPO POR T JAN UJARY U NI CONVERGENCE KONVERGENSRAPPORT REPORT JANUARY JUNI 2013 DA I 2013 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 5-euroseddel. KONVERGENSRAPPORT JUNI 2013 Den Europæiske Centralbank, 2013 Adresse Kaiserstrasse

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0248 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0248 Offentligt Europaudvalget 28 KOM (28) 248 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.5.28 KOM(28) 248 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 28 (udarbejdet i overensstemmelse

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.3.2006 C 73/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 16. marts 2006 mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om fastlæggelse af de operationelle

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn, Europaudvalget 2011-12 UPN Alm.del Bilag 131, EUU Alm.del Bilag 313 Offentligt NOTAT Til: Folketingets Europaudvalg J.nr.: 400.A.Jur.10-5; 400.A.jur.10; 400.A.1. CC: Bilag:

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

KONVERGENSRAPPORT juni 2014

KONVERGENSRAPPORT juni 2014 da KONVERGENSRAPPORT juni 2014 I 2014 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 20-euroseddel KONVERGENSRAPPORT JUNI 2014 Den Europæiske Centralbank, 2014 Adresse Kaiserstrasse 29 60311 Frankfurt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 16/10 22.1.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK AFTALE af 8. december 2008 Mellem Den Europæiske Centralbank og de nationale centralbanker i medlemsstaterne uden for euroområdet om ændring af aftalen af 16.

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Den økonomiske og monetære union

Den økonomiske og monetære union Den økonomiske og monetære union Ulemper = ingen selvstændig valutakurs og ens rentesats også i tilfælde af forskelligartede konjunkturudsving fra land til land (= asymmetriske choks) Fordele ved monetær

Læs mere

INDLEDNING OG SAMMENFATNING KONVERGENSRAPPORT DECEMBER 2006

INDLEDNING OG SAMMENFATNING KONVERGENSRAPPORT DECEMBER 2006 INDLEDNING OG SAMMENFATNING KONVERGENSRAPPORT DECEMBER 2006 DA INDLEDNING OG SAMMENFATNING KONVERGENSRAPPORT DECEMBER 2006 I 2006 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 5 euro pengeseddel Den

Læs mere

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union

Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april. Emne: Den økonomiske og monetære union Forelæsning af Peter Nedergaard den 2. april Emne: Den økonomiske og monetære union Oversigt: 1. Vigtige spørgsmål om ØMU en 2. Teorier om valutapolitik 3. Udviklingen af ØMU en 4. ØMU ens institutionelle

Læs mere

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008.

Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. Folketingets Europaudvalg Christiansborg Finansministeren Endeligt svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 43 (alm. del) af 2. december 2008. 18. december 2008 J.nr. 53-73 Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2009 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 28. maj 2009 Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik Udsigt til produktionsfald både i Danmark og internationalt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0326 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0326 Offentligt Europaudvalget 214 KOM (214) 326 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.214 COM(214) 326 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET KONVERGENSBERETNING 214 (udarbejdet i

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 13.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 73/5 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. oktober 2012 om et forslag til Kommissionens forordning

Læs mere

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget 2005 2638 - Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0250 (NLE) 13358/15 ECOFIN 801 UEM 386 FORSLAG fra: modtaget: 22. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU

Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU 79 Anvendelsen af euro i tilknyttede lande og områder uden for EU Niels C. Andersen, Juridisk Sektion, og Niels Bartholdy, Internationalt Kontor INDLEDNING I tilfælde af, at det ved folkeafstemningen 28.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006 DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006 KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006 I 2006 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 5 euro pengeseddel KONVERGENSRAPPORT MAJ 2006 Den Europæiske

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ARBEJDSDOKUMENT. om Kommissionens beretning: Konvergensberetning Sverige EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 24. juli 2002 ARBEJDSDOKUMENT om Kommissionens beretning: Konvergensberetning 2002 - Sverige Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål Ordfører:

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2007

KONVERGENSRAPPORT MAJ 2007 KONVERGENSRAPPORT MAJ 2007 INDLEDNING RAMMER FOR ANALYSEN SAMMENFATNING LAND FOR LAND DA INDLEDNING RAMMER FOR ANALYSEN SAMMENFATNING LAND FOR LAND KONVERGENSRAPPORT MAJ 2007 I 2007 vil alle publikationer

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK

DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK DEN EUROPÆISKE PENGEPOLITIK Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) omfatter ECB og alle EUmedlemsstaternes centralbanker. Hovedmålet for ESCB er at fastholde prisstabilitet. For at nå sin primære

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DA KONVERGENSRAPPORT 2000 KONVERGENSRAPPORT

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DA KONVERGENSRAPPORT 2000 KONVERGENSRAPPORT DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KONVERGENSRAPPORT 2000 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DA KONVERGENSRAPPORT 2000 E C B E Z B E K T B C E E K P DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KONVERGENSRAPPORT 2000 Den Europæiske Centralbank,

Læs mere

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede.

ville få. I mellemtiden er den generelle vurdering dog, at følgerne bliver begrænsede og kortfristede. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 6. oktober 2005 at fastholde minimumsbudrenten på eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

På en telekonference har ECBs styrelsesråd truffet følgende pengepolitiske beslutninger:

På en telekonference har ECBs styrelsesråd truffet følgende pengepolitiske beslutninger: BESLUTNINGER AF 8. OKTOBER 2008 for denne måned var afsluttet inden Styrelsesrådet den 8. oktober 2008 besluttede at nedsætte s officielle rentesatser og ændre auktionsproceduren og rentekorridoren for

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 342 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Fælles principper for nationale finanspolitiske korrektionsmekanismer

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2012

BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.5.212 COM(212) 257 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 212 (Udarbejdet i henhold til artikel 14, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.3.2001 KOM(2001) 113 endelig 2001/0062 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING OM INDFØRELSE AF EN ENHEDSMEKANISME FOR MELLEMFRISTET BETALINGSBALANCESTØTTE

Læs mere

.RQVHNYHQVHUÃYHGÃIRUVNHOOLJÃWLONQ\WQLQJÃWLOÃHXURVDPDUEHMGHW

.RQVHNYHQVHUÃYHGÃIRUVNHOOLJÃWLONQ\WQLQJÃWLOÃHXURVDPDUEHMGHW 'DQPDUNRJHXURHQ.RQVHNYHQVHUÃYHGÃIRUVNHOOLJÃWLONQ\WQLQJÃWLOÃHXURVDPDUEHMGHW NRQRPLPLQLVWHULHWÃRJÃ)LQDQVPLQLVWHULHW Ã ÃÃÃÃ 'DQPDUNÃRJÃHXURHQ.RQVHNYHQVHUÃYHGÃIRUVNHOOLJÃWLONQ\WQLQJÃWLOÃHXURVDPDUEHMGHW $SULOÃ

Læs mere

ECB Månedsoversigt Oktober 2012

ECB Månedsoversigt Oktober 2012 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede Styrelsesrådet på mødet den 4. oktober 2012 at fastholde 's officielle renter. Som følge af de høje energipriser og stigningerne

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

D ET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT. KONVERGENSRAPPORT Udarbejdet i henhold til artikel 109j i Traktaten om Det Europæiske Fællesskab

D ET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT. KONVERGENSRAPPORT Udarbejdet i henhold til artikel 109j i Traktaten om Det Europæiske Fællesskab D ET EUROPÆISKE MONETÆRE INSTITUT KONVERGENSRAPPORT Udarbejdet i henhold til artikel 109j i Traktaten om Det Europæiske Fællesskab Marts 1998 Det Europæiske Monetære Institut, 1998 Postfach 16 03 19, D-60066

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Danske finansielle virksomheder og ØMU en

Danske finansielle virksomheder og ØMU en Danske finansielle virksomheder og ØMU en NFT 4/1997 konsekvenser på investeringsmuligheder og tilpasningsomkostninger af cand. oecon. Morten Spangsbjerg, Codan Bank Morten Spangsbjerg Denne artikel beskriver

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.7.2003 KOM(2003) 426 endelig 2003/0158 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter (forelagt af

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2014

ECB Månedsoversigt September 2014 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede Styrelsesrådet på mødet den 4. september 2014 at nedsætte renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer med 10 basispoint

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0238 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0238 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0238 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010) 238 endelig SEK(2010)598 BERETNING FRA KOMMISSIONEN KONVERGENSBERETNING 2010 (Udarbejdet i

Læs mere

disponible realindkomst opstår der desuden et spillerum for et opsving i det private forbrug i euroområdet.

disponible realindkomst opstår der desuden et spillerum for et opsving i det private forbrug i euroområdet. LEDER s styrelsesråd besluttede på mødet den 7. oktober 2004 at fastholde minimumsbudrenten på Eurosystemets primære markedsoperationer på 2,0 pct. Renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten

Læs mere

ECB Månedsoversigt Juni 2014

ECB Månedsoversigt Juni 2014 LEDER For at opfylde sit mandat til at fastholde prisstabilitet besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. juni 2014 at indføre en kombination af foranstaltninger til at lempe pengepolitikken yderligere

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er ligevægtsbetingelsen for varemarkedet i en åben økonomi. Det private forbrug afhænger

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Øvelse 17 - Åbne økonomier

Øvelse 17 - Åbne økonomier Øvelse 17 - Åbne økonomier Tobias Markeprand 20. januar 2009 Opgave 21.2 Betragt et land, der opererer under faste valutakurser, med den samlede efterspørgsel og udbud givet ved ligninger (21.1) og (21.2)

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2006

ECB Månedsoversigt September 2006 LEDER Styrelsesrådet besluttede på mødet den 31. august 2006 at fastholde s officielle renter. De informationer, der var blevet tilgængelige siden det forrige møde, underbyggede yderligere ræsonnementet

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

.DSLWHOÃ )DVWÃHOOHUÃIO\GHQGHÃYDOXWDNXUV

.DSLWHOÃ )DVWÃHOOHUÃIO\GHQGHÃYDOXWDNXUV .DSLWHOÃ )DVWÃHOOHUÃIO\GHQGHÃYDOXWDNXUV,GHHQÃPHGÃHQÃIDVWÃYDOXWDNXUVÃHUÃGHOVÃDWÃXQGJnÃYDOXWDNXUVXVLNNHUKHG GHOVÃDWÃIRUDQNUHÃ NRQRPLHQÃWLOÃHWÃRPUnGHÃPHGÃHQÃVWDELOLWHWVRULHQWHUHW SHQJHSROLWLNÃ RJÃ HQÃ ODYÃ

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Rådet

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK L 230/56 Den Europæiske Unions Tidende 30.6.2004 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 3. juni 2004 om de nærmere vilkår for Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) L 40/72 17.2.2017 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/274 af 10. februar 2017 om fastsættelse af principper for at give feedback vedrørende de opgaver, som de kompetente nationale

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Real konvergens i de nye EU-lande

Real konvergens i de nye EU-lande 71 Real konvergens i de nye EU-lande Paul Lassenius Kramp og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING De nye EU-lande i Central- og Østeuropa har siden Sovjetunionens

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 25.9.2003 Den Europæiske Unions Tidende C 229/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. september 2003 efter anmodning fra Rådet for Den Europæiske Union om udkastet til

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Forfatningstraktaten og ØMUen

Forfatningstraktaten og ØMUen 53 Forfatningstraktaten og ØMUen Tina Winther Frandsen, Internationalt Kontor INDLEDNING Stats- og regeringscheferne fra de 25 EU-lande vedtog på Det Europæiske Råds møde den 17.-18. juni 2004 traktaten

Læs mere