Leveringsbestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leveringsbestemmelser"

Transkript

1 din daglige energi Leveringsbestemmelser Bestemmelser for Sydfyns Intranet A/S om tilslutning og adgang til benyttelse af selskabets bredbåndsnet for private kunder. Indholdsfortegnelse FORORD Kundens rettigheder og forpligtelser Kundens overtagelse og benyttelse Etablering og ændring af anlæg Forbrugsstedet Kvalitet og drift Anlæg og tilslutning Ansvar Priser Betalingsbetingelser Opsigelse, Ejerskifte, Fraflytning... 2 BILAG - supplerende bestemmelser BILAG 1 Internet... 3 BILAG 2 Privat tv... 3 BILAG 3 Fastnettelefoni... 3

2 1 Forord Bredbåndskunden (herefter kaldt kunden) bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til bredbåndsnettet (herefter kaldt nettet) og de dertil hørende bilag. Bestemmelserne med tilhørende bilag er den væsentligste del af retsgrundlaget mellem kunden og Sydfyns Intranet A/S. Bilagene beskriver særlige bestemmelser, der kun gælder for den enkelte ydelse; internet, tv eller telefoni. Retsgrundlaget i øvrigt Kunden og Sydfyns Intranet A/S er underkastet de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser og anvisninger m.v. Heraf skal især fremhæves følgende: Lov om køb indeholder bestemmelser, som også er gældende for køb og salg af bredbåndsydelsen. Lov om produktansvar indeholder objektive ansvarsbestemmelser om fejl ved levering af produkter. Tvister/klageadgang Sydfyns Intranet A/S behandler som 1. instans kundeklager. Klager kan rettes til kundeservice. Er kunden utilfreds med udfaldet af Sydfyns Intranets behandling af klagen, kan kunden anke til: Telestyrelsen Holsteinsgade København Ø. 1. Kundens rettigheder og forpligtelser Netadgang 1.1 Kundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår (inkl. bilag) samt af nuværende og fremtidig lovgivning på området. Tilslutning til nettet kan ske efter henvendelse til Sydfyns Intranet A/S, jf. 1.2., 3.5 og 8.1. Den, der er ejer eller bruger af (dvs. har rådighed over) en bolig, der direkte eller indirekte er tilsluttet nettet, kan ved henvendelse til Sydfyns Intranet A/S få adgang til selskabets net i overensstemmelse med nærværende bestemmelser. Sydfyns Intranet A/S kan forlange dokumentation for adkomsten til den enkelte bolig. Nettilslutning 1.2. Den fysiske tilslutning til nettet følger af nærværende bestemmelser for tilslutning. Vedr. betaling af investeringsbidrag for tilslutning henvises til Kundens overtagelse og benyttelse Overtagelse 2.1 Ved overtagelse af bolig med tilslutning og adgang til nettet rettes henvendelse til Sydfyns Intranet A/S. Nye kunder er, med mindre andet aftales skriftligt, omfattet af de gældende generelle vilkår. Oplysningspligt 2.2 Kunden har pligt til at oplyse Sydfyns Intranet A/S om enhver aftale om ydelser, som skal transporteres gennem Sydfyns Intranet A/S s net. Sådanne aftaler skal altid godkendes af Sydfyns Intranet A/S. Krav fra tredjemand 2.3 Kunden skal holde Sydfyns Intranet A/S skadesløs for ethvert krav fra tredjemand som måtte blive rettet mod Sydfyns Intranet A/S, som følge af kundens brug af tilslutningen. 3. Etablering og ændring af anlæg Sydfyns Intranet A/S s net 3.1 Sydfyns Intranet A/S etablerer og vedligeholder de anlæg, der er nødvendige, for at kunden kan modtage de af Sydfyns Intranet A/S godkendte ydelser. Tilslutning af ny installation samt ændringer 3.2 Ny tilslutning samt ændring af eksisterende sker i henhold til nærværende tilslutningsbestemmelser. Tilslutning og ændring foretages altid af Sydfyns Intranet A/S eller af en af Sydfyns Intranet A/S ansat underleverandør. Kundens egne forbindelser 3.3 Forbindelsen fra tilslutningspunktet til forbrugsstedet etableres af kunden selv efter Sydfyns Intranet A/S s vejledning. Kunders benyttelse af nettet 3.4 Sydfyns Intranet A/S - stiller efter anmodningen fra kunden - kapacitet, svarende til det aftalte leveringsomfang (Mbit/s), til rådighed for transport af ydelser til/fra tilslutningspunktet. Sydfyns Intranet A/S kan under henvisning til manglende kapacitet afvise adgangen til nettet. Begrænset overførsel i nettet 3.5. Hvis det er muligt kun at overføre ydelser i begrænset omfang, bestemmer Sydfyns Intranet A/S på grundlag af objektive, saglige og rimelige kriterier, hvordan den tilgængelige netkapacitet skal disponeres. Sydfyns Intranet A/S er forpligtet til på så tidligt et tidspunkt som muligt at give kunden meddelelse om sådanne begrænsninger. Anlæg på kundens ejendom 3.6 Såfremt det er nødvendigt, for at Sydfyns Intranet A/S kan opfylde sin leveringsforpligtelse overfor den ejendom, hvortil der er rekvireret tilslutning, at der anbringes forsyningsanlæg, f.eks. kabler, fordelingsskabe, m.v., i eller på den pågældende ejendom, skal kunden (ejeren) stille egnet areal eller rum til rådighed for Sydfyns Intranet A/S. Forsyning via anlæg på kundens ejendom 3.7 Sydfyns Intranet A/S er berettiget til at forsyne andre kunder via Sydfyns Intranet A/S s anlæg anbragt på den enkelte kundes (ejers) ejendom i overensstemmelse med 3.6. Såfremt kunden (ejeren) i øvrigt er berettiget til erstatning for rådighedsindskrænkning og gener, skal sådan erstatning naturligvis forhandles og udbetales efter gældende praksis. Flytning af anlæg på kundens ejendom 3.8 Sydfyns Intranet A/S er, når tekniske forhold gør det påkrævet, berettiget til at flytte det sted, kunden (ejeren) tilsluttes Sydfyns Intranet A/S s net, samt efter nærmere aftale med ejeren af en ejendom berettiget til at flytte egne anlæg samt forbindelserne herfra på den pågældende ejendom. Giver forhold hos kunden anledning til en flytning som ovennævnte, er kunden forpligtet til at godtgøre Sydfyns Intranet A/S de med flytningen forbundne udgifter. Såfremt en flytning er begrundet i Sydfyns Intranets forhold, betaler Sydfyns Intranet A/S de eventuelle udgifter, der påføres kunden (ejeren), jf. 3.7, 2. afsnit. 4. Forbrugsstedet Adgang til bredbåndsinstallationer 4.1 Sydfyns Intranet A/S skal mod behørig legitimation have adgang til bredbåndsinstallationerne på forbrugsstedet for nødvendige eftersyn, afprøvning, og afbrydelse. Ekstraordinære omkostninger i forbindelse med at opnå denne adgang påhviler kunden. Skader og forstyrrelser på nettet 4.2 En kunde, der alene eller sammen med andre kunder giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på nettet, er forpligtet til at afhjælpe disse forstyrrelser eller at betale Sydfyns Intranet A/S s omkostninger ved afhjælpningen. Sydfyns Intranet A/S kan pålægge kunderne deres respektive del af de omkostninger, der opstår i forbindelse med at afhjælpe forstyrrelser på nettet. Forudsætningen, for at bestemmelsen kan anvendes, er at Sydfyns Intranet A/S har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til nettets kapacitet og kvalitet. Afbrydelse på grundlag af forstyrrelser 4.3 Sydfyns Intranet A/S er berettiget til at afbryde tilslutningen, såfremt kunden ikke afhjælper de under 4.2 nævnte forstyrrelser. 5. Kvalitet og drift Kvalitet 5.1 Sydfyns Intranet A/S vil opretholde en 1

3 god leveringskvalitet, der svarer til den aftalte båndbredde. I tilfælde af havari på nettet vil Sydfyns Intranet A/S genoprette forbindelsen så hurtigt som muligt. Sydfyns Intranet A/S er alene ansvarlig for evt. mangler, når det er forhold hos denne, der forårsager den mangelfulde båndbredde eller manglende forbindelse. Arbejder på bredbåndsnettet 5.2 Ved udførelse af arbejder på nettet meddeler Sydfyns Intranet A/S kunden de forud planlagte afbrydelser af forsyningen. 6. Anlæg og tilslutning Opsætning m.m. 6.1 Sydfyns Intranet A/S opsætter, ejer, vedligeholder og kontrollerer udstyr til og med tilslutningsstikket. Placering m.v. 6.2 Sydfyns Intranet A/S fastsætter retningslinier for anlæggets placering. Ved bygningsændringer skal adgangsforholdene til anlægget samt dets placering fortsat overholde Sydfyns Intranet A/S s retningslinier. Flytning af anlægget 6.3 Såfremt et anlæg ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en uhensigtsmæssig placering, således at kontrol og adgang ikke kan foretages på normal måde, er Sydfyns Intranet A/S berettiget til at kræve anlægget flyttet for kundens (ejerens) regning. Beskadigelse af anlæg 6.4 Bliver et anlæg beskadiget, er kunden erstatningsansvarlig, medmindre kunden sandsynliggør, at der ikke er udvist forsømmelse fra kundens side, kundens husstand eller andre, som kunden har givet adgang til ejendommen. Brandforsikring 6.5 Anlægget betragtes som en del af ejendommen, hvorfor kunden er forpligtet til at lade anlægget være omfattet af ejendommens brandforsikring. Kontrol, vedligeholdelse og udskiftning 6.9 Mod behørig legitimation skal Sydfyns Intranet A/S have adgang til at kontrollere, vedligeholde og evt. reparere eller udskifte anlægget, jf Ansvar Ansvar 7.1 Sydfyns Intranet A/S er kun ansvarlig for kundernes direkte tab, og hæfter således aldrig for driftstab, avancetab, tab af data eller andet indirekte tab hos kunden. Sydfyns Intranet A/S påtager sig intet ansvar for fejl eller driftsforstyrrelser i tilslutningen, som kan henføres til, at kunden har anvendt udstyr, som ikke er leveret eller godkendt af Sydfyns Intranet A/S, eller at kunden har foretaget indgreb i tilslutningen. Sydfyns Intranet A/S er ikke ansvarlig for fejl, nedbrud eller forstyrrelser som skyldes forhold der kan henføres til transmissionsfejl, udstyr m.v., der ejes eller drives af andre, eller andre forhold der kan henføres til force majeure. Ved afbrydelse og andre tilfælde af ikkekontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens regler. Overfor erhvervsdrivende er Sydfyns Intranet A/S ikke ansvarlig overfor driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Sydfyns Intranet A/S s side. Erhvervsdrivende opfordres til at tegne driftstabsforsikring. Produktansvar (forbrugerkøb) 7.2 For den skade, som skyldes mangler ved nettet eller ved den leverede båndbredde er Sydfyns Intranet A/S ikke ansvarlig med mindre, at skaden skyldes en uforsvarlig adfærd fra Sydfyns Intranet A/S s side. Der henvises tillige til produktansvarslovens regler. Force majeure 7.3 Sydfyns Intranet A/S er under alle omstændigheder ansvarsfri, såfremt der indtræffer force majeure eller force majeure-lignende situationer. Ved force majeure-lignende situationer forstås skade eller tab, der indtræder som en direkte følge af jordskælv, cykloner, orkaner, skypumper eller andre naturkatastrofer, krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør, terrorisme, borgerlige uroligheder eller foranstaltninger til værn herimod. Endvidere omfattes sprængningsarbejder på skadestedet, ledningsbrud som følge af eksplosion, nedstyrtning af luftfartøjer eller dele heraf, selvkørende maskiner, EDB-manipulation samt skade/tab, der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner (fission, fusion og radioaktiv stråling), hvad enten skaden indtræder i krigs- eller fredstid. 8. Priser Netbenyttelse 8.1 For tilslutning og benyttelse betaler kunden Sydfyns Intranet A/S i henhold til Sydfyns Intranet A/S s prislister. Ændring af tariffer 8.2 Tarifændringer iværksættes med rimeligt varsel. Meddelelse om ændringer sker ved påtryk på regningerne eller på anden måde. 9. Betalingsbetingelser Betalingsfrist 9.1 Regninger fra Sydfyns Intranet A/S skal betales inden for den på regningen angivne frist. Overskridelse af betalingsfrist. Restanceprocedure 9.2 Overskrider kunden betalingsfristen, er Sydfyns Intranet A/S berettiget til at opkræve gebyr. Sydfyns Intranet A/S inddriver skyldige beløb efter "Vejledning om restanceinddrivelse". Vejledningen kan fås ved henvendelse til Sydfyns Intranet A/S. Afbrydelse på grundlag af restance. Ansvar 9.3 Eventuelle følger af, at Sydfyns Intranet A/S i overensstemmelse med den i 9.2 nævnte vejledning om restanceinddrivelse har afbrudt forbindelsen til kunden, er Sydfyns Intranet A/S uvedkommende. Sydfyns Intranet A/S skal forinden afbrydelse give meddelelse herom. Eventuelle følger af en afbrydelse af forbindelsen - foretaget efter ovennævnte fremgangsmåde er Sydfyns Intranet A/S uvedkommende. Genoptagelse 9.4 Genoptagelse af tilslutningen via Sydfyns Intranet A/S s net efter en afbrydelse som følge af manglende betaling, vil først finde sted, når restancen med påløbne omkostninger er betalt. 10. Opsigelse, ejerskifte, fraflytning Opsigelse 10.1 Kunden kan efter 6 måneder regnet fra aftalens indgåelse, til enhver tid opsige aftalen uden yderligere omkostninger. Opsigelsesvarslet er 1 måned, og opsigelsen skal være skriftlig til udgangen af en måned. Hæftelse. Fraflytning 10.2 Ved fraflytning kan kunden opsige tilslutning med 3 arbejdsdages varsel. Kunden hæfter for betaling for netbenyttelsen efter gældende tarif indtil den dato, til hvilken aftalen er opsagt eller ny kunde er indtrådt i aftaleforholdet. Overdragelse 10.3 Når Sydfyns Intranet A/S modtager en opsigelse efter 10.2, uden at en ny kunde samtidig ønsker at overtage tilslutningen, har Sydfyns Intranet A/S ret til efter datoen for opsigelsens ikrafttræden at afbryde tilslutningen til nettet og nedtage sine tilslutningsanlæg. Ved en genoprettelse af tilslutningen har Sydfyns Intranet A/S ret til at kræve sine omkostninger hertil dækket. 2

4 BILAG - supplerende bestemmelser Bilag 1: Internet - supplerende bestemmelser Generelt 1.1 Udover foranstående generelle bestemmelser 1-10 gælder de i dette bilag beskrevne supplerende betingelser mellem Sydfyns Intranet A/S ("Sydfyns Intranet") og en privat forbruger ("kunden") for Sydfyns Intranets udbud af internetadgang i henhold til det, som fremgår nedenfor. Brug af internetadgang 1.2 Hvis kunden abonnerer på mailservice, tildeles kunden et password til brug for oprettelse af og adgang til webmail samt diverse andre tjenester. Kunden bærer det fulde ansvar for tredjemands kendskab og misbrug af det tildelte password. Udover lovpligtig logning udøves ingen kontrol med de data, som passerer via anlægget og adgangen og Sydfyns Intranet påtager sig intet ansvar herfor. Kunden er ansvarlig for, at brugen af adgang samt de data, der overføres via tilslutningen ikke krænker gældende lovgivning, Sydfyns Intranet eller tredjemand. Sydfyns Intranet påtager sig intet ansvar for, at tredjemand trænger ind i tilslutningen og destruerer eller ændrer data, ligesom Sydfyns Intranet ikke er ansvarlig for skader og tab på hard- og software som følge af downloading af materiale fra internettet. Kunden er forpligtet til ikke at anvende tilslutningen på en måde, som kan medføre skade eller gener for driften af anlægget, Sydfyns Intranet A/S eller tredjemand. Kunden skal følge Sydfyns Intranets anvisninger på installation og brug af adgang. Sydfyns Intranet er til enhver tid berettiget til at foretage inspektion af tilslutningen. Bilag 2: Privat tv - supplerende bestemmelser 1.1 Udover foranstående generelle bestemmelser 1-10 gælder de i dette bilag beskrevne supplerende betingelser mellem Sydfyns Intranet A/S og en privat forbruger ("kunden") for Sydfyns Intranets udbud af radio og tv ("tjenesten") i henhold til det, som fremgår nedenfor. Tjenesten 2.1 Sydfyns Intranet samarbejder med en anerkendt operatør omkring udbud af radio og tv ("samarbejdspartneren"). Kunden samtykker ved at indgå nærværende abonnementsaftale til, at Sydfyns Intranet udveksler relevante data om kunden med samarbejdspartneren. 2.2 Tjenesten indebærer, at kunden kan modtage tv signaler. Anvendelse af tjenesten forudsætter, at kunden har tegnet abonnementsaftale med Sydfyns Intranet, herunder udfyldt og underskrevet aftaleformularen, samt at kundens bopæl er tilsluttet Sydfyns Intranets net. 2.3 Hvis kunden modtager personlig og abonnementsspecifik information som f.eks. PIN-kode, password el.lign. i forbindelse med sin benyttelse af tjenesten, skal sådan information opbevares på et betryggende sted og må ikke anvendes af eller afsløres over for nogen uvedkommende. Har kunden mistanke om, at sådan information er kommet til uvedkommendes kendskab, skal kunden straks give meddelelse herom til Sydfyns Intranet. Kunden er ansvarlig for eventuel brug af tjenesten, indtil Sydfyns Intranet har spærret tjenesten. Glemmes PIN-koden, kan kunden ved at rette henvendelse til Sydfyns Intranet få udstedt en ny kode. For udstedelse af ny PINkode, kan Sydfyns Intranet opkræve et gebyr. Programlevering 3.1 Abonnementet omfatter en ret for én privat husstand til gennem anvendelse af programmet og/eller eksternt modul at modtage programmer, der administreres af Sydfyns Intranet og samarbejdspartneren. 3.2 Kunden har endvidere mulighed for at tegne abonnement på forskellige ekstra ydelser formidlet af samarbejdspartneren. Sådant udbud er omfattet af selvstændig aftale med Sydfyns Intranet og Samarbejdspartneren. Sydfyns Intranet yder ingen kundeservice eller anden form for rådgivning i forbindelse med disse ekstra ydelser. 3.3 Sydfyns Intranet kan aldrig overfor kunden garantere et bestemt udbud af programmer. Sydfyns Intranet kan til enhver tid ændre i skærmdesign, sammensætning af eller udbud af enkelte programmer og programpakker samt i de enkelte programdeles rækkefølge uden at kunden kompenseres herfor. Sydfyns Intranet er endvidere berettiget til i kortere perioder at distribuere de af abonnementsaftalen omfattede programmer vederlagsfrit, ukodet og lign., således at disse uden omkostninger kan modtages af ikkeabonnenter, uden at dette giver kunden ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende eller forlange abonnementsafgiften reduceret eller refunderet. 3.4 Kunden kan skriftligt anmode om at skifte programpakke. Kunden faktureres et administrationsgebyr for skift af programpakke. Anvendelse af tjenesten 4.1 Kunden må ikke anvende tjenesten i kommerciel henseende, da der er tale om et privat abonnement, hvor kunden har status som forbruger. Offentlig forevisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede radio- og tvprogrammer er ikke tilladt. Misligholdelse berettiger Sydfyns Intranet til øjeblikkeligt at afbryde programforsyningen og rette erstatningskrav mod kunden. 4.2 Det påhviler kunden for egen regning og risiko at erhverve fjernsyn og eventuel andet apparat til modtagelse af programsignalet. Kunder, som anvender bestemt udstyr til modtagelse af tv-programmer, ydes i forbindelse med eventuel ændring til ny kodningsteknik ingen tilbagekøbsgaranti vedrørende udstyr, som kunden måtte have anskaffet til brug for modtagelsen. Kunden er selv ansvarlig for lovpligtig licensbetaling. 4.3 Abonnementsaftalen med kunden indgås med en husstand og kunden hæfter for al brug af tjenesten, herunder tredjemands og andres brug. Hvis der sker videredistribution af programsignalet direkte mellem forskellige husstande udenom Sydfyns Intranets bredbåndsnet, betragtes dette som en grov misligholdelse af denne aftale. Sydfyns Intranet forbeholder sig i sådant tilfælde ret til fremsættelse af erstatningskrav mod kunden og anmeldelse af kunden til politiet med påstand om "tyveri" af et abonnementsbelagt programsignal. 4.4 Aftalen kan ikke overdrages til tredjemand uden Sydfyns Intranets skriftlige godkendelse. Bilag 3: Fastnettelefoni - supplerende bestemmelser Generelt 1.1 Udover foranstående generelle bestemmelser 1-10 gælder de i dette bilag beskrevne supplerende betingelser mellem Sydfyns Intranet A/S og den private kunde for Sydfyns Intranets udbud af telefoni på selskabets net. De efterfølgende vilkår gælder Sydfyns Intranet fastnettelefoni (herefter kaldet fastnet), med de dertil hørende ekstra services. Omfang 1.2 Et Sydfyns Intranet fastnetabonnement omfatter etablering af én eller to tilslutninger til den offentlige PSTNtjeneste (analog telefoni, IP telefoni) eller til den offentlige ISDN-tjeneste. 3

5 Anvendelse 2.1 Sydfyns Intranet fastnet giver mulighed for opkald til indenlandske og udenlandske mobil- og fastnetnumre. Kunden kan ikke anvende produktet i forbindelse med opkald til de ikke anvendelige special- og servicenumre, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Sydfyns Intranet fastnet er alene tilknyttet det - eller de - i aftalen angivne telefonnumre. Supplerende services 3.1 Følgende services er tilgængelige, og kunden skal i forbindelse med anvendelsen af disse rette henvendelse til Sydfyns Intranets kundeservice. Øvrige services fremgår af Sydfyns Intranets produktark for fastnet. Takstoplysning Kunden kan ved opkald til Sydfyns Intranets kundeservice få oplyst prisen for opkald til andre danske telefonnumre, bortset fra opkald til informations- og indholdstjenester (service 900-numre). Servicen er gratis. Spærring Sydfyns Intranet Spærring giver mulighed for at spærre for opkald til udlandet samt for alle udgående opkald (dog med undtagelse af 112). Kunden skal tilmelde sig servicen. Henvisning og Viderestilling til nyt telefonnummer Henvisning og viderestilling til nyt nummer tilbydes ved opsigelse af aftalen eller ved nummerændring. Ved Henvisning til nyt nummer får den, der ringer til kundens gamle nummer, oplyst det nye telefonnummer. Servicen er gratis de første 3 måneder. Henvisningsperioden kan forlænges yderligere 3 måneder mod betaling. 8.2 Tekniske eller driftsmæssige årsager kan nødvendiggøre, at kunden tildeles et nyt telefonnummer, hvilket Sydfyns Intranet til enhver tid er berettiget til. Kunden vil blive informeret om dette med længst muligt varsel. Telefonbog og nummeroplysning 9.1 Med PSTN og ISDN abonnementer er der mulighed for optagelse i den offentlige tilgængelige trykte kundeoversigt (telefonbogen). Optagelse vil ske i den lokale og/eller regionale trykte kundeoversigt for det område, hvor installationsadressen er beliggende; Kunden vælger at blive optaget i den trykte kundeoversigt med angivelse af én af følgende muligheder: 1. Grunddata; navn, stilling, adresse og telefonnummer 2. Hemmelig adresse; navn og telefonnummer 3. Hemmeligt nummer; navn og adresse 4. Udeladt nummer; ingen kundedata oplyses 9.2 I henhold til lov om tildeling og anvendelse af nummerressourcer vil grunddata, som er registreret i kundeoversigten blive videregivet til alle, der fremsætter ønske herom. Data, som kunden ikke ønsker optaget i den trykte kundeoversigt, videregives ikke til tredjemand. Kundens data vil på samme måde blive optaget på Oplysningen, dvs. 118,samt andre oplysningstjenester. Vis / Skjul nummer 4.1 Kunden kan vælge at spærre for Vis Nummer permanent eller pr. opkald, dvs. benytte sig af Skjul Nummer. Kunder, der permanent har spærret for Vis Nummer, kan pr. opkald vælge at overføre nummeret. Såfremt kunden er tilknyttet en type central, hvor det ikke er muligt at benytte Vis Nummer, etableres permanent spærring for Vis Nummer, medmindre kunden har ønske om andet. For kunder, som er optaget med hemmeligt eller udeladt nummer (se pkt. 9.2), gælder det samme, dvs. kunden spærres permanent for Vis Nummer (undtagen opkald til Alarmcentralen 112), medmindre kunden har ønske om andet. Tekniske ændringer og forstyrrelser 5.1 Sydfyns Intranet kan til enhver tid foretage tekniske ændringer i sit net og sine produkter af hensyn til driften eller som følge af krav fra myndighederne. Fejl i nettet og egne anlæg vil hurtigst muligt blive rettet. Sydfyns Intranet vil informere kunden om sådanne forhold med længst muligt varsel. Ved tekniske ændringer i Sydfyns Intranets net gælder tilsvarende forbehold. Tilslutning af udstyr til eget brug 6.1 Kunden skal sikre, at forbindelsen til telenettet bruges på en måde, der ikke bevirker forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for trafikken i telenettet. Skulle sådanne forstyrrelser m.v. opstå, er kunden forpligtet til straks at træffe foranstaltninger herimod, f.eks. ved at regulere indkommende og udgående trafikmængder eller ved at abonnere på yderligere forbindelser til telenettet. Såfremt kunden tilslutter udstyr til telenettet, som forårsager forstyrrelser, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. Risiko for aflytning af trådløse telefoner7.1 Ved trådløs telefoni er der risiko for, at uvedkommende kan aflytte samtalen. Det er strafbart at aflytte andres samtaler. Nummertildeling 8.1 Såfremt kunden flytter et eksisterende abonnement af typen PSTN eller ISDN til Sydfyns Intranet, vil kundens eksisterende telefonnummer kunne overføres. Hvis der er tale om en oprettelse af et nyt abonnement af typen PSTN eller ISDN, vil kunden blive tildelt et nummer, der på det pågældende tidspunkt er ledigt. 4

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser din daglige energi Leveringsbestemmelser Indholdsfortegnelse FORORD... 1 3. Etablering og ændring af anlæg... 1 4. Forbrugsstedet... 1 7. Ansvar... 2 8. Priser... 2 BILAG - supplerende bestemmelser BILAG

Læs mere

Leveringsbestemmelser EF Fiber

Leveringsbestemmelser EF Fiber din daglige energi Leveringsbestemmelser EF Fiber Indholdsfortegnelse FORORD... 1 3. Etablering og ændring af anlæg... 1 4. Forbrugsstedet... 1 7. Ansvar... 2 8. Priser... 2 BILAG - supplerende bestemmelser

Læs mere

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER Indholdsfortegnelse: Forord 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser 2 Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 3 Vestforsyning Net A/S

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S NETBENYTTELSESAFTALE Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet tilhørende Frederikshavn Elnet A/S Dato for vedtagelse 28-08-2007 Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15,

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3

Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2. Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Grundabonnementer Fastnet Fastnet-PSTN 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 135,20 ISDN2-erhverv 2,3 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr.

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv version 1.7. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens, andres eller

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013

Stofa kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Stofa kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 7 Februar 2013 Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til StofaTv via antenneforeningens,

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER... 8 2. NETKUNDENS

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret.

Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj Trafikken på internetadgangen er ikke krypteret. Tillægsvilkår for TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit Maj 2008 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnement på TDC Medarbejder Mobilt Bredbånd 15 Mbit gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Forord: Kunden bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til elnettet og de

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg)

Vedtægter for. Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) Vedtægter for Antenneforeningen Skansen (Sønderborg) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er: Antenneforeningen Skansen 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Standardbetingelser for Telia TV

Standardbetingelser for Telia TV Standardbetingelser for Telia TV 1 GENERELT 1.1 Disse betingelser er tillægsvilkår til Telia Bredbånd og gælder for Kundens modtagelse af Telia TV (digitalt tv), som Telia distribuerer via Telia Bredbånd.

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser El

Almindelige Leveringsbestemmelser El Almindelige Leveringsbestemmelser El 1. Kundens rettigheder og forpligtelser Rettigheder og forpligtelser 1.1 Kundens rettigheder og forpligtelser følger af nærværende vilkår samt af nuværende og fremtidig

Læs mere

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af

Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af Generelle vilkår for oprettelse i og anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende

Læs mere

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil

Vilkår. OiSTER Fri taletid til mobil Vilkår OiSTER Fri taletid til mobil Marts 2015 Version 1.13 1. Aftalen... 2 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 2 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 2 1.3 Indhold i Startpakke OiSTER Fri taletid... 2

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Generelle vilkår for anvendelse af

Generelle vilkår for anvendelse af Generelle vilkår for anvendelse af 1 Definitioner Aftalen Ved Aftalen forstås den aftale, der indgås mellem Talura ApS og Virksomheden. Aftalen er underlagt bestemmelserne i nærværende Generelle Vilkår.

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Falck Køreklar Privat

Falck Køreklar Privat Abonnementsbetingelser Falck Køreklar Privat Nedenstående abonnementsbetingelser gælder i tillæg til de generelle abonnementsbetingelser, hvorfor der også henvises til disse. Dækningskode: 1261 Falck Køreklar

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk

NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk NAL-MedieNet (Næsby Antennelaug) 1 Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, nal@nal-medienet.dk Aftalevilkår. Nærværende aftalevilkår er gældende for medlemmets tilslutning til Internet

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år

Samtlige Uni-tel mobiler. Binding 1 år Binding 2 år Binding 3 år Bilag13 BINDINGS KONTRAKT Stamdata Firmanavn: CVR nr: Ean nr: Gade/vej: Husnummer: Etage Enhed (TH/TV/MF) Postnummer: By: IP-telefoni: Samtlige Uni-tel mobiler Mobil bindingsperiode JA NEJ 1 ÅR 2 ÅR 3

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil

Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Tillægsvilkår Taletidspakker hos OiSTER Mobil Oktober 2012 Version 1.13 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. Indhold i OiSTER Taletidspakker... 2 2.1. Taletid til danske numre... 2 2.2. Dataforbrug... 2

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere