EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld"

Transkript

1 EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom den danske ØMU-gæld er steget med små 4 mia. kr. svarende til 18 gennem krisen, ligger vi med 45, fortsat i den lave ende i EU. Og paradoksalt nok forklarer udviklingen i de danske offentlige finanser kun godt 36 pct. af stigningen i gælden. EU's gældsmål giver dermed et fejlagtigt billede af udviklingen i de offentlige finanser. Der bør i internationale sammenligninger sættes større fokus på nettogælden og den finanspolitiske holdbarhed. af chefanalytiker Frederik I. Pedersen 8. maj 15 Analysens hovedkonklusioner I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud, der var på 1,, var dog påvirket af den fremrykkede pensionsbeskatning. Kun fire lande i EU havde et overskud. Dermed er der mange lande, der stadig kører med underskud også over den kritiske EU-grænse på 3.. Samtidig var den danske ØMU-gæld på 45,. Det er i EU i den lave ende pænt under den kritiske grænse på 6. Normalt vil man tænke, at udviklingen i gælden afspejler de offentlige over- og underskud. Men faktisk forklarer den danske offentlige saldo kun ca. 36 pct. af den stigning, vi har set gennem krisen. ØMU-gælden er et bruttogældsbegreb, der fx ikke medregner de ekstra 13 mia.kr., staten har sat ind på sin konto i Nationalbanken siden 7. Det illustrerer, at ØMUgælden ikke er noget retvisende mål for de offentlige finanser. Der bør i internationale sammenligninger sættes større fokus på nettogælden, der også medregner offentlige finansielle aktiver og den finanspolitiske holdbarhed herunder det enorme skatteaktiv, der er skjult i den danske pensionsformue. Det sidste kunne fx gøres ved et tillæg til opgørelserne af den offentlige gæld, som udarbejdes af Danmarks Statistik. Kontakt Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 Danmark havde overskud i 14 I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1,. Det danske overskud, der var på 1,, var dog positivt påvirket af den fremrykkede pensionsbeskatning, der gav en indtægt på knap 6 mia.kr 1. Kun fire lande i EU havde et overskud. Dermed er der mange lande, der stadig kører med underskud over den kritiske EU-grænse på 3.. Selv Sverige, hvor der ellers har været godt gang i vækst og beskæftigelse gennem krisen, ligger med et underskud på knap. Figur 1 viser de offentlige underskud eller overskud i de enkelte EUlande for 14. Figur 1. Offentlige underskud/overskud (ØMU) EU's kritiske grænse Danmark Tyskland Estland Luxembourg Litauen Letland Rumænien Sverige Tjekkiet Malta Nederlandene Østrig Euroområdet Ungarn Bulgarien Slovakiet EU-8 Italien Belgien Finland Polen Grækenland Frankrig Irland Portugal Slovenien Kroatien Storbritannien Spanien Cypern Samtidig viser tallene fra Danmarks Statistik, at vores ØMU-gæld med 45, pct. ligger i den lave ende og pænt under den kritiske grænse på 6. 1

3 Figur. ØMU-gæld EU's kritiske grænse Estland Luxembourg Bulgarien Rumænien Letland Litauen Tjekkiet Sverige Danmark Polen Slovakiet Finland Malta Nederlandene Tyskland Ungarn Slovenien Østrig Kroatien EU-8 Storbritannien Euroområdet Frankrig Spanien Belgien Cypern Irland Portugal Italien Grækenland Tolkning af ØMU-gælden kan snyde ØMU-gælden et bruttogælds-begreb, hvor man primært kun ser på passiverne og glemmer, at det offentlige også ejer finansielle aktiver. Det viser sig, når man ser på den danske ØMU-gæld gennem krisen. I 7 havde vi en ØMU-gæld på 475½ mia. kr. svarende til 7¼. I 14 var ØMUgælden 868 mia. kr. svarende til 45,. Der har med andre ord været en stigning i gælden på små 4 mia. kr. gennem krisen (18 ). Generelt vil man forvente, at udviklingen i gælden afspejler de løbende offentlige underskud og overskud. Men som det fremgår af tabel 1, forklarer den offentlige saldo kun omkring 36 pct. af den stigning, der har været i ØMU-gælden set gennem krisen. Tabel 1. Forklaring på stigningen I ØMU-gælden 7-14 Mia.kr. Andel Pct. Ændret ØMU-gæld, heraf Offentlig saldo (akkumuleret) ,3 - Øvrige, heraf 49 63,4 - statens konto i Nationalbanken 19 3,9 - udlån ifm. Bankpakker og Finansiel Stabilitet 8, - Øget genudlån korr. for finansiel stabilitet 46 11,7 - Nedbringelse af statsobligationsbeholdningen i DSP og øvrige statsfonde 64 16,3 - Andet,5 Kilde: AE i samarbejde med Danmarks Statistik Resten af stigningen i gælden på næsten 5 mia. kr. forklares af - Statens polstring af sin konto i nationalbanken med omkring 13 mia. kr. Staten havde ved udgangen af 14 mere end mia. kr. til at stå i likvide midler. De mange penge kan dække flere års underskud. 3

4 - Bankpakker og finansiel stabilitet (8 mia. kr.) denne post er dog nedbragt de senere år - Genudlån (46 mia. kr.) idet staten nu i højere grad end tidligere låner penge til halv-offentlige selskaber i stedet for at give statsgarantier. - Derudover er der diverse ændringer ift. den sociale pensionsfond (DSP) og øvrige statsfonde (64 mia.kr.). - Andet/uforklaret er mia. kr. I Boks 1 sættes fokus på, hvordan disse forhold påvirker gælden. Boks 1. Bag om ØMU-gælden Fra Nationalbankens publikation Statens låntagning og gæld 1 Den offentlige sektors bruttogæld, ØMU-gælden, opgøres til nominel værdi. Gælden opgøres brutto, men den offentlige sektor kan konsolidere gælden med fordringer på sig selv. Det betyder, at beholdninger af statspapirer i de statslige fonde fratrækkes i ØMU-gældsopgørelsen. Derimod kan fx Den Sociale Pensionsfonds beholdning af andre børsnoterede obligationer samt indeståendet på statens konto i Danmarks Nationalbank ikke fratrækkes. Lånegarantier og genudlån kan sidestilles, hvad angår formål og risiko for staten. De to låneformer påvirker statens finansieringsbehov og gældsopgørelser forskelligt. Genudlånene finansieres via øgede statspapirudstedelser, hvilket øger statsog ØMU-gælden. Aktivet i form af genudlånet modregnes derimod ikke i stats- og ØMU-gældsopgørelserne. Selskabernes lån med statsgaranti i det private marked påvirker ikke stats- og ØMU-gælden. I de senere år har de statslige selskaber i højere grad finansieret deres gæld via statslige genudlån frem for låntagning med statsgaranti Når langt størstedelen af den stigning, der er sket i ØMU-gælden efter krisens udbrud, modsvares af en tilsvarende opbygning af aktiver (balance oppustning) eller af teknik, må man stille spørgsmålstegn ved, om man kan bruge udviklingen i ØMU-gælden til at sige noget særligt fornuftigt om situationen for de offentlige finanser. Nettogælden (hvor de finansielle aktiver også medregnes) er derfor et langt mere relevant mål. Ifølge den seneste opgørelse var nettogælden på 75 mia. kr. ved udgangen af 14 svarende til 4 altså et helt andet niveau end ØMU-gælden. Udviklingen i nettogælden fremgår af figur 3. Vurderinger af de offentlige finansers holdbarhed tager udgangspunkt i den offentlige nettogæld, der også omfatter alle finansielle aktiver og passiver i det offentlige (stat, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde). Aktiverne indbefatter statens indestående i Nationalbanken, alle aktiverne i statens fonde, genudlån til statsejede selskaber og statens beholdning af aktier i fx DONG Energy. Den offentlige nettogæld opgøres til markedsværdi, hvorfor den påvirkes af værdireguleringer på både aktiver og passiver. 4

5 Figur 3. Udviklingen i nettogælden mia.kr pc.t. af BNP Nettogæld (højre akse) Sammenlignet med 4. kvartal 7 er der tale om en stigning på 155 mia. kr. (8,6 pct. målt som andel af BNP) hvilket er langt mere i tråd med udviklingen i den offentlige saldo, jf. tabel 1. Værdireguleringer mv. på aktiver og passiver forklarer den forskel, der er til saldoen. Som det fremgår af figur 3, havde vi i midt 199 erne til sammenligning en nettogæld på 38 pct. De offentlige finanser er langt mere solide end hvad de officielle statistikker viser Desværre er det stort set altid ØMU-gælden, der er i fokus i den økonomiske debat herunder i de internationale sammenligninger. Men som det fremgår, kan man få et stærkt fejlagtigt billede af udviklingen i de offentlige finanser ved udelukkende at se på dette mål. Der bør i internationale sammenligninger sættes større fokus på nettogælden og den finanspolitiske holdbarhed, herunder det enorme skatteaktiv, der er skjult i den danske pensionsformue. De senere år har den fremrykkede pensionsbeskatning rigtig nok løftet de offentlige finanser og begrænset stigningen i gælden. Det illustrerer meget godt det enorme skjulte skatteaktiv, der ligger i det danske pensionssystem, og som ikke optræder hverken i ØMU/brutto eller nettogæld. Vismændene vurderede i deres forårsrapport sidste år, at staten havde et skjult tilgodehavende i de danske pensionsformuer på ikke mindre end 1. mia. kr. svarende til 6. Blev disse aktiver medregnet i den offentlige gæld, ville gæld blive til stor formue uanset hvilket gældsbegreb, der blev taget udgangspunkt i. Kun få andre lande kommer i nærheden af Danmark på dette punkt. Derfor bør det gigantiske beløb der altså ikke optræder i de officielle statistikker komme frem i lyset for at vise, at de danske offentlige finanser er langt mere solide, end hvad de officielle statistikker giver indtryk af, og hvad man får indtryk af i den økonomiske debat herhjemme. Det kunne f.eks. være et tillæg til opgørelser af den offentlige gæld, der udarbejdes af Danmarks Statistik. 5

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr.

Danskerne har en samlet nettoformue på 4.300 mia. kr. Kortlægning af de danske husholdningers formuer og gæld Danskerne har en samlet nettoformue på 4.3 mia. kr. I de seneste år har det i stigende grad vakt bekymring, at de danske husholdninger har en høj

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Danmark ligger flot på balancer og gæld

Danmark ligger flot på balancer og gæld vs. ligger flot på balancer og gæld har indtil de senere år haft stærkere offentlige finanser end. Den danske offentlige gæld er derfor i dag markant lavere end den tyske. Målt fra begyndelsen af 9 erne

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2011 Statens låntagning og gæld 2011 På forsiden vises Nationalbanken, der blev passeret ved VM i cykelløb i september 2011. Det er tilladt vederlagsfrit

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld

danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld danmarks nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Danmarks Nationalbank Statens låntagning og gæld 2013 Statens låntagning og gæld 2013 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2010 Statens låntagning og gæld 2010 Billedet på forsiden viser Storebæltsbroen. Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat at

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Dansk økonomi vågner af sit hi

Dansk økonomi vågner af sit hi Dansk økonomi vågner af sit hi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk af chefanalytiker Frederik I. Pedersen og stud.polit. Mette Rasmussen med

Læs mere

Rangliste over vækstinitiativer:

Rangliste over vækstinitiativer: : Se hvor man får flest job for pengene Hvordan får vi i Danmark mest vækst og beskæftigelse for pengene, når den offentlige kasse er slunken? Det spørgsmål bør være i fokus i Finansloven for 2012 og i

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie

Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie 39 Husholdningernes balancer og gæld et internationalt landestudie Jacob Isaksen, Paul Lassenius Kramp, Louise Funch Sørensen, og Søren Vester Sørensen, Økonomisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny stigning i den danske fattigdom

Ny stigning i den danske fattigdom Ny stigning i den danske Den nye danske sgrænse, som regeringens ekspertudvalg for har udarbejdet, viser klart, at antallet af økonomisk fattige er vokset betydeligt gennem de seneste 10 år. Antallet af

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE - De samfundsøkonomiske konsekvenser ved internationale studerende på danske uddannelser fra 1996 til 2012 Samfundsøkonomisk analyse af internationale

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere